Kan man förbjuda besökare vid kvarsittningsrätt?

2018-11-13 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!När det gäller kvarsittningsrätt (där båda parter äger bostaden), kan den förlorande parten förbjuda någon utomstående att befinna sig i huset? I detta specifika fall handlar det om en fru som vill skiljas pga att hon blivit kär i någon annan. Hon har ansökt om kvarsittningsrätt med motiveringen att barnen bör bo med henne och att hon ämnar överta huset (trots att det är ekonomiskt omöjligt för henne). Om hon skulle beviljas detta, har maken rätt att neka hennes nya pojkvän att komma in i huset? (Maken äger fortfarande halva huset).
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB). I mål om äktenskapsskillnad får domstolen under betänketiden besluta vem av makarna som ska ha rätt att bo kvar i makarnas gemensamma bostad, dock längst tills att bodelning har skett (14 kap. 7 § första stycket p1 ÄktB). Den av makarna som domstolen bestämmer att får bo kvar i makarnas gemensamma bostad har rätt att använda även den andra makens bohag som finns i bostaden. Den make som inte får bo kvar i bostaden är skyldig att genast flytta därifrån (14 kap. 8 § ÄktB). För kvarsittningsrätten spelar det ingen roll vem som äger bostaden, det avgörande är vem som har störst behov av den. Detta avgörs ofta mot bakgrund av sociala skäl, exempelvis om det finns barn med i bilden. Om kvinnan som du nämner i din fråga får kvarsittningsrätt har hon rätt att bo kvar och använda såväl bostaden som bohaget. Mannen måste genast flytta därifrån. Fram till bodelningen har mannen inte rätt att vistas som han vill i bostaden, även om han äger den helt eller delvis. Likaledes kan han inte bestämma huruvida kvinnans nya pojkvän får komma in i huset eller ej.Hoppas du fått svar på din frågaVänligen,

När kan man kräva att make/ maka flyttar ut efter äktenskapsskillnad?

2018-10-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejVär skilsmässa har blivit klar utan betänketidHur lång har hon rätt att bo kvar i mitt hus, Jar är ensam ägare av huset
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Egendom i äktenskap:Huvudregeln vid äktenskap är att all egendom är giftorättsgods vilket innebär att all egendom ägs gemensamt. Undantag från detta är den egendom som är att klassa som enskild egendom. Se 7 kap. 1 och 2 §§ äktenskapsbalken. Egendomen är enskild om:- Det är bestämt i äktenskapsförord (avtal).- Egendomen har fåtts i gåva, arv eller genom testamente med krav att den ska vara enskild.- Egendomen har erhållits genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande med krav på att den ska vara enskild.- Egendomen har trätt istället för egendomen som räknats upp ovan. T ex om man köpt en fastighet för ärvda pengar. Att du är ensam ägare av fastigheten föranleder med andra ord inte att fastigheten inte är gemensam. Fastigheten måste vara klassad som enskild egendom för att du ska ha ensam rätt till denna. Utöver detta är en fastighet som används som ett gemensamt hem att se som gemensam bostad oavsett vem som äger den. Detta innebär att båda har lika mycket rätt att använda fastigheten. Se 7 kap. 4 § äktenskapsbalken.Fördelning av egendom efter äktenskapsskillnad:Efter en skilsmässa ska en bodelning upprättas. I bodelningen ingår allt giftorättsgods, det vill säga all egendom som inte är enskild egendom. Bodelning går till som så att alla skulder räknas av på den egendom man har, sedan läggs egendomen ihop och delas lika parterna mellan. Se 9 kap. 1 §, 10 kap. 1 § samt 11 kap. 1 - 3 §§ äktenskapsbalken. Efter detta avgörs vem som ska behålla vad. Man har rätt att i första hand få den egendom man äger, du har alltså rätt att behålla fastigheten även om den inte skulle vara enskild egendom då du är ägaren av den. Se 11 kap. 7 § äktenskapsbalken.När kan man kräva att den före detta maken/ makan flyttar ut?I lagens mening ses den fastighet som du äger dels som giftorättsgods (om den inte är enskild egendom), dels som gemensam bostad. Detta gör att det inte är möjligt att kräva att din före detta maka flyttar förrän bodelningen är klar och det står klart vem som ska ta över fastigheten. Så fort bodelningen är upprättad, och ni bestämt att du ska behålla fastigheten, kan du med andra ord kräva att hon ska flytta ut. Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline!Med vänliga hälsningar.

Kan jag få äktenskapet ogiltigförklarat?

2018-10-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man vägrar att bo med mig och har hyrt ut större delen av sin bostad så jag kan inte vara där - han har dessutom tagit ifrån mig nyckeln till sin bostad. Säger att hans dotter - fast hon inte bor med sin pappa vägrar att han ska bo 15 km från henne med mig. Han följer hennes och hennes mammas minsta vink och dissar mig totalt. Han vägrar släppa in mig i sitt liv. Han har sina vänner som jag inte får träffa. Åkte på bröllop 2 dagar utan att ens fråga om jag ville åka med - nämnde det bara i förbifarten. Innan vi gifte oss var han så glad och kärleksfull och allt var toppen. Jag känner mig helt grundlurad - han är nu en helt annan person som klagar på allt som har med mig att göra.Kan jag få äktenskapet ogiltigförklarat?
Johanna Lindström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap finns i äktenskapsbalken. Det enda sättet att upplösa ett äktenskap är genom skilsmässa. Enligt svensk rätt behöver inget särskilt skäl för skilsmässa anges, däremot ställs det i vissa fall upp krav på att skilsmässan föregås av betänketid. Om båda makar är överens om skilsmässa kan ni gemensamt ansöka om det hos tingsrätten (5 kap. 1 §). Om ni inte har gemensamma barn behöver skilsmässan inte föregås av betänketid utan kan verkställas direkt.Om bara en av makarna vill ha skilsmässa måste skilsmässan föregås av en betänketid om sex månader (5 kap. 2 §). Därefter kan maken välja att fullfölja skilsmässan genom att anmäla det till tingsrätten inom ett år efter avslutad betänketid.Mer information om skilsmässa och blanketter för ansökan om skilsmässa hittar du på Sveriges domstolars hemsida, här.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänligen,

Äganderätt - bostad vid skilsmässa

2018-10-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, jag och min fru har ansökt om skilsmässa, där jag har köpt en lägenhet och flyttat ut från huset. För att inte påverka barnens vardag har vi valt att ha kvar huset ett tag till där frugan kommer att bo kvar ett tag framöver, på obestämd tid. Det kan vara allt mellan 6-12 månader, dvs tills vi har fått en vardag på varsina håll och barnen har vant sig till omständigheterna. Fråga 1; finns det en risk att ägandeskapet går till henne automatiskt efter en tid, fastän vi äger 50% vardera av huset ?Fråga 2; finns det en risk att hon kan vägra sälja huset, när jag vill ?Tackar på förhand,MVH
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fråga 1 Det finns ingen möjlighet att äganderätten automatiskt går över till din fru. När ett äktenskap upphör ska en bodelning göras och det är först vid detta tillfälle som förändring i ägandet kommer att ske (9 kap 1 § äktenskapsbalken). Fråga 2Motsätter sig din fru att sälja huset kan ni komma överens om i bodelningen att hon istället ska köpa ut dig. Är detta inte möjligt och hon fortfarande motsätter sig försäljningen kan du vända dig till Tingsrätten med en ansökan om bodelningsförrättare (9 kap 7 § äktenskapsbalken). Denna person har då behörighet att fatta ett beslut i hur bodelningen ska se ut. Är det så att ni har gjort en bodelning och att ni där har valt att behålla 50 % av bostaden var kan du, om hon motsätter sig försäljning, vända dig till Tingsrätten med en begäran om tvångsförsäljning (6 § samäganderättslagen). Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Går det att förhala en dom på skilsmässa?

2018-10-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Jag och min fru skickade in en gemensam ansökan om skilsmässa, domen kom idag.Men nu har min fru ångrat sig, kan hon förhindra eller förhala att domen vinner laga kraft om tre veckor? Inga barn under 16 år.MvhBengt
Sara Jönsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fram till den tid domen vinner laga kraft kan din fru överklaga den. Om hon gör det kommer prövningstillstånd krävas i hovrätten, detta kan endast ges under vissa förutsättningar.Prövningstillstånd ska meddelas omdet finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Se 49 kap. 14 § RB. Hovrätten kommer med största sannolikhet inte att meddela prövningstillstånd. Det finns inte i svensk rätt något sätt, eller intresse, att tvinga en person att vara gift med en annan. Svaret på din fråga är alltså att ja, om din fru överklagar kommer domen tyvärr inte att vinna laga kraft förrän prövningstillstånd nekas, eller om det nu skulle godkännas, förrän hovrättens dom står klar. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Vem ärver då en make dör under pågående skilsmässa?

2018-10-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, vi ska skiljas och har två gemensamma barn o gemensam vårdnad och undrar vad som sker om en av oss går bort. Vi har idag inga testamenten och båda tillgångar som överskrider 8 prisbasbelopp.
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad händer om någon av er går bort innan skilsmässan är fullföljd?Reglerna om bodelning med anledning av äktenskapsskillnad kommer att tillämpas, enligt 9 kapitlet 11 § äktenskapsbalken. Allt giftorättsgods ska då fördelas lika mellan er i en bodelning, 11 kapitlet 3 § äktenskapsbalken. Eftersom ni inte har något testamente anses all er egendom vara giftorättsgods, 7 kapitlet 1 § äktenskapsbalken. Det betyder att era barn kommer att ärva den förälder som går bort, även om skilsmässan inte är fullföljd.Vad händer om någon av er går bort när skilsmässan är fullföljd?Om någon av er går bort när skilsmässan är fullföljd kommer era barn att ärva all kvarlåtenskap eftersom ni inte har några testamenten, 1 kapitlet 1 § ärvdabalken. Vänliga hälsningar

Vart ska jag vända mig om jag inte har råd med advokat för skilsmässa?

2018-10-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Vart ska jag vända mig till om jag inte har råd men en advokat för skilsmässa?Och om man ska skilja sig, går det att bevisa att motparten som framstår sig vara fattig egentligen hela tiden vinner en massa höga summor på spel?Tack så mycket.
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller vart du kan vända sig för hjälp med skilsmässan om du inte har råd med juridiskt ombud vid skilsmässa samt om det går att bevisa att den ena maken i skilsmässan har tillgångar som ska ingå i bodelningen fast denna maken påstår att den inte har det. Detta regleras främst i äktenskapsbalken (ÄktB) varför mitt svar i huvudsak kommer utgå från denna lag.Har jag rätt till rättsskydd vid bodelning pga. skilsmässa?Om du har en hemförsäkring så innehåller den oftast rättsskydd. Rättsskyddet innebär att din försäkring kan betala i vart fall en del av dina kostnader. Ofta finns det villkor om att du måste ha haft hemförsäkringen under två år innan du ansöker om rättsskyddet men det beror såklart på vad dina specifika försäkringsvillkor stadgar.Du kan kanske få ekonomisk hjälp att få juridisk rådgivning eller förrätta bodelningen via rättsskyddet i din hemförsäkring.Hur går det att bevisa att en make innehar tillgångar vid en bodelning?Vid en skilsmässa är makarna skyldiga att upprätta bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Den egendom som ska ingå i bodelningen kallas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Den egendom som inte ska ingå i bodelningen kallas enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB) och är bl.a. egendom som är enskild genom äktenskapsförord eller genom tredjemansförordnande kring arv (7 kap. 2 § ÄktB). Vid bodelningen tar man utgångspunkt i egendomsförhållandena från den dagen som ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB). Vid skilsmässa har båda makarna en redovisningsskyldighet vilket innebär att båda måste visa den andra maken vilken egendom eller tillgångar de har innan bodelningen upprättas (9 kap. 3 § ÄktB). Din make måste alltså redovisa sina tillgångar. Din fråga handlade om hur du ska kunna bevisa att din make har tillgångar och mitt råd till dig är att ansöka om en bodelningsförrättare.Då din fråga inte direkt handlade om hur en bodelning går till går jag inte närmare in på det. Om du har fler funderingar kring er bodelning råder jag dig att söka svar bland besvarade frågor här på Lawline eller skicka in en till fråga.Vart kan jag vända mig om jag inte har råd med en advokat vid skilsmässa?Om ni inte kan komma överens kring bodelningen och du misstänker att din make undanhåller tillgångar är ett alternativ att begära tingsrätten att utse en bodelningsförättare (17 kap. 1 § ÄktB). En bodelningsförrättare är som regel advokat och ska inta en opartisk roll i värdering, klassificering, undantagande, jämkande och lottläggning vid bodelning. Bodelningsförrättaren fungerar alltså lite som en domare. Bodelningsförrättaren fattar bindande beslut. Besluten kan dock klandras vid domstol (17 kap. 8 § ÄktB). En bodelningsförrättare kan alltså hjälpa till med att klarlägga vilka tillgångar som ska ingå i bodelningen.För att få en bodelningsförrättare måste du skicka in en skriftlig ansökan till tingsrätten vid den ort som ni är folkbokförda. I ansökan måste personbevis bifogas för den som gör ansökan och ansökningen kostar 900 kr. Bodelningsförrättaren har sedan rätt till ersättning för sitt arbete. Kostnaden för detta brukar som regel delas lika mellan de två makarna. Om du har svårt ekonomiskt att betala för bodelningsförrättaren kan du ansöka om ersättningsgaranti hos tingsrätten (17 kap. 7 a § ÄktB). Ersättningsrättsgaranti innebär att bodelningsförrättaren betalas av allmänna medel för högst fem timmars arbete. För att ersättningsgaranti ska kunna beviljas krävs att det är skäligt med hänsyn till en makes ekonomiska och personliga förhållanden samt omständigheterna i övrigt. "Omständigheterna i övrigt" kan vara fall där makarnas resurser är snedfördelade. För att du ska få bifall på din ansökan om ersättningsgaranti krävs att du inte kan betala ersättning till bodelningsförrättaren dvs. att du inte har några tillgångar som har motsvarande värde som ersättningen. Om du beviljas ersättningsgaranti betalas den ut efter ansökan, under förutsättning att din andel i boet efter avdrag för skulder är värd mindre än 100 000 kr.SammanfattningMitt råd till dig är att höra av dig till ditt försäkringsbolag för att se om du har någon försäkring som skulle kunna täcka kostnader för juridisk rådgivning kring skilsmässan. Vidare är mitt råd att du ansöker om en bodelningsförrättare som kan hjälpa er att genomföra bodelningen på ett rättvist sätt. Bodelningsförrättaren är specialiserad på området och kommer säkert kunna få fram bevis om det är så att din make har tillgångar som denna försöker undanhålla från bodelningen. Dock tillkommer det ju en kostnad för användningen av bodelningsförrättaren men eventuellt har du möjlighet att få ersättningsgarantin. Oavsett kanske kostnaden för bodelningsförrättarens arbete kan kompenseras av att denna kan hjälpa dig att bevisa att din make har tillgångar undanhålls och således att du får ut den andel du har rätt till i bodelningen. Du kan läsa mer här om bodelning samt mer specifikt om hur du går tillväga för att ansöka om en bodelningsförrättare.Om du behöver juridisk rådgivning kring skilsmässan rekommenderar jag dig att vända dig till juristerna här på Lawline. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar,

Hur återkallar man ansökan om skilsmässa?

2018-10-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Båda partner vill inte skilja, hur kan skriva en återkallelse
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du vill veta hur man kan återkalla ansökan om skilsmässa. Jag vet inte hur långt i processen mot skilsmässa ni kommit, vilket innebär att jag kommer behandla frågan som om ni har fått skilsmässa, om ni har betänketid och om ni vill återkalla ansökan.Regler om skilsmässa finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Om skilsmässan vunnit laga kraft är ert äktenskap upplöst (5 kap. 6§ ÄktB). Det innebär att om ni har fått en skilsmässa fastställd av tingsrätten och sedan ångrar er går det inte att återkalla detta. Ni får helt enkelt gifta om er om ni vill vara gifta igen.Om er skilsmässa däremot inte vunnit laga kraft är ert äktenskap inte upplöst och då finns möjligheter att ångra er ansökan.Det finns vissa situationer då en betänketid ska ske innan makarna får skilja sig: om de har barn ihop eller om de är överens om att de vill ha sådan betänketid (5 kap. 1§ ÄktB). Skulle bara en av makarna vilja ha skilsmässa och den andre maken inte är överens kommer den maken som vill skilja sig bara ha rätt till detta efter betänketid (5 kap. 2§ ÄktB). Om ni har betänketid kommer det krävas att ni efter betänketidens utgång ansöker om skilsmässa igen. Gör ni inte det inom ett år från betänketidens början kommer er ansökan falla, vilket innebär att ni inte kommer skiljas (5 kap. 3§ ÄktB). Om ingen av er vill ha skilsmässa behöver ni alltså inte göra någonting, utan er ansökan kommer falla under förutsättning att ni har betänketid. Här krävs dock bara att en av makarna ansöker om skilsmässa igen för att målet ska prövas.Slutligen finns en möjlighet att återkalla ansökan om äktenskapsskillnad genom att skriftligen underteckna ett meddelande som skickas in till tingsrätten. Om man gett in en gemensam ansökan till domstol eller om den andre maken delgivits ansökan har den andre maken ändå rätt att kräva att ansökan om skilsmässa prövas (14 kap. 11§ ÄktB). En återkallelse av ena maken innebär alltså inte att skilsmässan inte kommer prövas om den andre maken vill det. Vill den andre maken inte heller att skilsmässan ska prövas kommer den inte göra det, utan istället avskriva målet.Sammanfattningsvis gäller att om skilsmässan gått igenom kan ni inte återkalla den. Skulle ni ångra er gemensamt kan ni antingen inte skicka in en ny ansökan om ni har betänketid, eller återkalla er ansökan om äktenskapsskillnad. Är det bara en av er som har ångrat sig har den andre maken rätt till prövning av skilsmässan.Jag hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,