FrågaFAMILJERÄTTBodelning13/06/2022

Bodelning vid en förälders bortgång

Behövs det göras en bodelning om den kvarvarande föräldern dör, finns 2 st gemensamma barn ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att den ena föräldern redan har avlidit och att du undrar vad som måste göras i fråga om bodelning när även den efterlevande föräldern går bort. 

Gällande frågor om arv tillämpas ärvdabalken (ÄB). I fråga om makar tillämpas även äktenskapsbalken (ÄktB) och gällande sambor tillämpas även sambolagen (SamboL)

När måste en bodelning göras?

Både ett samboförhållande och ett äktenskap kan upplösas genom dödsfall (SamboL 2 § st 1 p.3, ÄktB 1:5). Beroende på om det rör sig om makar eller sambor i ditt fall gäller därefter olika regler. Sambor kan, men måste inte, begära en bodelning. Det räcker att bara en sambo begär bodelning (SamboL 8 §) så länge detta görs senast när bouppteckningen förrättas, vilket sker inom 3 månader från dödsfallet (ÄB 20:1). Om föräldrarna istället är gifta när den ena avlider måste en bodelning som regel göras så länge inte makarna endast har enskild egendom (ÄktB 9:1)

Undantag 

Om ett testamente inte har skrivits och den först avlidne maken endast hade gemensamma barn behöver i regel ingen bodelning göras. Kort sagt beror detta på att den efterlevande maken ändå ärver all egendom tills dess att denne själv dör och det fördelas vidare till de gemensamma barnen. 

Vad gäller i ditt fall?

Som jag förstår din fråga undrar du om det måste göras en bodelning när den efterlevande föräldern dör. Om situationen stämmer in på vad jag beskrivit ovan bör en bodelning redan ha gjorts när den första föräldern avled. Skulle en bodelning vara nödvändig är detta alltså något som genomförs när den ena maken eller sambon avlider och inte i samband med att båda avlider. I det fall en bodelning aldrig gjordes men borde ha gjorts är det möjligt för dödsbodelägarna (troligtvis barnen i detta fall) att utan någon tidsfrist begära en bodelning senare så länge dödsboet finns kvar, dvs så länge det fortfarande finns tillgångar som inte har delats ut. 

Sammanfattning

En bodelning måste göras mellan makar när ett äktenskap upplöses genom dödsfall och kan också göras mellan sambos när relationen upphör om någon part begär det. Det finns dock undantag från denna regel för makar som endast haft gemensamma barn. I annat fall sker bodelningen i samband med första makens/sambons bortgång och inte den efterlevandes. I fråga om makar finns inte heller någon direkt tidsfrist inom vilken en bodelning måste göras. 

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Annars får du gärna återkomma till oss. 

Vänligen,

Selma HernqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”