Upprätta samboavtal

2019-08-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Ska köpa bostad tillsammans med sambo. Jag går in med större ekonomisk insats då jag äger nuvarande bostad ensam. Är det ett samboavtal vi ska skriva i samband med köp av ny bostad om jag ska ha rätt till en större andel vid eventuell framtida försäljning av gemensam bostad i händelse av att vi skulle separera?
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag nedan att hänvisa till Sambolagen och dess regler gällande bodelning. När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om någon av samborna begär det och samboegendomen fördelas mellan dem, 8 § sambolagen. I bodelningen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, d.v.s det som har förvärvats för gemensam användning, 3 § Sambolagen. Detta betyder att vid en eventuell framtida bodelning skulle er gemensamma bostad att ingå och den skulle fördelas lika mellan er. För att säkerställa att du vid en eventuell kommande bodelning skulle erhålla den andel av bostaden som du har erlagt vid köpet bör du och din sambo således avtala om detta. Ett sådant avtal kallas, som du själv nämner, samboavtal. Ett samboavtal görs i enlighet med 9 § sambolagen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till! Med vänlig hälsning,

Försörjningsskyldighet mellan sambos

2019-08-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Om man vill gå isär och varit förlovad i 4 år och bott ihop. Den ena parten har inte haft något jobb den andra har jobbat heltid och haft under 4 år eget men lagt ner och går på ströjobb Är den partner som jobbat tvången att försörja den andra som ej jobbat?Personerna är i 30-40 år
Anna Ostanek |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om man är gift blir äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig och inom äktenskapet har makarna en försörjningsskyldighet gentemot varandra. Av 6 kap. 2 § ÄktB framgår makarnas skyldigheter gentemot varandra i ett äktenskap. Jag utgår från att parterna har bott tillsammans men inte har ingått äktenskap (endast förlovade). I detta fall blir sambolagen (SamboL) tillämplig i frågan. Sambos är två personer som lever tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande, men som inte har ingått äktenskap med varandra (1 § SamboL). Det finns ingen motsvarande försörjningsskyldighet mellan sambos som mellan makar. Sambos har ingen försörjningsskyldighet gentemot varandra under det pågående samboskapet och inte heller efter det att samboskapet har upphört.Hoppas att detta har besvarat din fråga,Med vänliga hälsningar,

Kan en sambo överta en hyresrätt vid separation?

2019-08-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag o min sambo har bott i en hyresrätt och nu ska vi göra slut. Jag står själv på kontraktet och har alltid själv betalat hyra. Vi har en gemensam son som vi ska ha varannan vecka. Hon säger att jag ska flytta o hon ska ha lägenheten. Men jag tycker att jag som står på kontraktet o betalat själv borde väl få ha kvar min lägenhet eller hur funkar det. Tack för svar.
Alice Baum |Din fråga rör vem som kommer få rätt till hyresrätten efter ett uppbrott mellan dig och din sambo. Saken regleras i sambolagen (SamboL). Jag kan inte med säkerhet avgöra saken i ditt fall då jag saknar fulltsändiga uppgifter om din situation, men jag kommer göra mitt bästa för att besvara din fråga på ett mer generellt plan.Allmänt om uppdelning av egendom vid upphörande av en samborelationNär en samborelation upphör kan någon av parterna begära bodelning, 8 § SamboL. Bodelning innebär att värdet av den egendom som införskaffats för sambornas gemensamma användning delas lika mellan parterna. Den egendom som ingår i en bodelning kallas för samboegendom, 3 § SamboL. Det är enbart bohag och eventuell bostad som har förvärvats i syfte att gemensamt brukas av samborna som utgör samboegendom. Detta innebär att egendom som införskaffats före samborelationen som utgångspunkt inte kommer att ingå i bodelningen. I ditt fall vet jag inte om du införskaffat hyresrätten i syfte att vara er gemensamma bostad eller om du skaffat hyresrätten tidigare i syfte att ha den enbart som din egen bostad. Jag kommer därför att vidare besvara din fråga utifrån båda situationerna. Om hyresrätten är att betrakta som samboegendomOm hyresrätten skaffats i syfte att utgöra er gemensamma bostad, är hyresrätten samboegendom enligt 3 § SamboL. Det innebär att den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få den i bodelningen. En förutsättning för att få överta en lägenhet som tillhör den andra sambon är dock att övertagandet kan anses skäligt, 16 § andra stycket SamboL. Då en hyresrätt inte kan tillmätas ett ekonomiskt värde på samma sätt som exempelvis en bostadsrätt råder det delade uppfattningar om huruvida den sambo som eventuellt övertar en hyresrätt från den andra sambon ska utge någon ersättning eller inte för övertagandet. Om hyresrätten är inte att betrakta som samboegendomÄr lägenheten inte att betrakta som samboegendom, exempelvis om du införskaffade hyresrätten innan samborelationen utan avsikten att den skulle användas som er gemensamma bostad, kommer hyresrätten inte att ingå i bodelningen. Trots detta finns ändå en möjlighet för din sambo att överta lägenheten. Ett sådant övertagande kan bara ske om din sambo bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande i övrigt kan anses skäligt, 22 § första stycket SamboL.Vem har bäst behov av bostaden? Vid bedömningen om vem som bäst behöver bostaden anses oftast den förälder som ska vara boendeförälder eller ha ensam vårdnad om sambornas barn ha bäst behov av bostaden. I ditt fall uppfattar jag det som att ni ska ha gemensam vårdnad och att barnet ska bo hos er växelvis. Vid en sådan situation brukar inte någon av samborna anses ha större behov av lägenheten än den andra. Om det inte finns några andra faktorer som talar för att din sambo har bättre rätt till hyresrätten än dig, bör din sambo inte kunna överta hyresrätten från dig i samband med en separation. Men det definitiva svaret på din fråga om du får behålla hyresrätten eller inte beror alltså på den behovsbedömning som får göras, och jag saknar tyvärr underlag för att göra en fullständig helhetsbedömning av den saken i just ditt fall. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Ex-sambo kan inte be om likadelning efter ett år

2019-08-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej.Jag och mitt barns pappa flyttade gemensamt till ett hus 2016. Han fick inte ta lån så jag står på både lån och kontrakt. Han flyttade ut dec 2017 till egen lägenhet. Han ändrade dock inte sin adress förrän maj 2019. Jag undrar om han fortfarande har rätt till halva bostaden enl sambolagen eller har tiden runnit ut? Vi träffas nu igen men han står skriven på sin egen adress. Jag undrar om jag behöver skriva samboavtal där han avsäger sig halva huset eller behövs det inte längre? Han har inte sedan dec 2017 gett anspråk på halva bostaden enligt sambolagen. Kort och gott så undrar jag om bostaden fortfarande räknas som samboegendom eller räknas huset helt som mitt?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i sambolagen. En bodelning enligt sambolagen ska göras på någon av sambornas begäran senast ett år efter att samboförhållandet upplöstes (8 § SamboL). Ett samboförhållande upphör när samborna flyttar isär (2 § punkt två SamboL). Eftersom ni flyttade isär dec 2017 har det gått mer än ett år och han kan inte längre begära bodelning. Ni kommer att räknas som sambor igen om ni stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande, med gemensamt hushåll (1 § SamboL). Om det kommer till den punkten, kan det vara bra att skriva ett samboavtal om att sambolagen inte ska tillämpas på huset (9 § SamboL).Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan avlidens sambos dödsbo kräva del i samboegendom?

2019-08-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Min far lever i ett samboförhållande med en kvinna i ett hus han köpt för deras gemensamma boende.Han köpte huset för sina egna pengar inkl. lån och står som ensam ägare till fastigheten.Han är själv ensamt betalningsansvarig för lånet.Nu har hans sambo insjuknat och hamnat på ett hem i livets slutskede.Min far och hans sambo säger att de har skrivit ett samboavtal, men de vet inte var det är och vi kan inte hitta det.Vi har försökt förstå vad sambolagen säger angående bostaden i det fallet att hans sambo avlider.Hur ska vi bära oss åt för att säkerställa att min fars hus inte ska vara en del i en eventuell bodelning?Måste det, innan sambon avlider, skrivas ett nytt samboavtal som reglerar att bostaden inte ska ingå i en bodelning, eller räcker det att min far inte begär bodelning för att få behålla huset i sin helhet?Vi tycker oss ha kunna läsa oss till att sambons dödsbo inte kan begära bodelning, är det korrekt?Kan sambons dödsbo på något annat sätt kräva en del i värdet på min fars hus?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningPrecis som du själv anger i din fråga är det sambolagen (SamboL) som reglerar vad som utgör samboegendom samt hur och när uppdelning ska göras av den.Min utgångspunkt i mitt svar är att sambolagen är tillämplig då din far och hans sambo uppfyller kraven (jfr 1 § SamboL). Till samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med sambors gemensamma bostad avses såväl fast egendom som hyres- eller bostadsrätt (jfr 5 § SamboL). Lagen gör ingen skillnad på vem av samborna som betalt för bostaden eller vem av dem som står på lånen; avgörande är om bostaden förvärvats för gemensam egendom. Så är i regel fallet om bostaden förvärvats under samboförhållandet för samborna att bo i, eller inför ett samboförhållande, om syftet varit att samborna gemensamt ska bo i bostaden. Som jag tolkar din fråga är bostaden att räkna som samboegendom.Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider (2 § SamboL). När ett samboförhållande upphör av annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § SamboL). Bestämmelsen innebär en skillnad i förhållande till när ett äktenskap upplöses då bodelning är obligatorisk. Sambor kan avtala om att bodelning inte ska ske alls, eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, genom ett samboavtal (9 § SamboL). Om en sambo avlider är det endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning (18 § första stycket SamboL). Att bodelning endast kan begäras av den efterlevande sambon innebär att den avlidna sambons rättsinnehavare, såsom arvingar och universella testamentstagare, inte kan begära bodelning. Skillnaden i förhållande till vad som gäller för makar synes motiverad av att bodelning mellan makar är en skyldighet medan bodelning mellan sambor är en rättighet. I din fars och hans sambos fall innebär det att det räcker att din far inte begär bodelning för att bostaden inte ska delas. Det är endast din far som kan begära bodelning om hans sambo avlider. Om han inte begär bodelning kommer det således inte att ske en delning av bostaden (eller något annat för den delen). Din far och hans sambo behöver inte skriva ett nytt samboavtal för att bostaden ska säkras, det är tillräckligt att din far inte begär bodelning. Enda anledningen till att skriva ett nytt samboavtal är antingen för att säkra bostaden vid en eventuell separation, eller om det finns anledning för din far att begära bodelning i samband med dödsfall. Så kan vara fallet om din fars sambo har stora tillgångar som utgör samboegendom och som din far vill ta del av. Ett alternativ till att din far ska få ta del av sådan egendom, utan att begära bodelning, är dock att hans sambo testamenterar egendomen till honom.Sammanfattningsvis och som svar på din fråga kan sambons efterlevande släktingar eller dödsbo inte kräva en del i värdet av din fars hus om det inte görs en bodelning. Det är endast din far, som efterlevande sambo, som kan begära bodelning. Om din far inte begär bodelning kommer sådan inte heller att ske. Enda anledningen till att skriva ett nytt samboavtal är för det fall att det finns anledning för din far att begära bodelning eller att säkra bostaden vid eventuell separation.Hoppas du fick klarhet i det du undrade över. Om något ännu är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur stor del av huset räknas som gemensamt boende vid separation, när min sambo fått hälften i gåva?

2019-08-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejSka separera från min sambo. Jag ägde ägde fastigheten vi bor i sen tidigare. När hon flyttade in fick hon halva huset i gåva. Nu undrar jag hur stor del av huset räknas som gemensamt boende? I och med att jag ägde det före vi blev sambos. Fastigheten tog jag över genom bodelning när jag separerade från mitt dåvarande ex. Tacksam för svar
Paula Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om sambos rättigheter regleras av bestämmelserna i Sambolagen (SamboL)Vad omfattas av en bodelning mellan sambor?När ett samboförhållande upphör kan det bli aktuellt med en bodelning, Sambolagen kan då ge din sambo rätt att överta egendom till ett värde av hälften av samboegendom genom bodelning. I en bodelning ingår dock endast viss begränsad egendom, så kallad "samboegendom", 3 § och 8 § SamboL. Bestämmelsen är dispositiv, 9 § SamboL. Samboegendom är endast gemensam bostad och bohag, under förutsättning att egendomen har införskaffats för gemensam användning. Egendom som förvärvats före samlevnaden antas normalt inte ha införskaffats för gemensam användning. Undantag finns i 4 § och 7 § SamboL.För sambos är det dock inte obligatorisk att bodela, det är möjligt för er att själva komma överens om hur ni vill fördela egendomen er emellan eller att var och en behåller den egendomen ni äger. Är ni dock inte överens är det möjligt fördela samboegendomen genom en bodelning först efter att samboförhållandet har upphört, 8 § och 2 § SamboL. Det krävs även att någon av er framställer en begäran om bodelning senast ett år efter samboförhållandet upphört 8 § 2 stycket SamboL.En sambos rätt att begära bodelning gäller dock inte om ni tidigare avtalat bort delningsrätten av samboegendomen, se 9 § SamboL. Bostad och BohagDet är alltså bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning ska delas lika vid en eventuell bodelning, 3 § SamboL. Med bostad menas exempelvis bostadsrätt som innehas huvudsakligen för att utgöra det gemensamma hemmet, 5 § SamboL. Det avgörande för om bostaden ska ingå i en eventuell bodelning eller inte, är alltså om syftet med förvärvet har varit för för att du och din sambo skulle bo där tillsammans. Men eftersom du skriver att du ägde bostaden innan ni blev sambos har din nuvarande sambo ingen rätt till bostaden (utöver det hon fått i gåva), även om hon exempel skulle ha betalat på lånen, detta eftersom bostaden inte anses som samboegendom.I NJA 1997 s 227 hade en man, som redan ägde en fastighet vid sammanflyttning med en kvinna, givit bort halva fastigheten till kvinnan. Detta menade HD inte innebar att kvinnan förvärvat sin andel för gemensam användning utan att förvärvet enbart var att anse som gåva. Vid bodelningen mellan parterna tillskiftades mannen kvinnans andel av fastigheten. Min bedömning är alltså att gåvan av hälften av fastigheten inte räknas som gemensam bostad enligt sambolagens definition. Bostaden utgör alltså inte samboegendom som kan komma att bli föremål för bodelning enligt sambolagen, Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur kan vi säkra att vårt barndomshem "stannar inom familjen" när det i dagsläget delvis ägs av min mors sambo?

2019-08-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min mor och hennes sambo sedan många år har ett gemensamt hus där de bor, 80 år / 84 år. Mina tre syskon, alltså barn till min mor, vill behålla huset eftersom det är vårt barndomshem. Så långt allt väl. Låt oss heta A/B/C/D.Min mors sambo har också fyra barn. Låt dem heta E/F/G/H.För att säkra att huset stannar kvar som barndomshem för oss fyra syskon ABCD, finns en tanke att min mors sambo säljer sin del av huset till oss fyra ABCD som bott i huset som små. Därmed skulle sambons del inte finnas kvar när de går bort, och vi undviker att dela huset på åtta utan behåller det för oss fyra, ABCD. Fördelen för min mor och hennes sambo är att de får pengar som de behöver, samt att vi samtidigt säkrar att huset stannar kvar till de som vuxit upp i det. Till saken hör att barnen EFGH inte har något större intresse i huset och har i stort sett aldrig varit där. Det finns inga konflikter än så länge. Ändamålet och syftet med detta upplägg vore att säkra att huset delas på oss fyra ABCD och inte på alla åtta, dvs säkra arvet. Vad säger juridiken om detta, och finns det någon bra möjlighet att uppnå det vi önskar?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den lösningen som ni föreslagit är en bra lösning för att säkra att huset "stannar inom familjen". Det finns dock ett par saker som kan vara värda att tänka på inför en kommande bodelning och arvskifte.Utgör huset samboegendom?Det som ska delas lika genom en bodelning med anledning av den ena sambons bortgång är samboegendomen. Denna utgörs av "bostad och bohag som förvärvats (köp, gåva eller arv) för gemensamt bruk". Det är alltså syftet med förvärvet som spelar roll för klassificeringen som samboegendom; inte ägarförhållandena.Du skriver att de "har ett gemensamt hus". Köpte de det tillsammans eller var det någon som ägde det innan samboförhållandet inleddes? Om er mor ägde huset innan samboförhållandet inleddes så kan huset inte utgöra samboegendom (eftersom det då inte förvärvats för gemensamt bruk). Då är det bara att genomföra den lösning som du föreslagit, nämligen att ni "köper ut" er mors sambo från dennes andel och sedan ärver resten av egendomen efter er mor. Det är alltså då enbart tal om att lösa de olika ägarförhållandena. Eftersom du pratar om att huset utgör ert barndomshem så anar jag att er mor ägde huset innan hon träffade sin nuvarande sambo, men jag redovisar ändå nedan vad som gäller ifall så inte är fallet.Om huset däremot förvärvats för gemensamt bruk (och därför utgör samboegendom) så ska det som huvudregel ingå i bodelningen. Här finns det dock en möjlighet för de båda samborna att genom en överenskommelse bestämma att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Detta kallas för samboavtal och är sambolagens motsvarighet till äktenskapsförordet. Överenskommelsen måste ske skriftligen och undertecknas av båda samborna för att vara giltig, varför ett klassiskt avtal fungerar alldeles utmärkt. Det finns inga krav på bevittning av avtalet. Ifall huset utgör samboegendom kan ni alltså fortfarande genomföra transaktionen så som ni tänkt, med det tillägget att din mor och hennes sambo skriftligen upprättar avtalet om att huset inte ska ingå i en framtida bodelning. (om de rent generellt inte har samboegendom i någon större utsträckning går det även att avtala om att bodelning inte ska ske över huvud taget).Om er mor och hennes sambo gifter sigSå länge er mor och hennes respektive är sambor så kommer enbart den egendom som utgör samboegendom att delas lika vid en bodelning. Om er mor och hennes sambo dock går och gifter sig så kommer all egendom som inte uttryckligen gjorts till enskild egendom att ingå i en bodelning. Detta innebär att hennes andel kommer att bli s.k. giftorättsgods och därmed ingå i den bodelning som sker antingen om de skiljer sig eller om den ena av dem går bort. Detta innebär att barnen EFGH kan få rätt till en del av huset (eller enbart värdet av den del som tillfaller er mors nuvarande sambo). Om de skulle gifta sig så är det viktigt att hon och hennes sambo kommer överens om att upprätta äktenskapsförord där det tydligt framgår att hennes andel av stugan ska utgöra enskild egendom. Den kommer då inte att ingå i bodelningen och ni kommer ärva hela andelen. Av din fråga verkar det inte som att giftermål är särskilt aktuellt, men om det trots allt skulle ske så kan det vara värt att tänka på. Min rekommendation blir att ni gör precis som du skrivit i din text. Ni (ABCD) köper loss er mors sambos andel i huset och ärver efter detta resterande andel av er mor. Om det är så att huset utgör samboegendom, så kan er mor och hennes sambo behöva upprätta ett skriftligt (och undertecknat) samboavtal om att huset inte ska ingå i deras bodelning, efter att ni erlagt betalning för andelen.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga! Om det är någonting som är oklart eller som jag har tolkat fel ur din text så får du gärna höra av dig till mig på lucas.cyren@lawline.se så ska vi se till att reda ut det.

Dela på bilen vid separation mellan sambor?

2019-08-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min ex-sambo skrev samboavtal när vi köpte vår första gemensamma bostad. Nu 2 bostäder senare ska vi separera. Han står som ägare till bilen, men den har nyttjats av familjen och bl.a. bilskatt och billån har dragits från gemensamt konto. Har jag rätt till en del av bilen vid separation?
Cornelia Hansen |Hej och tack för din fråga!Relevanta regler finns i sambolagen.Samboegendom är egendom som köpts för gemensam användning, oavsett om båda eller bara en står som ägare (3 § SamboL). Värdet av samboegendomen ska delas lika mellan samborna efter att relationen tagit slut, om någon av samborna begär det inom ett år från samboförhållandets slut (8 § SamboL). Samboegendom är däremot inte vilken egendom som helst, utan bara gemensam bostad och bohag (5–7 § SamboL). Bohag är möbler, hushållsmaskiner och annan lös egendom som finns i bostaden (6 § SamboL).I ert fall Bilen är varken en bostad eller bohag, eftersom det är lös egendom som inte kan finnas i själva bostaden. Det innebär att du inte har rätt till halva värdet av bilen vid en separation. Hoppas att du fick svar på din fråga!