Bodelning - får man ändra det man sagt?

2021-04-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej, får jag ändra det jag sagt i en bodelning om bodelningen inte är klar?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din fråga är något svår att besvara eftersom det inte framgår vad du skulle vilja ändra eller vilka omständigheter som i övrigt föreligger. Således blir detta svar av mer generell karaktär.BodelningEnligt 9:2 ÄktB ska ska bodelningen göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som förelåg när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Enligt 9:3 ÄktB inträder därefter en redovisningsplikt, vilken innebär att man ska kunna visa på vilket sätt ens egendom påverkats genom försäljning, byte, reparationer och liknande samt att man ska kunna uppvisa verifikationer på detta (alltså till exempel kvitton). Jämkning I 12 kap ÄktB finns regler om jämkning i det fall att utfallet av bodelningen annars skulle bli oskäligt. SlutsatsOm det är så att dina egendomsförhållanden ändrats (om du exempelvis sålt egendom) ska detta redovisas i enlighet med redovisningsplikten i 9:3 ÄktB. Huvudregeln är i annat fall att väckt talan inte får ändras (13:3 RB), vilket bör gälla även vid mål om äktenskapsskillnad. Återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Kan man ångra ett gåvobrev?

2021-04-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag har skrivit ett gåvobrev till min fru på min andel av vårt hus, den 2020-10-04 med två vittnar.kan jag ångra mig nu?Vi ansökade om skilsmässan den 2021-03-6.MVH
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När är ett gåvobrev giltigt?För att ett gåvobrev avseende fast egendom ska vara giltigt krävs det att vissa formkrav är uppfyllda (1 och 29 §§ 4 kap Jordabalken. Det är fyra krav som måste uppfyllas för att gåvobrevet ska anses giltigt:1) det måste vara skriftligt2) det måste innehålla förklaring av gåvogivaren att den namngivna fastigheten överlåts genom gåva till gåvomottagaren3) det ska framgå hur stor del av fastigheten som överlåts genom gåva4) gåvobrevet måste slutligen skrivas under av både gåvogivaren och gåvomottagaren.När gåvan fullbordats, det vill säga när gåvobrevet är giltigt och överlämnats till mottagaren kan du som givare inte själv ändra gåvovillkoren, om du inte skrivit med ett villkor om detta då gåvan lämnades.Ingår gåvobrevet i bodelningen?När du och din fru skiljer er genomförs en bodelningdär all egendom delas mellan er. Vid en bodelning ska giftorättsgodset delas upp mellan er. Giftorättsgods är den egendom som är er gemensamma. Även gåvor är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen om inte gåvan överlämnades under villkoret att det skulle vara din frus enskilda egendom. Du skriver inte om du i gåvobrevet angett att andelen i huset ska vara din frus enskilda. Om du inte gjort detta ska gåvobrevet (andelen i huset) i ingå i bodelningen och delas lika mellan er (3 § 7 kap. första stycket Äktenskapsbalken).SammanfattningInget du skriver tyder på att gåvobrevet skulle vara ogiltigt eller att du har rätt att i efterhand lägga till vissa saker. Det finns därför ingen möjlighet för dig att ångra dig nu i efterhand. Gåvan (din andel i huset som du överlåtit till din fru) ska dock ingå i er bodelning om den inte är enskild egendom och kommer då delas lika mellan er.Hoppas du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler frågor!Med vänliga hälsningar,

Hur görs bodelning vid dödsfall?

2021-04-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Min mamma har gått bort och efterlämnade en man och två särkullbarn (mig och mitt syskon). Min mamma levde tillsammans med sin man. Maken har begärt jämkning vilket, bla, innebär att han får behålla deras hus då han står som ensam ägare till det. Vad gäller för det gemensamma bohaget/lösöret? Dvs, hur beräknas dödsboets del respektive makens? Är han skyldig att lämna ifrån sig, alternativt köpa ut dödsboets del? Om ja, är det 50/50 som gäller? Finns det någon tidsgräns för när detta ska vara reglerat? Eller kan han välja att behålla allt? Vad gäller vår mammas, dvs dödsboets, personliga ägodelar, har vi rätt att kräva dem? Tack på förhand!
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som jag förstår det, vill du veta hur bodelningen ska göras i den ovan beskrivna situationen. Detta aktualiserar bestämmelser i äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB).Hur görs en bodelning? När en make avlider görs en bodelning där makarnas tillgångar fördelas. Bodelningen görs i olika delar och det första är bouppteckning. Här ska en kartläggning av respektive makars tillgångar göras.Det är, enligt 10 kap 1 § ÄktB, makarnas giftorättsgods som ska ingå i bodelningen. Giftorättsgods är all egendom som maken äger men inte gjorts till enskild egendom genom ett äktenskapsförord, ett förbehåll för gåva, arv eller testamente, 7 kap 2 § ÄktB. Enskild egendom ingår inte i bodelningen. Vidare ska det även klargöras om makarna har skulder och om det finns gemensamma skulder.Innan själva bodelningen ska dock varje make får ta undan personliga föremål från sitt eget giftorättsgods enligt 10 kap 2 § ÄktB. Sådant omfattar kläder, personliga presenter och andra föremål som bara är till personligt bruk.Andelar ska beräknas --> med utgångspunkt i bouppteckningen ska makarna värdera deras tillgångar och skulder. Skulder, som makarna har, ska således dras av från tillgångarna enligt 11 kap 2 § ÄktB. Noterar dock att personliga skulder ska först täckas av den enskilda egendomen, och bara om den inte täcks av den enskilda egendomen kan den komma att dras från giftorättsgodset.Huvudregeln i en bodelning är att den gemensamma egendomen ska delas lika mellan parterna, efter att eventuella gemensamma skulder har räknats bort från giftorättsgodset. När allt som beskrivits ovan har gjorts, ska det resterande beloppet av giftorättsgodset från båda makarna läggas ihop och delas lika mellan dem enligt 11 kap 3 § ÄktB. Det värde man får fram genom hälftendelningen är makarnas andelar och giftorättsgodset ska fördelas utifrån detta enligt 11 kap 7 § ÄktB. Om någon av makarna äger giftorättsgods till ett större värde än dennes andel i boet ska en del av egendomen lämnas över till den andra maken eller så ska skillnaden jämnas ut genom att maken betalar motsvarande värde i pengar, 11 kap 9 § ÄktB.När det kommer till bostad och bohag, ska det tillfalla maken som har störst behov av dem i avräkning på sin lott om inte det är av ringa värde. Om den ena maken äger exempelvis den gemensamma bostaden krävs det dessutom särskilda skäl för att den andra maken ska få ta över bostaden, 11 kap 8 § ÄktB. Särskilda skäl kan till exempel vara att en av makarna kommer ha väldigt svårt att hitta en annan bostad och dessutom ska ta hand om ett gemensamt barn.Om äktenskapet inte varat under någon längre tid eller om makarnas ekonomiska förhållanden gör en hälftendelning oskälig kan en bodelning jämkas enligt 12 kap 1 § ÄktB. Detta betyder att makar som varit gifta en kortare tid antingen inte delar på sitt giftorättsgods eller bara delar på en del av det. Bodelningen kan också jämkas om det finns betydande ekonomiska skillnader mellan makarna. Det kan till exempel röra sig om att en make nyligen fått ett stort arv eller gåva, att en make har väldigt mycket enskild egendom men inte tillför något giftorättsgods o.s.v.Vem har hand om bouppteckningen?Någon som har hand om den avlidnes egendom ska se till att bouppteckningen blir gjord. Normalt är det den efterlevande maken som ska göra detta, men det kan också vara någon annan dödsbodel­ägare.Den som ordnar bouppteckningen ska bestämma när bouppteckningsförrättningen ska hållas och se till att de andra dödsbo­delägarna och eventuella efterarvingar kallas till bouppteckningen samt att värde­intyg och kontoutdrag skaffas fram. Man ska också utse två kunniga och trovärdiga så kallade gode män som formellt förrättar bouppteckningen. Samtliga dödsbodelägare ska kallas i god tid till förrättningen. Den avlidnes efterlevande make ska alltid kallas, även om de inte är dödsbodelägare. Se 20 kap 2 § ÄB.Bouppteckningshandlingen lämnas in till Skatteverket för registrering. När bouppteckningen blivit registrerad fungerar den som legitimation. Eftersom det står på bouppteckningen vilka som är dödsbodel­ägare kan de avsluta bankkonton och sälja fastigheter, och banken eller fastighetsköparen kan lita på att det är rätt personer han gör affär med. Den som fått en fastighet i arv måste visa upp bouppteckningen och en arvskifteshandling för att kunna få lagfart.TidsfristerBouppteckningsförrättningen måste hållas senast tre månader efter dödsfallet. När bouppteckningen är klar ska den lämnas in till Skatteverket senast en månad efter förrättningen. Om bouppteckningen inte lämnas in i rätt tid, kan Skatteverket förelägga dödsbodelägarna att komma in med handlingen. Före­läggandet kan förenas med ett vite. Lämnas bouppteckningen inte in trots vitesföreläggandet kan Skatteverket vända sig till läns­rätten för att få vitesföreläggandet verkställt. Se 20 kap 1 § samt 8 – 9 §§ ÄB.Ditt fallAv omständigheterna ovan framgår att den efterlevande maken ska behålla bostaden eftersom denne äger den. Du undrar således vad som gäller för bohaget som finns i huset. Som ovan nämnts, brukar det tillfalla maken som har störst behov av det. Givet det faktum att din mamma har avlidit och kommer således inte kunna använda bohaget samt att den efterlevande maken behåller fastigheten, skulle jag säga att han verkar ha störst behov av det och det således borde tillfalla honom. Om inte, är han skyldig att antingen lämna ifrån sig den eller betala för den.Själva bouppteckningsförrättningen måste hållas senast tre månader efter dödsfallet och inlämnat till Skatteverket senast en månad efter upprättningen. Och som sagt, ska personliga ägodelar undantas från bodelningen så det borde ni kunna kräva ut.OBS! Din mammas kvarlåtenskap, dvs tillgångarna som är kvar efter bodelning, ska hennes arvingar ärva (dvs ni). Vanligtvis gäller att, den efterlevande maken ärver innan gemensamma barn med fri förfogande rätt enligt 3 kap 1 § ÄB efter bodelningen. Den efterlevande makens arvsrätt omfattar emellertid inte särkullbarnets del av arvet, denne ärver enbart sin förälder och direkt. Ett särkullbarn har rätt att få ut sitt arv när dennes förälder avlider, även om detta är det första dödsfallet. Särkullbarnet kan dock välja att avstå från sitt arv till dess att den efterlevande maken avlider, 3 kap 9 § ÄB. Jag hoppas att detta var till hjälp och välkommen åter med fler frågor.Vänligen,

Bodelning av sambos bostad

2021-04-27 i Bodelning
FRÅGA |Efter seperation (vi var sambo) och bodde i villa. Hus med lån. Huset är hans och han betalar lån på detta då som nu. (Jag står med på lån inte från början då huset var hans från början. Men senare stod jag med på lån också) När vi separerade fick jag i ingenting utöver möbler och saker som vi delade. Och ändå användes delar av mina arv efter min far och släktingar även till att betala för vissa inköp och så. Efter seperation fick han lite förskott på arv men det gynnade inte mig. Men frågan gäller huset, villan... Blir det inte så att han får betala något till mig eftersom han får behålla huset vi bodde i gemensamt? Eller står jag lottlös helt?
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i sambolag (SamboL). Den egendom som ska bli föremål för bodelning är endast bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL. Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses att det skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande är om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt. Egendom som den ena sambon fått i gåva eller genom testamente med föreskrift om att det ska vara enskild egendom ska inte heller bli föremål för bodelning, 4 § SamboL. Detsamma gäller egendom som sambo fått i arv men med föreskrift i testamente om att det ska vara enskild egendom eller egendom som trätt i stället för denna typ av egendom. Det är inte obligatoriskt att göra bodelning efter upplösning av ett samboförhållande utan detta ska bara ske om någon av samborna begär det. En sådan begäran måste framställas inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, 8 § SamboL. Sammanfattningsvis ska bostad och bohag delas lika mellan samborna, förutom sådan egendom som undantas från detta som jag redogjort för ovan. Om bostaden förvärvats för gemensam användning har du rätt till hälften, annars har du endast rätt till hälften av bohaget (möblerna).Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Kan jag behålla huset när min make dör?

2021-04-30 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min man är gifta sedan 2009. Vi bor tillsammans sedan 2008 i ett hus som han köpte 10 år innan vi träffades. Vi har inga gemensamma barn. Han har fyra vuxna barn. Jag har två. Vi har ca 1,75 miljoner i lån på huset och bor i ett område där värdestigningen har varit enorm. Det hus han en gång köpte för ca 1 miljon är nu värderat till ca 11,5 miljoner. Samtidigt är vår ekonomi mycket skral och vi har alltid levt med mycket lite. Han är nu svårt sjuk och jag är orolig för att inte kunna bo kvar om han dör. Vi har diskuterat situationen tidigt och skrev testamente 2011 med vår önskan att den som överlever den andra ska få bo kvar i huset så länge den lever, samt hans önskan att alla våra barn ska få ärva lika mkt, dvs att inte mina skulle ärva mer för att de är två och hans är fyra. Om bara ett barn kräver ut sin laglott så måste jag sälja, för jag har inga pengar att lösa ut dom med. Vi skrev också samt gåvobrev så att jag ska äga hälften av huset. Jag undrar hur arvet skulle gå till? Dessutom hittar jag inte vårt underskrivna testamente och gåvobrev men har kvar pdfer från juristen. Kan vi skriva ut dom, bara ändra 2011 till 2021 och skriva under? Får jag någonting av hans pension? Antar att jag ärver skulderna? Det är så svårt att kanske förlora sin livskamrat och dessutom kanske drivas från hus och hem. Något annat vi behöver tänka på? Mycket tacksam för hjälp!
Fredrik Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!HusetNär en make dör är utgångspunkten att den efterlevande makan ärver. En undantagsregel är dock att särkullbarn (dvs barn som maken hade med någon annan) har rätt att få ut sitt arv vid sin förälders frånfälle såvida barnet inte har avstått från denna rätt. Detta framgår av 3 kap. 1 § ärvdabalken. Din makes fyra särkullbarn har alltså makten över situationen i detta läge, då hälften av huset ingår i din makes kvarlåtenskap. Detta kan åtgärdas genom att din make (med ett nytt gåvobrev) överlåter den resterande hälften av huset till dig, eftersom huset isåfall inte hade ingått i kvarlåtenskapen. Detta är möjligt eftersom du som efterlevande make kan begära att "vardera sidan om sin andel behåller sitt giftorättsgods" enligt 12 kap. 2 § äktenskapsbalken. Det ni behöver tänka på i sådana fall är att dina särkullbarn har rätt att ärva huset om du skulle avlida före din make. Eftersom det finns ett krav på skriftlighet är det bra att ha dem i fysisk form. Precis som du säger vore det bra om ni skrev ut dem igen och skrev under med datum. Tänk på att gåvan också måste registreras enligt 8 kap 1 § och 16 kap. äktenskapsbalken för att den ska vara gällande mot din makes borgenärer.PensionenDen allmänna pensionen ingår inte i bodelningen enligt 10 kap. 3 § äktenskapsbalken. Huruvida tjänstepensionen ska ingå i bodelningen beror på det pensionsavtal som gäller i det enskilda fallet. Det vanligaste är att arbetstagaren inte kan överlåta sin rätt till pension, vilket innebär att den inte ingår i bodelningen. Enligt 10 kap. 3 § 2 och 3 st. är huvudregeln att privat pensionssparande ingår i en bodelning. Alltså beror det på om du kommer få ärva pensionen. Om du väljer att begära att vardera sidan behåller sitt giftorättsgods enligt förslaget ovan kommer den emellertid inte ingå över huvud taget, vilket är viktigt att du beaktar.SkuldernaEnligt 11 kap 2 § äktenskapsbalken ska skulderna dras av från tillgångarna på vardera sida. Din makes skulder kommer alltså att dras av från hans tillgångar.Jag hoppas att du fick svar på dina frågor! Om du vill ha vidare hjälp kan du vända dig till våra jurister på https://lawline.se/boka.

Är det vanlig bodelning om äktenskap endast varat 1 1/2 år?

2021-04-29 i Bodelning
FRÅGA |Min man och jag har varit gifta 1 1/2 år ca. Jag vill nu skiljas. Jag har inte betalat på huslånet eller fasta avgifter på boendet. Vi äger huset tillsammans. Jag har däremot varit med och betalat renoveringar på huset. Nu menar han att de jag inte betalt för boendet varje månad ska dras av från de pengar jag får rätt till vid en skilsmässa.Stämmer det? Jag vill egentligen bara ha tillbaks pengarna jag satsat på renoveringar. Jag flyttade in i hans hus och han skrev över halva huset på mig.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har ni inte upprättat något äktenskapsförord så äger ni alla egendomar tillsammans som makar. Den som står som låntagare kommer som utgångspunkt få täckning för lånet från de gemensamma tillgångarna (11:2 äktenskapsbalken), dock finns det inget lagstöd för ersättning för att din make varit själv med att betala de fasta avgifterna om ni inte kommer överens så jag kan inte se att han har rätt att dra av de pengarna. Dock finns det möjlighet till jämkning med hänsyn till om äktenskapet varit kortvarigt och med hänsyn till de ekonomiska förhållandena, 12:1 ÄktB. Gränsen för kortvarigt dras vid under 5 år vilket gör det möjligt att jämka er bodelning svårare är att dra gränsen för vad som krävs för i de ekonomiska förhållandena för att kunna jämka utan det beror på er individuella situation. Eftersom att du själv har investerat pengar i huset genom renoveringar så talar det för att bodelning i förhållande till huset inte borde jämkas, men det är samtidigt beroende av t.ex. om din make i betydande utsträckning hade fler tillgångar med ett högre värde isåfall kan han vilja försöka jämka bodelningen så att ni inte ska dela på alla hans tillgångar efter att bara varit tillsammans i 1 ½ år, vilket avgörs i en oskälighetsbedömning. Jag hade gett dig rådet att försöka få er att sätta er ned skapa en skriftlig överenskommelse om bodelning vad som är rimligt att dela på efter så kort tid som makar. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan en bodelning göras under betänketiden och vad finns det för risker?

2021-04-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag har ansökt enskilt om skilsmässa och nu har min man och jag betänketid i 6 månader, eftersom vi har ett gemensamt barn under 16 år. För mig skulle det underlätta att göra ett bodelning och skriva bodelningsavtal redan nu under betänketiden. Finns den möjligheten, och finns det i så fall några risker med det? Brytdagen var 23 april i år 2021.
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att utreda om en make eller maka kan begära att en bodelning ska ske under den pågående betänketiden, samt vilka eventuella risker det kan medföra. Jag antar att du och din man är överens och att ni därmed inte är oeniga över bodelningen. Eftersom det handlar om äktenskapsskillnad (skilsmässa), tillämpar jag Äktenskapsbalken (ÄktB). Kan en bodelning göras under betänketiden och vad finns det för risker? Huvudregeln är att en bodelning ska ske när äktenskapet har upplösts. Om någon av makarna däremot vill att en bodelning ska ske under betänketiden så ska detta ske direkt. Om du vill att bodelningen ska göras under betänketiden innebär detta alltså att du inte behöver vänta på att betänketiden ska ta slut. En bodelning kan alltså göras under betänketiden (9 kap. 4 § ÄktB). Jag kan inte se några risker med att bodela under betänketiden. Det är däremot viktigt att ni skriver ett korrekt bodelningsavtal och att ni sedan registrerar avtalet hos Skatteverket. Sammanfattning och vägledning Enligt lag är det möjligt att bodela inom betänketiden och du kan därför just nu begära en bodelning. Som sagt ovan ser jag inga risker med att bodela under betänketiden. Om du vill ha hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal eller har vidare frågor rekommenderar jag dig att kontakta oss. Du är såklart välkommen att ställa en ny fråga också. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vad händer med en pågående äktenskapsskillnad när ena maken/makan dör?

2021-04-26 i Bodelning
FRÅGA |Vad händer om två personer som är gifta skriver på skilsmässa och ena personen dör under betänketiden kommer de fortfarande räknas som gifta?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med en pågående skilsmässa när ena maken/makan dör. Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).Om en av makarna avlider under ett pågående mål om äktenskapsskillnad ska reglerna om bodelning i ÄktB tillämpas enligt 9 kap. 11 § ÄktB. Enligt 9 kap. 12 § ÄktB anses ett mål om äktenskapsskillnad pågå från det att talan väcks till dess att domen på äktenskapsskillnad vinner laga kraft. Det innebär alltså att om en make avlider under betänketiden så räknas det som att mål om äktenskapsskillnad pågår och makarnas egendom kommer att fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Bodelningen kommer däremot att förrättas mellan den efterlevande maken/makan och den avlidnes arvingar och universella testamentstagare.Vid en bodelning kommer makarnas giftorättsgods att fördelas i den mån som egendomen inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som är enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Efter att en bodelning har skett är nästa fråga vem som kommer att ärva den avlidnes andel och regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Enligt 3 kap. 10 § ÄB gäller inte makars rätt till arv om ett mål om äktenskapsskillnad pågick vid arvlåtarens död. Det innebär att den efterlevande maken/makan inte har rätt att ärva den avlidne.SammanfattningsvisOm en av makarna avlider under ett pågående mål om äktenskapsskillnad ska reglerna om bodelning tillämpas och äktenskapet kommer att upplösas genom att det sker en bodelning.Vänligen,