Hur fördelas makars egendom vid skilsmässa och vad händer om en make gömmer undan egendom?

2021-05-17 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Är gift och funderar på att skilja mig. Vi har inget äktenskapsförord. Har bostadsrätt som båda står på. Ett hus i Thailand som min make står på. Har fonder aktier som min make står på. Hur fördelas detta vid skilsmässa? Om han försöker att föra över pengar utan min vetskap till Thailand vad händer då?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur er egendom skulle fördelas vid bodelningen efter en skilsmässa och vad som skulle hände om din make gömde undan pengar från dig. Vid skilsmässa delas makarnas giftorättsgods i en bodelning Vid en skilsmässa görs en bodelning där makarnas egendomen fördelas mellan varandra (9 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen ingår endast makarnas gifroträttsgods och inte enskild egendom (10 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att en make inte behöver dela med sig av sin enskilda egendom. Något är enskild egendom om makar i ett äktenskapsförord har bestämt att det ska vara enskild egendom eller om en gåvogivare eller testator har förordnat att en gåva eller ett arv, som har tillfallit ena maken, ska vara dennes enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Om något inte är enskild egendom är det giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). När det har utrönats vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom gör makarna från giftorättsgodset avdrag för sina skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Efter att skulder har dragits av giftorättsgodset ska det som blir över läggas samman och delas på hälften (11 kap. 2-3 §§ ÄktB). Hälftenbeloppet motsvarar vardera makes andel (lott) i bodelningen, vilket innebär att vardera make ska erhålla egendom motsvarande detta belopp. I första hand har vardera make rätt att få den egendom man själv äger på sin lott (11 kap. 7 § ÄktB). Särskilda regler gäller för bostäder vid bodelning För bostäder gäller särskilda regler vid bodelning som innebär att make med störst behov av den gemensamma bostaden kan överta den. Då räknas bostaden av på den övertagande makens lott. Om en make äger en bostad som utgör enskild egendom finns också möjligheter för den andra maken att få överta en sådan bostad. Då krävs, förutom att den andra maken har störst behov av den, att ett sådant övertagande är skäligt med tanke på omständigheterna. Ett övertagandes skälighet kan till exempel ifrågasättas om en make vill överta en släktgård som gått i arv i generationer på den ägande makens sida (11 kap. 8 § ÄktB). Otillåtet för en make att minska sitt giftorättsgods i väsentlig grad inför skilsmässan Fram till att bodelningen förrättas har makarna en redovisningsplikt för sina tillgångar och skulder, och ska lämna uppgifter som är av betydelse för bodelningen beträffande sin egendom (9 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att en make måste meddela om dennes giftorättsgods minskar. För att förhindra att en make företar illojala transaktioner gentemot den andra maken, finns det en särskild skyddsregel i 11 kap. 4 § ÄktB. Om en make inom tre år innan talan om skilsmässa väcks genom gåva i väsentlig omfattning har minskat sitt giftorättsgods eller använt giftorättsgods för att öka värdet på sin enskilda egendom, genomförs boldeningen som om den ilojala transaktioner aldrig hade hänt. Gåvans värde, eller värdet av det använda giftorättsgodset, kommer ändå ingå i den "ilojala" makens giftorättsgods vid bodelningen, vilket innebär att värdet av makarnas sammanlagda giftorättsgods förblir lika stort. Fördelningen i ditt fall samt vad som händer om din make överför pengar till Thailand Utgångspunkten i ditt fall är att all eran egendom som inte är enskild egendom ska ingå i bodelningen eftersom den är att betrakta som giftorättsgods. Eftersom ni inte har skrivit ett äktenskapsförord borde all egendom du har nämnt ovan vara giftorättsgods och således ingå i bodelningen. Det kan fortfarande vara så att du eller din make har erhållit viss egendom genom gåva eller arv och att det då av givaren förordnades att egendomen ska vara enskild. Sådan egendom ingår som sagt inte i bodelningen. Därför borde du kolla upp om ni har fått i gåva eller ärvt egendom med ett sådant förordnande. Om ni inte kommer överens om att bostadsrätten ska säljas eller ni annars inte kommer överens om vem som ska bo kvar, tar den av er över bostadsrätten som domstolen anser har störst behov av den. Om du vill kunna ta över bostadsrätten och att din make flyttar ut, måste du isåfall övertyga en domstol om att du har bättre behov av den än din make. Faktumet att din make äger ett hus i Thailand skulle kunna vara en omständighet som talar för att du har större behov av bostadsrätten. Angående huset i Thailand är det giftorättsgods om det, som ovan beskrivet, inte på något sätt har gjots till enskild egendom. Eftersom jag antar att huset inte är eran gemensamma bostad är inte reglerna om övertagande tillämpliga på huset. Huset kommer isåfall ingå i bodelningen och då kommer din make i första hand ha rätt att få det avskrivet på sin lott eftersom han äger det. Din make får inte dölja pengar från dig för att undvika att dessa ingår i en bodelning. Jag rekommenderar att du undersöker om din make under de senaste tre åren har givit stora gåvor till andra eller på annat sätt skickat stora penningbelopp. Dessa gåvor och belopp, beroende på deras storlek, kan komma att tas i anspråk vid en bodelning. Fram till en bodelning måste din make, precis som du, redovisa tillgångar och skulder. Det är önskvärt för makar att under denna tid komma överens om hur redovisningen ska gå till på ett trovärdigt och rättvist sätt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?

2021-04-30 i Bodelning
FRÅGA |Jag undrar om avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning? Vi är redan skilda. Det är stor skillnad på våra inkomster och således också på våra pensionsförsäkringar. Jag har också i vårt äktenskap varit hemma med våra gemensamma barn i många år, och då haft låg inkomst som det nu blir då. Tas detta också hänsyn till vid bodelningen?
Mona Tayoun |Hej tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar det som att du undrar om avtalspension och pensionsförsäkring ska ingå i en bodelning. Vad ingår i en bodelning?Vid en skilsmässa ska en bodelning äga rum, (9 kap 1§ Äktenskapsbalken, ÄktB). Utgångspunkten är att vid ett äktenskap blir makarnas egendom giftorättsgods och det kommer att ingå i en bodelning där värdet på egendomen delas lika mellan makarna, (10 kap 1§ Äktb och 11 kap 3§ Äktb). Utgångspunkten är alltså att all din och din före detta makes egendom, oberoende om det skaffades före eller under äktenskapet, ska ingå i bodelningen såvida inte det utgör enskild egendom, (7 kap 1§ ÄktB). Ska avtalspension ingå i bodelningen? Rättigheter som inte kan överlåtas behöver inte ingå i en bodelning, (10 kap 3§ Äktb). Exempel på sådana icke-överlåtbara rättigheter är allmän pension. Reglerna ser dock annorlunda ut för tjänstepension och svaret på frågan om din före detta makes avtalspension ska ingå i bodelningen eller inte är beroende av hur tjänstepensionen är utformad och om din före detta make har rätt att förfoga över den. Om din före detta make inte kan förfoga över den ska tjänstepensionen i regel inte inkluderas. Ska pensionsförsäkring ingå i bodelningen?Utgångspunkten är att privatägda pensionsförsäkringar ska ingå i bodelningen, (10 kap 3§ Äktb). Enligt huvudregeln ska alltså både din och din före detta makes pensionsförsäkring inkluderas. Emellertid finns det undantag från denna bestämmelse. Privata pensionsförsäkringar kan undantas om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter skulle vara oskäligt att de ingick, (10 kap 3§ 3 st Äktb). Det ska dock poängteras att detta är enbart en undantagsregel och ska enligt förarbeten tillämpas restriktiv. Sammanfattningsvis är det korta svaret på din fråga att pensionsförsäkringen bör ingå i bodelningen medan tjänstepensionen kommer att ingå endast om din före detta make kan förfoga över den. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna om du har några ytterligare funderingar. Med vänliga hälsningar,

Bodelning - får man ändra det man sagt?

2021-04-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej, får jag ändra det jag sagt i en bodelning om bodelningen inte är klar?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din fråga är något svår att besvara eftersom det inte framgår vad du skulle vilja ändra eller vilka omständigheter som i övrigt föreligger. Således blir detta svar av mer generell karaktär.BodelningEnligt 9:2 ÄktB ska ska bodelningen göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som förelåg när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Enligt 9:3 ÄktB inträder därefter en redovisningsplikt, vilken innebär att man ska kunna visa på vilket sätt ens egendom påverkats genom försäljning, byte, reparationer och liknande samt att man ska kunna uppvisa verifikationer på detta (alltså till exempel kvitton). Jämkning I 12 kap ÄktB finns regler om jämkning i det fall att utfallet av bodelningen annars skulle bli oskäligt. SlutsatsOm det är så att dina egendomsförhållanden ändrats (om du exempelvis sålt egendom) ska detta redovisas i enlighet med redovisningsplikten i 9:3 ÄktB. Huvudregeln är i annat fall att väckt talan inte får ändras (13:3 RB), vilket bör gälla även vid mål om äktenskapsskillnad. Återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Kan man ångra ett gåvobrev?

2021-04-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag har skrivit ett gåvobrev till min fru på min andel av vårt hus, den 2020-10-04 med två vittnar.kan jag ångra mig nu?Vi ansökade om skilsmässan den 2021-03-6.MVH
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När är ett gåvobrev giltigt?För att ett gåvobrev avseende fast egendom ska vara giltigt krävs det att vissa formkrav är uppfyllda (1 och 29 §§ 4 kap Jordabalken. Det är fyra krav som måste uppfyllas för att gåvobrevet ska anses giltigt:1) det måste vara skriftligt2) det måste innehålla förklaring av gåvogivaren att den namngivna fastigheten överlåts genom gåva till gåvomottagaren3) det ska framgå hur stor del av fastigheten som överlåts genom gåva4) gåvobrevet måste slutligen skrivas under av både gåvogivaren och gåvomottagaren.När gåvan fullbordats, det vill säga när gåvobrevet är giltigt och överlämnats till mottagaren kan du som givare inte själv ändra gåvovillkoren, om du inte skrivit med ett villkor om detta då gåvan lämnades.Ingår gåvobrevet i bodelningen?När du och din fru skiljer er genomförs en bodelningdär all egendom delas mellan er. Vid en bodelning ska giftorättsgodset delas upp mellan er. Giftorättsgods är den egendom som är er gemensamma. Även gåvor är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen om inte gåvan överlämnades under villkoret att det skulle vara din frus enskilda egendom. Du skriver inte om du i gåvobrevet angett att andelen i huset ska vara din frus enskilda. Om du inte gjort detta ska gåvobrevet (andelen i huset) i ingå i bodelningen och delas lika mellan er (3 § 7 kap. första stycket Äktenskapsbalken).SammanfattningInget du skriver tyder på att gåvobrevet skulle vara ogiltigt eller att du har rätt att i efterhand lägga till vissa saker. Det finns därför ingen möjlighet för dig att ångra dig nu i efterhand. Gåvan (din andel i huset som du överlåtit till din fru) ska dock ingå i er bodelning om den inte är enskild egendom och kommer då delas lika mellan er.Hoppas du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler frågor!Med vänliga hälsningar,

Nyttjanderättsersättning

2021-05-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag har fått fly mitt hus pga våld i nära relation som pågått i flera år . Har tidigare alltid tagit tillbaka allt men kommer nog genomföra denna gång. Vi äger huset 50/50 och han förhalar försäljning och bor kvar. Har jag rätt att kräva hyra av honom för att han bor kvar? Betalar halva amorteringen just nu . Elavtalen sa jag upp och sophämtningen. Känns inte rimligt att jag skall ha högre kostnader när jag fått fly vårt hus.Tack på förhand .
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst - jättetråkigt att du befinner dig i en sådan knepig situation.Jag skulle först och främst rekommendera dig att polisanmäla din tidigare partner. Våld i nära relation kan utgöra bland annat misshandel enligt brottsbalken (BrB) 3 kap 5 §. Om våldet och trakasserierna varit upprepade kan det också utgör grov kvinnofridskränkning enligt BrB 4 kap 4 a § andra stycket.Som jag förstår din fråga, undrar du dock om du på något sätt kan kräva något av din tidigare partner. Jag kommer dels gå igenom regler om tvångsförsäljning av fastigheter, dels huruvida du kan kräva hyra av honom.TvångsförsäljningNär flera personer tillsammans äger en fastighet, är samäganderättslagen tillämplig (se samäganderättslagen (SamägL 1 §). Samäganderättslagen utgör ett instrument för att lösa ägarkonflikter, det vill säga när två delägare exempelvis inte kan enas om att sälja fastigheten.Om din tidigare partner inte vill sälja fastigheten, kan du ansöka hos domstol om att fastigheten ska tvångsförsäljas på offentlig auktion (SamägL 6 §). Beslutar domstolen att fastigheten ska säljas på offentlig auktion, ansvarar en god man för auktionen, för att köpeskillingen fördelas mellan er och för att köpebrev upprättas (SamägL 8 §). Du ansöker om tvångsförsäljning hos den tingsrätten i den ort där fastigheten finns (SamägL 18 §). För att tvångsförsäljning ska vara möjlig, förutsätts dock att du och din tidigare partner inte har avtalat om att tvångsförsäljning inte ska ske (SamägL 6 §). Sammanfattningsvis kan du alltså ansöka hos domstol om att få fastigheten såld, även om din tidigare partner inte vill sälja, så länge som ni inte har avtalat om att tvångsförsäljning inte får ske.NyttjanderättsersättningNyttjanderättsersättning kan aktualiseras när sambor separerar och den ena bor kvar i bostaden (se bland annat rättsfallet NJA 2006 s 206). Den som bor kvar ska som utgångspunkt då betala ersättning för nyttjande av bostaden till den som flyttat ut. Det blir en slags "hyra" som betalas från den som bor kvar till den som har flyttat ut. Detta gäller dock endast från tiden från separationen fram till att bodelningen är klar. Du har då rätt att få betalt för olika kostnader som du har haft kopplade till bostaden. Denna beräkning kan vara rätt knepig att göra. Därför rekommenderar jag dig att kontakta en jurist som kan hjälpa dig med såväl bodelning av er samboegendom, som eventuell rätt till nyttjanderättsersättning.SammanfattningDu kan med andra ord kräva att fastigheten säljs, såväl som kräva nyttjanderättsersättning. Efter en bodelning kommer dessutom fastigheten att tillfalla någon av er, alternativt att den säljs. Därför kan det vara bra att få till en bodelning så fort som möjligt. Jag rekommenderar dig också att polisanmäla din tidigare sambo.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ska sparpengar ingå i en bodelning?

2021-04-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag undrar om personliga besparingar klassas som enskild egendom eller som giftorättsgods vid bodelning pga skilsmässa. Tex, jag har 60 000 kr på mitt sparkonto, och min man har 50 000kr. Pengarna är sparade av lön, och kommer inte av någon försäljning av fastighet eller liknande. Hur kommer dessa pengar räknas vid eventuell bodelning?
Mona Tayoun |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om personliga besparingar utgör enskild egendom och ifall de kommer att ingå i en eventuell bodelning. Reglerna som är relevanta för din fråga finns i äktenskapsbalken (förkortas ÄktB).Vad ska ingå i en bodelningNär ett äktenskap tar slut ska en bodelning äga rum och makarnas egendom ska fördelas mellan dem, (9 kap 1§ Äktb). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, (10 kap 1§ Äktb). Till giftorättsgods hör all egendom som inte är enskild egendom, (7 kap 1§ Äktb). Utgångspunkten är att all egendom som finns i ett äktenskap utgör giftorättsgods. Detta gäller oberoende om egendomen skaffades före eller under äktenskapet. En bodelning går till på så sätt att all giftorättsgods räknas in i bodelningen och läggs samman. Därefter kommer eventuella skulder dras av och värdet på det som återstår kommer slutligen delas lika mellan makarna (11 kap 2-3§§ ÄktB). Vad klassificeras som enskild egendomEnskild egendom ska följaktligen inte ingå i bodelningen och kommer inte delas mellan er. Till enskild egendom räknas egendom som gjorts till enskild genom äktenskapsord, villkor i testamente, gåvobrev eller försäkring, (7 kap 2§ Äktb). För att pengarna på ditt sparkonto inte ska räknas med i en eventuell bodelning krävs att de har gjorts till enskild egendom. Detta kan ske genom att pengarna har tillförts genom arv, testamente eller gåva där det funnits förbehåll om att gåvan ska utgöra enskild egendom. Pengarna på ditt konto kan även undantas från bodelningen genom att ni upprättar ett äktenskapsförord om det. SammanfattningAv frågan framgår att det rör sig om personliga besparingar som inte blivit enskild egendom. Mitt korta svar på din fråga är att pengarna på ditt sparkonto kommer inte räknas som enskild egendom och kommer förmodligen ingå i en eventuell bodelning.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Återkom gärna om du har ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,

Kan jag behålla huset när min make dör?

2021-04-30 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man är gifta sedan 2009. Vi bor tillsammans sedan 2008 i ett hus som han köpte 10 år innan vi träffades. Vi har inga gemensamma barn. Han har fyra vuxna barn. Jag har två. Vi har ca 1,75 miljoner i lån på huset och bor i ett område där värdestigningen har varit enorm. Det hus han en gång köpte för ca 1 miljon är nu värderat till ca 11,5 miljoner. Samtidigt är vår ekonomi mycket skral och vi har alltid levt med mycket lite. Han är nu svårt sjuk och jag är orolig för att inte kunna bo kvar om han dör. Vi har diskuterat situationen tidigt och skrev testamente 2011 med vår önskan att den som överlever den andra ska få bo kvar i huset så länge den lever, samt hans önskan att alla våra barn ska få ärva lika mkt, dvs att inte mina skulle ärva mer för att de är två och hans är fyra. Om bara ett barn kräver ut sin laglott så måste jag sälja, för jag har inga pengar att lösa ut dom med. Vi skrev också samt gåvobrev så att jag ska äga hälften av huset. Jag undrar hur arvet skulle gå till? Dessutom hittar jag inte vårt underskrivna testamente och gåvobrev men har kvar pdfer från juristen. Kan vi skriva ut dom, bara ändra 2011 till 2021 och skriva under? Får jag någonting av hans pension? Antar att jag ärver skulderna? Det är så svårt att kanske förlora sin livskamrat och dessutom kanske drivas från hus och hem. Något annat vi behöver tänka på? Mycket tacksam för hjälp!
Fredrik Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!HusetNär en make dör är utgångspunkten att den efterlevande makan ärver. En undantagsregel är dock att särkullbarn (dvs barn som maken hade med någon annan) har rätt att få ut sitt arv vid sin förälders frånfälle såvida barnet inte har avstått från denna rätt. Detta framgår av 3 kap. 1 § ärvdabalken. Din makes fyra särkullbarn har alltså makten över situationen i detta läge, då hälften av huset ingår i din makes kvarlåtenskap. Detta kan åtgärdas genom att din make (med ett nytt gåvobrev) överlåter den resterande hälften av huset till dig, eftersom huset isåfall inte hade ingått i kvarlåtenskapen. Detta är möjligt eftersom du som efterlevande make kan begära att "vardera sidan om sin andel behåller sitt giftorättsgods" enligt 12 kap. 2 § äktenskapsbalken. Det ni behöver tänka på i sådana fall är att dina särkullbarn har rätt att ärva huset om du skulle avlida före din make. Eftersom det finns ett krav på skriftlighet är det bra att ha dem i fysisk form. Precis som du säger vore det bra om ni skrev ut dem igen och skrev under med datum. Tänk på att gåvan också måste registreras enligt 8 kap 1 § och 16 kap. äktenskapsbalken för att den ska vara gällande mot din makes borgenärer.PensionenDen allmänna pensionen ingår inte i bodelningen enligt 10 kap. 3 § äktenskapsbalken. Huruvida tjänstepensionen ska ingå i bodelningen beror på det pensionsavtal som gäller i det enskilda fallet. Det vanligaste är att arbetstagaren inte kan överlåta sin rätt till pension, vilket innebär att den inte ingår i bodelningen. Enligt 10 kap. 3 § 2 och 3 st. är huvudregeln att privat pensionssparande ingår i en bodelning. Alltså beror det på om du kommer få ärva pensionen. Om du väljer att begära att vardera sidan behåller sitt giftorättsgods enligt förslaget ovan kommer den emellertid inte ingå över huvud taget, vilket är viktigt att du beaktar.SkuldernaEnligt 11 kap 2 § äktenskapsbalken ska skulderna dras av från tillgångarna på vardera sida. Din makes skulder kommer alltså att dras av från hans tillgångar.Jag hoppas att du fick svar på dina frågor! Om du vill ha vidare hjälp kan du vända dig till våra jurister på https://lawline.se/boka.

Är det vanlig bodelning om äktenskap endast varat 1 1/2 år?

2021-04-29 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag har varit gifta 1 1/2 år ca. Jag vill nu skiljas. Jag har inte betalat på huslånet eller fasta avgifter på boendet. Vi äger huset tillsammans. Jag har däremot varit med och betalat renoveringar på huset. Nu menar han att de jag inte betalt för boendet varje månad ska dras av från de pengar jag får rätt till vid en skilsmässa.Stämmer det? Jag vill egentligen bara ha tillbaks pengarna jag satsat på renoveringar. Jag flyttade in i hans hus och han skrev över halva huset på mig.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har ni inte upprättat något äktenskapsförord så äger ni alla egendomar tillsammans som makar. Den som står som låntagare kommer som utgångspunkt få täckning för lånet från de gemensamma tillgångarna (11:2 äktenskapsbalken), dock finns det inget lagstöd för ersättning för att din make varit själv med att betala de fasta avgifterna om ni inte kommer överens så jag kan inte se att han har rätt att dra av de pengarna. Dock finns det möjlighet till jämkning med hänsyn till om äktenskapet varit kortvarigt och med hänsyn till de ekonomiska förhållandena, 12:1 ÄktB. Gränsen för kortvarigt dras vid under 5 år vilket gör det möjligt att jämka er bodelning svårare är att dra gränsen för vad som krävs för i de ekonomiska förhållandena för att kunna jämka utan det beror på er individuella situation. Eftersom att du själv har investerat pengar i huset genom renoveringar så talar det för att bodelning i förhållande till huset inte borde jämkas, men det är samtidigt beroende av t.ex. om din make i betydande utsträckning hade fler tillgångar med ett högre värde isåfall kan han vilja försöka jämka bodelningen så att ni inte ska dela på alla hans tillgångar efter att bara varit tillsammans i 1 ½ år, vilket avgörs i en oskälighetsbedömning. Jag hade gett dig rådet att försöka få er att sätta er ned skapa en skriftlig överenskommelse om bodelning vad som är rimligt att dela på efter så kort tid som makar. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,