FrågaFAMILJERÄTTBodelning06/03/2022

Ska bostadsrätt som betalats med olika andelar delas lika i bodelning?

Min sambo har gått bort. Den gemensamma bostadsrätten har betalats med olika andelar vid anskaffningen för 15 år sedan. Inbördes testamente finns där den som överlever den andre ska erhålla den först avlidnas kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Ska bostadsrättens värde vid bouppteckningen delas lika eller måste man ha samma fördelning som vid anskaffningen?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om bostadsrätten som du och din sambo köpt med olika andelar ska likadelas vid bodelningen eller delas utifrån samma fördelning som vid anskaffningen. Frågan regleras i Samäganderättslagen (SamägL).

Presumtionen är att det ska ske en likadelning
Enligt SamägL 1 § kan samägande förekomma i lös och fast egendom. Presumtionen är att det, vid en bodelning, ska ske en likadelning av den samägda egendomen. Enligt rättsfallet NJA 2012 s. 377 finns de ett antal förutsättningar som är avgörande för om annan än likadelning ska tillämpas vid andelsberäkningen i bodelningen. Dessa är parternas ekonomiska sammanflätning i övrigt, egendomens art (användningsområde och värde), parternas ekonomiska bidrag och ansvar för lån som tagits för att betala egendomen. Presumtionen gällande lån på samägd egendom är att makar som har samäganderätt har delat ansvar för skulder som är hänförliga till egendomen, till exempel lånet till bostadsrätten, enligt NJA 2016 s. 1057.

Bedömningen i din situation
Med hänvisning till ovan så beror det alltså bland annat på hur din och din sambos ekonomi såg ut i övrigt, exempelvis om ni ägde det mesta tillsammans tyder det på en likadelning. Vidare om ni gick in med ungefär lika mycket och om ni båda svarar för eventuellt lån till bostadsrätten lika.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar, återkom gärna till oss på Lawline!

Mvh

Josefine WendeliusRådgivare