FrågaFAMILJERÄTTBodelning08/02/2022

Framtidsfullmakt och dödsbo

Hej

Vi är 4 helsyskon, far gick för en liten tid sedan bort. Han var varken sambo eller gift.

En av syskonen har en framtidsfullmakt som avser ekonomiska och personliga angelägenheter.

Har vi andra syskon rätt till insyn i handhavandet av boet, under boutredningstiden fram till arvskifte?

Vad gäller insynsrättighet om det tillsätts en boutredningsman?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (i detta fall din far) ger åt en fysisk person (ett av syskonen) att företräda fullmaktsgivaren när han på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 § lag om framtidsfullmakter). Syskonet får alltså endast ta hand om sådant som framgår av den skriftliga fullmakten. Framtidsfullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter (2 § lag om framtidsfullmakter).

Gäller framtidsfullmakten efter dödsfallet?

Trots att din far har dött är huvudregeln att fullmakten fortfarande är gällande, såvida det inte står i fullmakten att den ska upphöra (28 § lag om framtidsfullmakter och 21 § avtalslagen). Därmed får syskonet representera din far även efter dödsfallet. Utifrån ändamålssynpunkt bör förvaltningen efter dödsfallet ha till syfte att se till att dödsboet inte går med förlust samt att dödsboförvaltningen påbörjas. Syskonet bör därför vidta åtgärder som är till nytta för dödsboet.

Vem förvaltar dödsboet?

Utgångspunkten är fortfarande att det är dödsbodelägarna som gemensamt ska förvalta den dödes egendom under boets utredning (18 kap. 1 § ärvdabalken). I detta fall är det de fyra helsyskonen som gemensamt är dödsbodelägare eftersom det inte finns någon efterlevande sambo, maka eller andra universella testamentstagare. Samtliga syskon har därför rätt att gemensamt förvalta boet. Naturligtvis medför detta insyn i dödsboet under boutredningstiden. Åtgärder som vidtas ska ske med samtycke från dödsbodelägarna. Däremot är klart att det kan uppstå intressemotsättningar mellan dödsboet och den dödsbodelägare som har framtidsfullmakten eftersom denne fortfarande kan vidta vissa åtgärder inom ramen för fullmakten. Det kan därför finnas ett intresse hos övriga syskon att återkalla fullmakten. Ett dödsbo har alltid möjlighet att återkalla en fullmakt. Om inte samtliga syskon (dödsbodelägarna) kan enas om att fullmakten ska återkallas, kan en dödsbodelägare begära att tingsrätten ska förordna en boutredningsman. Boutredningsmannen har sedan möjlighet att återkalla fullmakten (19 kap. 1 § och 10–12 § ärvdabalken).

Utse boutredningsman

Dödsbodelägare kan begära att tingsrätten ska utse en boutredningsman som i stället ska förvalta dödsboet (19 kap. 1 § ÄB). Om en boutredningsman utses har dödsbodelägarna fortfarande insynsrätt i dödsboet. Till exempel har dödsbodelägare rätt att ta del av årsredovisningen för medelsförvaltningen i boet. I redovisningen ska det framgå saldo vid årets början och slut samt in- och utbetalningar under året. I årsredovisningen ska det även finnas bevis om insättningar och uttag under året (19 kap. 14 a § ärvdabalken). Boutredningsmannen ska även meddela dödsbodelägarna när dödsboet är redo för arvskifte och därmed lämna en redovisning för sin förvaltning (19 kap. 15 § ärvdabalken). Dödsbodelägarna har också möjlighet att begära att tingsrätten ska utse en god man som kan öva tillsyn på boutredningsmannens förvaltning (19 kap. 17 § ärvdabalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om något fortfarande är oklart kan du kontakta mig på mathias.nilsson@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson

Mathias NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”