Kan jag skilja mig utan betänketid om vi har levt isär i fem år?

2021-12-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Min vän vill skiljas med sin fru, båda har bott isär i ungefär 5 år nu utan någon vidare kontakt och deras barn är alla myndiga redan som bor hos honom på heltid, så min fråga är ifall någon betänketid kommer införas i deras fall? Hans fru vill inte skiljas och kommer förmodligen motsätta sig hans ansökan också.
Diana Stanisavljevic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om din vän kan skilja sig med sin fru utan betänketid då de har levt åtskilda i fem år. Regler om upplösande av äktenskap återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer därför att utgå ifrån denna lag när jag besvarar din fråga.I det följande kommer jag inledningsvis redogöra för när betänketid normalt ska löpa. Därefter kommer jag att undersöka om det finns något sätt att undvika betänketid i samband med skilsmässa.Är båda makarna överens om att äktenskapet ska upplösas har de som utgångspunkt rätt till omedelbar äktenskapsskillnad. I vissa situationer löper dock en betänketid på sex månader innan äktenskapet kan upplösas. Det är exempelvis om bara den ena maken vill skilja sig eller om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med ett eget barn under 16 år. Jag kommer att behandla de olika situationerna under rubrikerna nedan.I vilka situationer ska äktenskapsskillnad föregås av betänketid?Om makarna har barn under 16 årJag vill börja med att klargöra att skilsmässa kallas för äktenskapsskillnad inom juridiken. Jag kommer därför att använda detta begrepp i det följande. Äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). Äktenskapsskillnad ska föregås av betänketid om båda makarna begär det eller om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med och har vårdnaden för barn under 16 år (5 kap. 1 § ÄktB). Det ska vara fråga om makarnas gemensamma barn eller den ena makens eget barn för att betänketid ska löpa. Av din fråga framgår att din vän har myndiga barn, därmed krävs ingen betänketid på denna grund.Om bara en av makarna vill skiljasOm bara en av makarna vill skiljas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid (5 kap. 2 § ÄktB). För din vän skulle detta innebära att han inte kan skilja sig innan betänketiden löpt ut. Betänketiden är minst 6 månader och högst 12 månader. När betänketiden har löpt i minst 6 månader kan äktenskapet upplösas, men det krävs att din vän (eller hans fru) framför ett särskilt yrkande om det inom ett år, annars är frågan om äktenskapsskillnad förfallen (5 kap. 3 § ÄktB).Finns det undantag från reglerna om betänketid?Reglerna om betänketid finns för att inte ett förhastat beslut om äktenskapsskillnad ska gå ut över någon annan som direkt berörs av beslutet såsom barn. När makarna inte är ense om skilsmässa medför betänketiden även att den som inte vill skiljas får ett visst anstånd innan en upplösning av äktenskapet kommer till stånd. Detta innebär att det inte är möjligt att undvika betänketiden i en situation där den ena maken motsätter sig äktenskapsskillnad.Det finns dock vissa undantag från reglerna om betänketid. I det fall makarna har levt åtskilda sedan minst två år så har var och en av dem rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid (5 kap. 4 § ÄktB). För din vän innebär detta att han kan slippa betänketiden trots att hans fru motsätter sig detta. En sådan situation kräver dock att makarna kan uppvisa utdrag ur folkbokföringen som visar att de sedan minst två år är skrivna på olika adresser. I sådana fall torde domstolen som regel godta din väns påstående om särlevnad och döma till äktenskapsskillnad utan betänketid. Om en av makarna gör gällande att de inte har levt åtskilda i två år, kan domstolen tvingas till mer ingående undersökningar.Som bevis på att makarna har levt åtskilda under minst två år kan ett särlevnadsintyg godtas enligt praxis. Det är ett intyg som kan användas där två vuxna personer som känner din vän och hans fru väl intygar att de ar levt åtskilda i minst två år. Din vän och hans fru måste inte ha varit folkbokförda på olika adresser i mer än två år för att ett särlevnadsintyg ska gälla. På Sveriges Domstolars hemsida kan din vän enkelt skriva ut blanketten och fylla i den. Den ska sedan lämnas in till tingsrätten tillsammans med hans ansökan om skilsmässa.SammanfattningEftersom din vän och hans fru har levt isär i mer än två år kan din vän få äktenskapsskillnad utan betänketid trots att hans fru inte vill skiljas. Din vän ska då lämna in ett särlevnadsintyg undertecknat av två personer som känner till deras förhållanden väl och som kan intyga att de inte bott tillsammans de senaste två åren. Din vän kan alltså använda särlevnadsintyg för att slippa betänketiden och få dom på äktenskapsskillnaden direkt. Ett utdrag från folkbokföringen hos Skatteverket som visar särlevnad under minst två år kan också godtas.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Vänliga hälsningar

Kan en make tvinga den andra maken att sälja bostaden, och ingår en bostad som make köper innan ansökan om skilsmässa i bodelning?

2021-11-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man uppgav att han vill skiljas för 2 veckor sedan. Han har nu köpt en bostadsrätt med hjälp av sina föräldrar bakom min rygg samt bokat tid med advokat ihop med svärmor..Jag tror att syftet med detta är att få mig att sälja vårt hus som jag inte vill. Vad gäller? Hur kan han tvinga mig att sälja? Vad gäller för den bostad som han skaffat på egen hand när vi fortfarande är gifta? Det finns ingen ansökan om sklismässa inlämnad
Hilma Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De regler som är aktuella för din fråga återfinns i äktenskapsbalken, som jag kommer förkorta ÄktB. Jag kommer gå igenom och förklara de regler som är relevanta, för att sedan använda dessa för att besvara frågan.Bodelning vid skilsmässaNär makar genomgår en skilsmässa så ska en bodelning ske där makarnas egendom delas upp mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB). Vid en sådan bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är i sin tur egendom som har en make fått, ärvt eller på annat sätt erhållit med förbehåll om att den ska just vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Makarna får även vid bodelningen ta undan personlig egendom såsom exempelvis kläder eller annan liknande egendom som makarna använt för personligt bruk (10 kap. 2 § ÄktB). Det innebär för att egendomen inte ska ingå i bodelningen, så måste det uttryckligen stå skrivet i antingen äktenskapsförord, testamente, gåvobrev eller liknande rättshandling att egendomen ska vara makens enskild eller personliga saker såsom kläder.Kan make tvinga den andra maken att sälja huset vid skilsmässa?Jag utgår från att huset ni bor i nu inte är din mans enskilda egendom, utan att denna är er gemensamma bostad. Det finns speciella regler för vad som gäller för just gemensam bostad vid bodelning. En make får inte utan den andra makens samtycke sälja makarnas gemensamma bostad (7 kap. 5 § ÄktB). Det betyder att innan bodelning så kan inte din man tvinga dig att sälja ert hus, eftersom han behöver ditt samtycke då det är er gemensamma bostad (7 kap. 7 § ÄktB). Det han skulle kunna göra är dock att ansöka hos domstol att huset ska säljas, och domstolen kan då tillåta denna åtgärd (7 kap. 8 § ÄktB). Domstolen kommer endast tillåta en sådan försäljning utan ditt samtycke om det inte finns godtagbar anledning till att du inte samtycker till försäljning av huset.När bodelningen görs, kommer huset tillfalla någon av er på er så kallade lott i bodelningen. Vid bodelning ska nämligen makarnas andelar i boet räknas (11 kap. 1 § ÄktB), där makarnas skulder först kommer täckas och sedan ska allt giftorättsgods att läggas ihop för att till sist delas lika mellan makarna (11 kap. 2 § samt 3 § ÄktB). Den make som huset tillfaller är beroende av vem som önskar att behålla huset (11 kap. 7 § ÄktB) eller den som bäst behöver bostaden (11 kap. 8 § ÄktB). Det betyder att du kan önska att få behålla huset vid bodelningen i er skilsmässa, men om din man har särskilda kopplingar till huset eller kan anses bättre behöva det så kan huset komma att tillfalla honom när er bodelning sker. Om det skulle tillfalla honom, så får han sälja det efter bodelningen. Skulle huset i stället tillfalla dig, kan han inte tvinga dig att sälja det.Vad händer med bostad vid skilsmässa som ena maken köper under tiden man fortfarande är gift?En bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandet den dag då talan om skilsmässa väcks (9 kap. 2 § ÄktB). Det innebär att bodelning kommer att göras utifrån den egendom som makarna har när ansökan om skilsmässa görs. Eftersom din man köpte bostaden under tiden som ni fortfarande var gifta, så kommer denna ingå i er bodelning om den inte ska ses som enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord.SammanfattningDin man kan inte tvinga dig att sälja ert hus som är er gemensamma bostad så länge ni fortfarande är gifta. För det krävs att han går till domstol som tillåter att bostaden säljs. När ansökan om skilsmässa gjorts och bodelning görs kan huset komma att tillfalla någon av er, och då är det upp till den personen att besluta om en eventuell försäljning. Den bostad som din man köpt innan ni lämnat in ansökan om skilsmässa kommer också ingå i en bodelning, såvida den inte skulle utgöra enskild egendom genom någon form av rättshandling, såsom ett äktenskapsförord.Jag hoppas att jag med detta har kunnat besvara din fråga. Om du har fler funderingar, tveka inte på att återkomma med dessa till oss på Lawline!Vänligen,

Skilsmässa och pengatvätt

2021-11-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,har en tjejkompis som snart ska ha en bodelning efter en skilsmässa. Min fråga är:Hennes exman har tjänat en hel del "svarta" pengar här i Sverige, med dessa pengar har han åkt ner till sitt hemland Polen, gett pengarna till sina föräldrar som i sin tur köpt 2 lägenheter som dom gett i "gåva" till honom.Givetvis för att hon inte ska ha tillgång till dessa vid en eventuell skilsmässa. Vet att gåvor inte ingår i en bodelning men finns det någon som helst chans för henne att kunna bevisa att detta har skett eller är det lönlöst för henne att ens tänka tanken att kunna vinna en sådan strid med hjälp av en duktig advokat? Kan tänka mig att det försvårar saken då dessa lägenheter finns i Polen och inte i Sverige. Tacksam för svar!P.S Tack för en bra sida.
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Först: för att en gåva inte ska bli en del av giftorättsgodset, alltså va en del av allt som vid skilsmässa ska delas på två, krävs det enligt svensk rätt att ett gåvobrev har upprättats som tydligt anger att gåvan ska bli den makens enskilda egendom. Jag vet inte om detta skett mellan maken och hans föräldrar. Har det inte skett är lägenheterna ur Sveriges synpunkt giftorättsgods och ska delas lika mellan dem två.Eftersom det rör sig om regler från två olika länders håll kan jag inte svara dig med säkerhet hur det ser ut i Polen och hur det kan ställa till det. Det rör internationell privaträtt och kan vara komplicerat beroende på om Sverige och Polen exempelvis har avtal som reglerar frågor om egendom i skilsmässor mellan länderna.Vad jag däremot kan säga är att i ett fall som detta kan det vara värt att kontakta en advokat och i samband med det samla på er så mycket bevis ni kan på vad ni tror kan vara relevant. Om hon är osäker gällande kostnaden för en duktig advokat kan hon först boka en tid med en av våra jurister här på Lawline för att diskutera frågan mer ingående, detta kommer troligtvis vara ett billigare alternativ än att gå till en riktigt bra advokat från första början. Samtalet med oss kan nämligen vara ett kortare där hon bara får reda på om det kan vara värt det utifrån vad ni för fram som bevis.Att det rör sig om "svarta" pengar och egentligen pengatvätt kan försvåra situationen då pengatvätt att straffbelagt i Brottsbalken. Kan hon bevisa det kommer lägenheterna troligtvis att tas i anspråk av svenska eller polska staten och därmed inte resultera i ekonomisk vinning för någon av dem, vilket om hon känner så, och han får därmed inget om hon inte får det.Hoppas du känner att mitt svar hjälpte dig!Vänligen,

Hur upplöser jag ett äktenskap som ingåtts utomlands?

2021-11-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hur upplöser jag mitt äktenskap då min man bor i Buenos Aires och jag bor i Sverige.Äktenskapet utfördes i Buenos Aires, och är även registrerat i Sverige. Mannen är folkbokförd på min adress.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att hänvisa till lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) när jag besvarar din fråga om hur du ska upplösa ett äktenskap som ingåtts utomlands. Äktenskap som ingåtts i utlandet är giltiga i Sverige om de är giltiga enligt rättsordningen i det land där de ingicks (1 kap. 7 § IÄL). Du skriver även att äktenskapet är registrerat i Sverige vilket innebär att äktenskapet är rättsligt giltigt. Kan jag upplösa ett utländskt äktenskap i Sverige? Om du vill upplösa äktenskapet är det möjligt enligt 3 kap. 2 § IÄL. Detta förutsätter att någon av er är svensk medborgare eller att någon av er bor i Sverige sedan ett år tillbaka. Jag tolkar det som att du är svensk medborgare och att ni båda är folkbokförda i Sverige men att det enbart är du som har hemvist i Sverige. Detta innebär att svensk domstol får ta upp ert äktenskapsmål (3 kap. 2 § IÄL och 3 kap. 4 § IÄL) och du kan därmed ansöka om äktenskapsskillnad här.Blankett för ansökan om äktenskapsskillnad finns här. Du får välja att ansöka om skilsmässa gemensamt med din make du vill skilja dig från eller att ansöka enskilt. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller om man är skild i Sverige men fortfarande gift utomlands?

2021-11-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag gifte mig på hemlandet ( Dominikanska Republiken) 2012 och skilde mig i Sverige för 4år sedan. Min skilsmässa är då inte giltigt i det landet.Frågan är, kan jag gifta om mig i Sverige utan att vara skild i det andra landet? Är det olagligt på något sätt?
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har er skilsmässa skett i Sverige gjordes det med största sannolikhet i enlighet med äktenskapsbalken (ÄktB). Makarna har rätt till äktenskapsskillnad, det vill säga skilsmässa, om de är ense om att äktenskapet ska upplösas (5 kap. 1 § ÄktB). Äktenskapet är upplöst när domen om äktenskapsskillnad vinner laga kraft (5 kap. 6 § ÄktB). Eftersom att du redan har varit skild i 4 år ska detta redan ha gått igenom. Är man redan gift får man inte gifta sig igen (2 kap. 4 § ÄktB). Går vigseln ändå igenom har maken rätt till äktenskapsskillnad utan någon betänketid (5 kap. 5 § 1st. ÄktB). Det är dessutom brottsligt att vara gift med flera personer samtidigt. Det kallas tvegifte. Såväl den som är gift sedan tidigare som dess make, om maken visste om att partnern redan var gift, kan dömas till böter eller fängelse i högst två år (7 kap. 1 § 1st. Brottsbalken). Inget i din fråga tyder dock på att din svenska skilsmässa inte är giltig. Du borde alltså på nytt kunna ingå äktenskap i Sverige. Jag kan tyvärr inte svara på hur det ser ut med din skilsmässa i ditt hemland. I Sverige brukar beslut om äktenskapsskillnad som meddelats i en annan stat gälla, om det förelåg skälig anledning att talan prövades i den främmande staten (3 kap. 7 § lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap). Andra länder har dock andra regler. För säkerhets skull kan det vara bra för dig att kontakta ambassaden eller myndigheterna i ditt hemland för att se till att din skilsmässa också gäller där. Sammanfattningsvis ser jag inte att det borde finnas några hinder för dig att gifta sig på nytt i Sverige. Trots det rekommenderar jag att du undersöker hur du går tillväga för att även vara skild i ditt hemland.Hoppas att mitt svar gav dig någon slags klarhet i frågan. Har du någon annan fundering är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänliga hälsningar,

Hur fort ska en make/maka flytta ut efter skilsmässa?

2021-11-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vid övertagande av hyresrätt vid skilsmässa, hur fort ska den andre flytta ut?
Ibrahim Halwachi |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Gällande rättEftersom du nämner en skilsmässa så kommer jag i mitt svar använda mig av reglerna för äktenskap, dessa finner vi i Äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap blir upplöst har den make som inte fått bostaden ingen rätt att uppehålla sig där längre i enlighet med 14 kap. 8 § andra stycket ÄktB. Detta innebär helt enkelt att i den mån du är den som fått bostaden efter en skilsmässa så skall din partner genast flytta ut, denne har ingen rätt att bo kvar där. Om din make/maka motsätter sig detta och inte genast flyttar ut kan den av er som har rätt till bostaden vända sig till Kronofogden och ansöka om avhysning i enlighet med reglerna i 16 kap. Utsökningsbalken. Avhysning kan sägas vara en förpliktelse för den som tidigare bott i en bostad att avlägsna sig.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan en make få tillbaka skadestånd efter bodelning?

2021-11-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Några närstående har skiljt sig nyligen och ena partnern fick skadestånd för skada på arbete för några år sedan.Hen valde då att investera en del av pengarna i en gemensam bostad och resten levde som för. Nu efter skilsmässan kräver hen tillbaka pengarna som investerades och levdes för. Har hen rätt eller kan den andra partnern gå vidare med detta?
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!Ersättning som en make fått för personskada får undantas från en bodelning (10 kap. 2 a § äktenskapsbalken (ÄktB)). Det gäller även för avkastning på sådan ersättning, samt vad som trätt i ersättningens ställe. Det hade alltså varit möjligt för maken att undanta den egendomen från bodelningen.Om bodelningen upprättats av en bodelningsförrättare får maken då, inom fyra veckor efter delgivningen, klandra bodelningen (17 kap. 8 § andra stycket ÄktB). Ifall maken inte klandrar bodelningen inom fyra veckor har hen förlorat sin talan, och får finna sig i den bodelning som ägt rum.Ifall bodelningen inte upprättats av en bodelningsförrättare är utgångspunkten att bodelningen inte kan överklagas, då makarna själva kommit överens om hur egendomen ska fördelas.Sammanfattningsvis kan den maken som fått skadestånd inte få tillbaka pengarna, med mindre att en bodelningsförrättare upprättat bodelningen och att det gått mindre än fyra veckor sedan makarna delgavs den.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag förkorta betänketiden vid en skilsmässa?

2021-11-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Kan man förkorta betänketiden vid skilsmässa?Vi har inga barn under 16 år boende hemma.Hur gör vi rent praktiskt?Mvh
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BetänketidOm ni båda är överens om att ni ska upplösa äktenskapet behöver ni ingen betänketid, se 5 kap 2 § äktenskapsbalken. Detta eftersom ni inte har några barn under 16 år, se 5 kap 1 § äktenskapsbalken.Det behövs ingen betänkte tid om ni under två år har bott åtskilda från varandra, se 5 kap 4 § äktenskapsbalken.I det fall ni omfattas av betänketid, är den sex månader, se 5 kap 3 § äktenskapsbalken.Hur går det till i praktikenNi kan ansöka om äktenskapsskillnad genom att skicka en ansökan till tingsrätten i den kommun ni är folkbokförda i. Om det bara är du som vill skilja dig måste ansöka hos tingsrätten och sedan delge din maka.BodelningNär ni väljer att upplösa äktenskapet ska ni dela era tillgångar genom bodelning, se 9 kap 1 § äktenskapsbalken. Det innebär i praktiken att ni ska dela upp alla era tillgångar, även banktillgångar. Har ni inte skrivit något äktenskapsförord, eller om några tillgångar på annat sätt inte utgör enskild egendom, räknas allt som giftorättsgods, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Det innebär att ni äger tillgångarna med lika del. Detta gäller även banktillgångar. Vid bodelningen ska ni göra avdrag för era skulder. Sedan lägger ni ihop tillgångarna och delar de lika genom lottläggning, se 11kap 2­­-3 §§ äktenskapsbalken. Lottläggning innebär att ni delar upp tillgångarna efter behov och önskemål, se 11 kap 7 § äktenskapsbalken.Bodelningsavtalet kan ni upprätta själva om ni kommer överens. Om ni äger en fastighet måste avtalet vara skriftligt. Däremot finns det inget krav på att det ska registreras. Om ni vill registrera bodelningen kan ni göra det hos Skatteverket.SammanfattningOm ni är överens om att ni ska skilja er, eller om ni har bott åtskilda från varandra under två år, behöver ni ingen betänketid. Ni kan då ansöka direkt till tingsrätten i den kommun där ni är folkbokförda. Ni ska upprätta ett bodelningsavtal. Min rekommendation är att ni gör ett skriftligt avtal. Om ni behöver hjälp med att göra en bouppteckning, eller upprätta ett avtal, är ni varmt välkomna till oss på Lawline.Vänligen,