Utköp av sambo ur gemensamt ägt hus

2019-09-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min före detta sambo har ett gemensamt hus. Huset är värderat till 2,700 000 miljoner.Jag och min nya sambo är villiga att köpa ut honom ur huset för 1 300 000kr Då när vi köpte huset var det enbart jag som gick in med kontantinsatts efter försäljning av mitt egna tidigare hus. Så jag och min före detta har papper på att jag äger 55% av huset och han 45%Nu är det så att han vägrar att sälja sin halva till oss för något under 1 450 000 men är villig att lägga upp det till försäljning och sälja så att vi bara går +/- 0 på bolånen, enbart för att jag inte ska få vinst som går till kontantinsatts till ett nytt boende.Kan han lägga vilket pris han vill på sin halva för att sälja till oss? Om vi säljer till någon helt utomstående måste jag då släppa huset till första bästa?
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av familjerättslig karaktär och regleras framförallt i sambolagen men även till viss del i lag om samäganderätt. Sambolagens regler kan avtalas bort genom ett så kallat samboavtal (9 § sambolagen). Jag kommer i mitt svar utgå från att det inte finns något samboavtal. Vad är samboegendom och hur beräknas andelarna i en bodelning?Ett samboförhållande upphör om samborna flyttar isär (2 § sambolagen). När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning om någon av dem begär det (8 § sambolagen). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde (8 § sambolagen). Det betyder att man utgår från egendomens värde dagen då ni flyttade isär, alltså ska man utgå från bostadens värdering den dagen. Med samboegendom avses gemensam bostad om den förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Det verkar som ni förvärvat huset för gemensam användning och det kommer därmed ingå i bodelningen. Vid bodelning ska först sambornas andelar i boet beräknas (12 § sambolagen). Detta gör man genom att ta all egendom vardera sambo äger och sedan dra av ett så stort belopp att ens skulder täcks (13 § sambolagen). Det är bara skulder hänförliga till samboegendomen som får dras av, i detta fall hade man alltså fått dra av eventuellt huslån eftersom det är hänförligt till huset som utgör samboegendom. Det som återstår läggs sedan samman och fördelas lika mellan samborna (14 § sambolagen). Vad detta i praktiken innebär är att även om den ena sambon äger mer samboegendom än den andra kommer allt delas lika. Även om du på pappret äger 55% av huset kommer du alltså efter bodelning endast få ta del av 50%. Själva lottläggningen- hur fördelas egendomen i praktiken?Med ledning av de andelar som räknats ut enligt ovan ska samboegendomen fördelas mellan samborna på lotter (16 § sambolagen). Den som bäst behöver bostaden ska få behålla denna genom avräkning på sin lott (16 § andra stycket sambolagen). Om huset är förenat med lån ska den sambon som behåller huset överta hela lånet (16 § tredje stycket sambolagen). Om sambons andel inte täcker hela husets värde ska sambon istället betala resterande belopp i pengar, alltså "köpa ut" den andra sambon ur huset (17 § sambolagen). Det är här det blir tvistigt för er del. Som tidigare beskrivits ska man beräkna samboegendomens (husets) värde den dag då samboförhållandet upphörde, alltså den dag ni flyttade isär. Du nämner att huset är värderat till 2 700 000 kr och i sådana fall ska du till din före detta sambo utge egendom eller pengar motsvarande 1 350 000 kr. Ifall han vill ha mer pengar än så innebär det i praktiken att han motsätter sig att huset var värt 2 700 000 kr den dagen då samboförhållandet upphör. Du nämner att han vill att ni ska betala 1 450 000 kr, detta innebär att han tycker huset var värt 2 900 000 kr. Det är helt omöjligt att säga vilken värdering som är rätt eftersom det hela handlar om spekulation. Hur löser man problemet som uppstått?Den fråga ni är oense om är vilken summa du ska betala honom för att stå som ensam ägare på huset. Det finns två möjliga lösningar på problemet. En lösning är att man kan begära att tingsrätten förordnar en bodelningsförrättare (26 § sambolagen, 17 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Om samborna inte kan komma överens ska bodelningsförrättaren pröva frågor som är tvistiga (26 § sambolagen, 17 kap. 6 § ÄktB). Detta innebär att i första hand kommer bodelningsförrättaren se om ni kan komma överens om en lösning. I andra hand, om ni inte kan komma överens, kommer bodelningsförrättaren att meddela ett beslut om vad som ska gälla ifråga om de tvistiga frågorna. Kostnaden av en bodelningsförrättare ska som huvudregel fördelas lika mellan samborna (26 § sambolagen, 17 kap. 7 § andra stycket ÄktB). Är man missnöjd med bodelningsförrättarens beslut kan man klandra beslutet genom att väcka talan mot den andra sambon hos tingsrätten inom fyra veckor från delgivning av bodelningsförrättarens beslut (26 § sambolagen, 17 kap. 8 § ÄktB). Den andra möjliga lösningen är att bodelning görs genom att ni får lika andelar i huset, i sådana fall innehar ni huset med samäganderätt (19 § sambolagen). Detta är i praktiken ingen lösning på problemet eftersom ni fortfarande äger huset gemensamt. I sådana fall ska ni gemensamt bestämma hur ni ska förfoga över det (2 § lag om samäganderätt). I sista hand kan en samägare hos rätten ansöka om att få egendomen såld genom offentlig auktion om man inte kan komma överens (6 § lag om samäganderätt). SammanfattningÄven om du står som ägare till 55% på huset kommer det vid en bodelning praktiskt bli så att du endast får del av 50% av huset om det inte finns något samboavtal som säger annat. Det ni är oense om är med vilken summa du ska köpa ut honom. Lagen pekar ut att du ska köpa ut honom med halva värdet på huset, det man kan ifrågasätta från din före detta sambos sida är alltså värderingen som gjorts av huset. Han kan alltså inte fritt välja vilket pris han sätter på sin halva (det pris du ska köpa ut honom med), men han kan ifrågasätta den värdering som gjorts och hävda att huset egentligen är värt mer pengar. Eftersom ni nu är samägare till fastigheten hade ni gemensamt kunna sälja den. Som samägare ska ni gemensamt bestämma hur ni ska förfoga över huset, alltså betyder det att du inte behöver acceptera första bästa bud om du inte vill och då kommer inte heller huset kunna säljas till personen som lagt det budet. För att slippa sitta kvar i en ekonomisk intressegemenskap med din före detta sambo är det bästa om en bodelning kan ske. Eftersom ni inte verkar komma överens kan det vara aktuellt att anlita en bodelningsförrättare som hjälper er komma överens, eller i sista hand fattar ett beslut om hur bodelning ska ske. Avslutande rådOm ni verkligen inte kan komma överens om en summa du ska köpa ut din före detta sambo för rekommenderar jag att ta kontakt med tingsrätten som sedan förordnar en bodelningsförrättare. Om du vill ha ett ombud som företräder dig kan jag förmedla kontakt mellan dig och vår juristbyrå. Är detta något du önskar vänligen kontakta mig på linn.lindelof@lawline.se. Har du följdfrågor eller behöver förtydligande är du välkommen att kontakta mig på min mailadress ovan. Hoppas detta var till hjälp för dig!

Vad händer med min skuld på vårt gemensamma hus vid bodelning mellan sambor?

2019-09-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo köpte ett hus för 3 år sedan. Vi har inget samboavtal (som man såklart borde haft).Huset kostade 2 200 000 och jag lånade personligen upp ca 550 000 SEK till kontantinsats och renovering. Nu skall vi separera, och min fråga är om jag har någon rätt till "mina" 550 000 SEK efter försäljningen av huset. Eller blir det så att skulden är min personlig, men huset delas lika mellan oss?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller för sambor finns i sambolagen (SamboL). Eftersom det inte framgår av din fråga kommer jag utgå ifrån att ni äger huset hälften var. Jag kommer också utgå ifrån att din skuld till banken är 550 000 SEK. Om du betalat av på lånet och skulden nu är till exempel 300 000 SEK är det den summan som ska räknas med. Jag utgår också ifrån att ert hus är värt 2 200 000 SEK idag.Vad ingår i bodelningen mellan sambor?Då två sambor separerar ska en bodelning göras om någon av samborna begär det, och i bodelningen ingår samboegendomen (8 § SamboL). Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Eftersom ni köpt huset tillsammans med avsikten att bo där tillsammans är det samboegendom och ska ingå i bodelningen. Även era möbler, hushållsmaskiner och liknande som någon av er köpt med avsikten att ni ska använda det tillsammans ska ingå (6 § SamboL). Hur går bodelningen till?Vid bodelningen ska era andelar i samboegendomen beräknas (12 § SamboL). Först kommer all er respektive samboegendom listas på er sida, och all er egendom som inte är samboegendom kommer listas som annan egendom. Det ni äger gemensamt listas med hälften var hos er. Efter att all egendom listats får varje sambo avräkna så mycket som krävs för att täcka sina skulder (13 § SamboL). Sådana skulder som är direkt hänförliga till samboegendomen får avräknas därifrån. Alla skulder som inte är direkt hänförliga till samboegendomen ska avräknas från annan egendom, och endast om annan egendom inte räcker till får man avräkna från samboegendomen (13 § andra stycket SamboL). Efter att avdrag för skulder gjorts ska det som återstår av samboegendomen läggas ihop och delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Detta är det värde som varje sambo ska få efter bodelningen. Efter att man vet detta ska samboegendomen fördelas på lotter (16 § SamboL). Detta för att man ska veta exakt vilken egendom varje sambo ska få. Eftersom detta inte var din fråga kommer jag inte gå in i mer detalj på det. Om du undrar över det är du välkommen att ställa en ny fråga.Din situationJag kommer nedan visa en bodelning om man utgår ifrån att det enda ni äger är huset, ingen annan samboegendom och ingen annan egendom. Du Din sambo Hus 1 100 000 Hus 1 100 000 Skuld -550 000 Summa: 550 000 1 100 000 Totalt: 1 650 000Delas på två: 825 000 var.Detta innebär att du får behålla 550 000 för att täcka dina skulder plus de 825 000 du får då ni delar lika. Du kommer alltså efter en sådan här bodelning ha 1 375 000 SEK och din sambo kommer ha 825 000 SEK. Du måste dock komma ihåg att detta var en väldigt förenklad bodelning, samt att jag utgick ifrån att huset är värt 2 200 000 SEK och att din skuld är på 550 000 SEK. I er riktiga bodelning kommer ju även all annan samboegendom, och eventuella andra skulder ingå, samt de riktiga värdena för huset och din skuld. Men jag hoppas att detta ändå kunde göra det lite tydligare för dig. Mvh,

Har min sambo rätt till mina sparpengar om vi separerar?

2019-09-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min tjej bor tillsammans, men hon har en annan lägenhet där hon är skriven och hyrs av hennes ex. Hon betalar hälften av hyran i våran lägenhet. Jag har lån och har två jobb har hon rätt till mina sparpengar eller vad har hon rätt när vi går isär??
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för sambor finns i sambolagen (SamboL). När är man sambor?Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § SamboL). I förarbetena till lagen (proposition 2002/03:80 s. 44) konstateras att en gemensam folkbokföringsadress innebär att man presumeras vara sambor. Men även om man inte har gemensam folkbokföringsadress utesluter det inte att man är sambor. Då ska en helhetsbedömning göras. Om en sådan visar att paret har en gemensam permanent bostad och gemensamt hushåll och att detta inte varat en allt för kort tid (ett riktmärke kan vara sex månader) är de sambor i lagens mening. Med detta sagt kommer jag utgå ifrån att du och din flickvän är sambor.Vad händer om två sambor separerar?Om två sambor bestämmer sig för att separera ska en bodelning göras om någon av samborna begär det, och i bodelningen ska samboegendomen ingå (8 § SamboL). Samboegendomen är sambornas gemensamma bostad och bohag, om det förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med gemensamt bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Det är alltså enbart samboegendom som ska ingå i bodelningen. Sådant som inte är samboegendom ska inte ingå i bodelningen. Till exempel bankkonton, bilar och sådant som uteslutande används för den ena sambons bruk är inte samboegendom och ska således inte ingå i bodelningen. SlutsatsSom svar på din fråga, nej din sambo har inte rätt till dina sparpengar om ni skulle separera. Det hon har rätt till är hälften av er samboegendom, det vill säga er gemensamma bostad och bohag, om det förvärvades för gemensamt bruk. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Ingår gåva i bodelningen mellan sambor?

2019-09-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Min sambo och jag ska separera och vi bor i ett hus som han tagit över som gåva när vi var tillsammans. Vi bodde då på en annan adress tillsammans för att sedan flytta till våran nuvarande adress (gåvan). Gäller sambolagen för det nuvarande huset, gåvan, som vi bor tillsammans i nu?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för sambor regleras i sambolagen (SamboL). Vad ingår i en bodelning mellan sambor?Om två sambor ska flytta isär ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendomen. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Sådant som inte är samboegendom ingår inte i bodelningen. I samboegendomen ingår inte sådant som den ena sambon fått i gåva av någon annan, med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § SamboL). Det är möjligt för sambor att avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå (9 § SamboL). Eftersom du inte skriver något om det utgår jag ifrån att ni inte skrivit något sådant samboavtal. Om ni skrivit ett samboavtal där huset finns med gäller såklart det ni då kommit överens om. Vad gäller för ert hus?Huruvida huset ni bor i är samboegendom och ska ingå i bodelningen beror på om det förvärvades med syftet att ni skulle bo där tillsammans. Om din sambo fick huset som gåva med villkoret att huset ska vara din sambos enskilda, är det inte samboegendom och ska då inte ingå i bodelningen. Utgångspunkten för bedömningen är vad som var gåvogivarens vilja. Om din sambo fick huset i gåva och avsikten var att ni skulle bo i huset tillsammans, inte att det skulle vara din sambos enskilda, är det samboegendom och ska ingå i bodelningen. Det är den sambo som påstår att något förvärvats för gemensamt bruk som ska kunna bevisa det. I detta fall är det alltså du som ska bevisa att huset förvärvades för gemensamt bruk, för att det ska ingå i bodelningen. Det är svårt för mig att svara på exakt vad som gäller i din situation eftersom jag inte känner till alla omständigheter, och särskilt vad som var gåvogivarens avsikt. Men jag hoppas ändå att detta kan vara svar på din fråga! Mvh,

Måste vi följa sambolagen vid bodelning, eller får vi komma överens om annat?

2019-09-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo och jag ska separera. Vi har inget samboavtal. Han ska bo kvar i vårt gemensamma radhus.När jag har tittat på bodelningsförslag på nätet står det att båda parter ska dra av för vinstskatt och mäklaravgifter. Är detta något som måste göras enligt lagen eller har min sambo och jag fria händer att helt utforma hur vi lägger upp den ekonomiska delningen mellan oss? Kan jag som flyttar på något sätt bli skyldig honom vinstskatt i efterhand när han en dag säljer radhuset?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Sambolagen har bestämmelser för det fall att två sambor inte kan komma överens om hur eventuell fördelning dem emellan ska ske. Om du och din sambo kommer överens om något annat än vad lagen stadgar så får ni därmed lov att göra det.Du kan inte bli skyldig din sambo någon vinstskatt den dag han säljer radhuset. När en bostad förvärvas genom bodelning uppkommer det ingen vinstskatt som ska betalas (8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). När ett boende övertas genom bodelning gäller den s.k. kontinuitetsprincipen (44 kap. 21 § IL). Det innebär att du inte behöver betala någon skatt och att din sambo övertar ansvaret för skatt. Den dag din sambo säljer bostaden kommer han att vara skattskyldig för eventuell vinst. Detta är även anledningen till att man brukar göra en fiktiv försäljning och räkna ut vad skatten och eventuella mäklarkostnader hade blivit om fastigheten hade sålts idag. På så vis sker det en kompensation till den som tar över bostaden (även om det i praktiken, beroende på fastighetsmarknaden, kan innebära att övertagande part kan få betala så väl mer som mindre skatt vid en försäljning i framtiden).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur får jag ett samboskap att upphöra och hur tillvaratas rätten till halva värdet på bostaden?

2019-09-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag lever under hot från min sambo som jag deläger vårat hus med. Jag undrar vilka möjligheter jag har för att komma härifrån medan jag står som delägare på bolånen. Han säger att han ska dra ut på det så mycket han kan för att få stanna kvar och för att göra det svårt för mig.Om jag hittar säkert boende och flyttar, då måste jag betala två boenden och troligtvis få slut på pengar så att jag tvingas flytta tillbaka hit för att jag ändå är bunden att betala.Snälla hjälp!Inga barn inblandade, vi är inte gifta och har bott här i ett år. 50% ägandeskap på båda och han vägrar sälja.
Evelina Karhu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det gäller samboskap regleras många juridiska frågor i sambolagen (2003:376), samboL.Utgångspunkten för ett samboskap är alltså att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1§ samboL). De huvudsakliga situationerna för att ett samboskap ska anses vara upplöst är om någon av samborna gifter sig, om de flyttar isär eller om någon av dem avlider (2§ samboL). Det bästa, utifrån denna utgångspunkt, är som du har uppmärksammat att ni flyttar isär för att samboskapet ska upphöra. Här kan det eventuellt bli aktuellt att även ändra sin folkbokföringsadress för att tydligare signalera att samboskapet är över. Du skriver att detta eventuellt kan bli en belastning för dig ekonomiskt att ha två boenden och att du därför riskerar att måsta flytta tillbaka. Kolla upp med släkt och/eller vänner om du kan bo hos någon av dem för att slippa betala för dubbla boenden. Skulle det inte finnas möjlighet till det så är mitt råd att kontakta din närmsta kvinnojour – eftersom du beskriver att du lever under hot från din sambo (dock vänder sig kvinnojourerna endast till kvinnor). De kan ibland hjälpa till med boende. Oftast löser det sig, men jag förstår att oron finns där! Sedan ansöker du om sambodelning för att kunna få ett definitivt avslut (8§ samboL). Det bör gå relativt snabbt eftersom ni inte har barn ihop, men såklart beroende på domstolens belastning. Här fördelas samboegendomen och din rättighet till halva värdet på bostaden tillvaratas. Du kan dock inte styra över om huset ska sälja. Har din sambo pengar eller andra saker av värde som han kan själva för att "köpa ut" dig så är det fullt möjligt (eller om han får lån av banken). Oftast brukar bostäder handla om större värden, vilket brukar resultera i att man brukar behöva sälja bostaden.Det går emellertid att avsluta ett samboförhållande även utan att ni flyttar isär i lagens mening. Det handlar om tre situationer där man anser att upphörandet manifesterats på ett för utomstående tillräckligt synbart sätt: 1) Samboförhållandet upplöses om en sambo ansöker vid domstol om förordnande av bodelningsförrättare enligt 28§ samboL. Denna är särskilt användbar om ens partner vill "dra ut på det", förhala situationen, vägrar sälja etc. eftersom en bodelningsförrättare hjälper till att genomföra bodelning – särskilt i situationer där parterna är oense. 2) Samboförhållandet upplöses om en sambo ansöker vid domstol om rätt att få bo kvar i bostaden till dess bodelning sker enligt 29§ samboL. 3) Samboförhållandet upplöses om en sambo väcker talan om att få överta bostaden från den andra parten. (allt ovan enligt 2§ st 2 samboL) Den åtgärd som nämns i första punkten kan du vidta relativt riskfritt. I de andra två punkterna görs en bedömning av vem som bäst rätt till bostaden och det är väldigt svårt att uttala sig om när det inte finns tillräckligt med information, men också för att två jämbördiga parter sällan innebär att den ena har mer rätt än den andre. Observera att dessa åtgärder inte ändrar egendomsförhållandena (dvs det faktum att ni äger bostaden med 50% var).Sammanfattningsvis kan du först kolla upp möjligheten att få bo en kortare stund hos nära och kära, i andra fall kontakta kvinnojouren och sist ansöka om förordnande av bodelningsförrättare enligt 28§ samboL. Hoppas att du fått viss vägledning i din fråga! Vänliga Hälsningar

Vad kan jag göra för att hindra min sambo från att göra anspråk på mitt hus vid en separation?

2019-09-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min dotter håller på att köpa en fastighet. Hon ensam betalar och söker ensam lagfart. Hur skall hon göra för att hennes sambo ej skall göra anspråk på fastigheten vid ev. separation?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för sambor finns i sambolagen (SamboL). Vad händer om två sambor separerar?Om två sambor bestämmer sig för att separera ska en bodelning göras om någon av samborna begär det, och i bodelningen ska samboegendomen ingå (8 § SamboL). Samboegendomen är sambornas gemensamma bostad och bohag, om det förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Sambornas gemensamma bostad kan vara ett hus (fast egendom) som endast en av dem äger (5 § första punkten SamboL). Det är dock endast samboegendom om det förvärvats för gemensamt bruk. Sambor får avtala om att bodelning inte ska ske, eller att viss egendom inte ska ingå (9 § SamboL). Ett sådant samboavtal ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna (9 § andra stycket SamboL). Vad kan din dotter göra?Som nämnt ovan kommer fastigheten bli samboegendom om din dotter förvärvar den med avsikten att hon och hennes sambo ska bo där tillsammans. Detta innebär att den isåfall ska ingå i en eventuell framtida bodelning. För att undvika detta behöver din dotter och hennes sambo skriva ett samboavtal. Där kan de antingen bestämma att ingen bodelning ska ske alls, eller att enbart fastigheten ska hållas utanför.Det finns en rätt för en sambo att överta en bostad i vissa fall (22 § SamboL). Denna rättighet är absolut och kan inte avtalas bort genom samboavtal. Denna rätt gäller dock enbart hyresrätt eller bostadsrätt, och inte fast egendom. Därför behöver ni inte oroa er över denna i detta fall. Om ni vill kan ni enkelt och till ett fast pris upprätta ett samboavtal via vår avtalstjänst på http://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Fråga om sambobostad, samboavtal och delägarskap

2019-09-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, min dotter äger en bostadsrätt till 100 % och har nyligen fått ett barn med en kille och nu disk. dom att flytta ihop i hennes bostad ( som jag hennes pappa har delfinansierat med drygt 1,2 mkr plus att hon själv gått in med arv från sin mamma om 980 kkr från en husförsäljning som i arvet skrivets som enskild egendom ) hur gör vi för att skydda hennes bostad och tillgångar om dom båda skrivs där ? Det kan ju tyvärr hända separationer mm.Kan han exempelvis få köpa in sig till viss del via en kontantinsats om 400 kkr samt månatliga gåvor om 10 000 sek från sin far och på så sätt på ett antal år ( exvis 6 år ) bli hälftendelägare ? Kan man i ett samboavtal reglera allt detta ?
Evelina Lövgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sambobostad och samboegendom Jag tolkar din fråga som att din dotter och hennes partner inte är gifta. Om din dotters partner flyttar in i den lägenhet som din dotter äger blir sambolagen tillämplig. Vid en eventuell separation ska all samboegendom delas lika mellan samborna om någon av dem begär detta, 8 § sambolagen.Samboegendom är enligt 3 § sambolagen bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Det finns inget i din fråga som tyder på att din dotter förvärvat bostadsrätten för att hon och hennes partner skulle inleda ett samboförhållande i denna. I och med att hon anskaffat den för enskilt bruk kommer lägenheten inte ingå i vid en eventuell bodelning. Det innebär att din dotters partner inte kan göra anspråk på bostadsrätten (inklusive det bohag som inte anskaffats för gemensamt bruk), även om han flyttar in och skriver sig på den adressen. Detta gäller även om ett samboavtal inte skulle upprättas. Sambolagen är emellertid dispositiv och parterna kan själva avtala om vad som ska ingå vid en eventuell bodelning, se 9 § sambolagen. För att göra det tydligt kan de alltså i ett samboavtal komma överens om vad som ska hända med såväl bostadsrätten som bohaget vid en eventuell separation. Delägarskap I din fråga nämner du även möjligheten för din dotters partner att bli delägare i bostadsrätten. Eftersom det i detta fall sker en överlåtelse av en del av bostadsrätten ska en överlåtelsehandling upprättas. Utifrån din fråga måste din dotter och hennes partner upprätta ett köpeavtal, som således blir ett externt avtal i förhållande till samboavtalet. De kan i köpeavtalet reglera hur mycket ersättning som ska utgå och när betalning ska ske. Det föreligger således inga hinder mot att en viss summa betalas vid ett tillfälle och att löpande betalningar erlägges under en viss angiven tid. I detta hänseende kan framhållas att om din dotters partner blir delägare i bostadsrätten kan din dotter vid en eventuell separation behöva köpa ut honom, om de inte avtalat om något annat. Hoppas du fick svar på din fråga. Du har även valt telefonuppföljning till din fråga och jag har kontaktat dig på mail med förslag på tid. Återkom gärna till mig så snart du kan om du behöver boka om tiden. Med vänlig hälsning,