Innebörd av att egendom ska vara enskild egendom vid erhållande genom arv eller testamente

2019-09-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Vad betyder " Det som erhålles i arv eller testamente efter mig skall vara mottagarens enskilda egendom i äktenskap och samboförhållande och skall således inte omfattas av giftorätt eller reglerna om samboegendom och inte heller vara föremål för rådighetsinskränkningar och reglerna om övertaganderätt. Detsamma skall gälla för egendom som träder i enskild egendoms ställe samt avkastningen av sådan egendom." ? Vore jättetacksam för svar då jag skriver i min 85-åriga mors ställe! Med vänlig hälsning
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Innebörd av att egendom utgör enskild egendomSkrivelsen i testamentet innebär att personen som genom arv eller testamente erhåller egendom mottager den villkoret att egendomen utgör enskild egendomen. Att egendom erhållits med villkoret att det är enskild egendom innebär att om personen som erhållit egendomen kommer att skilja sig så inkluderas egendomen inte i dennes giftorättsgods (7 kap. 2 § tredje och fjärde punkten äktenskapsbalken (ÄktB) respektive 4 § andra och tredje punkten sambolagen). Det innebär att vid en bodelning så får den person som har enskild egendom själv behålla egendomen utan att värdet ingår i delningen av makarnas giftorättsgods, som annars som huvudregel innebär att båda makarna delar upp sitt giftorättsgods så att båda makarna behåller lika stor del vardera.RådighetsinskränkningarVad gäller skrivelsen om att egendomen inte ska vara föremål för rådighetsinskränkningar så tar skrivelsen sikte på en bestämmelse om makars gemensamma bostad och bohag som förhindrar en make utan den andre makens samtycke att bland annat sälja, hyra ut eller pantsätta sådan egendom (7 kap. 5 § första stycket ÄktB). Denna bestämmelse omfattar dock inte enskild egendom vilket framgår av bestämmelsens andra stycke, så skrivelsen kan främst ses som ett förtydligande (7 kap. 5 § andra stycket ÄktB). ÖvertaganderättSkrivelsen om att egendomen inte ska omfattas av reglerna om övertaganderätt handlar också om ett förtydligande eftersom det följer av lagtexten att det förhåller sig på det viset. Vid en bodelning kan annars den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad få rätt att överta bostaden, men inte det fall att bostaden är enskild egendom till följd av villkorat arv eller testamente (11 kap. 8 § första stycket ÄktB).Egendomen som träder i enskild egendoms ställeAtt detsamma ska gälla för egendom som träder i enskild egendoms ställe innebär att exempelvis om den enskilda egendomen säljs för att köpa annan egendom eller om den enskilda egendomen förstörs och försäkring ersätter den förstörda egendomen med en ny egendom så är även den erhållna egendomen fortsättningsvis enskild egendom (7 kap. 2 § sjätte punkten ÄktB). Avkastning av enskild egendomAtt även avkastningen ska vara enskild egendom bryter den presumtion som annars föreligger enligt äktenskapsbalken att avkastningen utgör giftorättsgods (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Detta innebär att om egendomen säljs eller hyrs ut eller liknande vilket generar avkastning så är även avkastningen enskild egendom.Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning

Räknas bohag från tiden innan äktenskapet med i bodelningen?

2019-09-19 i Bodelning
FRÅGA |Jag hade hela bohaget när vi flyttade ihop. Då var vi vaken gift eller förlovade. Nu när vi ska gå isär så är vi gifta. Ingår då bohaget i bodelningen som jag hade med mig innan vi var gifta
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som blivit enskild genom äktenskapsförord, eller genom att ha förvärvats som gåva, testamente eller arv m.m. med villkoret att egendomen ska vara enskild (se 7 kap. 2 § ÄktB). Varje make får även i skälig utsträckning från bodelningen undanta kläder och andra föremål som maken uteslutande använt för personligt bruk (10 kap. 2 § ÄktB). Jag antar att du köpt ditt bohag själv utan att ha ärvt det, fått det i gåva eller liknande, och att du inte har ett äktenskapsförord, eftersom du inte nämnt det i frågan. I sådana fall blir hela ditt bohag som du köpte innan ni gifte er ansett som giftorättsgods, och inte enskild egendom, och det kommer att räknas ihop med din makes egendom, skulder kommer att dras av, och det som återstår kommer att delas lika enligt 11 kap. 2 § ÄktB. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Mitt ex vill varken köpa eller sälja vårt fritidshus

2019-09-16 i Bodelning
FRÅGA |Hur gör jag när mitt ex inte vill sälja sin del till någon eller mig och heller inte köpa sin del i den gemensamma fritidsbostaden?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Om du och ditt ex inte kan komma överens om att sälja fritidshuset kan du ansöka hos tingsrätten om tvångsförsäljning (6 § lag om samäganderätt). Huset säljs i så fall på offentlig auktion som ni gemensamt får bekosta. Ofta är det dyrare att sälja hus på offentlig auktion än på vanligt vis, så i första hand kan du nämna möjligheten med tvångsförsäljning i försök att förhandla om en försäljning. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Fråga om bodelning och giftorättsgods respektive enskild egendom

2019-09-15 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning äktenskapsskillnadHur ska man räkna när ena maken köpt "sin" bil kontant med pengar från ett gemensamt konto och den andra maken köpt "sin" bil genom pengar lånade av sina föräldrar? Inget skrivet om enskild egendom och pengarna till bilen är inte en gåva.Ska båda bilarnas värde ingå i giftorättsgodset och skulden på den ena bilen räknas av från den ena makens tillgångar?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar frågan som att båda makarna ägde varsin bil vid ansökan om skilsmässa. Den ena maken hade köpt bilen med pengar från makarnas gemensamma konto medan den andra hade lånat pengar av sina föräldrar för att kunna köpa sin bil. Du undrar nu om och hur detta påverkar bodelningen mellan makarna i samband med skilsmässan. Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). I 9:1 ÄktB stadgas att när ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelar mellan dem genom en bodelning. Enligt 9:2 ÄktB ska bodelningen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10:1 ÄktB. Den egendom som inte utgör giftorättsgods kallas enskild egendom och ska inte ingå i bodelningen. För att egendom ska utgöra enskild egendom krävs att det har föreskrivits i exempelvis ett äktenskapsförord eller ett testamente, annars är egendomen giftorättsgods. Då inga föreskrifter om enskild egendom finns utgör båda bilarna giftorättsgods och ska därmed ingå i bodelningen. Att den ena maken lånat pengar av sina föräldrar för att kunna köpa bilen spelar ingen roll. Precis som du skriver ska därmed skulden till föräldrarna räknas av från den ena makens tillgångar. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Före detta makes rätt till sådant som köptes in efter brytdagen

2019-09-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej, när min man och separerade,inom de 6 månader prövningen innan skillsmässa köpte han ett hus. Detta hände 1990. Har jag legal rätt till hälften om han säljer det? Jag kommer ihåg att han gav mig några papper att skriva under utan att jag visste vad det var, jag kunde knappt svenska då.Med vänlig hälsning,
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör skilsmässa och regler om det finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Om båda makarna är överens om att skiljas och båda begär det, eller har barn under 16 år som stadigvarande bor hos dem, ska skilsmässan föregås av en betänketid enligt 5:1 ÄktB. Betänketiden inleds när makarna gemensamt ger in sin skilsmässoansökan till tingsrätten enligt 5:3 ÄktB. Den dagen, som brukar kallas för brytdagen, är också utgångspunkten för bodelningen som enligt 9:1 ÄktB måste göras i samband med skilsmässa. Enligt 9:2 ÄktB ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det är därmed de tillgångar och skulder som makarna hade på brytdagen som ska ingå i bodelningen. Sådant som köps in efter brytdagen hålls utanför bodelningen. Du har därför inte rätt till hälften av huset om din före detta make skulle sälja det. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Kan vi återta bodelning som gjorts under äktenskapet?

2019-09-16 i Bodelning
FRÅGA |HejJag och min fru upprättade en bodelning under pågående äktenskap för mer än 20 år sedan pga att jag bedrev egen verksamhet. Min fru fick då villan som vi bodde i och fritidshuset och jag fick aktier i företaget och banktillgångar. Vi har nu flyttat från villan och bor i bostadsrätt, som min fru äger. Jag har sålt företaget. Frun är fortfarande lagfaren ägare av fritidshuset. Vi avser att vara fortsatt gifta och tycker nu att det vore enklare att ha gemensam ekonomi och delat ägande av tillgångar.Kan vi återta vår bodelning eller hur ska vi gå tillväga?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du och din fru inget äktenskapsförord, innebärande att alla era tillgångar utgör giftorättsgods. Att det utgör giftorättsgods innebär att vid t.ex. en eventuell skilsmässa kommer det att ske en likadelning av tillgångarna, efter avdrag för skulder. Däremot har den som äger en viss tillgång rätt att få den på sin lott. Därav, bland annat, kan det vara önskvärt att äga hälften var av tillgångar. När det gäller fastigheter kan det även vara fördelaktigt att äga hälften var för det fall att man vill utnyttja ROT och RUT-avdrag fullt ut.Ni har tidigare gjort en bodelning under bestående äktenskap (jfr 9 kap. 1 § andra stycket Äktenskapsbalken, ÄktB). En bodelning är ett avtal, innebärande att vad ni kom överens om då gäller. Ni kan således inte rent formellt "återta" er bodelning. Däremot kan ni, precis som ni gjorde för tjugo år sedan, åter igen göra en bodelning under bestående äktenskap. Som du sannolikt är medveten om sedan sist, innebär en bodelning under äktenskapet ett klargörande om vem som äger vad. I en sådan bodelning är det således möjligt att fördela ägandet av bostadsrätt, fritidshus m.m. så ni äger hälften var.Om ni är överens om att göra en bodelning under äktenskapet kan så ske, det krävs dock att anmälan registreras hos Skatteverket (9 kap. 1 § andra stycket ÄktB). Anmälan ska ske skriftligen och undertecknas av er båda, samt ni ska betala en anmälningsavgift om 275 kronor. När Skatteverket tagit emot anmälan kan ni gå vidare med bodelningen. När ni har skrivit bodelningshandlingen finns det även en möjlighet att registrera den hos Skatteverket, det är dock inget krav. Vid bodelning under bestående äktenskap är anmälan det som är obligatoriskt. Förfarandet beskrivs väl på Skatteverkets hemsida där ni kan läsa vidare.Om ni är osäkra på hur ni ska skriva bodelningsavtalet kan en av våra jurister på Lawlines juristbyrå hjälpa er med det. Om ni är intresserade av hjälp med detta är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för ett kostnadsförslag och vidare kontakt. Ni når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Ingår de saker som jag har köpt sedan min flytt i en eventuell bodelning?

2019-09-15 i Bodelning
FRÅGA |Hej, är gift och flyttade ut från de gemensamma hemmet i april/maj. Gjorde adressändring i september. Tanken var att eventuellt flytta tillbaka men så blir inte fallet. Hur är de med möbler och saker jag har köpt till min lägenhet. Ingår de i en eventuellt bodelning? Skilsmässohandlingarna är inskickade i början av september.
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar om de saker som du har köpt till ditt nya hem ska ingå i en eventuell bodelning, när du och din partner nu ska skilja er.Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB), som innehåller regler om bodelning vid skilsmässa.Dagen då skilsmässoansökan kom in till tingsrätten är avgörandeDen tidpunkt som är avgörande för vad som ska ingå i er bodelning är dagen då er ansökan om skilsmässa kom in till tingsrätten (9 kap. 2 § första stycket ÄktB). Mot bakgrund av vad du har skrivit utgår jag från att er skilsmässoansökan kom in till tingsrätten någon gång nu i september. Du bör kunna få veta vilket datum det rör sig om genom att kontakta den tingsrätt som ni skickade in ansökan till.Giftorättsgods som är köpt innan skilsmässoansökan kom in ska ingå i en bodelningEgendom som är köpt innan dagen då ansökan kom in till tingsrätten ska ingå i en eventuell bodelning, medan saker som är köpta efter den dagen inte ska ingå.De saker som du har köpt innan dagen i fråga ska därmed ingå i er eventuella bodelning. En förutsättning är dock att sakerna är giftorättsgods (9 kap. 2 § första stycket och 10 kap. 1 § ÄktB). Dina saker är troligen giftorättsgodsHur vet du om det som du har köpt är giftorättsgods? Jo, de möbler och saker som du har köpt är faktiskt giftorättsgods som utgångspunkt (7 kap. 1 § ÄktB). Det är bara om sakerna har gjorts till enskild egendom som de inte är giftorättsgods.Egendom kan bara bli enskild genom att det skrivs in särskilt i ett äktenskapsförord, gåvobrev, testamente eller ett förmånstagarförordnande kopplat till en försäkring (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). Det är sannolikt att de saker som du har köpt ska räknas som giftorättsgods. Därmed ska de även ingå i er eventuella bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Du och din partner kan välja att inte ta med sakerna i en bodelningDet kan vara bra att veta att du och din partner själva bestämmer över er eventuella bodelning (9 kap. 5 § ÄktB). Därmed kan ni välja att lämna vissa saker utanför bodelningen, om ni är överens om det. Till exempel kan ni bestämma att ni inte ska ta med de saker som ni har köpt individuellt efter att du flyttade ut från ert gemensamma hem. SammanfattningSvaret på din fråga är ja – de saker som du har köpt till ditt nya hem ska ingå i en eventuell bodelning, om du har köpt dem innan den dag då er skilsmässoansökan kom in till tingsrätten. Tyvärr saknar det alltså betydelse att du har köpt sakerna efter att ha flyttat ut från ert gemensamma hem.Dock kan du och din partner själva bestämma att inte ta med sakerna i bodelningen, om ni är överens om det.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Ingår enskild firma och skulder i bodelning?

2019-09-14 i Bodelning
FRÅGA |Ingår enskild firma och skulder till fastigheter i bodelning?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I en bodelning (jag antar att du pratar om giftermål och inte samboskap) ingår all makens egendom, som inte utgör enskild egendom. All egendom som inte utgör enskild egendom (och som då ska delas lika målarna emellan) utgör istället giftorättsgods.Enskild firmaEgendom blir enskild antingen genom ett äktenskapsförord eller genom att maken har fått egendomen genom arv, testamente, gåva eller förmånstagarförordnande (från livförsäkring, olycksfallsförsäkring eller sjukförsäkring och i vissa fall pensionsförsäkring) med villkoret att egendomen ska utgöra mottagarens enskilda egendom. Detta gäller även det som har trätt i denna egendoms plats, exempelvis om maken köpt ett hus för pengar som utgjorde enskild egendom.Detta innebär att den enskilda firman (och då samtliga dess tillgångar) som huvudregel ska ingå i bodelningen, om den inte genom något av de ovan angivna sätten (i realiteten endast genom äktenskapsförord) gjorts till enskild egendom.SkulderInnan de två makarnas giftorättsgods läggs samman i en enda egendomsmassa som de sedan ska dela lika på, får vardera make undanta så mycket av sin egendom att det täcker dennes skulder (man utgår ifrån skuldsituationen den dag då begäran om skilsmässa kom in till tingsrätten). Detta kallas skuldavräkning och görs både i bodelning med anledning av skilsmässa och upplösning av samboskap. Om du alltså har skulder som överstiger din egen totala förmögenhet så ska inte någonting alls av din egendom ingå i bodelningen. Skulder "ingår" alltså inte i bodelningen, utan var make svarar för sina egna skulder. Skulderna har dock en effekt på summan av egendom som från varje make tillskjuts det sammanlagda giftorättsgodset.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!