FrågaFAMILJERÄTTBodelning23/06/2022

Har min make giftorätt i egendom som trätt i stället för enskild egendom?

Min exman och jag skrev ett äktenskapsförord 2007 när vi gifte oss om hur vi skulle dela upp allting vid en ev skilsmässa. 2020 ärvde jag en större summa pengar som gjorde det möjligt för mig att köpa ett eget hus som jag äger 100 %. Enligt testamentet är egendom samt avkastning av egendom och vad som trätt i egendom ställe enskild egendom. Kan min exman göra anspråk på detta utifrån det tidigare skrivna äktenskapsförordet? Vi har även renoverat en del och utfört arbetet själva kan han kräva mig på arbetskostnad för detta d vi varit gifta? 

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du har ärvt en större summa pengar, att denna egendom samt vad som trätt i dess ställe ska vara enskild egendom enligt ett villkor i testamentet och att du därför undrar om din före detta make kan göra anspråk på det hus som du har köpt med de ärvda pengarna. 


Vid frågor om äktenskapsskillnad blir äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig.


Makarnas giftorättsgods ska fördelas mellan dem genom bodelning

När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska dock enbart deras giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). 


Vilken egendom är enskild?

Med enskild egendom förstås i sin tur (a) egendom som är enskild till följd av äktenskapsförord, (b) egendom som en make har fått i gåva med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda och (c) egendom som en make har erhållit genom testamente med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § första, andra och tredje punkten ÄktB). Sådan egendom ska alltså inte ingå i bodelningen (jämför 10 kap. 1 § ÄktB). 


Inte heller det som har trätt i stället för enskild egendom ska ingå i bodelningen

Av 7 kap. 2 § sjätte punkten ÄktB framgår vidare att även sådant som trätt i stället för egendom som är enskild enligt 7 kap. 2 § första, andra och tredje punkten ÄktB är enskild. Inte heller sådan egendom – som vanligtvis brukar kallas för substitut eller surrogat – ska alltså ingå i bodelningen (jämför 10 kap. 1 § ÄktB).


Vad gäller i ditt fall?

Av din fråga framgår att den egendom som du har ärvt ska utgöra enskilda egendom enligt ett villkor i testamentet. Enligt samma villkor ska detsamma gälla all avkastning av den ärvda egendomen samt vad som trätt i dess (egendomens) ställe. Mot bakgrund av bestämmelsen i 7 kap. 2 § ÄktB är min bedömning därför att din före detta make inte kan göra anspråk på den egendom som du har ärvt eller det hus som du har köpt med den ärvda egendomen.  


Något om dold samäganderätt

Eftersom din före detta make har varit med och renoverat huset kan fråga dock uppkomma om han ska anses ha dold samäganderätt i det (huset).  Principen om dold samäganderätt – som även kan bli aktuellt när frågan rör enskild egendom – har utvecklats genom avgöranden från framför allt Högsta domstolen (se exempelvis NJA 1985 s. 97, NJA 2008 s. 826 och NJA 2013 s. 242) och regleras alltså inte i någon specifik lag. Om dold samäganderätt anses föreligga äger dock lag (1904:48 s.1) om samäganderätt tillämpning.


Principen om dold samäganderätt innebär att samborna äger den ifrågavarande egendomen gemensamt, även om enbart den ena sambon har ombesörjt förvärvet av den. För att dold samäganderätt ska föreligga krävs att samborna varit överens om att de båda ska vara ägare till egendomen. Denna överenskommelse behöver emellertid inte vara uttrycklig, utan samäganderätt presumeras i stället föreligga om:

1. egendomen har köpts i den ena sambons namn, men för (båda) sambornas gemensamma användning, och

2. den andra sambon har bidragit ekonomisk till förvärvet av egendomen.


Har din före detta make dold samäganderätt i huset? 

Att din före detta make har varit med och renoverat huset räcker nog inte för att han ska anses ha bidragit ekonomiskt till förvärvet av det (huset). Av din fråga framgår inte heller att han (din före detta make) skulle ha bidragit ekonomiskt till förvärvet på något annat sätt. Min bedömning är därför att din före detta make inte antas ha dold samäganderätt i huset, även om ni köpte det (huset) för att nyttja gemensamt.


Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare!

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare! Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag därför att du bokar tid hos en av våra jurister.


Du kan enkelt boka en tid här.


Hoppas att mitt svar är till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har några fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare