Bostadsrätt - samboegendom

2019-01-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag flyttade i mitten av 2014 in i min bostadsrätt, då var jag singel. Träffade våren 2015 min nuvarande sambo, och hon flyttade sen in början av 2017. De som är min fråga är om hon har rätt till halva bostadsrätten om vi skulle separera eller är de min enskilda egendom? Vi har inte samboavtal.Många tack för ert svar!
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Eftersom du köpt bostadsrätten innan du träffade din sambo ska den inte delas vid en separation. För att din sambo vid eventuell separation ska få del av egendom du införskaffat ska egendomen utgöra samboegendom, sambolagen 8 §. För att egendom ska betraktas som samboegendom krävs att ni köpt den för att gemensamt använda den, sambolagen 3 §. Eftersom du köpte lägenheten innan du träffade din sambo kan denna inte utgöra samboegendom, och din sambo har således ingen rätt till bostadsrätten.Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan den andra sambon överta ens hyresrätt vid separation - sambolag 22 §

2019-01-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Fråga om sambolagen paragraf 22. Hur tillämpar man den om:Jag gjorde slut 3 nov med min pojkvän &satte ingen slutdatum för flytt. Situationen har blivit ohållbar och jag har satt flyttdatum på 1 feb. Det är min hyresrätt sen mer än 3 år,står ensam på kontrakt. Han flyttade in. Jag har flest poäng i bostadskö,lite buffert,går på aktivitetsstöd,inga betalningsanmärkningar. Inga gemensamma barn.Han har lite buffert,mindre poäng, sjukpenning/aktivitetsstöd. Prick.umgängesförälder.särskilda villkor för umgänge.Kan Jag förlora mitt förstahandskontrakt till honom?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ni inte har några gemensamma barn krävs det att synnerliga skäl föreligger för att din tidigare sambo ska få överta din bostadsrätt (se 22 § första stycket sista meningen sambolagen) För att veta om synnerliga skäl föreligger i ert fall måste det fastställas hur begreppet ska tolkas. I propositionen (1973:32 s. 169) till lagen framkommer vissa vägledande tolkningsgrundsatser. I propositionen sägs det att "synnerliga skäl" ska tolkas restriktivt och att det därför måste föreligga mycket starka skäl för att övertagande ska komma ifråga. Vid en intresseavvägning mellan parterna måste det mycket klart tala för att den andra parten ska få överta bostaden. På databasen karnov står, angående synnerliga skäl "att en sambo har vård om eget barn är inte en sådan omständighet som omedelbart kan leda till att synnerliga skäl föreligger, särskilt om samboförhållandet varit kortvarigt och inte upphör till följd av att en sambo dör". I ert fall förstår jag det som att din tidigare pojkvän inte har vård om ett eget barn utan endast umgängesrätt med barnet. Det gör att synnerliga skäl på denna grund inte direkt föreligger, det blir då ännu svårare att nå upp till kravet. Däremot ska övriga omständigheter också tas med i beaktning. I ett rättsfall (T 14130-16) var omständigheterna följande: Ett sambopar separerade och den part som inte ägde hyresrätten ville överta den. Samma part hade dessutom vårdnaden om ett barn. Trots dessa omständigheter bedömde tingsrätten att synnerliga skäl inte förelåg för att hyresrätten skulle få övertas. Övriga omständigheter i fallet skiljde sig från omständigheterna i ert fall. Däremot talar målet för att det krävs mycket för att synnerliga skäl ska föreligga. Min slutsatsÄven om din tidigare pojkvän tycks ha behov av bostaden och har svårare att få en annan bostad än dig, samt att han har umgängesrätt med sitt barn så talar det inte för att synnerliga skäl föreligger i detta fall. Som jag har redogjort, krävs väldigt klara och starka skäl för att få göra ett övertagande. Inte heller, leder det nödvändigtvis till att övertagande beviljas, när parten har vårdnaden om ett barn, vilket inte ens föreligger här. Att uppmärksamma är att du endast riskerar att bli av med bostaden om ett anspråk enligt 22 § andra stycket görs. Ett sådant anspråk måste lämnas senast ett år efter att samboförhållandet upphört, eller senast tre månader efter det att sambon lämnar bostaden. Jag hoppas mitt svar har varit till nytta! Med vänliga hälsningar,

kan sambons barn ärva huset?

2019-01-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min mor och hennes pojkvän har varit tillsammans i ca 35 år. De har under alla åren varit skrivna på olika adresser. De är inte gifta. Pojkvännen har nu sålt sitt eget boende och flyttat in hos min mor 2017 och är nu skriven på hennes adress. Om det värsta skulle hända nu att hennes pojkvän går bort, kommer då hans barn att ärva halva huset? Bör de skriva någon typ av papper?
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Nu nämner att din mor och hennes pojkvän inte är gifta, och att hon flyttat in hos din mor, vilket innebär att de i lagens mening nu är sambor. Huset däremot är inte samboegendom. En bostad är endast samboegendom om man anskaffat den för att bruka tillsammans men av din fråga framgår att hon ägde sin bostad innan han flyttade in (3 § Sambolagen). När en person går bort så ska dennes arvingar ärva. Sambor ärver inte varandra så i hans fall är det hans barn som kommer ärva honom, precis som du skriver. Hans arv kommer räknas utifrån vad han äger och eventuell samboegendom (bostad och bohag) delas upp i en bodelning mellan han och din mor innan hans del blir föremål för arv. Bostad och bohag (såsom möbler och andra lösa föremål) är inte samboegendom och kommer inte vara en del av bodelningen vid någons död. Det innebär också att bostaden hon köpt innan samboförhållandet inte kan bli föremål för arv till pojkvännens arvingar. Det är så lagen ser ut, så det behövs inga papper. (8 § Sambolagen)Om han däremot tar över en bit av lånet eller äger något liknande så kan det förändra bodelningen och då kan det vara bra att skriva papper på vad som gäller. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Vårdplikten för efterlevande sambo

2019-01-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejMin lillebror hittades död 20181004. En mordutredning startades. Hans sambo lät honom dö, väntade in tills hon trodde han var död, ringde sedan efter 98 minuter 112 och när de anlände försökte de återuppliva med defrilbrator, under tiden som hon hällde ut någon vätska i bostaden med en tändare i den andra handen. 20181017 tog hon min lillebrors bil och körde den i hög hastighet mot rött ljus och krockade med tre andra bilar. Min lillebrors bil är nu helt skrot. Är detta inte ett lagbrott, sambo ej arvsrättig, och vid min lillebrors död torde väl bilen tillhöra arvingarna. Har även läst något om en lag som säger att efterlevnad sambo ska vårda den dödes saker fram till bouppteckning som ska förrättas 20190119.
Moneeb Mohsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att en mordutredning redan startas lämnar jag de specifika händelserna utan vidare hänseende. Mitt svar kommer främst ta fokus på den familjerättsliga biten av frågan, d.v.s rörande skyldigheten för din lillebrors sambo att vårda hans saker. Notera att bilen inte omfattas av sambos bohag, d.v.s gemensamma inventarier i hemmet (6 § sambolagen). Med detta sagt är bilen din brors egendom om hans namn står på den. Detta kan brytas genom ett så kallat dolt samägande som jag kommer gå in på längre ner i mitt svar. Vilken skyldighet att vårda din brors egendom har hans sambo?Precis som du säger har dödsbodelägaren (sambon) vårdplikt över den dödes egendom, förutsatt att det inte finns en annan förmyndare (18 kap 2 § första stycket ärvdabalken). Denna vårdplikt är en så kallad rättslig plikt som åvilar i första hand delägare, d.v.s den som bott med den döde. Vid det fall man åsidosätter denna rättsliga plikt kommer det medföra skyldighet i relation till andra rättsägare i boet, d.v.s övriga dödsbodelägare (hans barn eller andra universella testamentstagare), att ersätta denna skada. I ditt fall pratar du om att sambon har kört mot rött ljus och krockat bilen. Sambon har därför skyldighet att ersätta denna skada.Vad innebär vårdplikten i praktiken?Med vårdplikten medföljer en skyldighet att förvalta och vårda egendom. I bästa mån dödsbodelägare bevara egendom oförändrad till den egentliga boutredningen kan ta vid. Det ska tilläggas att dödsbodelägarna eventuella ändringar som är ofrånkomliga på egendomen ska även omsörjas för att bevara egendomens värde (t.ex. reparationsarbeten).Vad händer med bilen när samboförhållande upphör p.g.a dödsfall?Bilen ingår som tidigare sagt inte i bohaget och ska därför stanna hos den som betalat för den. Men vid ett så kallat dolt samägande kan den andra sambon ändock ha rätt till halva bilens värde. Förutsättningarna som ska uppfyller är följande: 1. Att ena sambon inköpt egendomen i eget namn men för parternas gemensamma bruk.2. Att den andre sambon tillfört ekonomiskt tillskott som möjliggjort/underlättat köpet.3. Att sambon som utåt sett står som ägare till egendomen insett syftet bakom det ekonomiska tillskottet (dvs att de ska vara gemensamma ägare till bilen). Om alla 3 rekvisit är uppfyllda då gäller att sambon har rätt till halva summan av bilen. sammanfattningDen skada på bilen som din brors sambo har åsamkat ska ersättas av henne. Även om bilen är deras gemensamma p.g.a att ett så kallat dolt sammägande föreligger förändras vårdplikten inte. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor.Med vänliga hälsningar,

Vem av samborna har bäst rätt att bo kvar i en hyrd bostad vid separation?

2019-01-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Vi är sambos och hyr en bostad. Vem har störst rätt att bo kvar vis separation? Vi står båda på kontraktet. Vi har två små barn gemensamt och jag har två sedan tidigare som också bor i huset. Jag kommer att ha de små barnen på heltid.
Julia Amundsson |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad jag förstår är din fråga om du eller din sambo har störst rätt att bo kvar i den bostad ni nu hyr vid en separation. Reglerna om samboskap finns i sambolagen (SamboL). Jag börjar med att beskriva några allmänna förutsättningar, och därefter vidare specifikt till din fråga. Är bostaden samboegendom? När ett samboförhållande tar slut ska den egendom ni har, som är samboegendom,fördelas lika mellan er i en bodelning (8 § SamboL). Detta gäller dock bara om någon av er begär det. Samboegendom är gemensam bostad och gemensamt bohag som skaffats i syfte att användas gemensamt (3 § och 5 § SamboL). Eftersom du och din sambo båda står på kontraktet, antar jag att ni också skaffade bostaden för att bo i tillsammans. Bostaden är därför samboegendom. Vem har störst rätt att bo kvar? Eftersom bostaden är samboegendom, får den av er som bäst behöver bostaden bo kvar om ni separerar (16 § SamboL). För att avgöra vem som bäst behöver bostaden görs en helhetsbedömning där olika faktorer har betydelse. Att era gemensamma barn ska bo hos dig på heltid talar för att du bäst behöver bostaden. Även bostadens avstånd till skola och barnomsorg spelar roll för vem som ska få bo kvar, eftersom barn ofta mår bäst av att inte behöva byta skola. Ytterligare faktorer som kan spela roll är närheten till en sambos arbetsplats, om en sambo har uppnått hög ålder eller har någon slags funktionsnedsättning som gör att hen är mer beroende av att bo kvar i den aktuella bostaden. Slutligen kan även möjligheten att skaffa bostad på egen hand spela roll. Till exempel om du har mycket lättare att skaffa en annan bostad än vad din sambo har, talar det för att din sambo bäst behöver bostaden. SammanfattningSom du märker är det många olika faktorer som kan vara av betydelse vid bedömningen av vem som bäst behöver lägenheten. Vad som i er situation talar starkt för att du bäst behöver bostaden, är att du ska ha barnen boende hos dig på heltid. Om det inte finns andra omständigheter som talar för att din sambo bäst behöver bostaden, skulle jag tro att du sannolikt får bo kvar. Det är dock svårt för mig att säga exakt vad som gäller utan fler detaljer om er situation. Råd Hoppas svaret är till hjälp och att ni hittar en bra lösning! Om ni inte själva kommer överens om vem som bäst behöver bostaden, kan ni begära att tingsrätten utser en bodelningsman. Detta kostar dock varför det bästa är om ni själva enas om en lösning. Har du fler funderingar får du gärna ställa en ny fråga eller lämna en kommentar. Det går även bra att kontakta någon av våra jurister på Lawline! Med vänliga hälsningar

Samboavtal

2019-01-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vad betyder det i praktiken att man som sambor avtalat "att reglerna om bodelning i sambolagen inte ska gälla mellan oss avseende vår gemensamma bostad och vårt bohag" hur är det med sådant som köpts in under tiden som sambos? Eftersom jag som skriver och frågar, är den som flyttat in i det hus som min sambo äger. Vid flytten gjorde jag mig av med mycket, framförallt hushållsgrejor då vi fick dubbel uppsättning. Min fråga är nu vad händer i praktiken om vi går skilda vägar eller då någon faller ifrån före den andre? Vi har båda träffats på äldre dagar och jag känner mig otrygg inför åldrns höst om något sådant skulle hända. Huset är helt min sambos. Vad kan jag göra för att känna mig trygg inför kommande år framöver? Mvh
Christoffer Tolf |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 9 § sambolagen kan sambor upprätta ett så kallat samboavtal om att bodelning inte skall ske. Detta innebär att bostad och bohag som du och din sambo införskaffat och förvärvat för gemensam användning inte kommer delas upp genom bodelning vid en eventuell samboupplösning. Egendom som ni var för sig äger kommer ni att behålla själva och egendom som ni äger tillsammans kommer att regleras med stöd av lag om samäganderätt. Som samägare till egendom har man rätt att förfoga över sin andel i den samägda egendomen, men för att förfoga över egendomen i sin helhet krävs alla delägares samtycke enligt 2 § lag om samäganderätt. Kommer man inte överens om en gemensam försäljning av egendomen kan man ansöka hos tingsrätten för att få den samägda egendomen såld på offentlig auktion. För att undvika problem vid en eventuell samboupplösning är det enklaste att låta all egendom som förvärvats för gemensam användning ingå i en bodelning. Detta svar är under förutsättning att ni vill dela på all sådan egendom. Ett alternativ är då att ni makulerar det befintliga samboavtalet. Ni kan även upprätt ett nytt avtal där ni anger att bodelning ska ske men där ni utesluter specifikt angiven egendom som ni inte vill ska ingå i bodelningen.Avseende din sambos hus finns det inte mycket att göra då huset inte utgör samboegendom. Vidare har du ingen äganderätt till huset och således ingen samäganderätt. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.Med vänlig hälsning,

Vem tar över lägenhet efter separation av samboförhållande?

2019-01-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Jag och min sambo har nyligen separerat. Han har inte hittat något boende än och bor kvar i lägenheten med mig och det är bara jag som är skriven på detta kontrakt för lägenheten. När jag sa att jag ville att han skulle vars utflyttad till slutet av månaden så hotade han mig att ta lägenheten och kasta ut mig med hjälp av sambolagen. Men just nu har jag inget arbete men jag har löst det så att jag kan betala hyran ändå, men kan sambolagen gälla redan efter att vi bott här i 4månader. Har hört något om att när sambolagen går in så är det den som har arbete som får ta över lägenheten?, Men samtidigt får jag enligt vår hyresvärd inte skriva över detta kontrakt på någon annan så då måste jag i så fall stå på den här lägenheten som han ska bo i för annars måste jag säga upp den?
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den relevanta lagen här blir Sambolagen, den hittar du HÄRNär ett samboförhållande upphör så delas enbart på vad som är samboegendom, (SamboL 3 § och 5 §) Vad som är avgörande för samboegendom är att det ska röra sig om Gemensam bostad eller bohag (vad som vanligen ingår i ett hem). Det krävs alltså att er bostad är gemensam, vilket innebär att ni införskaffat den gemensamt i syfte att gemensamt bo där. Om din sambo alltså flyttade in till din bostad, är lägenheten inte samboegendom.I ert fall framgår det att det rör sig om en hyresrätt, men det framgår inte om den är förvärvad för gemensamt bruk. Är den det - så är lägenheten samboegendom.Om lägenheten är samboegendom:Vid upphörandet ska ni dela lika på all samboegendom, genom bodelning om ni begär detta, (8 §). Om kravet ovan uppfylls, innebär det att ni ska dela lika på lägenhetens värde. Eftersom ni ska dela på hela samboegendomens värde, utgör detta värde er respektive andel. Denna uppdelning görs innan själva fördelningen utav all egendom sker.När ni sedan bestämmer vem som har rätt till själva lägenheten, så är det den som bäst behöver lägenheten som har rätt att få den (16 §). Det kan vara t.ex. den som har barn eller vårdnad om barn. Men det innebär också att den andre ska ersättas för en ev. mellanskillnad. Om lägenheten inte är samboegendom:Om lägenheten inte är samboegendom finns en möjlighet för din sambo att ändå överta lägenheten, enligt 22 §. Denna möjlighet gäller enbart om han kan visa att han bäst behöver den - i det fall ni har barn tillsammans. Om ni inte har barn tillsammans så krävs det synnerliga skäl vilket är ett högt ställt krav. Ett sådant synnerligt skäl skulle till exempel kunna vara en kvinna som väntar barn. Men i det fall din sambo har ett eget barn som han vill flytta in i lägenheten med, räknas det inte som ett synnerligt skäl. Om denna möjlighet blir aktuell och din sambo har rätt till lägenheten så är det också tvingande för din hyresvärd.Eventuell Jämkning:Huvudregeln är att all samboegendom delas lika. Det framgår inte hur långt ert samboförhållande varat, men om det enbart varat i 4 månader kan det innebära en grund för jämkning. Jämkning blir aktuellt om ert samboförhållande varat under kort tid (vanligen under 5 år) och det vore oskäligt med en likadelning i förhållande till övriga omständigheter eller ekonomiska förhållanden. Desto kortare tid ert samboförhållande varat, desto mer kan jämkas. (15 §)Sammanfattning:- Då ert samboförhållande upphört delar ni enbart lika på samboegendom, varför det är viktigt att utreda om lägenheten är samboegendom eller inte.- Är den samboegendom, så övertar den som bäst behöver lägenheten.- Det finns en ytterligare möjlighet att överta lägenheten, men som däremot handlar om ett högt ställt krav för att få överta den. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Finns det några generella krav på när ett samboförhållande anses föreligga?

2019-01-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag undrar hur mycket som man måste bo tillsammans för att räknas som sambo? T ex hur många dagar om året, timmar per månad eller liknande? Jag tänker på t ex 1. När man har många resdagar om året2. När man har så stora problem i relationen att man ibland måste vara ifrån varandra?Gör lagen/praxis skillnad på VARFÖR man inte tillbringar VARJE nattvila tillsammans? I övrigt delar man ett liv som sambos när man fysiskt är tillsammans och tar gemensamt ansvar över bostaden, har sexuellt umgänge och har ekonomiskt utbyte/nytta av varandra?
Niki Moini Mostofi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan sägas att det inte är lätt att svara på din fråga, eftersom det brukar göras en bedömning baserat på samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Jag kommer dock att gå igenom allmänna regler och uttalanden.Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 kap. 1 § första stycket sambolagen). Tydligare uttalanden finns i förarbetena till lagen (se prop.2002/03:80, s.44), där det sägs att man kan utgå från att ett samboförhållande föreligger om paret bor tillsammans och har gemensamma barn. I annat fall kan man utgå från att samboförhållande föreligger om paret har gemensam folkbokföringsadress. Om parterna är folkbokförda på olika adresser krävs, ifall de inte har gemensamma barn, att en helhetsbedömning av deras förhållande utvisar att de har en gemensam permanentbostad och gemensamt hushåll och att detta förhållande varat en inte alltför kort tid. Ett riktmärke kan vara att de har bott tillsammans i minst sex månader.Sammanfattningsvis finns inga tydliga krav (t.ex. tidskrav) för att ett samboförhållande ska anses föreligga. Varken lag eller praxis tar således hänsyn till varför parterna inte tillbringar varje nattvila tillsammans. Det sker istället en bedömning där hänsyn tas till parternas relation och levnadsförhållanden. Om dessa visar att parterna kan anses bo stadigvarande tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, är de att anse som sambor enligt lag. Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,