Bodelning gällande hyresrätt som sambor

2020-10-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag ska flytta ihop med en person och kommer att skriva mig på den adressen. Hur kommer min framtid se ut om vi separerar? Kommer jag ha någon rätt till lägenheten? Det är en hyresrätt. Har hört att om man är skriven där och bott där ett tag har man en rättighet till lägenheten. Man kan inte bli utkastad. Stämmer det? Och hur länge måste man ha varit skriven där? Vill känna mig säker om framtiden. Med vänlig hälsning
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ni som sambor separerar kommer er gemensamma bostad och bohag delas lika på. Detta gäller om ni köpt det för gemensam användning, dvs. "samboegendom" (3 § sambolagen). Bohag är till exempel, möbler, hushållsmaskiner och annat i hushållet som är avsett för gemensam användning (6 § sambolagen).Bostaden ingår endast om den är köpt för gemensamt bruk. Har någon av samborna köpt bostaden innan samboförhållandet inleddes ska denna inte ingå som samboegendom. Bostaden tillfaller då personen som köpt den från början. Har man däremot införskaffat bostaden med tanken att båda samborna ska dela på den har båda personerna lika mycket rätt till den. Vad gäller hyresrätter så är det ungefär samma regler som gäller för hus och bostadsrätter. Om denna lägenhet är införskaffad för att ni gemensamt ska bo i den spelar det ingen roll vem som står på kontraktet, det är ändå samboegendom (5 § sambolagen). Skulle samboförhållandet upphöra ska denna alltså ingå i en s.k. bodelning (8 § sambolagen). Det blir dock skillnad om du står på hyreskontraktet just för att du ska bo i denna, och din partner flyttar in först senare, eller tvärtom. Då blir den som står på kontraktet som har rätt till lägenheten. Det kan bli så att den som har störst behov av lägenheten ändå har rätt till den oavsett vem som står på kontraktet (16 § 2 st. sambolagen). Vid en sådan bedömning tar man vanligtvis in faktorer såsom om någon av er har barn, ekonomiska situationer, möjligheter att hitta nytt boende m.m. Sammanfattningsvis beror det hela på i vilket syfte hyresrätten är införskaffad, om det är för gemensamt bruk eller inte. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?

2020-10-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Sambopar som separerar, hus där vi äger 50% var. Han vill bo kvar i huset. Vad kan jag få kräva att få då?
Nicolina Abaas |Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur egendom fördelas vid bodelning avseende samboförhållanden. Då det inte framgår särskilt mycket information utgår jag i mitt svar nedan från att ni inte har upprättat ett samboavtal som åsidosätter lagreglerade bestämmelser.När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras utav samboegendom (8 § SamboL). Gemensamma bohag och (möbler, elektronik och liknande) och bostad utgör samboegendom (3 § SamboL). Vad som menas med gemensamt är att de har förvärvats för gemensamt bruk med tanken att ni båda skulle nyttja de. Det som återstår av samboegendomen efter avdrag för skulder ska läggas samman och därefter delas lika mellan er (14 § SamboL). Vad gäller er bostad, den som bäst behöver bostaden har rätt att få den i avräkning på sin lott om det kan anses vara skäligt utifrån omständigheterna. Om din sambo anses behöva bostaden bäst kan hen ta över bostaden, men behöva då kompensera dig så att du får bohag eller annan ersättning till samma värde (16 och 17 §§ SamboL).Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?

2020-10-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |https://lagen.nu/2003:376Jag och min särbo planerar bli sambos och bo i mitt hus. Huset köpte jag för 18 år sedan så det har skett en rejäl värdeökning på flera mille under åren som gått. Ingen av oss har barn och vi är i den åldern att det inte kommer bli barn. Nu till frågan:Hur löser vi det juridiska. Jag vill inte riskera förlora mitt boende om vi skulle separera efter en tid men vill att han skall känna sig delaktig i fastigheten. Jag vill att han skall stå som delägare i vårt gemensamma boende Jag förväntar mej inte att han skall köpa in sig i huset med halva summan av nuvarande värdering på huset men vill inte bli honom skyldig halva huset med det värdet om vi skulle separera. Jag vill heller inte riskera att om/när någon av oss dör vara tvungen lämna över hälften till hans familj. Oavsett hur vi känner för varandra och hur vi tror att den andre skulle handla vid en ev separation så vill jag ändå försäkra mej om att vi går in med rätt värde och kan lämna med rätt värde där båda vinner på att vi delat på kostnader för boendet men att jag inte förlorar min "pensionsinvestering" vid en ev separation. Hur löser vi detta på bästa sätt?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om din bostad kan komma att ingå i en eventuell bodelning om ditt samboförhållande skulle upphöra. Vidare förstår jag den som att du, i så fall, vill veta om det är möjligt för dig att avtala om att bostaden inte ska ingå i en sådan bodelning. Regler om samboförhållanden och vad som gäller vid ett samboförhållandes upphörande finns i sambolagen. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.Bodelning vid samboförhållandets upphörandeEtt samboförhållande föreligger då två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Då ett samboförhållande upphör av någon annan anledning än att samborna ingår äktenskap ska deras samboegendom, i det fall någon av samborna begär det, fördelas mellan dem genom bodelning (8 § sambolagen). Märk väl att detta endast gäller om någon av parterna begär det. Skulle ni vara överens om att var och en ska behålla sin egendom så behöver ni inte genomföra någon bodelning.SamboegendomMed samboegendom avses sambornas gemensamma bostad och bohag under förutsättning att den har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Den gemensamma bostaden kan exempelvis utgöras av fast egendom som någon av samborna äger (5 § 1 punkten sambolagen). Det gemensamma bohaget, å sin sida, avser möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). Däremot omfattas inte bohag som uteslutande används av den ena sambon.Egendom förvärvad för gemensam användningDen springande punkten för vad som kommer att räknas som samboegendom vid en eventuell bodelning är att egendomen har förvärvats för gemensamt bruk. När det kommer till den gemensamma bostaden brukar denna anses vara förvärvad för gemensamt bruk om den har förvärvats under samboförhållandets gång. Har den däremot förvärvats före samboförhållandet brukar den inte anses vara förvärvad för gemensamt bruk. I undantagsfall kan dock en bostad som har förvärvats i nära anslutning till samboskapets ingående anses ha förvärvats för gemensamt bruk om avsikten var att den skulle användas i samboförhållandet. Det samma gäller för det gemensamma bohaget.Detta innebär att ditt hus med största sannolikhet inte lär anses vara samboegendom. Det finns även rättsfall från högsta domstolen som talar för detta (NJA 2004 s.542). Om det föreligger synnerliga skäl för det så kan dock den av samborna som har störst behov av bostaden överta denna trots att den inte utgör samboegendom (22 § sambolagen). Detta gäller emellertid endast då den gemensamma bostaden är en hyres- eller bostadsrätt. Är din bostad varken en hyres- eller bostadsrätt (vilket inte verkar vara fallet att döma av informationen i din fråga) behöver du inte behöver bekymra dig för detta.SamboavtalDet kan dock vara värt att notera att sambolagen utgör så kallad dispositiv lagstiftning. Detta innebär att den endast gäller i den utsträckning som samborna inte har avtalat om något annat. Det finns därför en möjlighet för dig och din särbo att ingå ett samboavtal där ni kommer överens om att viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning eller att bodelning över huvud taget inte ska ske i det fall att ert samboförhållande upphör (9 § sambolagen). Ett sådant avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda. Nu kommer troligtvis inte ditt hus att utgöra samboegendom, och därför inte ingå i en eventuell bodelning, men ett samboavtal kan likväl vara ett bra sätt att reglera era förmögenhetsförhållanden i andra hänseenden.SammanfattningEftersom ditt hus inte har förvärvats för ditt och din sambos gemensamma bruk så kommer det förmodligen inte att omfattas av en eventuell bodelning i händelse av ert samboförhållandes upphörande. Troligtvis behöver du därför inte närmare reglera detta genom något avtal. Skulle du ändå vilja reglera och tydliggöra vad som ska eller inte ska ingå i en framtida bodelning så kan du göra detta genom att ingå ett samboavtal. Skulle du behöva hjälp med detta så kan du vända dig till vår juristbyrå. Du kan även kontakta oss via telefon för mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar får du gärna återkomma.Vänligen,

När gäller sambolagen?

2020-10-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej ! Jag bo nu med min dotter i ett stor förstahandskontrakt lägenhet . Min pojkvän vill att jag och min dotter från min tidigare förhållande ska flytta till honom så snart som möjligt. Vi ska bli sambo. Om vi flyttar till honom måste jag säga upp min lägenhet och säljer allt möbler som jag har, för han har redan allt i hemmet . Han har bostadsrätt. Kan jag och honom skriva ett samboavtal att han kan inte slänga mig ut direkt om vårt förhållande gick sönder. Isåfall vill jag har 2 år på mig för att flytta. Detta är för min trygghet och säkerhet skull. Jag vill inte hamna på gatan med min dotter. Vi båda kommer att skriva under det. Så om vårt förhållande fungera inte, måste han följa vårt avtalet?? Dvs han kan inte slänga ut oss innan vi hittar et annat boende och Max i 2 år ?? Jag vill ingenting annat från honom förutom den tiden som jag behöver .
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du och din partner flyttar ihop anses ni som sambos i lagens mening om ni stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Har en av samborna till exempel köpt en bostad i syfte att båda samborna ska bo i den, då blir det samboegendom. Har personen i fråga däremot köpt bostaden i syfte att han/hon själv ska bo i den, och den andra sambon senare flyttar in när samboförhållandet inleds, är detta inte att anse som samboegendom och kommer därmed inte ingå i en bodelning (8 § sambolagen). I ditt fall har din partner redan en införskaffad bostad och även bohag (dvs. möbler och liknande) som jag utgår från inte är köpt för att ni gemensamt ska använda detta. Skulle ni därmed separera är bostaden och bohaget enbart din partners. Detta är dock sambolagens regler som anger detta. Viktigt att komma ihåg är att sambolagen är en dispositiv lag. Med detta menas att den endast gäller om ni som sambos inte kommit överens om någonting eget. Exempelvis genom att skriva ett samboavtal. Med detta sagt är det alltså möjligt att ni själva avtalar om vilka regler som ska gälla vid en eventuell separation. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vad är samboegendom?

2020-10-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Har tidsintervallen betydelse vid köp av bostadsrätt innan man blir sambor?Min bror köpte bostadsrätt 2 år innan han blev sambo. Nu har dom bott ihop i 8 år. Så min fråga är om min bror är ensam ägare till lägenheten om de separerar?
Matilda Hamner |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om jag förstår dig rätt vill du veta om din brors bostadsrätt utgör samboegendom eller hans enskilda egendom.SamboegendomEnligt 3 § Sambolag (2003:376) är bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning samboegendom. Det innebär att allt som införskaffats enskilt av en individ utan syfte att det ska användas gemensamt med en sambor inte utgör samboegendom. Eftersom din bror köpte bostadsrätten två år innan han blev sambor köptes inte bostadsrätten för gemensam användning och räknas därför som hans enskilda egendom. Vilket i sin tur innebär att bostadsrätten inte ska ingå i en eventuell bodelning.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?

2020-10-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo ska gå isär. Han står på hiset själv men jag har köpt allt till badrum såsom dusch m.m. Har jag rätt att få pengar för det som kommer bli kvar i huset?
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom du skriver att du och din sambo ska gå isär, så har ni haft ett samboförhållande. Därför kommer jag använda mig av sambolagen (nedan förkortad SamboL) för att kunna besvara din fråga.Vad som sker när ett samboförhållande upphörBodelningNär ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra så ska samboegendomen fördelas mellan samborna om detta har begärts av någon av dem (8 § stycke 1 SamboL). Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § stycke 2 SamboL). Det innebär att om du vill att en bodelning ska göras så måste du begära detta.Viktigt att dock poängtera är att sambor har rätt till att avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § stycke 1 SamboL). Så länge du och din sambo inte avtalat om detta ska du kunna begära att få en bodelning genomförd.Tingsrätten kan hjälpa till att utse en bodelningsförättare åt er om ni inte själva kommer överens. Du kan läsa mer om det här.SamboegendomSambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med "förvärvats för gemensam användning" avses i normalfallet inte egendom som en sambo har förvärvat före samboförhållandet. Endast förvärv av egendom som skett i nära anslutning till samboförhållandet kan anses ha förvärvats för gemensam användning.I bedömningen är det avgörande om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt. Det innebär följaktligen att bostad och bohag som har förvärvats efter inledandet av samboförhållandet som huvudregel ska betraktas som förvärvade för gemensam användning.Gemensamt bohagMed sambors gemensamma bohag avses exempelvis möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Hit hör inte bohag som används uteslutande av den ena sambon (6 § SamboL). Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål hör inte heller hit (7 § SamboL).Bohag som normalt förekommer i ett hem hör därför till sambors gemensamma bohag. Det innebär för din del att saker du köpt till ert gemensamma hem räknas som ert gemensamma bohag och ska ingå i en eventuell bodelning. Detta så länge egendomen förvärvats för gemensam användning vilket saker till badrum får bedömas göra. Det innebär alltså att värdet på egendomen som hör till huset som förvärvats för gemensam användning ska delas på hälften vid en eventuell bodelning.Har du ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig på nytt. Lycka till med den eventuella bodelningen!Vänligen,

Om sambos separerar och bara ena sambon står på lagfarten?

2020-10-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |När vi köpte vårt hus kunde jag inte stå på lånen eftersom jag var student. Min sambo stod alltså som ensam ägare och låntagare i flera år. Jag har dock alltid hjälpt till att betala lånen eftersom vi haft gemensam ekonomi. För 7 år sedan skrev han över halva fastigheten på mig som en gåva. Jag tog dock inte ut lagfart förrän för ca 2 år sedan. I gåvobrevet stod det att jag inte var tvungen att överta några lån, så det har jag inte gjort, men jag har fortsatt hjälpa till med lånekostnaden. När vi nu ska separera hävdar han att han har mer rätt till huset än jag eftersom han köpte det från början. Stämmer det? Han/vi köpte det ju för gemensamt bruk och vi har bott tillsammans i det med våra två barn i över 20 år. Vi har inget samboavtal.När vi köpte vårt hus ingick en del möbler och annat lösöre. Ingår dessa i samboegendomen, eller räknas det som hans eftersom jag inte stod på lånen i början?Efterhand har vi tagit flera lån på huset, men de har inte gått till förbättring av egendomen utan till inköp av maskiner som han har bokfört i sin enskilda firma. Har jag någon rätt till dessa? Måste jag betala för lån som har bekostat hans maskiner? Jag var tvungen att stå som medlåntagare eftersom han inte fick ta fler lån själv. En del av lånen har dessutom en annan egendom, som jag inte har någon rätt till, som säkerhet. Ska jag betala för lån på en fastighet som jag inte har någon rätt till?Är jag betalningsansvarig för lån som endast han står på vår gemensamma bostad?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din exsambo har inte rätt till huset mer än vad du har enligt de uppgifter du lämnar. Vad som ingår i samboegendom, vilket är den egendom som ska delas upp när ett samboförhållande upphör, är er gemensamma bostad och era möbler. Ett krav som ställs på både bostaden och möblerna är att de ska ha inhandlats för gemensam användning, 3 § sambolagen.Som er gemensamma bostad räknas huset oavsett om vem som står som ägare, om den förvärvades för er gemensamma användning vilket du uttryckligen förklarar att den köpets för, 5 § p.1 SamboL. I detta fallet står du dessutom numera på lagfarten. Att ni inte har något samboavtal ändrar inte på det faktum att ni har lika del i huset, finns det inget samboavtal som främst brukar framtas för att man vill avtala annorlunda än vad som står i lagen, så är det som lagen föreskriver som gäller. De möbler som ingick vid köpet och de möbler som inhandlats under förhållandet som är avsedda för er gemensamma användning, ska delas upp vid den bodelning ni står inför det spelar ingen roll att du inte stod på lånen från början, 6 § SamboL. Maskinerna som ingår i hans enskilda firma, ingår inte samboegendomen, utan är något som kommer att undantas. Eftersom du står som medlåntagare har du en direkt skyldighet i förhållandet till banken, om inte ditt ex kan betala så kommer banken kräva dig eftersom ni är solidariskt betalningsskyldiga. När det gäller er två emellan beror det på er överenskommelse, bara för att du enligt sambolagen inte har rätt att ta del av värdet för maskinerna så kan du fortfarande avtalat med honom om att stå på lånet och det är inget sambolagen kan upplösa. Eftersom du nu beskriver det som att du inte har rätt att ta del av maskinerna då ni inte verkar avtalat om något annat, så är det inte rimligt att du fortsatt står som medlåntagare. Går det inte att lösa att han står på det själv, och du accepterar att stå på lånen så länge han betalar, hade jag gett dig rådet att skriva ett avtal som reglerar lånen för maskinerna. Gällande bolånet så kommer din exsambo att få göra avdrag på värdet på hans andel av bostadsvärdet så att han får täckning för lånet som finns på huset. Ditt ex får inte täckning för de lån som tagits på fastigheten för hans maskiner eftersom det inte tillhör er samboegendom. Då det är svårt att beskriva hur det går till med ord så redovisas här ett exempel: bostaden är värd 1 000 000, och ni äger hälften var dvs 500 000/ var. På bostaden finns ett lån på 250 000kr som står i din exsambos namn. Ett avdrag kommer att göras på ditt ex andel för att ge täckning för lånet, eftersom lånet är en skuld och inte en tillgång. Hade ni sålt lägenheten nu hade ni ju inte fått ut 1 000 000, utan 750 000kr. Din andel: 500 000 Ditt ex andel: 500 000 – 250 000= 250 000 Så den summan som kommer att slås samman är 500 000 + 250 000 = 750 000 Sedan kommer summan halveras för att få ut era andelar dvs 750 000/= 375 000/ var. Så efter bodelningen av huset kommer ni "lämna" med följande" : Din andel: 375 000 Ditt ex andel: 375 000 (+ 250 000 som är ett lån, = 525 000). Denna beräkningen följer av 13-14 § § SamboL. Du är sammanfattningsvis inte betalningsskyldig för lånet på huset eftersom du inte står på lånet, men för de lån som du står som medlåntagare på. Ditt ex har inte mer rätt till huset i avseendet att hans andel är större eller liknande. Om ni båda vill behålla huset och båda har ekonomisk möjlighet att göra det, så kommer den som anses ha bäst behov av bostaden att ges förtur, vid vägledning av detta luddiga begrepp, ser man bl.a. vem av er som ska ha barnen boende hos sig, om någon era barn fortfarande bor hemma. Är det du som anses ha det största behöver, kommer du också att överta lånet på bostaden och ditt ex lån som har säkerhet i bostaden behöver ges annan säkerhet, 16 § SamboL. Hoppas detta är svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Hur kan Jag köpa ut min sambo?

2020-10-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag ska köpa ut min sambo från vår lägenhet. Vid utköpet, görs det med mäklare eller med bankman? Hur lång tid tar ett utköp om vi är överens?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns framförallt två sätt man kan gå till väga när du ska köpa ut din exsambo ur huset. Jag antar att ni äger 50% vardera av lägenheten. Genom bodelning:När man avslutar ett samboskap kan man göra en bodelning om någon av er begär det, men det är inget krav på det (8 § sambolag). För att bostaden då ska omfattas i en bodelning krävs att den är införskaffad för att användas gemensamt (3 § sambolag). Om ni båda är överens om att det är du som ska köpa ut din sambo så ger ni bostaden ett marknadsvärde. Detta gör man med fördel genom att ta hjälp av en mäklare som anger vad huset har för marknadsvärde, detta utgör försäljningspriset. Sen från den vinsten som skulle uppkommit beräknar ni en fiktiv reavinstskatt på 22 % (den är endast fiktiv eftersom det inte sker en försäljning utan en bodelning) som dras av från marknadsvärdet. Sedan delas den summan lika er emellan och det blir det belopp som du ska ersätta sambon för hans eller hennes del av lägenheten.Jag har här nedan ett exempel:Försäljningspris 2 000 000 kr = Marknadsvärde + renoveringskostnader – mäklarkostnaderInköpspris 1 500 000 kr = det ni köpte huset förFörsäljningspris 2 000 000 – Inköpspris 1 500 000 = Vinst 500 000 krReavinstskatt: 22 % av vinsten 500 000 = 110 000 krNettovärde: Försäljningspris 2 000 000 – reavinstskatt 110 000 = 1 890 000Det du ska lösa ut ex-sambon med: 1 890 000 / 2 = 945 000 krUtan bodelningEftersom en bodelning vid avslutande av samboskap inte krävs enligt lag så kan du och din sambo även komma överens själva om hur ni ska genomföra köpet. Det gäller även om den inte införskaffats för gemensamt bruk men ni äger 50 % ändå (t.ex. om den ena av er köpte in er i den andres bostad). Då kommer dock din sambo som blir utköpt behöva betala skatt på den eventuella vinst hon gör (44 kap. 13 § inkomstskattelag).Hur långt tid ett utköp tar är svårt att bedöma då det skiljer sig från fall till fall. Men är ni båda överens om att du ska köpa ut din sambo, väljer ni att kontakta en mäklare då kommer mäklaren ge bostaden ett mäklarvärde. Hur långt tid det tar för mäklaren kan du fråga mäklaren om. Med vänliga hälsningar,