Vad händer med en hyresrätt vid en bodelning mellan sambor?

2021-07-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min sambo som jag bott med i 3 olika lägenheter vill nu göra slut och kasta ut mig direkt. Hennes far står på hyreskontraktet. Jag läste något om att jag kan räknas som hyresgäst ändå enligt jordabalken samt ha 3mån uppsägning enligt kap 12, paragraf 4. vart i Jordabalken regleras det om jag räknas som hyresgäst eller inte? Jag har bott med henne i denna lägenhet sen Augusti 2020.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är jordabalken (JB) och sambolagen (SamboL).Den hyresrättsliga regleringen, vad gäller?Såvitt jag förstår hyr du och din sambo en bostadslägenhet i andra hand. Förstahandskontraktet sitter hennes pappa på. Du och din sambo torde därför vara att betrakta som andrahandshyresgäster. Huruvida ert hyresavtal har manifesterats i skrift är för mig ovisst. Men den här typen av avtal kan ingås formlöst och utifrån din ärendebeskrivning tolkar jag det som att ni båda formellt hyr av din sambos pappa. Och ja, det stämmer. I 12 kap. 4 § 1 st. 1 p. JB anges att hyresavtal som gäller för obestämd tid, dvs. tillsvidare, kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Skulle det röra sig om ett tidsbegränsat hyresavtal varierar uppsägningstiden mellan två veckor till tre månader beroende på hyrestidens längd, 12 kap. 4 § 2 st. 1-3 p. JB. Problemet är bara att här handlar det inte om någon uppsägning. Kärnfrågan i ditt ärende avser ju en förestående separation varför sambolagens regler blir tillämpliga.Separation inom ett samboförhållande, vad gäller?Ett samboförhållande upphör bl.a. när samborna flyttar isär, 2 § 1 st. 2 p. SamboL. När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra ska en bodelning göras om någon av samborna begär det. Det innebär att samboegendomen ska fördelas mellan dem och att bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde, 8 § 1 st. SamboL. Med samboegendom avses sambornas gemensamma bostad och bohag, men endast under förutsättning att egendomen har förvärvats för gemensamt bruk, 3 § SamboL. Med bohag menas för övrigt saker som soffa, bord, köksgeråd och annat dylikt, vilket innebär att bilar, båtar, kontanter, värdepapper, konst m.m. inte kommer att bli föremål för någon bodelning. Det ska dock noteras att sambor får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Genom ett nytt avtal får de även ändra på vad som tidigare har överenskommits. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda parter, 9 § SamboL. Om formkraven inte är uppfyllda blir överenskommelsen ogiltig. Vad händer med lägenheten?När det sedan gäller andrahandshyreskontraktet kan följande anföras. Om andrahandsbostaden införskaffats för gemensamt bruk, dvs. för att ni båda skulle bo där, utgör bostaden samboegendom, vilket innebär att den ska ingå i bodelningen (för det fall någon av er påkallar en bodelning). Och som sambor har ni egentligen lika rätt till den gemensamma bostaden. Genom bodelningen kommer en utav er att få bostaden i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning, 16 § SamboL. Märk väl att hyresrätter inte anses ha något förmögenhetsvärde för hyresgästen utan endast ett bruksvärde varför någon avräkning inte torde äga rum. Vidare ska den som har bäst behov av bostaden få denna på sin lott. Vid den här bedömningen tas hänsyn bl.a. till sambornas ålder, inkomst, hälsa, arbetsplatsens geografiska placering och sambornas möjlighet att kunna lösa bostad på annat håll. Förekomsten av barn och frågor kring vårdnad, boende, umgänge kan naturligtvis också få betydelse vid behovsprövningen. Slutligen ska tilläggas att en lägenhet i grunden inte får överlåtas utan hyresvärdens samtycke, 12 kap. 32 § 1 st. JB. Undantag från huvudregeln görs emellertid vid bodelning, 12 kap. 33 § 2 st. JB.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis och som svar på din fråga kan sägas att du förmodligen är ett betrakta som andrahandshyresgäst. Om det endast är din sambo som formellt hyr av hennes pappa kan bedömningen möjligen bli en annan. Men oavsett vilket är detta enligt min mening oväsentligt eftersom det är fråga om en separation och då ska sambolagens regler tillämpas. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Vad är skillnaden på enskild egendom och giftorättsgods?

2021-06-30 i Bodelning
FRÅGA |HejJag blev osäker på svaret du gav. Har svårt att förstå vad som är enskild egendom eller giftorättsgods. Vi har inte skrivit något äktenskapsförord. Är det något annat som du behöver veta för att få rätt svar på min fråga. Kan hon ha rätt till arvet som jag anser är enskild egendom. Om hon nu har rätt till det arvet, har jag då rätt att sätta in pengar som en gåva till mina barn.
Emil Wellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är svårt att veta exakt vad din fråga rör, då det inte vad jag som besvarade den tidigare. Jag upplever dock att jag förstår din fråga ändå och att din fråga rör skillnaden mellan enskild egendom och giftorättsgods. Skillnaden mellan giftorättsgods och enskild egendom All egendom som tillhör makarna delas in i såväl giftorättsgods som enskild egendom. Man talar om att makar har giftorätt i varandras egendom. Makarna har rätt till hälften av värdet av all giftorättsgods som tillhör den andre maken (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Men vilken egendom är då giftorättsgods? Jo, all egendom som inte är enskild egendom. Svaret på din fråga blir alltså, att om du inte har gjort egendomen till enskild så är den giftorättsgods och din fru ha rätt till hälften av dem vid en eventuell bodelning. Vad som är enskild egendom För att tydliggöra vad som är enskild egendom kommer här ett förtydligande. Vad som är enskild egendom är följande (7 kap. 2 § äktenskapsbalken):1. Egendom som tillkommit genom äktenskapsförord2. Egendom som en make fått i gåva med ett villkor om att den ska vara makens enskilda3. Egendom som make har erhållit genom testamente med ett villkor om att den ska vara makens enskilda4. Ärvd egendom och som enligt testamente ska vara makens enskilda egendom5. Egendom som tillkommit genom vissa försäkringar 6. Vad som trätt i stället för egendom i p. 1-5 Det är även viktigt att komma ihåg att avkastning på enskild egendom är giftorättsgods. Slutsats Om din egendom är enskild har hon ingen rätt till den. Enskild egendom tillkommer på de sätten jag nämnt i stycket ovan. Om egendomen inte är enskild så har hon rätt till den, oavsett var den kommer ifrån då ni är makar. Jag hoppas du fick svar på din fråga och önskar dig en trevlig sommar! Med vänliga hälsningar,

Utgör arv giftorättsgods?

2021-06-29 i Bodelning
FRÅGA |HejVarit gifta i knappt ett år. Ligger nu i skilsmässa. Jag har tidigare fått ett arv från min pappa. Nu vill jag ge mina 3 barn (icke gemensamma) en gåva. Kan min andra hälft göra anspråk på detta?Är detta arv som jag fått av min pappa en enskild egendom eller är det så att det måste komma med i en bodelning?
Marc Linderoth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om din fru, under skilsmässa, kan göra anspråk på ett arv som du tidigare fått från din pappa.Frågor om bodelning och andra äktenskapsrelaterade ämnen finns reglerade i äktenskapsbalken (ÄktB).Giftorättsgods är huvudregelnUtgångspunkten vid bodelning är att få det utrett om den aktuella egendomen är enskild egendom eller giftorättsgods. Giftorättsgods är egendom som kommer delas lika mellan makarna, medan enskild egendom är istället egendom som endast tillhör den ene (7 kap. 1 § ÄktB). Utgångspunkten är att makars egendom är giftorättsgods, och det omfattar även egendom som ägts före äktenskapet eller som tillkommit genom arv, testamente eller gåva från någon utomstående.Vissa undantag från huvudregelnEnskild egendom kan dock uppkomma på olika sätt. Det vanligaste sättet att undanta egendom från en bodelning (dvs att den blir enskild egendom) är att det mellan makarna upprättas ett äktenskapsförord (7 kap. 3 § ÄktB). Det ska då i äktenskapsförordet tydigt och specifikt anges vilken egendom som är enskild. Ett vanligt exempel på icke-specificerat egendomsslag är att "alla bankmedel på ett bankkonto tillhör make A". Istället måste en konkret summa anges. Därutöver måste äktenskapsförordet vara skriftligt och undertecknas av båda parter (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB).Ett annat sätt som enskild egendom kan uppkomma, är om en make fått gåva av någon utomstående med villkor om att egendomen (gåvan) ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § andra punkten ÄktB). Gåvotypen eller storleken spelar ingen roll. På samma sätt kan även egendom bli enskild genom att en make fått egendom av någon annan genom testamente, och även här med villkor om att egendomen är enskild egendom (7 kap. 2 § tredje punkten ÄktB).Ett tredje alternativ är att egendom blir enskild på grund av dess särskilda karaktär (10 kap. 3 § första stycket ÄktB). Här ingår egendom som är av personlig art, som upphovsrätter, patenträtter eller vissa försäkringsersättningar (rehabiliteringsersättning, skadestånd m.m.). Det finns även egendom som är enskild på grund av att den är oöverlåtbar. I detta avseende avses ofta rätt till lön, pension och överlåtelseförbud i villkor genom testamente eller gåva.Vad innebär det här för dig?Det är svårt för mig att ge dig ett konkret svar på om ditt arv från din pappa utgör enskild egendom eller giftorättsgods eftersom du utelämnar vissa viktiga detaljer i din beskrivning. Den första frågan du bör undersöka är om du och din fru har upprättat ett äktenskapsförord som uttryckligen undantar ditt arv från en eventuell bodelning. Om så inte är fallet, kan arvet vara förenat med ett förbehåll om enskild egendom. I annat fall kan det vara så att arvet är att räkna som giftorättsgods, och ska därmed ingå i bodelningen.Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.Vänligen,

Kan f.d. make flera år efter bodelning kräva pengar?

2021-06-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min exmake fick dom på äktenskapsskillnad för tre år sedan. Bodelningsavtalet skrev vi båda senare under samma år. I bodelninhsavtalet skrevs vårt gemensamma hus över på mig och övrigt löste vi muntligt, utan problem. Nu vill min ex-make att jag ska ge honom ett stort penningbelopp i efterhand. Kan han göra det nästan 3 år efter att bodelningsavtalet skrevs under? Jag tror inte att vi registrerade avtalet på skatteverket, om det spelar någonr roll.
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du och din f.d. make har skilt er, genomfört en bodelning och upprättat ett bodelningsavtal som ni båda har signerat. Ni har även fördelat en del egendom mellan er muntligt. Nu, nästan tre år senare, kräver din f.d. make dig på pengar och du undrar nu om han kan ha någon rätt till pengar trots att bodelningen är genomförd och bodelningsavtalet signerat. Din fråga behandlas i Äktenskapsbalken (ÄktB) och tillämpas nedan i mitt svar. Erat skriftliga bodelningsavtal är giltigt, men inte det muntliga Efter bodelningen ska det upprättas en skriftlig handling som skrivs under av båda makar - ett bodelningsavtal (9 kap. 5 § ÄktB). Bodelningsavtalet är juridiskt bindande mellan makarna när båda har skrivit under det. Avtalet är ett bevis på att en bodelning har skett och hur egendomen fördelas mellan parterna. En funktion av bodelningsavtalet är att ingen av parterna flera år senare kan komma och kräva den andra på egendom. Någon registrering hos en myndighet behöver inte göras. Du beskriver att ni upprättade ett skriftligt bodelningsavtal i vilket ni bestämde vad som ska hända med det gemensamma huset, och att resterande egendom fördelades mellan er muntligt. Det skriftliga bodelningsavtalet med huset uppfyller formkravet i 9 kap. 5 § ÄktB (skriftligt och underskrivet av båda) och är således giltigt mellan er. Det som ni har kommit överens om muntligt uppfyller däremot inte formkraven som lagtexten kräver och utgör därmed inte ett juridiskt bindande bodelningsavtal. Det innebär att ni i princip inte på bindande vis har fördelat den egendomen mellan er som ingick i den muntliga överenskommelsen. Ni har ett giltigt partiellt bodelningsavtal och din f.d. kan begära ett till När makar i bodelningsavtal bestämmer att viss, men inte all egendom ska fördelas på visst sätt, talar man om ett partiellt bodelningsavtal. Det är möjligt att upprätta flera partiella bodelningsavtal för att styckvis reglera fördelningen av makarnas giftorättsgods. Eftersom det muntliga avtalet mellan er inte är juridiskt bindande är det som att ni aldrig fördelade den egendomen som den muntliga överenskommelsen omfattade. Det innebär att din f.d. make kan begära att det för den egendomen som fördelades muntligt, upprättades ett nytt, "riktigt" bodelningsavtal som är skriftligt. Preskription av bodelning - din f.d. make är inte för sent ute I ÄktB saknas det en lagstadgad yttre tidsgräns för när en make senast måste ha begärt en bodelning, varför frågan får avgöras enligt tidigare avgöranden i svenska domstolar. I NJA 2009 s. 437 beviljade Högsta domstolen (HD) en begäran om bodelning tio år efter skilsmässan, eftersom den ansåg att särskilda skäl förelåg. Att begära en bodelning 24 år efter skilsmässan ansåg HD i NJA 1993 s. 570 i varje fall att vara för sent. I ett fall från Hovrätten, RH 2003:41, beviljades inte begäran om bodelning sju år efter skilsmässan. Kontentan av dessa fall är att det i vart fall efter sju år efter skilsmässan, om inte redan tidigare, krävs särskilda skäl för att en begäran om bodelning ska vara acceptabel. I ditt fall har det endast gått nästan tre år sedan skilsmässan, varför det är troligt att en domstol, med hänsyn till ovan nämnd praxis, skulle bevilja din f.d. makes begäran om ytterliggare en bodelning. Det är inte troligt att din f.d. make skulle behöva åberopa att särskilda skäl föreligger. Vad allt detta innebär för dig - min rekommendation Det är möjligt för f.d. makar att upprätta flera partiella, skriftliga bodelningsavtal för att styckvis reglera fördelningen av egendomen. Eftersom ert muntliga bodelningsavtal inte uppfyller ÄktB:s formkrav för ett giltigt och juridiskt bindande bodelningsavtal, är det som att ni aldrig fördelade egendomen i fråga (gäller som sagt inte huset). Eftersom din f.d. make med allra störst sannolikhet inte är för sent ute kan han alltså begära att ett "riktigt" partiellt bodelningsavtal upprättas mellan er för att fördela den egendomen som det muntliga avtalet omfattade. Det är omöjligt för mig att avgöra om det är rimligt för din f.d. make att vilja erhålla den summan pengar av dig som du beskrev. Min rekommendation är att du sätter dig ned med din f.d. make och att ni upprättar ett skriftligt bodelningsavtal (som ni båda skriver under) där ni reglerar hur egendomen från det muntliga avtalet ska fördelas. Om ni inte kommer överens om hur fördelningen ska gå till kan tingsrätten på ansökan av någon av er utse en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § ÄktB). Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Ska bilen ingå i en bodelning när ett samboförhållande upphör?

2021-07-02 i Bodelning
FRÅGA |Hej min sambo vill separera från mig. Hur gör vi ?? Nu är det så att vi har två bilar där jag står som ägare på båda bilarna men vi har bara ett lån kvar på den ena bilen hur ska vi lösa detta på bästa sätt? Ska jag lös ut henne eller ska jag bara ta över hela lånet på den ena bilen??Torbjörn
Adam Fyman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom ni är sambos kommer jag att använda mig av sambolagen (SamboL) för att besvara din fråga. När ett samboförhållande upphör så ska en bodelning förrättas om någon av samborna vill det (8 § första stycket SamboL). Men, vid bodelning i ett samboförhållande ingår enbart så kallad samboegendom, till skillnad från vid äktenskapsskillnad. Med samboegendom avses endast gemensam bostad och bohag (3 § SamboL). Det ska understrykas att bohag inte innefattar bil (6 § SamboL). Med andra ord, bilarna kommer inte ingå i en eventuell bodelning. I praktiken kommer således varken ägarförhållandet eller lånen förändras som följd av separationen och du har inte någon skyldighet att lösa ut henne eller ta över lånet. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan jag bli betalningsansvarig för min makes skulder?

2021-06-30 i Bodelning
FRÅGA |Min make har avlidit. Han har tre söner. inga gemensamma barnOm jag åberopar Äktenskapsbalkens 12:2§Vad händer med makens skulder? Skall jag betala dessa?Tacksam för svar
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar ifall du riskerar att ansvara för din avlidna makes skulder. Svaret på din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Kan du bli ansvarig för din makes skulder?Utgångspunkten är att eventuella skulder som en make har dragit på sig inte ska påverka den andra maken. Detta framgår av 1 kap. 3 § ÄktB där det står att varje make ansvarar för sina egna skulder.Kan en makes skuld påverka den andra maken under äktenskapet?När ett äktenskap upplöses (exempelvis när ena maken går bort) så ska makarnas egendom som utgångspunkt fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB).Utgångspunkten vid en bodelning är att makarnas så kallade giftorättsgods ska ingå enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Innan bodelningen sker så kommer en skuldtäckning att ske. Detta innebär att den make som har skulder får dra av dessa från sitt giftorättsgods (11 kap. 1 §, st. 1 ÄktB) innan allt giftorättsgods som kvarstår blir fördelad mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB), hälften vardera.Vid en bodelning så kommer alltså den ena makens skulder dras av på sitt giftorättsgods. Ifall den skuldsatta makens skulder är stora på kommer alltså du få ut mindre egendom vid en bodelning efter en skilsmässa. Däremot så kommer aldrig den skuldsatta makens skulder att påverka den andra makens (Ditt) giftorättsgods. Skulderna kan inte heller överflyttas till den andra maken.Om du väljer att åberopa 12 kap. 2 § ÄktB kommer inte det sammanlagda giftorättsgodset att fördelas jämnt mellan dig och dödsboet såsom jag beskrev ovan. Detta innebär, liksom vid en bodelning, att du inte kommer behöva betala makens skulder.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig allt gott,Med vänlig hälsning,

Vad kan man göra om ena maken vid bodelning undanhåller tillgångar?

2021-06-28 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning: båda parter är skyldiga att redovisa skulder o behållning. Om den ena parten inte redovisar t. ex. Pensionspengar eller andra konton, vem kan då kräva att få insyn i dessa? Jurist, advokat el bodelningsförrättare kan det inte. Vilka möjligheter finns det att få fram dessa konton, vem har befogenhet till det?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Från den dag att talan om äktenskapsskillnad väcktes fram tills att bodelning sker har makarna mycket riktigt en redovisningsplikt för sina tillgångar och skulder (se 9 kap. 3 § ÄktB). Denna redovisningsplikt omfattar både makarnas giftorättsgods och enskilda egendom.Om makarna inte kan enas om bodelningen eller om man misstänker att den andra maken försummar sin redovisningsplikt kan maken ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare (se 17 kap. 1 § ÄktB). Bodelningsförrättaren ska vid behov se till att en bouppteckning förrättas. Om en make där undanhåller uppgifter om sina tillgångar kan bodelningsförrättaren till tingsrätten yrka på att de ska förelägga och döma ut vite mot den maken (se 17 kap. 5 § första stycket ÄktB). En make kan även begära att den andra maken ska bekräfta riktigheten av sin bouppteckning inför domstol under ed (se 17 kap. 5 § andra stycket ÄktB). Även detta kan göras med föreläggande om vite.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad innebär detta villkor i gåvobrev om att gåvan ska utgöra enskild egendom?

2021-06-16 i Bodelning
FRÅGA |Om det står så här i ett gåvobrev vad innebär det: Den egendom som gåvan avser ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom. Egendomen och det som trätt i dess stället för den skrinet bli föremål för övertaganderätt som gåvotagarens make gör gällande vid bodelning. Gåvotagaren äger dock rätt att genom äktenskapsförord bestämma att egendomen ska utgöra hennes giftorättsgods. Skulle gåvotagaren ha inlett ett samboförhållande ska egendomen som gåvotagaren erhåller genom detta gåvobrev inte utgöra egendom som ska ingå i bodelning mellan gåvotagaren och dennes sambo. Egendomen ska inte heller bli föremål för övertaganderätt som gåvotagarens sambo gör gällande utan bodelning
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att något utgör s.k. enskild egendom innebär inom juridiken något särskilt. Som utgångspunkt utgör egendom inte enskild egendom, även om bara en person är ägare till den. Om en person exempelvis äger en tavla, och sedan gifter sig, ingår tavlan automatiskt i makarnas giftorättsgods, vilket jag förklarar utförligare nedan. Om en person emellertid exempelvis får tavlan i gåva, och det i gåvobrevet anges särskilt att tavlan ska utgöra enskild egendom så sätter man de reglerna ur spel. Enskild egendom när man gift sigNär ett äktenskap upplöses genom skilsmässa eller den enes bortgång sker en bodelning (9 kap. 1 §). Bodelningen går ut på att den egendom som makarna äger läggs samman och sedan delas på hälften mellan dem (10 kap. 1 § och 11 kap. 3 §). Den egendom som någon av makarna har som utgör enskild egendom ska emellertid inte ingå när man lägger samman makarnas tillgångar, utan förblir dennes egendom utan att den andre maken har någon rätt till den (7 kap. 1 §). All makarnas egendom som inte är enskild egendom utgör deras giftorättsgods, och ska ingå i bodelningen. Värt att notera är dock att det inte påverkar makens arvsrätt. Din enskilda egendom kan alltså fortfarande ärvas vid din bortgång."Egendomen och det som trätt i dess stället för den skrinet bli föremål för övertaganderätt som gåvotagarens make gör gällande vid bodelning."Vid en bodelning mellan makar har den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att överta bostaden eller bohaget, om det skulle bedömas som skäligt (11 kap. 8 §). Med skäligt menas ungefär rimligt. Med "det som trätt i dess ställe" avses exempelvis pengarna man erhållit vid försäljningen av den enskilda egendomen, om de hållits särskilda från andra pengar.Jag misstänker att det här i gåvobrevet skett ett skrivfel, och att det är menat att stå att egendomen och det som trätt i dess ställe inte ska bli föremål för övertaganderätt. I så fall innebär det ett förtydligande av hur make inte har sådan rätt att överta egendom vid bodelning om egendomen är enskild enligt villkor i gåvobrev eller testamente (11 kap. 8 § och 7 kap. 2 §, se punkterna 2-4). "Gåvotagaren äger dock rätt att genom äktenskapsförord bestämma att egendomen ska utgöra hennes giftorättsgods."Egendomen som ges i och med gåvobrevet utgör alltså enskild egendom, vilket har de följderna som angetts ovan. Här anges att gåvotagaren kan välja att göra om egendomen till giftorättsgods, så att den inte längre ska vara enskild egendom, vilket skulle innebära att egendomen ingår i en bodelning som vanligt.Enskild egendom när man är sambo Huruvida egendom är enskild kan även vara aktuellt om man blir sambo med någon. Den egendom som vid en bodelning ska delas mellan samborna är inte lika omfattande som motsvarigheten mellan gifta par (det s.k. giftorättsgodset, d.v.s. allt som inte är enskild egendom). Den egendomen som ska ingå i en bodelning mellan sambor är den s.k. samboegendomen (8 § sambolagen). Den egendom som utgör samboegendom är sambornas bostad och bohag, förutsatt att egendomen införskaffades för gemensam användning (3 §), men även sådant undantas samboegendomen och därmed bodelningen om egendomen är enskild (4 §). Med bohag avses möbler och lösa saker i hemmet, exklusive sånt som är ägnat uteslutande för den enes bruk eller huvudsakligen för fritidsändamål (6 och 7 §). Det som ägdes av den ene redan innan de blev sambor omfattas alltså inte av bodelningen, eftersom det inte införskaffades för deras gemensamma användning. "Egendomen ska inte heller bli föremål för övertaganderätt som gåvotagarens sambo gör gällande utan bodelning."Inte bara make, utan även sambo har viss övertaganderätt. En sambo har rätt att överta den gemensamma bostaden om den innehas av den andre sambon med hyresrätt eller bostadsrätt och den inte utgör samboegendom, om denne har störst behov av bostaden och det vore skäligt (22 §). Denna regel är emellertid tvingande, och kan inte avtalas bort. Denna del i gåvobrevet blir alltså troligtvis utan verkan, om det rör sig om en hyresrätt eller bostadsrätt som också är sambornas gemensamma bostad. Det krävs dock mycket för att ha rätt till övertagande enligt denna regel, så detta blir oftast inte aktuellt. Hoppas innebörden av gåvobrevet känns klarare nu. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänlig hälsning,