Hur ska en bodelning under bestående äktenskap hanteras i en bouppteckning?

2019-09-27 i Bodelning
FRÅGA |https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1Mina föräldrar har 2004 gjort en partiell bodelning inom bestående äktenskap. Av fastställd bodelning framgår att, Till delning upptas min fars andel av deras bostadsrättslägenhet xx uppgående till 50/100 därav, utgörande hans giftorätt.Nu har min far avlidit och det ska göras en bouppteckning. Min fråga är då: Kan bostadsrättslägenheten då anses var min mors enskilda egendom eller måste den upptas och ingå som en del i bouppteckningen efter min far.
David Gardell |Hej,Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline!Jag uppfattar förutsättningarna i din fråga som att den inomäktenskapliga bodelningen medförde att dina föräldrar ägde 50 % var av bostadsrätten. Mot denna bakgrund kommer jag att bedöma din fråga.En bodelning under bestående äktenskap medför inte att egendom blir enskild. För att resultatet skulle bli det motsatta så skulle det krävas en uttrycklig regel, vilket det inte finns. Det enda sättet som skulle kunna göra din fars andel till din mors enskilda egendom är om det framgår av ett äktenskapsförord eller testamente eller om hon har fått den i gåva av någon annan än din make, jfr Äktenskapsbalken 7 kap 2 §.Om inte någon av förutsättningarna för enskild egendom är uppfylld så ska andelen alltså anses vara giftorättsgods, se Äktenskapsbalken 7 kap 1 §. Detta betyder att den ska antecknas i bouppteckningen eftersom den är en tillgång, se Äktenskapsbalken 20 kap 4 §Hoppas detta har varit till hjälp!Vänligen,

Vad ska ingå vid en bodelning?

2019-09-25 i Bodelning
FRÅGA |Hej, fråga:Hur blir fördelningen vid skilsmässa, om alla bilar samt huset är skrivna på den ena parten, om inget äktenskapsförord finns & paret varit Gifta under 30 år & bott i samma hus? Jag Uppskattar svar
Hanna Stenberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att paret du i frågan pratar om ska göra en bodelning. Vad exakt som ska ingå i en bodelning regleras i 10 kap. äktenskapsbalken (hädanefter ÄktB). Även 9 kap. ÄktB reglerar allmänna bestämmelser om bodelning. I 10 kap. 1 § ÄktB regleras vad som ska ingå vid en bodelning. Där framkommer det att allt som är giftorättsgods ska ingå vid bodelningen. Vad som anses vara giftorättsgods definieras i 7 kap. 1 § ÄktB, där det framkommer att allt som inte är enskild egendom, är giftorättsgods. Enskild egendom är något som alltså inte ska ingå i bodelningen men eftersom paret i fråga inte har ett äktenskapsförord, kan bilarna och huset isåfall endast utgöra enskild egendom om något av kraven i 7 kap. 2 § ÄktB är uppfyllda, t.ex. om någon av makarna fått huset i gåva med ett villkor från gåvogivaren om att huset ska vara enskild egendom. Då paret alltså inte har något äktenskapsförord och jag utgår ifrån att varken bilarna eller huset förvärvats av maken som äger dessa med ett villkor som säger att de ska vara enskild egendom, blir bilarna och huset alltså giftorättsgods och ska ingå i bodelningen enligt 10 kap. 1 § ÄktB.Med vänlig hälsning

Hur begär man bodelning i samborelationer

2019-09-23 i Bodelning
FRÅGA |HejI december förra året flyttade min sambo och jag isär, mitt initiativ. Jag tog ingenting med mig, fick köpa allt vilket tog mina besparingar. För att vara juste tänkte jag att jag väntar med bodelning så han får landa i sin ekonomi innan. Nu blir jag dock tvungen eftersom det måste göras inom ett år från man flyttade isär.Har lyft frågan ett par gånger genom att påtala att vi snart måste göra en bodelning, men får ingen respons mer än: vad är det för något? Min fråga är: hur begär man en bodelning? Är det ett dokument man lämnar in någonstans? Blir inte klok på processen när jag googlar. Vi bodde i hus som han bor kvar i , huset införskaffades att bo i gemensamt , dock han som står på lån etc.
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga!Jag har tolkat din fråga som att du vill veta hur du kan starta bodelningsprocessen mot en ovillig partner.Du har rätt med att bodelningen måste begäras inom ett år från att relationen tog slut, 8§ SamboL. Om din ex-sambo inte vill utföra bodelningen så löser samboL det genom att ta äktenskapsbalken. I 26§ så föreskriver SamboL att 17:1-2 ÄktB gäller vid tvist mellan makar. 17:1 ÄktB föreskriver att en bodelningsförrättare kan tillsättas för att lösa tvisten. 17:2 ÄktB föreskriver att ansökan om en bodelningsförrättare är hos domstolen som i vanliga fall skulle ta upp målet, vilket är tingsrätten närmast dig. Hoppas du fått svar på din fråga.

Före detta makes rätt till sådant som köptes in efter brytdagen

2019-09-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej, när min man och separerade,inom de 6 månader prövningen innan skillsmässa köpte han ett hus. Detta hände 1990. Har jag legal rätt till hälften om han säljer det? Jag kommer ihåg att han gav mig några papper att skriva under utan att jag visste vad det var, jag kunde knappt svenska då.Med vänlig hälsning,
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör skilsmässa och regler om det finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Om båda makarna är överens om att skiljas och båda begär det, eller har barn under 16 år som stadigvarande bor hos dem, ska skilsmässan föregås av en betänketid enligt 5:1 ÄktB. Betänketiden inleds när makarna gemensamt ger in sin skilsmässoansökan till tingsrätten enligt 5:3 ÄktB. Den dagen, som brukar kallas för brytdagen, är också utgångspunkten för bodelningen som enligt 9:1 ÄktB måste göras i samband med skilsmässa. Enligt 9:2 ÄktB ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det är därmed de tillgångar och skulder som makarna hade på brytdagen som ska ingå i bodelningen. Sådant som köps in efter brytdagen hålls utanför bodelningen. Du har därför inte rätt till hälften av huset om din före detta make skulle sälja det. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Vad räknas som enskild egendom?

2019-09-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej, om ena parten i ett Äktenskap har fått egendom i enskild gåva, sålt denna samt pengarna som genererades från försäljningen har använts till att köpa bilar. Ingår bilarna i bodelningen? Inget Äktenskapsförord finns & Äktenskapet har varat i 30 år. Svar Uppskattas
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad säger lagen?I frågor om bodelning vid äktenskapsskillnad är det Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter refererad till som ÄktB., som aktualiseras. Följaktligen undantas enskild egendom ur en bodelning vid skilsmässa (10:1 och 7:1 ÄktB.) Ur din fråga framgår det inte om du erhållit den enskilda egendomen från den andra parten i ditt äktenskap eller om det är från någon utomstående. Jag förutsätter att det är från någon utomstående i vidare besvarande av din fråga. Är bilarna att räkna som enskild egendom?Egendom som part i ett äktenskap har fått som gåva är dennes enskilda om gåvan har getts med det förbehållet, gåvan ska alltså vara villkorad att vara parts enskilda egendom. Om detta kriterium är uppfyllt kommer även substitut för den enskilda egendom som erhölls genom gåva vara enskild egendom. (7 kap. 2 § ÄktB.) Detta innebär att bilarna som är köpta för pengar som erhållits vid försäljning av den enskilda egendom således är att anse som din enskilda egendom. Hoppas det var svar på din fråga! Mvh,

Blir jag ansvarig för min makes skulder vid separation?

2019-09-24 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man skall skiljas. Han har en enskild firma som startades under vårt äktenskap. Detta företag har idag skulder hos KFM och även obetalda fordringar på över miljonen. Vi äger ingenting, dvs inget hus/lägenhet, bil eller dyligt. Min fråga är, blir även jag skyldig till dessa skulder vid en separation eller är dem enbart hans?
Paula Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vad händer med egendomen vid äktenskapets upplösande?En bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses, 9 kap 1 § Äktenskapsbalk (ÄktB). I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods, 10 kap 1 § ÄktB, som är all den egendom som inte gjorts till enskild egendom, exempelvis genom testamente eller äktenskapsförord, se 7 kap 1-2 § ÄktB. Giftorätten omfattar därför även egendom som ägts av ena maken före äktenskapet, eller som förvärvats genom arv testamente eller gåva.Huvudregel är att vardera make ansvarar för sina egna skulder och inte för den andra makens, se 1 kap 3 § ÄktB. Att viss egendom är enskild egendom eller giftorättsgods enligt äktenskapsförordet påverkar inte äganderättsförhållandena, utan egendom som ägs av ena maken är fortfarande dennes liksom ansvaret för skulderna. För gemensamma skulder, är båda makarna dock ansvariga, jämför 2 § Lag om Skuldebrev.Skuldavräkning och lottläggningNär det är klarlagt vilken egendom som är giftorättsgods och enskild egendom sker en skuldavräkning innan giftorättsgodset läggs samman och delas på hälften mellan makarna, 11 kap 3 § ÄktB. Skuldavräkning innebär att vardera make får undanta så mycket egendom som krävs för att täcka sina skulder. Huvudregel är att en skuld ska avräknas från makens giftorättsgods, exempelvis kommer skulden på företaget avräknas från giftorättsgodset OM den enskilda firman är giftorättsgods, 11 kap 2 § ÄktB. Skulder som är hänförliga till enskild egendom ska dock i första första hand ska avräknas mot denna egendomen, det vill säga om den enskilda firman är enskild egendom. Det är först när den enskilda egendomen inte räcker för att täcka skulden, som en skuldavräkning mot hans giftorättsgods i andra hand kan ske, se 11 kap 2 § 2 st ÄktB Överstiger skulderna tillgångarna, innebär det att din make tar med sig "noll" till bodelning istället för ett minusvärde. Detta eftersom ni svarar för era egna skulder, 1 kap 3§ ÄktB. Av uppgifterna i din fråga är det därför sannolikt att din make kommer att "ta med sig noll" till bodelningen, och att det giftorättsgods som eventuellt återstår efter din en skuldavräkning kommer att fördelas lika er emellan, 11 kap 3 § ÄktB. Du kommer därför inte bli ansvarig för hans skulder. SammanfattningHuvudregeln är att vardera make äger sin egendom och svarar för sina egna skulder. Om den enskilda firman är enskild egendom kommer därför skulden som är hänförliga till den avräknas mot sådan egendom. Skulle egendomen inte räcka till, sker en skuldavräkning mot hans giftorättsgods i andra hand. Är den enskilda firman däremot giftorättsgods, kommer avräkning av skulden ske mot sådan egendom. Överstiger skulderna tillgångarna kommer din make ta med sig "noll" till bodelning, istället för ett minusvärde. Din man ansvarar därför själv för sina skulder. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Innebörd av att egendom ska vara enskild egendom vid erhållande genom arv eller testamente

2019-09-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Vad betyder " Det som erhålles i arv eller testamente efter mig skall vara mottagarens enskilda egendom i äktenskap och samboförhållande och skall således inte omfattas av giftorätt eller reglerna om samboegendom och inte heller vara föremål för rådighetsinskränkningar och reglerna om övertaganderätt. Detsamma skall gälla för egendom som träder i enskild egendoms ställe samt avkastningen av sådan egendom." ? Vore jättetacksam för svar då jag skriver i min 85-åriga mors ställe! Med vänlig hälsning
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Innebörd av att egendom utgör enskild egendomSkrivelsen i testamentet innebär att personen som genom arv eller testamente erhåller egendom mottager den villkoret att egendomen utgör enskild egendomen. Att egendom erhållits med villkoret att det är enskild egendom innebär att om personen som erhållit egendomen kommer att skilja sig så inkluderas egendomen inte i dennes giftorättsgods (7 kap. 2 § tredje och fjärde punkten äktenskapsbalken (ÄktB) respektive 4 § andra och tredje punkten sambolagen). Det innebär att vid en bodelning så får den person som har enskild egendom själv behålla egendomen utan att värdet ingår i delningen av makarnas giftorättsgods, som annars som huvudregel innebär att båda makarna delar upp sitt giftorättsgods så att båda makarna behåller lika stor del vardera.RådighetsinskränkningarVad gäller skrivelsen om att egendomen inte ska vara föremål för rådighetsinskränkningar så tar skrivelsen sikte på en bestämmelse om makars gemensamma bostad och bohag som förhindrar en make utan den andre makens samtycke att bland annat sälja, hyra ut eller pantsätta sådan egendom (7 kap. 5 § första stycket ÄktB). Denna bestämmelse omfattar dock inte enskild egendom vilket framgår av bestämmelsens andra stycke, så skrivelsen kan främst ses som ett förtydligande (7 kap. 5 § andra stycket ÄktB). ÖvertaganderättSkrivelsen om att egendomen inte ska omfattas av reglerna om övertaganderätt handlar också om ett förtydligande eftersom det följer av lagtexten att det förhåller sig på det viset. Vid en bodelning kan annars den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad få rätt att överta bostaden, men inte det fall att bostaden är enskild egendom till följd av villkorat arv eller testamente (11 kap. 8 § första stycket ÄktB).Egendomen som träder i enskild egendoms ställeAtt detsamma ska gälla för egendom som träder i enskild egendoms ställe innebär att exempelvis om den enskilda egendomen säljs för att köpa annan egendom eller om den enskilda egendomen förstörs och försäkring ersätter den förstörda egendomen med en ny egendom så är även den erhållna egendomen fortsättningsvis enskild egendom (7 kap. 2 § sjätte punkten ÄktB). Avkastning av enskild egendomAtt även avkastningen ska vara enskild egendom bryter den presumtion som annars föreligger enligt äktenskapsbalken att avkastningen utgör giftorättsgods (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Detta innebär att om egendomen säljs eller hyrs ut eller liknande vilket generar avkastning så är även avkastningen enskild egendom.Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning

Räknas bohag från tiden innan äktenskapet med i bodelningen?

2019-09-19 i Bodelning
FRÅGA |Jag hade hela bohaget när vi flyttade ihop. Då var vi vaken gift eller förlovade. Nu när vi ska gå isär så är vi gifta. Ingår då bohaget i bodelningen som jag hade med mig innan vi var gifta
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som blivit enskild genom äktenskapsförord, eller genom att ha förvärvats som gåva, testamente eller arv m.m. med villkoret att egendomen ska vara enskild (se 7 kap. 2 § ÄktB). Varje make får även i skälig utsträckning från bodelningen undanta kläder och andra föremål som maken uteslutande använt för personligt bruk (10 kap. 2 § ÄktB). Jag antar att du köpt ditt bohag själv utan att ha ärvt det, fått det i gåva eller liknande, och att du inte har ett äktenskapsförord, eftersom du inte nämnt det i frågan. I sådana fall blir hela ditt bohag som du köpte innan ni gifte er ansett som giftorättsgods, och inte enskild egendom, och det kommer att räknas ihop med din makes egendom, skulder kommer att dras av, och det som återstår kommer att delas lika enligt 11 kap. 2 § ÄktB. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,