Vad händer med privata lån i en bodelning?

2019-11-23 i Bodelning
FRÅGA |Jag sitter i en väldigt svår situation i vår skilsmässa. Min X man är företagare och har tagit en del privata lån från vänner jag inte är inblandad i. Vid bodelningen kommer hans privata lån dras av från våra gemensamma tillgångar innan vi delar på hälften ?
Mikaela Dahl |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I din fråga framgår det inte ifall du och din exman har något äktenskapsförord eller liknande som gör att ni har någon enskild egendom. Jag kommer i svaret förklara både vad som gäller ifall ni enbart har giftorättsgods samt ifall någon har enskild egendom. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad ska ingå i bodelningen?I ett äktenskap så äger varje make sin egna egendom och sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det är först vid en skilsmässa som egendomen läggs samman till en gemensam pott av giftorättsgods som sedan ska delas. Vid en skilsmässa ska makarna göra en bodelning för att fördela egendomen mellan sig (9 kap. 1 § ÄktB), och i bodelningen ska giftorättsgodset ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som en make äger är giftorättsgods om den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som är enskild egendom kan man se i 7 kapitlet 2 § i äktenskapsbalken. Vad händer med skulderna i en bodelning?Inledningsvis i en bodelning ska man beräkna vardera makes andel i boet (11 kap. 1 § ÄktB) och därefter räkna av skulder så man får täckning för dessa, dock ska skulder inte avräknas från giftorättsgodset, om de direkt hör till den enskilda egendomen (11 kap. 2 § första och andra stycket ÄktB). Detta innebär ingen av er har enskild egendom kommer bådas skulder räknas av från respektive giftorättsgods innan det läggs samman och delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Sammanfattningsvis kommer din exmans skulder mycket riktigt att räknas av från hans del av giftorättsgodset innan ni slutligen delar lika ifall skulderna inte direkt hänför sig från egendom som är hans enskilda. Detta skulle kunna vara fallet exempelvis ifall hans företag genom äktenskapsförord var enskild egendom och han tagit lån för företaget. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bodelning efter äktenskap

2019-11-21 i Bodelning
FRÅGA |Hej Min fru vill skiljas, vad gäller?Innan vi gifte oss så hade jag en fastighet som det står att ägandet tillfalla mina barn, men nu har jag precis såld detta, vem skall ha pengarna nu om dom sitter på mitt konto?Har även en fastighet till som står på mig sedan innan vi träffades.Vi har även ett gemensamt konto.Vi har ett testamente och där står att all min övriga kvarlåtenskap skall tillfalla mina barn, och vad arvinge erhåller skall vara enskild egendom och skall varken i äktenskap ingå i bodelning. Motsvarande skall gälla avkastningen liksom vad som träder i dess ställe.Jag har även det gåvobrev från min mor på x antal kronor som har ökat i värde under tiden.Vad betyder allt detta ?Claes
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag delar upp frågan lite så blir den lättare att besvara. Det som kan sägas såhär på förhand är att huvudregeln när ett äktenskap ska upplösas är att en bodelning ska göras enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1 §. Undantaget är antingen om ingendera part önskar dela på något eller om det bara finns vad som kallas enskild egendom. Det som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Vad som är enskild egendom finns i ÄktB 7 kap. 2 §. Giftorättsgodset, som då är allt annat och är det som ingår i bodelningen enligt ÄktB 10 kap. 1 §. Från giftorättsgodset får man i skälig omfattning undanta personliga tillhörigheter, alltså kläder, smycken (dock inte alltför dyra), parfymer och presenter som alltså ska vara personligt kopplade till den ena maken enligt ÄktB 10 kap. 2 §. Saker man kan nyttja gemensamt räknas alltså inte in här. När man utrett hur mycket vardera maken har i giftorättsgods drar man ifrån makarnas skulder från detta (ÄktB 11 kap. 2 §) och kvar blir ett belopp som man delar lika mellan makarna enligt ÄktB 11 kap. 3 §. Det vi alltså ska reda ut är i vilken mån de egendomar du frågat om är enskild egendom eller inte. Angående den sålda fastigheten Jag antar utifrån din fråga att fastigheten vid din död skulle tillfalla dina barn. Beräkningen man gör av giftorättsgodset har utgångspunkten i de förhållanden som rådde då er ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten enligt ÄktB 9 kap. 2 §. Alltså, de skulder och tillgångar ni hade vid den tidpunkten är det som räknas in i bodelningen. Det innebär att såvida tillgången inte är skyddad enligt någon av de alternativ som finns i ÄktB 7 kap. 2 § så är pengarna på kontot giftorättsgods och kommer räknas med i bodelningen. Fastigheten Detsamma gäller i regel här. Om inte egendomen är skyddad genom äktenskapsförord, ärvd med förbehållet att det är din enskilda egendom eller köpt med pengar som var enskild egendom så är även fastigheten giftorättsgods oavsett om den på pappret står på dig. Det gemensamma kontot Det samma gäller här. Ert gemensamma konto är också giftorättsgods, såväl som era personliga. TestamentetAngående ditt testamente så är det inget som påverkar hur förhållandena ter sig i er bodelning utan är det som bestämmer vad som händer med det som blir över efter dig när du går bort. Att arvet till dina barn från dig blir enskild egendom skyddar ditt arv till dem i en eventuell bodelning för deras skull. Ditt arv (och det som träder i dess ställe, alltså om något köps med pengar från arvet) kommer alltså inte att tas med i bodelning om någon av dina barn genomgår en sådan. Däremot händer ju inget av detta förrän du går bort och det har därför ingen betydelse för er bodelning eftersom ni båda fortfarande lever. GåvobrevetBeroende på hur gåvobrevet är utformat så kan detta vara enskild egendom enligt ÄktB 7 kap. 2 § 2 punkten. Gåvobrevet ska alltså innehålla villkoret att det är din enskilda egendom för att det ska vara undantaget från bodelningen. Just nu ser det alltså ut som att det mesta av dina tillgångar kommer att medtas i er bodelning. Det man ska komma ihåg är att bodelningen under de flesta omständigheter är en överenskommelse mellan makarna. Det finns alltså alla möjligheter att utforma er egen bodelning utefter vad ni själva tycker är skäligt! Bodelningens krav på skriftlighetEn mycket viktig sak att komma ihåg om man gör på detta sätt och inte har juridiska ombud med sig är att bodelningen ska vara skriftlig enligt ÄktB 9 kap. 5 §. Det har betydelse eftersom det inte finns någon tidsgräns för när en bodelning måste vara klar. Det innebär alltså att makarna kan skilja sig och separera men har ingen skriftlig bodelning gjorts så kan den ena parten komma tillbaka åratal senare och kräva en bodelning med de förhållanden som rådde då man skilde sig. Det är en situation man inte vill sätta sig i! Så oavsett vad ni kommer fram till sinsemellan, se till att upprätta ett tydligt dokument om hur ni fördelar giftorättsgodset, underteckna det båda två så vet du att ni är skyddade inför framtiden. Hoppas du fått svar på dina frågor och lycka till!

Utgör mitt hus enskild egendom?

2019-11-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag äger ett hus. Jag undrar om huset ska bli enskild egendom vid separation eller dödsfall.
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga – såsom jag tolkar den – gäller alltså vad om det hus du äger utgör enskild egendom eller ej, för det fall att ett förhållande med en make upphör genom separation eller dödsfall. I grund och botten är det alltså en fråga om vad som händer med äganderätten till detta hus i nyss nämnda situationer. Detta aktualiserar regler i äktenskapsbalken (ÄktB).Makars egendom är som utgångspunkt giftorättsgodsSvaret på din fråga beror till stor del på om du är gift eller singel. Eftersom du inte specificerat vad som är fallet, kommer jag redogöra för båda situationer.Är du singel är regler om enskild egendom och giftorättsgods överhuvudtaget inte tillämpliga – något jag misstänker att du redan vet. I så fall äger endast du din egendom, och ingen annan har något anspråk på att få ta del av den (annat än som arv). Systemet med bodelning är i stället rent familjerättsligt. Som huvudregel utgör all gifta makars egendom giftorättsgods (ÄktB 7 kap. 1 §). Det innebär inte som många tror att äganderätten till egendomen automatiskt är delad, utan endast att den andra maken har ett framtida anspråk på en del av egendomens värde om förhållandet skulle ta slut (ÄktB 10 kap. 1 §). Det är alltså en skyddsregel, för att se till att det gemensamma "boets" värde fördelas jämnare mellan makarna och undvika att den "fattigare" blir utblottad vid ett uppbrott. Utgångspunkten – oavsett hur länge du ägt huset och huruvida din eventuella make/maka bor där – är att halva husets värde ska tillfalla din hypotetiska partner om du är gift. Som du säkert redan vet kan denna värdedelning undvikas genom att förklara egendom som enskild (ÄktB 10 kap. 1 §). Enskild egendom kan uppstå på ett antal olika sätt, men huvudsakligen sker det genom,1. ett äktenskapsförord,2. genom villkor i gåva från någon annan än din make/maka,3. Genom villkor i testamente.Alltså ska egendomens värde – huset i ditt fall – inte delas mellan dig och din eventuella make/maka, om ni bestämt detta i ett äktenskapsförord, om du fått huset i gåva av någon som föreskrivit att den ska vara enskild egendom, eller om du ärvt huset med föreskrift i testamente om att huset ska förbli enskild egendom. Vidare är huset enskild egendom om du har köpt det med ärvda pengar som utgjorde enskild egendom (ÄktB 7 kap. 2 §). Stämmer inget av detta är ditt hus antagligen giftorättsgods, då detta som sagt är utgångspunkten. Värt att notera är att äktenskapsförord inte måste skrivas före ett äktenskaps ingående, och att du alltså har möjlighet att förklara ditt hus som enskild egendom även om du redan är gift.Jag hoppas du fick svar på din fråga,Mvh

Hur fungerar giftorättsgods och enskild egendom i förhållande till testamente?

2019-11-14 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min make ingick äktenskap under oktober månad innevarande år. I samband med detta skrev vi äktenskapsförord några månader innan vigseln. Vårt äktenskapsförord är utformat enligt följande: att min makes samtliga tillgångar liksom framtida förvärv skall vara giftorättsgods, att mina samtliga tillgångar liksom framtida förvärv skall vara min enskilda egendom. Äktenskapsförordet är registrerat hos Skatteverket. Min make upprättade dock tidigare ett testamente, och i vilket han bl a testamenterade en summa till en hjälporganisation, vilket jag naturligtvis inte har någonting emot. Min fråga är dock: gäller giftorättsgodset efter det att summan i testamentet till hjälporganisationen dragits av?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur fungerar en bodelning?När ett äktenskap upplöses, antingen genom skilsmässa eller att en av makarna avlider, ska som huvudregel en bodelning genomföras (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Makarnas giftorättsgods läggs samman och man gör avdrag för skulder. Vad som återstår efter avdrag för skulder delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Enskild egendom ingår inte i bodelningen.Vad testamenterar man bort?Om en av makarna avlider blir det giftorättsgods som finns kvar på hans sida efter bodelningen + hans eventuella enskilda egendom hans kvarlåtenskap. Det är från kvarlåtenskapen testamentsförordnande delas ut. ÄktenskapsförordÄktenskapsförord är ett avtal mellan makar om hur deras egendom ska behandlas vid en bodelning. Giftorättsgods ingår i bodelningen medan enskild egendom inte gör det. Huvudregeln är att ett äktenskapsförord ska respekteras. Skulle ett äktenskapsförord vara väldigt ofördelaktigt för någon av makarna eller är oskäligt pga. omständigheterna det tillkommit i kan någon av makarna eller dödsbodelägare till den avlidne maken påkalla jämkning av äktenskapsförordet (12 kap. 3 § ÄktB). Regeln tillämpas dock mycket restriktivt och HD har bara prövat ett sådant fall en enda gång och kom fram till att jämkning inte skulle ske. Gäller giftorättsgodset efter det att summan i testamentet till hjälporganisationen dragits av?Giftorättsgods och enskild egendom är något som bara påverkar bodelningen som sker när ett äktenskap upplöses. Vad som är giftorättsgods och enskild egendom påverkar inte arvsfördelningen som görs efter bodelningen. När ett äktenskap upplöses genomförs först en bodelning. Det den avlidna maken har kvar på sin sida efter en likadelning av giftorättsgodset + hans eventuella enskilda egendom utgör hans kvarlåtenskap. Testamentsförordnande och arv utgår sedan från kvarlåtenskapen, dvs när giftorättsgodset delats upp. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ska mina motorcyklar ingå i bodelningen?

2019-11-22 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning vid skiljsmässa, vid våran skiljsmässa undrar jag om allt som finns i vårat förhållande ska delas 50-50. Jag är ägare av motorcykel som jag införskaffat före bröllopet och även motorcykel jag införskaffat efter bröllopet, alltså 2 st. Hur ser lagen ut angåeende bodelning i denna fråga. Är det enbart boende som delas? Mig veterligen så blev inga äktenskapsförord inblandat vid bröllopet. Cyklarna är registrerade på mig. Tacksam för svar i dessa kristider.
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). I 7 kap. 2 § äktenskapsbalken beskrivs vad som är enskild egendom:1. Egendom som p.g.a. äktenskapsförord är enskild,2. egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda,3. egendom som en make har erhållit genom testamente med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda,4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda,5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.I ditt fall utgör motorcyklarna giftorättsgods då de inte faller in under någon ovanstående punkt. Detta innebär att motorcyklarna ska ingå i bodelningen (10 kap 1 § äktenskapsbalken). Värdet av motorcyklarna delas lika emellan er (11 kap 3 § äktenskapsbalken).Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du har fler frågor eller funderingar!

Hur gör man vid en skilsmässa om ena maken har mera pengar på sina egna konton?

2019-11-18 i Bodelning
FRÅGA |Om ena maken har mera pengar på sina konton. Hurgör man då vid en skilsmässa?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning och äktenskapsskillnad finns stadgade i äktenskapsbalken (ÄktB). Hur går en bodelning till?När ett äktenskap upphör på grund av skilsmässa ska man som huvudregel genomföra en bodelning. Bodelning behövs inte om makarna endast har enskild egendom och ingen begär att överta bostaden (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods läggas samman och delas lika. Huvudregeln är att all egendom är giftorättsgods så länge egendomen inte har gjorts till enskild egendom. Man kan göra egendom enskild genom exempelvis äktenskapsförord eller att någon av makarna mottagit gåva/arv/testamentsförordnande med föreskriften om att det ska vara makens enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). I bodelningen beräknar man först hur mycket giftorättsgods respektive make har och sedan gör man avdrag för deras respektive skulder. Vad som återstår läggs samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 1-3 § ÄktB).Om ena maken har mera pengar på sina konton. Hur gör man då vid en skilsmässa?Om det inte finns några föreskrifter om att några bankkonto ska utgöra enskild egendom utgör tillgångarna giftorättsgods och ska ingå i en bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Banktillgångarna räknas samman med övrigt giftorättsgods och delas lika mellan makarna efter att man gjort avdrag för eventuella skulder (11 kap. 3 § ÄktB). Kan man jämka bodelningsresultatet om ena maken har mer tillgångar?Huvudregeln är att allt giftorättsgods ingår i bodelningen och delas lika mellan makarna. Det finns dock en möjlighet till jämkning av bodelningen om den har lett till ett oskäligt resultat. Den av makarna som har mest giftorättsgods kan påkalla jämkning av bodelningen enligt skevdelningsregeln (12 kap. 1 § ÄktB). Vid tillämpning av bestämmelsen kan maken med mest giftorättsgods få behålla mer än vad en hälftendelning hade lett till förutsatt att en hälftendelning är oskälig. Vid bedömningen om hälftendelningen är oskälig tar man hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Det kan vara svårare att jämka enligt skevdelningsregeln desto längre ett förhållande varat, då kan det krävas betydande skillnader mellan makarnas nettoförmögenheter för att man ska kunna jämka resultatet enligt skevdelningsregeln. SammanfattningHuvudregeln är att banktillgångarna ingår i bodelningen såvida de inte utgör enskild egendom. Vid bodelningen läggs banktillgångarna och övrigt giftorättsgods samman och delas lika mellan makarna efter avdrag för skulder. Om hälftendelningen leder till ett oskäligt resultat kan maken med mest giftorättsgods påkalla jämkning enligt skevdelningsregeln och få behålla mer av sitt giftorättsgods än vad en hälftendelning hade gett, men det kräver att en hälftendelning enligt huvudregeln lett till ett oskäligt resultat. Om man vill skydda sin egendom eller exempelvis sina banktillgångar från att ingå i en bodelning kan man som makar upprätta ett äktenskapsförord och föreskriva vilken egendom som ska utgöra enskild egendom och vilken som ska utgöra giftorättsgods. Om makarna bestämmer att viss egendom ska vara den ena makens enskilda egendom kommer den inte att ingå i en framtida bodelning. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Måste man ta med alla tillgångar i en bodelning?

2019-11-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min man har ansökt om skilsmässa. Vi har inget äktenskapsförord men har muntligen kommit överens om att det vi hade innan äktenskapet, dvs skulder och kapital, inte ska ingå i giftorättsgodset. Kan vi göra såhär? Ingen av oss är intresserade av att dela på det var och en hade innan äktenskapet.Mvh Annika
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring äktenskapsskillnad och bodelning finner vi i äktenskapsbalken (ÄktB).Det finns både bestämmelser som är tvingande och bestämmelser som är dispositiva i äktenskapsbalken. Att en regel är dispositiv innebär att man kan välja att inte tillämpa den, förutsatt att båda parter är överens om detta. Att en regel är tvingande innebär istället att den ska tillämpas, oavsett parternas vilja. Till att börja med kan vi fastställa att var make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB) När ett äktenskaps upplöses ska en bodelning ske (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska båda makars giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Den lagliga definitionen av giftorättsgods är "En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom" (7 kap. 1 § ÄktB). Alltså måste vi veta vad som är enskild egendom, för att veta vad det är som ska tas med i bodelningen. Enskild egendom definieras i 7 kap. 2 § ÄktB. Enskild egendom kan exempelvis vara tillgångar som någon av parterna har fått i gåva, med villkor om att gåvan inte får överlämnas. Det kan även vara tillgångar som blivit enskild egendom genom äktenskapsförord. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ställs det tre krav. Till att börja med måste det vara skriftligt, det ska dessutom vara undertecknat av båda makarna, slutligen ska det vara ingivet för registrering hos skatteverket. Att ni muntligen kommit överens om att vissa tillgångar och skulder ska undantas från bodelningen, och således ses som enskild egendom, är inte tillräckligt för att ett giltigt äktenskapsförord ska anses föreligga (7 kap. 3 § ÄktB).Reglerna kring vad som ska tas med i bodelningen och hur bodelningen ska göras är till stor del dispositiva. Detta betyder att ni kan välja att inte ta med era kapitaltillgångar och skulder i bodelningen. Det finns dock tvingande regler som eventuellt kan hindra er från att göra på detta sättet. I 13 kap. ÄktB finns nämligen regler till för att skydda borgenärer. En make får inte avstå från egendom som denna hade har rätt till i bodelningen om det är till skada för en borgenär (13 kap. 1 § ÄktB). Detta betyder att ni inte få göra upp bodelningen på ett sådant sätt som kan leda till att någon av er inte kommer kunna betala sina skulder. Sammanfattningsvis har ni alltså möjlighet att avstå från att ta med era kapitaltillgångar och era respektive skulder i bodelningen. Detta gäller dock endast under förutsättningen att någon borgenär inte skadas.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Kan man ångra ett muntligt bodelningsavtal?

2019-11-12 i Bodelning
FRÅGA |HejsanDet är så att jag håller på och skilja mig har gått några veckor in på betänketiden. Vi har flyttat isär och gjort en väldigt orättvis muntlig bodelning ifrån min och mångas synvinkel. Kan jag begära att den görs om trots att han anser att den är klar? Om vi tar det stora som jag anser orättvist så är det så att bilen vi hade stod på min mamma. Men den skulle han ha. Lånet som också stod på mamma var det inget tal om. Så det sitter jag nu och betalar av på. Vi hade ganska nyligen köpt en ny tv som min mamma stod på avbetalningen. Den skulle han ha. Den betalar han iof 1500 på varje månad. Sen hade vi ett kredit som stod på min mamma vilken han inte betalar av eller så utan det betalar jag av nu. Även en avbetalning på H&M som endast jag sitter och betalar av på. Möbelväg fick jag med en våningsäng, en vanlig säng, 2 byråer, ett skrivbord och nästan min dotters hela rum. Resten som hela vardagsrummet som ganska ny soffa, nytt vardagsrumsbord, ganska ny matsalsgrupp alla tavlor, textiler osv, skrivbord, garderober, sängar skulle han ha kvar. Vilket resulterat i att jag behövt köpa nästan ett helt nytt bohag plus betala av på alla skulder. Skulder av saker han har kvar då han använde hunden för att jag skulle släppa bilen. Jag antar att den inte ens skulle vara kvar i bodelningen då den och skulden stod på min mamma från början. Min fråga är kan jag göra nått överhuvudtaget eller ska jag få leva med skammen att jag gjort en värdelös bodelning?
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten i svensk rätt är bindande avtal kan ingås formlöst, det vill säga både muntligen eller skriftligt, men i vissa fall ställer lagen upp en formkrav som måste vara uppfyllt för att ett avtal ska anses bindande. Så är fallet rörande bodelningsavtal där det i 9 kap. 5 § äktenskapsbalken framgår att ett bodelningsavtal måste vara en skriftlig handling som är undertecknad av båda makarna. Er muntliga överenskommelse utgör alltså inte ett bindande bodelningsavtal.Du får alltså försöka förhandla med din make om en ny bodelning som ni båda kan komma överens om och därefter upprätta en skriftlig handling som undertecknas av er båda. Därefter finns det väldigt begränsade möjligheter att ändra på avtalet, eftersom utgångspunkten är att avtal ska hållas, och det krävs därför någon ogiltighetsgrund, såsom hot eller svek, för att upphäva bodelningsavtalet eller att det är så pass oskäligt att det kan jämkas.Kan ni inte själva kan komma överens om bodelningen kan ni ansöka om en bodelningsförrättare som fördelar giftorättsgodset mellan er (17 kap. 1 § äktenskapsbalken). För mer information om detta hänvisar jag till Sveriges Domstolars hemsida.Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning