Fastighetens värde vid bodelning och ersättning för att bli utköpt

2019-11-27 i Bodelning
FRÅGA |Min dotter är sambo och dom äger ett hus tillsammans. Nu ska dom gå isär och hennes sambo ska bo kvar .Dom köpte huset för 140000 kr nu är det värderat till 2000000kr han har lagt 250000kr i insats. Han hävdar att man ska dra av vinstskatt och mäklararvode på det som min dotter ska ha .Undrar bara vad som gäller Mvh.
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att din dotter och sambon äger hälften var av fastigheten. Dessutom tolkar jag frågan som att fastigheten (inklusive huset) är deras gemensamma bostad och ägs huvudsakligen för detta ändamål. Med andra ord utgör fastigheten "sambornas gemensamma bostad" (5 § första stycket 1 p. sambolagen). Bostaden blir därför att se som samboegendom och föremål för bodelning (3 & 8 § första stycket sambolagen).Bodelningar är dispositivaInledningsvis vill jag påpeka att din dotter och sambon är fria att värdera fastigheten och fördela övrig samboegendom (exempelvis möbler och annat bohag) som de själva vill så länge de är överens. Med andra ord är bodelningar dispositiva. Jag kommer dock utgå från värderingsregler som en bodelningsförrättare tillämpar när samborna inte är överens. Det vill säga värderingsregler om en rättvis fördelning av fastighetens värde vid en bodelning.Fastighetens värde vid bodelningenFastighetens marknadsvärde är 2 000 000 kr. Högsta domstolen har i NJA 1975 s. 288 slagit fast att en fastighets värde vid bodelningen består av marknadsvärdet minskat med mäklarkostnader och den latenta kapitalvinstskatten (även kallat latent vinstskatt). Syftet med detta är att få en rättvis fördelning genom att värdet vid bodelningen ska motsvara nettovärdet för fastigheten om det sålts omedelbart. Detta för att den som övertar fastigheten inte ska komma i ett sämre läge än den som köps ut. Alltså beräknas fastighetens värde vid bodelningen enligt följande formel:Marknadsvärdet (2 000 000 kr) – mäklarkostnader – latent kapitalvinstskattMarknadsvärdet ska alltså minskas med uppskattade mäklarkostnader samt med den latenta kapitalvinstskatten (med latent menas att beskattningen sker först vid en framtida försäljning). Den latenta kapitalvinstskatten kan förenklat beräknas genom att du multiplicerar kapitalvinsten med 22 %. Kapitalvinsten kan beräknas genom:Marknadsvärdet – försäljnings- och mäklarkostnader – omkostnadsbeloppet = Kapitalvinsten (44 kap. 13 § inkomstskattelagen).Omkostnadsbeloppet består av priset de köpt fastigheten för (1 400 000 kr) ökat med eventuella förbättringsutgifter (44 kap. 14 § inkomstskattelagen). Förbättringsutgifter är exempelvis utgifter för ny- till- och ombyggnader på fastigheten.Sammanfattningsvis är fastighetens värde i bodelningen:2 000 000 (dvs. marknadsvärdet) – mäklarkostnader – kapitalvinsten x 0,22Eftersom din dotter och sambon äger hälften var av fastigheten har de rätt till hälften var av fastighetens värde, det vill säga det belopp man får av ovanstående formel. Av förenklingsskäl kommer jag kalla hälften av fastighetens värde för Y.Storleken på ersättningen för att köpa ut din dotterDin dotter har rätt att bli utköpt för ett Y. Alltså stämmer inte det sambon hävdat om att latent kapitalvinstskatt och mäklararvode ska dras av på det din dotter har rätt att bli utköpt för. Latent kapitalvinstskatt och mäklararvode dras endast av från fastighetens marknadsvärde i enlighet med ovan.Jag kan även nämna att om det finns ett bostadslån med i bilden blir det även aktuellt att sambon som köper ut din dotter övertar hennes del av lånet, under förutsättning att långivaren godkänner det. Övertagandet av lånet ses som en ersättning motsvarande det belopp hennes del av lånet utgör. Om sambon övertar lånet har din dotter rätt till: Y – hennes del av lånet.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Måste aktier i ett aktiebolag ingå i en bodelning?

2019-11-26 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min bror driver och äger ett konsultbolag ihop. 50% ägande vardera. Vi är båda gifta. Men det börjar ryktas om att hans fru är sugen på att skiljas. Hur kan vi göra för att hon inte ska få del av 50% av hans 50% i bolaget? 1. Kan jag och min bror skriva nått i bolagsordningen?2. Eller kan vi tillsammans skriva ett dokument ihop?Vore skönt att slippa blanda in henne i det hela då hon är upp över öronen girig. Kan vi på nått sätt lösa så att han kan behöva sin 50% utan att hon får rätt till nått utan att hon har vetskap om detta?
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar hur man kan gå tillväga för att en del av det bolag du äger gemensamt med din bror inte ska kunna tillfalla din brors maka vid en eventuell skilsmässa. När jag besvarar din fråga kommer jag utgå från att det rör sig om ett aktiebolag, vilket jag utgår ifrån då du skriver att bolaget har en bolagsordning. För att kunna besvara din fråga kommer jag börja med att översiktligt förklara hur en bodelning med anledning av en skilsmässa går till och vilken egendom som omfattas av bodelningen. Detta regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Egendom som ingår i en bodelningI bodelningen ingår all egendom som är så kallat giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som makarna äger och som inte är någon av makarnas enskilda egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär att egendom som är enskild egendom inte ingår i bodelningen mellan makarna. Egendom kan göras till enskild egendom exempelvis genom ett äktenskapsförord, eller att maken fått egendomen genom gåva, arv eller testamentsförordnande där givaren av egendomen har angett att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Regleringen i 7 kap. 2 § ÄktB om hur egendom kan göras till enskild egendom, och därmed inte ingå i bodelningen, reglerar uttömmande på vilka sätt egendom kan göras till enskild egendom. Detta innebär att det inte är möjligt för dig och din bror att göra din brors aktier i bolaget till enskild egendom genom någon skrivelse i bolagsordningen. Inte heller kan du och din bror avtala om att aktierna i bolaget ska vara din brors enskilda egendom. Det som krävs för att kunna göra aktierna till enskild egendom i denna sits är att din bror skriver ett äktenskapsförord tillsammans med sin fru där de kommer överens om att aktierna ska vara din brors enskilda egendom. Det är dock inte möjligt att tvinga någon att ingå ett äktenskapsförord, så vill inte din brors fru ingå ett sådant äktenskapsförord kan inte aktierna göras till enskild egendom genom. Hur andelsberäkning och lottläggning går tillDet som sker vid en bodelning är att det giftorättsgods som vardera make äger listas på denne maken. Till den egendom din bror äger kommer således aktierna i ert gemensamma bolag att ingå. Därefter görs avdrag för eventuella skulder som makarna har mot det värde som deras respektive giftorättsgods uppgår till (11 kap. 2 § ÄktB). Det värde som återstår för respektive make efter skuldavräkningen, adderas och delas sedan lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Resultatet av detta utgör respektive makes andel i boet (11 kap. 1 § ÄktB). Om det visar sig att den ena maken äger mer egendom än den andre maken, behöver omfördelning ske så att makarna får så mycket egendom som de har rätt till enligt andelsberäkningen. Detta kallas lottläggning. Vid lottläggningen, den faktiska fördelningen av egendomen, är utgångspunkten att vardera make har rätt att i första hand få sådan egendom som maken äger (11 kap. 7 § ÄktB). Detta innebär att din bror i första hand har rätt att få exempelvis aktierna i ert bolag på sin lott. Skulle det dock visa sig att din bror äger mer egendom än sin fru, kommer din bror att behöva ersätta henne upp till den summa som hennes andel i boet uppgår till (11 kap. 9 § ÄktB).Sammanfattande förklaring i ditt fallDet ovan sagda innebär alltså att din brors skilsmässa inte nödvändigtvis behöver betyda att hans fru kommer få äganderätt till 50% av din brors aktier. Detta eftersom utgångspunkten är att respektive make vid lottläggningen får behålla sin egen egendom. Så länge din bror har möjlighet att lösa ut hans fru för det fall han skulle inneha mer giftorättsgods än vad han har rätt till enligt andelsberäkningen vid bodelningen, kommer han kunna behålla äganderätten till aktierna. Det är möjligt att lösa ut den andre maken genom att överlåta antingen egendom eller pengar.Hoppas detta besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar

Surrogat för enskild egendom?

2019-11-23 i Bodelning
FRÅGA |Är allt jag har köpt för ärvda medel min enskilda egendom?Gäller det även eventuella smycket jag givit min hustru?Vi har skilt oss och skall göra en bodelning
Sean Persson |Hej och tack för din fråga!Enskild egendom behandlas i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad som anses vara enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB som säger att egendom är enskild via ett äktenskapsförord som är det vanligaste sättet. Det kan också vara enskild egendom om det är ärvt genom testamente med villkor att det ska vara enskild egendom eller även vid gåva med ett sådant villkor. Enligt den 6 punkten i samma paragraf så är även surrogat för sådan egendom, alltså egendom som trätt in istället för just den egendomen även den enskild. Exempelvis om man ärver ett smycke som ska vara enskild egendom och sedan säljer det och köper en telefon för pengarna så är telefonen surrogat och även den enskild egendom. Allt du köpt för ärvda medel är alltså inte enskild egendom eftersom det krävs att det är villkorat i ett testamente för att det ska vara enskild. Skulle du ha ärvt ett smycke som enskild egendom och sen ger det som gåva till din fru, med gåvobrev och liknande skulle det troligtvis sluta vara enskild egendom och istället vara giftorättsgods. Skulle hon bara använda det och du inte har gett henne det som en riktig gåva så är det fortfarande din enskilda egendom om det var föreskrivet. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Ska mina motorcyklar ingå i bodelningen?

2019-11-22 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning vid skiljsmässa, vid våran skiljsmässa undrar jag om allt som finns i vårat förhållande ska delas 50-50. Jag är ägare av motorcykel som jag införskaffat före bröllopet och även motorcykel jag införskaffat efter bröllopet, alltså 2 st. Hur ser lagen ut angåeende bodelning i denna fråga. Är det enbart boende som delas? Mig veterligen så blev inga äktenskapsförord inblandat vid bröllopet. Cyklarna är registrerade på mig. Tacksam för svar i dessa kristider.
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). I 7 kap. 2 § äktenskapsbalken beskrivs vad som är enskild egendom:1. Egendom som p.g.a. äktenskapsförord är enskild,2. egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda,3. egendom som en make har erhållit genom testamente med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda,4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda,5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.I ditt fall utgör motorcyklarna giftorättsgods då de inte faller in under någon ovanstående punkt. Detta innebär att motorcyklarna ska ingå i bodelningen (10 kap 1 § äktenskapsbalken). Värdet av motorcyklarna delas lika emellan er (11 kap 3 § äktenskapsbalken).Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du har fler frågor eller funderingar!

Ingår kapitalförsäkring vid en bodelning?

2019-11-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag är gift. Vi har var sitt särkullbarn, inga gemensamma barn. Jag har en kapitalförsäkring i mitt namn med min dotter och hennes barn som förmånstagare. Det är inskrivet att detta ska vara deras enskilda egendom. Ska kapitalförsäkringen antecknas i bouppteckningen och ska den ingå i bodelningen?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om kapitalförsäkringen ska ingå i bodelningen beror på om bodelning sker på grund av äktenskapsskillnad eller på grund av dödsfall.Kapitalförsäkring vid äktenskapsskillnad:Enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. 1 § är all egendom giftorättsgods om den inte är enskild egendom. ÄktB 7 kap. 2 § radar upp vad som räknas som enskild egendom, vilket bland annat är egendom som genom äktenskapsförord gjorts till enskild egendom. I en bodelning vid skilsmässa är huvudregeln att kapitalförsäkringar som har ett förmögenhetsvärde ska ingå. För att försäkra dig att den kommer tillfalla din dotter och hennes barn rekommenderar jag att du och din make gör den till din enskilda egendom.Kapitalförsäkring vid dödsfall:Om en bodelning däremot skulle ske för att innehavaren av kapitalförsäkringen går bort så tillfaller kapitalförsäkringen den som står som förmånstagare (alltså din dotter och hennes barn). Detta enligt ärvdabalken 20 kap. 5 § st 2 samt försäkringsavtalslagen 14 kap. 7 §.För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt krävs det enligt ÄktB 7 kap. 3 § st 2 att:- Det upprättas skriftligt- Det dateras- Det undertecknas av båda makarnaÄktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket, och börjar gälla från den dag då det ges in till dem. Mer information från Skatteverket hittar du här.Sammanfattning:Att det är inskrivet i kapitalförsäkringen att den är din dotter och hennes barns enskilda egendom innebär att pengarna de får ut i framtiden endast kommer tillfalla dem. I en eventuell framtida bodelning där din dotter eller barnbarn är part så kommer pengarna från försäkringen att räknas som deras enskilda egendom. Om du vill att kapitalförsäkringen endast ska tillfalla din dotter och ditt barnbarn krävs ett äktenskapsförord om att den är din enskilda egendom. I det fallet kommer den inte att ingå i en framtida bodelning för dig.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Räknas lotterivinster som giftorättsgods?

2019-11-25 i Bodelning
FRÅGA |Om jag vinner en stor vinst på t.ex lotto. Har min hustru lika rätt till vinsten om vi är gifta och inte har några avtal om annat?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om en lotterivinst räknas som giftorättsgods och därmed ska ingå i en eventuell bodelning vid äktenskapsskillnad.All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgodsNär ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom delas lika mellan dem genom en bodelning, se 9 kap 1 § ÄktB (här). Den egendom som ska ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods, se 10 kap 1 § ÄktB (här). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. Vad som räknas till enskild egendom framgår av 7 kap 2 § ÄktB (här).Finns det någon särskild regel för lotterivinster?Det finns ingen särskild regel när det gäller lotterivinster vilket betyder att det är uppräkningen i 7 kap 2 § ÄktB (här) som ska användas för att avgöra om lotterivinsten ska räknas som enskild egendom. Om lotterivinsten inte faller in under någon av punkterna är den alltså giftorättsgods och ska delas mellan makarna vid en eventuell bodelning. Detta betyder alltså att huvudregeln är att lotterivinster är giftorättsgods, men att det såklart kan finnas situationer då lotterivinster är enskild egendom. För att det ska räknas som enskild egendom krävs då att den omfattas av 7 kap 2 § ÄktB (här).Vänligen,

Vad händer med privata lån i en bodelning?

2019-11-23 i Bodelning
FRÅGA |Jag sitter i en väldigt svår situation i vår skilsmässa. Min X man är företagare och har tagit en del privata lån från vänner jag inte är inblandad i. Vid bodelningen kommer hans privata lån dras av från våra gemensamma tillgångar innan vi delar på hälften ?
Mikaela Dahl |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I din fråga framgår det inte ifall du och din exman har något äktenskapsförord eller liknande som gör att ni har någon enskild egendom. Jag kommer i svaret förklara både vad som gäller ifall ni enbart har giftorättsgods samt ifall någon har enskild egendom. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad ska ingå i bodelningen?I ett äktenskap så äger varje make sin egna egendom och sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det är först vid en skilsmässa som egendomen läggs samman till en gemensam pott av giftorättsgods som sedan ska delas. Vid en skilsmässa ska makarna göra en bodelning för att fördela egendomen mellan sig (9 kap. 1 § ÄktB), och i bodelningen ska giftorättsgodset ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som en make äger är giftorättsgods om den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som är enskild egendom kan man se i 7 kapitlet 2 § i äktenskapsbalken. Vad händer med skulderna i en bodelning?Inledningsvis i en bodelning ska man beräkna vardera makes andel i boet (11 kap. 1 § ÄktB) och därefter räkna av skulder så man får täckning för dessa, dock ska skulder inte avräknas från giftorättsgodset, om de direkt hör till den enskilda egendomen (11 kap. 2 § första och andra stycket ÄktB). Detta innebär ingen av er har enskild egendom kommer bådas skulder räknas av från respektive giftorättsgods innan det läggs samman och delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Sammanfattningsvis kommer din exmans skulder mycket riktigt att räknas av från hans del av giftorättsgodset innan ni slutligen delar lika ifall skulderna inte direkt hänför sig från egendom som är hans enskilda. Detta skulle kunna vara fallet exempelvis ifall hans företag genom äktenskapsförord var enskild egendom och han tagit lån för företaget. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bodelning efter äktenskap

2019-11-21 i Bodelning
FRÅGA |Hej Min fru vill skiljas, vad gäller?Innan vi gifte oss så hade jag en fastighet som det står att ägandet tillfalla mina barn, men nu har jag precis såld detta, vem skall ha pengarna nu om dom sitter på mitt konto?Har även en fastighet till som står på mig sedan innan vi träffades.Vi har även ett gemensamt konto.Vi har ett testamente och där står att all min övriga kvarlåtenskap skall tillfalla mina barn, och vad arvinge erhåller skall vara enskild egendom och skall varken i äktenskap ingå i bodelning. Motsvarande skall gälla avkastningen liksom vad som träder i dess ställe.Jag har även det gåvobrev från min mor på x antal kronor som har ökat i värde under tiden.Vad betyder allt detta ?Claes
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag delar upp frågan lite så blir den lättare att besvara. Det som kan sägas såhär på förhand är att huvudregeln när ett äktenskap ska upplösas är att en bodelning ska göras enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1 §. Undantaget är antingen om ingendera part önskar dela på något eller om det bara finns vad som kallas enskild egendom. Det som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Vad som är enskild egendom finns i ÄktB 7 kap. 2 §. Giftorättsgodset, som då är allt annat och är det som ingår i bodelningen enligt ÄktB 10 kap. 1 §. Från giftorättsgodset får man i skälig omfattning undanta personliga tillhörigheter, alltså kläder, smycken (dock inte alltför dyra), parfymer och presenter som alltså ska vara personligt kopplade till den ena maken enligt ÄktB 10 kap. 2 §. Saker man kan nyttja gemensamt räknas alltså inte in här. När man utrett hur mycket vardera maken har i giftorättsgods drar man ifrån makarnas skulder från detta (ÄktB 11 kap. 2 §) och kvar blir ett belopp som man delar lika mellan makarna enligt ÄktB 11 kap. 3 §. Det vi alltså ska reda ut är i vilken mån de egendomar du frågat om är enskild egendom eller inte. Angående den sålda fastigheten Jag antar utifrån din fråga att fastigheten vid din död skulle tillfalla dina barn. Beräkningen man gör av giftorättsgodset har utgångspunkten i de förhållanden som rådde då er ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten enligt ÄktB 9 kap. 2 §. Alltså, de skulder och tillgångar ni hade vid den tidpunkten är det som räknas in i bodelningen. Det innebär att såvida tillgången inte är skyddad enligt någon av de alternativ som finns i ÄktB 7 kap. 2 § så är pengarna på kontot giftorättsgods och kommer räknas med i bodelningen. Fastigheten Detsamma gäller i regel här. Om inte egendomen är skyddad genom äktenskapsförord, ärvd med förbehållet att det är din enskilda egendom eller köpt med pengar som var enskild egendom så är även fastigheten giftorättsgods oavsett om den på pappret står på dig. Det gemensamma kontot Det samma gäller här. Ert gemensamma konto är också giftorättsgods, såväl som era personliga. TestamentetAngående ditt testamente så är det inget som påverkar hur förhållandena ter sig i er bodelning utan är det som bestämmer vad som händer med det som blir över efter dig när du går bort. Att arvet till dina barn från dig blir enskild egendom skyddar ditt arv till dem i en eventuell bodelning för deras skull. Ditt arv (och det som träder i dess ställe, alltså om något köps med pengar från arvet) kommer alltså inte att tas med i bodelning om någon av dina barn genomgår en sådan. Däremot händer ju inget av detta förrän du går bort och det har därför ingen betydelse för er bodelning eftersom ni båda fortfarande lever. GåvobrevetBeroende på hur gåvobrevet är utformat så kan detta vara enskild egendom enligt ÄktB 7 kap. 2 § 2 punkten. Gåvobrevet ska alltså innehålla villkoret att det är din enskilda egendom för att det ska vara undantaget från bodelningen. Just nu ser det alltså ut som att det mesta av dina tillgångar kommer att medtas i er bodelning. Det man ska komma ihåg är att bodelningen under de flesta omständigheter är en överenskommelse mellan makarna. Det finns alltså alla möjligheter att utforma er egen bodelning utefter vad ni själva tycker är skäligt! Bodelningens krav på skriftlighetEn mycket viktig sak att komma ihåg om man gör på detta sätt och inte har juridiska ombud med sig är att bodelningen ska vara skriftlig enligt ÄktB 9 kap. 5 §. Det har betydelse eftersom det inte finns någon tidsgräns för när en bodelning måste vara klar. Det innebär alltså att makarna kan skilja sig och separera men har ingen skriftlig bodelning gjorts så kan den ena parten komma tillbaka åratal senare och kräva en bodelning med de förhållanden som rådde då man skilde sig. Det är en situation man inte vill sätta sig i! Så oavsett vad ni kommer fram till sinsemellan, se till att upprätta ett tydligt dokument om hur ni fördelar giftorättsgodset, underteckna det båda två så vet du att ni är skyddade inför framtiden. Hoppas du fått svar på dina frågor och lycka till!