Fördelning av aktiekapital vid skilsmässa

2018-06-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hur delar man aktiekapital vid skillsmässa när inga papper är skrivna ?
Annie Häggblom | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Då det rör sig om en skilsmässa blir Äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig, lagrum som hänvisas till nedan går att finna under nu infogad länk.När en skilsmässa görs är utgångspunkten att en bodelning ska göras (9 kap. 1 § ÄktB), denna görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, vilket följer av 9 kap. 2 § ÄktB. Vad ska ingå i bodelningen?Av 10 kap. 1 § ÄktB följer att allt giftorättsgods ska ingå i bodelningen. Härefter framgår av 7 kap. 1 § att all egendom som inte är enskild egendom ingår i makarnas giftorättsgods, Vad som är enskild egendom framgår av 2 § i 7 kap, se nedan: Enskild egendom är1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, 2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda, 4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda, 5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäk- ring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.Er situationVad jag förstår utifrån din fråga är aktierna inte gjorda till enskild egendom. Viktigt att påpeka är då att även om de ingår i bodelningen innebär det inte att aktierna i sig behöver delas lika, men VÄRDET av dessa kommer att ingå i det som ska delas lika mellan er. De utgör giftorättsgods.Dvs. har ni giftorättsgods till ett värde av 500 000 ska ni båda erhålla egendom till ett värde av 250 000 var. Vem som får vilken egendom spelar ingen roll, men varje make har rätt att i första hand få sådan egendom som är dennes egen, dvs. som han/hon äger. Detta framgår av 11 kap. 7 § ÄktB.Sammanfattningsvis kan alltså sägas att värdet av aktierna kommer att ingå i bodelningen som giftorättsgods. Vem som i första hand har rätt till aktierna beror på vem som äger dem samt värdet av dem. Om aktiernas värde överstiger den ägande makens andel kan denne lösa ut den andra maken för att få behålla aktierna (se 11 kap. 9 §).Jag hoppas detta ger svar på din fråga!

Samägande av lägenhet efter skilsmässa

2018-06-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Jag och min fru ska skilja oss.Vi har bestämt att så länge det går bo kvar i vår bostadsrätt med våra 3 barn.Vi har lån på lägenheten.Om jag eller min fru skulle avlida medan vi fortfarande bor/äger lägenheten tillsammans, vad händer då med arvet?Ärver barnen 50 % av lägenheten?Måste den andre föräldern "köpa ut" den halvan av barnen?Något annat jag borde tänka på i samband med att skilsmässan och att bo kvar tillsammans?Tack på förhand.
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag utgår i brist på annan information från att ingen av er har barn från tidigare äktenskap, utan endast gemensamma barn. Jag utgår även från att barnen är myndiga. Vad säger lagen? Bodelning När ett äktenskap upphör ska enligt 9:1 Äktenskapsbalken (ÄktB) en bodelning utföras. Oftast innebär detta en hälftendelning av värdet av makarnas egendom. Allt som oftast ingår makars bostäder i bodelningen om det inte genom äktenskapsförord, testamente eller dylikt framgår att bostaden ska vara enskild egendom, detta regleras i 7:1-2 ÄktB. I ditt fall erhåller du och din fru 50% vardera av lägenheten efter bodelning. Ni innehar alltså lägenheten med samäganderätt detta förhållande regleras i lagen om samäganderätt. (SamägL) Arv Om du eller din fru skulle avlida medan ni fortfarande var gifta skulle den efterlevande maken enligt 3:1 Ärvdabalken (ÄB) erhålla hela kvarlåtenskapen. Barnen skulle då ha rätt till efterarv från den först avlidna maken när den efterlevande maken avlider. Eftersom att den efterlevande maken ärver allt framför gemensamma barn skulle det inte uppstå några svårigheter med vem som äger lägenheten. Om du eller din fru skulle avlida efter skilsmässa saknas dock arvsrätt för den efterlevande föräldern. Barnen skulle då som bröstarvingar ärva allt. Detta framgår av 2:1 ÄB. Detta innebär att barnen ärver den halva av lägenheten som den avlidna föräldern tidigare fått genom bodelning. Den efterlevande föräldern samäger då lägenheten med barnen istället för med den andra föräldern. Samägande Samägande definieras i 1 § SamägL som när två eller fler tillsammans äger en fastighet eller lös sak. Lagen innehåller främst bestämmelser om drastiska handlingar som till exempel försäljning av samägd egendom. Enligt 2 § SamägL krävs det samtycke från samtliga delägare om någon vill förfoga över (till exempel sälja) den samägda egendomen. Om delägarna inte kan komma överens om hur egendomen ska förvaltas eller nyttjas kan någon av dessa ansöka om att egendomen ska förvaltas av en god man, detta framkommer av 3 § SamägL. Det saknas närmare reglering i SamägL om hur egendomen ska nyttjas. Detta får tolkas som att det i första hand är upp till delägarna att bestämma hur egendomen ska nyttjas. Delägare kan även enligt 6 § SamägL vid brist på avtal om annat ansöka om att hela egendomen ska säljas på offentlig auktion. Bedömningen i ditt fall Du ville i första hand veta om barnen i händelse av att du eller din fru skulle avlida skulle komma att ärva 50% av lägenheten, samt om någon av er i så fall skulle behöva köpa ut barnens andel. Som framgår ovan skulle vid dödsfall om detta skedde före skilsmässa, den efterlevande föräldern ärva allt, varav en del av detta efter dennes död skulle gå som efterarv från den först avlidne föräldern. Om någon av er skulle avlida efter skilsmässa skulle dock barnen ha rätt att få ut sitt arv direkt. Dessa skulle då ärva 50% av lägenheten förutsatt att den avlidne föräldern ägt 50% av denna. Vad gäller frågan om den efterlevande föräldern måste köpa ut barnens del kan sägas att det inte finns något juridiskt krav på det. Vem som får nyttja lägenheten är det upp till delägarna att bestämma. Att köpa ut barnens del i lägenheten skulle ha fördelen att man kan slippa eventuella konflikter med de andra delägarna om fastighetens förvaltning och nyttjande. Jag hoppas att du med detta fått svar på dina frågor! Om du skulle ha några fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Går det att ansöka om äktenskapsskillnad i Sverige då äktenskapet är ingått utomlands?

2018-06-03 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hur ska jag göra för att få igenom en skilsmässa i Filippinerna. Vi har inte registrerat äktenskapet här i sverige. Vi gifte oss där 2014. Och sen köpte jag semesterhus där som vi sålde december 2016. Och då tog hon alla pengar och försvann med vår dotter. Så vi har inte varit tillsammans på två och ett halvt år. Hon är fortfarande skriven på samma adress som jag här i sverige. Ska jag registrera äktenskapet här i sverige och sen skicka in skillsmässoansökan?
Frida Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du ansöker om skilsmässa i Sverige om man gift sig enligt utländsk lag. Erkännande av äktenskap ingått utomlands i SverigeFör att skilsmässa ska gå att ansöka om i Sverige krävs att det är giltigt i Sverige. Ett äktenskap anses i regel giltigt i Sverige om det är giltigt i det land det ingicks, samt inga äktenskapsförhinder förelåg vid ingåendet enligt svensk lag. Detta om minst en person var svensk medborgare då äktenskapet ingicks eller hade hemvist i Sverige, se lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 1kap. 7-8a§. I övrigt erkänns inte äktenskap som misstänks ingåtts under tvång. Äktenskapshinder anses föreligga enligt svensk rätt exempelvis då någon part är under 18 eller om parterna är biologiska syskon, se Äktenskapsbalken 2kap. Ansökan om skilsmässa i Sverige Om äktenskapet anses giltigt i Sverige och du är medborgare, samt har din hemvist i Sverige, alternativt tidigare haft din hemvist i Sverige, kan äktenskapsmål tas upp här. Du ska då vända dig till tingsrätten i den domsaga du tillhör och inkomma med en stämningsansökan, eftersom det bara är du som vill skilja dig. Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Mvh,

Kan man skilja sig utan andra makes underskrift?

2018-05-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vad gör jag om min man inte skriver på skillmässopapperen?
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring upplösning av äktenskap finner man i 5 kapitlet Äktenskapsbalken.Om den ena maken inte vill skriva under skilsmässopapprena kommer en betänketid på sex månader att börja löpa innan äktenskapsskillnad kan ske enligt 5 kap 2 §. Betänketiden börjar löpa från den dagen den andre parten mottar delgivning av skilsmässoansökan. Efter dessa sex månader blir ni skilda om någon av er begär det igen enligt 5 kap 3 §. Tanken med denna betänketid är att båda makar ska tänka igenom beslutet ordentligt innan de skiljer sig. Ibland händer det att saker och ting förändras under dessa sex månader som kan leda till att man inte vill skilja sig längre.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Jag önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Makars äganderätt till fastighet

2018-06-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Innan min man och jag gifte oss fick vi köpa mina föräldrars hus för en billig peng. Huset är skrivet på mig. Nu ska vi skiljas, räknas huset som gemensam egendom?
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det du undrar är om huset ska räknas som er gemensamma egendom då ni köpte huset tillsammans men sedan skrev det på dig. Som du kanske redan vet påverkar äganderätten till huset hur bodelningen med anledning av er skilsmässa kommer att bli. Eftersom du inte frågat specifikt om hur äganderätten förhåller sig till bodelningen kommer jag dock inte att gå in på den frågan. Istället får jag hänvisa dig till att ställa en ny fråga till oss om du skulle undra över detta i framtiden.Om ni köpte huset tillsammans innan ni gifte er har ni vad som kallas för samäganderätt till huset. Man kan då säga att huset är er gemensamma egendom. Som utgångspunkt gäller då att ni äger en lika stor andel var (alltså hälften var), om ni inte kommit överens om att fördelningen skulle vara annorlunda. Bestämmelsen som reglerar detta finns i samäganderättslagen 1 §. Om det var så att en av er betalade betydligt mycket mer då ni köpte huset (t.ex. 85 % av priset), kan huset fortfarande räknas som gemensam egendom enligt reglerna om dold samäganderätt. För att reglerna om dold samäganderätt ska kunna tillämpas krävs dock att ni var sambor innan ni gifte er. Även i detta fall anses äganderättsandelarna vara lika stora, trots att den ena av er stått för den största delen av betalningen. Eftersom jag inte vet något om omständigheterna vid husköpet kommer jag inte att gå in djupare på den frågan, men då ni köpte huset tillsammans är det med största sannolikhet så att huset ska räknas som er gemensamma egendom. Ni har alltså samäganderätt till huset. Att huset "är skrivet" på dig tolkar jag som att det är ditt namn som står på lagfarten. I detta avseende spelar det ingen roll att endast ditt namn står på lagfarten. Ni äger fortfarande huset tillsammans.Hoppas att detta hjälpte dig och att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Måste vi dela tillgångarna vid skilsmässa

2018-06-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Min man och jag gifte oss i England för ca 20 år sedan och har två barn ihop. Vi äger en bostadsrätt i Sthlm som vi har delat lån på. Insatsen på ca 400 000 betalade enbart jag. Nu har jag fått reda på att han har olika skulder på ca 400 000 kr och jag känner att jag inte står ut längre och vill ta ut skilsmässa. Jag har pengar på banken och han har inte några besparingar. Vid en skilsmässa - kommer jag behöva ta från mina besparingar för att lösa hans lån? Vi har två barn ihop. Är vi skyldiga att dela på mina tillgångar enligt lagen även om han inte skulle vilja det? Jag tror att han ändå har ett samvete och skulle kunna avstå från att dela mina tillgångar för att inte barnen ska drabbas negativt.
Caroline Larsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Måste du ta av dina pengar för att lösa hans lån? Vid äktenskapsskillnad ska en bodelning göras av makarnas giftorättsgods. Enligt 11 kap. 2 § ÄktB ska först vardera makens giftorättsgods räknas samman och sedan görs avdrag för de skulder som finns, det som finns kvar ska sedan delas på hälften. Som huvudregel är en makes egendom giftorättsgods så länge den inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom kan du läsa tydligare om i 7 kap. 2 § ÄktB. Exempel på enskild egendom är sånt man har ärvt, eller som är enskilt enligt äktenskapsförord. Om jag tolkar din text rätt så finns det ingen enskild egendom av det du nämner. Svar: Att din man har skulder kan innebära att du får ut mindre egendom i en bodelning, men du ska aldrig behövs ta över din mans skulder och betala för dem.Fiktiv bodelningFör att underlätta lite att förstå har jag här gjort en fiktiv bodelning. Det man gör är alltså att man räknar ihop allt giftorättsgods ni har, sedan drar man av de skulder som finns (både hans och erat gemensamma lån) det som finns kvar är sedan ert gemensamma giftorättsgods som ni ska dela lika mellan varandra. Jag kommer nu ta ett fiktivt exempel. Er gemensamma bostadsrätt är kanske värd 2 milj och ni har ett gemensamt lån på 600.000 kr. Ditt giftorättsgodsHalva bostadsrätten = 1 milj Sparade pengar = 200.000Halva låneskulden = 300.000 = 1 milj + 200.000 - 300.000 = 900.000 krDin man: Halva bostadsrätten = 1 milj Halva låneskulden 300.000 Egna skulden = 400.000 = 1 milj - 300.000 - 400.000 = 300.000 krVid en uträkning innebär detta att från din sida läggs det in 900.000 kr i giftorättsgods, och från din mans sida läggs det in 300.000 kr. Observera här att hade han haft större skulder än tillgångar hade det inte kunnat bli minus. I så fall om han har så pass mycket skulder skulle beloppet bli 0. Men i mitt exempel blev det alltså 300.000. Ert giftorättsgods läggs då samman, vilket blir 1.2 miljoner totalt. Detta ska ni då dela på, vilket innebär att ni skulle ha fått ut 600.000 kr var efter en bodelning. Måste ni dela på tillgångarna? Makarna har en viss avtalsfrihet vid bodelningen och kan således själva avgöra hur delningen ska ske. Denna avtalsfrihet inskränks dock av 13 kap 1 § ÄktB som säger att "en make får inte vid bodelning till skada för sina borgenärer låta enskild egendom ingå i bodelningen eller, på annat sätt än som anges i denna balk, avstå egendom som skall ingå i bodelningen."Alltså får din man inte avstå egendom eftersom han har skulder till andra borgenärer som skulle ta skada av att han avsäger sig egendom vid bodelning.Jag hoppas det gav svar på dina frågor!

Bodelning efter äktenskapskilnad

2018-05-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min man ska skiljas och han behåller huset samt det mesta som tillhör detta till exempel alla möbler, husgeråd, garageprylar etc etc! Jag flyttar till hyresrätt och kommer således att köpa det mesta nytt! Hur ska jag kompenseras för detta? Om vi gör en snabb värdering av andrahandsvärdet på allt lösöre så handlar det om ca 50 000 kronor och då undrar jag om jag ska hela den summan eftersom han behåller alla lösa prylar?
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna fråga rör bodelningen efter ett äktenskap som är reglerat i äktenskapsbalken. I bodelningen är utgångspunkten att all egendom som makarna är att anse som giftorättsgods och ska därmed ingå i bodelningen, se 10 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1) och 7 kap. 1 § ÄktB. Sättet som en bodelning går till är enligt 11 kap. ÄktB att makarnas andelar i boet ska beräknas. Makarna ska nämligen få undanta så mycket giftorättsgods så att de täcker makarnas skulder. Vad som därefter återstår av egendomen ska läggas samman och delas lika mellan makarna. Därefter ska varje make ha rätt till den egendomen som delades lika och den skuldtäckning som gjorts. I detta skede vet man hur mycket egendom som varje make har rätt till vid bodelningen och kan fördela egendomen. Med den informationen som du gett går det helt enkelt inte att räkna ut hur mycket du har rätt till vid en bodelning. Som framgår ovan har bägge makarna rätt till att avräkna sina skulder från giftorättsgodset och därefter ska egendomen delas lika mellan er. Någon mer vägledning än så för hur mycket egendom du ha rätt till kan jag tyvärr inte ge dig i detta skede.

Make vägrar att skriva på delgivningen efter ansökan om skilsmässa

2018-05-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag har ansökt om skilsmässa, men min man vägrar skriva på. I veckan kom en stämningsman för att delge honom. Min man skickade iväg honom. Vad händer nu? Enligt Tingsrätten så börjar inte vår betänketid förrän min man blivit delgiven skilsmässopappren. Men om han vägrar skriva på och tom skickar iväg stämningsmanen. Vilket är nästa steg? Kommer jag bli tvingad stanna kvar?? Min man anser att det är hans fria vilja att inte skriva på...
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du nämner börjar inte betänketiden att gälla förrän den andra maken blivit delgiven om ansökan. Det är tingsrätten som ansvarar för att delge din make. Efter att betänketiden på 6 månader passerat ska domstolen förklara äktenskapet upplöst om en av makarna begär det. Det krävs alltså inte att makarna är överens, ingen ska behöva stanna i ett äktenskap om man inte vill det. Vanligtvis går en delgivning till så att personen ifråga får hem ett brev med handlingen som ska delges. När personen har skrivit under ett så kallat mottagningsbevis är personen delgiven. Det kan dock, som i ditt fall, vara så att personen vägrar skriva under detta mottagningsbevis. I så fall kan man använda sig av stämningsmannadelgivning istället. Detta innebär att en "stämningsman" personligen överlämnar handlingen. Om personen som ska delges handlingen vägrar ta emot handlingen kommer hen ändå anses vara delgiven, det spelar alltså ingen roll om hen vägrar skriva under. Det är polisen som utför dessa stämningsmannadelgivningar. Sammanfattningsvis kan du inte bli tvingad att vara kvar i äktenskapet. Eftersom du ansökt om skilsmässa har tingsrätten som ansvar att delge din man om detta. Även om de inte skulle lyckas delge din man vid ett första försök måste de fortsätta försöka tills de har lyckats. Genom att använda sig av polisen och stämningsmannadelgivningar kan de delge din man utan att han måste skriva på handlingarna, det räcker med att personen får tag på honom. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning