​Vilken egendom ingår i en bodelning?

2021-10-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Min fru och jag har separerat och skilsmässan är inskickad. Jag äger ett hus som jag står som ensam ägare på alla lån står på mig. Huset köpte jag 2007 och min fru flyttade in hos mig 2014 . Som sagt är det jag som står som ensam ägare på huset, alla lån står på mig och de har alltid bara jag betalat. Hur blir det nu när vi skall skiljas ? Har hon rätt till halva huset? Måste jag lösa ut henne?Vi ägde också tre bilar som stod på mig och som jag har köpt dock under perioden vi var ihop. Jag sålde alla bilar några veckor innan vi skickade in skilsmässa. Vad händer med detta ?Jag har också mycket på mitt sparkonto som jag har sparat ihop under alla år. Vad händer med det? Det är mina pengar som jag har lagt undan från min lön varje månad. Har hon rätt till hälften på det ?
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag gå igenom vad som ingår i en bodelning vid en skilsmässa. Jag kommer börja med att allmänt förklara vad bodelningen innebär och sedan gå in på vad som gäller i ditt fall. I mitt svar kommer jag tillämpa Äktenskapsbalken (ÄktB) eftersom ni har ingått ett äktenskap. Jag antar att ni inte har ett äktenskapsförord. Vilken egendom ingår i en bodelning? En bodelning ska ske när äktenskapet upplöses antingen genom skilsmässa/separation eller dödsfall (9 kap. 1 § ÄktB). Utgångspunkten vid en bodelning är att all giftorättsgods ska ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom blir enskild egendom om makarna har avtalat om detta i ett äktenskapsförord eller genom att makar har fått egendomen i gåva eller via testamente båda med villkor om att det ska utgöra enskild egendom. All annan egendom är giftorättsgods och ska alltså ingå i bodelningen, även egendom som makarna hade innan äktenskapets ingående. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta kallas för brytdagen eller den kritiska punkten. All giftorättsgods som finns från och med brytdagen ingår i bodelningen och en make har redovisningsplikt över dennes egendom mellan brytdagen till och med dagen då bodelningen genomförs (9 kap. 2 § ÄktB). Hälftendelningsprincipen gäller för bodelningen och den går ut på att makarna ska ha hälften var av det totala nettogiftorättsgodset. Man måste därför först räkna av respektive makes skulder innan man gör delningen. Huvudregeln är att makarnas skulder ska räknas av mot respektive makes eget giftorättsgods. Förutom enskild egendom får makar endast i skälig omfattning undanta kläder, personliga presenter och andra föremål som maken uteslutande har till sitt personliga bruk från bodelningen (10 kap 2 § ÄktB). Tydliga exempel är kläder och smycken. Vilken personlig egendom som makar får undanta beror på makarnas ekonomiska situation. Om makarna har haft en hög ekonomisk standard bör de få undanta mer personlig egendom. Vad händer med huset och pengarna på sparkonto? Det spelar ingen roll när du har köpt huset, jag antar att du inte har köpt huset med pengar som du har ärvt med villkor om att det ska vara enskild egendom. Om du och din fru inte har ingått ett äktenskapsförord under äktenskapet så blir alltså ditt hus och dina pengar på sparkontot giftorättsgods. Eftersom det är giftorättsgods och för att huset och pengarna fanns vid brytdagen, så ska det ingå i bodelningen och din fru har då rätt till en hälftendelning. Vad händer med bilarna som har sålts innan brytdagen? Jag förstår det som att bilarna var sålda innan ansökan om äktenskapsskillnaden inkom till tingsrätten, det vill säga innan brytdagen. Av det jag har skrivit ovan borde det naturliga vara att eftersom bilarna var sålda innan brytdagen så kommer de inte vara med i bodelningen, men så är det inte riktigt. Om den ena maken utan den andra makens samtycke har inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning minskat sitt giftorättsgods genom gåva eller använt giftorättsgodset för att öka värdet på sin enskilda egendom, så ska den andra makens andel i boet beräknas som om minskningen inte har skett (11 kap 4 § ÄktB). Det som gäller här är att motverka att en make genom diverse åtgärder minskar den andre makens anspråk till hälften av egendomen. Man behöver inte bevisa att maken agerat avsiktligt, utan kravet som ska uppfyllas är att maken har minskat sitt giftorättsgods i inte obetydlig omfattning. Bedömningen här görs utifrån försäljningens storlek i förhållande till det övriga giftorättsgodset. Eftersom jag inte vet hur mycket du sålde bilarna för, om du har pratat med din fru om försäljningen eller om du gjorde det i syfte att öka din enskilda egendom så kan jag tyvärr inte svara på om denna lagregel kan komma att tillämpas i ditt fall. Sammanfattning och vägledning Din fru har rätt till hälften av all ditt giftorättsgods, eftersom det i din fråga inte framgår om huset, pengarna eller bilarna är enskild egendom har jag antagit att de är giftorättsgods. Huset och pengarna kommer ingå i bodelningen, din fru har rätt till en hälftendelning. Försäljningen av bilarna kan möjligtvis omfattas av 11 kap. 4 § ÄktB och om detta är fallet så kommer summan från försäljningen återföras till bodelningen och utgöra giftorättsgods. Din fru kommer om kraven i lagregeln uppfylls få rätt till hälften av värdet på bilarna. Min rekommendation till dig är att prata med din fru och utföra bodelningen genom en bodelningsförättare. Om du vill ha ytterligare vägledning rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår byrå här. Jag hoppas att du har fått någon vägledning i din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny! Med vänliga hälsningar,

Lösa ut någon från bostadsrätt vid skilsmässa?

2021-09-30 i Bodelning
FRÅGA |Hur löser jag ut min man från bostadsrätten?Vi är överens om beloppet och har skickat in om skilsmässa nu vill vi bara få att jag även äger hela bostadsrätten juridiskt. Vilken myndighet vänder jag mig till?
Maja Kristiansson-Gran |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om bodelning vid äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Hur delar man egendom vid en skilsmässa? Vid en skilsmässa ska makars egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ska makars giftorättsgods ingå, dvs all egendom som inte är enskild egendom (10 kap. 1 § respektive 7 kap. 1 § ÄktB). När man lagt ihop allt giftorättsgods ska detta (efter avdrag för skulder) delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Uppdelningen får ske genom att man helt enkelt kommer överens vad vardera person ska få behålla. Gäller särskilda regler för övertagande av bostad? Om ena maken övertar den gemensamma bostaden ska den andra maken ersättas antingen genom annan egendom ur giftorättsgodset eller genom motsvarande belopp i pengar (11 kap. 10 § ÄktB). I ditt fall har ni kommit överens om den summa du ska betala för att få ta över bostaden. Behöver du vända dig till en myndighet? När bodelningen har förrättats och skrivits under ska den lämnas in till Skatteverket för registrering (13 kap. 6 § ÄktB). Bodelningsavtalet gäller som ett överlåtelseavtal som gör dig till ägare till bostadsrätten. Eftersom en bostadsrätt inte räknas som en fastighet så kan man inte ansöka om lagfart eller dylikt. Det är alltså bodelningsavtalet som blir förvärvshandlingen av bostadsrätten. Jag utgår från att du redan är medlem i bostadsrättsföreningen, i annat fall ska förvärvshandlingen anmälas till bostadsrättsföreningen för prövning av medlemskap. Din före detta make kan behöva kontakta föreningen för att utträda ur den. Sammanfattning: Vid en skilsmässa och bodelning i enlighet med äktenskapsbalken så blir du juridisk ägare till bostadsrätten genom bodelningsavtalet. Bodelningsavtalet ska skickas in till skatteverket för registrering. Bodelningsavtalet är alltså det som kommer att utgöra förvärvshandlingen av din före detta makes andel i bostadsrätten.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan en make som övertar den gemensamma bostaden få anstånd med betalningen?

2021-09-29 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga om bodelning vid skilsmässa. Låt oss säga får ensam vårdad om vårt gemensamma barn (som ska bo med mig) och därmed också anses ha störst behov av vår gemensamma bostad. Vad händer då om jag inte har råd att köpa ut min man i händelse av skilsmässa? Får jag skjuta upp betalningen? Hur länge? Osv.
Marc Linderoth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga undrar du huruvida ett övertagande av den gemensamma bostaden kan ske även om personen i fråga inte har råd att betala den kompensation som krävs. Regler om lottläggning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).Vem kan överta den gemensamma bostaden?Utgångspunkten för vem som får överta den gemensamma bostaden är vem som är i störst behov av den (11 kap. 8 § ÄktB). Ett sådant behov föreligger i regel om det finns barn i äktenskapet, och den övertagande parten har ensam vårdnad om barnet. I sådant fall har maken oftast rätt att överta den gemensamma bostaden. Det är dock värt att notera att ett övertagande alltid måste anses skäligt, vilket innebär att andra omständigheter som inte är kopplade till den ena makens behov kan påverka bedömningen. Ett exempel på det sistnämnda kan vara om bostaden har ett särskilt affektionsvärde för den andra maken. Vidare får inte bostaden utgöra den andra makens enskilda egendom (11 kap. 8 § ÄktB).Avräkning på lottenOm ett övertagande anses skäligt och ett konstaterat behov föreligger, måste den övertagande maken mot sin egen lott avräkna det värde som motsvarar den andra makens andel i bostaden (11 kap. 8 § ÄktB). Avräkningen sker då mot den övertagande makens andel i giftorättsgodset som beslutades vid andelsberäkningen. Om en sådan avräkning inte är möjlig, kan personen istället kompensera motparten i pengar (11 kap. 10 § ÄktB). Skulle en sådan kompensation inte heller vara aktuell, kan den övertagande parten i vissa fall få anstånd med betalningen. Det krävs då att en godtagbar säkerhet ställs för betalningen (11 kap. 10 § ÄktB). I detta avseende är det helt upp till makarna vad som för dem emellan är godtagbar säkerhet. I den mån en överenskommelse inte kan nås bör pant, borgensförbindelse eller garantiförbindelse av bank godtas. Anståndets längd är också beroende av vad parterna kommer överens om. I annat fall brukar längre än sex månaders anstånd inte vara aktuellt.Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.Vänligen,

Jämkningsregel i bodelning vid dödsfall.

2021-09-29 i Bodelning
FRÅGA |Min pappas död lämnar änka och två särkullsbarn efter sig. De har fyra konton med lika delar medel på. De har varit gifta i 15år och bott i samma lägenhet dessa åren. Lägenheten stod på efterlevande fru. I samband med pappas död såldes lägenheten och änkan hamnar på vårdhem. Änkans ena dotter är förmyndare nu över änkan då denna är dement och driver nu jämkning för dennes del av bodelning. Inga äktenskapsförord eller testamente fanns.Vad gäller?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det som har hänt är att när en make går bort och en bouppteckning ska göras så görs först en bodelning mellan parterna eftersom äktenskapet genom dödsfallet anses upplöst enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap. 5 §.Det som ska ingå i en bodelning är enligt ÄktB 10 kap. 1 § makarnas giftorättsgods. Vad som är giftorättsgods bestäms av undantagen, alltså de egendomar som är särskilda av någon anledning exempelvis genom äktenskapsförord, enligt ÄktB 7 kap. 1-2 §. Allt annat som inte omnämns där ska alltså ingå i bodelningen. Huvudregeln är då att man fördelar de tillgångar som finns på vardera makes sida, drar ifrån eventuella skulder, lägger ihop det som blir kvar i tillgångar från båda makarna och delar det på hälften enligt ÄktB 11 kap. 3 §. När man gör själva bodelningen så tittar man alltså på vad den ena och andra maken har för tillgångar separat. Det kan ju vara så att den ena maken har skulder och den andra har tillgångar. I lagen finns därför en regel i ÄktB 12 kap. 2 § som säger att vid ett dödsfall så har den efterlevande maken rätt att begära att få behålla sitt giftorättsgods. Ofta sker detta i sådana situationer som den du beskriver, att den efterlevande maken har en fastighet eller andra tillgångar som normalt sett skulle delas genom bodelningen men alltså går att undanta genom att tillämpa denna regel. Båda parterna behåller då de tillgångar och skulder som tillkommer dem. Hoppas du fått svar på din fråga och vi beklagar sorgen efter din pappa.

Vad är giftorättsgods och vad ingår i en bodelning?

2021-10-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej, undrar ifall min make hade rätt att ta hälften vid försäljningen av vår husbil? Jag köpte den tack vare ett arv från min bror. Vi är fortfarande gifta men särbo.
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag att redogöra för vad som är giftorättsgods och vad som ska delas makarna emellan vid en framtida bodelning. Jag tolkar alltså din fråga som att du frågar om husbilen är giftorättsgods och om din make har rätt till hälften av det värdet den har säljs för. I mitt svar tillämpar jag Äktenskapsbalken (ÄktB). Vad är giftorättsgods och vad ingår i en bodelning? Vid en skilsmässa ska en bodelning göras och makarnas egendom fördelas då lika mellan dem. Det handlar alltså om en hälftendelning (9 kap. 1 § ÄktB). Huvudregeln vid en bodelning är att allt giftorättsgods ska ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det som menas med giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är: - Egendom som som genom äktenskapsförord är enskild - Egendom som en make har fått i gåva med villkor om att den ska vara enskild egendom - Egendom som en make har fått genom testamente med villkor om att den ska vara enskild - Egendom som en make ärvt och som enligt testamente ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Du skriver i din fråga att du har köpt husbilen genom ett arv du fick från din bror. Om det i ett testamente efter din bror inte framgår att arvet efter honom skulle vara enskild egendom, innebär detta att det är giftorättsgods. Att du har köpt husbilen med pengarna från arvet spelar alltså ingen roll om det inte framgick att arvet skulle vara din enskilda egendom. Om det antingen genom testamente eller genom ett äktenskapsförord är fastslaget att arvet är enskild egendom så gäller detta för husbilen och din maka har ingen giftorätt (7 kap. 3 § ÄktB). Sammanfattning och vägledning Om det vid arvet efter din bror framgick av hans testamente att arvet skulle vara din egendom eller om du och din maka har ingått ett äktenskapsförord där det fastslås att arvet är din enskilda egendom, så innebär detta att din maka inte har någon giftorätt i husbilen eftersom den är köpt med arvet. Det kommer i detta scenario inte ske en hälftendelning av husbilen vid en framtida bodelning. Om det däremot är tvärt om, att det inte framgår att arvet var enskild egendom, så innebär det att det utgör giftorättsgods. Eftersom det i din fråga inte framgår om testamente eller äktenskapsförord finns så kan jag inte tydligt säga vad som gäller. Det jag kan rekommendera dig om du vill att husbilen ska vara enskild egendom är att du och din maka skriver ett äktenskapsförord där detta framgår tydligt. Om du behöver hjälp att upprätta äktenskapsförordet så kan du boka en tid med vår byrå här. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny fråga! Med vänliga hälsningar,

Har bodelningsavtal samma rättsverkan om äktenskapsskillnaden aldrig fullgörs?

2021-09-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Bodelningen är gjord, jag har blivit utköpt från mitt hus. Nu har vi bestämt oss för att inte skiljas. Vad gäller framöver om jag flyttar tillbaka till mitt hus? Gäller giftorätten eller hur ser vår situation ut i framtiden nu när vi fortfarande är gifta och där en bodelning redan har skett?Mvh
Marc Linderoth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga undrar du hur ett (fulländat) bodelningsavtal påverkar äganderättsfördelningen om två makar väljer att inte skiljas. Reglerna om äganderätt i äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB).När upprättas bodelningsavtal?En bodelning kan som huvudregel genomföras antingen under ett bestående äktenskap eller i direkt samband med en äktenskapsskillnad. Med hänsyn till att ert bodelningsavtal upprättades i nära samband med äktenskapsskillnaden, är det möjligt att fullgöra en bodelning även om en domstol ännu inte har meddelat dom i äktenskapsskillnadsfrågan. Bodelningen har alltså rättsverkan.Bodelningsavtalets rättsverkanEtt bodelningsavtal fungerar på samma sätt som ett vanligt avtal, vilket innebär att samma rättsverkningar gäller mellan makarna som om avtalet t ex hade avsett ett förmögenhetsrättsligt avtal. I dessa fall gäller vanliga avtalsrättsliga regler, bl a huvudregeln om att avtal ska hållas. När parterna har undertecknat det är det alltså avtalets bestämmelser som är avgörande för äganderättsfrågan och hur fördelningen av giftorättsgodset ser ut. Eftersom du har blivit utköpt från den aktuella bostaden i och med bodelningsavtalet, har äganderätten övergått helt till din make.Med hänsyn till att vanliga avtalsregler ska tillämpas, kan bodelningsavtalet alltså som huvudregeln inte ändras såvida ni båda är överens om det. En av parterna kan visserligen vid missnöje om avtalets utformning eller upprättande klandra det aktuella bodelningsavtalet om det upprättats av en bodelningsförättare (17 kap. 8 § andra stycket ÄktB). Det kan t ex handla om att avtalets upprättande inte har följt formreglerna för bodelningsavtal. Värt att notera är dock att det måste föreligga ett faktiskt formfel för att regeln ska bli aktuell. I viss mån kan det också bli aktuellt att diskutera om avtalet kan jämkas med stöd av 36 § avtalslagen, i vilken det då krävs att avtalet, eller villkor däri, anses oskäligt. Det ska då vara fråga om ett avtalsvillkor som otillbörligt gynnar den ena parten framför den andra. Regeln ställer emellertid mycket höga krav på oskälighet för att bli tillämplig, och jag har svårt att se att det föreligger någon grad av oskälighet i ditt fall.Vad innebär det här för dig?Om du och din make tillsammans kommer överens om en jämn fördelning av äganderätten kan ni frångå bodelningsavtalet. I annat fall kan du möjligtvis klandra avtalet med stöd av den ovan nämnda klanderregeln, eller angripa den på avtalsrättslig grund. Värt att notera är att om du klandrar avtalet måste ha grund för varför avtalet är oförenligt med reglerna om hur bodelningsavtal upprättas. Enbart det faktum att ni inte fullgjort äktenskapsskillnaden är inte tillräckligt. Som sagt kan ett avtal diskuteras utifrån avtalsrättsliga principer. För att de ska bli tillämpliga krävs dock att avtalet antingen upprättats på ett oskäligt sett, eller att avtalets utformning är oskäligt. Den ovan nämnda avtalsregeln ställer som sagt mycket höga krav.Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.Vänligen,

Ska arv ingå i bodelning?

2021-09-29 i Bodelning
FRÅGA |Hur kan mitt arv från föräldrarna ingå i bodelningen när maken ej ärvt sina skiljer vi oss får ju jag inte del av hans arv.skev orättvisa.
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över hur egendom den ena maken erhållit genom arv kan ingå i en bodelning när den andra maken ännu inte erhållit sitt arv. Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken, fortsättningsvis kallad ÄktB.Arv i bodelningI en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom blir enskild bland annat om ena maken fått ett arv med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § första stycket punkt tre och fyra ÄktB).Egendom som någon av makarna fått i arv räknas som huvudregel som giftorättsgods och ska alltså ingå i bodelningen om inte maken ärvt egendom med förbehåll att egendomen ska vara enskild. Att den andra maken inte ärvt någon närstående ännu eller inte alls kommer att göra det är inget som påverkar bedömning av huruvida den första makens giftorättsgods ska ingå i en bodelning eller ej, vilket jag förstår kan upplevas som orättvist för den make som måste dela med sig av sitt arv.Möjlighet att jämka bodelningenVid en bodelning ska makarna som huvudregel dela lika på giftorättsgodset enligt något som kallas likadelningsprincipen (11 kap. 3 § ÄktB). Man beräknar alltså vad vardera maken har i giftorättsgods, adderar makarnas giftorättsgods och dividerar det totala giftorättsnettot med två. På så sätt får man fram vardera makes andel i det totala giftorättsnettot.I vissa fall kan en sådan likadelning av makarnas giftorättsgods vara oskälig och det finns därför viss möjlighet att jämka bodelningen. En jämkning kan ske om det med hänsyn framförallt till äktenskapets längd, men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning ska lämna egendom till den andra maken i den omfattningen som följer av reglerna om likadelning (12 kap. 1 § ÄktB). I så fall ska bodelningen istället göras så att den maken bodelningen anses oskälig för får behålla mer av sitt giftorättsgods.En tillämpning av denna jämkningsregel kan aldrig medföra att en make får mer av den andra makens egendom än vid likadelning, utan innebär bara att en make får behålla mer av sin egendom än vad som skett vid likadelning. Att den ena maken fått ett arv kan vara en omständighet som i vissa fall kan medföra att en jämkning kan bli aktuell. Vid en bedömning av om en jämkning kan göras eller inte kan det ha betydelse om arvet har tillfallit maken i början av äktenskapet eller precis innan bodelningen, samt om arvet utgör en relativt stor del av den aktuella makens giftorättsgods. En faktor av avgörande betydelse för om jämkning kan bli aktuellt eller inte är äktenskapets längd. Kortvariga äktenskap, som man brukar säga är kortare än fem års tid, talar för att jämkning är möjligt. Även makarnas förmögenhetsförhållanden i övrigt spelar in.SammanfattningSom huvudregel ska arv som en make erhållit ingå i en bodelning. Ett undantag från detta är dock om egendomen från arvet gjorts enskild av arvlåtaren, i så fall ska egendomen inte ingå i bodelningen. I vissa fall finns möjligt att jämka en bodelning så att man kan undanta en del av ett arv om det anses oskäligt att det ska ingå. Jag har tyvärr inte möjlighet att bedöma om det vore möjligt med en jämkning av bodelningen i ditt fall eller inte, då jag inte känner till några omständigheter kring äktenskapets längd eller era förmögenhetsförhållanden. Jag hoppas dock att du känner att du fått lite vägledning kring vilka omständigheter som kan vara av betydelse så du kan göra en egen bedömning!Om du skulle vilja få närmare rådgivning och få hjälp av någon av våra jurister att se över vilka möjligheter som kan finnas till jämkning kan du komma i kontakt med dem här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Ingår egen lägenhet i samboegendom?

2021-09-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Vi (min sambo och jag) bor i min sambos lägenhet som han haft länge. Efter några år när förhållandet börjar bli svårt köpte jag en liten lägenhet för att kunna lämna förhållandet. Sambon övertygade mig att gå familjeterapi och förhållandet varade 3 år till. Alla de åren var vi båda skrivna och bodde i sambos lägenhet. Nu när förhållandet är slut säger sambon att han kan ha rätt till min lägenhet. Min fråga om han har rätt?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du undrar alltså huruvida din före detta sambo har rätt till din lägenhet efter att ni separerat. Jag kommer att utgå från att ni inte avtalat något om bodelningen. Sambolagen Relevanta bestämmelser hittar vi i sambolagen. När sambor separerar ska bodelning ske (8 §). Bodelningen omfattar samboegendom. Samboegendom definieras i 3 §. Samboegendom består av sambors gemensamma bostad och bohag, under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensamt bruk. Detta innebär att om en av er förvärvat bohag till er gemensamma bostad (exempelvis köksredskap eller en soffa) eller en bostad som ni båda ska bo i blir dessa samboegendom och ska delas mellan er efter en separation. I ditt fall Under förutsättning att lägenheten inte förvärvats för gemensamt bruk ingår den inte i samboegendomen. Av din fråga framstår det som att lägenheten är införskaffad enbart för ditt eget bruk och den ingår därför inte i samboegendomen. Din före detta sambo har således ingen rätt till lägenheten med stöd i sambolagen. Utfallet blir ett annat i det fall att din före detta sambo bidragit ekonomiskt till lägenheten. Då kan samäganderätt föreligga och han kan ha rätt till din lägenhet. Om du däremot betalat lägenheten själv har han ingen rätt till den. Slutsats Din före detta sambo har ingen rätt till din lägenhet med stöd i sambolagen. Om han bidragit ekonomiskt till lägenheten kan däremot samäganderätt föreligga. I det fall att du betalat för lägenheten själv har han ingen rätt till den. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!Vänligen,