Ångra bodelning

2019-08-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej. När vi skildes för 4,5 år sedan sa min dåvarande make att vår gemensamma villa lämnar han till mig och barnen. I praktiken blev ju jag ensam ägare och har också fått ensam lagfart på villan sedan 4 år. Vi skrev ett eget bodelningsavtal som bevittnades av 2 personer där det tydligt framgår att fastigheten xxx samt lånen på denna blir min egendom. Däremot blev vår då gemensamma fritidsfastighet makens egendom. Kan tillägga att värdet på fritidsfastigheten endast var c:a en fjärdedel av villans värde. Vi bestämde denna fördelning mycket på grund av att jag investerat mitt föräldraarv för att lösa nästan hela lånet på villan. Nu har exmaken tydligen ångrat sig då han drabbats av dålig ekonomi och vill stämma mig och dra mig inför domstol för han vill ha hälften av det beräknade värdet på villan. Kan han verkligen få rätt till detta när vi var överens om hur vi skulle fördela fastigheter o övrigt och det finns dokumenterat i ett bodelningsavtal?Trist utveckling
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Tråkig utveckling precis som du säger. Enligt äktenskapsbalken 9 kap. 5 § så ska bodelningen förrättas av makarna tillsammans genom att det skriftligen upprättas en handling som underskrivs av båda parter. Detta har ni gjort och därmed så är bodelningen giltig. Det finns därför, såvitt jag kan se, väldigt lite som ditt ex kan komma dragandes med såhär i efterhand. Bodelningen syftar ju till att klarlägga äganderättsförhållandena så att parterna ska kunna gå vidare och inte framställa krav mot varandra i evig tid.Med detta sagt finns väl en risk att ett smart ombud kan komma på att ge sig på en jämkning av avtalsvillkoret med hjälp av en analog tillämpning av avtalslagen 36 §. Lagrummet syftar till att kunna jämka avtalsvillkor, vilka som helst, som är uppenbart oskäliga. Där ligger även den springande punkten - att göra en bedömning av huruvida det verkligen är så oskäligt att det skulle föreligga skäl för jämkning och för det måste man sitta på mer information än den jag har att tillgå idag, men jag skulle ändå som regel inte oroa mig. Det låter inte som att det förelegat någon överdriven vinning för dig, särskilt inte om du lagt in din arvslott. Det är även något som kan påverka hur ägandeförhållandet ser ut beroende på om det t ex fanns ett testamente där ditt arv upprättades som enskild egendom. Som du ser skapar juridiken ofta fler frågor än svar men jag hoppas att du fått lite hjälp på vägen och önskar dig ett lycka till och en något lugnade sinnesstämning!

Ska ett bolag ingår i bodelningen mellan makar utan äktenskapsförord?

2019-08-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min man funderar på att skilja oss efter snart 30 år ihop. Han har ett stort företag, där jag inte arbetar med sitter med i styrelsen. Vi har inte skrivit något äktenskapsförord och jag undrar om jag har rätt till hälften vad firman är värd.
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När makar skiljer sig och ett äktenskapsförord inte finns ska allt delas lika mellan makarna. Så allt som inte är enskild egendom ska räknas som giftorättsgods och giftorättsgods går till bodelningen, se 7:1 och 10:1 Äktenskapsbalken. Det betyder att om firman inte är enskild egendom ska den ingå i giftorättsgodset och du har således rätt till halva firmans värde. Hälsningar

Försumlig bodelningsman

2019-08-28 i Bodelning
FRÅGA |En bodelare har efter en relativt lång period skickat ett bodelningsbeslut som visat sig innehålla sakfel. Bodelare erkänner detta efter mitt ombud uppmärksammat det. Skickar en förfrågan om rättelse till min motpart som är tyst. Boldelare säger nu att han inte kan ändra avtalet i efterhand utan det måste gå till Tingsrätten som klander. Det betyder förmodligen ytterligare ett år av plåga då min motpart har uppträtt instabilt utan att gå in på detaljer. Jag misstänker också personlig påverkan av bodelaren då det framgår av specifikationen att motparten kontaktat honom direkt. Jag förstår därmed inte varför jag ska betala detta solidariskt? Och, finns det en möjlighet att ändra ett underlag om det innehåller ett sakfel? (Ett lån stod felaktigt uppsatt med enbart mig som betalningsansvarig när det egentligen gällde både mig och min motpart 50/50). Dessutom vill nu bodelaren ha betalt trots det felaktiga underlaget (som han erkänt). Betalningen skulle ske genom att arvodet skulle finansieras genom utfallet i bodelningen. (Ett minimiutfall var beräknat genom mitt ombud). Jag saknar nu helt medel för betalningen. Kan jag bestrida fakturan med hänvisning till att arbetet ej är utfört ?
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bodelning ska alltid ske med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap. 2 § äktenskapsbalk (1987:230), ÄktB. Om lånet vid tidpunkten för dagen då äktenskapsskillnad väcktes var fördelad 50/50 er emellan är det alltså på detta vis lånet ska tas upp i en bodelning. En bodelningsförrättare har ingen egentlig utredningsskyldighet, utan det är viktigt att minnas att det är parterna själva som styr bodelningsprocessen och lägger fram vad de vill göra gällande.När man anlitar en bodelningsförrättare ska denne upprätta en bodelning som därefter ska undertecknas av bodelningsförrättaren och vidare delges dig och din partner. Om ni skulle välja att godkänna bodelningen blir skiftet omedelbart gällande. Vill du istället klandra skiftet ska talan väckas emot den andra parten inom fyra veckor från delgivningen, 17 kap. 8 § 2 st. ÄktB. En klandertalan ska lämnas in vid den tingsrätt som har förordnat bodelningsförrättaren. Tingsrätten kommer därefter ompröva förrättningen och har domstolen har då möjlighet att fördela på annat sätt. En talan om ogiltighetsförklaring av bodelning på grund av formfel (såsom att ett lån är felaktigt upptaget i bodelningen) kan även väckas efter utgången av klandertiden om fyra veckor, se NJA 1968 s. 309. Rätten kan även finna skäl att återförvisa ärendet till bodelningsförrättaren, vilket domstolen bör göra i ditt fall.Bodelningsförrättaren har emellertid även en möjlighet att rätta bodelningsbeslutet med stöd i 17 kap. 15 § rättegångsbalken. (1942:740), RB. Bestämmelsen är tillämplig om rätten finner att ett beslut innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av en bodelningsförrättares skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende. Bodelningsförrättaren har alltså själv möjlighet att begära rättelse av tingsrätten genom skrift trots att bodelningsförrättaren redan har skickat in bodelningsbeslutet till domstolen. Det förefaller rimligare för mig att bodelningsförrättaren själv begär rättelse istället för att du ska behöva klandra bodelningsbeslutet. Ni parter måste därefter båda få ta del av det rättade beslutet för att ha möjlighet att veta om ni vill godkänna eller klandra beslutet enligt reglerna i 17 kap. 8 § 2 st. ÄktB.En bodelningsförrättare kan vidare entledigas från sitt uppdrag om det visar sig att denne inte längre är lämplig för uppgiften, se prop. 1986/87:1 s. 221. Om bodelningsförrättaren har uppträtt uppenbart partiskt till förmån för den ena partnern skulle detta kunna utgöra grund för entledigande, se RH 2016:92. Vidare kan vårdslöshet eller försumlighet från bodelningsförrättarens sida tyda på olämplighet för uppdraget, liksom att denne i onödan låtit bodelningen dra ut på tiden. Om det uppstått starka motsättningar mellan bodelningsförrättaren och någon av parterna kan i vissa fall ett entledigande vara den lämpligaste lösningen. Om du känner dig missnöjd med bodelningsförrättaren kan du alltså ansöka i tingsrätten om att entlediga bodelningsförrättaren, men du måste då kunna visa skäl för att denne har misskött sitt jobb genom att exempelvis uppträda partiskt till förmån för din partner.Du kan även göra en disciplinanmälan hos Advokatsamfundet gällande att du anser att bodelningsförrättaren har misskött sitt arbete, eftersom denne är skyldig att följa god advokatsed https://www.advokatsamfundet.se/Behover-du-advokat/Missnojd-med-en-advokat/.Vad beträffar betalningen till bodelningsförrättaren så har denne rätt att få arvode och ersättning för sina utgifter, se 17 kap. 7 § ÄktB. Det framgår i andra stycket att kostnaderna ska betalas av makarna med hälften var. Bodelningsförrättaren har dock möjlighet att bestämma en annan fördelning om den ena maken genom vårdslöshet eller försummelse har orsakat ökade kostnaderna eller om makarnas ekonomiska förhållanden ger särskild anledning till det. Om det skulle vara så att din partner har undanhållit uppgifterna om hur lånet var fördelat kan detta alltså ha vållat bodelningsförrättaren ytterligare arbete, vilket således kan föranleda att fördelningen av betalningen kan se annorlunda ut.Andra särskilda anledningar till att sneddela kostnaderna är om makarnas ekonomiska förhållanden ger särskild anledning till det. Om den ena maken efter bodelningen får betydligt mindre egendom än den andra maken kan detta utgöra skäl för att jämka kostnadsfördelningen.I bestämmelsen i 17 kap. 7 § 3 st. ÄktB framgår att makarna svarar solidariskt gentemot bodelningsförrättaren. Detta innebär att bodelningsförrättaren kan vända sig till en av makarna och kräva ut hela ersättningen. Den som betalar hela ersättningen kan dock sedan vända sig till den andra maken med anspråk om hälften av kostnaderna genom att ha en fordring på denne.Du kan alltså egentligen inte undvika att betala själva bodelningsförrättaren eftersom du och din partner svarar solidariskt för kostnaderna. Däremot kan du bestrida betalningsansvar för den "extra" tid bodelningsförrättaren själv behöver lägga ner på att rätta det fel som denne varit medveten om.Sammanfattningsvis rekommenderar jag dig att upplysa bodelningsförrättaren om att denna har en möjlighet till rättelse av bodelningen enligt 17 kap. 15 § RB eftersom bodelningsförrättaren har lämnat in ett beslut som innehåller uppenbara oriktigheter. Om bodelningsförrättaren inte gör detta får du istället väcka en klandertalan i tingsrätten enligt 17 kap. 8 § 2 st. ÄktB varpå rätten troligtvis kommer återförvisa ärendet till bodelningsförrättaren. Ett sådant förfarande är dock förenat med kostnader, varför det för mig förefaller märkligt att bodelningsförrättaren själv inte begär rättelse i tingsrätten eftersom denna har varit upplyst om felaktigheterna. Jag skulle även rekommendera dig att göra en anmälan av bodelningsförrättaren hos Advokatsamfundet. Om du inte har möjlighet att betala bodelningsförrättaren i dagsläget har denne möjlighet att rikta anspråk mot din partner istället, varpå din partner kommer att få en fordran på dig.Tack för att du har ställt din fråga till Lawline och har du fler frågor är du välkommen att kontakta mig på amanda.stromblad@lawline.se

Vi har gjort en bodelning under bestående äktenskap - Måste en ny bodelning göras vid skilsmässa?

2019-08-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej Har skill mig från min make nu år 2019 och undrar om vi måste göra en ny bodelning för skilsmässan ? Vi har delat boet redan 2000 och avtalat att all egendom är enskild efter detta. Med vänliga Hälsningar
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Kort svarSannolikt är det inte nödvändigt att ni gör en bodelning, av den anledningen att det inte finns någon egendom att fördela - förutsatt att ni har ett giltigt äktenskapsförord och inte gör anspråk på att ta över en bostad från den andra maken.Nedan presenteras ett längre och mer ingående svar där jag hänvisar till relevanta bestämmelser som rör makars egendom, som du kan hitta i äktenskapsbalken (ÄktB). Svaret är disponerat så att du först kan läsa om generella bodelningsregler, därefter hur jag bedömer din situation utifrån hur du ställt din fråga, och slutligen nämns några möjliga komplikationer som kan uppstå om bodelning inte genomförs. Giftorättsgods ska ingå i en bodelningMakars egendom kan delas in i två kategorier, giftorättsgods respektive enskild egendom. Uppdelningen har som störst betydelse vid en bodelning då det primärt är giftorättsgods som ska fördelas mellan makarna (ÄktB 10 kap. 1 §). Ett äktenskapsförord kan omvandla giftorättsgods till enskild egendomEgendom som är giftorättsgods kan göras enskild genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord (ÄktB 7 kap. 2 §). Det är även möjligt att bestämma att egendom som förvärvas i framtiden ska vara enskild (ÄktB 7 kap. 3 § första stycket). Äktenskapsförordet är giltigt om det är skriftligt, undertecknat av båda makar och registrerat (eller ingivet) hos Skatteverket (ÄktB 7 kap. 3 §). Ett eget avtal makarna emellan som inte är registrerat är därför inte giltigt, och kan inte göra giftorättsgods till enskild egendom. Bodelning är oftast inte nödvändig om makarna endast har enskild egendomHuvudregeln är att bodelning ska ske om makarna skiljer sig. Undantagsvis är en bodelning inte nödvändig om det bara finns enskild egendom i boet. En ytterligare förutsättning är att ingen av makarna begär att få ta över bostad eller bohag från den andra maken (ÄktB 9 kap. 1 § första stycket). Jag utgår ifrån att ni var gifta år 2000 och då har gjort en bodelning under bestående äktenskap (ÄktB 9 kap. 1 § andra stycket). Vid en sådan bodelning förblir egendomen som delas giftorättsgods, och blir inte enskild egendom om inte makarna bestämmer det i ett äktenskapsförord. Jag förutsätter att du med "avtalat" - som du nämner i din fråga - menar att ni har ett giltigt äktenskapsförord där all egendom som fanns, samt framtida förvärv, gjorts enskild. Så länge inte någon av er gör anspråk på att ta över bostad eller bohag från den andra maken är det inte nödvändigt att göra en bodelning. Ni träffas då av ovan nämnda undantag i lagen. Finns det inte en bodelningshandling kan det innebära problem för den make som vill inteckna eller överlåta den gemensamma bostaden -Trots att en bodelning sannolikt inte behöver genomföras i er situation, om ovan förutsättningar är uppfyllda, kan vissa komplikationer uppstå. Vi kan kalla detta för ett undantag från undantaget att bodelning ej är nödvändigt. Ett "undantag" som inte går att läsa direkt i lagen, men som högsta domstolen fastställt som praxis.Om en bodelning inte genomförs kan det innebära problem för den make som äger den gemensamma bostaden, trots att den är makens enskilda egendom. Ägarmaken kan nekas att ensam inteckna eller sälja fastigheten mellan tiden då skilsmässan gått igenom och då bodelning registrerats. Det har att göra med att den andra maken kan ha rätt att ta över fastigheten, vilket isåfall ofta antecknas och avgörs vid bodelningen (ÄktB 11 kap. 8 §). Ägarmaken träffas av den regel som kräver den andra makens samtycke vid inteckning eller försäljning av bostaden, trots att makarna har skilt sig (se ÄktB 7 kap. 5 §). (Se även högsta domstolens avgörande i NJA 1968 s. 169, samt NJA 2009 s. 747.)En bodelning kan begäras långt efter domen på äktenskapsskillnadEn annan anledning är att rätten till att begära bodelning finns kvar - den preskriberas ej. Exmakarna kan alltså begära bodelning många år efter att skilsmässan gått igenom. I vissa fall anses rätten ha gått förlorad genom makens passivitet. Förrättas och registreras en bodelning slipper du det scenariot att exmaken senare ställer krav på en utredning av egendomen och att bodelning ska ske. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Ställ gärna en ny fråga om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Försenad bodelning

2019-08-31 i Bodelning
FRÅGA |Skilsmässa 1995. En av fd makarna avlider 2018. Nu begär den avlidna fd makens anhöriga bodelning. Vad gäller.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline! Enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 5 § så ska det även göras en bodelning om den ena parten avlidit. Den partens arvingar övertar då den avlidne makens rätt. Det kniviga med bodelningar är nämligen att det inte finns någon tidsgräns för när den ska vara förrättad, den har alltså inget "utgångsdatum". Den ska dock förrättas skriftligen av makarna och undertecknas av de båda. Har detta inte gjorts så har inte en korrekt bodelning ägt rum. Arvingarna har alltså rätt att kräva att en bodelning äger rum men det kan vara bra att komma veta att bodelningen ska beräknas med utgångspunkt i de förhållanden som rådde vid den tidpunkten då ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten enligt ÄktB 9 kap. 2 §. Det har alltså ingen betydelse vad som skett med tillgångar på endera sidan därefter. Hoppas ni fått svar på frågan och lycka till!

Hur fungerar bodelning av bostad?

2019-08-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Vi ska skiljas.. min man vill köpa ut mig från huset.. Vi har halva lånet var som 1160000 .(enmiljonetthundrasextio tusen) Taxeringsvärdet på huset är 873000 (åttahindraskjutiotusem)Hur mkt ska kan köpa ut mig med
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller säger lagen?Vad som händer vid en skilsmässa regleras i Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter förkortad som ÄktB. Där framkommer det att makarna ska lägga samman det som finns kvar av varderas giftorättsgods efter det att skulder dragits av (10 kap. 1 § ÄktB. och 11 kap. 2 § ÄktB.). Det sammanlagda värdet ska sedan fördelas lika på vardera part (11 kap. 3 § ÄktB.). Värdet på giftorättsgodset värderas utefter marknadsvärdet vid den kritiska punkten för skilsmässan, alltså när talan om skilsmässa väcktes (9 kap. 2 § ÄktB.). När man delar en bostad ska man i värderingen dra av kostnaden för den latenta skatteskuld som kommer uppkomma vid en vinst av en bostadsförsäljning.Hur blir utfallet i denna situation?Då taxeringsvärdet inte nödvändigtvis är marknadsvärdet är din fråga svårbesvarad utifrån den information som erhålls. Teoretiskt sett ska marknadsvärdet delas på er båda och därav ska även lånet delas på er båda. Därefter dras lånet av från marknadsvärdet och det är det ni ska ha på vardera lott. Den summan kan sedan överföras i kontanta medel från den part som vill behålla bostaden (11 kap. 7 § ÄktB. samt 11 kap. 10 § ÄktB.)Hoppas det var svar på din fråga!Mvh,

Hur gör man för att en gåva ska räknas som enskild egendom?

2019-08-28 i Bodelning
FRÅGA |Jag tänke ge ca 1 milj till min son som enskild egendom vid köp av bostad med sin sambo. Räcker det att skriva ett govåbrev om detta. De planerar eventuellt att gifta sig i framtiden.
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du vill säkerställa hur du ska göra för att gåvan enbart ska gå till din son och inte till hans partner, om han i framtiden gifter sig. Reglerna om detta finns i äktenskapsbalken (ÄktB), alternativt sambolagen (SamboL) om han fortsätter att bara vara sambo.Vid en eventuell skilsmässa ska makarnas tillgångar fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen är det enbart makarnas giftorättsgods som ska ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allting som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Du kan bestämma att gåvan till din son ska vara enskild egendom, och det räcker helt riktigt med att skriva ett gåvobrev! Vad som är viktigt är att du tydligt skriver att pengarna ska vara din sons enskilda egendom (7 kap. 2 § punkt 2 ÄktB). Även det han köper för pengarna, t.ex en bostad, kommer då fortsätta vara hans enskilda egendom (7 kap. 2 § punkt 6 ÄktB). På liknande sätt fungerar det om din son inte gifter sig utan bara separerar från sin sambo. I bodelningen är det då bara samboegendom som ska ingå (8 § SamboL), och gåvor man har fått med villkoret att det ska vara enskild egendom räknas inte som samboegendom (4 § SamboL).Så du skriver ett tydligt gåvobrev kommer värdet av gåvan inte att tas med i bodelningen om din son i framtiden skulle separera eller skilja sig!För att försäkra dig om att det blir rätt är ett tips att använda vår avtalstjänst på http://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Där kan du enkelt upprätta ett gåvobrev till ett fast pris!Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Gåva som enskild egendom

2019-08-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Undertecknad ger en av mina söner, som är sambo, en summa pengar som gåva, att utgöra förskott på arv. Pengarna ska användas till inköp av en bostadsrätt. Kan jag i mitt gåvobrev föreskriva att gåvan, liksom vad som komma att träda istället, ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom och ska varken i äktenskap eller samboförhållande ingå i bodelning eller omfattas av s.k. övertaganderätt? Har sambon några rättigheter i sammanhanget?
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan göra precis som du föreslår. Det gör du genom att i samband med gåvan upprätta ett gåvobrev där du skriver just att egendomen ska vara enskild och om det är något annat du vill ange (om du vill ha hjälp av oss att upprätta gåvobrevet kan du klicka här). Varken sambor, eller makar, kan inte påverka detta och har inte någon möjlighet att ta del av dessa pengarna på grund av en bodelningHoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,