Bodelning & Begravningskostnader

2019-09-12 i Bodelning
FRÅGA |Betalning av begravning?Min man dog för några månader sedan, vi var gifta och hade inga gemensamma barn. Min man har två barn sedan tidigare och jag är fullt införstådd med att de nu ska ärva hälften av giftorättsgodset (halva boendet mm). Jag har ett eget konto med sparade pengar och pengar från min mors bortgång och tänkte begära att jag får behålla mitt giftorättsgods av det och att hans barn får ärva hans pengar från hans konto , är det möjligt? Om det är möjligt så undrar jag också vart ifrån pengarna för begravningskostnaderna ska tas? Kommer det att tas från mitt giftorättsgods eller från dödsboet som hans barn ärver?
Anneli Nilsson |Hej! Och varmt välkommen till Lawline. Jag tänkte först försöka förklara något allmänt och kortfattat om vad som gäller vid en bodelning. Om ena maken avlider resulterar detta i att äktenskapet upplöses, då ska en bodelning först göras mellan makarna innan arvsskiftet genomförs (9:1 ÄktB). I denna bodelning ska giftorättsgods ingå, där enskild egendom fråntas (10:1 ÄktB). Är makes egendom inte enskild egendom kan man ha som utgångspunkt att den kommer utgöra giftorättsgods (se 7:1 ÄktB). Exempel på enskild egendom är egendom som skrivits som sådant i ett äktenskapsförord. Giftorättsgods räknas samman, avdrag görs för skulder, och därefter delas det på hälften mellan makarna (11:2-3 ÄktB). Det blir denna del efter genomförd bodelning som utgör kvarlåtenskapen för den avlidne (tillsammans med eventuell enskild egendom denna person hade). Gällande din fråga om dina pengar beror det alltså på om ni har skrivit ett äktenskapsförord där viss egendom fråntas, om din mors arv utgör enskild egendom. Eller om det helt enkelt i praktiken kommer falla sig så att det utgör hälften av giftorättsgodset. Gällande en viss penningsumma tordes det även vara viktigt att denna är tydlig avskild från makens pengar för att kunna urskiljas som enskild egendom.Utgångspunkten är att egendomen ska delas lika mellan makarna, och hade ni inte avtalat om att viss egendom skulle utgöra enskild egendom eller att pengarna du fått från din mor hade villkoret (i ett testamente eller gåvobrev), kommer huvudregeln att gälla. Makarnas egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom. Enskild egendom ska normalt inte ingå i bodelningen (om ni inte i ett äktenskapsord har avtalat annat). Utgör arvet inte enskild egendom (inget villkor framgick i testamente, och ni makar sinsemellan har inte skrivit det i ett äktenskapsförord) är utgångspunkten fortfarande att vardera make tilldelas sin egen egendom. Du får alltså i första hand behålla din egen egendom. Du kan dock tvingas betala en mellanskillnad ifall detta blir relevant (ifall din "egendomsdel" är större än din makes). Sammanfattningsvis kan du få rätt att "behålla" pengarna på ditt konto, om det går jämt ut gällande övrig egendom. Gällande din fråga om begravningskostnaderna framgår det av 20:4 1 st ÄB att vid bouppteckning ska den avlidnes tillgångar och skulder antecknas som de var vid dödsfallet. Begravnings och bouppteckningskostnader, ska dock också tas upp i bouppteckningen som skulder även då dessa föreligger efter dödstidpunkten. Dödsboet ska alltså ta kostnaderna för kostnader kopplade till begravningen (det vill säga från den avlidnes tillgångar/kvarlåtenskap). Jag hoppas detta har gett svar på din fråga! Tveka annars inte att höra av dig till Lawline igen. Med vänliga hälsningar,

Vid bodelning ska värdering av egendomen ske så nära bodelningen som möjligt

2019-09-11 i Bodelning
FRÅGA |Vi skilde oss för två år sedan men har ännu inte bodelat. Värdet på bostaden har förändrats under denna tid, vilket värde bör användas? Dagens värde eller värdet vid skilsmässan?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man genomför en bodelning ska värderingen av egendomen göras så nära bodelningen som möjligt. Detta är inte något som följer av lag utan är en del utav utarbetad praxis inom svensk rätt. Det kan ibland löpa lång tid innan en bodelning faktiskt kommer till stånd och det har därför ansetts vara mer passande att värdera egendomen i anslutning med bodelningen, något som både anses vara enklare och mer rättvist. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Måste jag ge upp min bostad vid bodelning med min make?

2019-09-07 i Bodelning
FRÅGA |Jag köpte min bostadsrätt före jag träffade man nuvarande make. Jag betalar lånet. Vid dödfall eller skilsmässa hur blir det då vid bodelning? Jag har två barn och min make har tre barn. Vi har inga gemensamma barn. Vi skrev inget äktenskapsförord när vi gifte oss 2010. Nu är jag 60 år och man tänker t ex på om hur man ska klara sig ifall min make skulle avlida före mig? Måste jag sälja min bostadrätt eller belåna den för att ge hans barn arvsrätt eller räknas bostadsrätten som står i mitt namn och på köpebrev som enskild egendom? Kan man göra något "i efterskott" för att säkra att vi båda kan bo kvar ifall någon av oss avlider före den andra?
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar i första hand regler som återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Jag kommer först redogöra allmänt för hur den rättsliga systematiken på området ser ut, innan jag gör en mer konkret bedömning av situationen i ditt fall.Giftorätten innebär som huvudregel en likadelning av parets samlade tillgångarVäsentligt för besvarandet av frågan är att skilja på giftorätten och arvsrätten. Trots att reglerna i många avseenden hänger samman, så är de i praktiken separata system för hur tillgångar ska skiftas inom familjen (eller ex-familjen). När två personer ingår i äktenskap – utan att upprätta ett äktenskapsförord – är huvudregeln att deras egendom ska utgöra giftorättsgods (ÄktB 7 kap. 1 §). Detta innebär egentligen ingen förändring av äganderätten till egendomen, makar råder alltjämt över sina egna tillgångar och svarar för sina egna skulder, utan bör betraktas som en vilande fördelningsregel (ÄktB 1 kap. 3 §). Det är alltså först vid äktenskapets upplösning, vare sig detta sker på grund av äktenskapsskillnad eller dödsfall, som giftorättens fördelning aktualiseras. Makarnas samlade giftorättsgods, dvs. egendom som inte utgör enskild egendom eller anses personlig av andra skäl (ex. personliga klenoder, rätt till allmän pension och liknande) ska då delas lika mellan makarna (ÄktB 11 kap. 3 §). Detta innebär att den make som äger mer tillgångar som klassas som giftorättsgods, kommer behöva skjuta över en andel av detta till den fattigare maken. Huvudregeln är emellertid att båda makar i första hand ska få behålla den egendom de själva ägt (ÄktB 11 kap. 7 §). Vidare finns en regel om att den make som bäst behöver parets gemensamma bostad ibland kan få bostaden i avräkning på sin lott (alltså får "köpa ut den" ur bodelningen). Om den ena maken har avlidit gäller denna regel endast till förmån för den efterlevande (ÄktB 11 kap. 8 §). Arvsrätten bygger i första hand på blodsband (med undantag för adoption). Som jag förstår det har du och din make inga gemensamma barn. Då är det viktigt att poängtera att du endast är arvsskyldig gentemot dina egna barn, och att han endast är arvskyldig gentemot sina barn (ÄB 2 kap. 1 §). Du har alltså ingen arvskyldighet gentemot hans barn. Med hänsyn till att lagstiftaren vill undvika situationen som du just nu är rädd för – alltså att en make vid sin partners frånfälle ska drabbas ekonomiskt av barnens krav på arv – så gäller som utgångspunkt att gemensamma barn till ett gift par först ärver efter båda föräldrar bortgång (ÄB 3 kap. 1 §). På vis får den efterlevande maken/makan temporärt ärva sin äkta hälfts tillgångar och leva ut sina dagar i samma ekonomiska situation som innan, innebärandes att barnen får vänta på sitt arv. Detta gäller emellertid alltså endast för gemensamma barn, s.k. särkullbarn har en omedelbar arvsrätt efter sin förälder. I dessa fall fungerar det så att en bodelning först sker enligt de regler jag beskrivit ovan, och att de andelar av parets gemensamma tillgångar som den avlidne fått genom bodelningen sedan utgår i arv till barnen.Situationen i ert fall och vad ni kan göraMed förbehåll för att jag har en begränsad kunskap kring era egendomsförhållanden kan jag ändå säga att risken är liten att du ska behöva ge upp din bostad om din make skulle gå bort eller om ni skulle genomgå en skilsmässa. Först och främst kan konstaterats att du äger din bostadsrätt helt själv – din make är alltså inte dold samägare – men att den ändå torde tillhöra ditt giftorättsgods. Skulle du ha giftorättsgods till större belopp än din make, skulle alltså lägenheten ingå som en del i det värde som du måste överföra till honom eller hans dödsbo (och sedermera arvingar). Men skulle dina tillgångar räcka har du förstås all möjlighet att "köpa ut" lägenheten ur bodelning, genom att istället utge s.k. bodelningslikvid. Skulle det istället vara din make som är den "rikare" parten i ert förhållande, har han eller hans ev. dödsbo inget anspråk alls på att få något av dig.Du kan emellertid undvika denna nödlösning på flera sätt. Först och främst kan ni fortfarande göra lägenheten till din enskilda egendom (då ingår den ej i bodelningen) i ett äktenskapsförord (ÄktB 7 kap. 2 §). Det finns alltså inget krav på att ett äktenskapsförord måste upprättas före äktenskapet, det går lika bra att göra under äktenskapet. Detta gäller både om äktenskapet avslutas genom skilsmässa eller dödsfall.En annan lösning som du skulle kunna tillämpa dig av om din man skulle avlida (men alltså inte vid skilsmässa), är att helt enkelt inte göra en bodelning (ÄktB 12 kap. 2 §). Den efterlevande maken har nämligen möjlighet att begära att bodelning inte genomförs, innebärandes att båda makar (den efterlevande och dödsboet) helt enkelt behåller all sitt eget giftorättsgods jämte sin enskilda egendom. Då gäller alltså de vanliga äganderättsförhållandena, enligt vilka du är ensam ägare till bostadsrätten. Notera dock att du går miste om tillgångar för det fall att han var den "rikare maken". I så fall får ju nämligen hans dödsbo behålla all hans egendom också, och ingenting skiftas över till dig. Hursomhelst är dina möjligheter att få behålla bostadsrätten mycket goda. Jag hoppas du fick svar på din fråga,Mvh

Vem tillfaller min gifta pappas egendom om han avlider?

2019-09-06 i Bodelning
FRÅGA |Hej undrar kring hur en bodelning går till? Vår pappa har gift sig på äldre dar med en kvinna som sedan tidigare har 2 vuxna barn. Han äger en del sedan innan giftermålet. Hon ägde inget. Om han avlider vad kommer tillfalla henne och hennes barn via bodelning?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur en bodelning ska gå till och vad som ska ingå regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad som händer med en persons egendom då denne avlider regleras i ärvdabalken (ÄB). Vad händer om din pappa avlider?Om din pappa skulle avlida ska först en bodelning göras mellan hans dödsbo och hans make (1 kap. 5 § ÄktB och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller förordnande i gåva eller testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem som äger egendomen. Om den inte är enskild egendom är det giftorättsgods. Hur går bodelningen till?Vid bodelningen kommer allt giftorättsgods listas och makarnas andelar ska räknas (11 kap. 1 § ÄktB). Varje make får från sitt giftorättsgods räkna bort så mycket som krävs för att täcka respektive makes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Efter att skulderna räknats bort ska makarnas giftorättsgods läggas samman och sedan ska värdet delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Giftorättsgodset ska sedan fördelas på lotter (11 kap. 7 § ÄktB). Detta för att man ska veta exakt vilken egendom respektive make ska få. Varje make har rätt att i första hand få sin egen egendom på sin lott (11 kap. 7 § ÄktB). Detta innebär att i bodelningen mellan din pappas dödsbo och hans efterlevande make kommer de dela lika på allt giftorättsgods. Det som tillfaller din pappas make är hennes att förfoga över som hon vill och det som tillfaller din pappas dödsbo utgör arvet efter honom. Ingen av egendomen kommer tillfalla din pappas makes barn genom bodelningen. Vem kommer ärva efter din pappa?De som i första hand har rätt att ärva är den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn (2 kap. 1 § ÄB). Det finns dock en arvsrätt för efterlevande make (3 kap. 1 § ÄB). Denna arvsrätt går före de gemensamma barnens rätt, men inte före den avlidnes barn med någon annan än den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att om din pappa avlider är det du och dina syskon som kommer dela lika på arvet efter honom. Den enda inskränkningen i detta är att en efterlevande make alltid har rätt att efter bodelningen ha egendom som motsvarar minst fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2019 är ett prisbasbelopp 46 500 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hon rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hon uppnår det.Din pappas makes barn kommer, som nämnt ovan, inte få någon egendom från bodelningen. De kommer inte heller få någon egendom i arv efter din pappa, eftersom de inte är släktingar till honom. Däremot kommer de ju kunna ärva efter sin mamma det som tillfaller henne i bodelningen, eftersom de är hennes bröstarvingar. Vad kan göras för att ändra detta?Om detta inte är det resultat som din pappa vill uppnå har han en möjlighet att påverka det. Han kan upprätta ett äktenskapsförord och göra delar av, eller all, sin egendom till enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Detta skulle innebära att den egendomen hålls utanför en framtida bodelning, och går direkt till att bli arvet efter din pappa. Att komma ihåg är dock att ett äktenskapsförord kan jämkas om det är oskäligt (12 kap. 3 § ÄktB). Huvudregeln är dock att ett äktenskapsförord ska respekteras.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad ska ingå vid en bodelning mellan makar?

2019-09-11 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag har några frågor angående vad jag har rätt till vid skilsmässa. Vi har precis funderat på bodelning min make och jag. Han och hans syskon har ärvt en sommarstuga och bilen jag kör har han betalat och den står på hans namn. Varken sommarstugan eller bilen har jag skrivit under med mitt namn, men när vi köpte vårt hus då skrev jag under. Då är frågan, vid bodelning vid skilsmässa är det så att jag inte har rätt till en del av sommarstugan eller bilen?
Josefine Bågholt |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Som jag tolkar din fråga så är du och din make har varit gifta och ska nu göra en bodelning. Eftersom inget annat nämns kommer jag utgå ifrån att ni inte har någon enskild egendom. Den lag som vi får gå in och titta på är Äktenskapsbalken (ÄktB), eftersom denna berör bodelning i äktenskap. Jag förstår att det är svårt och krångligt att veta vad man får och inte får dela på vid en bodelning. Därför ska jag göra mitt bästa för att försöka ge dig ett så tydligt svar som möjligt på din fråga. I svaret kommer jag börja med att säga vad som ingår vid en bodelning i äktenskap. Jag kommer vidare redogöra för vad som ska ingå vid er bodelning. Sist i svaret kommer mina råd. Vad ingår vid en bodelning i äktenskap?Reglerna vid bodelning i ett äktenskap skiljer sig mycket från vad exempelvis sambos ska dela upp vid en bodelning. Utgångspunkten för bodelning i äktenskap är att makarna ska dela lika på allt giftorättsgods (10 kap 1§ ÄktB). Vad är giftorättsgods? Det som är giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap 1§ ÄktB). För att på ett lätt sätt förklara detta kommer jag nedan lista vad som bland annat gör egendomen till enskild:1. Att det finns ett äktenskapsförord som säger att egendomen är enskild (7 kap 2§ punkt 1 ÄktB). 2. Att en make/maka har fått egendomen i gåva från någon annan än den andra maken/makan med villkoret att detta ska vara enskild egendom (7 kap 2§ punkt 2 ÄktB). 3. Sådant som har testamenterats bort med villkor att egendomen ska vara enskild (7 kap 2§ punkt 3 ÄktB). 4. Vad som har trätt istället för den enskilda egendomen. (Ex. Om du köper något för pengarna som är enskild egendom, blir det du köpt istället enskild egendom) (7 kap 2§ punkt 6 ÄktB).All egendom som inte är benämnd som enskild egendom är på så vis giftorättsgods och ska ingå vid en bodelning. Vad ska ingå vid din bodelning? Det som ska ingå vid bodelningen mellan dig och din make är både din makes arv på halva sommarstugan och bilen. Förklaringen till detta är att det inte finns någonting som säger att egendomen skulle vara enskild egendom. Sommarstugan och bilen ska därmed ingå tillsammans med resterande av ert giftorättsgods vid er bodelning. Mina råd till dig:Du kan alltid ha som utgångspunkt att allt ska ingå vid en bodelning om du är gift. Det är endast undantagsvis som egendom inte ska vara med vid en bodelning, som när egendomen är enskild. Behöver du mer hjälp rekommenderar jag starkt att du bokar en tid med en av våra duktiga jurister. Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att allt löser sig till det bästa! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.Varma hälsningar,

Rätten till gemensamma bostaden under skilsmässobetänketid

2019-09-09 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Min väninna och hennes man ska skilja sig efter 20 år. Han har träffat en ny. Dom står fortfarande som ägare båda två på huset, då det är 6 månaders betänketid på skilsmässan, men hon har valt att flytta. Hans nya tjej står på adressen och har flyttat in. När vänninan kommer till huset, så hotar maken med polis. Likaså om hennes föräldrar kommer dit. Får han göra så? Kan han hindra hon från att gå in i sitt eget hus?
Catarina Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Din fråga rör skilsmässa, betänketid och rätten till bostad, vilket regleras i äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB).Jag tolkar det som att din väninna och hennes man har ansökt om skilsmässa, men att deras äktenskap inte har upplösts juridiskt sett. Ett äktenskap är nämligen upplöst när betänketiden är slut och skilsmässodomen vunnit laga kraft (se ÄktB 1 kap. 5 § och ÄktB 5 kap. 6 §). Under betänketiden är det vanligt att makarna flyttar isär och någon av dem bor kvar i den gemensamma bostaden, men det betyder inte att någon har mer rätt till bostaden. Eftersom de juridiskt sett fortfarande är gifta är huset makarnas gemensamma bostad och dessutom äger båda makarna huset med 1/2.När äktenskapet är upplöst, dvs. när betänketiden är klar och skillsmässodomen är avgjord, ska en bodelning göras mellan parterna (ÄktB 9 kap. 1 § och ÄktB 9 kap. 4 §). Det är i det stadiet som det avgörs vem av makarna som har rätt till den gemensamma bostaden. Med tanke på att makarna äger huset tillsammans tolkar jag det också som att huset ses som giftorättsgods och därför ingår i bodelningen (ÄktB 7 kap. 1 § och ÄktB 10 kap. 1 §). Är huset enskild egendom ska den inte ingå i bodelningen. Vem som har rätt till bostaden avgörs enligt ÄktB 11 kap. 8 § som kortfattat beskriver att den som bäst behöver bostaden har rätt att ta över den. Som svar på din fråga räknas huset fortfarande som makarnas gemensamma bostad i och med att äktenskapet inte har tagit slut juridiskt sett. Det innebär att maken inte har någon rätt att hindra henne från att gå in i sitt eget hus. Din väninna har alltså samma rätt till bostaden som när hon var gift, vilket gäller ända fram tills bodelningsavtalet är upprättat (ifall hon inte får ta över bostaden i bodelningen).Hoppas att du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Bodelning under pågående äktenskap

2019-09-07 i Bodelning
FRÅGA |Hej, kan man göra en bodelning under pågående äktenskap? För framtida situationer som skilsmässa och dyl. Vad händer då med ev. Äktenskapsförord??Har vid ett tillfälle blivit lurad att skriva på ett sådant!Tacksam för svar! Kristina
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av äktenskapsbalken (ÄktB).Det är möjligt att göra en bodelning även under ett pågående äktenskap, om makarna är ense om fördelningen. I detta fall kan makarna genom en skriftlig anmälan till Skatteverket välja att fördela sin egendom genom bodelning (9 kap 1 § 2 st ÄktB). Till skillnad från vid bodelning med anledning av skilsmässa finns ingen möjlighet att begära en bodelningsmans hjälp, utan syftet med att göra en bodelning under pågående äktenskap är helt enkelt att som makar klargöra ägandeförhållandena självmant och med enighet.Med tanke på att förfarandet bygger på frivillighet, är det inte möjligt att använda det för att kringgå ett äktenskapsförord. Däremot är det möjligt att jämka äktenskapsförord, om ett villkor i det med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt. I dessa fall får villkoret jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen (12 kap 3 § ÄktB).Vänligen

Ska tillgångar bank och aktier delas lika vid skilsmässa?

2019-09-02 i Bodelning
FRÅGA |Skilsmässa. Skall tillgångar i bank och exempelvis aktier delas lika vid en skilsmässa mellan makarna när inget äktenskapsförord finns?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För din fråga är Äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig lag. Vad ska ingå i en bodelning?Vid en skilsmässa ska en bodelning som huvudregel genomföras (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ska allt giftorättsgods ingå. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Egendom kan göras enskild genom exempelvis äktenskapsförord eller om man mottagit gåva eller testamenterad egendom med villkoret att det ska utgöra enskild egendom. Har egendom inte gjorts till enskild egendom är den giftorättsgods och ska ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB samt 7 kap. 1-2 § ÄktB). Ska banktillgångar och aktier ingå?Banktillgångar och aktier ska ingå i bodelningen om de är giftorättsgods. De läggs samman till en summa tillsammans med övrigt giftorättsgods från båda makarna och den sammanlagda massan delas sedan som huvudregel lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Som svar på din fråga ska alltså banktillgångar och aktier ingå i bodelningen tillsammans med övrigt giftorättsgods om de inte gjorts till enskild egendom. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar