Vilka rättigheter har en make i en pågående skilsmässa?

2019-07-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi ligger i skilsmässa. Han skulle absolut ha betänketid men till slut avbröt jag den pga att han var bara elak. Jag trodde vi skulle jobba på vårt förhållande. Sedan en incident för 4 år sedan så sköter han vår ekonomi. Han hade gjort en sak som jag blev helt förstörd av så orkar inte kolla, konton. Vi har gemensam ekonomi dvs servicekonto visakortkonto. Nu har jag märkt att han har levt lyxigt och mycket konstiga dragningar och uttag. Men han har inte gjort något och vägrar visa mig t ex sitt Klarna. Det verkar även som om han haft krediter jag inte vet om bl a en kredit på 30 000 som han unnat sig m fl saker på.Jag vill inte ha några pengar men jag vill veta vad jag varit hemma för själv när han legat borta på jobb. Vad har jag för rättigheter. Allt har betalats med våra gemensamma konton.
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar frågan som att du vill veta vad du har för rättigheter i er skilsmässa, specifikt ifråga om de pengar din man spenderat och din rätt till insyn i hans transaktioner.Rättslig bakgrundDin fråga aktualiserar reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). I ett äktenskap råder principen om särförvaltning (1 kap 3 § ÄktB). Denna princip innebär att varje make råder över sin egna egendom och svarar för sina skulder. En make kan därför till exempel fritt använda sina pengar efter egen vilja. I ett äktenskap delas makarnas egendom in i giftorättsgods och enskild egendom. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild (7 kap 1 § ÄktB). Egendom kan vara enskild till exempel till följd av ett äktenskapsförord, en gåva eller ett testamente (7 kap 2 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB).I ditt fallOm inte pengarna på era gemensamma konton utgör någons enskilda egendom är de giftorättsgods och ska därför ingå i er bodelning. Jag utgår i mitt svar från att pengarna utgör giftorättsgods då du inte angett något annat i din beskrivning. Konsekvensen av att din man spenderat pengar och gjort uttag m.m. är att värdet av det totala giftorättsgodset minskat. Detta innebär i sin tur att du får ett mindre slutligt värde till följd av er bodelning än om din man inte hade spenderat pengarna så som han nu gjort.Det första som beräknas vid en bodelning är makarnas andelar i boet. Därvid ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om skilsmässa väcktes (11 kap 1 - 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods sedan avdrag gjorts för att skulderna ska täckas ska sedan läggas samman. Det är detta värde som slutligen delas lika mellan makarna (11 kap 3 § ÄktB). Krediten som din man tagit kommer alltså avräknas från hans giftorättsgods, vilket också innebär att det slutliga värdet som ska delas lika mellan er minskar. Att din man ådragit sig en kredit är förenligt med principen om särförvaltning.Dina rättigheterDet finns en bestämmelse som kan vara aktuell i detta fall och som eventuellt kan möjliggöra en ökning av den andel giftorättsgods du slutligen ska få. Om den ena maken utan den andra makens samtycke inom tre år innan talan om skilsmässa väcktes i inte obetydlig omfattning genom gåva minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till att öka värdet av sin enskilda egendom, ska den andra makens andel vid bodelningen beräknas som om gåvans värde eller värdet av det använda giftorättsgodset hade ingått i den förstnämnda makens giftorättsgods. Dennes del i det sammanlagda giftorättsgodset ska minskas i motsvarande mån (11 kap 4 § första stycket ÄktB). Om din man genom uttagen från era gemensamma konton (som innehåller bland annat hans giftorättsgods) har gett bort gåvor eller använt pengarna till att öka värdet på sin enskilda egendom, ska din andel vid bodelningen beräknas som att de värden din man spenderat hade ingått i hans giftorättsgods. Detta skulle innebära att din andel i bodelningen ökade. Det framgår inte av din fråga vad din man använt pengarna till så jag rekommenderar dig att ta reda på detta.Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om skilsmässa väcktes (9 kap 2 § ÄktB). Varje make är skyldig att tills bodelningen förrättas redovisa för sin egendom och för sådan egendom som maken haft hand om men som tillhör den andra maken. Makarna är även skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen (9 kap 3 § ÄktB). Redovisningsplikten inträder den dag då talan om skilsmässa väckts. Tills dess bodelningen förrättas är alltså din man skyldig att redovisa för sin egendom och för sådan egendom han haft hand om men som tillhör dig, exempelvis dina pengar som ligger på era gemensamma konton. Redovisningsskyldigheten gäller inte bara tillgångar utan även skulder. Om din man ådragit sig krediten på 30 000 kronor efter att talan om skilsmässan väcktes har du alltså rätt att få skulden redovisad för dig.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Går det att kräva tillbaka utgifter i skilsmässa?

2019-07-10 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag har en kompis, som gifte sig med en Somalisk kvinna här i Sverige. Han köpte massa grejer till dem, tog lån och fick skulder pga detta. Han fick höra av muslimska företrädare här i stan, att han inte kan räkna med att få tillbaka pengar av henne, eftersom det är muslimsk lag som gäller vid deras giftermål. Han har dock kvitto på allt han har köpt, och på alla andra utlägg han har. Finns det nån möjlighet att han kan gå den lagliga vägen, och kräva tillbaka nåt av henne?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Även om du inte skriver det rakt ut i din fråga, är min tolkning att det rör sig om en skilsmässa mellan din kompis och kvinnan han gift sig med. Om min tolkning är felaktig är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga. Jag kommer i det följande att redogöra för vad som gäller vid en skilsmässa och bodelning därav.Vid skilsmässa ska det ske en bodelningNär ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska deras giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer genom t.ex. äktenskapsförord, gåva med särskilt villkor, testamente med särskilt villkor m.m. (jfr 7 kap. 2 § ÄktB). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om skilsmässa väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Vid bodelning ska först makarnas andelar i boet beräknas och vardera makes skulder ska avräknas från dennes giftorättsgods (11 kap. 1-2 § ÄktB). Det som återstår av giftorättsgodset, efter avdrag för skulderna, ska läggas samman och värdet ska delas dem emellan (11 kap. 3 § ÄktB). Det ska således göras en likadelning, med avdrag för skulder. Som utgångspunkt har man lika stor rätt till en likadelning av giftorättsgodset även om det är den ena av makarna som betalt merparten. Däremot ska det som sagt ske en skuldtäckning, innebärande att desto mer skulder en make har, desto mindre giftorättsgods går vederbörande in med. Undantaget till en likadelning är vid kortare äktenskap (under 5 år, samboende inräknat) då jämkning eventuellt kan aktualiseras.Sammanfattning och rådDin kompis och hans fru är gifta i Sverige samt skilsmässan kommer att ske i Sverige, då gäller svensk lag. Vid skilsmässa ska det ske en bodelning där giftorättsgodset fördelas dem emellan, efter avdrag för skulder. Han kan inte kräva tillbaka pengar för att han tagit lån när han köpt in sakerna till dem. Däremot får han dra av de skulder han har mot giftorättsgodset, innebärande att en mindre andel kommer att fördelas dem emellan.Min rekommendation till din kompis är att han anlitar en jurist som företräder honom i skilsmässan. En jurist kan bevaka hans intressen och även hjälpa honom att upprätta ett förslag till bodelning. Om han vill boka tid med en jurist på Lawlines juristbyrå som företräder honom och bevakar hans intressen är han varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för kosntadsförslag och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,

Tillämplig lag vid äktenskapsskillnad om giftemålet skett utomlands

2019-07-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Om man har gift sig utomlands men är svensk och bor i sverige, vilka skilsmässeregler skulle gälla? Skulle det vara enligt svensk lag? T.ex om maken från andra landet skulle kunna kräva hälften av ens ägodelar (även personlig egendom) eftersom det är lag i det landet?Tack massor
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret kan något bero på var ni gift er. Frågan rör nämligen det alldeles särskilda rättsområdet internationell privaträtt – ibland endast benämnt IP-rätt – som bland annat reglerar frågorna om vilka länders lagar och domstolar som är tillämpliga när en fråga har anknytning till mer än ett land. Det är därför av helt avgörande vikt var din make är ifrån, var han eller hon bor och möjligen också var ni gifte er. I korthet gäller följande:Om ni båda är medborgare i nordiska länder regleras frågan av förordningen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap (NÄF). Enligt NÄF är svensk lag tillämplig, om inte annat eftersom du både är svensk och bor här. Om din make inte är svensk medborgare och bor eller åtminstone efter att han eller hon fyllde 18 år har bott i sitt medborgarskapsland någorlunda stadigvarande, eller är svensk medborgare men bott i ett annat nordiskt land i minst ett år innan ansökan om skilsmässa, är även detta lands domstolsväsende och lagstiftning tillämplig (7 § NÄF). I sådant fall är både svensk rätt och det andra landets rätt tillämplig, fram till att talan om äktenskapsskillnad väcks i det ena landet. Situationen där flera länders lag kan vara tillämpliga fram till att talan väcks i ett av länderna kallas på IP-rättslig terminologi forum shopping, eftersom det inbjuder parterna till att väcka talan i det land där det är förmånligast bestämmelser för den egna parten.Om din make inte är medborgare i ett nordiskt land regleras frågan istället av lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). Även EU:s förordning nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning nr 1347/2000, den så kallade Bryssel II-förordningen, är relevant för frågan. IÄL bygger på i allt nu väsentligt samma principer som NÄF, och svensk rätt är tillämplig liksom möjligen även andra länders om din make har sådan koppling dit som varit tillräcklig för att NÄF varit tillämplig om det rört sig om ett nordiskt land (3 kap 2 § IÄL). Bryssel II-förordningen hindrar dessutom varje annat EU-lands domstolar från att ta upp tvisten i andra fall än när det är behörighet enligt grunderna ovan (artikel 3.1 Bryssel II).Ovanstående innebär att så länge ni båda endast har kopplingar till nordiska länder eller i övrigt EU-länder, kan inte landet där ni ingick äktenskapet få avgörande betydelse för vilket lands lagar som reglerar skilsmässan. Om ni däremot ingått äktenskapen utanför Norden eller i övrigt EU, vågar jag inte lova att det landets nationella rätt förhindrar en prövning, utan det kan möjligen vara så att det faktum att äktenskapet ingåtts där är tillräckligt för att den nationella rätten ska vara tillämplig. Det kan, som sagts ovan, också vara sa att land utanför Norden eller i övrigt EU kan ha tillämplig rätt på den grund att din make bor eller har bott där.Vänligen,

Upphör egendom att vara enskild om den används för att investera i giftorättsgods?

2019-07-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min fru har fått pengar i gåva från sina föräldrar som enskild egendom enligt gåvobrev. Vid tidpunkten för gåvan var vi inte gifta utan sambos i en gemensamt förvärvad bostad. Jag själv har fått ett arv i form av pengar nu när vi är gifta som enskild egendom enligt testamente. Både pengarna som min partner fått i gåva under tiden innan vi var gifta och pengarna jag har ärvt när vi är gifta har använts för att amortera av bolånet på vår bostad. Vad gäller vid en skilsmässa, har båda rätt till respektive gåva och arv utanför bodelning? Eller upphör den enskilda egendomen i något av fallen till följd av amortering av bolån på vår gemensamma bostad?Tack på förhand för svar!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om skilsmässa, bodelning och enskild egendom finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer i det följande att redogöra för vad som ska ingå i en bodelning vid t.ex. en skilsmässa samt redogöra för huruvida er enskilda egendom är fortsatt enskild eller ej i och med amorteringarna.Vad är enskild egendom?I en bodelning ska allt giftorättsgods ingå. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är bland annat egendom som en make fått i gåva av annan än den andre maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Egendom kan även vara enskild på grund av arv eller testamente med sådant föreskrift (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). Även vad som trätt i stället för sådan egendom är som huvudregel enskild (7 kap. 2 § första stycket p6 ÄktB).I ert fall gör det således ingen skillnad huruvida ni erhållit pengarna före eller efter ni gifte er. Bådas pengar är som utgångspunkt enskild egendom efter de villkor som finns i gåvobrev och enligt arv.Sammanblandning av giftorättsgods och enskild egendomEnskild egendom kan förlora sin karaktär som sådan om den sammanblandats med giftorättsgods. Så skulle kunna ske vid investering genom amortering i fastighet. Det kan åtminstone argumenteras för att de pengar som är er enskilda egendom förlorat sin karaktär då de sammanblandats med ert giftorättsgods (bostaden). I NJA 1992 s. 773 hade en make satt in pengar i form av enskild egendom på ett gemensamt konto med redan tidigare insatta medel av makarna. Högsta domstolen beslutade i fallet att pengarna hade förlorat karaktären av enskild egendom genom insättningen på kontot. Ett liknande resonemang är rimligt att föra i ert fall; i samband med att pengarna använts till fastigheten som ni båda lagt in pengar i har den enskilda egendomen förlorat sin karaktär och ni har i regel inte rätt att få ut de pengarna utanför en bodelning.Rättsläget är dock något oklart och det kan argumenteras åt båda hållen och en bedömning får göras i det enskilda fallet. Enligt min åsikt finns det dock mycket som talar för en sådan sammanblandning att er enskilda egendom förlorat karaktären av enskild och numera ingår i ert giftorättsgods. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Önskar äktenskapsskillnad - hur går vi tillväga?

2019-07-14 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min son är på väg att skilja sig fr svensk fru i Kalifornien. Ett gemensamt minderårigt barn. Är det krångligt sedan att skilja sig i Sverige. Dom är alltså gifta i USA och i Sverige.
Cornelia Isacson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om äktenskapsskillnad regleras i 5 kapitlet äktenskapsbalken (ÄktB).Ansökan om äktenskapsskillnadTill att börja med bör dem vända sig till tingsrätten genom att lämna in en ansökan om skilsmässa. Tingsrätten upplöser sedan äktenskapet genom dom. Det finns två sätt att ansöka om äktenskapsskillnad, gemensamt eller enskilt (5 kap. 1 § första meningen och 2 § ÄktB).Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad innebär att båda parterna är överens och att båda parter skriver under ansökan. Parterna tar kontakt med Skatteverket och beställer varsitt personbevis med ändamål äktenskapsskillnad. Därefter fyller parterna i dokumentet gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Dokumentet från Skatteverket och ansökan lämnas sedan in till tingsrätten. I samband med ansökan om äktenskapsskillnad tar tingsrätten ut en ansökningsavgift. Om endast ena parten vill skilja sig är det samma ansökan som används men bara den ena parten skriver under och skickar in ansökan till tingsrätten. Tingsrätten kommer då att informera den andra maken.Mer om ansökan om skilsmässa och blanketter om ansökan finner ni genom att klicka HÄR. För mer information från Skatteverket och för att beställa personbevis klicka HÄR. BetänketidDärefter kommer en betänketid på minst 6 månader (5 kap. 3 § första och andra meningen ÄktB). Detta blir aktuellt om någon av dem varaktigt bor tillsammans med och har vårdnaden om barnet om barnet är under 16 år. Det kan också bli aktuellt om båda makarna begär betänketiden (5 kap. 1 § andra meningen ÄktB). Vill bara en av makarna att äktenskapet ska upplösas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betändetid (5 kap. 2 § ÄktB). Om makarna har levt åtskilda i minst 2 år har de rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketiden (5 kap. 4 § ÄktB).Fullfölj ansökan om äktenskapsskillnad Efter betänketiden löpt och äktenskapskillnad fortfarande är aktuellt behöver parterna meddela tingsrätten (5 kap. 3 § andra meningen ÄktB). Om tingsrätten inte meddelas om fullföljd inom 1 år kommer ärendet att avskrivas (5 kap. 3 § tredje meningen ÄktB). Mer information om skilsmässa finner ni genom att klicka HÄR.Vad händer därefter?När domen på äktenskapsskillnad vinner laga kraft, är äktenskapet upplöst (5 kap. 6 § ÄktB).Därefter blir det aktuellt med bodelning samt frågor kring barnet.Hoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.Vänligen,

Egna tillgångar som inte är enskild egendom och studieskulder

2019-07-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hur skriver jag på en bodelning vid skilsmässa att vi behåller våra egna tillgångar på banken? Och kan jag skriva att vi tillhandahåller 1/2 del av de konton vi har tillsammans? Undrar även om CSN lån ska stå med på bodelning?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Egna tillgångar ska som huvudregel ingå i bodelningÄktenskapsbalken (förkortad ÄktB) reglerar din fråga. Som huvudregel ska sådant som, vid förestående skilsmässa (äktenskapsskillnad) inte är enskild egendom (som exempelvis egna tillgångar på banken), anses vara giftorättsgods, 7:1 ÄktB. Vad enskild egendom är definieras i 7:2 ÄktB; t.ex. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild samt egendom som maken fått i gåva av annan, med villkoret att den ska vara makens enskilda. Genom ett äktenskapsförord kan alltså egna banktillgångar bli enskild egendom. Har ni däremot inte avtalat om att de egna tillgångarna ska vara enskild, utgör de som huvudregel giftrorättsgods.I 10 kap. ÄktB regleras vad som ska ingå i bodelningen. Huvudregeln följer av 10:1 ÄktB, där det stadgas att "[i] bodelning skall makarnas giftorättsgods ingå". Själva bodelningsprocessen regleras i 11 kap. ÄktB. Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad genomförs när makarna genomgått äktenskapsskillnad, 9:4 ÄktB (se också definitioner för äktenskapsskillnad i 1:5 och 5:6 ÄktB). 9:5 ÄktB i uppges att bodelning förrättas av makarna tillsammans, samt att en handling som skrivs under av båda makarna ska upprättas.Ni kan skriva ett föravtal inför förestående äktenskapsskillnadOm ni är överens om att de egna tillgångarna på banken ska utgöra enskild egendom, kan ni inför omedelbart förestående skilsmässa avtala om bodelningen enligt 9:13 ÄktB. Ett sådant avtal kallas för föravtal och ni måste även i detta fall upprätta en handling som undertecknas av er båda. I 9:13 3 st. ÄktB anges att "[a]vtal som makar i annat fall har ingått om kommande bodelning är utan verkan, om det inte utgör äktenskapsförord". Det vill säga, att ni inte kan avtala om bodelningen på annat sätt än genom föravtal; det gäller alltså att ni är överens om att ni ska behålla era respektive banktillgångar för sig.Innehållet på de konton ni innehar tillsammans delas lika vid en bodelning, om de utgör giftorättsgods.Du får skuldtäckning för CSN-lånSom sagt regleras bodelningsprocessen i 11 kap. ÄktB. Innan ert respektive giftorättsgods sammanläggs för likadelning (11:3 ÄktB), får ni sk. skuldtäckning för de skulder ni har, 11:2 ÄktB. De skulder du eventuellt har till CSN får räknas av från dina tillgångar. Om du t.ex. har 100 000 kr i tillgångar som utgör giftorättsgods och 50 000 kr i studieskulder, får du räkna av 50 000 kr från tillgångarna inför likadelningen. Det innebär att du bidrar med 50 000 kr till giftorättsgodset som ska delas lika enligt 11:3 ÄktB. Observera att studieskulder kan generera jämkning enligt 12:1 ÄktB, om det skulle anses oskäligt att du får avräkna studieskulden från ditt giftorättsgods, t.ex. med hänsyn till era (makarnas) ekonomiska förhållanden.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Används ena makens tillgångar till andra makens skuldtäckning?

2019-07-03 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi ska skilja oss. Min fru har tagit enskilda lån och krediter för 800tkr utan min kännedom. Vi har ingen förmögenhet, inget enskild egendom och inget äktenskapsförord. Vi har andra gemensamma lån som på hus och bil. Dessa känner hon till och är tagna i samförstånd. Tillgångar blir vinsten vid husförsäljningen och försäljning av bilen. (Jag tog allt mitt sparande som kontantinsats för huset - min fru hade unga pengar.) Kommer jag få även få ta hälften av hennes för mig okända skulder vid bodelning? Jag har inte riktigt förstå vad som räknas som gifträttsgods och om skulderna hon har belastas på mig. Tack på förhand.
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Äktenskapsbalken reglerar bodelning med anledning av skilsmässaI 1 kap. äktenskapsbalken (1987:230) (här benämnd ÄktB) hittar du allmänna bestämmelser rörande äktenskap. I 1:3 ÄktB stadgas att varje make råder över både sin egendom och sina skulder. Det betyder att hennes skulder svarar hon för själv; de kan dock ändå få betydelse i det fall du har större tillgångar än henne.Giftorättsgods är det som inte är enskild egendomI 7 kap. ÄktB hittar du bestämmelser som rör makars egendom. Vad som utgör giftorättsgods definieras som det som inte utgör enskild egendom, 7:1 ÄktB. Vad som anses vara enskild egendom definieras mer specifikt i 7:2 ÄktB (det vanligaste kanske är att egendomen är enskild genom äktenskapsförord, enligt 1 p.).Eftersom du uppger att ni varken har äktenskapsförord (enligt 7:2 1 st. 1 p. ÄktB) eller annan enskild egendom (7:2 1 st. 2–6 p. ÄktB), kommer era samlade tillgångar att utgöra giftorättsgods.Bestämmelser rörande bodelning i 9–13 kap. äktenskapsbalkenNär äktenskapet upplöses (enligt definitionen i 1:5 ÄktB) er egendom fördelas mellan er genom bodelning, 9:1 ÄktB. I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå, 10:1 ÄktB. Du hittar du bestämmelserna om hur bodelningen går till i 11 kap. ÄktB. Det första steget i bodelningsprocessen är att makarnas andelar ska beräknas (11:1 ÄktB). Från varje makes giftorättsgods ska skulder dras av, dvs. att det görs en skuldtäckning, 11:2. Det som återstår efter skuldtäckningen ska sedan läggas samman och delas lika mellan makarna, 11:3.Med andra ord kommer din frus samtliga skulder att avräknas från det giftorättsgods som är hennes. Utgör hennes giftorätt 0 kr, blir också hennes andel 0 kr; hon kan inte få ett minusbelopp vid delningen. Ingenting återstår alltså när det blir fråga om delning enligt 11:3 ÄktB. Om ni båda efter skuldtäckningen har 0 kr i giftorättsgods, blir ju utfallet (0+0) / 2 = 0 kr. Dina tillgångar kommer således aldrig att användas till täckning för hennes skulder. Om du istället skulle ha en större summa giftorättsgods, skulle hon i praktiken få hälften av detta, om hon inte har något att bidra med till delningen. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Måste man sälja den gemensamma bostadsrätten vid en skilsmässa?

2019-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, står inför en skilsmässa. Vi har varit gifta i snart 30 år och äger tillsammans en bostadsrätt. Han vill lösa ut mig, men jag vill att vi säljer. Hur löser vi detta? /Lotta
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Såvida ni inte avtalat om vad som ska ske med bostadsrätten ifråga vid en eventuell skilsmässa så finns ingen juridisk grund för att få honom att sälja. Detta är då något som ni får komma överens om själva.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,