FrågaFAMILJERÄTTBodelning27/06/2022

Vad händer om en part gömmer undan giftorättsgods inför en bodelning?

Hej! Vad händer om min fru i hemlighet slänger bort giftorättsgods inför en kommande bodelning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den kritiska tidpunkten

Vid skilsmässa är det den egendom som finns i makarnas ägo när talan om äktenskapsskillnad väcks som ska ingå i bodelningen (9 kap. 2 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Denna tidpunkt kallas även för den kritiska tidpunkten och utgångspunkten är att egendomen som ska ingå i bodelningen är den ni ägde vid den kritiska tidpunkten. 

Minskning av giftorättsgods

Om den ena maken minskar sitt giftorättsgods i inte obetydlig omfattning innan äktenskapsskillnad utan den andra makens samtycke ska den andra makens andel i boet beräknas som om minskningen inte skett (11 kap. 4 § ÄktB). Avsikten med bestämmelsen är att “man skall kunna rätta till effekten av sådana illojala transaktioner som en make gör inför en förestående äktenskapsskillnad i syfte att minska det giftorättsgods som den andra maken skall få del i” (prop. 1986/87:1 s. 171-172). 

Det krävs att transaktionen består av en gåva för att andelen ska beräknas som om minskningen inte skett. Om ersättningen för överlåtelsen står i missförhållande till det överlåtnas värde, kan transaktionen anses vara en partiell gåva och man ska då också beräkna andelen som om minskningen inte skett. Det ställs också ett krav på att giftorättsgodset har minskat i inte obetydlig omfattning genom gåvan. I den bedömningen är det värdet på den överlåtna egendomen i relation till den övriga egendomen i giftorättsgodset som räknas. Om giftorättsgodset som din fru “slängt bort” har ett värde som uppgår till mer än tio procent av dennes nettogiftorättsgods (dess värde efter att hennes eventuella skulder dragits av) bör transaktionen orsakat att giftorättsgodset minskat i inte obetydlig omfattning.

Redovisningsplikt vid minskat värde på egendom

Om det är så att din fru “slängt bort giftorättsgods” efter att ni ansökt om äktenskapsskillnad kan hon bli redovisningsskyldig för värdeminskningen och behöva lägga till pengar vid bodelningen som ersättning (9 kap. 3 § ÄktB). Vardera make har kvar förvaltningsrätt över sin egendom men man ska förvalta egendomen i båda makarnas intresse.

Slutsats

Utifrån den informationen du gett mig i frågan bör du ha rätt till en bodelning som utgår från värdet på giftorättsgodset innan din fru “slängde bort giftorättsgods”.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linnéa HanssonRådgivare