Kan jag få ta del av min sambos fastighet (som inte utgör samboegendom) om jag lagt ner kostnader och tid på underhåll, ombyggnation och renovering under vårt samboförhållande?

2019-08-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Sambo-eller enskild egendom Är sambo sedan drygt 6,5 år och vi bor tillsammans i en gemensam hyreslägenhet och ett åretrunthus/fritidshus som min sambo införskaffade innan vi blev sambos. Nu vill han att vi delar på oss och jag undrar därför om jag inte har något att säga till om när det gäller huset. För kännedom så är det jag som vistas där mest och som lägger ner själ och hjärta i både hus och trädgård. I veckorna bor jag/vi i lägenheten och på helger och lov bor till största delen jag i huset. Han är endast hemma halva året och vill då helst vara i lägenheten i stan. Vi har gemensamt byggt om uteplatsen och köket för att modernisera för att underlätta allt när vi/jag är där. Trädgården har jag personligen byggt om, dels för att få den fin och dels för att öka värdet på fastigheten då våra tankar var att vi skulle kunna njuta därute när vi blir gamla. Tacksam för svar. Förtvivlad sambo
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enbart samboegendom ska delas uppHuvudregeln när det kommer till bodelning av samboförhållandet är att enbart samboegendomen ska delas upp. All annan egendom behåller respektive sambo. Samboegendomen utgörs i sin tur av bostad och bohag som förvärvats (antingen av den ena sambon eller av båda gemensamt) för gemensam användning. Det är alltså själva syftet med förvärvet som spelar roll; inte om det sker före eller efter samboförhållandet. Därför finns det en möjlighet att huset utgör samboegendom. Om förvärvet skedde innan ni träffats är det dock troligt att syftet inte var att ni skulle bruka sommarhuset tillsammans. Vanligtvis finns i dessa fall en presumtion om att egendom som ägs av den ena sambon innan samboförhållandet inleds ska utgöra den sambons enskilda egendom, om inte annat kan visas.Det är svårt att uttolka när (tidsmässigt, i relation till inledandet av ert samboförhållande) förvärvet skedde ur din text, så jag kommer inte att gå längre in på det. Jag tror dock att du förstår poängen och vilken avvägning som måste göras.Om det inte fanns något "gemensamt bruk-syfte" så ska alltså din sambo vid bodelningen få behålla sommarhuset i sin helhet, eftersom det då inte utgör samboegendom. Du måste i det här fallet kunna visa att förvärvet av fastigheten skedde i syfte att ni gemensamt skulle nyttja den.Obehörig vinst och målet "Den betalande sambon"Av din fråga verkar det också som att både du och din sambo lagt ner både tid och resurser på att renovera och bygga om på fastigheten. Detta faktum innebär tyvärr inte att du har rätt till en andel av fastigheten, eller ens ersättning för nedlagda kostnader; åtminstone inte ur sambolagens bestämmelser.Ett liknande fall var relativt nyligen uppe i Högsta Domstolen (jag lägger en länk här, om du vill kika på målet själv). En person (X) riktade ersättningskrav mot dennes f.d sambo (Y) för kostnader som X haft i samband med renovering av Ys sedan tidigare ägda fastighet (X fick inte ta del av fastigheten vid bodelningen eftersom den inte utgjorde samboegendom). X hade bl. a. betalat ett antal fakturor gällande installationer och ut- och tillbyggnader på fastigheten för sammanlagt knappt 300 000 kr. X menade först och främst att dessa utgifter var att betrakta som lån till Y. Detta kunde X inte bevisa och domstolen underkände yrkandet. I andra hand menade X att Y hade gjort en obehörig vinst genom att hon fått tillgodogöra sig värdet på renoveringsarbetena, trots att deras samboförhållande upphörde kort efter att X betalat samtliga kostnader. Här menade domstolen att det finns både argument för och argument emot att se betalningarna som obehörig vinst för Y. Man kom dock till sist till slutsatsen att denna typ av ersättning inte kan godkännas med följande slutmotivering: "Det finns i nu aktuella situationer goda möjligheter för den sambo som tillför ett värde att skydda sina ekonomiska intressen, exempelvis genom att dokumentera att det har skett en försträckning eller genom att begära ett avtal om delägarskap i egendomen. Det ger också den andra sambon möjlighet att ta ställning till om han eller hon vill ta emot värdet och därigenom sätta sig i skuld till den tillskjutande sambon eller acceptera henne eller honom som delägare."Sambon som tillför värde till fastigheten har en möjlighet att dokumentera detta i ett låneavtal eller begära att bli delägare för att betala kostnaderna för renovering/ombyggnad.Sammanfattningsvis finns det alltså enligt rådande rättsläge inte särskilt mycket att göra, om fastigheten utgör din sambos enskilda egendom. Min rekommendation blir i detta fallet att prata med din sambo och försöka arbeta fram en lösning på situationen, vare sig det gäller nyttjanderätt till fastigheten (om han ändå inte spenderar någon tid där kanske detta är något att fundera på) eller ersättning för nedlagd tid/kostnader.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga! Om det är någonting som är oklart eller om jag missuppfattat någonting ur din text så får du gärna höra av dig till mig på lucas.cyren@lawline.se så ska vi se till att det blir rätt.

Bostad måste vara förvärvad för gemensam användning för att ingå i bodelning

2019-08-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag har ett boende som en kvinna ska flytta in med mig i. Kvinnan ligger i skillsmässa med sin man, men han vägrar skriva på papperna så juridiskt är hon fortfarande gift med honom. Måste vi skriva någonting för att förhindra att han kan göra anspråk på bostaden? Eller för min del, jag vill inte att hon ska kunna göra anspråk (besittningsrätt?)på bostaden så länge hon är gift. När hon är separerad så tänker vi bli sambos, men fram tills dess så kommer hon vara inneboende
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När makar skiljer sig måste man genomföra en bodelning där man delar upp sin egendom mellan sig (9 kap 1 § äktenskapsbalken). I bodelningen ska endast egendom som makarna ägde vid tidpunkten då talan om skilsmässa väcktes ingå (9 kap 2 § äktenskapsbalken). Detta innebär att allt som din framtida sambo förvärvar efter talan om skilsmässan väckts, som t.ex. intjänad lön, gåvor eller saker som man köpt, inte ska ingå i bodelningen. När det kommer till din bostad har din framtida sambos make definitivt inga anspråk. Han kommer inte att kunna få ta del av din bostad. Inte heller din framtida sambo har några anspråk på din bostad. Juridiskt kommer ni inte att kunna bli sambos förrän hon har skilt sig (1 § sambolagen). Även efter att ni har blivit sambos kommer hon inte att ha något anspråk på bostaden. Det är fortfarande du som kommer vara ägaren och detta är inte något som förändras för att man blir sambos. Ifall samboförhållandet skulle ta slut och någon av er begär bodelning ska din bostad inte ingå i bodelningen. Enligt lag är det endast bostad som har förvärvats för gemensam användning som ska ingå i en bodelning (3 § sambolagen). I och med att du redan äger bostaden är den inte förvärvad för gemensam användning. Skulle du däremot sälja din bostad och köpa en ny med avsikten att ni ska bo där gemensamt kommer den att anses vara förvärvad för gemensam användning och ingå i en bodelning. För att din framtida sambo ska kunna göra anspråk på din nuvarande bostad krävs det att hon blir delägare, t.ex. genom att hon köper en del av bostaden. Ni behöver alltså inte skriva något dokument eller liknande. Med vänliga hälsningar

När ska ett hus ingå i bodelningen mellan sambor?

2019-08-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Min sambo och jag ska separeras. För ett år sen köpte han ett hus utomlands med sin pappa där de betalade halva kostnaden var. Sambon står som 100 % ägare till huset och huset skulle användas för gemensamt bruk för oss och våra två barn. Vid separation har jag rätt till hälften av husets värde? Måste jag kunna bevisa att den skulle användas till gemensamt bruk. Med vänliga hälsningar
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag läser din fråga kan jag inte utläsa om huset din sambo köpt är er bostad där ni bor stadigvarande eller om det är ett fritidshus och att ni egentligen bor någon annanstans. Därför kommer jag dela upp mitt svar i två delar och svara utifrån båda dessa scenarier.Regler om vad som gäller för sambor finns i sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendomen (8 § SamboL). Det är sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom (3 § SamboL). Allt annat som inte är samboegendom ska hållas utanför bodelningen, och den sambo som äger sådan egendom får behålla den. Vad menas med gemensam bostad?Med gemensam bostad menas fast egendom (t.ex. ett hus), en bostadsrätt eller en hyresrätt om den är avsedd att vara sambornas gemensamma hem och huvudsakligen används som detta (5 § SamboL). Sambors gemensamma bostad ska som nämnt ingå i en bodelning (3 § SamboL). Detta gäller även om bara den ena sambon står som ägare, under förutsättning att bostaden införskaffats med syftet att användas gemensamt av samborna (3 § SamboL). Vad gäller om huset är er gemensamma bostad?Om huset din sambo köpt är er gemensamma bostad och det köptes för att ni skulle använda det gemensamt ska det ingå i bodelningen. I bodelningen ska värdet på all egendom delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Detta innebär att du har rätt till hälften av värdet på huset. Vad gäller bevisningen antas automatiskt att sådant som skaffats efter att samborna flyttat ihop skaffats för att användas gemensamt. Då är det den som påstår att det inte skaffats för gemensamt bruk som måste bevisa att det är så. Om du och din sambo bodde ihop redan då han köpte huset behöver du inte bevisa att det skaffades för gemensamt bruk. Om han däremot köpte det precis innan ni flyttade ihop måste du bevisa att det skaffades för gemensamt bruk. Vad gäller om huset istället är ett fritidshus?Om huset inte är er gemensamma bostad, utan ni egentligen bor någon annanstans, gäller beskrivningen ovan för det som är er gemensamma bostad. Om huset du skriver om är ett fritidshus ska det inte ingå i bodelningen. Detta eftersom egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål inte räknas in i sambornas gemensamma bostad och bohag (7 § SamboL). Eftersom det endast är sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom, och det endast är samboegendom som ingår i en bodelning ska ett fritidshus alltså inte ingå i en bodelning. Detta innebär att om huset är ett fritidshus har du inte rätt till halva värdet utan det är din sambo i egenskap av ägare som får behålla huset. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad är en rimlig hyra för en sambo?

2019-08-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har onödiga diskussioner angående vad hon ska betala i hyra varje månad till mig. Hon är inneboende hos mig. Jag har en tvåvåningsvilla och en fritidsstuga vid en sjö. Hälften av de rörliga kostnaderna och hälften av räntan på mina lån blir en summa som jag rundat ner till 4000 kr/månad. Hon tycker det är alldeles för dyrt och vill inte betala för räntan. Tidigare hade hon en sammanlagd hyreskostnad på sin trerumslägenhet på 7000 kr. Vi tjänar ungefär lika mycket i lön och stugan är inte inräknad i månadskostnaden, men hon har tillgång till den med och är där ofta. Vad är rimligt som hon ska betala för? Jag googlar och läser, och tycker jag gör rätt för mig, men det är oerhört tråkigt att höra att jag tar ut ockerpriser för henne och hennes dotter. Tacksam för hjälp.
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom ni är sambor så är sambolagen tillämplig (1 § sambolagen). Vad är en skälig hyra? Jag tolkar din fråga som att du ägde din villa innan er samborelation inleddes. Villan är således inte anskaffad för gemensam användning och är alltså inget som ska ingå vid en eventuell bodelning (8 och 3 § sambolagen). Din sambo kommer således varken få ta del av en eventuell vinst vid en separation, men inte heller vid försäljning. Detsamma gäller givetvis även för en eventuell värdeminskning. Ur det perspektivet kan det verka märkligt att man ska betala ränta på någon annans "investering". Detta är dock givetvis inte det enda man ska ta hänsyn till när en hyra ska bestämmas. Marknadsmässig hyraEtt annat sätt att räkna ut vad som kan anses vara en rimlig hyra är att jämföra med den marknadsmässiga hyran. Hur mycket hade hon fått betala för andra alternativ? Hur mycket sparar du på att hon delar driftkostnaderna med dig? Eftersom du anger att ni har en likställd inkomst så finns det inte heller någon anledning att ta hänsyn till den. I slutändan är det du och din sambo som måste komma överens om en hyra som känns bra för er båda. Det finns ingen given formel för att räkna ut hyran, utan det beror mycket på det enskilda fallet.Sammanfattning Vid fastställandet av hyra ska båda parters sidor beaktas. Ur synpunkten att din sambo inte har någon äganderätt till villan så kan det verka fel att hon ska betala ränta. Å andra sidan ska man även ta hänsyn till vad det hade kostat henne att bo någon annanstans. Med hänsyn till det sistnämnda och de i frågan givna omständigheterna anser jag inte att den hyra som du begär är att betrakta som "ockerhyra".Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Arvsrätt sambor

2019-08-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har precis fått barn och funderar på att skaffa samboavtal o testamente. Vi har gemensam villa, med olika insats, bil och en av oss egen firma. Räcker det med samboavtal o testamente eller är det något mer som behövs? Och vad kostar det ungefär att upprätta dessa dokument?
Amanda Alwall | Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Frågor rörande sambos regleras i sambolagen.Bodelning vid sambor är alltid begränsat till bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning av samborna enligt 3 och 8 §§ SamboL. Detta kallas samboegendom. Huruvida en bodelning ska göras eller ej när sambo avlidit avgörs av den efterlevande sambon, se 8 § 2 st. och 18 § SamboL.Enligt 2 kap. 1 § ÄB är det till att börja med bröstarvingar som ärver (alltså barn) om inget annat följer av testamente. Alltså krävs det ett testamente för att reglera vem som ärver vad om någon av er skulle gå bort. Så som svar på din fråga brukar samboavtal och testamente räcka alldeles utmärkt för att reglera vad som skulle hända vid en eventuell separation och vad som skulle hända vid ett eventuellt dödsfall. Det är alltid bäst att ha gjort upp detta innan det händer, för det kan få stora konsekvenser om det inte finns några avtal- framförallt i och med det faktum att sambor inte har någon legal arvsrätt i Sverige. Hur mycket det kostar att upprätta dessa dokument kan jag dessvärre inte svara på eftersom det är väldigt olika, men det är viktigt att det blir rätt och att ni får den hjälp ni behöver för att både samboavtalet och testamentet ska bli så som ni vill ha det. Lawline har en egen sida där ni mot betalning kan skapa era egna avtal HÄR. Jag skulle dock rekommendera att ni tar hjälp av någon av våra jurister som ni kontaktar HÄR. Lawline tillämpar den lagreglerade timkostnadsnormen om 1 725 kr per timme (2019). För vissa typer av uppdrag, till exempel upprättande av avtal, kan vi dock ofta erbjuda fast pris. Fråga gärna om fast pris vid din första kontakt så får du mer information. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till! Med vänlig hälsning,

Kan köpet av bostadsrätten hamna under sambolagen?

2019-08-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo har nyligen separerat då hon ville fundera (men inte konkret kunde säga hur mycket tid hon behövde) över vårt förhållande och jag har därför flyttat ut.Att åter flytta in i hennes nuvarande hyresrätt ser ingen av oss som ett alternativ och jag har därför valt att köpa en bostadsrätt med inflyttning efter semestern för att få ordning på mitt liv.Nu undrar jag vad som händer ifall jag och min sambo hittar tillbaka till varandra.Kan köpet av bostadsrätten hamna under sambolagen?
Mimmi Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår din fråga rätt så undrar du om bostadsrätten du köpt kommer att anses vara samboegendom eller inte. Eftersom din fråga handlar om samboskap kommer jag att använda mig av sambolagen (samboL) för att svara på din fråga. För att bostadsrätten ska anses vara samboegendom så krävs det att du köpt den för att ni ska bo där tillsammans (samboL 3 §). I ditt fall tycker jag att det framgår tydligt att du har köpt bostadsrätten för att du ska kunna ha någonstans att bo själv. Av den anledningen tror jag att bostadsrätten inte kommer att hamna under sambolagen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga men om inte får du gärna återkomma. Vänligen,

Kan en sambo tvinga den andra sambon att flytta ut?

2019-08-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |jag bor me min sambo och två barn och han vägrar gå, lägenheten står på mitt namn, jag vill inne bråka eller blanda in polisen hur gör jag
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag att se till sambolagens bestämmelser (SamboL). Kan du tvinga din sambo att flytta ut om det är eran gemensamma bostad?Det som kommer att bli av betydelse är om den lägenhet som ni idag bor i utgör s.k samboegendom. Samboegendom är den bostad och det bohag som du och din sambo äger tillsammans och som är köpt för samma ändamål (3 § SamboL). Lägenheten som du står på är samboegendom om ni idag använder den som er gemensamma bostad och även har flyttat in i den tillsammans för samma syfte (5 § SamboL). Då får det ingen betydelse om det enbart är du som ensam står på kontraktet. När du och din sambo går isär ska en bodelning göras om någon av er begär detta där eran samboegendom fördelas lika mellan er (8 § SamboL). Om du och din sambo inte kommer överens om vem som ska få lägenheten kommer den som bäst behöver den att få ta över den. Kan du tvinga din sambo att flytta ut om det ursprungligen är din bostad?Om det istället är så att du ursprungligen hyrt eller köpt lägenheten utan att du haft för avsikt att leva där tillsammans med din nuvarande sambo kommer den inte utgöra samboegendom. Då lägenheten i detta scenario även är att anse som din har du rätt att kräva att din sambo ska flytta ut. Det ska dock tilläggas att din sambo kan begära att få ta över lägenheten om det utifrån omständigheterna kan anses skäligt och din sambo också behöver den mer än vad du gör (22 § SamboL). Denna bestämmelse är sällan tillämpad och tar sikte på de fall där den andra sambon eventuellt står utan arbete och till följd av dålig ekonomi kanske har det mycket svårt att hitta en annan bostad. Vad kan du göra för att få din sambo att flytta ut?Om din sambo vägrar att flytta ut finns det olika tillvägagångssätt beroende på om lägenheten är er gemensamma eller inte. Om lägenheten är eran gemensamma, dvs samboegendom, kan du ansöka om att en bodelningsförrättare ska fördela bostaden och eran egendom mellan er (26 § SamboL). Detta gör du genom att kontakta den domstol där du idag har din hemvist. Om det istället är din lägenhet kan du kontakta domstolen för att få en bodelningsförrättare som kan fastslå att bostaden tillhör dig. Om din sambo fortfarande vägrar att flytta ut kan du kontakta Kronofogden som i sin tur verkställer bodelningsförrättarens beslut och hjälper dig att tvinga din sambo att flytta ut. SammanfattningOm lägenheten är eran gemensamma bostad och ni vid en bodelning inte kommer överens om vem som ska överta lägenheten kan ni ansöka om att en bodelningsförrättare ska se över eran bodelning. Lägenheter kommer då att gå till den av er som bäst behöver den. Om lägenheten istället är din egna och inte utgör samboegendom har du rätt att kräva att din sambo ska flytta ut efter att en bodelningsförrättare beslutar om att bostaden är din. Därefter kan du ta hjälp av Kronofogden att verkställa beslutet om din sambo fortfarande vägrar att flytta ut från lägenheten. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!Vänligen,

Samboavtal

2019-07-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag har precis blivit flyttat in hos min särbo sedan 2 år, han äger en villa sedan tidigare. Vi har tänkt att teckna ett samboavtal, men vet inte riktigt vad som ska stå med. När det gäller hans villa har vi tänkt att vi kommer göra en värdering av huset och att skriva i avtalet att vid separation kommer hälften av värdeökningen av huset tillfalla mig. Är det en rimlig lösning?, då jag inte har någon möjlighet att kunna lösa in mig i huset, men vill inte att han ska stå för alla kostnader själv utan kommer att hjälpa till med ekonomin. med vänliga hälsningar,
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om sambor finner man i Sambolagen (SamboL).Sambolagen är dispositiv, vilket betyder att det går att avtala om innehållet. Huvudregeln är att samboegendom ska delas mellan samborna men om ni inte skriver något avtal skulle han få hela villan oavsett om du stått för delar av kostnaderna eftersom han ägde villan innan ni blev tillsammans (3 § SamboL). Det finns inga regler som hindrar er från att göra ett sådant avtal som du beskriver. Er lösning liknar andemeningen med lagen och det finns inget som hindrar er från att skriva ett sådant avtal.Hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,