Hur gör man vid en skilsmässa om ena maken har mera pengar på sina egna konton?

2019-11-18 i Bodelning
FRÅGA |Om ena maken har mera pengar på sina konton. Hurgör man då vid en skilsmässa?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning och äktenskapsskillnad finns stadgade i äktenskapsbalken (ÄktB). Hur går en bodelning till?När ett äktenskap upphör på grund av skilsmässa ska man som huvudregel genomföra en bodelning. Bodelning behövs inte om makarna endast har enskild egendom och ingen begär att överta bostaden (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods läggas samman och delas lika. Huvudregeln är att all egendom är giftorättsgods så länge egendomen inte har gjorts till enskild egendom. Man kan göra egendom enskild genom exempelvis äktenskapsförord eller att någon av makarna mottagit gåva/arv/testamentsförordnande med föreskriften om att det ska vara makens enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). I bodelningen beräknar man först hur mycket giftorättsgods respektive make har och sedan gör man avdrag för deras respektive skulder. Vad som återstår läggs samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 1-3 § ÄktB).Om ena maken har mera pengar på sina konton. Hur gör man då vid en skilsmässa?Om det inte finns några föreskrifter om att några bankkonto ska utgöra enskild egendom utgör tillgångarna giftorättsgods och ska ingå i en bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Banktillgångarna räknas samman med övrigt giftorättsgods och delas lika mellan makarna efter att man gjort avdrag för eventuella skulder (11 kap. 3 § ÄktB). Kan man jämka bodelningsresultatet om ena maken har mer tillgångar?Huvudregeln är att allt giftorättsgods ingår i bodelningen och delas lika mellan makarna. Det finns dock en möjlighet till jämkning av bodelningen om den har lett till ett oskäligt resultat. Den av makarna som har mest giftorättsgods kan påkalla jämkning av bodelningen enligt skevdelningsregeln (12 kap. 1 § ÄktB). Vid tillämpning av bestämmelsen kan maken med mest giftorättsgods få behålla mer än vad en hälftendelning hade lett till förutsatt att en hälftendelning är oskälig. Vid bedömningen om hälftendelningen är oskälig tar man hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Det kan vara svårare att jämka enligt skevdelningsregeln desto längre ett förhållande varat, då kan det krävas betydande skillnader mellan makarnas nettoförmögenheter för att man ska kunna jämka resultatet enligt skevdelningsregeln. SammanfattningHuvudregeln är att banktillgångarna ingår i bodelningen såvida de inte utgör enskild egendom. Vid bodelningen läggs banktillgångarna och övrigt giftorättsgods samman och delas lika mellan makarna efter avdrag för skulder. Om hälftendelningen leder till ett oskäligt resultat kan maken med mest giftorättsgods påkalla jämkning enligt skevdelningsregeln och få behålla mer av sitt giftorättsgods än vad en hälftendelning hade gett, men det kräver att en hälftendelning enligt huvudregeln lett till ett oskäligt resultat. Om man vill skydda sin egendom eller exempelvis sina banktillgångar från att ingå i en bodelning kan man som makar upprätta ett äktenskapsförord och föreskriva vilken egendom som ska utgöra enskild egendom och vilken som ska utgöra giftorättsgods. Om makarna bestämmer att viss egendom ska vara den ena makens enskilda egendom kommer den inte att ingå i en framtida bodelning. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Måste man ta med alla tillgångar i en bodelning?

2019-11-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min man har ansökt om skilsmässa. Vi har inget äktenskapsförord men har muntligen kommit överens om att det vi hade innan äktenskapet, dvs skulder och kapital, inte ska ingå i giftorättsgodset. Kan vi göra såhär? Ingen av oss är intresserade av att dela på det var och en hade innan äktenskapet.Mvh Annika
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring äktenskapsskillnad och bodelning finner vi i äktenskapsbalken (ÄktB).Det finns både bestämmelser som är tvingande och bestämmelser som är dispositiva i äktenskapsbalken. Att en regel är dispositiv innebär att man kan välja att inte tillämpa den, förutsatt att båda parter är överens om detta. Att en regel är tvingande innebär istället att den ska tillämpas, oavsett parternas vilja. Till att börja med kan vi fastställa att var make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB) När ett äktenskaps upplöses ska en bodelning ske (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska båda makars giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Den lagliga definitionen av giftorättsgods är "En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom" (7 kap. 1 § ÄktB). Alltså måste vi veta vad som är enskild egendom, för att veta vad det är som ska tas med i bodelningen. Enskild egendom definieras i 7 kap. 2 § ÄktB. Enskild egendom kan exempelvis vara tillgångar som någon av parterna har fått i gåva, med villkor om att gåvan inte får överlämnas. Det kan även vara tillgångar som blivit enskild egendom genom äktenskapsförord. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ställs det tre krav. Till att börja med måste det vara skriftligt, det ska dessutom vara undertecknat av båda makarna, slutligen ska det vara ingivet för registrering hos skatteverket. Att ni muntligen kommit överens om att vissa tillgångar och skulder ska undantas från bodelningen, och således ses som enskild egendom, är inte tillräckligt för att ett giltigt äktenskapsförord ska anses föreligga (7 kap. 3 § ÄktB).Reglerna kring vad som ska tas med i bodelningen och hur bodelningen ska göras är till stor del dispositiva. Detta betyder att ni kan välja att inte ta med era kapitaltillgångar och skulder i bodelningen. Det finns dock tvingande regler som eventuellt kan hindra er från att göra på detta sättet. I 13 kap. ÄktB finns nämligen regler till för att skydda borgenärer. En make får inte avstå från egendom som denna hade har rätt till i bodelningen om det är till skada för en borgenär (13 kap. 1 § ÄktB). Detta betyder att ni inte få göra upp bodelningen på ett sådant sätt som kan leda till att någon av er inte kommer kunna betala sina skulder. Sammanfattningsvis har ni alltså möjlighet att avstå från att ta med era kapitaltillgångar och era respektive skulder i bodelningen. Detta gäller dock endast under förutsättningen att någon borgenär inte skadas.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan man ångra ett muntligt bodelningsavtal?

2019-11-12 i Bodelning
FRÅGA |HejsanDet är så att jag håller på och skilja mig har gått några veckor in på betänketiden. Vi har flyttat isär och gjort en väldigt orättvis muntlig bodelning ifrån min och mångas synvinkel. Kan jag begära att den görs om trots att han anser att den är klar? Om vi tar det stora som jag anser orättvist så är det så att bilen vi hade stod på min mamma. Men den skulle han ha. Lånet som också stod på mamma var det inget tal om. Så det sitter jag nu och betalar av på. Vi hade ganska nyligen köpt en ny tv som min mamma stod på avbetalningen. Den skulle han ha. Den betalar han iof 1500 på varje månad. Sen hade vi ett kredit som stod på min mamma vilken han inte betalar av eller så utan det betalar jag av nu. Även en avbetalning på H&M som endast jag sitter och betalar av på. Möbelväg fick jag med en våningsäng, en vanlig säng, 2 byråer, ett skrivbord och nästan min dotters hela rum. Resten som hela vardagsrummet som ganska ny soffa, nytt vardagsrumsbord, ganska ny matsalsgrupp alla tavlor, textiler osv, skrivbord, garderober, sängar skulle han ha kvar. Vilket resulterat i att jag behövt köpa nästan ett helt nytt bohag plus betala av på alla skulder. Skulder av saker han har kvar då han använde hunden för att jag skulle släppa bilen. Jag antar att den inte ens skulle vara kvar i bodelningen då den och skulden stod på min mamma från början. Min fråga är kan jag göra nått överhuvudtaget eller ska jag få leva med skammen att jag gjort en värdelös bodelning?
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten i svensk rätt är bindande avtal kan ingås formlöst, det vill säga både muntligen eller skriftligt, men i vissa fall ställer lagen upp en formkrav som måste vara uppfyllt för att ett avtal ska anses bindande. Så är fallet rörande bodelningsavtal där det i 9 kap. 5 § äktenskapsbalken framgår att ett bodelningsavtal måste vara en skriftlig handling som är undertecknad av båda makarna. Er muntliga överenskommelse utgör alltså inte ett bindande bodelningsavtal.Du får alltså försöka förhandla med din make om en ny bodelning som ni båda kan komma överens om och därefter upprätta en skriftlig handling som undertecknas av er båda. Därefter finns det väldigt begränsade möjligheter att ändra på avtalet, eftersom utgångspunkten är att avtal ska hållas, och det krävs därför någon ogiltighetsgrund, såsom hot eller svek, för att upphäva bodelningsavtalet eller att det är så pass oskäligt att det kan jämkas.Kan ni inte själva kan komma överens om bodelningen kan ni ansöka om en bodelningsförrättare som fördelar giftorättsgodset mellan er (17 kap. 1 § äktenskapsbalken). För mer information om detta hänvisar jag till Sveriges Domstolars hemsida.Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning

Ska fastighet belägen utomlands tas med i bodelning?

2019-11-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag undrar om en fastighet i ett annat land "ett land utanför EU/EES" kan ingå i bodelning i Sverige. I så fall vem har rätt att utvärdera värdet på fastigheten.Med vänlig hälsningAli
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar frågan så som att bodelning ska göras på grund av äktenskapsskillnad då inget annat föreskrivs. Reglerna kring bodelning finner vi i äktenskapsbalken (ÄktB).Allmänt om bodelningNär två personer ansöker om äktenskapsskillnad ska deras tillgångar fördelas mellan dem genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Det som ska ingå i en bodelning är makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som utgör egen egendom finner man i 7 kap. 2 § och 7 kap 3 § ÄktB. Det finns inget krav i lagen om att giftorättsgodset måste vara beläget i Sverige eller inom EU/EES.Vad gäller fastigheten i fråga?En fastighet ska som utgångspunkt tas med i en bodelning, även om den är belägen utomlands. Det som kan göra att fastigheten inte tas med i bodelning är om den utgör enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). En fastighet kan vara enskild egendom på grund av exempelvis villkor vid arv, enligt gåvobrev, genom äktenskapsförord eller liknande (7 kap. 2 § och 7 kap. 3 § ÄktB). Hur ska fastigheten värderasHuvudregeln är att tillgångar i en bodelning ska värderas till marknadspriser. Man kollar alltså bland annat på vad en liknande bostad vad gäller kvalité, storlek, läge med mer skulle kosta vid försäljning. Kan parterna inte komma överens angående prissättningen kan man ta professionell hjälp för värdering av fastigheten. Notera att det är värdet av tillgången vid inlämnandet av ansökan om äktenskapsskillnad som ska tas med i beräkningen.SammanfattningTroligtvis utgör fastigheten giftorättsgods. Det finns ingenting som hindrar att fastigheter belägna utanför Sverige eller EU/EES tas med i en bodelning. Fastigheten ska därmed tas med i bodelningen om den inte utgör enskild egendom. Det finns inga föreskrivna krav om viss behörighet för att göra värderingen av fastigheten, parterna kan alltså göra det på egen hand. Fastigheter brukar värderas till marknadspris, kan parterna inte komma överens om värderingen kan de ta professionell hjälp för att värdera tillgången.Hoppas detta gav svar på din frågaMed vänliga hälsningar

Utgör mitt hus enskild egendom?

2019-11-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag äger ett hus. Jag undrar om huset ska bli enskild egendom vid separation eller dödsfall.
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga – såsom jag tolkar den – gäller alltså vad om det hus du äger utgör enskild egendom eller ej, för det fall att ett förhållande med en make upphör genom separation eller dödsfall. I grund och botten är det alltså en fråga om vad som händer med äganderätten till detta hus i nyss nämnda situationer. Detta aktualiserar regler i äktenskapsbalken (ÄktB).Makars egendom är som utgångspunkt giftorättsgodsSvaret på din fråga beror till stor del på om du är gift eller singel. Eftersom du inte specificerat vad som är fallet, kommer jag redogöra för båda situationer.Är du singel är regler om enskild egendom och giftorättsgods överhuvudtaget inte tillämpliga – något jag misstänker att du redan vet. I så fall äger endast du din egendom, och ingen annan har något anspråk på att få ta del av den (annat än som arv). Systemet med bodelning är i stället rent familjerättsligt. Som huvudregel utgör all gifta makars egendom giftorättsgods (ÄktB 7 kap. 1 §). Det innebär inte som många tror att äganderätten till egendomen automatiskt är delad, utan endast att den andra maken har ett framtida anspråk på en del av egendomens värde om förhållandet skulle ta slut (ÄktB 10 kap. 1 §). Det är alltså en skyddsregel, för att se till att det gemensamma "boets" värde fördelas jämnare mellan makarna och undvika att den "fattigare" blir utblottad vid ett uppbrott. Utgångspunkten – oavsett hur länge du ägt huset och huruvida din eventuella make/maka bor där – är att halva husets värde ska tillfalla din hypotetiska partner om du är gift. Som du säkert redan vet kan denna värdedelning undvikas genom att förklara egendom som enskild (ÄktB 10 kap. 1 §). Enskild egendom kan uppstå på ett antal olika sätt, men huvudsakligen sker det genom,1. ett äktenskapsförord,2. genom villkor i gåva från någon annan än din make/maka,3. Genom villkor i testamente.Alltså ska egendomens värde – huset i ditt fall – inte delas mellan dig och din eventuella make/maka, om ni bestämt detta i ett äktenskapsförord, om du fått huset i gåva av någon som föreskrivit att den ska vara enskild egendom, eller om du ärvt huset med föreskrift i testamente om att huset ska förbli enskild egendom. Vidare är huset enskild egendom om du har köpt det med ärvda pengar som utgjorde enskild egendom (ÄktB 7 kap. 2 §). Stämmer inget av detta är ditt hus antagligen giftorättsgods, då detta som sagt är utgångspunkten. Värt att notera är att äktenskapsförord inte måste skrivas före ett äktenskaps ingående, och att du alltså har möjlighet att förklara ditt hus som enskild egendom även om du redan är gift.Jag hoppas du fick svar på din fråga,Mvh

Hur fungerar giftorättsgods och enskild egendom i förhållande till testamente?

2019-11-14 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min make ingick äktenskap under oktober månad innevarande år. I samband med detta skrev vi äktenskapsförord några månader innan vigseln. Vårt äktenskapsförord är utformat enligt följande: att min makes samtliga tillgångar liksom framtida förvärv skall vara giftorättsgods, att mina samtliga tillgångar liksom framtida förvärv skall vara min enskilda egendom. Äktenskapsförordet är registrerat hos Skatteverket. Min make upprättade dock tidigare ett testamente, och i vilket han bl a testamenterade en summa till en hjälporganisation, vilket jag naturligtvis inte har någonting emot. Min fråga är dock: gäller giftorättsgodset efter det att summan i testamentet till hjälporganisationen dragits av?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur fungerar en bodelning?När ett äktenskap upplöses, antingen genom skilsmässa eller att en av makarna avlider, ska som huvudregel en bodelning genomföras (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Makarnas giftorättsgods läggs samman och man gör avdrag för skulder. Vad som återstår efter avdrag för skulder delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Enskild egendom ingår inte i bodelningen.Vad testamenterar man bort?Om en av makarna avlider blir det giftorättsgods som finns kvar på hans sida efter bodelningen + hans eventuella enskilda egendom hans kvarlåtenskap. Det är från kvarlåtenskapen testamentsförordnande delas ut. ÄktenskapsförordÄktenskapsförord är ett avtal mellan makar om hur deras egendom ska behandlas vid en bodelning. Giftorättsgods ingår i bodelningen medan enskild egendom inte gör det. Huvudregeln är att ett äktenskapsförord ska respekteras. Skulle ett äktenskapsförord vara väldigt ofördelaktigt för någon av makarna eller är oskäligt pga. omständigheterna det tillkommit i kan någon av makarna eller dödsbodelägare till den avlidne maken påkalla jämkning av äktenskapsförordet (12 kap. 3 § ÄktB). Regeln tillämpas dock mycket restriktivt och HD har bara prövat ett sådant fall en enda gång och kom fram till att jämkning inte skulle ske. Gäller giftorättsgodset efter det att summan i testamentet till hjälporganisationen dragits av?Giftorättsgods och enskild egendom är något som bara påverkar bodelningen som sker när ett äktenskap upplöses. Vad som är giftorättsgods och enskild egendom påverkar inte arvsfördelningen som görs efter bodelningen. När ett äktenskap upplöses genomförs först en bodelning. Det den avlidna maken har kvar på sin sida efter en likadelning av giftorättsgodset + hans eventuella enskilda egendom utgör hans kvarlåtenskap. Testamentsförordnande och arv utgår sedan från kvarlåtenskapen, dvs när giftorättsgodset delats upp. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan jag ge bort mina fonder och slippa ta upp dem i bodelningen?

2019-11-12 i Bodelning
FRÅGA |Ska skiljas men min man har ännu inte skrivit på ansökan om skilsmässa. Jag har fonder som jag haft sen långt innan vi gifte oss, bl a fått av pappa (inget gåvobrev finns). Men även köpt till egna.Innan vi gifte oss kom min man och jag överens (muntligt) att dessa fonder ej skulle användas eller han ta del av (I fall något skulle hända så jag hade lite kapital). Men han har nu nämnt att han ej kommer hålla detta ord.Min fråga är att då han ej skrivit på ansökan ej och ej registrerad i tingsrätten att jag kan ge tillbaka dessa fonder med gåvobrev till min pappa?? Och då slippa ta upp dessa i bodelningen.
Catarina Franco Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga rör bodelning vid skilsmässa kommer reglerna i äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) att aktualiseras.Allmänt om kravet på bodelning:När ett äktenskap har upplösts genom skilsmässa ska en bodelning göras (ÄktB 9 kap. 4 §). Det lagstadgade kravet är att det ska upprättas ett bodelningsavtal som båda parterna ska skriva under (ÄktB 9 kap. 5 §). Det är möjligt att göra avsteg från lagen och dela upp sakerna som man vill i princip, med förutsättningen att ett avtal upprättas av parterna.Vad ingår i en bodelning enligt lag?Enligt ÄktB 10 kap. 1 § är det giftorättsgods som ingår i en bodelning. All egendom som makarna äger ska delas upp, såvida inte något är enskild egendom. Är något enskild egendom ingår det alltså inte i bodelningen.För att något ska vara enskild egendom kan parterna t.ex. upprätta ett äktenskapsförord där det anges vad som ska anses utgöra enskild egendom. Dessutom kan det i ett gåvobrev stå att gåvan ska ses som enskild egendom (ÄktB 7 kap. 2 §).Ditt problem är att det inte finns något gåvobrev eller något som tyder på att fonderna utgör enskild egendom. Skulle din f.d. make vilja bodela enligt lag kan det innebära att fonderna utgör giftorättsgods, vilket betyder att han har rätt till hälften av värdet. Att ge tillbaka fonderna som gåva:Bodelningen ska enligt ÄktB 9 kap. 2 § göras med utgångspunkt i vad makarna ägde den dag då talan om skilsmässa väcktes. I ditt fall har inte talan hunnit väckas eftersom er ansökan inte har skickats till tingsrätten.Däremot finns det regler för att skydda en make mot illojala förfaranden som sker kort före skilsmässan. ÄktB 11 kap. 4 § stadgar att om den ena maken tre år före parterna ansökt om skilsmässa minskat sitt giftorättsgods i inte obetydlig omfattning genom gåva utan den andra makens samtyckt till detta, ska den andra makens andel beräknas som om gåvan aldrig ägt rum.Begreppet "inte obetydlig omfattning" betyder enligt motiven till lagen (prop. 1986/87:1 s. 172) att gåvans värde ska uppgå till mer än 10 % av makens giftorättsgods.Exempel: Du har 150 000 kr i giftorättsgods och din make har 80 000 kr. Du ger bort fondgåvan som är värd 50 000 kr (dvs. 30 % av värdet på ditt giftorättsgods) tre år före skilsmässan. Egentligen har varje make rätt till 90 000 kr (100 000 + 80 000 / 2), men eftersom gåvan gavs under dessa omständigheter kommer följande att hända istället:Din make har istället rätt till 140 000 kr (150 000 + 50 000 + 80 000 / 2) och du har fortfarande rätt till 90 000 kr (140 000 – 50 000 kr). Din make får alltså 50 000 kr mer, dvs. hela gåvans värde, medan du förlorar 50 000 kr på att du gav gåvan under sådana omständigheter.ÄktB 13 kap. 3 § tillägger dessutom att den som fått gåvan kan behöva ge tillbaka gåvan eller ersätta den andra maken för gåvans värde ifall han insåg eller borde ha insett att gåvan skulle skada den andra maken.Svar på din fråga:Skulle dina fonder utgöra 10 % av värdet av ditt giftorättsgods (dvs. allt du äger som inte är enskild egendom) är det inte en bra idé att ge bort fonderna, eftersom det skulle leda till rättsliga konsekvenser både för dig och eventuellt för din pappa. Är dina fonder värda mindre än 10 % av ditt giftorättsgods är det tillåtet att ge bort dem till din pappa.Hoppas att du fick vägledning i din fråga!Med vänlig hälsning,

Kommer bostadsrätten att ingå i bodelningen trots att ett äktenskapsförord har skrivits?

2019-11-10 i Bodelning
FRÅGA |HejJag står på vår bostadsrätt till 100% och vi har skrivit äktenskapsförråd när min man starta firma. Nu är det så att vi ska skiljas och jag undrar hur det fungerar i och med jag står på vår bostadsrätt.
Carolina Tuula |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med tanke på din formulering på din fråga utgår jag från att ni har skrivit äktenskapsförord om att bostadsrätten är din. Jag kommer att utgå från att du funderar på vem som har rätt till bostadsrätten. Jag har delat upp din fråga i två delar. I den första delen kommer jag att redogöra för vad som ingår i en bodelning. I den andra delen kommer jag att redogöra för vad som gäller i din situation.Äktenskapsskillnad (skilsmässa) och bodelning regleras i Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB). BodelningBodelning är när makarnas egendom fördelas mellan dom. (9 kap. 1 § ÄktB.) Den egendom som ingår i en bodelning är makarnas giftorättsgods. (10 kap. 1 § ÄktB) Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det finns alltså en möjlighet att viss egendom inte ingår i bodelningen. Egendom kan bli enskild egendom under vissa förutsättningar. (7 kap. 2 § ÄktB) En förutsättning är att makarna skriver ett äktenskapsförord precis som ni har gjort. (7 kap. 3 § ÄktB).BostadsrättenOm ni har skrivit ett äktenskapsförord om att bostadsrätten ska vara din enskilda egendom ska den inte ingå i bodelningen. Det innebär att bostadsrätten är din och att du har rätt till den om ni inte kommer överens om annat (10 kap. 4 § ÄktB). Sammanfattning:Har bostadsrätten gjorts till enskild egendom kommer den fortsätta vara din egen och inte ingå i bodelningen. Hoppas att du fick svar på din fråga.