Vad händer med en samägd fastighet vid samboförhållandes upphörande?

2020-01-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag äger 50 % av vår fastighet. Är jag skyldig att betala på bolånen när jag flyttar, och även när jag inte bor där. Min sambo vill inte sälja och har höga krediter. Att lösa ut mig från fastigheten går nog inte. Ej heller vill han ta ut någon värderingsman och jag får inte detta hellerVad gör jag? Vilka lagar gäller?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SambolagenSambolagen reglerar rättigheter och skyldigheter sambor inbördes, för det fall sambor ej avtalat om annat, 9 § SamboL.Rättigheter vid upphörande av samboförhållandenVid upphörande av ett samboförhållande genom separation, har varje sambo rätt att begära bodelning. Bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. I bodelningen ska sambornas gemensamma bostad och bohag ingå, så kallad samboegendom, 2, 3 och 8 §§ SamboL. Med ledning av de andelar som beräknas genom bodelningen ska samboegendomen sedan fördelas mellan samborna på lotter. Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna i avräkning på sin lott, vilket i praktiken innebär att sambon har rätt att köpa ut den andre. En förutsättning för ett sådant övertagande är dock att det även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Det torde exempelvis vara oskäligt för den ena sambon att överta en gemensam bostad då denna gemensamma bostad utgör den enda samboegendom som den andra sambon äger. Vidare förutsätter ett övertagande att din före detta sambo i sådana fall övertar din del av lånet (vilket kräver godkännande från långivaren), 16 § SamboL. Om din före detta sambo inte kan betala dig genom egendom eller penningbelopp, kan din före detta sambo få skäligt anstånd med betalningen om en godtagbar säkerhet ställs för betalningen, 17 § SamboL. För det fall ett övertagande av bostaden inte skerOm det inte är möjligt för din före detta sambo att överta bostaden och köpa ut dig, alternativt ställa en godtagbar säkerhet för betalningen, har du rätt att begära att bostaden ska säljas, 6 § lagen om samäganderätt. Samäganderättslagen reglerar äganderättsförhållandena delägare sinsemellan, 1 § SamägL. Vid samäganderätt av fastighet är huvudregeln att var och en av delägarna på eget initiativ kan ansöka hos rätten om att egendomen ska säljas, under förutsättning att delägarna inte avtalat om annat, 6 § SamägL. I detta fall skulle du alltså kunna åberopa 6 § SamägL för att få bostaden såld och då får du ut din andel om 50% av fastighetens värde. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Samboegendom eller inte

2020-01-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Separation utan samboavtal.Vad händer med fordon som står på min Fd. Sambo, betalas av honom. En 4hjuling som användes av mig på hästgård en.Min Fd har en fastighet som jag renoverat och gjort om till stall. Fastigheten står på honom och en till. Har inga kvitton, med investeringen ca 80. 000Jag har ett privatlån på Nordea, han är medsökare, som vi tog till stallet, jag betalar. Han vägrar ge ersättning, låter mig gå helt utan något. Vi har varit sambo ca 6 år.Har jag någon rättighet?Bott i hans villa i 6år.
Jakob Westling |Hej!Tack för att du väljer Lawline med din fråga!Denna fråga för oss in till Sambolagen:Som sagt ska en bouppteckning ske när en samborelation upplöses, §2 SamboLDet som ska delas upp mellan er är "samboegendom" §3 SamboLSamboegendom definieras av §§4-7 samma lag. Kort sagt så är samboegendom egendomen som delades mellan er i hushållet, dvs möbel, inredning, köksvaror. En bil uppfyller dessvärre inte den definitionen och ska inte delas mellan er vid upplösning av samborelation.Samma gäller fastigheter som inte är eran gemensamma bostad, 7§ SamboL.Er gemensamma bostad föreskriver lagen att det räknas som samboegendom ifall huset förvärvades för gemensam användning. D.v.s ifall du flyttade in till hans hus så faller det inte inom definitionen. Men om ni köpt det tillsammans, men han står på huset, så ses det som samboegendom.

Är möbler som köptes tre månader innan vi blev sambos samboegendom?

2020-01-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min pojkvän köpte möbler hem till mig 3 månader innan vi blev sambos. Ingår de möblerna i samboegendomen?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad ingår i samboegendomen? Reglerna kring vad som betraktas som samboegendom och inte regleras i sambolagen.Vad säger sambolagen?Sambors gemensamma bohag utgör samboegendom om egendom förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Med gemensamt bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). Som huvudregel gäller att det man köper innan man flyttar ihop tillhör en själv och anses inte vara samboegendom. Undantag gäller för sådant som skaffas strax innan man flyttar ihop. Det som avgör om det klassas som samboegendom eller inte är då om det skaffats för att användas tillsammans. Svaret på din fråga beror alltså på om din pojkvän köpte möblerna med tanken att ni skulle använda dem tillsammans eller inte. Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan en sambo få rätt till hälften av huset efter separation eller bortgång?

2020-01-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Min mamma ärvde huset efter sin man när han dog -98. Hon blev 5 år senare tillsammans med en annan som då flyttade in. Dom har nu varit sambos i ca 15 år. Dom har idag inget samboavtal, vad händer om. 1. Dom skulle separera, har han då rätt till halva huset? 2. vad händer om hon dör och jag ärver allt (enda barnet) ska jag dela huset med honom då? Dom har tillsammans gjort ändringar på huset byggt pool mm, som hon har betalat för men han har byggt, kan han ta med sig detta då? Eller måste jag köpa ut honom?
Mikaela Dahl |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer använda mig av sambolagen (SamboL) och ärvdabalken (ÄB) för att besvara dina frågor.Bodelning efter en separationNär man separerar som sambor gör man en bodelning. I den beräknar man värdet av båda sambornas samboegendom och delar den sen lika (14 § SamboL). Det är alltså bara samboegendom man delar lika, till skillnad från en separation efter ett äktenskap då man delar på allt man äger tillsammans bortsett från den enskilda egendomen. En gemensam bostad kan vara samboegendom, men behöver inte vara det. Ett hus som samborna har som sitt gemensamma hem är bara samboegendom om det köptes med syfte att det skulle vara deras gemensamma hem (3 § SamboL). I din mammas fall är det inte fallet då hon ägt huset sen innan de träffades. Vid en separation skulle din mammas lägenhet inte delas och hennes sambo skulle alltså inte ha rätt till hälften. ArvsrättSom sambo har man ingen arvsrätt. Det finns en bestämmelse som innebär att det bara är den efterlevande sambon, och inte dödsboet efter den avlidne som kan begära bodelning (18 § SamboL). Det är dock inte en rätt att ärva, utan denna bestämmelse gäller också bara samboegendom. Om ingenting förändras innan din mammas bortgång kommer hennes sambo alltså inte ha rätt att ärva från henne, bara få hälften av samboegendomen. Det är även precis så som du säger i din fråga, att du som enda bröstarvinge själv ärver allt (2 kap. 1 § ÄB). Förvisso finns det en möjlighet för den sambo som bäst behöver den gemensamma bostaden att ta över den (22 § SamboL), men för det första gäller det enbart för en bostadsrätt eller hyresrätt och för det andra krävs det synnerliga skäl för det om man inte har gemensamma barn. Alltså har hennes sambo vid hennes bortgång ingen lagstadgad rätt att bo kvar i huset, utan måste flytta. Arbetet han lagt ner på huset Högsta domstolen har i ett avgörande slagit fast att om en sambo inte kan visa att arbetet som denne lagt ner på en fastighet inte var menat att vara en gåva vid tiden då arbetet utfördes anses hen inte ha några rättigheter till resultatet (NJA 1986 s. 513). Har det inte framkommit under tiden han utfört arbetet att det inte varit en gåva har han därmed antagligen inte heller några rättigheter kopplade till det arbetet han har utfört. Kortfattat svar på dina frågor1. Din mammas sambo har inte rätt till huset vid en separation eftersom att syftet vid köpet inte var att de två skulle bo i det tillsammans.2. Om din mamma avlider är du enda arvinge och hennes sambo har ingen rättighet att bo kvar i huset. Han har antagligen inte heller någon rätt till ersättning för det arbete han utfört.Hoppas du fick svar på dina frågor! Vänliga hälsningar,

Bodelning och samäganderätt av bostad

2020-01-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har separerat efter åtta år tillsammans, vi har köpt ett hus tillsammans sommaren -16.Vi är nu inte överens om hur vi ska gå tillväga, jag har råd att lösa ut honom, han har inte råd att lösa ut mig vilket gör att han vill sälja, och jag vill såklart ta över huset själv och absolut inte sälja.Vi äger 50% var, med varsitt lån, och har även tagit in mäklare för att få huset värderat, jag har erbjudit honom strax över marknadspris men han vägrar.Hur går vi tillväga?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SambolagenSambolagen reglerar rättigheter och skyldigheter sambor inbördes, för det fall sambor ej avtalat om annat, 9 § SamboL. Rättigheter vid upphörande av samboförhållandenVid upphörande av ett samboförhållande genom separation, har varje sambo rätt att begära bodelning. Bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. I bodelningen ska sambornas gemensamma bostad och bohag ingå, så kallad samboegendom, 2, 3 och 8 §§ SamboL. Med ledning av de andelar som beräknas genom bodelningen ska samboegendomen sedan fördelas mellan samborna på lotter. Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få detta i avräkning på sin lott, vilket i praktiken innebär att sambon har rätt att köpa ut den andre. En förutsättning för ett sådant övertagande är dock att det även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Det torde exempelvis vara oskäligt för den ena sambon att överta en gemensam bostad då denna gemensamma bostad utgör den enda samboegendom som den andra sambon äger. Vid avgörandet av vem som anses "bäst behövande" i frågor om övertagande av bostad, har barn haft en avgörande betydelse. Om du exempelvis har ensam vårdnad av ditt barn som bor tillsammans med dig i den gemensamma bostaden, då talar detta starkt för din rätt att få bostaden i avräkning på din lott. Vidare förutsätter ett övertagande att du i sådana fall övertar din sambos lån (vilket kräver godkännande från långivaren), 16 § SamboL. För det fall bodelning inte sker Om ni gemensamt väljer att inte bodela eller om ingen av er åberopar er rätt att begära bodelning vid samboförhållandets upphörande, då reglerar samäganderättslagen äganderättsförhållandena delägarna sinsemellan. Vid samäganderätt av bostad är huvudregeln att var och en av delägarna kan ansöka hos rätten om att egendomen ska säljas, under förutsättning att delägarna inte avtalat om annat, 6 § SamägL. I detta fall skulle alltså din före detta sambo kunna åberopa 6 § SamägL för att få bostaden såld och då får du ut din andel om 50% av fastighetens värde. I detta fall blir alltså ett övertagande av bostaden inte aktuellt. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Samboförhållande - vad gäller angående mina bilar?

2020-01-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har blivit sambo på gamla dar och flyttat ihop i en hyreslägenhet,sambon har egen bil, men jag har köpt både ny bil och husbil efter vi flyttat ihop, ärver mina 2 barn båda mina bilar, jag menar husbilen har jag ju köpt för att vi ska bruka den tillsammans
Christoffer Edvardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga får man vända sig till reglerna i Sambolagen. Enligt 2 § upphör ett samboförhållande om det ingås äktenskap, om det flyttas isär och om någon avlider. Det senare aktualiserar även frågor om hur arvet ska fördelas.Innan det blir fråga om arv, är det däremot nödvändigt att bedöma vad för slags egendom som ska ingå i en bodelning efter att samboförhållandet upphört. Bodelningen görs alltid före ett arvskifte och avser samboegendom. Enligt 3 § förklaras att samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, som förvärvats för gemensam användning. I förarbetena till sambolagen diskuterades frågan om s.k. motordrivna fortskaffningsmedel, dvs bilar, båtar osv., skulle ingå i begreppet gemensamt bohag. Frågan besvarades nekande i inväntan på ytterligare utredning. Det betyder att dina bilar (inklusive husbil) som utgångspunkt inte utgör gemensamt bohag och därmed inte är samboegendom. Bilarna ingår därmed inte i en bodelning efter att samboförhållandet upphört. För mer information om hur det resonerats i förarbetena, se Prop. 2002/02:80, s. 31-32.Förenklat innebär det att bilarna kan ärvas av dina söner, utan att några invändningar kan göras från din sambo enligt sambolagstiftningen. En annan fråga är vad som ofta brukar beskrivas som samägande. Jag tolkar däremot din beskrivning som att det är du som köpt bilarna utan hjälp från din sambo, vilket givetvis gör dig till ägare. Om din sambo hade varit med i finansieringen rör det sig om ett samägande utifrån hur mycket både bidragit.Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Vad är samboegendom?

2020-01-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min pojkvän letar hus. Vi ska flytta ihop men han ska stå själv på lån och hus. Gäller sambolagen då även att han har köpt och står på huset helt själv? Vi kommer alltså välja hus tillsammans och flytta in direkt tillsammans.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Samboegendom är gemensam bostad och gemensamt bohag införskaffat för gemensamt bruk (3 § sambolag). Sambolagen är alltså tillämplig eftersom han köper huset för att ni ska bo där tillsammans. Vill ni inte att huset ska vara samboegendom kan ni skriva ett samboavtal om det (9 § sambolag).Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Besittningsrätt för sambor

2020-01-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag tänkte kolla med dig jag bor i en hyresrätt där jag själv står på kontraktet men har haft mitt ex som under den tiden var min pojkvän skriven som inneboende hos mig. Men nu har det uppstått att vi gått isär på grund utav en misshandelsfall. Men vi har inget kontrakt skrivet på att han är inneboende och sådana saker, vad kan jag göra för i dagsläget är det han som är i lägenheten medans jag bor hos andra för jag är rädd för honom. Har jag rätt att kasta ut honom och att han inte får finnas i lägenheten eller har han mera rättigheter?
Minna Grahn |Hej!Tack för att du vänt dig till oss på lawline.Du använder ordet inneboende, men det låter som att du och din pojkvän har levt tillsammans som sambor. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, (1 § sambolagen).Upphörande av samboförhållande regleras i 8 § sambolagen. Vid upphörande kan en sambo begära bodelning vilket innebär att samboegendomen fördelas mellan dem. Av 3 § sambolagen följer att samboegendomen utgörs av bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning. Om du införskaffade hyresrätten med syftet att ni båda skulle bo där utgör denna samboegendom. Hade du hyresrätten innan ni träffades anses den inte utgöra samboegendom och ska således inte ingå i en bodelning.Enligt 16 § 2 st sambolagen är det den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget som har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott vid bodelningen. Den andra sambon har då rätt till något annat som motsvarar värdet. Rätten till övertagande bedömas med hänsyn till vad som är skäligt gentemot den andra sambon, om det är denne som äger egendomen. Om denne inte har annan egendom som inte ingår i delningen, kan det ofta vara oskäligt att den förstnämnda sambon får överta såväl bostaden som bohaget. Omständigheter som kan vägas in i denna skälighetsbedömning är bland annat om förhållandet varit kortvarigt.Som nämnts ovan blir detta endast aktuellt om din sambo begär bodelning. I nuläget har din ex-pojkvän ingen rätt till att bo i lägenheten utan detta får han först vid en eventuell bodelning, om han bedöms ha ett större behov av lägenheten än du. Som sambo har man alltså ingen besittningsrätt utan kan endast få rätt till lägenheten vid en bodelning.Med vänlig hälsning,