Vad händer med skulder mellan makar vid en skilsmässa?

2021-04-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej,2014 bestämde jag och min (då) sambo oss för att köpa en ny bil. Vi beslöt oss för att dela på inköpskostnaden rakt av men eftersom hon inte hade tillräckligt sparat, lånade jag ut 100.000 till henne. Skuldebrev upprättades, lånet löpte på obestämd tid (iaf tills jag ville ha pengarna tillbaka) och var räntefritt. Tre år senare gifte vi oss, och nu är vi på väg att skilja oss. Bilen har vi fortfarande kvar. Hur hanteras lånet vid bodelningen då skuldebrevet upprättades då vi var sambo? Äktenskapsförord finns ej.
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag har tolkat frågan har du en fordran på din fru och du undrar vad som händer med den vid en skilsmässa. Svaret på frågan hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB).Om ni är överens Vid en skilsmässa ska en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). Bodelningen ska göras enligt de egendomsförhållande som fanns vid den dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Som huvudregel kan makarna själva bestämma hur egendomen ska fördelas i en bodelning så länge de är överens. Om makarna inte är överens ska domstol efter ansökan från någon av makarna ordna en bodelningsförrättare som ska genomföra bodelningen enligt äktenskapsbalken (17 kap. 1 § ÄktB). Vad sker vid en bodelning enligt äktenskapsbalkenI bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Makarnas andelar av egendomen ska beräknas och varje parts skulder räknas av på dennes andel innan andelarna slås ihop och delas lika mellan makarna (11 kap. 1 §, 11 kap. 2 § 1 stycket samt 11 kap. 3 § ÄktB). Vad det innebär för digDå du skrev att det inte finns något äktenskapsförord utgår jag ifrån att all egendom är giftorättsgods. Fordran ska med andra ord ingå i bodelningen. Eftersom att din fru har en skuld till dig kommer hon kunna räkna av den på sin andel innan era andelar slås ihop och delas lika mellan er. Detta innebär att även om du kommer kunna göra fordran gällande efter skilsmässan så kommer din fru ha fått mer giftorättsgods för att kunna täcka skulden. SammanfattningVid bodelningen kan du och din fru komma överens om hur egendomen ska fördelas och vad som ska ingå i bodelningen. Ni kan alltså komma överens om att fordran inte ska ingå i bodelningen. Om ni inte är överens era andelar beräknas och din frus skuld dras av på hennes andel innan de slås ihop och delas lika mellan er. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

När har en ny partner rätt till ens hus?

2021-04-17 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag och min ex fru köpte en radhus tillsammans 17 år sen. Vi separera 2014 och jag köpte hennes 50%.Nu jag är ägare 100% den sista 7 år, vad gäller om en kvinna flyttar hos mig vid separation;Mvh
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i sambolagen (SamboL) samt äktenskapsbalken (ÄktB). Som jag förstår din fråga undrar du vad som händer om en kvinna flyttar in hos dig som din partner efter det att du blivit ägare till 100% av radhuset. Ni skulle då ses som sambor (SamboL 1§). Detta innebär att bodelning sker ifall ni separerar, i denna ingår s.k "samboegendom" (SamboL 8§). Eftersom du blivit ägare av radhuset innan du träffade den nya kvinnan utgör det inte samboegendom och ingår därmed inte i bodelningen (SamboL 3§). Du skulle alltså få behålla radhuset utan att den nya kvinnan kan göra anspråk på det. Om du och den nya kvinnan gifter er blir saken annorlunda. Då ska radhuset ingå i bodelning vid separation så länge ni inte skrivit ett äktenskapsförord om att så inte ska vara fallet (ÄktB 7:2 j. 10:1). Detta innebär att radhusets värde ska delas lika mellan er, då kan du köpa ut henne likt du gjorde med din f.d fru. Sammanfattningsvis beror svaret på om ni är sambor eller gifta. Ifall ni är sambor kommer du få behålla radhuset vid separation. Är ni gifta kommer du, om inte äktenskapsord finns, behöva köpa ut henne. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

övertagande av bostad

2021-04-16 i Bodelning
FRÅGA |Om min man har en kontrakt på en privat lägenhet nu när vi är gifta, med bara hans namn .om vi skiljer oss , vem har rätt att bo kvar om vi har barn, om han har separerat ifrån mig , och hur mycket är man skyldig att beta om man bor kvar i hans lägenhet ?
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om bodelning vid äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Bodelning innebär att makarnas giftorättsgods, efter avdrag för skulder, ska delas lika mellan makarna. Giftorättsgods omfattar all egendom vardera make äger, inkluderat egendom förvärvat före äktenskapet, i den mån den inte utgör enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). I 7 kap.2 § ÄktB föreskriver att egendom ska utgöra enskild egendom bl.a. om egendomen till följd av äktenskapsförord är enskild, eller om ena maken erhållit egendomen genom testamente eller genom gåva med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda. Det ovanstående innebär således att det inte räcker att lägenheten enbart står under hans namn för att den ska vara undantagen bodelning. Av det följer att du har rätt att ta del av lägenhetens värde vid äktenskapsskillnad, såvida han inte föreskriver annat bl.a. genom ett äktenskapsförord. Vem har rätt att bo kvar? Vid en bodelning har den som bäst behöver den gemensamma bostaden rätt att få den avräknad på sin lott, 11 kap. 8 § ÄktB. Denna rätt gäller dock inte om egendomen är den andra makens enskilda enligt 7 kap. 2 § första stycket 2--4 ÄktB. Bestämmelsens relevanta punkter lyder på följande sätt:2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,Om någon av dessa punkter är uppfyllda gäller inte övertaganderegeln. Egendom som blivit enskild genom äktenskapsförord mellan makarna omfattas däremot av övertaganderätten. En förutsättning för att en make skall få överta en bostad eller bohag som tillhör den andra maken är vidare att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.De två rekvisit som ska vara uppfyllda är behovet och skäligheten. Vid bedömningen om vem som är bäst behövande tar man t.ex. hänsyn till om någon av makarna får ensam vårdnad över gemensamma barn, makes möjlighet att skaffa annan bostad m.m. Vid skälighetsbedömningen ska de ekonomiska hänsynen till den make som äger bostaden beaktas. En annan omständighet att ta hänsyn till är att bostaden kan ha ett affektionsvärde för den make som äger den, såsom exempelvis släktgårdar.Om båda rekvisiten är uppfyllda har maken rätt att överta bostaden i första hand i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning, 11 kap. 8 § ÄktB. Om bostadens värde överstiger den övertagande makens andel av giftorättsgodset, har denne rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar. Om godtagbar säkerhet ställs för betalningen, kan maken få skäligt anstånd med denna. Lämnas inte någon betalning, har den andra maken rätt att så långt det är möjligt få sådan egendom som inte är uppenbart olämplig för den maken, 11 kap. 9 § ÄktB.Sammanfattningsvis gäller att du kan göra anspråk på en viss andel i bostaden vid äktenskapsskillnad, om bostaden utgör giftorättsgods. All egendom som makar äger utgör vanligen giftorättsgods, såvida det inte föreskrivits annat genom exempelvis testamente, äktenskapsförord eller gåvobrev. Vidare gäller att den maken som har störst behov av bostaden kan överta den efter separationen, under förutsättning att det kan anses vara skäligt och att övriga förutsättningar uppfylls. Denna övertaganderätt innebär dock inte att den avlämnande maken förlorar värdet av den egendom som tas över utan endast en rätt för den övertagande maken att mot avräkning på sin andel eller genom att lämna egendom eller betala ta över egendomen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Vad händer med en makes skuld vid bodelning?

2021-04-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga: en anhörig ligger i skilsmässa och ena parten har en skatteskuld, uppkommen under 2019, då de var gifta. Skatteskulden är grundad på inkomst, tillhörande den ena parten. Min fråga är: kan den parten som har fått skulden avkräva den andra parten att betala halva denna skuld? 1:3 Äktenskapsbalken säger ju "Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder." kan detta tolkas på olika sätt? vänligen
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).Hur går en bodelning till?Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa), ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Ingår skulder i bodelningen?Ja, även makarnas skulder ingår i bodelningen. Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika.Vilka skulder ingår?Alla makarnas skulder ingår, om de uppstod innan talan om äktenskapsskillnad väcktes. Om en skuld är förenad med särskild förmånsrätt i egendom som är makens enskilda, ska makens enskilda egendom i första han användas för att täcka skulden (11 kap. 2 § ÄktB). Alla övriga skulder har maken rätt att få täckning för ur sitt giftorättsgods.SlutsatsMakarnas skulder ska alltså ingå i bodelningen. Om den ena maken har skulder kommer detta påverka den andra maken, men inte på så sätt att den ena maken kan direkt kräva att den andra maken ska betala dennes skulder, utan genom att den skuldsatta maken går in med mindre egendom i bodelningen och således får ta större del av den andra makens giftorättsgods. Den andra maken blir alltså inte ansvarig för den skuldsatta makens skulder, utan behöver endast dela med sig av mer av sitt giftorättsgods. 1 kap. 3 § ÄktB ger uttryck för en allmän princip, att vardera make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Detta gäller så länge äktenskapet består. När ett äktenskap upplöses och en bodelning ska göras gäller reglerna om detta, och makarnas giftorätt aktualiseras därmed. Denna allmänna princip innebär alltså inte att makarnas skulder inte ska ingå i bodelningen.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan man kräva tillbaka pengar efter avslutat äktenskap?

2021-04-21 i Bodelning
FRÅGA |Min pojkväns exfru fick ett arv medans de var gifta som hon valde att till största delen använda till deras gemensamma räkningar. Nu när de är skilda så påstår hon att hon har rätt att få tillbaka de pengarna. De var inte en enskild egendom och de ingår inte i bodelningen så om jag fattar saken rätt så har hon då inte rätt att få tillbaka de pengarna (hon vill alltså att min pojkvän betalar dom till henne).
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga. För att kunna besvara din fråga kommer vi behöva använda oss av äktenskapsbalken (ÄktB). Där framgår det att vid en bodelning ska parternas giftorättsgods delas lika på hälften (9 kap. 1 § ÄktB). Det som inte ingår vid en bodelning är parternas enskilda egendom. Denna egendom kan ha gjorts enskild på olika sätt, exempelvis genom arv med villkor (7 kap. 2 § ÄktB). Bodelningen sker vidare med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag få talan om äktenskapsskillnad väcktes, även kallad den kritiska tidpunkten (9 kap. 2 § ÄktB). Egendom som funnits innan talan om äktenskapsskillnad väcktes ska därför räknas med. Jag förstår det som att pengarna hon fick i arv inte innehöll något villkor om att det skulle vara enskild egendom. Mot bakgrund av det kan inte någon fråga om så kallad surrogation aktualiseras, innebärande att viss egendom ska träda istället för annan. Arvet som hon fick har därför ansetts utgöra deras gemensamma egendom. Din partners exfru kan därför inte i efterhand kräva tillbaka dessa pengar såvida de inte framgår i något avtal mellan dem, exempelvis i ett äktenskapsförord. Vänliga hälsningar,

Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?

2021-04-17 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Min make och jag har ansökt om äktenskapsskillnad efter att vi inte bott tillsammans i ca ett år. Han har skulder på lån han tagit under tiden vi bodde tillsammans. Jag vet inte hur många lån som finns eller dess värde. Innan vi ansökte om äktenskapsskillnad skrevs ett äktenskapsförord där vi kom överens om att vi svarar över vår egendom. Alltså har vi inget giftorättsgods. Kommer jag stå för hälften av hans skulder eftersom han inte har giftorättsgods att räkna av skulderna från?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor om bodelning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Finns det inget giftorättsgods så påverkas du inte av din makes skulderNär ett äktenskap upphör så är huvudregeln att makarnas egendom ska delas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ingår endast giftorättsgods och vardera makes skulder dras av från dennes giftorättsgods (10 kap. 1 § och 11 kap. 2 § ÄktB). Överstiger makens skulder värdet på dennes giftorättsgods så går den maken in med noll i bodelningen. Således räknas aldrig skulderna av på den andra makens egendom utan var make svarar för sina egna skulder. Däremot påverkas den maken som inte har några skulder på så vis att den får dela med sig av sitt giftorättsgods (ej enskild egendom) eftersom allt som ingår i bodelningen delas lika. Detta gäller alltså endast giftorättsgods och är således inte aktuellt i ert fall. Ni behöver inte göra en bodelning eftersom all egendom är enskildI ert fall behövs ingen bodelning göras eftersom all egendom är enskild enligt ert äktenskapsförord (9 kap. 1 § och 7 kap. 3 § ÄktB). Var och en behåller sin egendom och du påverkas inte av din makes skulder. Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra

2021-04-16 i Bodelning
FRÅGA |Hur gör man med det gemensamma huset vid en skilsmässa? Om min ex vill inte dela och sa att han betalade mer då räknar att huset är hans.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ni har gjort en ansökan om skilsmässa och betänketiden gått ut, ska en bodelning göras 9:1 äktenskapsbalken. Bodelningen bygger på att alla era tillgångar och skulder ska delas lika mellan er. Värderingen ska utgå från den tidpunkten då ni lämnade in ansökan om skilsmässa, se 9:2 äktenskapsbalken.Vad ingår i en bodelningOm ni inte har avtalat speciellt om vem som äger vad genom äktenskapsförord, anses allt ni äger oavsett vem som har betalat för egendomen vara er gemensamma. Det kallas gifträttgods, se 7:1 äktenskapsbalken. Även skulder och egna sparpengar ska räknas in.Er gemensamma bostadÄven om din ex. man har betalat mer av huset räknas det som er gemensamma bostad, 7:4 äktenskapsbalken.BodelningsförrättareOm ni mot förmodan inte kan komma överens, kan du ansöka till den domstol som ligger i den kommun där du bor om en bodelningsförrättare se 17:1 äktenskapsbalken. Bodelningsförrättaren kallar er då till en förrättning där allt delas upp enligt ovan nämnda regler. Bodelningsförrättaren kommer att kräva ersättning för arbetet som ni gemensamt får betala, se 17:7 äktenskapsbalken.SammanfattningTrots att din ex. man har betalat mer av huset tillhör det dig lika mycket. Om du inte vill gå så långt som till domstol, hjälper vi på Lawline gärna med ett bodelningsavtal. Du är varmt välkommen att kontakta oss för vidare hjälp.Vänligen,

Betalningsansvar för bostadslån i samband med skilsmässa om endast en person står på lånet

2021-04-15 i Bodelning
FRÅGA |Om 2 personer är gifta och bestämmer sig för att skiljas och bara en person står på lånet för huset vad gäller då? Huset är Inte färdigbetalt än på långa vägar. Hur mycket ska personen som vill bo kvar betala? Det är samma person som står på lånet. Huslånet är på 450.000 kr
Daniel Elipas Gobraeel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer först att redogöra för allmänna rättsliga utgångspunkter vid skilsmässa och bodelning (fördelningen av er gemensamma egendom), för att därefter anknyta till din fråga mer specifikt. Bestämmelserna som hänvisas till i detta svar är hänförliga till Äktenskapsbalken, nedan används förkortningen ÄktB. Allmänna utgångspunkterVid en skilsmässa ska en bodelning göras, 9:1 ÄktB. Utgångspunkten för bedömningen av vad som ska tas med i en bodelning görs från den dag då ansökan om skilsmässan inkom till tingsrätten enligt 9:2 ÄktB. I bodelningen ingår allt som utgör er gemensamma egendom, juridiskt sett benämns detta som giftorättsgods. Det utgörs av allt som inte är den ena makens enskilda egendom enligt 7:2 ÄktB, eller det som innefattas av ett äktenskapsförord, 7:3 ÄktB.Huvudregeln är att respektive makes andel först ska beräknas 11:1 ÄktB, detta görs innan den s.k lottläggningen vilken blir relevant för frågan om bostaden, se nedan. Vid beräkningen föreligger en rätt att räkna bort skulder. Det som blir över delas sedan lika mellan makarna enligt 11:3 ÄktB. Ni bestämmer själva hur ni kommer överens om att dela upp egendomen, det viktiga är då att man upprättar en handling som båda ska skriva under enligt 9:5 ÄktB. Summan av det giftorättsgods som tilldelas dig för täckning av skulder och vid delning av återstående giftorättsgods utgör din andel i boet, 11:6 ÄktB. Detta blir relevant för nästa steg - lottläggningen, som kan beskrivas som fördelningen av egendomen vilken ska överensstämma med respektive makes andel. Huvudregeln är att du själv får bestämma att behålla din egendom eller den egendom som du själv önskar, 11:7 ÄktB.Hur kategoriseras bostaden och hur blir det med lånet?I ett äktenskap räknas bostaden som giftorättsgods, det innebär att båda makarna har bostaden juridiskt. Vid en skilsmässa måste parterna komma överens om vem som ska få överta bostaden om den inte ska säljas. Om ni inte kan komma överens är det den som är i störst behov av bostaden som får överta den, 11:8 ÄktB. Ifall den ena parten går med på att bli utköpt ska hen kompenseras ekonomiskt. Då värderas bostaden och personen som överlåter bostaden får en summa som motsvarar halva dess värde, 11:10 ÄktB.Om det vore så att ni gemensamt hade ansvarat för lånet hade det kunnat omförhandlas hos er bank. För att banken ska gå med på att den ena parten ska få ta över lånet krävs att personen ifråga har ekonomiska förutsättningar att klara av lånekostnaderna, detta framgår även indirekt av 11:8 2 st ÄktB. Om banken inte godkänner ansökan kan bostaden komma att behöva säljas. Om enbart en make står på lånetEn stark huvudregel i Äktenskapsbalken är att vardera make ansvarar för sina tillgångar och skulder, 1:3 ÄktB. Den som står på lånet är därför även den som står för att skulden avbetalas. Eftersom lånet står på en person, ska summan för detta lån först dras av från dennes tillgångar. De tillgångarna som är kvar ska därefter i enlighet med ovan läggas ihop med den andre makens tillgångar (giftorättsgods). Det är sedan dessa tillgångar som ska delas mellan er. Sammanfattningsvis blir svaret att; eftersom lånet är skrivet på den ena personen, är detta lån personligt och ska därför bara dras av från dennes tillgångar. Ett bostadslån formuleras individuellt utifrån flertalet faktorer såsom personens kreditvärdighet. Lånet ska därför också betalas av den personen. Banken kan exempelvis inte kräva den andra maken att betala av lånet eller liknande. Däremot behöver du inte oroa dig för ersättningen eller hur mycket som personen ska betala, eftersom detta är tänkt att jämna ut sig i samband med bodelningen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!