Bodelning vid skilsmässa

2021-05-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och min man kommer att skilja oss och vi ska göra bodelning. Saken är han vill stanna i huset och vill ge mig pengar som är 50% av vad kommer att vara kvar(om det skulle säljas) i enlighet med utvärdering av huset i Mars. Min fråga är om huset kommer att bli såld mer än vad mäklaren har utvärderat det för(om vi kommer att sälja det) det kommer inte bli rättvis på min sida. Vad kan vi göra så det ska vara rättvis för oss båda? En annan fråga, jag har ett eget bankkonto där jag har sparat mina egna pengar och han har sitt. Jag har betydligt mer pengar i mitt än han och han vill att jag ska dela den till honom pga att vi är 50/50 på alla egendom så att säga. Har han rätt på mina egna pengar på mitt konto i detta fall? Tack på förhand.
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bodelning:När man ska avgöra vilken egendom som ska ingå i bodelningen, 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄB) utgår man ifrån vilken egendomsförhållandena och skulderna som existerade den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap. 2 § ÄktB. Värderingen av egendomen ska däremot göras så nära genomförandet av bodelningen som möjligt vilket följer av rättspraxis.Värderingen av egendomen ska enligt huvudregeln ske till marknadsvärdet, det vill säga vad ni skulle kunna få för egendomen om ni lade ut den till försäljning. Bankkontot:En makes eller makas egendom ska ingå i bodelningen i den mån det inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄB. Om ni exempelvis har ett äktenskapsförord som anger att ditt bankkonto är enskild egendom så ingår den inte, annars ska pengarna från båda era bankkonton räknas med. Det finns ett undantag från detta om ni har varit gifta i mindre än fem år. Då finns det en möjlighet att undanhålla en viss del av tillgångarna som du inte vill ska ingå bodelningen, 12 kap. 1 § ÄktB.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Ingår andel i oskiftat dödsbo i giftorättsgodset

2021-05-20 i Bodelning
FRÅGA |HejIngår ett oskiftat dödsbo i bodelning vid skilsmässa. Dödsfallet och bouppteckningen ägde rum innan sk. brytdagen ca 18 mån sedan. Om det gör, till vilket värde ska det räknas. Det är 2 delägare och det finns bl. a en bostadsrätt. Det är inte säkert att det kommer att skiftas och delas 50/50?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det enkla svaret är att andel i oskiftat dödsbo ingår i det så kallade giftorättsgodset. Med giftorättsgods menas egendom som delas vid skilsmässa. En förutsättning är dock mycket riktigt att dödsfallet inträffade före den kritiska tidpunkten vid en skilsmässa. Den kritiska tidpunkten är den dag då talan om äktenskapsskillnad (skilsmässa) inkommit till tingsrätten (9 kap. 2 § Äktenskapsbalken (ÄktB)). En annan förutsättningen är att det inte framgår av något testamente i samband med arvet att egendomen är enskild, det vill säga inte gemensam. Viktigt att påpeka är att mycket tyder på att det inte går att avstå arv för någon annan och på så sätt slippa dra in arvet i skilsmässan. Detta prövades i rättsfallet NJA 1962 s. 294. Detta innebär troligen att om du avstår en del av din arvslott kommer den delen också ändå räknas in i skilsmässan. Hoppas du fick svar på din fråga.

Nyttjanderättsersättning

2021-05-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag har fått fly mitt hus pga våld i nära relation som pågått i flera år . Har tidigare alltid tagit tillbaka allt men kommer nog genomföra denna gång. Vi äger huset 50/50 och han förhalar försäljning och bor kvar. Har jag rätt att kräva hyra av honom för att han bor kvar? Betalar halva amorteringen just nu . Elavtalen sa jag upp och sophämtningen. Känns inte rimligt att jag skall ha högre kostnader när jag fått fly vårt hus.Tack på förhand .
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst - jättetråkigt att du befinner dig i en sådan knepig situation.Jag skulle först och främst rekommendera dig att polisanmäla din tidigare partner. Våld i nära relation kan utgöra bland annat misshandel enligt brottsbalken (BrB) 3 kap 5 §. Om våldet och trakasserierna varit upprepade kan det också utgör grov kvinnofridskränkning enligt BrB 4 kap 4 a § andra stycket.Som jag förstår din fråga, undrar du dock om du på något sätt kan kräva något av din tidigare partner. Jag kommer dels gå igenom regler om tvångsförsäljning av fastigheter, dels huruvida du kan kräva hyra av honom.TvångsförsäljningNär flera personer tillsammans äger en fastighet, är samäganderättslagen tillämplig (se samäganderättslagen (SamägL 1 §). Samäganderättslagen utgör ett instrument för att lösa ägarkonflikter, det vill säga när två delägare exempelvis inte kan enas om att sälja fastigheten.Om din tidigare partner inte vill sälja fastigheten, kan du ansöka hos domstol om att fastigheten ska tvångsförsäljas på offentlig auktion (SamägL 6 §). Beslutar domstolen att fastigheten ska säljas på offentlig auktion, ansvarar en god man för auktionen, för att köpeskillingen fördelas mellan er och för att köpebrev upprättas (SamägL 8 §). Du ansöker om tvångsförsäljning hos den tingsrätten i den ort där fastigheten finns (SamägL 18 §). För att tvångsförsäljning ska vara möjlig, förutsätts dock att du och din tidigare partner inte har avtalat om att tvångsförsäljning inte ska ske (SamägL 6 §). Sammanfattningsvis kan du alltså ansöka hos domstol om att få fastigheten såld, även om din tidigare partner inte vill sälja, så länge som ni inte har avtalat om att tvångsförsäljning inte får ske.NyttjanderättsersättningNyttjanderättsersättning kan aktualiseras när sambor separerar och den ena bor kvar i bostaden (se bland annat rättsfallet NJA 2006 s 206). Den som bor kvar ska som utgångspunkt då betala ersättning för nyttjande av bostaden till den som flyttat ut. Det blir en slags "hyra" som betalas från den som bor kvar till den som har flyttat ut. Detta gäller dock endast från tiden från separationen fram till att bodelningen är klar. Du har då rätt att få betalt för olika kostnader som du har haft kopplade till bostaden. Denna beräkning kan vara rätt knepig att göra. Därför rekommenderar jag dig att kontakta en jurist som kan hjälpa dig med såväl bodelning av er samboegendom, som eventuell rätt till nyttjanderättsersättning.SammanfattningDu kan med andra ord kräva att fastigheten säljs, såväl som kräva nyttjanderättsersättning. Efter en bodelning kommer dessutom fastigheten att tillfalla någon av er, alternativt att den säljs. Därför kan det vara bra att få till en bodelning så fort som möjligt. Jag rekommenderar dig också att polisanmäla din tidigare sambo.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ska sparpengar ingå i en bodelning?

2021-04-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag undrar om personliga besparingar klassas som enskild egendom eller som giftorättsgods vid bodelning pga skilsmässa. Tex, jag har 60 000 kr på mitt sparkonto, och min man har 50 000kr. Pengarna är sparade av lön, och kommer inte av någon försäljning av fastighet eller liknande. Hur kommer dessa pengar räknas vid eventuell bodelning?
Mona Tayoun |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om personliga besparingar utgör enskild egendom och ifall de kommer att ingå i en eventuell bodelning. Reglerna som är relevanta för din fråga finns i äktenskapsbalken (förkortas ÄktB).Vad ska ingå i en bodelningNär ett äktenskap tar slut ska en bodelning äga rum och makarnas egendom ska fördelas mellan dem, (9 kap 1§ Äktb). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, (10 kap 1§ Äktb). Till giftorättsgods hör all egendom som inte är enskild egendom, (7 kap 1§ Äktb). Utgångspunkten är att all egendom som finns i ett äktenskap utgör giftorättsgods. Detta gäller oberoende om egendomen skaffades före eller under äktenskapet. En bodelning går till på så sätt att all giftorättsgods räknas in i bodelningen och läggs samman. Därefter kommer eventuella skulder dras av och värdet på det som återstår kommer slutligen delas lika mellan makarna (11 kap 2-3§§ ÄktB). Vad klassificeras som enskild egendomEnskild egendom ska följaktligen inte ingå i bodelningen och kommer inte delas mellan er. Till enskild egendom räknas egendom som gjorts till enskild genom äktenskapsord, villkor i testamente, gåvobrev eller försäkring, (7 kap 2§ Äktb). För att pengarna på ditt sparkonto inte ska räknas med i en eventuell bodelning krävs att de har gjorts till enskild egendom. Detta kan ske genom att pengarna har tillförts genom arv, testamente eller gåva där det funnits förbehåll om att gåvan ska utgöra enskild egendom. Pengarna på ditt konto kan även undantas från bodelningen genom att ni upprättar ett äktenskapsförord om det. SammanfattningAv frågan framgår att det rör sig om personliga besparingar som inte blivit enskild egendom. Mitt korta svar på din fråga är att pengarna på ditt sparkonto kommer inte räknas som enskild egendom och kommer förmodligen ingå i en eventuell bodelning.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Återkom gärna om du har ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,

Får jag sälja egendom efter bodelning utan att dela på vinst/förlust?

2021-05-21 i Bodelning
FRÅGA |Jag har blivit tilldelad en lägenhet vid en bodelning, kan jag sälja den nu när skillsmässan är klar utan att behöva dela vinsten/förlusten med min ex man.
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Egendom som man tilldelas vid en bodelning blir efter skilsmässan din enskilda egendom. Detta innebär att äganderätten till fullo tillfaller dig och du kan således sälja bostaden och behålla vinsten/förlusten och behålla den själv. Detta gäller givetvis under förutsättning att ni inte er emellan upprättat några avtalsvillkor om vinstdelning eller liknande.Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Hur fördelas makars egendom vid skilsmässa och vad händer om en make gömmer undan egendom?

2021-05-17 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Är gift och funderar på att skilja mig. Vi har inget äktenskapsförord. Har bostadsrätt som båda står på. Ett hus i Thailand som min make står på. Har fonder aktier som min make står på. Hur fördelas detta vid skilsmässa? Om han försöker att föra över pengar utan min vetskap till Thailand vad händer då?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur er egendom skulle fördelas vid bodelningen efter en skilsmässa och vad som skulle hände om din make gömde undan pengar från dig. Vid skilsmässa delas makarnas giftorättsgods i en bodelning Vid en skilsmässa görs en bodelning där makarnas egendomen fördelas mellan varandra (9 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen ingår endast makarnas gifroträttsgods och inte enskild egendom (10 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att en make inte behöver dela med sig av sin enskilda egendom. Något är enskild egendom om makar i ett äktenskapsförord har bestämt att det ska vara enskild egendom eller om en gåvogivare eller testator har förordnat att en gåva eller ett arv, som har tillfallit ena maken, ska vara dennes enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Om något inte är enskild egendom är det giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). När det har utrönats vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom gör makarna från giftorättsgodset avdrag för sina skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Efter att skulder har dragits av giftorättsgodset ska det som blir över läggas samman och delas på hälften (11 kap. 2-3 §§ ÄktB). Hälftenbeloppet motsvarar vardera makes andel (lott) i bodelningen, vilket innebär att vardera make ska erhålla egendom motsvarande detta belopp. I första hand har vardera make rätt att få den egendom man själv äger på sin lott (11 kap. 7 § ÄktB). Särskilda regler gäller för bostäder vid bodelning För bostäder gäller särskilda regler vid bodelning som innebär att make med störst behov av den gemensamma bostaden kan överta den. Då räknas bostaden av på den övertagande makens lott. Om en make äger en bostad som utgör enskild egendom finns också möjligheter för den andra maken att få överta en sådan bostad. Då krävs, förutom att den andra maken har störst behov av den, att ett sådant övertagande är skäligt med tanke på omständigheterna. Ett övertagandes skälighet kan till exempel ifrågasättas om en make vill överta en släktgård som gått i arv i generationer på den ägande makens sida (11 kap. 8 § ÄktB). Otillåtet för en make att minska sitt giftorättsgods i väsentlig grad inför skilsmässan Fram till att bodelningen förrättas har makarna en redovisningsplikt för sina tillgångar och skulder, och ska lämna uppgifter som är av betydelse för bodelningen beträffande sin egendom (9 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att en make måste meddela om dennes giftorättsgods minskar. För att förhindra att en make företar illojala transaktioner gentemot den andra maken, finns det en särskild skyddsregel i 11 kap. 4 § ÄktB. Om en make inom tre år innan talan om skilsmässa väcks genom gåva i väsentlig omfattning har minskat sitt giftorättsgods eller använt giftorättsgods för att öka värdet på sin enskilda egendom, genomförs boldeningen som om den ilojala transaktioner aldrig hade hänt. Gåvans värde, eller värdet av det använda giftorättsgodset, kommer ändå ingå i den "ilojala" makens giftorättsgods vid bodelningen, vilket innebär att värdet av makarnas sammanlagda giftorättsgods förblir lika stort. Fördelningen i ditt fall samt vad som händer om din make överför pengar till Thailand Utgångspunkten i ditt fall är att all eran egendom som inte är enskild egendom ska ingå i bodelningen eftersom den är att betrakta som giftorättsgods. Eftersom ni inte har skrivit ett äktenskapsförord borde all egendom du har nämnt ovan vara giftorättsgods och således ingå i bodelningen. Det kan fortfarande vara så att du eller din make har erhållit viss egendom genom gåva eller arv och att det då av givaren förordnades att egendomen ska vara enskild. Sådan egendom ingår som sagt inte i bodelningen. Därför borde du kolla upp om ni har fått i gåva eller ärvt egendom med ett sådant förordnande. Om ni inte kommer överens om att bostadsrätten ska säljas eller ni annars inte kommer överens om vem som ska bo kvar, tar den av er över bostadsrätten som domstolen anser har störst behov av den. Om du vill kunna ta över bostadsrätten och att din make flyttar ut, måste du isåfall övertyga en domstol om att du har bättre behov av den än din make. Faktumet att din make äger ett hus i Thailand skulle kunna vara en omständighet som talar för att du har större behov av bostadsrätten. Angående huset i Thailand är det giftorättsgods om det, som ovan beskrivet, inte på något sätt har gjots till enskild egendom. Eftersom jag antar att huset inte är eran gemensamma bostad är inte reglerna om övertagande tillämpliga på huset. Huset kommer isåfall ingå i bodelningen och då kommer din make i första hand ha rätt att få det avskrivet på sin lott eftersom han äger det. Din make får inte dölja pengar från dig för att undvika att dessa ingår i en bodelning. Jag rekommenderar att du undersöker om din make under de senaste tre åren har givit stora gåvor till andra eller på annat sätt skickat stora penningbelopp. Dessa gåvor och belopp, beroende på deras storlek, kan komma att tas i anspråk vid en bodelning. Fram till en bodelning måste din make, precis som du, redovisa tillgångar och skulder. Det är önskvärt för makar att under denna tid komma överens om hur redovisningen ska gå till på ett trovärdigt och rättvist sätt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?

2021-04-30 i Bodelning
FRÅGA |Jag undrar om avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning? Vi är redan skilda. Det är stor skillnad på våra inkomster och således också på våra pensionsförsäkringar. Jag har också i vårt äktenskap varit hemma med våra gemensamma barn i många år, och då haft låg inkomst som det nu blir då. Tas detta också hänsyn till vid bodelningen?
Mona Tayoun |Hej tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar det som att du undrar om avtalspension och pensionsförsäkring ska ingå i en bodelning. Vad ingår i en bodelning?Vid en skilsmässa ska en bodelning äga rum, (9 kap 1§ Äktenskapsbalken, ÄktB). Utgångspunkten är att vid ett äktenskap blir makarnas egendom giftorättsgods och det kommer att ingå i en bodelning där värdet på egendomen delas lika mellan makarna, (10 kap 1§ Äktb och 11 kap 3§ Äktb). Utgångspunkten är alltså att all din och din före detta makes egendom, oberoende om det skaffades före eller under äktenskapet, ska ingå i bodelningen såvida inte det utgör enskild egendom, (7 kap 1§ ÄktB). Ska avtalspension ingå i bodelningen? Rättigheter som inte kan överlåtas behöver inte ingå i en bodelning, (10 kap 3§ Äktb). Exempel på sådana icke-överlåtbara rättigheter är allmän pension. Reglerna ser dock annorlunda ut för tjänstepension och svaret på frågan om din före detta makes avtalspension ska ingå i bodelningen eller inte är beroende av hur tjänstepensionen är utformad och om din före detta make har rätt att förfoga över den. Om din före detta make inte kan förfoga över den ska tjänstepensionen i regel inte inkluderas. Ska pensionsförsäkring ingå i bodelningen?Utgångspunkten är att privatägda pensionsförsäkringar ska ingå i bodelningen, (10 kap 3§ Äktb). Enligt huvudregeln ska alltså både din och din före detta makes pensionsförsäkring inkluderas. Emellertid finns det undantag från denna bestämmelse. Privata pensionsförsäkringar kan undantas om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter skulle vara oskäligt att de ingick, (10 kap 3§ 3 st Äktb). Det ska dock poängteras att detta är enbart en undantagsregel och ska enligt förarbeten tillämpas restriktiv. Sammanfattningsvis är det korta svaret på din fråga att pensionsförsäkringen bör ingå i bodelningen medan tjänstepensionen kommer att ingå endast om din före detta make kan förfoga över den. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna om du har några ytterligare funderingar. Med vänliga hälsningar,

Bodelning - får man ändra det man sagt?

2021-04-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej, får jag ändra det jag sagt i en bodelning om bodelningen inte är klar?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din fråga är något svår att besvara eftersom det inte framgår vad du skulle vilja ändra eller vilka omständigheter som i övrigt föreligger. Således blir detta svar av mer generell karaktär.BodelningEnligt 9:2 ÄktB ska ska bodelningen göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som förelåg när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Enligt 9:3 ÄktB inträder därefter en redovisningsplikt, vilken innebär att man ska kunna visa på vilket sätt ens egendom påverkats genom försäljning, byte, reparationer och liknande samt att man ska kunna uppvisa verifikationer på detta (alltså till exempel kvitton). Jämkning I 12 kap ÄktB finns regler om jämkning i det fall att utfallet av bodelningen annars skulle bli oskäligt. SlutsatsOm det är så att dina egendomsförhållanden ändrats (om du exempelvis sålt egendom) ska detta redovisas i enlighet med redovisningsplikten i 9:3 ÄktB. Huvudregeln är i annat fall att väckt talan inte får ändras (13:3 RB), vilket bör gälla även vid mål om äktenskapsskillnad. Återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,