Vad innebär enskild egendom?

2020-11-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej skulle bara höra vilka mina rättigheter vid skilsmässa vid enskild egendo
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!7 kapitlet i äktenskapsbalken berörs makars egendom och där kan du även förhoppningsvis få svar på ytterligare frågor som rör egendomsförhållanden mellan två makar. Olika sorters egendom mellan makarMellan makar figurerar två olika sorters egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Dessa får stor betydelse vid bodelning vid skilsmässor. Huvudregeln i svensk rätt är att all egendom som inte är enskild är giftorättsgods. Men vad är då enskild egendom?Enskild egendomI 7 kap. 2 § ÄktB fastslås vad som utgör enskild egendom. Bland annat kan egendom bli enskild genom: Föreskrift i äktenskapsord som makarna upprättat vara egendom som till följd av ett äktenskapsförord är enskild, Villkor av en gåvogivare som inte är den andre makenVillkor för försäkringsersättning enligt ett förmånstagarförordnande av någon annan än den andre maken.I en bodelning ingår endast giftorättsgods, vilket innebär att den andra maken inte har giftorätt i den enskilda egendomen. Skulle det vara så att all egendom som makarna har är enskild behöver en alltså inte göra någon bodelning vid äktenskapsskillnad. Du har alltså rätt att behålla allt som är din enskilda egendom vid en skilsmässa. Jag rekommenderar att du läser 7 kap - 10 kap i äktenskapsbalken för ytterligare klarhet. Skulle du ha fler frågor eller behöva förtydligande så är du mer än välkommen tillbaka till oss!Allt gott,

Kan man bodela under betänketiden?

2020-11-10 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Vi har skickat in skilsmässopapper och undrar nu om vi kan göra bodelning innan betänketid är slut (har 2 barn under 16 år)? Vi vill ha allt färdigt så fort som möjligt. Har inget av större värde och är överens. Om vi gör bodelning nu, måste vi göra en till senare? Mitt ex vill köpa bil snabbt och jag vill inte vara med på det. Tack för hjälpen!
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom som utgångspunkt fördelas mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB). Huvudregeln är att bodelning med anledning av äktenskapsskillnad ska förrättas när äktenskapet har upplösts, dvs när dom på äktenskapsskillnaden vunnit laga kraft. Om någon av makarna begär bodelning under tiden ett mål om äktenskapsskillnad pågår (dvs under betänketiden) ska dock bodelningen förrättas genast (9 kap. 4 § ÄktB). Om ni gör bodelning nu behöver ni alltså inte göra en till sen när äktenskapsskillnaden gått igenom, utan den ni kan göra nu står fast även då. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB).Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar går det bra att ställa en fråga till. Du kan även läsa mer om bodelning på Sveriges Domstolars hemsida. Med vänliga hälsningar

Bodelning när ett samboförhållande har upphört

2020-11-08 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo ska separeras efter 25 års förhållande. Vi bor i hus som vi köpte för 21 år sedan. Jag skall flytta till lägenhet med mina 2 barn som är 21 och 17 år gamla. och min sambo ska bo kvar i huset. Har jag rätt att få pengar från min sambo? (halva värdet på huset). Eller? Huset är värd 2,5 miljoner. Han säger att han inte kan betala någonting eftersom han har skulder. Vad skal vi göra så att det blir rättvist? Tacksam för svar!
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När jag besvarar din fråga kommer jag utgå från att du och din sambo gemensamt köpte huset för 21 år sedan. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av sambolagen (nedan förkortad SamboL).Bodelning med anledning av upphörande av samboförhållandeNär ett samboförhållande upphör ska er samboegendom fördelas genom bodelning, om någon av er begär en sådan (8 § stycke 1 SamboL). En begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att ert samboförhållande upphörde (8 § stycke 2 SamboL). Observera att sambor får avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § stycke 1 SamboL). Jag tolkar det däremot som att du och din sambo inte tecknat något samboavtal och kommer vidare i mitt svar utgå från detta.Vad som bedöms vara samboegendomSambors gemensamma bostad utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). En bostad som förvärvats efter att samboförhållandet inletts betraktas normalt som förvärvad för gemensam användning. Det är däremot svårare att göra en klar gränsdragning gällande egendom som förvärvats före samborna börjat leva tillsammans, eftersom sådan normalt sett inte betraktas som samboegendom. Har förvärvet av bostaden skett i nära anslutning till att samborna flyttat ihop kan det däremot anses ha skett för gemensam användning. Ett sådant exempel är när en eller båda samborna köpt en bostadsrätt för att ha som deras gemensamma. Avgörande är alltså om det vid förvärvet funnits en avsikt att bostaden skulle utgöra sambornas gemensamma bostad eller inte.Du och din sambo har haft ett förhållande i totalt 25 år varav 21 år av tiden ska ni ha bott tillsammans i ett hus som ni (vad jag tolkar) köpt gemensamt. Det framgår inte om ni var sambor innan ni köpte huset eller ej. Jag tolkar det däremot som att ni gemensamt köpte huset med syftet att bo och leva tillsammans i det, dvs för gemensam användning. Det innebär att bostaden högst sannolikt kan bedömas vara samboegendom och ska ingå i en framtida bodelning om någon av er begär en sådan.Hur en bodelning går tillVid en bodelning ska sambornas andelar i samboegendomen först beräknas (12 § SamboL). I det här skedet bestäms värdet av varderas sambons andel i samboegendomen.Därefter ska från vad en sambo äger av egendomen, så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde (13 § stycke 1 SamboL). Det är i första hand skulder som är hänförliga till samboegendomen som får avräknas mot densamma (skuldtäckning). Skulle ni som sambor äga samboegendom gemensamt och därigenom gemensamt svara för en skuld som hänförs till egendomen, får en skuldtäckning ske för varderas del av skulden mot sambons andel av egendomen.Skulder som inte hänförs till samboegendom får endast avräknas i den utsträckning de inte kan täckas av värdet av sådan egendom som inte är samboegendom. Vid en sådan avräkning är det mest normala att den skuldbelastade sambon redovisar all sin egendom och skulder i en bouppteckning. Den sambon som begär sådan avräkning ska visa att skulden är hänförlig till samboegendomen eller att skulden i annat fall inte kan täckas med annan egendom som sambon har.Skulle din sambo däremot vara kraftigt skuldbelastad i förhållande till sina tillgångar skulle det kunna medföra att hans samboegendom får tas upp till ett icke befintligt värde. Det kan i så fall innebära att den enda samboegendomen som blir föremål för bodelning är din egendom. Detta skulle däremot kunna bedömas som oskäligt beroende på omständigheterna i ert fall, och då kan jämkning av bodelningen ske (15 § SamboL). Detta för att du som icke skuldsatt sambo ska få behålla mer än hälften av din samboegendom, eller till och med slipper avstå någon egendom till den skuldbelastade sambon.Sammanfattning och råd på hur du kan ta ditt ärende vidareDu och din sambos bostad utgör sannolikt er gemensamma bostad, varför den kan bedömas vara samboegendom. Om du kräver att en bodelning ska göras ska samboegendomen därefter delas lika mellan er, med era respektive skulder avräknade. Skulle din sambo vara kraftigt skuldbelastad i förhållande till sina tillgångar kan det komma att medföra att mer av din samboegendom blir föremål för bodelning. Skulle det vara oskäligt kan jämkning av bodelningen göras.Jag skulle i första hand råda dig att framställa en begäran om bodelning till din sambo. Därefter skulle jag råda er att ta kontakt med en familjerättsjurist som kan hjälpa er att genomföra bodelningen. Ett annat alternativ är att ta kontakt med tingsrätten för att begära en bodelningsförättare. Domstolen utser då en bodelningsförättare som genomför bodelningen. Du kan läsa mer om det här.Jag hoppas du fick svar på din fråga och får önska dig lycka till i processen framöver!Vänligen,

Vad ingår i bodelning vid skilsmässa

2020-11-02 i Bodelning
FRÅGA |Vad gäller vid bodelning om vi som makar inte bor gemensam bostad. Ena parten bor i hus, andra i hyreslägenhet. Var och en är skrivna i sina respektive bostäder.Hur utförs bodelning då och vad innefattar den?
Minela Kurjakovic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser om bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Makars egendomEn makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7:1 ÄktB). Egendom kan bl a bli enskild egendom genom att man upprättar ett äktenskapsförord, att man fått en gåva med villkoret om att den ska vara makens enskilda egendom eller att man erhållit testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda (7:2 ÄktB). Om huset och hyresrätten ej utgör enskild egendom (7:2 ÄktB) så gäller följande. Huset utgör giftorättsgods och ska således ingå i en eventuell bodelning (10:1 ÄktB). En hyresrätt åsätts normalt inget värde. Detta hänger ihop med att det är straffbart att villkora om en ersättning vid övertagande av en hyresrätt (12:65 Jordabalken). Mot denna bakgrund skulle t.ex. du sålunda inte kompenseras om din maka övertog hyresrätten. Detta är dock juridiskt oklart vad som gäller i dessa fall. Det går inte enkelt att svara på om och hur mycket ersättning som den övertagande maken ska kompsera den andra maken med när det gäller hyresrätt. Om det varit fråga om en bostadsrätt, hade bostadsrättens värde avräknats på den övertagande makens lott. Detta hade inneburit att den andra maken hade kompenserats. Vad ingår i bodelningen?Huvudregeln är att allt giftorättsgods ska ingå i bodelningen (10:1 ÄktB). Däremot får ni ta undan kläder och andra föremål i skälig omfattning från bodelningen som ni har uteslutande till ert personliga bruk, liksom personliga presenter (10:2 ÄktB). I 10 kap. Äktb finns flera bestämmelser om egendom som ni kan ta undan från bodelningen. Hur utförs bodelningen?När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. En bodelning behöver inte genomföras om makarna endast har enskild egendom och ingen av makarna begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken (9:1 ÄktB). Vidare ska bodelningen genomföras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9:2 ÄktB). Varje make är således skyldig att redovisa för sin egendom fram till dess att bodelningen sker (9:3 ÄktB). I samband med bodelningen ska ni upprätta en handling som skrivs under av er båda (9:5 ÄktB). Vid beräkningen av era andelar i boet ska så mycket avräknas från ert giftorättsgods så att det täcker de skulder som var och en av er hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11:2 ÄktB). Vad som sedan återstår av ert giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts för att skulderna ska täckas, ska läggas samman. Sedan ska värdet delas lika mellan er (11:3 ÄktB). Summan av det giftorättsgods som den ena maken ska få för täckning av skulder och vid delning av återstående giftorättsgods utgör den makens andel i boet (11:6 JB). Efter att bodelningen upprättats ska giftorättsgodset fördelas på lotter. Varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom (11:7 ÄktB). I det fall en av er har fått giftorättsgods som överstiger den andres andel så kan den som har fått mer giftorättsgods betala motsvarande belopp i pengar (11:9 ÄktB). Sammanfattningsvis gäller att huset och hyresrätten inte ingår i en eventuell bodelning om det utgör enskild egendom enligt 7:2 ÄktB. Utgör huset giftorättsgods ska det ingå i en eventuell bodelning. Vad avser bostaden så gäller att en hyresrätt ska övertas av den make som har störst behov av bostaden (11:8 ÄktB). Med anledning av att en hyresrätt inte har något värde så finns det således inget klart svar om ersättning kommer erläggas den part som inte tilldelas bostaden. En bodelning kan jämkas om den är oskälig med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt (12:1 ÄktB). Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig! Vänliga hälsningar,

Hur ska man ställa upp en bodelning?

2020-11-10 i Bodelning
FRÅGA |Vid en bodelning är marknadsvärdet 2,375 000 Inköpspriset 2,200 000 Renoveringskostnad 0,200 000mäklararvode 0,057 000 och ett lån som jag har på bostaden 0,224 000 hur räknar vi. Hur ställer vi upp det på ett snyggt vis?
Vilhelm Oxhammar |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! Såsom jag uppfattat det vill du ha hjälp med hur er bodelning ska beräknas. Jag utgår från att ni har varit gifta och bodelningen föranletts av äktenskapsskillnad. Jag utgår även från att ni äger lika mycket av bostaden. Vad ingår och värderingen av bostadenKort ska jag bara klargöra vad som ingår i en bodelning och hur värderingen bör ske. Grunden är enl. 9 kap. 2 § Äktenskapsbalken att värdering ska göras med grund i egendomsförhållandena vid dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes. All egendom som fanns då skall alltså ingå. Värderingen av den egendomen, bör som utgångspunkt göras dagen då boet är utrett (Jfr NJA 1997 s. 674, som visserligen gällde samboförhållande). Detta innebär att det mest naturliga är att i ett läge värdera bostaden till marknadsvärdet. Vidare ska mäklararvodet dras av på bostadens värde (se bl.a. NJA 1998 s. 467 ) Slutligen behöver vi räkna av den latenta kapitalvinstskatten på bostaden, vilken enl. samma rättsfall ska beaktas vid värderingen. Kapitalvinsten och i förlängning den latenta skatt huset belastas av beräknas enligt 44 kap. 13, 14 §§ inkomstskattelagen: försäljningspris minus inköps- försäljnings- och förbättringskostnader. Eftersom ni inte har gjort någon vinst i bostaden kommer detta dock inte påverka beräkningen. Bostaden kommer enl. ovan värderas till 2 318 000 kronor. Hur man räknar ut vad ni båda får ut efter bodelningenReglerna om hur bodelningar med anledning av äktenskapsskillnad ska ske finns i Äktenskapsbalken. I bodelningen ska båda makarnas giftorättsgods ingå, 10:1 ÄktB. Detta inbegriper allting som inte är att se som enskild egendom. Först och främst måste alltså all enskild egendom som makarna har räknas bort. Efter detta så ska en andelsberäkning ske, 11:1 ÄktB. Andelsberäkningen börjar med att man räknas ut värdet av vardera makes giftorättsgods, för att sedan dra av skulder som vardera make har på dennes sida, 11:2 ÄktB. Efter att detta har gjorts, slås makarnas tillgångar efter skulder ihop och delas på två, 11:3 ÄktB. Av 11:6 ÄktB följer sedan att summan av vad som erhållits efter en likadelning enl. 11:3 ÄktB och vad maken fått som täckning för sina skulder enl. 11:2 ÄktB är dennes andel. Uppställningen – Hur ser detta ut i praktiken?Så, för att ställa upp detta på ett snyggt sätt: Ditt giftorättsgods minus skulder:1 159 000 (Bostaden)– 224 000 (Skulder)= 935 000 Din partners giftorättsgods minus skulder:1 159 000 (Bostaden)– 0 (Skulder)= 1 159 000 Slås ihop och delas på två (11:3 ÄktB)1 159 000 + 935 000 = 2 094 0002 094 000 / 2 = 1 047 000 Därefter lägger du på dina skulder på din sida för skuldtäckning. Detta innebär att du kommer att få en andel i boet om 1 271 000 kr (11:6 genom 11:2 ÄktB). Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Om det är någonting mer du undrar över är det bara att återkomma.

Lösa ut make med vid skilsmässa

2020-11-09 i Bodelning
FRÅGA |Min fru och jag äger ett hus gemensamt skulden är 450000 å värdet 900000 Hur mycket ska jag lösa ut henne med vid skilsmässa
Ranya Eliassi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en skilsmässa sker en bodelning. En bodelning innebär att de två personer som varit gifta ska lägga samman all sin egendom och sedan dela lika på värdet av det, bortsett från sådan egendom som anses vara enskild egendom. Innan värdet av all egendom läggs samman så ska värdet av skulder som personerna har först dras av (11 kap. 2-3 § äktenskapsbalken).Vid en bodelning så lägger man som sagt samman all egendom personerna har efter att skulder har dragits av, men i ditt fall redogör jag för hur det blir om man bara ser till ert hus.När man gör en bodelning så utgår man från det värde huset och skulderna har den dagen ni ansöker om skilsmässa, så ni vet om att dessa värden kan komma att variera och att det är den dagens värde man har som utgångspunkt. (9 kap. 2 § äktenskapsbalken)) Om du bor kvar i huset samt tar över lånet på huset så får du lösa ut din fru för hennes del av värdet i huset, alltså ca 450 000 kronor. Detta går att göra genom betalning eller om det finns annan egendom som ingår i bodelningen som ni kan kvitta emot (11 kap. 10 § äktenskapsbalk). Exempelvis bilar, möbler och dylikt, beroende på vad ni har för annan egendom. Även fast huset är värderat högt så är det ca det beloppet du får lösa ut honom för då du tar över lånet och får behålla värde i huset att betala lånet med.Sammanfattningsvis när det gäller huset så har ni båda rätt till ca 450 000 kronor från det och om du bor kvar och tar över lånet så får du köpa ut henne för det värdet eller så får hon ta egendom ur bodelningen av det värdet.Hoppas du fick svar på din fråga!

Räknas utländska fastigheter som giftorättsgods?

2020-11-03 i Bodelning
FRÅGA |Hej,jag är gift med två vuxna särkullsbarn. Min fru kommer från Thailand och vi är gifta i Sverige.Vi är inte gifta i Thailand. Vi bor i ett BRF parhus (vår hemvist), där jag står som ägare. Min fru har fastigheter i Thailand, där hon står som ägare registrerat på sitt ursprungliga efternamn.Jag har ingen fast el lös egendom i Thailand. Utländska medborgare kan inte äga fast egendom i Thailand.Om jag dör, räknas hennes egendom in i giftorättsgodset ?Mvh
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din frus thailändska fastigheter ska räknas som giftorättsgods. För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till äktenskapsbalken.Räknas utländska fastigheter som giftorättsgods?Eftersom ni är gifta i Sverige gäller svenska regler om bodelning. Om en make dör ska en bodelning göras (9 kap. 1 § äktenskapsbalk). Vid en bodelning ska allt giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalk). Huvudregeln är att all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalk). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller en genom en föreskrift vid gåva och testamente (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Det finns inget undantag som säger att egendom som är belägen utomlands inte ska ingå i bodelningen. Det innebär att egendom som är belägen utomlands är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Det enda undantaget som finns till att egendom inte ska ingå i bodelningen är om egendomen är enskild egendom.Det framkommer inte att ni har ett äktenskapsförord som föreskriver de thailändska fastigheterna ska vara enskild egendom eller att fastigheterna blivit enskild egendom på annat sätt. Om fastigheterna inte är enskild egendom så är de giftorättsgods och ska ingå i bodelningen.Slutsatsen är att fastigheterna är giftorättsgods så länge som de inte är föreskrivna som enskild egendom.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ingår lån och presenter i bodelningen?

2020-11-02 i Bodelning
FRÅGA |Ingår billån och privatlån i bodelning? Bilen har bara en ägare. Samt, hur gör man med bröllopspresent när det kommer till bodelning?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning vid äktenskapsskillnad finns stadgade i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad ingår i en bodelning?När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom som utgångspunkt fördelas mellan dem i en bodelning. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods. Egendom kan antingen utgöra giftorättsgods eller enskild egendom. Giftorättsgods definieras motsatsvis vilket innebär att allt som inte utgör enskild egendom är giftorättsgods. Egendom kan göras till enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord mellan makarna (9 kap. 1 §, 10 kap. 1 § och 7 kap. 1-2 § ÄktB). Ingår lån i bodelningen?Innan man kan genomföra bodelningen krävs att man beräknar makarnas andelar i boet. Vardera makes giftorättsgods radas då upp på makarnas respektive sida beroende av vem som äger egendomen. När det är klargjort hur mycket giftorättsgods makarna har görs avdrag för skulder. Det innebär att en make ska kunna få täckning för sina skulder ur giftorättsgodset (11 kap. 1-2 § ÄktB). När man gjort avdrag för skulderna läggs allt giftorättsgods samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Skulderna kommer alltså att påverka makarnas andelsberäkning innan bodelningen och därmed påverka hur mycket giftorättsgods vardera make går in med i bodelningen. Själva skulderna ingår dock inte i bodelningen, utan den maken som har skulderna är den som svarar för dem. Man delar inte på skulderna vid bodelningen, men man får behålla giftorättsgods motsvarande skuldernas värde så att man har täckning för dem vilket påverkar vilket värde respektive make för med sig in i bodelningen. Ingår bröllopspresent i bodelningen?Som utgångspunkt ska allt makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Varje make har dock rätt att i skälig omfattning undanta kläder och andra föremål för personligt bruk som då inte behöver ingå i bodelningen. Det finns även en rätt att undanta personliga presenter från bodelningen i skälig omfattning (10 kap. 2 § ÄktB). Har en bröllopspresent givits till den ena maken från den andra maken torde maken som fått presenten kunna undanta den från bodelningen under förutsättning att det är skäligt. Om det handlar om en bröllopspresent som givits till båda makarna från någon utomstående kan värdet av den istället delas lika mellan makarna och tas med i bodelningen. Jag hoppas du fick svar på dina frågor! Behöver du ytterligare hjälp kan du kontakta Lawlines duktiga jurister här. Med vänliga hälsningar