FrågaFAMILJERÄTTBodelning30/09/2023

Fråga om bodelning och makarnas skulder.

Hej! Jag undrar vad som gäller vid en skilsmässa? Jag ägde huset innan jag gifte mig, jag står på lånet ensamt. Jag har skulder och har just nu skuldsanering, min fru har utmätning. Jag får inte ny bostad pga skulder. Jag har bundit lån väldigt billigt i fem år till. Om vi skiljer oss är jag tvungen att sälja huset? Ingen av oss kan ta lån för att antingen köpa ut den andra eller ta ett nytt lån på bostaden. Jag undrar också vad synnerliga skäl för att få bo kvar i huset är?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


När det kommer till skilsmässa och den bodelning som görs anslutning till detta regleras det huvudsakligen av Äktenskapsbalken som du kan hitta (här). Jag kommer i mitt svar till en början gå generella regler för bodelning för att sedan gå igenom hur skulder hanteras vid en bodelning och avslutningsvis den gemensamma bostaden.


Generella regler kring bodelning

Vid en skilsmässa ska en bodelning förrättas så länge det finns giftorättsgods eller att någon gör anspråk på gemensam bostad eller bohag (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Vad som avses med giftorättsgods är all egendom som inte utgör “enskild egendom” (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § äktenskapsbalken och kan bland annat handla om egendom som makarna har tagit bort som giftorättsgods genom äktenskapsförord (7 kap. 2  första stycket första punkten äktenskapsbalken). Bodelningen utgår från makarnas egendom när en talan om äktenskapsskillnad har väckts och inte när äktenskapet löses upp eller när bodelningen väl drar igång (9 kap. 2 §  Äktenskapsbalken).


Bodelningen börjar med att makarnas egendom beräknas var för sig (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Därefter kommer vardera makes skulder dras av gentemot deras giftorättsgods som de tillför till bodelningen (11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Om det skulle vara så att någon av makarna har mer skulder än de har giftorättsgods kommer den maken tillföra 0 kr till bodelningen. Detta innebär att varje make kommer stå för sina egna skulder själv och om en av makarna har större skulder än giftorättsgods kommer den inte tillföra ett negativt belopp till bodelningen. Värt att tillägga är att gemensamma skulder dras av jämlikt från båda makarna om de inte kommer överens om något annat (11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Efter att skulderna har dragits av kommer vardera makes giftorättsgods klumpas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).


Vad händer om makarna är under utmätning/skuldsanering

Utgångspunkten för att makars skulder ska ingå i en bodelning är att de har uppkommit före den kritiska punkten, vilket är när begäran om äktenskapsskillnad har gjorts eller vid den tidpunkt någon av makarna avlider (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Har en skuldsanering ingåtts innan den kritiska punkten kommer skulderna att beräknas utifrån skuldsaneringens belopp och inte det belopp skulderna låg på innan.

Om en av makarna är under utmätning vid en bodelning kan egendom tas av kronofogden för att täcka den insolvente personens skulder (4 kap. 3 § Utsökningsbalk). Det kan innebära att viss egendom som utgör giftorättsgods kan komma att utmätas, även sådant som är samägt. Har en bodelning dock genomförts kan enbart den andel som tillkommer den insolventa bli föremål för utmätning.


Finns det någon möjlighet att behålla bostaden?

Utgångspunkten är att båda makarna ska få den egendom som är deras ur bodelningen. Däremot finns det undantag som exempelvis den gemensamma bostaden som i första hand ska tillfalla den maken med bäst rätt till den  (11 kap. 7 § Äktenskapsbalken). Vad som utgör bäst rätt till bostaden brukar normalt vara om en av makarna har fått ensam vårdnad för barnen eller kommer vara den som främst tar hand om barnen. Om inte någon av makarna kan anses ha en bättre rätt till den gemensamma bostaden hamnar den på den maken som står på bostaden (11 kap. 7 § äktenskapsbalken). I och med att bostaden har ett högt värde kan den som får bostaden på sin lott få lov att köpa ut den andra maken eller att bostaden blir samägd för att få bodelningen att bli jämlik.


Utifrån en bodelnings hänsyn så finns det inget som egentligen kan ge dig en rätt att behålla bostaden om det är så att du inte kan betala ut den andra maken. Däremot kan ni komma överens om en avbetalningsplan eller liknande så att du slipper sälja bostaden. Inte heller finns det några undantag för att bostaden inte kan bli föremål för utmätning.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000