FrågaFAMILJERÄTTBodelning18/04/2022

Värderingstidpunkt av tillgångar och skulder vid bodelning

Hej! Jag har en fråga om bodelning vid skilsmässa. Som jag har förstått så skall båda makarnas tillgångar och skulder tas upp som de var när talan väcktes om skilsmässa. Men vad gäller om bodelningen drar ut på tiden? Om den ena maken skall behålla en fastighet och överta lånen på densamma. Är det skuldbeloppet när talan väcktes eller är det skuldbeloppet som har minskat på grund av amortering? Beloppet kommer ju att påverka bodelningslikviden. Om det senare beloppet gäller, används samma resonemang på värdet av fastigheten? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas att jag kommer kunna hjälpa dig med din fråga.

Allmänt om bodelning

Bestämmelser beträffande bodelning finns reglerade i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Av 9 kap. 1 § ÄktB framgår att när ett äktenskap upplöses så ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Med bodelning menas att du och din partner vid skilsmässa, dödsfall eller under pågående äktenskap delar upp all egendom som inte är enskild mellan er. Under förutsättning att ni inte kan enas om en bodelning ska domstolen förordna en bodelningsförrättare enligt 17 kap. 1 § ÄktB. I detta fall verkar emellertid inte frågan gälla vad som sker om två makar inte kan komma överens utan i stället hur och vid vilken tidpunkt som de aktuella tillgångarna och skulderna ska värderas när en bodelning drar ut på tiden. 

När värderas tillgångar och skulder?

Det stämmer att bodelningen ska genomföras med utgångspunkt i egendomsförhållandena som gällde den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes vid tingsrätten. Detta framgår av 9 kap. 2 § ÄktB. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Av 7 kap. 1 § ÄktB framgår att giftorättsgods är all den egendom som inte är enskild egendom. När alla tillgångar som är giftorättsgods är samlade så ska de skulder som makarna hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes räknas av från giftorättsgodset enligt 11 kap. 2 § ÄktB. Detta betyder således att den aktuella fastigheten ska tas upp i bodelningen till det belopp som den uppgick till vid tidpunkten då talan om äktenskapsskillnad väcktes, samt att det tillhörande lånet också ska tas upp till det belopp som skulden uppgick till vid samma tidpunkt och därefter dras av från tillgångarna. 

Sammanfattning

Såväl fastigheten som det tillhörande lånet upptas till det belopp som tillgången respektive skulden uppgick till då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det tas alltså inte hänsyn till att skulden i realiteten har minskat på samma sätt som det inte heller tas hänsyn till att fastigheten ökat eller minskat i värde. 

Jag hoppas att jag besvarat frågan på ett tydligt sätt samt att du är nöjd med mitt svar.

Vänligen,

Moa HultinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?