Kan jag kräva att få ta del av försäljningen av min tidigare sambos lägenhet?

2019-08-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Min fråga, min x sambo köpte en lägenhet i maj 2003, 800.000, jag kom in som sambo i juli. Vi bodde samman tills 2016 då såldes lägenheten för 2.5 miljoner.Då vi bodde tillsammans i alla år, har jag laglig rätt att kräva " min del" ??
Jenny Viberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att utgå från sambolagen (SamboL). Jag kommer börja med att förklara vad som ska delas lika mellan sambos om samboförhållandet tar slut. Sen kommer jag att anpassa det till din situation. Bara den egendom som har köpts för gemensam användning ska ingå i en bodelningEndast den egendom som utgör samboegendom ska delas mellan samborna i en bodelning, 8 § SamboL. Samboegendom innebär gemensam bostad och bohag som har köpts eller skaffats på annat sätt med avsikten att det ska användas av samborna gemensamt, 3 § SamboL. Det framgår inte av din fråga om lägenheten köptes med avsikten att den skulle användas gemensamt av dig och din tidigare sambo. Jag kommer därför att kort beskriva båda situationerna.Om lägenheten köptes med avsikten att den skulle användas gemensamt, så är den samboegendomOm lägenheten köptes med avsikten att den skulle användas gemensamt av dig och din sambo, så ingår den i er samboegendom. Lägenheten (eller värdet av lägenheten) ska då delas lika mellan dig och din sambo vid en bodelning.Om lägenheten inte köptes med avsikten att den skulle användas gemensamt, så är den inte samboegendomOm lägenheten köptes utan att avsikten var att ni skulle använda lägenheten gemensamt, så är lägenheten inte samboegendom. Om lägenheten inte är samboegendom ska den alltså inte ingå i en bodelning när ert samboförhållande tar slut. Det skulle tyvärr innebära att du inte har rätt att kräva någon del av det som lägenheten såldes för.En bodelning mellan sambos måste begärasOm du i framtiden skulle behöva göra en bodelning efter att ett samboförhållande tagit slut, så är det viktigt att veta att en bodelning för sambos måste begäras. En begäran om bodelning ska göras inom ett år från det att samboförhållandet upphört, 8 § andra stycket SamboL. Om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att ställa fler gratisfrågor här på Lawline. Du kan också vända dig till Lawlines duktiga och erfarna jurister. Det bokar du här!Hoppas du fått svar på din fråga!

Behålla giftorättsgods vid bodelning med anledning av andre makens död

2019-08-24 i Bodelning
FRÅGA |Jag har ett pensionssparande sedan tidigare samt ett ISK-sparande och lite fonder. Vad händer med detta om min man avlider. Vi har inga gemensamma barn men vi har båda vuxna barn sen tidigare. Jag vill inte att mina besparingar går till hans barn. Inte heller för att betala av hans skulder. Jag har för tillfället skulder som är högre än mitt sparande. Kan man skriva något så att mitt sparande inte ingå i dödsboet eller räknas det bort när jag har överstigande skulder. Till saker hör att min man är allvarligt sjuk.
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bodelning föregår arvskifteJag antar i det följande svaret att ni är gifta. Före arvskiftet ska i så fall bodelning göras utifrån regelverket i äktenskapsbalken (ÄktB) (23 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken (ÄB)). Bodelning behöver dock inte göras i det fallet att ni via äktenskapsförord har angett att all egendom ska vara enskild egendom och du inte ska överta bostad eller bohag från din make (9 kap. 1 § ÄktB). Eftersom frågan gäller bodelning på grund av den andre makens död blir en särskild regel i äktenskapsbalken tillämplig som gör det möjligt att båda makarna behåller sina andelar av giftorättsgodset om den efterlevande maken (du) begär det (12 kap. 2 § ÄktB). På så vis kan du undvika att behöva dela med dig av ditt giftorättsgods till särkullbarnen, förutsatt att du har mer giftorättsgods än din make. Likadelning och skuldavräkningUtgångspunkten vid en bodelning är likadelning av allt giftorättsgods mellan makarna, men före delning gör vardera make avdrag från värdet av sitt giftorättsgods motsvarande skulderna (11 kap. 2 § och 11 kap. 3 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom är enskild om den anges som sådan i äktenskapsförd eller till exempel om egendomen vid gåva eller arv har angetts vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Vidare kan nämnas att eventuellt pensionssparande inte ingår i en bodelning vid ena makens död (10 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Om en skuld är hänförlig till enskild egendom görs avdraget först och främst mot värdet av den enskilda egendomen, men skulle värdet av densamma inte räcka till för att täcka upp skulden görs avdrag mot giftorättsgodset (11 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Om dina skulder skulle överstiga värdet av allt ditt giftorättsgods så anses ditt giftorättsgods sakna värde, men den överskridande delen beaktas ej inför en likadelning.SammanfattningOm du vill att ni båda behåller ert giftorättsgods utan att dela lika har du som efterlevande make rätt att göra så. I annat fall kan ni via äktenskapsförord ange att all egendom ska vara enskild egendom och på så vis behöver ingen bodelning göras. Om dina skulder överskrider värdet av allt ditt giftorättsgods anses du äga giftorättsgods till ett värde av 0 kr och tilldelas således hälften av din makes giftorättsgods.För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning

Maken är skyldig att visa sin ekonomi inför bodelning

2019-08-23 i Bodelning
FRÅGA |Vi är ett gift par som ska skiljas. Vi ska göra en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Han går med på gemensam ansökan, men vill inte skriva under denna, förrän han köpt en lägenhet eller fått en hyreslägenhet. Förklarar inte varför han inte skriver på direkt. Han "trodde" att tillgångarna räknas från den dag skilsmässan vunnit laga kraft. Jag upplyste om att att det är "brytdagen", som gäller.Nu vill jag veta exakt vad som han har på bank, aktier och fonder. Får han neka mig detta? Risk finns kanske för att han stoppar undan pengar om det är möjligt, för att behålla dem själv.Vad gäller i denna fråga?Om han köper en egen lägenhet, ska beloppet för denna också delas mellan oss vid bodelningen/bouppteckningen?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i äktenskapsbalken. Precis som du skriver är det brytdagen som avgör vilken egendom som ska tas med som tillgångar/skulder i bodelningen (9 kap. 2 § ÄktB). Brytdagen är den dag då ansökan om skilsmässa kom in till tingsrätten. Om han köper lägenheten efter att ansökan skickas in ska den inte listas som en tillgång i bodelningen, men om han köper den för sparade pengar ska de pengarna (som alltså fanns vid brytpunkten) tas upp som en tillgång. Det spelar alltså ingen roll vad som händer efter brytpunkten, utan man låtsas som att tillgångarna finns kvar när bodelningen görs (9 kap. 3 § ÄktB). Om han köper lägenheten innan ansökan skickas in ska den ingå i bodelningen. Ni är skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för bodelningen, vilket definitivt innebär att han är skyldig att ange hans tillgångar (aktier, bankkonton och fonder med mera). Om du stöter på problem i bouppteckningen kan du ansöka om att få en bodelningsförrättare (9 kap. 7 §). Förrättaren utses av tingsrätten, men ni måste betala för denne med hälften var (17 kap. 7 § ÄktB). En bodelningsförrättare kan ansöka hos domstolen om att en make som inte lämnat tillräckliga uppgifter om sin ekonomi ska göra det eller annars tvingas att betala vite (17 kap. 5 § ÄktB). Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Var kan jag vända mig för att ansöka om tvångsförsäljning?

2019-08-22 i Bodelning
FRÅGA |Har ett av båda parter undertecknat bodelningsavtal efter skillsmässan där det framgår att min fd make skall bo kvar i huset, som vi båda står som ägare på och lösa ut mig, eller om banken inte godkänner övertagande av lån, så ska huset säljas och ev vinst delas lika.Min fd make vägrar samarbeta med mäklaren jag anlitade och har heller inte kontaktat banken ang att lösa ut mig. Han har fått kontaktförbud pga hot och misshandel och jag vill bli av med min del i huset snarast, då det lutar åt att han kommer få ett fängelsestraff och då blir jag betalningsskyldig för ett hus jag inte utnyttjar.Vart ska jag vända mig för att få hjälp att lösa detta?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I och med att bodelningsavtalet är upprättat har du möjlighet att ansöka om tvångsförsäljning. Möjligheten att tvinga fram en försäljning av gemensam bostad, så kallad tvångsförsäljning, regleras i Samäganderättslagen. En make kan ansöka hos tingsrätten om tvångsförsäljning när den andra maken motsätter sig en ordinär försäljning (6 § Samäganderättslagen). Det är därmed tingsrätten som du ska vända dig till för att ansöka om tvångsförsäljning. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Du kan alltid vända dig till Lawlines juristbyrå för kvalificerad juridisk rådgivning. Med vänlig hälsning,

Hur värderas samboegendom vid bodelning?

2019-08-25 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Enligt sambolagen gäller det att bohag som partner skaffat sedan de blev sambos ska delas på. Jag undrar om summan för bohaget gäller det nuvarande värdet eller om det är det summan man har inhandlat bohaget?.Ex. Om man har köpt en soffa för 5000 kr (ny) vid inflytt o nu 6 år senare har paret separerat o soffan är värd 2000 kr. Vilket värde är det som räknas i bodelningen?Mvh
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tidpunkt för värdering av samboegendom Din fråga är vid vilken tidpunkt som ska ligga till grund för värderingen av samboegendom som ska ingå i en bodelning. Det finns inte några uttryckliga lagregler som säger vilken tidpunkt som ska läggas till grund för värderingen. I enlighet med rättspraxis (NJA 1997 s. 674) bör dock utgångspunkten vara att värderingen ska baseras på de förhållanden som är aktuella så nära bodelningstillfället som möjligt. Med detta menas att egendomen ska värderas till det värde som egendomen har vid bodelningen. I ditt exempel med soffan skulle soffan alltså tas med i bodelningen till ett värde av 2000 kr, eftersom det är värdet som soffan har just nu. Värdering av samboegendomen Det bör även nämnas att värderingen av samboegendomen kan ske antingen till egendomens försäljningsvärde (marknadsvärde) eller till egendomens bruksvärde. Normalt sett är försäljningsvärdet det värde som man värderar egendomen till. Men just vad gäller exempelvis möbler eller annat bohag kan det vara mer rättvist att värdera egendomen till dess bruksvärde snarare än försäljningsvärdet, eftersom andrahandsvärdet på möbler och annat bohag ofta är lågt samtidigt som den ena parten kanske behöva köpa nya möbler till ett högre pris. Bruksvärdet på bohag får uppskattas efter vad som kan anses skäligt. Detta innebär att det värde som soffan i ditt exempel ska tas upp till i bodelningen kanske blir högre än 2000 kr, om 2000 kr avser soffans andrahandsvärde. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Regler kring övertagande eller försäljning av gemensam bostad

2019-08-24 i Bodelning
FRÅGA |Har jag rätt till vårt hus?Min man och jag ska skiljas, vi har inga barn och äger 50% var av huset. Vi båda vill ha huset och jag var den som köpte huset men när han kom in i bilden fick han köpa in sig. Vi har slitit och renoverat på huset tillsammans men det känns som han får största äran för att han är elektriker och enormt kunnig. Känns som jag inte blir sedd för min del, den som gör allt runt omkring den som håller i spikpistolen. jag renoverade fönster, kapade/sågade och all målning. Han har något bättre ekonom och lön än jag. Han har eget pensionspar, som jag inte längre har med att jag drog ut det för att köpa huset. Han menar att det är jag som ska flytta för jag är missnöjd så han vägrar att titta på andra hus. Jag har försökt vara reko och sagt att vi båda måste hitta ett hus som blir likvärdigt och dela på skulderna så vi inte överbelastar en av oss. Nu känns det som jag tvingas ur huset eller tvingas stanna kvar i huset med honom. Vad för rättigheter har jag?
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Övertagande av den gemensamma bostadenInom ramen för en kommande bodelning finns en regel som kan låta ena maken överta den gemensamma bostaden samt bohaget (11 kap. 8 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Denna rätt tillfaller den maken som bäst behöver bostaden om ett övertagande kan anses skäligt. Behovsprövningen för att avgöra vem som bäst behöver bostaden tar främst sikte på situationer där det är barn inblandade och där ena föräldern har ensam vårdnad eller om barnet endast ska bo hos ena föräldern. Skäl som kan tala emot ett övertagande är om bostaden har ett högt affektionsvärde för den andre, som kan vara fallet om det till exempel rör sig om en släktgård eller den andres föräldrahem. Vidare krävs att den make som ska överta bostaden direkt har förmåga att ersätta den andre, via pengar eller genom att tillskifta den andre giftorättsgods motsvarande bostadens värde.Att få till stånd försäljning av bostadenEftersom det i ert fall inte låter som några av ovan nämnda förhållanden är för handen så torde inte någon bäst behöva bostaden. Om ni inte själva kan komma överens om att någondera ska överta bostaden så kan det finnas en lösning i att en delägare till en samägd fastighet har en rätt att ansöka om offentlig försäljning hos rätten av fastigheten (6 § lag om samäganderätt). Dock kan försäljning tillfälligt hindras om det föreligger synnerliga skäl för anstånd rörande andra delägare.Utifrån din frågeställning så uppfattade jag det som att du först och främst ville få till en försäljning av fastigheten varvid samäganderättslagen ger dig sådan möjlighet. Däremot är möjligheten för dig att ensamt framtvinga en sådan försäljning begränsad så länge äktenskapet består. Som framgår i 19 § andra stycket i lagen om samäganderätt finns särskilda bestämmelser för bland annat makar. I äktenskapsbalken finns en bestämmelse om att ena maken utan den andres samtycke inte får avhända sig den gemensamma bostaden (7 kap. 5 § ÄktB). Även i fall där samtycke saknas kan du ansöka hos domstol att få rätt att avhända dig bostaden (7 kap. 8 § ÄktB). I förarbeten till lagen nämns att tillstånd bör ges om något godtagbart skäl mot åtgärden inte framkommer (prop. 1986/87:1 s. 138-139).SammanfattningUtifrån uppgifterna i din frågeställning torde det knappt finnas några möjligheter till tvångsvis övertagande av bostaden utifrån äktenskapsbalkens regler. Däremot har delägare i fastighet rätt att begära försäljning av samägd egendom via offentlig auktion. Möjligheten är dock begränsad så länge äktenskapet består på grund av samtyckeskravet för att sälja den gemensamma bostaden i äktenskapsbalken. Anstånd skulle dock eventuellt kunna ges av domstol även utan föreliggande samtycke. I annat fall har du rätt att begära försäljning av bostaden efter en bodelning om ni fortfarande skulle vara samägare.För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning

Ni ska betala bodelningsförrättaren med lika mycket var

2019-08-23 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag ligger i skilsmässa, inget äktenskapsförord, jag tjänar mer och äger mer. Han vill ha bodelning, men vill inte betala juristens arvode. Tycker att han tjänar mindre. Men däremot drar han ut på hela processen och begär mer tid och överklagar. Så han drar ju med flit upp räkningarna. Men drar man av det på slutet? ...från det som tillfaller honom i slutet? Det är väl inte meningen att fylla den enes fickor, utan att ha en rättvis process för båda?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i äktenskapsbalken. Jag antar att den jurist du skriver om är er bodelningsförrättare (alltså en person som ska utföra bodelningen mellan er, utsedd av tingsrätten om ni ex. inte kan enas) (17 kap. 1 § ÄktB). Bodelningsförrättarens arvode ska betalas med hälften var av makarna (17 kap. 7 § andra stycket ÄktB). Om den ena maken har orsakat ökade kostnader genom försummelse eller vårdslöshet kan bodelningsförrättaren bestämma att den maken ska betala mer, exempelvis genom att försöka dra ut på tiden (17 kap. 7 § ÄktB). Förutsatt att det är en bodelningsförrättare som ni har, är utgångspunkten att ni ska betala 50/50, men förrättaren kan ev. besluta att din make ska stå för mer om han försöker driva upp kostnaderna. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ska eget pensionssparande och enskild firma delas lika?

2019-08-19 i Bodelning
FRÅGA |HejJag har ett enskilt företag och undrar hur det blir om jag skiljer mig, ska delas i hälften eller är det mitt?Vi har inget äktenskaps förord.Undrar även om egen sparad pension måste det delas?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i äktenskapsbalken. Vid en skilsmässa ska egendomens värde antingen delas lika, eller hållas utanför bodelningen. Egendom som ska delas lika är egentligen all makarnas egendom som är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är egendom som inte gjorts till enskild egendom via äktenskapsförord eller som en make har fått i arv/gåva med villkor om att den ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Dessutom kan visst giftorättsgods undantas (10 kap. ÄktB). Din enskilda firma Varje tillgång i en enskild firma kan göras till enskild egendom genom ett äktenskapsförord (7 kap. 3 § ÄktB). Din enskilda firma ska tas med i bodelningen eftersom du skriver att ni inte har ett äktenskapsförord. Pensionen Tjänstepension och allmän pension ingår normalt inte i bodelning, medan privat pensionssparande som utgångspunkt ingår (10 kap. 3 § ÄktB). Det finns däremot en chans att få sitt privata pensionssparande helt eller delvis undantaget ur bodelningen (10 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Det gäller om det anses vara oskäligt att hela beloppet ska ingå, med hänsyn till era ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter. Det skulle alltså kunna vara oskäligt att ditt pensionssparande ingår om din partner har mer tillgångar än du och sin pension tryggad, medan dina inkomster som pensionär främst är tänkt att komma från ett individuellt pensionssparande/försäkring. Oskälighetsbedömningen görs i varje enskilt fall, vilket gör att jag inte kan uttala något definitivt. Det kan absolut vara så att ditt pensionssparande undantas ur bodelningen om du har haft enskild firma och saknar tjänstepension. Hoppas att du fick svar på din fråga!