Ersättning för att bli utköpt vid övertagande av fastighet vid bodelning

2019-11-10 i Bodelning
FRÅGA |Hej vi ska skiljas och behöver hjälp att räkna ut vad han ska köpa ut mig för ur huset och hur man räknar då han inte tror på vad jag säger. Huset har ett försäljningsvärde på 1400000 och lån ligger på sammanlagt 1200000. Mvh
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Jag tolkar frågan som att ni äger hälften var av fastigheten och att ni står för hälften var av lånet. Samtidigt antar jag att det är en rättvis fördelning ni är ute efter.Inledningsvis vill jag framhålla att hur ni själva fördelar era tillgångar är eran ensak så länge ni är överens. Med andra ord kan man säga att bodelningar är ett dispositivt rättsområde, dvs. ni får avtala om ersättningen som ni själva vill. Jag kommer dock utgå från värderings- och beräkningsregler som en bodelningsförrättare använder när makar inte kommer överens. Eftersom jag saknar vissa uppgifter för en korrekt beräkning kommer jag använda förklarande begrepp istället för de saknade siffrorna.Fastighetens värde vid bodelningenFastighetens marknadsvärde är 1 400 000 kr. Högsta domstolen har i NJA 1975 s. 288 slagit fast att en fastighets värde vid bodelningen utgörs av marknadsvärdet minskat med mäklarkostnader och den latenta kapitalvinstskatten. Syftet är med detta är att få en rättvis fördelning genom att värdet i bodelningen ska motsvara nettovärdet för fastigheten om det sålts omedelbart. Detta för att den som övertar fastigheten inte ska komma i ett sämre läge än den som köps ut.Alltså ska marknadsvärdet minskas med uppskattade mäklarkostnader samt med den latenta kapitalvinstskatten (med latent menas att beskattningen sker först vid en framtida försäljning). Den latenta kapitalvinstskatten kan ni förenklat beräkna genom att ni multiplicerar kapitalvinsten med 22 %. Kapitalvinsten kan beräknas genom:Marknadsvärdet – försäljnings- och mäklarkostnader – omkostnadsbeloppet = Kapitalvinsten (44 kap. 13 § inkomstskattelagen).Omkostnadsbeloppet består av priset ni köpt fastigheten för ökat med eventuella förbättringsutgifter (44 kap. 14 § inkomstskattelagen). Förbättringsutgifter är t.ex. utgifter för ny- till- och ombyggnader på fastigheten.Sammanfattningsvis är fastighetens värde i bodelningen:1 400 000 (dvs. marknadsvärdet) – mäklarkostnader – kapitalvinsten x 0,22Det belopp ni får efter denna beräkning ska ni dela lika på eftersom ni äger fastigheten med hälften var. Jag kommer av förenklingsskäl kalla hälften av fastighetens värde för Y.Storleken på ersättningen för att köpa ut den andreNi ska alltså anses äga varsitt Y. Eftersom båda står på bostadslånet och ni delar skulden lika har ni en varsin skuld på 600 000 kr. Vid övertagande av fastigheter är det aktuellt att den som vill köpa ut den andre även tar över dennes del av lånet för bostaden. Övertagandet av lånet ses som en ersättning för övertagandet av den andres del av fastigheten, motsvarande skuldbeloppet. Alltså blir storleken på ersättningen = Y – 600 000. Detta förutsätter att den som blir utköpt blir skuldfri samt att långivaren går med på detta upplägg. Om inte så bör storleken på ersättningen motsvara ett Y.Har ni fler frågor är ni välkomna att höra av er!Med vänliga hälsningar,

Enskild egendom vid bodelning genom gåva

2019-11-05 i Bodelning
FRÅGA |Jag har fått en gåva (en stor summa pengar) som enligt gåvobrevet ska vara min enskilda egendom. I gåvobrevet står "Gåvan skall utgöra mottagarens i äktenskap/samboförhållande enskilda egendom. Även avkastningen av denna egendomen, liksom vad som träder i stället för enskild egendom samt avkastningen därav, skall utgöra enskild egendom. Gåvotagaren har rätt att genom äktenskapsförord bestämma att egendomen skall utgöra giftorättsgods eller ingå överenskommelse om att egendomen får ingå i bodelning. Substitut för enskild egendom skall vara undantagen från reglerna om rådighetsinskränkningar och övertaganderätt." Behöver vi ändå skriva ett äktenskapsförord för att detta inte ska ingå i en bodelning vid skilsmässa och vad avses med sista meningen i gåvobrevet?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna om bodelning och äktenskapsförord finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Till din första fråga gäller att egendom som genom gåva ska utgöra enskild egendom är det vid eventuell skilsmässa (7 kap 2 § 2 p. ÄktB). Detta innebär alltså att du inte behöver skriva äktenskapsförord för att gåvan inte ska ingå i framtida bodelning, utan gåvobrevet räcker.Gällande din andra fråga kommer jag att dela upp meningen för att kunna förklara på ett sådant tydligt sätt som möjligt. Substitut Substitut innebär ifall något annat trätt i stället för gåvan. Det kan till exempel vara pengar eller annan egendom om du säljer gåvan, eller byte av gåvan.Reglerna om rådighetskränkningarHuvudregeln är att ägaren över en egendom har full rådighet över egendomen. Detta innebär att man får sälja den, ge bort, ändra och så vidare. Man får fritt förfoga över egendomen helt enkelt. En rådighetskränkning innebär att denna rättighet kränks och finns blanda annat i 7 kap 5 § ÄktB.ÖvertaganderättDetta gäller vid bodelning (exempelvis 11 kap 8 § ÄktB). Övertaganderätten gäller makarnas gemensamma bostad och innebär att den make som är i störst behov av egendomen har rätt att överta en gemensam bostad trots att denna tillhör den andra maken.Som svar på din andra fråga innebär den sista meningen i gåvobrevet att om ett substitut till gåvan förekommer, så ska inte reglerna om rådighetskränkning eller övertaganderätt gälla på den egendomen som utgör substitutet.Hoppas du fick svar på din fråga!

Räknas möbler man köpt innan samboförhållandet som gemensamt bohag?

2019-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Har en fråga om inredning som skaffats för att använda gemensamt. Min mor som köpt en bostadsrätt 1992 blev sambo med en man för sex år sedan. Han flyttade in i ett befintligt hem och hade med sig en lampa, stol och ett vardagsrumsbord. Min mor har nu gått bort. Har läst mig till att saker som köpts till hemmet för gemensam användning ska ingå i en bodelning.Min fråga är vad som menas med det? Tex om en dubbelsäng köps för att byta ut den som redan fanns eller ett nytt köksbord istället för den hon redan hade. Ska det ingå i en ev bodelning eller gäller det inköp av sånt som hon inte innan. Dvs inte bara utbytta möbler.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att din mor hade en möblerad bostadsrätt som din mors sambo sedan flyttade in i. Du undrar nu vad som egentligen menas gemensamt bohag och om det endast är sådana möbler de köpte tillsammans som räknas dit eller om även din mors möbler hon köpt sedan tidigare ska räknas som gemensamt bohag. Egendom som är förvärvat för gemensamt bruk är samboegendomI sambolagens 3 § (här) står det att all gemensamt bohag som är anskaffat för gemensamt bruk räknas som samboegendom och ska på så vis ingå i en eventuell bodelning. Enligt 6 § sambolagen (här) avses med sambors gemensamma bohag alla möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Är egendomen inte förvärvad för gemensamt bruk ska den alltså inte ingå i bodelningen som gemensamt bohag. De möbler som din mor haft i sitt boende sedan innan samboförhållandet tolkar jag därför som hennes egna egendom och inte som samboegendom. Däremot stämmer det att de möbler som köptes under tiden för samboförhållandet för att ersätta de tidigare möblerna ska räknas som gemensamt bohag enligt 6 § sambolagen (här).Vänligen,

Bodelning - hur vet jag om min maka har tillgångar hos banken?

2019-10-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Undrar hur man gör om kvinnan, vid bodelning, vägrar bevisa vad hon har på sitt konto? Eller rättare sagt, vad hon hade, när skilsmässoansökan kom in till Tingsrätten.Mannen misstänker att hon "gömt undan" pengar i flera års tid. Hur långt tillbaka kan man kolla upp hennes ekonomi?Hur går man tillväga, när kvinnan vägrar visa?Vem tar man hjälp av?Kostnad?Mannen har det väldigt jobbigt med ekonomin just nu.Tack på förhand
Paula Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om bodelning regleras av bestämmelserna i Äktenskapsbalken (ÄB).Från det att talan om äktenskapsskillnad har väckts, den så kallade kritiska tidpunkten (se 9 kap. 2 § ÄktB), till dess att bodelningen har förrättats så har respektive make en redovisningsplikt samt en upplysningsplikt gentemot den andra maken, se 9 kap. 3 § ÄktB. Av bestämmelsen framgår att; "Varje make är skyldig att tills bodelningen förrättas redovisa för sin egendom och för sådan egendom som maken har haft hand om men som tillhör den andra maken. Makarna är även i övrigt skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen."Bestämmelsen innebär alltså en ömsesidig redovisningsskyldighet, i syfte att främja en korrekt bedömning av bodelningsanspråk som kan resas vid bodelningen. Plikten gäller all egendom, alltså även enskild egendom. Enligt förarbete till lagen, framgår det även att redovisningsskyldigheten även omfattar all avkastning av egendom (såsom ränta eller utdelning). Plikten gäller både tillgångar samt skulder.Även om mannen eller hans eventuella advokat inte kan vända sig till kvinnans bank för att närmare få reda på om och i sådana fall vilka typer av tillgångar kvinnan har, finns däremot en plikt för henne att uppge all egendom hon hade vid den kritiska tidpunkten. Detta omfattar då alltså eventuella banktillgodohavanden. Jag skulle först och främst rekommendera mannen att upplysa henne om vad som framgår av lagen, alltså hennes skyldigheter.Mannen kan även ansöka om en bodelningsförättare som har till uppgift att förrätta egendomen om parterna inte kommer överens. Bodelningsförättare samlar då in uppgifter om vad som ska vara med i bodelningen och gör sedan en förteckning över alla tillgångar och skulder, för att sedan skriva ett beslut över hur fördelningen ska se ut utifrån egendomens värde. Kostnaden för bodelningsförättare delas gemensamt mellan parterna. Mer information hittar ni här. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bodelning under betänketid

2019-11-08 i Bodelning
FRÅGA |När man ska skiljas och har betänketid pga. att man har barn under 16år Hur kan man kräva tidig bodelning, redan under betänketiden? Jag vill helst inte gå till tingsrätten. Kan jag tvinga min fru till bodelning utan att gå till tingsrätten och be om bodelningsförrättare?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!Härmed ska jag utreda den första frågan som du har vilket är om du kan begära att en bodelning ska ske under pågående betänketid. Reglerna för att besvara din frågar finner vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).Bodelning under betänketid Utgångspunkten är att bodelningen ska ske när äktenskapet har upplösts. Men om någon av makarna, antingen dig eller din fru, begär bodelning under den tiden då ett mål om äktenskapsskillnad pågår så ska bodelningen ske genast. Det innebär att ni inte behöver vänta ut betänketiden för att göra bodelning. Du kan alltså begära att bodelning ska ske redan under betänketiden (9 kap. 4 § ÄktB).Oeniga om bodelningUtgångspunkten är att bodelningen ska utföras av du och din fru tillsammans. Ett skriftligt bodelningsavtal måste göras vid en bodelning för att bodelningen ska vara giltig men det finns inget krav på att avtalet ska registreras hos någon myndighet. Dock finns det möjlighet att registrera bodelningsavtalet hos Skatteverket om ni skulle vilja det. Det enda som krävs för bodelningsavtalet att bli giltigt är båda makarnas underskrift (9 kap. 5 § ÄktB). Om din fru inte vill skriva under bodelningsavtalet eller ni av någon annan anledning inte kommer överens om bodelningen så kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § första stycket ÄktB). Bodelningsförrättaren tar då över ansvaret för bodelningen. Som regel kallar bodelningsförrättaren er till ett möte för att höra om det finns någon möjlighet att hitta gemensamma lösningar. Om det inte går samlar hen in uppgifter om vad som ska vara med i bodelningen och gör sedan en förteckning över alla tillgångar och skulder. Bodelningsförrättaren skriver sedan ett beslut över hur fördelningen ska se ut utifrån egendomens värde (17 kap. 5-6 §§ ÄktB). En bodelning ska ske enligt lag, skulle din fru vägra att utföra bodelning eller om ni i övrigt inte är eniga om hur bodelningen ska ske så kan du ansöka hos tingsrätten för en bodelningsförrättare. Det finns alltså inget annat "medel" för dig att tvinga din fru till bodelning inom ramen för lagen. SammanfattningDu kan begära att bodelning ska ske genast utan att det föreligger något hinder i följd av en pågående betänketid. Om ni är oeniga om hur bodelningen ska utföras finns det möjlighet att ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare utses av en domstol och det går på så sätt inte att undvika att besöka tingsrätten.Hoppas att du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har ytterligare funderingar!Med vänliga hälsningar,

Ingår enskild firma i bodelning?

2019-11-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag ska skilja mig och driver enskild firma. Vad händer med den när vi nu ska gå åt olika vägar? Går hälften av allt som ingår i firman henne?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skilsmässa och bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Ska enskild firman ingå i bodelningen?Vid en skilsmässa ska en bodelning göras där både din och din makes giftorättsgods ska läggas ihop och delas (10 kap 1 § ÄktB). Vid skilsmässa ska all egendom ingå i bodelningen som inte utgör enskild egendom. Detta innebär att din enskilda firma måste antingen genom äktenskapsförord, gåva, arv eller testamente ha gjorts till enskild egendom för att den inte ska delas lika mellan er (7 kap 2 § ÄktB). Vem som står som ägare på egendomen spelar alltså ingen för bedömningen om det är giftorättsgods eller enskild egendom. Detta innebär att den enskilda firman kommer att ingå i bodelningen om det inte framgår att det är din enskilda egendom.LottläggningNär en bodelning har gjorts ska lottläggningen ske, vilket innebär att man bestämmer vilken make som ska få vilken egendom (11 kap 7 § ÄktB). Utgångspunkten är att varje make ska få den egendom som den äger och önskar att få på sin lott.SammanfattningsvisOm din enskilda firma inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, arv eller liknande är den giftorättsgods och ska ingå i bodelningen, det vill säga delas mellan dig och din make. Men du kan sedan begära att få den enskilda firman på din lott, det vill säga att du får den. Men värdet på den kommer fortfarande ingå i bodelningen. Sedan kan den av er som äger störst andel av giftorättsgodset kan behöva köpa ut den andra maken.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vilken egendom ska ingå vid en bodelning?

2019-10-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min hustru har varit gifta i 35 år men är nu på väg in i en skilsmässa, men är oense om vad som gäller. Vi har båda under alla år arbetet och haft ungefär lika inkomst, vi har hela tiden haft gemensam ekonomi och renoverat och sålt flera hus med viss förtjänst (allt detta tillsammans). Nu är det så att vi äger två husvagnar och en bil. Den lite nyare husvagnen och bilen står på henne och torde vara värd cirka 400 000 tillsammans medan den äldre vagnen står på mig men är fullt belånad. Nu hävdar hustrun att det som står på henne är hennes, alltså att sådant som ex. bilar/fordon som står på henne, äger hon ensam och ingår ej i bodelningen. Kan det verkligen vara så? Vi har under alla år haft gemensam ekonomi och aldrig särat på varken inkomster från husförsäljningar eller förvärvsarbete och allt är köpt för att användas gemensamt. Det finns lite lån kvar på både den nya vagnen och lite på bilen men det betalas bevisligen från vårat gemensamma konto. Mvh förtvivlad make.
Hanna Stenberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som anses vara giftorättsgods (dvs. er gemensamma egendom) och enskild egendom (något som inte ska tas med i en bodelning) regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Detta gäller all egendom en make äger, oavsett om den är förvärvad innan eller under äktenskapets gång. Allt som är giftorättsgods ska sedan ingå vid en bodelning enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Vad som anses vara enskild egendom och därmed inte ska ingå vid en bodelning finns reglerat i 7 kap. 2 § ÄktB, vilket är t.ex. egendom som är enskild p.g.a. äktenskapsförord (m.m.). Det innebär alltså att all egendom ni förvärvat innan och under äktenskapet, oavsett om det är en bil, husvagn eller något annat, är giftorättsgods. Det innebär då att trots att det är din fru som står på husbilen och de andra fordonen, ska dessa ändå ingå i en bodelning om det inte finns föreskrivet i ett äktenskapsförord att det ska vara enskild egendom eller om hon förvärvat dessa på något annat sätt som gör att de kan bli enskild egendom enligt 7 kap. 2 § ÄktB, vilket det inte ser ut som i ditt fall. Med vänlig hälsning

Använda enskild egendom för att betala av lån samt köpa ny egendom

2019-10-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej Vi ligger i skilsmässa och vi har äktenskapsförord . Där vi skrev att min enskilda egendom mitt bolag och således all utdelning från den är min enskilda egendom . Nu undrar jag hur det blir med vårat hus som vi är 50/50 ägare på ,Som jag har betalat av eftersom med min utdelning från mitt bolag . När vi ska göra upp har jag rätt till hela huset då ? Samt bilar /båtar mm
André Tito |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår dig rätt har du använt din avkastning från bolaget (som är enskild egendom genom äktenskapsförordet) för att betala av bolånet på en fastighet som du och din fru äger hälften vardera på. Jag utgår från att huset är giftogodsrätt eftersom inget annat har angetts. Enligt huvudregeln ska egendom som trätt i den enskilda egendomens ställe även betraktas som enskild egendom eftersom det uppstår ett surrogatförhållande (ÄktB 7:2 1 st. 6 p). Detta utgör en presumtion och måste brytas om man ska visa på annat förhållande. Ett illustrerande exempel är om du använder pengar från ett sparkonto som är bestämt som enskild egendom genom ett äktenskapsförord till att köpa en båt. I det fallet blir båten också enskild egendom eftersom båten behandlas som ett surrogat för pengarna som du använder från sparkontot. Om hela bolånet är betalt med medel från ditt bolag genom dess avkastning blir det enkelt att avgöra husets karaktär eftersom man kan härleda alla avbetalningar från dig. Dock kan bevissvårigheter uppstå vid surrogation av detta slag. Det är viktigt att du kan bevisa att det är just medel från ditt bolag, som utgör din enskilda egendom, som använts för att betala av bolånet. I ett rättsfall (NJA 1992 s.773) hade HD konstaterat att pengar kan förlora sin karaktär som enskild egendom om de sätts in i ett gemensamt konto som innehåller pengar som är giftogodsrätt. En sammanblandning kan uppstå och det kan vara svårt att särskilja det som är enskild egendom från det som är giftogodsrätt. Sammanfattningsvis, så träder andelar i huset istället för dina pengar från avkastningen som surrogat och blir därför din enskilda egendom som undantas från bodelning. Detsamma gäller för bilar och båtar eller annat egendom som du köpt med avkastning från ditt bolag. Dock kan en sammanblandning ha uppstått vad gäller huset och sådant kan försvåra särskiljningen ur bevissynpunkt vid bodelning såvida. Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,