Ska makans rätt till 4 basbelopp framgå av bouppteckningen?

2019-10-29 i Bodelning
FRÅGA |Efterlevande maka har rätt att behålla 4 basbelopp av arvet trots särkullebarn.Skall detta ange på något sätt i bouppteckningen?
Maya Waldenström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du skriver har en efterlevande maka rätt att behålla 4 prisbasbelopp efter att maken har gått bort. Regeln finns för att skydda den efterlevande från att stå utan pengar. Denna regel går före särkullsbarns rätt att få ut sitt arv direkt. I bouppteckningen behöver inget mer än efterlevande makas uppgifter anges eftersom den så kallade basbeloppsregeln är en lagstadgad rättighet. I bodelningsskedet kan det dock vara bra att åberopa att man vill använda sig av regeln. Basbeloppsregeln finns i 3 kap. 1 § ärvdabalken.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Är egendom som köptes innan äktenskapet giftorättsgods?

2019-10-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag har två frågor fråga gällande bodelningen under en äktenskapsskillnad. Jag är medveten om att allt giftorättsgods ska ingå i bodelning (såvida det inte är enskild egendom). Men hur gör man med saker som som makorna skaffade redan innan de träffade varandra. Vi säger att den ena maken skaffade en bil innan han/hon träffade sin blivande partner. Ingår den bilen också i giftorättsgods när paret sedan ska ingå i bodelning. Min andra fråga är om man är skaffar tex en gemensam hund under tiden man är sambos och sedan gifter sig och sen skiljer sig. Räknas den hunden också in i bodelningen? Jag tänker eftersom man skaffade den när man var sambos, och inte under tiden man var i äktenskaps?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.I ett äktenskap råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder (se 1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det händer alltså ingenting med äganderätten över egendom när man ingår ett äktenskap. Däremot uppkommer genom äktenskapet ett latent anspråk på att vid en bodelning få en viss andel av egendomen som är giftorättsgods. Som du säger ska vid en bodelning makarnas giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken). I 7 kap. 2 § äktenskapsbalken listas de fall när egendom är enskild. Detta kan bland annat vara om ni har ett äktenskapsförord eller om egendom ärvts eller erhållits genom gåva med villkor om att den ska vara mottagarens enskilda. Om bilen som en av er äger, eller om hunden som ni samäger, inte är enskild egendom enligt detta lagrum kommer de således ingå i bodelningen. Detta oavsett om de anskaffades innan äktenskapet. Äganderätten ska alltså inte sammanblandas med giftorätten. Även egendom som makarna anskaffade innan äktenskapet är giftorättsgods, om den inte är enskild egendom. En annan sak är att vardera maken vid den så kallade lottläggningen har rätt att i första hand få sin egendom på sin lott (se vidare 11 kap. 7 § äktenskapsbalken). Den av er som äger bilen har alltså som utgångspunkt rätt att få den på sin lott vid en eventuell bodelning. Om du har ytterligare frågor eller vill ha hjälp av någon av våra verksamma jurister kan du boka det här. Hoppas att detta gav svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Är min klocka giftorättsgods eller enskild egendom?

2019-10-28 i Bodelning
FRÅGA |Jag har en fråga om bodelning.Jag har varit gift under 6 år och vi haar precis bestämt oss för att separera jag äger en klocka som jag fick när jaag var 15 för 10 000 kr som jag använder varje dag räknas det som enskild egendom eller gifterättsgods?Men hur är det när man gör med andra vanliga saker somÄrvda AktierMin Begangnaade BilEn tavla jag fick för 300 000 kr i presentMin vigselring för 10 000 krPengar på bank kontotEn gammal sommarstuga som jag ärvdeDet vaar allt tack.
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). I 7 kap. 2 § äktenskapsbalken beskrivs vad som är enskild egendom:1. Egendom som p.g.a. äktenskapsförord är enskild, 2. egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda,3. egendom som en make har erhållit genom testamente med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda, 4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda,5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.Klockan du fått när du var 15 år är giftorättsgods om det inte faller in under något av ovanstående punkter. Notera dock att även om klockan är giftorättsgods kan den undantas från bodelningen enligt 10 kap 2 § äktenskapsbalken. Detta eftersom man i skälig omfattning får undanta föremål som används uteslutande till personligt bruk. Skälighetsbedömningen görs utifrån värdet på det som ska undantas och makarnas ekonomiska förhållanden i övrigt. Detsamma gäller alla andra egendomar också, om de inte faller in under ovanstående punkter anses de utgöra giftorättsgods. Om t.ex. den sommarstugan som du ärvde inte hade villkoret att det skulle vara din enskilda egendom eller att du och din make inte upprättade ett äktenskapsförord där det står att sommarstugan är din enskilda egendom är sommarstugan giftorättsgods.Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller funderingar!Med vänliga hälsningar,

Vid vilket datum beräknas värdet av makarnas egendomar när en bodelning ska göras?

2019-10-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag har frågor om bodelning.Vid vilket datum beräknas värdet av respektive makars ägodelar?- vid datum för gemensam ansökan om skilsmässa utan betänketid?- vid datum för ena partens ansökan med betänketid?- vid datum då betänketid utgått?- vid datum då dom fallit?- vid datum då tid för överklagande av dom förfallit?Tacksam för svar snarast möjligt.
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När makarna skiljer sig ska en bodelning göras, det vill säga att makarnas egendom fördelas mellan dem (9 kap. 1 § första stycket äktenskapsbalken). Bodelningen görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, det vill säga den dag då ansökan om äktenskapsskillnad inkommit till tingsrätten (9 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken). Om äktenskapet upplöses p.g.a. att den ena maken dött, är utgångspunkten egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken). Om det skulle vara så att makarna gör en bodelning under äktenskapets gång, utan att de skiljer sig, ska denna bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då anmälan om bodelning gjordes (9 kap. 2 § andra stycket äktenskapsbalken)Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller funderingar!Med vänliga hälsningar,

Vad händer om man ansöker om en bodelningsförrättare och den andra parten inte dyker upp?

2019-10-29 i Bodelning
FRÅGA |Vad händer om man ansöker om en bodelningsförrättare och den andra parten inte dyker upp?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelningsförättare finns i 17 kap äktenskapsbalken (ÄktB).Om bodelningsförättare och skyldighet att samarbetaDet räcker att det ena parten ansöker om bodelningsförättare för att en sådan ska utses (17 kap 1 § ÄktB).Vid en bodelning är respektive make skyldig att uppge sina tillgångar och skulder. Om någon part inte vill samarbeta finns möjlighet för rätten att förelägga om och döma ut vite. Det är bodelningsförrättaren som ser till att detta sker. Det innebär att den som inte dyker upp kommer att påtryckas att hjälpa till i bodelningen, och om de fortfarande inte gör det kommer de att tvingas betala en summa pengar (17 kap 5 § ÄktB). Detta fortsätter tills motparten väljer att samarbeta i bodelningen. Vad kommer att hända?Vanligtvis krävs bara att hotet om vite uppstår för att den andra parten ska uppge vilka tillgångar och skulder som finns. Om någon krånglar kan det också leda till att den personen får stå för mer än hälften av bodelningsförrättarens arvode (17 kap 7 § andra stycket ÄktB).Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Bodelning vid äktenskapsskillnad

2019-10-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Har min fru rätt till mina besparingar vid en separation?Vad har hon rätt till?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Äktenskap och dess upplösandeMakars rätt i samband med äktenskapsskillnad regleras av äktenskapsbalken. Vid äktenskapsskillnad (skilsmässa) liksom vid den ena makens död, upplöses ett äktenskap (1 kap. 5 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en så kallad bodelning (9 kap. 1 § ÄktB), varigenom samtliga tillgångar som du och din fru har som utgör giftorättsgods, delas lika mellan er. Vilken egendom ska ingå i en bodelning?I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB), med vissa undantag. Giftorättsgods är samtliga tillgångar som inte utgör enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Om en tillgång utgör enskild egendom undantas den från en framtida bodelning vid en eventuell framtida skilsmässa, vilket innebär att enskild egendom är tryggad från att hamna i den andre makens händer vid en eventuell separation. Följande utgör enskild egendom:- Egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild.- Egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda.- Egendom som en make har erhållit genom testamente med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda.- Egendom som en make ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda.- Egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andre maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda. - Vad som trätt istället för egendom som anförts ovan. Exempelvis om en make skulle sälja en stuga som utgör enskild egendom för att köpa en ny stuga för köpeskillingen, utgör även den nya stugan, som trätt i den gamla stugans ställe, enskild egendom (7 kap. 2 § 1 st ÄktB). Vidare undantas även vissa typer av giftorättsgods från en bodelning, där bland en makes kläder och föremål som en make använder uteslutande för personligt bruk, ersättning som en make erhållit för personskada och kränkning samt avkastning av denna egendom samt rättigheter av personlig art som inte kan överlåtas (10 kap. 2 § ÄktB, 10 kap. 2a § ÄktB och 10 kap. 3 § ÄktB). Slutsats Vid en eventuell skilsmässa och bodelning har din nuvarande fru rätt till hälften av dina besparingar om dessa inte utgör enskild egendom. Därmed krävs det, för att skydda egendom från att ingå i en eventuell framtida bodelning med din nuvarande maka att gemensamt skriva ett äktenskapsförord som stadgar att dina besparingar utgör enskild egendom. Alternativt, för det fall du har fått besparingar i gåva av en utomstående, krävs det att denna utomstående skriver ett gåvobrev som stadgar att egendomen ska vara din enskilda egendom. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Ska privat pensionssparande ingå i bodelningen?

2019-10-27 i Bodelning
FRÅGA |Har jag rätt till ex makens privata tjänstepension? Varit gifta i 5 år
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Privat pensionssparande ska som huvudregel ingå i bodelningen, men det kan finnas undantag då det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden i övrigt skulle vara oskäligt om det privata pensionssparandet ingår i bodelningen (10 kap. 3 § äktenskapsbalken).Notera att det endast är värdet på den privata pensionssparandet den dag då äktenskapsskillnad väcktes som ska ingå i bodelningen, och inte framtida utbetalningar (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller funderingar!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller för egendom som trätt i stället för enskild egendom?

2019-10-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående att starta företag (enskild näringsverksamhet) som gift. Jag tänkte använda pengar jag ärvt som enskild egendom till att starta upp firman, innebär det då att företaget (samt pensionssparande osv) kommer att räknas som bara mitt vid en eventuell skilsmässa? Det står i testamentet angående arvet att även avkastning av egendomen eller det som kommer i egendomens ställe ska vara enskild egendom.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.När ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad ska makarnas egendom fördelas mellan dem i en bodelning (se 9 kap. 1 § äktenskapsbalken). I en sådan bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Vid en eventuell skilsmässa ska alltså inte makarnas enskilda egendom ingå i bodelningen. I 7 kap. 2 § äktenskapsbalken listas uttömmande de fall när egendom är enskild och det kan till exempel vara, såsom i ditt fall, om man erhållit egendom genom testamente med föreskrift om att egendomen ska vara mottagarens enskilda. I sjätte punkten i samma lagrum regleras vad som gäller angående så kallat surrogat, alltså egendom som trätt i stället för den ursprungliga egendomen. Utgångspunkten är att surrogat också räknas som enskild egendom. När det gäller avkastning är huvudregeln att denna tvärtom ska räknas som giftorättsgods om inte annat är föreskrivit (se 7 kap. 2 § andra stycket äktenskapsbalken). Här har arvlåtaren skrivit i testamentet att avkastningen ska vara enskild egendom, således kommer den också att vara det i ditt fall.För dig innebär detta alltså att egendom som träder istället för pengarna som du ärvt också kommer att vara din enskilda egendom. Om du använder pengarna till att starta ett företag kommer följaktligen företaget att vara din enskilda egendom och det kommer därför inte att tas med i en bodelning vid eventuell skilsmässa.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,