Skiljsmässa och banken låter inte ta över lånet

2020-04-07 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och mitt ex har ansökt om skilsmässa. Vi äger vår lägenhet 50% var. Han har sagt att han ska köpa ut mig med ett lån från hans systrar. Problemet är att han inte får ta över mitt lån för banken. Kan jag då tvinga fram en försäljning. Jag vill bara flytta härifrån men kan inte köpa nytt förens jag fått ut min del från lägenheten.
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med detta.Förtidsbetalning och nytt lånNi kan avtala om den förestående bodelningen(9 kap 13 § Äktenskapsbalken). Han kan troligen inte ta över lånet eftersom banken inte har samma riskbedömning för honom ensam som de hade för det gemensamma hushållet. Därför går de inte med på att låta honom överta skulden. De upplever sannolikt att räntan inte motsvarar risken.Lösningen här skulle kunna vara att han helt enkelt tar ett eget bolån, oberoende av det gamla lånet. Han kan kanske vända sig till en annan bank som erbjuder honom lån. Han kan använda den summa detta ger honom till att köpa ut dig, vilket sedan används för att betala av lånet i förtid enl. 32-36 §§ Konsumentkreditlagen. Detta har ni rätt till, så det kan banken inte vägra göra. När detta är gjort kan ni överföra pantbrevet till den nya långivaren. Du kommer ha alla dina skulder relaterade till lägenheten reglerade, och han kommer äga lägenheten till 100%. Hans lån kommer ha andra villkor än det tidigare, men det beror troligen på den ändrade finansiella riskbilden han har.Diskutera med era lånehandläggare hur ni ska reda ut detaljerna, men detta hade varit ett bra sätt att komma runt problemen.Försäljning av lägenhetenOm detta mot förmodan inte skulle vara möjligt kan du tvinga fram en försäljning genom 6 § Samägandelagen. Det här förutsätter att det inte skulle leda till stora svårigheter för honom, t.ex. att han blir utan bostad, barn far illa och liknande. Översatt till modern svenska står i paragrafen ungefär detta: "Varje delägare, såsom sägs i 1 §, i samfällt gods har rätt att väcka talan om att godset ska säljas för gemensam räkning. Detta ska inte beviljas ifall annat avtalats eller det finns synnerliga skäl mot försäljningen."Jag hoppas detta löser problemen för erMed vänliga hälsningar,

Vilken egendom har en make rätt till vid en skilsmässa?

2020-03-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, min man och jag har varit gifta sedan 1989 och vi har inga äktenskapsförord och om vi skulle skilja oss nu har jag rätt till hälften då allt vi har med hus och hem? kan han hävda att våra bilar är hans för att han står på dem? En utav dem är en raritet, försäkringsvärdet är lite över 1 miljon den köptes 1999 men kostade inte det då, vad har jag rätt till? Värdet när vi köpte den eller vad vi skulle få nu?
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om hur makars egendom ska fördelas mellan dem i samband med en skilsmässa hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).BodelningOm du och din man skiljer er så ska en bodelning ske - där er egendom delas upp mellan er (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Det som ingår i denna bodelning är det som kallas makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB) – en makes egendom utgör giftorättsgods om den inte är att anse som enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det framgår av din fråga att det inte finns något äktenskapsförord och att din make själv har köpt bilarna – dvs. inte fått dem genom gåva, arv eller testamente; jag kommer därmed utgå från att bilarna inte är att anse som enskild egendom (vad som utgör enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB). Bilarna utgör alltså giftorättsgods och ingår i bodelningen.En bodelning börjar med att man räknar ut hur mycket giftorättsgods var make äger (11 kap. 1 § ÄktB) – allt som din make äger tas upp på hans sida och det som du äger tas upp på din sida. När man har räknat ut giftorättsgodset får makarna räkna av sina skulder från sina andelar (11 kap. 2 § första stycket ÄktB) – det som återstår efter att man har räknat av skulderna, läggs samman och sedan delas det totala värdet av giftorättsgodset lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).Alltså kommer du ha rätt till hälften av värdet av det sammanlagda giftorättsgodset – detta inkluderar även din makes bilar så länge dem inte utgör enskild egendom.Värdering av egendomenAv lagen framgår det att det är egendomen och skulderna vid skilsmässoansökan som ligger till grund för fördelningen (9 kap. 2 § första stycket ÄktB). Värderingen sker alltså med utgångspunkt i de förhållanden som fanns vid skilsmässoansökan.Det vanliga är att egendomen värderas efter marknadsvärdet – dvs. det värde som egendomen får vid en hypotetisk försäljning och inte det värde som den köptes för. SammanfattningFör att sammanfatta kommer du vid en skilsmässa alltså ha rätt till hälften av värdet av det sammanlagda giftorättsgodset – hälften av värdet av hus och hem, men även hälften av bilarnas värde. Egendomen i som ingår i giftorättsgodset värderas till dess marknadsvärde, dvs. vad man skulle få vid en hypotetisk försäljning vid datumet för skilsmässoansökan.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Betänketid och bodelning vid skilsmässa

2020-03-25 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Fråga om bodelning min partner vill skiljas men inte jag. Så då blir väl skilsmässan efter ca 6 månader?När det gäller bodelning vilket datum gäller när min partner lägger in om skilsmässa eller efter ca 6 mån när skils mässan träder i kraft?
Karin Pihl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!För din fråga är äktenskapsbalken tillämplig (förkortas ÄktB). När blir skilsmässan? Precis som du säger så föregås skilsmässan av en betänketid eftersom ni inte är överens om ifall äktenskapet ska upplösas eller inte (5 kap. 2 § ÄktB). Denna betänketid startar när du delges din partners yrkande om skilsmässan (5 kap. 3 § ÄktB). Vilket datum gäller för bodelningen? Det datum som gäller för bodelningen är när din partner lägger in om skilsmässa. Det är den dag då ansökan inkommit till tingsrätten som räknas och inte sex månader därefter när betänketiden går ut. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om skilsmässa väcktes (9 kap. 2 § första stycket ÄktB). Huvudregeln är dock att den faktiska bodelningen sker först då äktenskapet har upplösts, alltså i regel efter betänketiden (9 kap. 4 § ÄktB). Vilken dag som är utgångspunkten för bodelningen och när själva bodelningen är alltså olika dagar. Hoppas du har fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Är det någon idé att ansöka om bodelningsförättare för saker som inte finns här längre?

2020-03-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejMin man och jag lagt in om skilsmässa, om han nu har flyttat på saker av värde eller sålt billigt till sin bror eller som gåva är det då någon idé att ta in någon bodelningesman för sakerna finns inte här?
Karin Pihl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det lagrum som är aktuellt för din fråga är äktenskapsbalken (förkortas ÄktB). Mitt svar på din fråga är att det ändå är en god idé att ta in en bodelningsförättare oavsett om din sålt saker av värde billigt till sin bror eller gett bort det som gåva. Av de uppgifter du gett mig är jag inte helt säker på om din man har gjort sig av med egendom innan den dag då ni ansökte om skilsmässa, eller efter. Oavsett blir mitt svar detsamma, att det ändå är en idé att ta in en bodelningsförättare, men motiveringen blir olika. Nedan kommer jag förklara varför, dels utifrån om din man gjort sig av med egendomen innan ansökan, och dels om det skedde efter ansökan. Om din man gjort sig av med egendomen innan ansökan om äktenskapsskillnadBodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då ni skickade in ansökan om att skilja er (9 kap. 2 § första stycket ÄktB). Denna dag kallas även den kritiska tidpunkten. Utgångspunkten är här att varje make får förfoga över sin egendom och sina tillgångar och att bodelningen som sagt ska göras med utgångspunkt i den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Huvudregeln är då att gåvor som gavs innan talans om äktenskapsskillnad väcktes inte ska ha betydelse för bodelningen. Är det alltså så att din man har sålt billigt eller givit bort saker till sin bror innan dess att ni ansökte om skilsmässa så är utgångspunkten att det inte ska påverka er bodelning. Det finns dock en specialbestämmelse som avser då den ena maken minskar sitt giftorättsgods innan talan om äktenskapsskillnad väckts. Denna bestämmelse innebär att om din make nu t.ex. har givit bort egendom till sin bror eller sålt billigt inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes och detta i inte obetydlig omfattning minskat hans giftorättsgods ska hans andel vid bodelningen beräknas som om den egendom han gjort sig av med hade ingått. Din del i giftorättsgodset ska minskas i motsvarande mån (11 kap. 4 § ÄktB). Här ska det alltså handla om egendom som inte är av obetydlig omfattning. Om egendomen är av inte obetydlig omfattning eller inte är en bedömning jag inte kan göra utifrån de uppgifter du gett mig. Det jag kan säga är dock att enligt förarbetena bör en bedömning av om giftorättsgodset minskat i "inte obetydlig omfattning" innebära en bedömning av relativa tal istället för absoluta tal. Det innebär att det inte är antalet kronor som din man har gjort sig av med som är avgörande, utan istället är det avgörande hur värdet på egendomen står i relation till din mans övriga egendom. I och med specialbestämmelsen som omfattar tre år innan ansökan om äktenskapsskillnad så är det en god idé att ta in en bodelningsförättare, även om din man gjort sig av med egendomen innan den kritiska tidpunkten (dvs. den dag ni skickade in ansökan). Om din man gjort sig av med egendomen efter ansökan om äktenskapsskillnadOm din man istället har gjort sig av med egendomen efter ni skickat in en ansökan om äktenskapsskillnad är det andra regler som framförallt är relevanta. I detta fall inträder en s.k. redovisningsskyldighet för makarna (dvs. dig och din man) efter den kritiska tidpunkten (9 kap. 3 § ÄktB). I denna redovisningsskyldighet ingår att kunna visa på vilket sätt er respektive egendom har påverkats genom försäljning, byte, reparationer, gåva m.m. samt kunna visa upp verifikationer på era uppgifter genom kvitton. I redovisningsskyldigheten omfattas all egendom, alltså inte bara s.k. giftorättsgods utan även enskild egendom, då även enskild egendom av olika anledningar kan komma att ingå i en bodelning. Din man måste alltså visa vad han har gjort med egendomen, har han då flyttat på den, sålt billigt till sin bror eller givit bort som gåva. I och med redovisningsskyldigheten är det även i detta fall en god idé att ta in en bodelningsförättare. SammanfattningOavsett om din man har gjort sig av med egendomen innan eller efter ansökan om äktenskapsskillnad råder jag dig att ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförättare. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bodelning under betänketid trots kvarsittningsrätt

2020-03-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Kan bodelning krävas under betänketiden vid skilsmässa trots att kvarsittningsrätt tilldöms?
Anna Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Relevanta bestämmelser finns i äktenskapsbalken (ÄktB).Vad säger lagen? Bodelning med anledning av skilsmässa ska göras när äktenskapet har upplösts. Den ska dock förrättas genast om någon av makarna begär det under tiden som ett mål om äktenskapsskillnad pågår. (9 kap. 4 § ÄktB) Under betänketiden pågår målet om äktenskapsskillnad och du kan begära att bodelning ska göras. Domstolen får i målet besluta om vem av makarna som har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden, så kallad kvarsittningsrätt. Detta gäller dock bara tills dess att bodelning har skett. (14 kap. 7 § ÄktB)Vad händer nu?Du har rätt att begära bodelning och kvarsittningsrätten gäller bara fram tills bodelningen gjorts. Ni kan i samförstånd skriva ett bodelningsavtal och registrera det hos skatteverket. Om ni inte kan komma överens om hur era tillgångar ska fördelas, kan ni vid tingsrätten ansöka om en bodelningsförrättare som hjälper er med bodelningen. Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad har jag rätt till vid en skilsmässa?

2020-03-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag har varit gift med min man i 5 år, vi är gift med separering av tillgångar, jag har en 7 år gammal pojke men min make är inte hans far. Nu vill han skilja sig från mig och att jag lämnar hans hus om två månader. Jag vill veta om jag har rätt till något?
Karin Pihl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För din fråga är äktenskapsbalken tillämplig (förkortas ÄktB). BodelningFörst och främst har du rätt till en bodelning. En bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då ni tillsammans eller någon av er skickade in en ansökan om skilsmässan (9 kap. 2 § första stycket ÄktB). Vid bodelning så räknar man ihop summan av ert vardera giftorättsgods, gör avdrag för eventuella skulder ni vardera har och delar det som är kvar på hälften (11 kap. 2-3 § första stycket ÄktB). Vad ska ingå i bodelningen? Det är ert giftorättsgods som ska ingå i denna bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Du skriver att ni har separering av tillgångar, men så länge alla era tillgångar inte är enskild egendom så är det ändå giftorättsgods och ska delas lika mellan er. Vad är giftorättsgods?Vad är då giftorättsgods? Jo, allt ni äger är antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Alla tillgångar som inte är enskild egendom är giftorättsgods. En tillgång kan vara enskild av olika anledningar. Några exempel är att ni tillsammans har avtalat om det i ett äktenskapsförord, eller att någon av er fått tillgång som arv enligt testamente eller som gåva eller annan livförsäkring med villkor att detta ska vara enskild egendom. Du har alltså rätt till en bodelning där du i sin tur får rätt till hälften av ert giftorättsgods. Att ni har separerade tillgångar spelar ingen roll, så länge det inte betyder att ni bara har tillgångar som är enskild egendom. Vidare finns det även bestämmelser om att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag (innehåll i bostaden) har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott (11 kap. 8 § första stycket ÄktB). Anledningen till att jag tar upp detta är då du skriver att du har en son på 7 år och just barn är en motivering till att den ena parten ska kunna få behålla bostaden. Jag kan dock inte göra någon riktig bedömning i frågan eller genomföra någon bodelning. Jag rekommenderar dig istället att ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten eller åtminstone påtala för din man att bodelning ska genomföras. SammanfattningDu har rätt till att ni ska genomföra en bodelning, en sådan ska genomföras när ett äktenskap tar slut. Dessutom kan du ha en möjlighet att få er bostad avräknad på din lott i bodelningen och således bo kvar, det är dock absolut ingen garanterad rätt utan endast en möjlighet jag tog upp. Tillsist menar jag att en bodelningsförrättare kan vara behjälplig för er. Hoppas du fått ett någorlunda svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt att få tillbaka min kontantinsats vid en skilsmässa?

2020-03-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min fru ska skiljas . Vi äger 50/50 av vår villa idag . Vid köpet hade jag med mig en kontantinsats på 158000 från en lägenhetsförsäljning. Vi skrev aldrig papper på det men de är insatta från mitt konto vilket syns tydligt . Visst har jag idag rätt att få tillbaka de pengarna när villan säljs? Måste jag gå den rättsliga vägen eller är det en självklarhet ?
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att kunna besvara din fråga på ett konkret och lättförståeligt sätt så kommer jag inledningsvis berätta vad som sker med egendomen vid en skilsmässa. Efter det kommer jag nämna eventuella undantag som kan bli aktuella. Sist i mitt svar till dig kommer en sammanfattning. Vid en skilsmässa, så sker en bodelning där man delar upp all egendom som finns i äktenskapet. Det är reglerna kring bodelningen som vi kommer behöva titta på, och dessa finner vi i äktenskapsbalken (ÄktB).Vad är utgångspunkten vid en bodelning? När ett äktenskap upplöses och parterna genomgår en skilsmässa skall också makarnas egendom fördelas mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB). Den egendom som räknas in i makarnas egendom är det som kan ses som giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset är alla tillgångar som de gifta makarna äger. UndantagDet finns dock ett undantag från det ovannämnda. Tillgångar som makarna har kan förutom giftorättsgods även vara enskild egendom. Enskild egendom innebär att makarna gemensamt har avtalat om egendomen genom ett äktenskapsförord, att tillgången skall vara en av parternas enskilda. Att egendomen skall vara en av parternas enskilda, innebär då att egendomen inte skall delas upp mellan parterna. Utan den part som har egendomen som dennes enskilda har ensamrätt till egendomen (7 kap. 2 § punkt. 1 ÄktB).Tillgångar och egendom kan också bli enskild egendom genom att någon av parterna har fått den genom testamente, som gåva eller livförsäkring. Viktigt är dock att det då måste stå som villkor i dokumentet (testamentet, gåvan eller livförsäkringen) att egendomen skall vara partens enskilda (7 kap. 2 § punkt. 2, 3 och 5 ÄktB).Men om det är så att det inte finns något sådant avtal som säger att egendomen/tillgången är någon parts enskilda, så är egendomen giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Vilket innebär att egendomen skall delas på vid en bodelning. Sammanfattning (Har du rätt att få tillbaka din kontantinsats?)Då du säger i din fråga att det inte finns något papper om egendomen tolkar jag det som att det inte finns något som säger att kontantinsatsen är din enskilda. Därför kan du inte få tillbaka din kontoinsats, utan den skall räknas in i all er egendom och sedan delas jämt mellan er. Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig! Har du några fler funderingar så tveka inte på att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Vi ska skiljas och min man har tagit stora lån och sålt mina pensionsfonder; vad ska jag göra?

2020-03-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Min man och jag ska skiljas efter 32 år tillsammans.Det har framkommit att han har tagit många lån med oerhört höga räntor (ca 837 000:-) utan min vetskap.Vi kommer att sälja huset och han säger att jag måste betala hälften av hans skulder eftersom vi är gifta. Jag har ingen aning om vad han har gjort för pengarna...Det jag kan gissa på måste vara spel och hans privata konsumtion.Jag har försökt fråga otaliga gånger men han vägrar svara och blir aggressiv när jag tar upp frågan.Jag är väldigt orolig då det då inte kommer finnas tillräckligt med pengar kvar för en insats till en lägenhet efter en husförsäljning. Jag har endast stått 3 år i bostadskö så jag är rädd för att inte ha någonstans att bo. Just nu bor jag hos en kompis men det är bara en tillfällig lösning.Det gemensamma lånet på huset är ca 2,6 miljoner.Han har också mellan år 2010-2016 sålt mina pensions/fondandelar utan min vetskap när jag låg och sov (över 150 000:-)Jag har kvar alla utdrag på alla belopp och datum då han sålde dem.Banken hjälpte mig att få fram uppgifterna och enligt banken är det stöld.Vi har 2 döttrar som är 22 och 26 år gamla och de mår inte bra av allt som händer just nu och jag har ingen aning om vad jag ska göra??Tacksam för hjälp!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningNär ett äktenskap upplöses genom t.ex. en skilsmässa ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen beräknas först makarnas andelar i boet (11 kap. 1 § ÄktB). Från andelarna avräknas makarnas skulder genom en s.k. skuldtäckning (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår efter skuldtäckningen läggs samman. Värdet därav ska delas lika mellan makarna (11 kap.3 § ÄktB). En makes skulder är personliga, vilket innebär att den andre maken inte har något betalningsansvar för dessa (jfr 1 kap. 3 § ÄktB).Skulder är personliga, men kan påverka dig i bodelningenÄven om du inte är betalningsskyldig för din mans skulder kan det dock inverka till viss del på din ekonomi i bodelningen. Om vi antar att du har tillgångar genom giftorättsgods värt 2 miljoner kronor och skulder om 1,5 miljoner kronor (siffrorna är fingerade för att exemplifiera), kommer du att gå in med en halv miljon i bodelningen. Om din make har tillgångar genom giftorättsgods värt 2 miljoner kronor och skulder om 3 miljoner kronor (dvs. han har större skulder än tillgångar) kommer han att gå in med 0 kronor i bodelningen. Han kan inte gå in med ett minusvärde, då det skulle innebära att du hade fått stå för hans skulder. Med ovan fingerade siffror skulle bodelningen utmynna i att din andel om 500.000 kronor fördelas på er båda, eftersom hans skulder överstiger hans tillgångar.Möjligheten till jämkningDet finns enligt 12 kap. 1 § ÄktB en möjlighet till jämkning vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Enligt bestämmelsen ska det om det sett till makarnas ekonomiska förhållanden men även omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning ska lämna egendom till den andre maken istället göras så att den förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods. Om en make är försatt i konkurs när bodelningen förrättas eller det finns andra särskilda skäl att inte dela makarnas giftorättsgods ska varje make behålla sitt giftorättsgods som sin andel. Enligt motiven till bestämmelsen kan det om en make är så starkt skuldsatt att hens egendom i stort sett går åt till skuldtäckningen framstå som oskäligt med en likadelning av den andre makens giftorättsgods. I ditt fall kan det således argumenteras för att en jämkning kan vara möjlig. En jämkning skulle i sådana fall innebära att du får behålla mer av din andel och inte behöver dela med dig av lika mycket till din man (eller alls).Tyvärr kan jag inte göra någon närmre bedömning av om huruvida det är möjligt att få till stånd en jämkning av bodelningen. Jämkning används i regel sparsamt, men det kan som sagt argumenteras för att det skulle kunna vara möjligt i ditt fall.Försäljningen av dina pensionsfonderFör att brottet stöld ska aktualiseras krävs att gärningsmannen olovligen tagit det som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det (6 kap. 1 § brottsbalken, BrB). I ditt fall är det inte säkert att din man begått brottet stöld; även om det är vad banken sagt till dig. Med det inte sagt att inte är brottsligt att sälja någon annans pensionsfonder som du beskriver det.Av din fråga framgår inte exakt hur det gått till när din man sålt dina pensionsfonder. Det jag kan tänka mig är att han använt t.ex. BankID eller bankdosa som är din, varför det kan argumenteras för brottet bedrägeri (9 kap. 1 § BrB) eller olovligt förfogande (10 kap. 4 § BrB).Utan någon närmre information är det dessvärre svårt att säga vilket brott din man kan ha gjort sig skyldig till.Mina rekommendationer till dig och sammanfattningSkulder i ett äktenskap är personliga, vilket innebär att du inte är betalningsskyldig för hälften av det din man lånat. Skulderna kan dock inverka på dig i bodelningen genom att din man har mindre giftorättsgods med sig in i bodelningen. Det kan argumenteras för att en jämkning skulle kunna aktualiseras, vilket skulle ge dig rätt att behålla mer av ditt giftorättsgods.När det gäller skilsmässa och bodelning är min rekommendation att du anlitar en jurist som hjälper dig och företräder dig för det fall att ni inte kan enas. En jurist kan utforma ett förslag till bodelning, hjälpa dig argumentera för eventuell jämkning och även företräda dig för det fall att ni inte kommer överens och måste vända er till domstol. För detta ändamålet kan jag varmt rekommendera våra jurister på Lawline juristbyrå som har god erfarenhet av tvister vid äktenskapsskillnad. Vi kan även erbjuda möten per telefon och Skype.När det gäller dina sålda pensionsfonder kan det argumenteras för att din man begått ett brott, även om det är svårt att rubricera exakt vilket brott det rör sig om. Min rekommendation är därför att du gör en polisanmälan. För polisanmälan kan du ringa 114 14 eller besöka din lokala polisstation. Om något är oklart eller du vill ha ett kostnadsförslag och eventuellt boka tid med en av våra jurister nås jag per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,