Vad ingår i en bodelning mellan sambos?

2019-08-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Om jag vinner på lotto och har satsat pengarna från min inkomst ensam, behöver jag då dela pengarna med min sambo? Även vid ev skilsmässa enl sambolagen?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Denna fråga regleras i sambolagen, så du är helt rätt på det. När ett samboförhållande upphör kan det på parternas begäran ske en bodelning där sambornas gemensamma bostad och bohag (inredning) ingår (8 § och 3 § samboL). Viktigt är att poängtera att det enbart är den gemensamma bostaden och bohaget som ingår, dvs den egendom som är förvärvad i syfte av att brukas av båda parterna. Denna distinktionen är inte alltid helt enkel att dra varav många väljer att upprätta s.k samboavtal (9 - 10 § samboL). Som svar på din fråga ingår alltså inte rena pengar i kategorierna bostad eller bohag, dvs att vid en eventuell bodelning hade man inte inkluderat parternas pengar. Skulle du däremot köpa möbler eller förvärva en lägenhet för de pengarna i avseende för gemensamt bruk kan den egendomen utgöra samboegendom och ingå i en bodelning. Behöver du hjälp att upprätta ett samboavtal eller har andra frågor är du varmt välkommen att kontakta hos på info@lawline eller boka en tid här. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Hur ska man prissätta en bostad vid utköp efter separation?

2019-08-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo köpte en lägenhet för snart ett år sedan. Nu vill han separera, vilket är okay för mig. Han vill köpa ut mig och det går också bra för mig. Hur går vi till väga?Han tycker nämligen att han ska få köpa ut mig för den summa vi köpte lägenheten för, vilket då var ett underpris jämfört med lika lägenheter i området. Kan han göra så, rent lagligt. Jag säger att banken vill att man ska ta in en värderingsman/mäklare för att de och vi ska få en rätt värdering av lägenheten. Han menar att det inte är så och tycker att jag är girig. Jag vill inte känna mig girig, men vill helst att allt ska gå rätt till.Vänligen
Christoffer Edvardsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara frågan får vi titta i Sambolagen. Ett samboförhållande upphör om någon ingår äktenskap, flyttar isär eller avlider. Förhållandet anses också upphöra om en sambo ansöker om bodelningsförättare, se 2 §. När ett samboförhållande upphört ska en bodelning genomföras om någon av samborna begär det. I bodelningen fördelas samboegendomen och sker med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag förhållandet upphörde, se 8 §. Det saknas emellertid uttryckliga lagregler för hur en egendomen ska värderas vid bodelning. Den alltjämt vanligaste metoden är däremot att man gör en så kallad fingerad försäljning. Det innebär att man uppskattar dagens marknadsvärde med avdrag för latent skatteskuld och eventuellt mäklararvode. Med latent skatteskuld avses den kapitalvinstskatt som hade uppstått vid en försäljning.Sammanfattningsvis är det alltså dagens marknadsvärde som gäller och jag tycker inte att du ska girig för att du gör gällande din rätt i sammanhanget. För att underlätta processen går det att ansöka om en bodelningsförättare hos tingsrätten som i sådant fall kan besluta om fördelningen. Ett annat alternativ är givetvis att skriva ett bodelningsavtal om ni kommer överens.För mer information om Lawlines tjänster är du välkommen att besöka https://lawline.se/contact. Med vänlig hälsning,

Sambolagen ej tillämplig för särbos

2019-08-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag å min sambo har ett gemensamt hus tillsammans men hon har nu flyttat till lägenhet å är skriven där men vi äger halva huset var. Gäller sambolagen då?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att sambolagen ska vara tillämplig, måste förhållandet avse avse två sambos: Sambos är enligt sambolagen två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § sambolagen). En av förutsättningarna för sambolagens tillämplighet är som du ser just att paret bor tillsammans, och lagen är således inte tillämplig i ditt fall, annat än för den tid då ni fortfarande bodde tillsammans.Jag kan betona att det faktum att ni flyttat isär får inga egentliga rättsföljder för ert förhållande annat än att ni genom att någon begär det kan välja att göra en bodelning av den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget i enlighet med sambolagens bestämmelser (3 § och 8 § sambolagen).Vänligen

Min dotter ska bli sambo, vad ska hon tänka på?

2019-08-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min dotter skall köpa en bostadsrätt nu. Hon har en pojkvän i Kanada som ansökt om tillstånd att flytta hit och tanken är att om han får tillstånd skall han också bo där. Om de separerar vem har rätt till lägenheten? Ingår den i sambolagen? Gör det ngn skillnad om han betslar en del sv insatsen även om han inte äger?Hur gör man på bästa sätt?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Det som räknas som samboegendom enligt sambolagen är bostad och bohag införskaffat för gemensamt bruk (sambolag 3 §). Det betyder att bostadsrätten är samboegendom om hon köper den för att dom ska bo där ihop. Som du skriver i frågan så framstår det som att din dotter skaffat lägenheten för att leva där som sambo med honom, det innebär att lägenheten blir samboegendom och vid en bodelning ska lägenhetens värde delas mellan dom. Det gör ingen skillnad om hon eller han betalar insatsen, eller vem som äger lägenheten. Om hon vill göra på ett annat sättOm din dotter inte vill att sambolagen ska gälla kan hon och hennes pojkvän skriva ett samboavtal, där kan dom skriva antingen att sambolagen inte ska gälla alls, eller att den inte ska gälla för bostaden.Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Bodelning med anledning av sambons död - utgör huset samboegendom?

2019-08-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag har en fråga gällande SambolagenMin pappa har bott ihop som sambo i 26 år och huset/gården dom bott på var hans sambos.Pappa har satt över pengar varje måndag till sambons konto för hyra/räkningarVåra frågor är nu följande.Pappas sambo gick bort för några veckor sedan och hon hade i sin tur 3 vuxna barn, en dotter och 2 sönerVad säger sambolagen- Pappas sambos önskan var att pappa skulle bo kvar om något hände henne, vi vet inte om det finns papper skrivna, kan eventuellt finnas på banken och det är i sådana fall något som dödsboet kommer få fram, så vi vet inget i dagsläget hur det ligger till.- Dottern vill att min pappa ska bo kvar, då hon visste att det var mammas vilja, sönerna som inte träffat/pratat med sin mamma på 30 år, ser nu sin chans att få ut pengar för huset/gården, vad gäller här? Har pappa någon chans att bo kvar, vad säger sambolagen?vi läste någonstans att han kan begära bodelning, vad innebär det? Är det en risk han tar då?vad kan han vinna/förlora på det?- Läste även att pappa har rätt till 2 basbelopp, hur fungerar det? Är det något barnen måste betala ut vid husförsäljningen eller måste dessa betalas innan huset säljs?- Finns det något han kan göra för att påverka att han får behålla huset/gården så som hans sambo önskade, om det nu visar sig att det inte finns några papper skrivna? Tanken är inte att han vill "överta stället" utan bo där tills han väljer att flytta eller avlider, då tillfaller fastigheten barnen
Lovisa Stenbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du undrar:- Vad det innebär att begära en bodelning med anledning av den ena sambons död och huruvida detta skulle vara till fördel för din pappa- Vad som gäller kring prisbasbeloppregeln - Om det finns någon möjlighet för din pappa att bo kvar i husetDu skriver att din pappa och den avlidne hade gemensamt hushåll och var sambos. Regler kring dina frågor återfinns därmed främst i Sambolagen (2003:276). Som huvudregel har sambor ingen arvsrätt (2 kapitlet 4 § Sambolagen).Efterlevande sambos rätt att begära bodelning:Den efterlevande sambon har däremot en rätt att begära bodelning som då sker innan arvsskifte enligt Sambolagen (23 kapitlet 1 § Ärvdabalken och 18 § Sambolagen). Om din pappa är den sambo med minst tillgångar är det till hans fördel att begära en bodelning. Bodelning ska begäras senast när bouppteckningen förrättas (8 § Sambolagen).Vid en bodelningn inräknas allt som utgör samboegendom vilket beräknas genom andelar (12 § Sambolagen). (Vid fördelning av samboegendomen har den efterlevande sambon rätt att som sin andel efter avdrag för skulder, få ut 2 X prisbasbeloppet som detta år (2019) uppgår till 46500 kr (13 § Sambolagen). Det motsvarar alltså en summa om 90200 kr (2 kapitlet 6 och 7 §§ Socialförsäkringsbalken). Utgör huset samboegendom?Till att börja med kan konstateras att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § Sambolagen) och inte är (4 § Sambolagen):-egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,-egendom som en sambo har erhållit genom testamente med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,-egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda och-vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-3, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.Precis som du skriver beror det på huruvida det finns papper skrivna på detta eller inte. Finns det underskrivet att viss egendom, t ex huset inte ska ingå i bodelningen så gäller det. Av din beskrivning har huset utgjort gemensam bostad under de senaste 26 åren, men det framgår inte huruvida den förvärvats för gemensamt bruk (5 § 1 p Sambolagen). Som jag förstår din fråga ägde den avlidne huset innan din pappa flyttade in där med henne. Även om han bidragit ekonomiskt med att betala hyra gör det inte huset till samboegendom, då det för detta krävs att förvärvet skett under denna tid. Min tolkning blir därmed att huset inte förvärvades under tiden de var tillsammans och det utgör därmed ej samboegendom. På samma sätt utgör möbler och andra husgeråd som finns i bostaden samboegendom om det förvärvats för gemensamt bruk och inte är sådant som används uteslutande för den ena sambons bruk (6 § Sambolagen). Möjligheten att överta huset finns således endast om detta utgör samboegendom.Om huset förvärvades under tiden de var tillsammans: Om huset förvärvades under tiden de var tillsammans och din pappa bidragit ekonomiskt (på sådant sätt att det inte endast får anses vara normala bidrag till vardagliga konsumtionsutgifter) kan han till och med hävda att det uppstått en dold samäganderätt till huset (NJA 2008 s 826). Att den ena sambon betalar hyra till den andra är att anse som normala bidrag till parternas gemensamma hushåll under samboförhållandet, och ger alltså inte nödvändigtvis den bidragande sambon en äganderätt till bostaden. Anser man att det uppstått dold samäganderätt kommer det vid beräkningen av sambornas andelar skrivas upp på båda sidor och han kommer att få ut mer vid bodelningen. Anser man däremot att dold samäganderätt ej uppstått, men att huset utgör samboegendom, skrivs det i detta fall upp som samboegendom på den avlidne sambons sida. Med stöd av 18 § Sambolagen kan han då söka om att få ta över den gemensamma bostaden. Vad innebär lilla prisbasbeloppsregelnVid bodelning med anledning av sambons död har man som efterlevande sambo, efter avdrag för skulder, endast rätt till ett belopp om prisbasbeloppet X 2, vilket idag (2019) totalt utgör 90200 kr. Om din pappas andel vid hälftendelningen blir mindre än denna summa, innebär det att hans andel ökas till denna nivå. Då får den avlidne sambons rättsinnehavare sina andelar minskade i motsvarande mån, vilket kan ske precis som du beskriver, t ex vid försäljning av huset. För att tydliggöra detta kommer jag att exemplifiera situationen närmre. I mitt exempel utgör huset inte samboegendom. Sambo 1 Övrig egendom: Sambo 1 Samboegendom: Avliden sambo ÖE: Avliden sambo SE: 10 000 kr . 40 000 kr - bohag 50 000 30 000 - bohag 2000 000 kr - huset 40 000 kr - bohag Totalt: 40 000 Totalt: 70 000 kr Sambornas andelar: (40 000 + 70 000) / 2 = 55 000 kr Lottläggningen: 70 000 – 55 000 = 15 000 kr Enligt mitt exempel får din pappa endast ut 55 000 kr ur samboegendomen. Tillsammans med sin övriga egendom innehar han då bara 65 000 kr. Med stöd av lilla prisbasbeloppsregeln tas ur den avlidne sambons övriga egendom i en sådan situation resterande medel så att din pappa efter bodelningen är uppe i ett belopp om 90 200 kr. Dvs, ur den avlidne sambons övriga egendom tas 90200 – 65 000 = 25 200 kr och den avlidne sambons barns andelar minskar i motsvarande mån. Observera att lilla prisbasbeloppsregeln är en regel som innebär full äganderätt, och medför således inget efterarvsanspråk för barnen. Sammanfattning:Huset kommer förmodligen, med utgångspunkt i den rådande husmarknad som finns i Sverige idag, att värderas till ett betydligt högre belopp än prisbasbeloppet X 2. Så som jag tolkat din fråga är sannolikheten att han kommer att kunna bo kvar i huset mycket liten. För att få reda på om din pappa drar fördel av en bodelning kan du sätta in era aktuella värden i tabellen och räkna på samma sätt som jag gjort. Att vara sambo i Sverige innebär i övrigt att man innehar en mycket svag ställning, där det minimibeloppet (PBB x2) alltså är hälften så stort som för gifta. Av denna anledning är det många sambos som väljer att gifta sig, alternativt testamenterar sin bostad till sambon. Hoppas situationen klarnade och att du fick svar på din fråga! Hälsningar,

Köpa in sig en en lägenhet med sin sambo

2019-08-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag har blivit sambo. Flyttat in i hans hus som han är ägare för. Nu har vi diskuterat att jag ska bli hälften ägare o skriva sambo avtal.Han har lån o betalar en viss summa varje månad. Ska det räknas ifrån marknadsvärdet vi kan säga 1 miljon. Ska jag betala ifrån 800.000 upp till det. Jag funderar på vad som är mest fördelaktigt för mig. Betala han hälften av , vadå? Eller ska vi dela på lånen och jag ska ta lån på 200.000 och är det delat på två.? Jag blir inte klok på vilket sätt som är bäst? Vi delar på räkningarna som el, tv och dagstidning . Bilar och telefon står vi var för sig för.Mvh Annelie Eriksson
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är vanligt att göra en värdering av huset och att den som ska köpa in sig betalar halva det värdet till den som redan äger huset och där med blir en lika delägare i huset. Man behöver inte vara lika delägare i huset utan stället köpa in sig för en annan andel. Anta att marknadsvärdet är 1 000 000 skulle det i så fall innebära att du betalar 500 000 till din sambo och blir lika delägare. Vissa vill istället utgå från taxeringsvärdet. Vilket värde ni utgår från måste ni avgöra själva. Oavsett är principen den samma, dvs ni bestämmer ett värde som ni ska utgå ifrån och sedan hur stor del av huset du ska köpa in dig i och sedan räknar ni ut hur mycket du ska betala.Om du inte vill betala insatsen kontant kan du ta ett lån eller så kan ni tala med er bank och be dem att utöka det nuvarande lånet och skriva det på er båda. Hur ni gör med lånen påverkar bara vem som blir betalningskyld för vad. Det är också något ni bör tala med er bank om, så kan de berätta vilka möjligheter de erbjuder.Hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Blir en lägenhet som köps utomlands samboegendom?

2019-08-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej.Min sambo köpte en lägenhet som vi bor i tillsammans. Vi flyttade alltså dit tillsammans och skrev oss där. Nu ska jag köpa en lägenhet utomlands av min släkt. Om det skulle ta slut mellan oss, vad händer då med lägenheten utomlands. Lägenheten vi bor i nu antar jag att vi ska dela på. Min släkt vill verkligen inte att han ska ha tillgång till den eller att det ska delas på om det tar slut eftersom lägenheten utomlands alltid har gått i släkten. Ska det skrivas något papper på att den enbart är min eller hur gör vi?
Elin Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör sambors egendom. Vad som händer vid en separation mellan sambos skiljer sig markant från en separation mellan makar. Jag ska förklara vad som gäller. Den egendom som makar äger tillsammans eller var för sig är antingen giftorättsgods eller enskild egendom (7 kap 1 § äktenskapsbalken). Giftorättsgods ska delas lika vid en eventuell bodelning (10 kap 1 § och 11 kap 3 § ÄktB). Enskild egendom ska motsatsvis inte ingå i bodelning, det tillfaller alltid den make som innehar egendomen såsom enskild. Egendom kan bli enskild genom t.ex ett äktenskapsförord (7 kap 2 § och 3 § ÄktB). Uppmärksamma att vem som är ägare till visst giftorättsgods alltså inte har någon betydelse för vem som får egendomen vid en bodelning, det avgörs enbart genom en hälften–hälften delning av allt giftorättsgods (11 kap 3 § ÄktB). Giftorättsgodset delas mitt itu, enskilda egendomen hålls utanför. När det gäller sambor ser det som sagt annorlunda ut. I ett samboförhållande finns inget som heter giftorättsgods, istället handlar det som samboegendom. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som samborna, eller någon av dem förvärvat för gemensam användning (3 § sambolagen). Vidare anges att bostaden för att vara samboegendom kan vara t.ex en bostadsrätt om byggnaden eller byggnadsdelen är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § tredje punkten). Som exempel på samboegendom kan vi ta er gemensamma lägenhet. Trots att det var din sambo som köpte den så utgår jag från att det var med syfte att ni skulle bo där tillsammans, vilket ni nu gör. Detta kan sägas vara typisk samboegendom. Om vi fortsätter i samma anda kan vi konstatera att lägenheten som du köper utomlands antagligen inte kommer att bli samboegendom. Det är du som köper den, men antagligen utan tanke på att ni ska bo i den tillsammans. Om den används för fritidsändamål, vilket ofta är fallet med lägenheter utomlands, anges dessutom i lagen att egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål aldrig kan vara samboegendom (7 § Sambolagen). Det som nu redovisats innebär alltså att lägenheten utomlands, under de förutsättningar jag redovisat, inte kommer att bli samboegendom. Detta innebär att den inte ska ingå i en eventuell framtida sambodelning. Du kan alltså vara lugn i att din sambo inte kommer att erhålla lägenheten. (P.S Om du trots allt vill slå fast att lägenheten inte är samboegendom går det att skriva ett samboavtal. Hur det går till reglereras i 9 § och 10 § sambolagen, men enligt min bedömning är ett avtal inte är nödvändigt eftersom lägenheten inte blir samboegendom D.S). Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Är jag och mina pojkvän sambor trots att vi inte skrivit samboavtal?

2019-08-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min pojkvän är sambos och har ej skrivit samboavtal ännu, pga att hans förvaltare vägrar skriva under för min sambo. Vilka rättigheter har vi båda gentemot varandra i så fall? Är jag som sambo anhörig till min sambo eller ej utan juridiskt avtal?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler som berör samboskap och samboavtal finns i sambolagen (SL).Samboskapet är inte avtalsbaserat Samboskapet är inte avtalsbaserat utan uppstår automatiskt när två personer i ett parförhållanden bor tillsammans och har ett gemensamt hushåll. Samboskapet ska utöver det vara stadigvarande, vilket innebär att det ska vara ett seriöst och inte tillfälligt sammanboende, 1 § SL. Om ni exempelvis är folkbokförda på samma adress, har delad ekonomi eller dylikt så är detta tecken på att ni stadigvarande bor tillsammans enligt lagens mening. Om alla ovan nämnda punkter är applicerbara på dig och din pojkvän så är ni juridiskt sett sambor och då är du att se som anhörig till din pojkvän enligt bland annat 11 kap föräldrabalken, vilket är den lag som reglerar förvaltarskap.Samboavtalets verkan De "rättigheter" som samboskapet ger är framför allt rättigheter som infinner sig först då samboskapet tar slut, det vill säga om ni skulle flytta isär eller någon av er avlider, 2 § SL. I sådana fall delas nämligen era gemensamma möbler och eventuell gemensam bostad mellan er, 8 § SL. Det samboavtalet gör är att reglera vad ni vill ska ingå i bodelningen och inte vid en eventuell separation, 9 § SL.Sammanfattning Du och din pojkvän är juridiskt sett sambor (och du därmed anhörig till honom) om ni: - befinner er i ett parförhållande,- har ett gemensamt hushåll samt- bor stadigvarande tillsammans. "Rättigheterna" gentemot varandra som samboskapet medför rör främst hur era saker delas upp om ni skulle separera i framtiden. Ett samboavtal är inget nödvändigt som måste skrivas för att ni ska vara att se som sambor enligt lagen utan ett avtal som reglerar hur ni vill fördela era saker vid en framtida separation. Av den anledningen kan dock ett samboavtal vara mycket bra att ha. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Annars får du gärna ställa en ny fråga till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,