Hur får man rätt till egendom som ens sambo står som ägare till?

2020-02-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo äger två bilar tillsammans men han står som ägare på pappret. Kan vi själva skriva ett papper på att jag ska ärva bilarna vid en eventuell bortgång av min sambo? Och att jag har rätt till dess halva värde vid en eventuell separation?Med vänlig hälsning,Amanda
Ebba Meyer-Lie |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om sambor finns reglerat i Sambolag (2003:376) (SL). Regler om arvsrätt finns i Ärvdabalk (1958:637) (ÄB).När två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll är de att betraktas som sambor och sambolagens bestämmelser blir tillämpliga (1 § SL). Det centrala i sambolagen är att när ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av parterna önskar det (8 § SL). Vid en bodelning räknas all samboegendom ihop och summan av samboegendomen delas sedan lika parterna emellan. All egendom räknas dock inte som samboegendom utan det finns vissa undantag. Hur ägodelar ska fördelas beror på när de köptes och vad de planerades att användas till.Med samboegendom menas sambors gemensamma egendom som förvärvats för gemensam användning, (3 § SL). Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses att det skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Det avgörande om egendom ska räknas som samboegendom är om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt. För att avgöra om den införskaffade egendomen har förvärvats gemensamt vid en tvist är det av vikt vem som har betalat för egendomen. Om båda har betalat för egendomen presumeras egendomen att vara samboegendom. Frågan vem som har betalat vid inköp av egendom bör dock inte bedömas alltför formellt utan bör ses mot bakgrund av sambornas ekonomiska förhållanden i övrigt. Om båda samborna har inkomster och den ena sambon t ex svarar för löpande utgifter, såsom mat, hyra, medan den andra står för inköp av kapitalvaror, bör denna uppdelning inte vara avgörande för vem som skall anses ha bekostat inköpet (NJA 1992 s. 163).För att slippa svåra bedömningsfrågor vid en eventuell separation kan man upprätta ett samboavtal som talar om hur bostad och saker ska fördelas vid separation eller dödsfall (9 § SL). Vid separation:I det fall du och din sambo har förvärvat bilarna för gemensam användning under tiden ni var sambos blir bilarna samboegendom. Det är dock svårare att bevisa att bilarna förvärvades gemensamt då endast din sambo har betalat om det skulle vara så att det uppstår oenighet mellan er vid en separation. För att undvika oenighet vid en bodelning kan det därför vara bra att skriva ett samboavtal så att du garanteras rätten till hälften av bilarnas värde vid bodelning.Vid bortgång:I Sverige finns det inga regler som ger en sambo rätt att ärva den andre sambon efter dennes bortgång. Kvarlåtenskapen tillfaller istället den avlidnes barn eller andra släktningar enligt 2 kap ÄB. En sambo har dock rätt till bodelning, som ovan nämnts, innan den avlidnes arvingar har rätt till arv. När en efterlevande sambo begär bodelning kommer denne att undanta hälften av värdet på samboegendomen innan resterande kvarlåtenskap fördelas till den avlidnes arvingar. Om ni har samboavtal gäller det såklart även vid bodelning på grund av dödsfall. Ni kan även upprätta ett inbördes testamente enligt 10 kap ÄB för att du ska ha rätt till båda bilarna vid din sambos eventuella bortgång. Vad man ska tänka på är att det inte genom ett inbördes testamente går att skapa samma rättigheter som för makar eftersom efterlevande sambo inte ärver framför gemensamma bröstarvingar, alltså gemensamma barn.Hoppas du fick svar på din fråga!

Keeping apartment after breakup

2020-02-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hi, I have been together with my sambo for almost 10 years. We have lived in Sweden together for about 7 years. My sambo supports me financially. I just received my permanent residence permit which was tied to my sambo's application. He had to prove that he could support me financially and that we would be living together. Before that I was here on a permit which was also tied to his for the same reasons. My sambo purchased our apartment and he is listed as the sole owner, but we moved in to it together at the same time and the intent was for us to both live in together. We have lived in this apartment for 6 years now. A couple weeks ago my sambo left the apartment without warning and texted me that he wants to end the relationship. He has stopped giving me any money. He is now trying to get me to force me to leave the apartment and I have no where else to go and hardly any money since. He is not offering me any help or support. Do I have any legal rights in this situation? Can he force me to leave the apartment? If I do leave do I have any financial rights to the property? Thank you.
Adam Novak |Hello!Thank you for turning to Lawline with this questionSambo relationships are regulated by the eponymous law, Sambolagen. This law contains a few statutes that might be of help in this situation.Residency permitFrom your question I understand that your residency permit was tied to your ex-sambo. This might mean that you risk losing it. You should contact the Migration Authority as soon as possible to ensure you are allowed to stay in Sweden. Usually there is a requirement of self-support or being supported by a family member, spouse or sambo. I suspect you will need to arrange some form of income.Also, if you choose to leave Sweden, you will lose you permit after a while.Concerning the apartmentThe sambo law states that the apartment is sambo-property (3, 5 § Sambolagen). This is because you moved into it together, with the intent of living in it together while involved in a relationship of romantic nature. This means that you have rights to the apartment. The question is rather who has better rights to it.When a sambo relationship ends, either party can request within one year that all sambo-property be divided between the former sambos (8 § Sambolagen). When dividing property in this manner it might be possible to stay in the apartment as an interim solution. Also, there are rules against unreasonable results to this type of event (15 § Sambolagen), so I doubt that he can have you evicted when you have nowhere else to go. This is assessed on a case-by-case basis, though. If you manage to keep the right to live in the apartment, you will need to compensate your ex-sambo for its value.In the unlikely event that you fail to prove that the apartment is sambo-property, you can demand make a 22 §-request to overtake it. This means however that you will need to compensate your ex-sambo for its value. Unless you have children, the chance of this being successful is low. It is important that you make this request within three months of the end of the relationship, else your right to make these requests expires.My adviceYou are in a very difficult situation. First try to see if our residency permit is going to remain.Second, the part with the apartment will require you to get legal counsel if you can not reach an agreement. Therefore, I advise you to get a source of income soon. Arbetsförmedlingen, the Swedish public employment agency, will be of great assistance to you in this regard. They can help you apply for financial support, direct you to other agencies in case you need it, and help you find a job. There's also the chance that you can find legal counsel to help you pro bono. This depends on sheer luck however.Having a steady income will gives you a lot of advantage to your current situation. You should apply for unemployment benefit as soon as possible, and start searching for a job. Meanwhile you should try to reach a settlement with your ex-sambo. Most likely you will be allowed to stay in the apartment, but at a steep cost in compensations to him. Devise a plane to pay of this debt in instalments. He clearly has got somewhere to stay, so your chances are good here.The worst-case scenario might be that you need to consider returning to your home country. Contact your family to see if they can help you with legal costs or other costs that arise.I wish you the best of luck and look forward to any other questions you might haveYours sincerely,

Köpt via sambons företag - samboegendom?

2020-01-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo ska separera, sambon är f-skattare och har köpt Mac och iPads och köpt det på företaget. Hur ser en fördelning ut av dessa inköp? Är det något som jag kan ta del av?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det som ska delas mellan ex-samborna är det som kallas "samboegendom" (8 § Sambolagen). Samboegendom består av husgeråd så som möbler som samborna köpt under tiden ni levt tillsammans och som är avsett för gemensamt bruk (3 § och 6 § Sambolagen). Genom formuleringen av din fråga uppfattar jag det som att din ex-sambo har köpt datorer genom företaget. Det är alltså egendom som ska användas i företaget och inte egendom som ska användas för privat bruk. Har saker inhandlats via företaget med syfte att endast användas för privat bruk så är det en skatterättslig fråga vi är inne och snurrar på, vilket inte har betydelse i ditt fall.Sammanfattningsvis så är datorerna som din sambo köpt visa sitt företag inte sådant som ska ingå i en bodelning. Hoppas att du fått svar på din fråga,

Separera från sambo - hur ska vi dela upp vid bostadsrätten, när ena sambon betalade mer?

2020-01-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag ska separera fran min sambo. Vi har kopt en bostadsratt tillsammans, men min partner la in 5ggr sa mycket kapital som jag vid kopet. Sedan dess har vi delat lika pa amortering, rantor och renovering. Hur ska vi dela vid den kommande forsaljningen?
Paula Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om sambos rättigheter regleras av bestämmelserna i Sambolagen (SamboL). Vad omfattas av en bodelning mellan sambor? Vid en sambos bortgång, kan det bli aktuellt att göra en bodelning enligt Sambolagen. Det är dock inte obligatoriskt för sambos att bodela, men om någon sambo begär det, ska en bodelning ske, 8 § SamboL. I en eventuell bodelning mellan sambos, ingår endast begränsad egendom, så kallad "samboegendom", 3 § och 8 § SamboL. Sambolagen kan då ge dig rätt att överta egendom till ett värde av hälften av samboegendomen genom bodelning. Samboegendom är endast gemensam bostad och bohag, under förutsättning att egendomen har införskaffats för gemensam användning, alltså i ert fall bostadsrätten. Sambor får även inför en omedelbart förestående upphörande av samboförhållandet, avtala om den kommande bodelningen eller annat som har samband med denna. Avtalet ska upprättas som en handling och då undertecknas av er båda, se 10 § SamboL.Efter att skulder har täcks, läggs samboegendomen samman och delas lika mellan samborna, 14 § SamboL. Skulle en hälftendelning av samboegendomen leda till ett oskäligt resultat med hänsyn till samboförhållandets längd, ekonomiska förhållanden, såsom insatser till den gemensamma ekonomin, samt omständigheter i övrigt kan bodelningen istället göras så att sambon med störst behållning får behålla mer av sin egendom, 15 § SamboL. Sammanfattningsvis, så alltså utgångspunkten att ni ska dela hälften på samboegendomen, alltså även värdet av bostadsrätten. Men skulle en hälftendelning leda till ett oskäligt resultat, finns ett undantag i 15 § SamboL. Ni kan även välja att avtala om hur bodelningen ska gå till, om ni båda är överens. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Övertagande av bostad efter upphörande av samboförhållande

2020-02-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo ska flytta isär. Hyreslägenheten står på mig vem har rätten till att bo kvar? Jag har även en dotter på 21år som bor hemma.
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!I ditt fall blir sambolagen (SamboL) tillämplig. I lagens 3 § står det att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning och att inte något av undantagen i 4 § eller 9 § är tillämpliga. Exempel på undantagen är att en sambo erhållit egendomen genom testamente med villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda, eller att ni upprättat samboavtal om att egendomen inte ska ingå i bodelningen. Jag utgår från att något av undantagen inte är tillämpliga. I 5 § tredje punkten SamboL framgår det bland annat att med sambors gemensamma bostad avses en byggnad som samborna eller någon av dem innehar med hyresrätt. Det som framförallt blir avgörande för bedömningen är om hyresrätten har förvärvats för gemensam användning eller inte. Att den står på dig spelar ingen roll om hyresrätten innehas med syfte att använda den gemensamt.Vad som händer när samboförhållandet upphörNär ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas genom bodelning om någon av samborna begär det och begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphört, 8 § SamboL. Vid bodelningen ska era andelar i samboegendomen beräknas, 12 § SamboL. Andelarna ska läggas samman (efter att avdrag gjorts för eventuella skulder som man har hade när samboförhållandet upphörde) och därefter delas lika mellan er, 14 § SamboL. Lottläggningen avgör vem av er som får vilken egendom. Utgångspunkten är att man får behålla det man äger, men har man köpt det för gemensamt bruk ska detta delas.Övertagande av bostadI 16 § SamboL framgår det att den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att en sambo ska få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. En omständighet som spelar roll i bedömningen är om man har barn och vem som ska bo med barnen. Har du en dotter som kommer att fortsätta bo kvar hos dig torde du ha störst behov av bostaden, men det är viktigt att förstå att även andra omständigheter kan vägas in vid bedömningen, till exempel om en sambo har en nedsatt hälsa, hur bostaden förhåller sig till arbetsplats eller möjligheter att hitta lägenhet på annat håll.Rätten att överta egendomen innebär inte att sambon som avlämnar egendomen förlorar värdet av denna, utan ger den övertagande sambon att mot avräkning på sin andel eller genom att lämna egendom eller betala ta över egendomen. Istället för att lämna egendom kan den andra sambon betala motsvarande belopp i pengar, 17 § SamboL.SammanfattningDet är av betydelse att veta om hyresrätten förvärvats för gemensam användning för att det överhuvudtaget ska bli aktuellt för att denna ska ingå i en bodelning. Vid bedömningen av vem som ska behålla bostaden görs en behovsprövning och att du har en dotter talar till stor del för att du har störst behov av den. Det är dock viktigt att vara medveten om att ytterligare omständigheter beaktas vid behovsprövningen. Hoppas att du fick din fråga besvarad. Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Ska bodelning göras när samboförhållande upphör?

2020-02-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |samboförhållande upphör, ska en bodelning, bostadsvärdering ägarum. Jag har bokat men hon har avbokat...! Riktigt..?!bostad som införskaffats för att bo i tillsammans.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.När ett samboförhållande upphör har kan någon av samborna om den vill påkalla en bodelning (sambolag 8 §). Samborna har ett år på sig, efter det kan ingen av dom kräva en bodelning. Om en av samborna vill göra bodelning men inte den andra så blir det bodelning Om du vill begära bodelning, men din sambo inte vill att en bodelning görs, kan du vända dig till tingsrätten och begära bodelning. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ekonomi mellan sambor - vad är rimligt att betala?

2020-01-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |För cirka 4 år sedan flyttade jag och mitt ex in tillsammans. Vi köpte en lägenhet med hjälp av hennes föräldrar (hennes pappa stod för kontantinsatsen och hon och hennes mamma tog halva lånet var då jag inte kunde låna vid den tidpunkten. Vi har skrev ett samboavtal men inget skuldbrev till den amortering som betalats av. Vi har delat lika på precis allt (ränta, hyra samt amortering) och tanken var alltid att jag skulle ta över halva lånet men det tog slut innan. Som jag och mitt ex förstod det så skulle jag få tillbaka den amortering jag betalat under dem 4 åren vi bodde i lägenheten men det ställer hennes mamma sig emot. Hennes jurist säger:"Den del som Albin har betalt är ju en boendekostnad och den medför inte att han får någon bodelningsrätt p g a det. Det är få förunnat att bo gratis och det är rimligt att Albin är med och delar på kostnaderna."Min fråga är, finns det någon chans att få tillbaka den summa jag nu betalat av på deras lägenhet. Tack på förhand!Vänligen
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Detta är kanske inte en direkt juridisk fråga men jag ska reda ut detta och förklara vad jag anser är rimligt. Detta handlar om hur två sambos ska betala när den ena parten äger en lägenhet. När det kommer till ekonomi i ett förhållande - hur man ska betala räkningar, maten, lägenheten osv. finns det många olika sätt att lösa denna fråga. En del förespråkar att den part som tjänar mer, även ska betala mer. Exempelvis om en part tjänar 60 % av den gemensamma inkomsten ska betala 60 % av hushållet ekonomiska utgifter. Som jag uppfattar dig äger inte du lägenheten utan din sambo, ni har friskrivit lägenheten med ett samboavtal. OBS! om inte verkar det som att ni har köpt lägenheten för att ni ska bo där gemensamt och tekniskt sett spelar det ingen roll vem som faktiskt köpt lägenheten och du har i sådana fall rätt till halva lägenheten, se 3 § och 14 § Sambolagen. Vad är rimligt att betala?Som sagt alla gör olika när det kommer till hur ekonomin ska fördelas inom ett förhållande och här finns det inga rätta eller felaktiga juridiska svar. Rimligt kan jag tycka är att man är med och betalar för hushållet. Men är det rimligt att betala amortering på ett lån som din sambo kommer få (förhoppningsvis) tillbaka den dagen hon säljer lägenheten? Det du faktiskt hjälper till med är att betala av hennes skuld på ett lån. Enligt min personliga åsikt tycker jag tycker jag inte att en sambo som inte äger lägenheten ska betala på amorteringarna, eftersom det inte gynnar dig som part. Andra typer av kostnader tycker jag enligt min personliga åsikt att man ska betala, exempelvis månadsavgiften för bostadsrätten och räntan på bostadslånet. SammanfattningUppdelningen hur sambor ska göra med ekonomin i ett förhållande är aldrig enkel och det finns inga rätta juridiska svar för hur ett par ska göra. Det finns heller ingen lag som reglerar detta område utan detta är något som samborna får reda ut sinsemellan. Tyvärr finns det heller ingen lag som kan ge dig rätten att få tillbaka dina pengar. Om jag var du hade jag pratat med min före detta sambo och sagt att det inte är rimligt att du inte ska få tillbaka något på de amorteringar som du faktiskt varit med och betalat, att du kanske kan få en viss procent vid försäljning. Det har dock varit rimligt enligt min åsikt att du betalat räntorna och hyran. Men amorteringar kan jag tycka är fel, därmed håller jag inte med advokaten. Självklart ska det inte vara gratis att bo någonstans, men det är fel att du ska betala amortering när det är en kostnad som hon högst troligen kommer få i vinst på vid en försäljning. Hoppas du fått svar på din fråga och det är bara att höra av dig igen om du har fler frågor!Vänligen,

Kan min sambo gör anspråk på min bostadsrätt? Får jag ta ut hyra?

2020-01-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min särbo skall testa att bli sambos. ( hon har 1 barn sen tidigare och jag har 2 barn sedan tidigare) Hon skall hyra ut sin hyreslägenhet. Jag bor i radhus( har lån på 2,3 miljoner, marknadsvärde 4,5 miljoner)Behöver vi skriva samboavtal? Eller vad händer om vi separerar om 6 månader? Jag vill ju inte åka på att köpa ut henne på något sätt. Jag står på alla lånen och har ägt radhuset i 11 år. Och kan jag ta ut en liten hyra eller ställer det till det på något sätt?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Radhuset vid bodelningDet som ska delas mellan ex-samborna är det som kallas "samboegendom" (8 § Sambolagen). Samboegendom består av husgeråd så som möbler som samborna köpt under tiden de levt tillsammans men också sambos gemensamma bostad. För att en bostad ska anses vara sambornas gemensamma bostad förutsätts att de köpt bostaden med syftet att den ska vara parternas gemensamma hem (3 § och 6 § Sambolagen). Radhuset har varit i dina ägor i 11 år, alltså långt innan du och sin partner blev sambos. Därför är det inte sådan egendom som ska ingå i en eventuell bodelning. Inte heller möbler som du köpt innan ni blev sambos ingår, utan i princip bara grejor som ni köper tillsammans under er tid som sambos. Det är alltså ingen nödvändighet för er att upprätta ett samboavtal.HyraSå länge din sambo inte gör några större ekonomiska investeringar i radhuset så kan det inte ställa till det för dig.Det är fritt fram att du och din sambo kommer överens om en viss hyra. Detta kan ni göra genom ett muntligt eller skriftligt avtal (2 § 12 kapitlet Jordabalken). Se också till att hyran inte går över vad som är skäligt, annars kan du bli återbetalningsskyldig. Vad som är en skälig hyra kan räknas ut på flera olika sidor på internet. Såklart kan ni avtala om en lägre hyra än så, bara ni är överens. Hoppas att du har fått svar på din fråga.Hälsningar