Ingår sparande i aktiebolag i bodelning?

2019-07-26 i Bodelning
FRÅGA |Om ena maken i ett skilsmässofall har ett pensionssparande i sitt aktiebolag, ska detta räknas som tillgång vid bodelning?
Sean Persson |Hej och tack för din fråga! När det gäller pension och bodelning så finns det lite information i äktenskapsbalken(ÄktB). Enligt denna så ska viss pension undandras från bodelning. Den pension som ska undandras är den allmänna pensionen, den från staten, och vanligtvis även tjänstepension som arbetsgivaren betalar(10 kap. 3§ ÄktB). TjänstepensionTjänstepensionen kan ibland ingå i bodelningen, detta är då själva tjänstepensionsförsäkringen ägs av personen i fråga och inte arbetsgivaren. Det vill säga att om försäkringen ägs av personen och arbetsgivaren bara betalar in på den så kan den ingå i bodelningen. Skulle den däremot vara ägd av arbetsgivaren så kommer den troligtvis inte ingå i bodelningen. PrivatpensionPrivatpension kommer för det mesta alltid ingå i bodelningen då det är en tillgång till personen i fråga, ett eget sparande bara. För att svara på din fråga: Skulle detta vara makens egna bolag skulle jag vilja säga att det är ett privat sparande och bör därför ingå i en bodelning. Skulle det vara tjänstepension så beror det på det som jag gått igenom ovan. Sen beror det också på om det finns ett äktenskapsförord som behandlar detta eller inte. Hoppas du fick svar på din fråga annars är det bara att återkomma!Mvh

När blir egendom man fått i gåva enskild egendom?

2019-07-24 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag har av min far fått aktierna i hans aktiebolag som gåva, enligt gåvobrev enskild egendom samt att avkastning som löper på gåvan även ska betraktas som enskild egendom. Jag och min fru var gifta vid gåvotillfället. Företaget hade vid gåvotillfället ingen verksamhet utan endast ett mindre belopp kontanta medel på bankkontot. Därefter har jag startat verksamhet i bolaget och tillgångarna har ökat betydligt. Vid en skilsmässa, kommet företaget på något sätt att betraktas som del i bodelning mellan mig och min fru? Eller är företaget att betrakta som min enskilda egendom?
Anna Rydin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan du ställer regleras i äktenskapsbalken. I 7 kap 1 § äktenskapsbalken sägs att makars egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, och därför som huvudregel ska ingå i en bodelning vid skilsmässa. I 7 kap 2 § äktenskapsbalken sägs att enskild egendom är egendom som den ena maken har fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att den ska vara enskild egendom. För dig betyder det här att aktiebolaget som du fått av din far är enskild egendom och därmed inte kommer ingå i en bodelning mellan dig och din fru. Din fru har alltså ingen del i inkomsterna du får från företaget och ni kommer inte dela på det vid en skilsmässa. Har du mer frågor rekommenderar jag dig att kontakta någon av våra jurister. Du mailar då info@lawline.com.Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Skevdelningsregeln

2019-07-17 i Bodelning
FRÅGA |jag har blivet lurat hon gifte si med mig två år sedan i Vietnam ,och nu fick hon uppehålstilstånd ,hon kom till sverige i februari och nu efter 4 månader har hon redan lämmnad mig och börjar prata om bodelningen om mitt hus.vad ska jag göra har hon rätt till deta vi har bott tillsamma i fyra månader i Sverige.
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregel vid bodelningVid en äktenskapsskillnad ska en bodelning genomföras. Vid bodelningen sker en likadelning av den egendom som är giftorättsgods, 10 kap. 1 § ÄktB. Egendomen är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB.Om någon av punkterna i 7 kap. 2 § ÄktB är uppfyllda, exempelvis genom att ni skrivit ett äktenskapsförord innan eller under tiden ni var gifta med föreskrift om att all eller viss egendom ska vara din enskilda kommer den inte ingå i bodelningen. Med andra ord, om ditt hus är förbehållen dig som din enskilda egendom kommer den inte ingå i bodelningen. Om den inte gör det utgör den giftorättsgods och kommer enligt huvudregeln likadelas. SkevdelningsregelnI vissa fall kan det bli aktuellt att gå ifrån ovanstående huvudregel om likadelning. En bodelning kan jämkas enligt 12 kap. 1 § ÄktB, genom en s.k. skevdelning. När en jämkning sker görs en helhetsbedömning utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Två omständigheter som lyfts fram särskilt i lagtexten är äktenskapets längd och makarnas ekonomiska förhållanden, men med tillägget "omständigheterna i övrigt" markeras dock att andra aspekter av mer skönsmässig karaktär kan vägas in.Skevdelning kommer främst till stånd vid kortvariga äktenskap, och som riktmärke används 5 år inklusive samboskap. Om en likadelning anses oskälig tillämpas en giftorättstrappa istället för likadelning, vilken innebär en successiv upptrappning med 20 % per år och full hälftendelning sker först efter 5 års äktenskap. Om äktenskapet och sammanboendet varat i exempelvis 2 år ska således 2/5 av giftorättsgodset ingå i en bodelning. Om det vid en bodelning i ditt fall, med hänsyn till äktenskapets längd och omständigheterna i övrigt, anses oskäligt med likadelning kan istället en skevdelning ske. Resultatet blir då att enbart en viss del av giftorättsgodset kommer likadelas och att din fru inte har rätt till hälften av ditt hus. Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning. Med vänliga hälsningar,

Ingår handelsbolag i bodelning mellan sambor?

2019-07-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska gå isär efter en lång tid tillsammans.Vi är på gång med bodelning, men jag undrar hur man gör med uppdelningenav handelsbolaget som vi har tillsammans.Min sambo är den som är aktiv i företaget och har tagit ut lön i företaget.Medans jag enbart varit med och startat företaget samt hjälpt till för att få företaget att gå runt.Hur delas företaget upp ekonomiskt?
Lovisa Klein |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du undrar om ert handelsbolag som ni har tillsammans ska ingå i en framtida bodelning. Jag kommer därför ge en kort beskrivning om vad som ingår i en bodelning mellan sambor.Vad ingår i en bodelning mellan sambor?Vad som ska ingå i en framtida bodelning mellan dig och din sambo framgår av sambolagen (SamboL). I bodelningen ska samboegendomen delas, 8 § SamboL. Vad som utgör samboegendom framgår av 3-7 § SamboL. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 § SamboL. Det är alltså enbart sambors gemensamma bostad, 5 § SamboL och sambors gemensamma bohag, 6 § SamboL som t ex möbler, hushållsmaskiner som ska ingå i en bodelning. Ingår handelsbolaget i bodelningen?Eftersom det bara är sambors gemensamma bostad och bohag som ingår i en bodelning mellan sambor, så ska ert handelsbolag inte ingå i en framtida bodelning. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du såklart alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Värdering av bostad vid bodelning

2019-07-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag har en fråga gällande skilsmässa och boende. Min mamma har skilt sig men äger fortfarande en bostadsrätt med sin ex-man. Bostaden är värderad till 2.6 miljoner men dom har lån på 600.000. planen är att min mamma ska bo kvar där och lösa ut honom för 300.000, halva lånet. Idag hörde han av sig och sa att han ville ha 1.3 miljoner, halva värdet av bostaden. Hur går det till i dessa situationer? Delar dom på lånet eller värdet av bostaden? //Dotter
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lite förenklat kan man sig att vid en bodelning ska värdet av makarnas giftorättsgods läggas samman och därefter görs avdrag för vardera makes skulder från värdet av dennes giftorättsgods (11 kap. 2 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Efter avdrag för skulder läggs det återstående värdet av båda makarnas giftorättsgods samman och delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Vid värdering av fast egendom eller en bostadsrätt ska även den latenta skatteskulden beaktas vid värderingen, vilket innebär att avdrag motsvarande 20 % av värdeökningen från införskaffandedagen ska göras från bostadens värde (se NJA 1975 s. 288). Det är alltså värdet efter avdrag för skulder och den latenta skatteskulden som delas lika.Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning

Hur kan jag skriva över min hälft av bostaden på min make vid bodelningen?

2019-07-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag och min man ska skiljas, vi står bägge som ägare på huset men han står ensam på alla lån som är på huset. Hur går ja tillväga för att skriva över mina 50 procent på huset till honom?
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna om äktenskapsskillnad och bodelning hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB).Eftersom jag inte är säker på hur långt ni framskridit i er skilsmässa kommer jag redogöra för ett antal olika metoder genom vilka ni kan skriva över din hälft av huset på honom. Först kommer jag kort att redogöra för hur äganderätten till makars egendom är uppbyggd.All egendom makar äger är som huvudregel giftorättsgodsUtgångspunkten i ett äktenskap är makar själva äger sin egendom och ansvarar för sina skulder (ÄktB 1 kap. 3 §). Vid äktenskapets upplösning, oavsett vad detta beror på (skilsmässa eller bortgång) ska som utgångspunkt det gemensamma boets tillgångar emellertid delas lika mellan makarna, oberoende av vem som tidigare ägt vad (ÄktB 9 kap. 1 §). Huvudregeln är att alla tillgångar som makarna äger utgör s.k. giftorättsgods som ska ingå i denna delning (ÄktB 7 kap. 1 §). Detta är ju förstås en ganska ingripande skyddsregel till förmån för den fattigare maken, och det finns därför många sätt att kringgå giftorättsystemet.Det går att avtala bort likadelningenGenom att upprätta ett äktenskapsförord under äktenskapets bestående kan makarna prelimärt – utan att äganderättsförhållande ännu förändrats – bestämma hur deras egendomen ska fördelas mellan dem vid en eventuell bodelning. Genom att göra egendomen enskild kommer den helt enkelt inte ingå i bodelning (ÄktB 7 kap. 2 §). Därutöver ska egendom vara enskild om någon av makarna ärvt eller fått den i gåva med föreskrift (krav från givaren) om att den ska vara enskild egendom. Ett äktenskapsförord reglerar som tidigare sagt inte äganderätten till egendomen – det sker först efter att bodelningen genomförts. Därför krävs det att man faktiskt själv äger den egendom man gör till enskild.I ert fall verkar det som att skilsmässan inletts eller i vart fall är mycket nära förestående. Det är därför kanske för sent att upprätta ett äktenskapsförord. Dessutom skulle inte hela huset kunna göras till din makes enskilda – eftersom du faktiskt har självständig äganderätt till ena hälften. Teoretiskt skulle innan skilsmässa och bodelning du kunna skänka din andel av huset som gåva till din make, men detta är en relativt komplicerad process som kräver att gåvan registreras och att du tas bort från lagfarten (ÄktB 8 kap 1 §). Efter att ha gjort detta skulle din exman emellertid kunna föreskriva om hela huset som sin enskilda egendom. Som sagt krävs det dock att detta görs innan ansökan om skilsmässa.Det går att upprätta föravtal om bodelningEn annan lösning för att uppnå detta resultat – att han ska få huset i sin helhet – kan ni dock få till stånd i själva bodelningen, i det som kallas lottläggningen, genom att helt enkelt räkna in hela huset på hans bodelningslott (ÄB 11 kap. 7 §). Du kommer äganderätten övergå till honom efter genomförd bodelning. Vill ni binda er juridiskt till denna lösning skulle jag rekommendera att ni upprättar ett föravtal med detta innehåll (ÄktB 9 kap. 13 §). Föravtalet kommer ligga till grund för den följande bodelningen och det krävs för giltighet att det upprättats skriftligt, efter ansökan om skilsmässa, men innan bodelningen genomförts.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Måste man upprätta ett bodelningsavtal?

2019-07-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag och min ex man skilde oss år 2018. Vi hade upprättat ett äktenskapsförord där det står att'All den egendom som var och en av oss idag äger och i framtiden kommer att förvärva skall utgöra den makens enskilda egendom. Någon giftorätt skall således ej föreligga i vårt äktenskap. ' När jag nu vill ta ett bolån så säger banken att det krävs en bodelning. Jag bor i en bostadsrätt idag och den utgör alltså min enskilda egendom. Måste vi upprätta ett bodelningsavtal ändå? Tacksam för svar.Med vänlig hälsning
Christoffer Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Nej, du behöver inte upprätta ett bodelningsavtal. När ett äktenskap upplöses ska som utgångspunkt en bodelning genomföras. En bodelning behövs dock inte om man endast har enskild egendom och ingen begär att få överta den andres bostad eller bohag (9 kap 1 § Äktenskapsbalken). Det betyder emellertid inte att banken är skyldig att bevilja dig ett lån utan kan ställa villkor på att en bodelning ska genomföras oavsett. Min rekommendation är därför att ni upprättar ett bodelningsavtal. Avtalet kan ni sedan registrera hos Skatteverket. Har du ytterligare frågor eller behöver du hjälp att upprätta ett avtal är du välkommen boka en möte via https://lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Vad ingår i en bodelning - vad får vardera make undanta?

2019-07-16 i Bodelning
FRÅGA |Vad händer med grejer som jag hade innan vi gifta. Till ex. fotoutrustning, fiskegrejer-samling, verktyg,etc.Är det ingår i bodelning eller inte?
Isabelle Sewelén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om äktenskapsupplösning och bodelning återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).Din fråga gäller vad som händer vid en bodelning med den egendom du hade innan du ingick äktenskap. I mitt svar kommer jag därför förklara vad som händer med makars egendom när ett äktenskap upplöses och hur makarnas egendom då fördelas.Bodelning Vid en bodelning ska allt som är giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som är enskild egendom är sådant som makarna tidigare avtalat om i ett äktenskapsförord eller testamente, eller sådant som den ene maken fått genom gåva eller testamente med förbehållet att det skulle vara den enes makens enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB).I din fråga nämner du inte om sakerna var dina enskilda, om du exempelvis fått dessa genom gåva eller testamente med villkoret om att det skulle vara din enskilda egendom. Det finns dock andra fall där egendom kan vara enskild, se (7 kap. 2 § ÄktB).Vad händer med egendom som jag hade innan jag gifte mig, kommer det ingå i en bodelning?Beroende på om sakerna du nämner i frågan var enskild egendom eller inte blir svaret olika. Om det var enskild egendom kommer sakerna inte ingå i en bodelning. Om det däremot inte är enskild egendom, utan giftorättsgods kommer sakerna ingå i en bodelning. Enskild egendom är alltså "motsatsen" till giftorättsgods. Däremot får den ena maken i skälig omfattning undanta kläder och andra föremål som denne uteslutande använt för sitt personliga bruk, samt fått genom personliga presenter (10 kap. 2 § ÄktB). Alltså, om sakerna du nämner, uteslutande endast har använts av dig personligen eller att du har fått dem som personlig present, kan det finnas en möjlighet att du vid en bodelning kan få undanta dessa saker.Undantaget från denna bestämmelse är om det ekonomiska värdet på den egendom som den ena maken använt för personligt bruk och vill undanta är oskäligt. Vad som är skäligt att undanta vid en bodelning görs efter en bedömning i varje enskilt fall. Där man bl.a. tittar på makarnas ekonomiska förhållanden i övrigt. Huvudregeln vid en bodelning är annars att makarna får hälften var (hälftendelningsprincipen) av giftorättsgodset (11 kap. 3 § ÄktB).Värt att tillägga är att varje make har rätt att få önska att ha kvar sin egen egendom, eller delar av denna vid en bodelning som huvudregel (11 kap. 7 § ÄktB). I ditt fall kan du alltså önska att få behålla de saker du nämnt, ska vara dina egna vid en bodelning.SammanfattningAll egendom som inte är enskild egendom ska ingå i en bodelning, även sådan egendom makarna hade innan de ingick äktenskap. Annat blir förhållandet om makarna under äktenskapet skrev ett äktenskapsförord eller testamente där man kom överens om att viss egendom skulle vara enskild eller om egendomen som fanns med hos ena maken innan äktenskapet kom från ett arv eller testamente med villkoret att det skulle vara dennes enskilda egendom. Slutligen har vardera make rätt att undanta kläder och andra föremål som använts uteslutande för enskilt bruk, samt personliga presenter. Under förutsättning att det är skäligt i det enskilda fallet att undanta dessa från bodelningen.I ditt fall finns det en viss chans att sakerna du nämnde kommer ingå i en bodelning. Förutsatt att det inte var din enskilda egendom eller uteslutande användes av dig personligen för enskilt bruk.Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,