Kan jag tvinga min sambo att flytta ut?

2019-09-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min kille bor tillsammans i en studentlägenhet och saknar samboavtal. Pga regler från hyresvärden står båda på avtalet men jag är den som är huvidboende och min kille klassas som medboende. Jag anser att vår relation behöver brytas men han vägrar att flytta ut. Har jag några som helst juridiska möjligheter att tvinga ut honom utan att först gå igenom en lång rättstvist?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna besvara ifall du kan tvinga din partner att flytta ut, behövs det utredas ifall din partner har rätt att bo kvar i lägenheten. Du skriver att ni båda står på kontraktet men du är huvudboende, det är dock mer avgörande ifall ni klassas som sambor och därför innehar gemensam bostad eller du är att anse som ensam ägare av kontraktet. Vem har rätt till bostaden?Sambor i lagens mening innebär två personer som stadigvarande bor tillsammans och lever som ett par samt har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Vad som kännetecknar ett parförhållande är bland annat längden på förhållandet, en romantisk relation, en delad ekonomi och en avsikt att leva tillsammans. Jag utgår från att ni är sambor enligt denna definition. När ett samboförhållande upphör så ska bodelning göras ifall någon av parterna begär det. Bodelningen innebär att samboegendom ska delas mellan de båda (8 § sambolagen). Huruvida er studentlägenhet ska delas mellan er eller inte dvs. vem som har rätt till den bestäms utifrån ifall den ska ingå som samboegendom eller inte. Sambors gemensamma bostad är enligt 5 § p 2. sambolagen, en bostad som införskaffats med avsikt att båda skulle bo där tillsammans och även används på det sättet. Det är alltså avgörande ifall du hyrde lägenheten innan ni blev tillsammans eller efter och såfall om tanken var att ni båda skulle bo där tillsammans. Om INTE gemensam bostadIfall att du hyrde lägenheten innan ni blev tillsammans och avsikten aldrig var att du skulle bo med din partner där så ska inte heller lägenheten ingå i bodelningen. Nu när du vill avsluta förhållandet och med det även samboförhållandet ska din partner flytta ut. Vad du kan göra ifall denne vägrar att flytta ut är att kontakta en bodelningsförrättare, som kan fördela lägenheten till dig i en bodelning (17 kap. 1 § äktenskapsbalken). Ifall partnern fortfarande vägrar att flytta, finns alternativet att kontakta Kronofogdemyndigheten för att begära verkställighet av bodelningsförrättarens beslut och de kan då tvinga ut personen ur din bostad. Om gemensam bostadIfall er avsikt från början var att flytta ihop i din lägenhet eller att ni hyrde den tillsammans från början så utgör den gemensam bostad. Jag kan tro att detta är fallet då ni båda står på kontraktet. Såfall bör du kontakta en bodelningsförrättare för att göra en bodelning, enligt reglerna i 12-14 §§ sambolagen. En bodelningsförrättare kan hjälpa er komma överens hur ni ska dela upp gemensamma saker samt lägenheten, då ni saknar samboavtal. Hur ansöker du om en bodelningsförrättare?En ansökan ska göras hos tingsrätten som då fördelar en bodelningsförrättare, läs mer här. Det finns en ansökningsavgift om 900 kronor, varför det alltid är bättre ifall båda kan komma överens själva. Sammanfattningsvis, ifall du och din partner inte kan komma överens gällande vem som ska bo kvar i lägenheten efter ert samboförhållande tagit slut kan en bodelningsförrättare alltid hjälpa er. Antingen kan en bodelning behöva ske eller ifall lägenheten inte är er gemensamma utan endast din nyttjanderätt så kan bodelningsförrättaren besluta att den ska tillhöra dig varav du senare kan ansöka om verkställighet hos Kronofogden ifall partnern fortfarande inte vill flytta. Tänk på att ett samboavtal är bra att upprätta även om det inte känns nödvändigt först. Det är också alltid bäst att försöka komma överens själva för att slippa onödiga rättstvister eller exempelvis avgifter för bodelningsförrättare. Det går dock inte alltid och då finns hjälp att söka!Lycka till och hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänligen,

Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?

2019-09-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag vart sambo 2018. Han och en släkting till honom står på lånet. Allstå äger ja inte huset. Men vi har nu separerat. Bodde ihop i 18 månader. Har jag rätt att kräva hälften av allt vi köpt ihop? Som möbler tex? Vi har betalat på gemensamma räkningar varje månad, i dom räkningarna var det med lånet. och med lite snabb uträkning har jag betalat nästan 90 000 kr. Min del har kallats * hyra* . Jag har noll koll på sånt här. Tack på förhand.
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den lag som reglerar rättsförhållandet mellan sambor är Sambolagen (SamboL). Mer specifikt innehåller lagen regler om sambornas gemensamma bostad och bohag och vad som ska hända då samborna går skilda vägar. I svaret går jag igenom de grundläggande regler som gäller enligt sambolagen, med hänvisning till dessa bestämmelser. Först presenteras ett kort svar på din fråga som du kan ha i åtanke om du vill läsa resterande.Kort svarJa, du har rätt att kräva hälften av värdet av de möbler ni köpt under samboförhållandet, med avräkning för eventuella skulder - förutsatt att det nu är mindre än ett år sedan ni separerade. Du kan då begära att ni ska göra en bodelning, där samboegendomen fördelas mellan er, vilket är den gemensamma bostaden och bohaget. Egendom som införskaffats före samboförhållandet ska inte ingå i bodelningen. De eventuella amorteringar du har gjort på din sambos huslån har du sannolikt inte rätt att få ersättning för. Vem är sambo enligt sambolagen? Enligt lagen avses med sambor (1 § SamboL): -två personer, -som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande-har ett gemensamt hushåll-samt ingen av personerna är gift eller har registrerat partnerskap. Rätten till bodelning preskriberas ett år efter att samboförhållandet upphört Eftersom ni har separerat anses ert samboförhållande ha upphört (2 § SamboL). Du har då rätt att begära en bodelning, där er gemensamma samboegendom fördelas mellan er (8 § första stycket SamboL). En sambo har ett år på sig att begära bodelning, räknat från och med då samboförhållandet upphörde. Tidpunkten ska som huvudregel räknas från det datum då ni flyttade isär (8 § andra stycket SamboL). I din fråga skriver du att du var sambo år 2018. Om du fortfarande har kvar rätten att begära bodelning beror alltså på när under år 2018 som samboförhållandet upphörde. Har det gått längre tid än ett år så har du tyvärr förlorat rätten att kräva att bodelning ska ske.Med samboegendom åsyftas parets gemensamma bostad och bohag.Samboegendom är endast den egendom som samborna har skaffat under deras samboförhållande, eller strax före samboförhållandet - om egendomen skaffats i syfte att paret ska bruka den gemensamt i deras hem. Vem av samborna som har betalt egendomen har inte någon betydelse för om den ska utgöra samboegendom eller ej. En av samborna kan alltså ha betalt för alla gemensamma möbler - de utgör ändå samboegendom. Observera att samboegendom enligt sambolagen inte innebär att ägandeskapet måste vara delat mellan samborna. Tidpunkten för separationen är avgörande för vad som är samboegendom och ska ingå i bodelningenBodelningen görs med utgångspunkt i hur egendomsförhållandet såg ut så samborna separerade. Egendom som införskaffats efter denna tidpunkt ska inte ingå i bodelningen (8 § första stycket SamboL).Allt i hemmet är inte samboegendomBohag är exempelvis möbler, hushållsmaskiner, tv, textilier, prydnadsföremål, böcker osv. som brukas i det gemensamma hemmet. -Sådant som du hade med dig in i ert samboförhållande, exempelvis en möbel du tog med dig i flytten från din tidigare bostad, är inte samboegendom. Likaså är möbler som din exsambo redan hade då du flyttade in inte samboegendom. Som ovan nämnt kan egendom som skaffats inför samboförhållandet för att bruka gemensamt trots allt anses vara samboegendom.-Bohag som endast används av den ena sambon räknas inte som gemensamt, exempelvis hobbyutrustning eller en dator som bara den ena sambon använder. Kläder och andra tillhörigheter av personlig karaktär ska undantas. Likaså är egendom som används för fritidsändamål inte samboegendom. Även här åsyftas till exempel hobbyutrustning som bara den ena sambon använder. Bestämmelsen gäller även bostäder. En fritidsbostad eller annan bostad som inte är parets huvudsakliga räknas inte som gemensam bostad (7 § SamboL). -Enskild egendom som någon av samborna erhållit i gåva, genom testamente eller som är arvegods är inte samboegendom (4 § SamboL). -Medel på bankkonton, fordon osv. är inte samboegendom och ska inte dras in i en bodelning då det inte är hänförligt till den gemensamma bostaden eller bohaget. Den gemensamma bostadenOm din exsambo ägde huset du åsyftar redan före ert samboförhållande inleddes, räknas huset inte samboegendom. Här gäller samma regler som ovan nämnt för bohag som införskaffats före samboförhållandet inletts, även om ett hus ofta utgör ett större värde. Har din sambo köpt huset med åtanke att ni skulle bo där tillsammans gäller det motsatta, att huset är samboegendom. Uppdelningen i samboegendom och personlig egendom har betydelse vid bodelningenVid bodelningen tecknar man upp ett dokument där sambornas andelar i samboegendomen beräknas (12 § SamboL). Eventuella skulder ska också avräknas (13 § SamboL). Värdet läggs sedan samman, och ska delas lika mellan samborna (14 § SamboL).Vad gäller för kostnaderna för de gemensamma räkningarna? Vad som ska räknas in som "hyra" till den sambo som äger den gemensamma bostaden är en privat överenskommelse och inte något som regleras i lag. Hur sambor väljer att fördela löpande utgifter sinsemellan varierar från par till par. Om endast den ena sambon är ägare till huset är min personliga åsikt att den andra sambon inte ska betala av på huslånet. Detta eftersom den sambo som inte är ägare inte får någon som helst rätt till ägandeskap i huset om detta inte är överenskommet. Vem som ska stå för räntan, som på sätt och vis kan ses som en kostnad för lånet är inte lika självklart, ur min synvinkel. Om man som par väljer att sätta en "fast månadskostnad i hyra" till den sambo som "hyr", eller betalar räkningar gemensamt är också en högst individuell överenskommelse som inte regleras i lag. Vad som är en "skälig hyra" beror såklart på vilka löpande kostnader som finns, och hur ni fördelar andra gemensamma utgifter. Jag har uttolkat från din fråga om den summan du nämner är hänförlig endast till amorteringar och ränta på huslånet, eller att du räknat in löpande utgifter såsom kostnader för vatten, värme och sophämtning osv. Som jag förstår det har du dock, genom att dela på de "gemensamma räkningarna" har bidragit till avbetalningar/amortering på det huslån som din exsambo och hans släkting hade. Det innebär tyvärr inte att du har rätt till ägandeskap i huset. Dina inbetalningar/överförningar kommer troligtvis att ses som en gåva från din sida. Det samma gäller om du har betalat räkningar hänförliga till renovering av huset. Av ekonomiska skäl kan det såklart vara nödvändigt att båda sambor delar på kostnaderna, även för amorteringar och renovering. Vad som är viktigt är att anteckna utgifterna som en skuld som ägarsambon har till den andra sambon, eller på annat sätt reglera ägandeskapet av fastigheten. I annat fall ses betalningarna sannolikt som en gåva till den andra sambon. Sammanfattning-Du har rätt att kräva en bodelning mellan dig och din sambo om det gått mindre än ett års tid sedan ni separerade. -I bodelningen ska samboegendom ingå, såsom gemensam bostad och bohag, om detta införskaffats under samboförhållandet och inte är enskild egendom. Ni ska alltså dela på värdet av de möbler ni köpt under samboförhållandet. Om din sambo har behållt allt gemensamt bohag kan han kompensera dig med motsvarande belopp i pengar, utifrån den summa som räknas fram i bodelningen. -Om du har betalat av på din exsambos huslån kan du tyvärr inte få tillbaka pengarna om ni inte upprättat något skuldebrev sinsemellan. Pengarna kommer sannolikt att ses som en gåva till din exsambo. Självklart kan du påpeka detta för sambon (och sambons släkting) som såklart av egen vilja kan betala tillbaka till dig. Jag hoppas att du kan tillgodogöra dig mitt svar, och har fått hjälp på vägen. Om du tror att du behöver hjälp av mer personlig karaktär finns möjlighet att ringa vår telefonrådgivning på telefonnummer: 08 533 300 04, vardagar mellan kl. 10.00-16.00. För mer ingående juridisk hjälp rekommenderar jag dig att kontakta våra duktiga jurister på Lawlines Juristbyrå. Självklart får du gärna ställa en ny gratisfråga till oss om du har fler funderingar. Lycka till!Med vänlig hälsning,

Hyra ut sambos gemensamma bostad utan samtycke

2019-08-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min dotter blev sambo aug 2018. Det är i en studentlägenhet. Dom har haft den uthyrd över sommaren. Nu har min dotter fått reda på att sambon ska arbeta på annan ort 6 mån och har skrivit ett andrahandskontrakt med en annan person vilket gör att min dotter står utan bostad. Min fråga är om han här rätt att göra så?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förutsätter att lägenheten är samboegendom i enlighet med sambolagen (3 § Sambolagen). Det finns vissa saker som en sambo inte har rätt att göra utan den andre sambons samtycke. Att hyra ut bostad som utgör samboegendom är en sådan åtgärd som inte kan göras utan sambons samtycke (23 § Sambolagen). Enligt min bedömning utav omständigheterna som framgår av din fråga, får din dotters sambo inte hyra ut lägenheten utan hennes samtycke. Hoppas att du fått svar på din fråga!Hälsningar,

Får min sambo kasta ut mig utan uppsägningstid?

2019-08-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag har varit sambo med min tjej i 4 år.För ca 6 veckor sedan så gjorde vi slut men hon sa till mig att vi skulle fortsätta bo tillsammans i lägenheten som hon köpte under tiden vi varit tillsammans.Att vi skulle bo tillsammans som vänner.I lördags så åkte jag iväg till Rhodos en vecka på semester och I förrgår började massa tjaffs.Hon säger nu att jag inte kommer kunna komma in i lägenheten då dom ska byta lås. Mina saker är där inne, hela mitt liv. I samband med köp skrevs ett papper som innebär att den som betalt lägenheten äger den och att den inte är möjlig att dela upp så att säga. Får hon bara kasta ut mig hur som helst, eller gäller faktiskt 3 månaders uppsägningstid?Mvh Förvirrad
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det avtal du nämner kallas för samboavtal vilket ger din sambo rätten till bostaden. Du kan dock fortfarande göra anspråk på den egendom (möbler etc.) ni köpt tillsammans som är avsedd för gemensamt bruk om inget annat har avtalats. Du har också rätt att hämta dina saker omgående trots att låsen är bytta. Eftersom din sambo äger bostaden till 100% har hon rätt att be dig flytta ut direkt. Ni har haft ett samboförhållande och därmed är reglerna för uppsägningstid för inneboende inte tillämpligt. Det finns undantag i sambolagen, men dessa gäller endast om det finns barn med i bilden.Jag hoppas du fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig.Vänligen,

Kan en sambo ha rätt att ta över ett hus vid separation?

2019-09-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan!Detta är en hypotetisk fråga. Om en person äger ett hus och sedan blir sambo med en annan person, och de skaffar barn, sedan bestämmer sig för att separera, kan då personen som flyttade in i bostaden någon som helst möjlighet att hävda att denne personen behöver bostaden mer än ägaren och ha någon form av nyttjanderätt? Kan t.ex socialtjänsten bestämma detta?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för sambor regleras i sambolagen (SamboL). Vad ingår i en bodelning mellan sambor?Om två sambor ska flytta isär ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendomen. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Om den ena sambon redan äger en bostad innan det är påtänkt att flytta ihop är den bostaden inte samboegendom, eftersom den inte förvärvats för gemensamt bruk. Sådant som inte är samboegendom ingår inte i bodelningen, och således ska ett hus som är köpt innan samborna träffades inte ingå i en bodelning. Det är då den som köpt huset som behåller det och den andra sambon har ingen rätt till det. Sambos rätt att överta en bostad i vissa fallDet finns en rätt för en sambo att i vissa fall överta en bostad som inte är samboegendom från den andra sambon (22 § SamboL). Detta gäller om den sambon bäst behöver bostaden och det med hänsyn till omständigheterna kan anses som skäligt. Om samborna inte har barn tillsammans gäller det endast om synnerliga skäl talar för det. Som man kan utläsa ur paragrafen gäller denna rätt endast hyresrätt eller bostadsrätt, och alltså inte fast egendom. Huruvida en sambo kan ta över ett hus beror helt enkelt på om det är en hyresrätt/bostadsrätt eller om det är fast egendom. Om huset är fast egendom har sambon ingen möjlighet att överta det. Anspråk på att ta över en hyresrätt eller bostadsrätt framställs hos domstol och det är denna som beslutar, inte socialtjänsten. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vem har rätt till sambornas gemensamma bostad vid bodelning?

2019-08-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, har varit i ett förhållande i ca 1,5 år. Vi bode länge på var sitt håll, för drygt 1 år sedan flyttade jag till den bostaden jag har nu och tjejen flyttade in ca 4 månader senare. Vi står självklart båda skrivna på den här adressen men jag står ensam på hyreskontraktet.Har senaste tiden haft funderingar på om de var så bra ide och funderar på att bryta upp. Har ett enligt mig och henne ett drömboende, har hon någon möjlighet att kräva lägenheten vid separation då vi hade förhållande innan lägenheten skaffades men hon inte flyttade in föränn bra tag senare?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan besvaras med regler som finns i sambolagen.Allmänt om sambolagenNär en samborelation avslutas sker bodelning endast om någon av samborna begär det. En begäran om bodelning måste framföras inom ett år från den tidpunkt då samborelationen upphörde. Bodelningen omfattar endast samboegendom. Detta innebär att det endast är sambornas gemensamma bostad och bohag som kommer fördelas mellan dem. När det, som i ditt fall, är frågan om vem av samborna som ska tilldelas bostaden, gäller det att skilja på två olika situationer. Dessa kommer att nedan att behandlas var för sig. Ovanstående följer av regler som finns i 3 § och 8 § 2 st. sambolagen.Situation 1 För att en bostad ska klassas som samboegendom krävs två saker. För det första ska bostaden vara införskaffad med syftet att bli sambornas gemensamma bostad. För det andra ska bostaden också ha använts som gemensam bostad. Om så är fallet, kommer bostaden vid bodelning att tilldelas den sambo som har störst behov av den. Vid bedömningen av vem som har störst behov av bostaden ska samtliga relevanta omständigheter beaktas. Eftersom jag saknar information är det inte möjligt för mig att ge ett exakt svar på hur detta skulle bedömas i ditt fall. Jag kan emellertid ge några exempel på omständigheter som tyder på att en sambo har ett stort behov av bostaden, dessa är om en sambo:- har vårdnaden av ett barn, eller- har dåliga ekonomiska förutsättningar för att skaffa sig annat lämpligt boende, eller- är drabbad av en allvarlig sjukdom eller liknande åkomma. Förutom ett större behov av bostaden måste det dessutom vara skäligt att sambon tilldelas bostaden. I rättspraxis finns det iallafall något exempel på omständigheter som kan inverka på skälighetsbedömningen, dessa är om en sambo har: - anknytning till bostaden via släkt. Det har ansetts oskäligt att låta en utomstående tilldelas en släktgård eller en bostad som den ena sambon har uppfört själv. Ovanstående följer av regler som finns i 16 § 2 st sambolagen.Situation 2Den andra situationen består i att bostaden inte är samboegendom. Så är fallet om syftet med bostadens införskaffade inte har varit att ordna ett gemensamt boende åt samborna. Detta kan exempelvis bero på att en av samborna har införskaffat bostaden för eget boende innan samborna valde att flytta ihop. Om så är fallet blir är det avsevärt svårare för den inflyttade sambon att få ta över lägenheten. Lagen kräver i detta fall att det föreligger synnerliga skäl för att ett övertagande ska kunna ske. Synnerliga skäl är en bestämmelse som tillämpas restriktivt; ett övertagande torde kräva särskilda omständigheter i stil med:- den övertagande sambon väntar barn vid separationen och är därmed i ett särskilt behov av bostad, eller - andra omständigheter som medför jämförbara svårigheter. Ovanstående följer av 22 § sambolagen.SammanfattningsvisMed tanke på att du flyttade in i hyresrätten innan samborelationen inleddes, bör du först fundera över vilken situation som är tillämplig i ditt fall. Om det är så att du inledningsvis skaffade lägenheten för eget boende, så blir det avsevärt svårare för din sambo att få till ett övertagande. Oavsett vilken av situationerna som föreligger i ditt fall, så bedömer jag att det är osannolikt att din sambo kommer att tilldelas lägenheten såvida hon inte har betydliga ekonomiska eller fysiska svårigheter som skulle medföra problem för henne att hitta ett annat lämpligt boende. Eftersom jag inte har tillgång till mer information, kan jag dessvärre inte göra en mer exakt bedömning av situationen. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

En sambo har inte rätt till halva huset om du köpt det innan

2019-08-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! När jag skilde mig från min man köpte jag ett hus till mig och mina barn. Nu har jag träffat en ny man som vill flytta in hos oss med sin son. Om vi skulle gå skilda vägar i framtiden, har han några rättigheter till mitt hus enligt sambolagen?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i sambolagen.En bodelning av samboegendom enligt sambolagen ska göras på någon av sambornas begäran senast ett år efter att samboförhållandet upplöstes (8 § SamboL). Samboegendom är egendom som köpts för gemensam användning, oavsett om båda eller bara en står som ägare (3 § SamboL). Samboegendom är däremot inte vilken egendom som helst, utan bara gemensam bostad och bohag (5–7 § SamboL). Eftersom du köpte huset för din egen räkning innan du träffade din nya är huset inte samboegendom, och han kommer inte att kunna begära likadelning av huset.Behovsprincipen Om den ena sambon har en hyresrätt eller bostadsrätt kan den andra sambon ha rätt att få överta bostaden även om den inte införskaffades för bådas räkning från början (alltså även om den inte är samboegendom) (22 § SamboL). Detta gäller alltså inte fastigheter. För att din nya partner ska få rätt att ta över ditt hus krävs det alltså att: - Huset är en hyresrätt eller bostadsrätt - Att han behöver bostaden mer än du ex. om han ska ha barnen boende hos sig 100% (mindre troligt då ni har barn på olika håll) - Att det med hänsyn till övriga omständigheter kan anses skäligt, - Om ni inte har barn tillsammans krävs det synnerliga skäl för att han ska få ta över det, vilket innebär att det i stort sett aldrig händer om det inte finns gemensamma barn med i bilden. SlutsatsDitt hus är inte samboegendom och han kan därför inte begära bodelning i framtiden för att få dela på husets värde. En (mycket liten) risk du tar är behovsprincipen som i undantagsfall kan ge en ex-sambo rätt att överta den andra sambons bostads- eller hyresrätt, men eftersom ni har barn som inte är gemensamma kommer ni förmodligen behöva bostaden ungefär lika mycket och risken är alltså väldigt låg.

Måste sambos dela lika på hushållskostnaderna?

2019-08-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Finns det någon lag eller paragraf där sambos måste betala 50/50 på hushållets gemensamma kostnader ?
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller mellan sambos hittar du i sambolagen. Det finns dock inte någon paragraf som säger att sambos måste dela lika på hushållets gemensamma kostnader, detta är upp till var och en att själva komma överens om. Det finns inte heller några regler om underhållsskyldighet för den andra parten. Sambolagen reglerar t.ex. istället vad som händer med den gemensamma bostaden eller bohaget vid en eventuell separation.Det som avgör vem som i slutändan är betalningsskyldig för någonting har mer att göra med vem som står för de eventuella avtal som utgör hushållskostnaderna. Om det t.ex. handlar om ett hyresavtal som båda parterna står skrivna på, så är också båda solidariskt betalningsansvariga för hyran. Det betyder att en hyresvärd kan kräva hela hyran av sambo A, och sambo A har sedan rätt att kräva pengar från sambo B, om sambo B inte har betalat sin del (2 § skuldebrevslagen).Hoppas du känner att du fått svar på dina funderingar!Med vänliga hälsningar,