Har min man rätt till mitt sparkonto vid bodelning?

2021-05-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Ska skiljas från min man, har han rätt till hälften av mina sparade pengar på ett privat konto.Har sparat hela mitt liv medans han har använt sina pengar på sig själv.Känns så orättvist att mina pengar ska gå till honom och inte till mig.Har alltid fått betala för allt, lån, räkningar, skolgång, barnen kläder, mobiler osv.Medan han har använt sina pengar till tatueringar, kläder, festande osv.La även en väldigt stor del på huset vi köpte innan vi gifte oss antar att de pengarna också är borta för alltid.Tacksam för svar.
Johannes Ljusteräng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser rörande äktenskap och äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln vid äktenskapsskillnad är att makars giftorättsgods ska delas lika (10 kap. 1 § ÄktB). Vad som räknas som giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som är föreskriven att den ska vara enskild, vanligast genom äktenskapsförord eller att det är egendom som man har ärvt med villkoret att egendomen ska vara mottagarens egna (7 kap. 2 § ÄktB). Således krävs det ett särskilt förfarande för att egendom ska anses vara enskild och därmed inte ingå i bodelningen. Om så inte har skett i ditt fall, dvs att inget äktenskapsförord har upprättats, ska pengarna på kontot ingå i bodelningen. Detta eftersom man utgår från egendomsförhållandena på den s.k. brytdagen – den dag då ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB). Vad som också bör noteras är att giftorättsgods tar ingen hänsyn till äganderätten utan man kan se det som att egendomen tillhör äktenskapet, oavsett vem som har tillfört egendomen. Däremot kan jag inte utläsa från din fråga huruvida ni har ansökt om skilsmässa än. Om ni inte har gjort det, kanske du i så fall kan få din man att skriva på ett s.k. föravtal nu inför stundande skilsmässa? I detta föravtal kan ni då avtala om att t.ex. pengarna på ditt privata sparkonto ska vara din enskilda egendom eller att du ska få ta över huset (9 kap. 13 § ÄktB). Det är dock viktigt att understryka att det är ett avtal, d.v.s. att du och din man måste vara överens för att det ska vara giltigt. Gällande huset (er gemensamma bostad) så ska det också som huvudregel ingå i bodelningen (7 kap. 4 § ÄktB), om det inte är enskild egendom vilket jag redogjort för ovan. Således ska värdet av huset delas lika mellan er. Däremot vem som i slutändan får ta över äganderätten av huset är bodelningen är gjort, finns det goda chanser att huset kan bli ditt. Enligt äktenskapsbalkens regler utgår man från en behovsprincip, d.v.s. den make som har stört behov av bostaden, är också den som ska få äganderätten av huset (11 kap. 8 § ÄktB). Nu vet jag tyvärr inte fler omständigheter i ditt fall, men mitt råd är att kontakta en jurist för att dels få hjälp att upprätta ett föravtal (om du tror att din make skulle gå med på det), dels hjälpa dig att argumentera för att du ska vara den som får behålla huset. Önskar dig all lycka till!

Vem får rätt till boendet vid en bodelning?

2021-05-30 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min sambo hyr ett hus (vi står båda två på kontraktet). Nu lutar det åt att vi ska gå skilda vägar. Vi har ett gemensamt barn under 1 år, med gemensam vårdnad. Från början var det jag som ville bo i huset och tjatade om att flytta dit. Nu kämpar han med näbbar och klor för att få bo kvar och jag få flytta. Det är jag och barnet som står folkbokförda på adressen då han har en liten etta i stan som han idag hyr ut i andra hand till en gemensam vän. Dock står lägenheten tom i dagsläget pga vännen arbetar i Norge. Kan faktumet att sambon faktiskt har ett annat boende och jag ingenting spela in till min fördel vid en ev. bodelning?
Maya Hempel |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du och din sambo väljer att gå skilda vägar förstår jag det som att ni är oense om vem som ska få behålla huset ni hyr. När ett samboförhållande upphör gör man en bodelning om någon av samborna begär det (8 § Sambolagen). Det som ingår i bodelningen är den egendom som ni skaffat er för gemensam användning, så kallad samboegendom. Även sambos gemensamma bostad är samboegendom om den är förvärvad för gemensam användning (3 § och 5 § Sambolagen).Eftersom jag tolkar det som att ni flyttade till huset för gemensam användning klassas huset sannolikt som samboegendom.Vem har rätt att bo kvar?Det är den sambo som bäst behöver bostaden som ska få bo kvar när man är oense (16 § Sambolagen). Vid bedömningen av vem som bäst behöver bostaden tar man hänsyn till ålder, hälsa, var barnet ska bo och vem som har störst behov till närhet till skola och omsorg med mera. Det kan också vägas in om ena parten anses ha lättare att fixa en ny bostad, eller som i ert fall, redan har en annan bostad att flytta till. Sammanfattningsvis låter det som att du generellt har starkare skäl till att få bo kvar. Framförallt om det är tänkt att barnet ska bo helt eller delvis hos dig. Jag kan dock inte svara på hur utfallet i en eventuell process kommer bli eftersom det kan vara fler faktorer som spelar in. Det handlar om en helhetsbedömning i respektive fall. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad ska vi ange i vårt bodelningsavtal?

2021-05-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Vi har separerat efter betänketid och behöver nu formulera ett bodelningsavtal. Vi sålde gemensamma bostadsrätten och sommarstugan tillsammans och delade 50/50 på vinster och kostnader kopplade till detta. Resterande bohag är uppgjort i godo mellan oss. Det enda som är kvar är är ett studielån och en privat pensionsförsäkring som ska behållas i sin helhet av mig som skriver. Vad behöver vi ha med i ett sådant avtal då allt är sålt eller reglerat förutom studielån och pensionsförsäkring? Räcker det att vi stolpar dessa saker i ett dokument vi själva skapar och skriver under?Tacksam för svar.
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att det handlar om en bodelning efter en äktenskapsskillnad, och inte efter upphörandet av ett samboförhållande, eftersom den har föregåtts av betänketid (jmf. 5 kap. 1 § äktenskapsbalken). Vilka krav ställs på en bodelning?De enda formkrav som ställs på ett bodelningsavtal är att ni tillsammans upprättar en skriftlig handling som undertecknas av er båda (9 kap. 5 § äktenskapsbalken). Enligt rättspraxis ska det dock framgå att era mellanhavanden är slutligt reglerade (NJA 1994 s. 265).Det är alltså upp till er hur utförligt ni vill utforma ert bodelningsavtal. Ju mer detaljerat ni anger fördelningen av egendom och skulder desto mindre risk för eventuella tvister i framtiden.Vilken egendom ska vara med?Det är egendomsförhållandena den dag äktenskapsskillnaden väcktes som utgör utgångspunkten för bodelningen. Därför rekommenderar jag att det som är sålt och reglerat även ingår i bodelningshandlingen (9 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken).Kort svar på din frågaDet räcker att ni stolpar upp det som du har angett - det sålda och reglerade, studielånet och pensionsförsäkringen samt undertecknar handlingen gemensamt.Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Vilka saker ingår i en bodelning?

2021-05-26 i Bodelning
FRÅGA |Hejsanjag och min man är gifta med äktenskapsförord. Nu ska vi skiljas. När vi flyttade ihop, avyttrade han en del av sina möbler annat och jag tog med mig det till boendet. Kan jag ta med mig allt jag hade med mig? De saker vi har införskaffat tillsammans, hur gör man med det?
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i äktenskapsbalk (ÄktB).Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgodset är den egendom som ska bli föremål för bodelning vid äktenskapets upplösning. Giftorättsgodset definieras i äktenskapsbalken som den egendom som en make har och som inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Enskild egendom definieras sedan uttömmande i den följande paragrafen, 7 kap. 2 § ÄktB. Egendom kan bli enskild på endera av sex olika sätt:1. Egendom som är enskild på grund av äktenskapsförord.2. Egendom som en make fått i gåva med föreskrift om att den ska vara enskild. Observera att det här inte får vara gåva från den andre maken. I så fall krävs äktenskapsförord. Villkoret om enskild egendom ska ha förelegat redan då gåvan överlämnades men det finns inte något särskilt krav på att villkoret ska vara i någon särskild form, exempelvis skriftligt. Det måste dock vara möjligt att visa att det fanns ett sådant villkor.3. Egendom som make erhållit genom testamente med föreskrift om enskild egendom.4. Egendom som make erhållit genom arv med föreskrift i testamente om att det ska vara enskild egendom.5. Egendom som make erhållit genom försäkring med villkor om enskild egendom.6. Egendom som trätt i stället för annan enskild egendom, så kallat substitut eller surrogategendom.Huvudregeln är alltså att all egendom som makarna har i äktenskapet är giftorättsgods om den inte är enskild egendom enligt någon av de sex ovan angivna punkterna. Det speciella med enskild egendom är således att den inte ska ingå i bodelningen till skillnad från giftorättsgodset som ska bli föremål för bodelning. Begreppet enskild egendom ska alltså inte förväxlas med att den ena maken äger något ensam, det vill säga det förmögenhetsrättsliga äganderättsbegreppet. En make kan äga något ensam och denna egendom kan vara giftorättsgods eller enskild egendom på samma sätt som egendom kan ägas gemensamt och vara giftorättsgods eller enskild egendom. Som sagt är huvudregeln i äktenskapsbalken att det makarna äger är giftorättsgods om inte det visas att det är enskild egendom. Annorlunda uttryckt har den som påstår att egendom är enskild bevisbördan för detta. Det gör att det är angeläget när man skriver äktenskapsförord att detta är så preciserat att det i efterhand kan avgöras vad som är enskild egendom. Sammanfattningsvis är troligen det ni införskaffat tillsammans giftorättsgods och ska således delas lika mellan er. Om inte dina saker faller in under någon av de ovan redovisade sex punkterna är dessa saker också giftorättsgods och ska delas mellan er. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Egendom vid äktenskapsskillnad

2021-05-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag har fått sjukförsäkringspengar utbetalt av min sjuk o liv försäkring. Ingår de pengarna vid en ev bodelning eller räknas de som personlig egendom. MVh
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Närmare reglering avseende bodelning vid äktenskapsskillnad återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).Bodelning och personlig egendomNär ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § första stycket 1 ÄktB). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § första stycket 1 ÄktB). I bodelningen ska giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset består av all egendom som inte utgör enskild egendom (7 kap. 1–2 §§ ÄktB). Det innebär således att enskild egendom inte ska ingå i bodelningen.Vidare får varje make undanta personlig egendom från bodelningen. Det kan exempelvis vara kläder och personliga presenter (jfr 10 kap. 2 § ÄktB). Därutöver får ersättning för personskada och kränkning samt avkastning av egendomen undantas från bodelningen (10 kap. 2 a § första stycket 1 ÄktB). Ersättning för inkomstförlust eller för kostnader får dock endast tas undan i den mån ersättningen avser tiden efter det att talan om äktenskapsskillnad väcktes (10 kap. 2 a § första stycket 2 ÄktB). Det hävdas utgöra dubbel kompensation om maken även skulle fått undanta ersättning för inkomstförlust från bodelningen (jfr prop. 2006/07:32 s. 9).Omständigheterna i förevarande fallOm sjukförsäkringspengarna som du har fått utbetalt av din försäkring utgör giftorättsgods ska det som utgångspunkt ingå i bodelningen. Utgör det emellertid enskild egendom, exempelvis genom att ni har upprättat ett äktenskapsförord och föreskrivit att respektive makes egendom är enskild, ska det inte ingå i bodelningen.Därutöver kan sjukförsäkringspengarna undantas från bodelningen som personlig egendom om det avser ersättning för den tid efter att talan om äktenskapsskillnad väcktes hos tingsrätten. Avser det emellertid tiden före talan om äktenskapsskillnad väcktes, ska det ingå i bodelningen. Huruvida ersättningen från sjukförsäkringen ska ingå i bodelningen beror således på om det utgör enskild egendom eller om det avser inkomstersättning för tiden efter äktenskapsskillnad väcktes.Behöver du vidare vägledning i ditt ärende är du varmt välkommen att ta kontakt med vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå på info@lawline.se eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur kan jag skydda mina tillgångar från min mans särkullbarn om han dör före mig?

2021-05-30 i Bodelning
FRÅGA |Vi är ett gift par. Han är pensionär och jag jobbar heltid och tjänar x4 jämfört med hans pension.Han har barn sedan tidigare. ( särkullbarn).Hur kan jag kunna skydda mina pengar från hans vuxna barn om han dör förra mig. De får gärna ärva allt han äger, jag vill bara de inte ärva mig.
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB) i mitt svar till dig.Bodelning ska göras innan arvet fördelasNär någon av er en dag avlider ska det göras en bodelning (9 kap. 1 § första stycket och 1 kap. 5 § ÄktB). Dör din man först kommer bodelningen att göras mellan dig och dödsboet efter honom.Bodelningen ska göras innan arvet efter din man kan fördelas (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). Den del av tillgångarna som tillfaller dödsboet vid bodelningen utgör det arv som hans särkullbarn sedan får dela på.I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som ni äger räknas som giftorättsgods, så länge den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom räknas bara som enskild om den har blivit omvandlad till det genom ett villkor i samband med en gåva, ett äktenskapsförord, testamente eller ett förmånstagarförordnande kopplat till en försäkring (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). Som utgångspunkt ska all er egendom därför ingå i bodelningen som giftorättsgods. Huvudregeln vid bodelningen är att giftorättsgodset läggs samman och delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Skydda dina tillgångar genom att begära jämkning enligt 12 kap. 2 § i äktenskapsbalkenHur kan du då skydda dina tillgångar från att gå till dödsboet vid bodelningen? Jo, som efterlevande maka har du en ovillkorlig rätt att begära att "vardera sidan som sin andel behålla sitt giftorättsgods", så kallad jämkning (12 kap. 2 § första stycket ÄktB). Det medför att du får behålla all din egendom, medan all din mans egendom går till dödsboet och därmed särkullbarnen. Du kan också välja att behålla delar av ditt giftorättsgods och låta resten ingå i bodelningen (12 kap. 2 § första stycket ÄktB).Du behöver begära jämkningen senast vid tillfället för bodelningen. Särkullbarnen har inte någon möjlighet att förhindra jämkningen.SammanfattningDu kan skydda dina tillgångar från att ärvas av din mans särkullbarn genom att begära jämkning av bodelningen enligt 12 kap. 2 § i äktenskapsbalken. På så sätt får du behålla all din egendom, medan all din mans egendom går till hans dödsbo. Du kan också välja att behålla delar av din egendom och låta resten ingå i bodelningen. Särkullbarnen kommer inte att kunna förhindra jämkningen om du begär att den ska göras.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Vad händer med egendom vid bodelning under äktenskapet?

2021-05-27 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man är gifta. Vi har gjort en bodelning mellan makar så båda husen står därmed på mig. Vid eventuell skilsmässa hur blir det med husen då?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En bodelning sker som huvudregel när ett äktenskap upplöses men om båda makarna är överens om saken kan bodelning även ske under äktenskapet (se 9 kap. 1 § första och andra stycket äktenskapsbalken). En bodelning under äktenskapet sker oftast för att reda ut vem som äger vad.Äganderätten måste dock noga skiljas från giftorätten, vilken är ett latent anspråk på att vid en eventuell bodelning få ta över viss andel av egendom. Du äger nu båda husen men detta påverkar inte giftorätten vid en eventuell framtida äktenskapsskillnad. Om ni sedermera skulle skilja er kommer ni båda fortsatt att ha rätt till hälften vardera av giftorättsgodset. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild (se 7 kap. 1 äktenskapsbalken). Husen kommer att ingå i bodelningen (jfr 10 kap. 1 § äktenskapsbalken) om de ej görs till enskild egendom på något av de sätt som framgår av 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. En annan sak är att du vid en eventuell äktenskapsskillnad som utgångspunkt kommer ha rätt att få husen på din lott (se 11 kap. 7 § äktenskapsbalken) men värdet på dem kommer som sagt ingå i bodelningen så länge de utgör giftorättsgods och inte enskild egendom.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Ingår egendom som införskaffats under betänktetiden i bodelningen?

2021-05-26 i Bodelning
FRÅGA |HejOm jag startar ett företag under betänketiden tillfaller hälften min man då?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Bodelning ska göras med egendomsförhållandena den dagen då talan om äktenskapsskillnad väcksEn bodelning innebär att man delar makars egendom när äktenskapet upplöses (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Äktenskap upplöses genom en makes död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). Äktenskapet anses upplöst genom äktenskapsskillnad när en dom på äktenskapsskillnad vinner laga kraft (5 kap. 6 § ÄktB).Under vissa förutsättningar kan en skilsmässa inte upplösas utan att en betänketid löper (5 kap. 1-2 §§ ÄktB). Betänketiden inleds när makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller när ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken (5 kap. 3 § ÄktB). Själva bodelningen ska dock göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, inte när själva äktenskapet är upplöst (9 kap. 2 § första stycket ÄktB). Betänketiden påverkar således inte när den så kallade 'brytdagen' anses inträffats, utan det avgörande är när ansökan om äktenskapsskillnaden inkom till domstolen.Sammanfattningsvis så kommer inte hälften av ditt företag som du startar under betänketiden tillfalla din man. Det är era egendomsförhållanden den dagen ni väcker talan om äktenskapsskillnad som är relevanta för bodelningen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,