Individuellt pensionssparande ingår ej i bodelningen vid andra makens bortgång

2020-01-14 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vid min makes död, ärver hans bröstarvingar mitt inviduella pensionssparande?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av äktenskapsbalken (ÄktB).När någon som är gift går bort upplöses äktenskapet, precis som när två makar skiljer sig (1 kap 5 § ÄktB). Liksom vid skilsmässor ska makarnas giftorättsgods till följd av äktenskapets upplösning som huvudregel delas upp genom en bodelning (9 kap 1 § och 10 kap 1 § ÄktB). Individuellt pensionssparande ska, när ett äktenskap upplöses på grund av den andra makens bortgång, dock inte ingå i bodelningen utan behålls av den efterlevande maken (10 kap 3 § 2 st ÄktB).I och med att ditt individuella pensionssparande inte tillfaller din make vid bodelningen, ingår det inte heller i det arvegods som hans arvingar ärver.Vänligen,

Kan man ogiltigförklara ett äktenskap enligt svensk rätt?

2019-12-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vem ska man kontakta och hur ogiltigförklarar jag mitt äktenskap?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). Det finns enligt svensk rätt bara två sätt att upplösa ett äktenskap. Antingen genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap 5 § ÄktB). Möjlighet till att ogiltigförklara ett äktenskap finns således inte i svensk rätt.Vill bara en av makarna att äktenskapet ska upplösas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid (5 kap 2 § ÄktB). Detta gäller till exempel då en make inte yttrar sig över den andra makens ansökan om äktenskapsskillnad. Om makarna dock lever åtskilda sedan minst två år, har var och en av dem rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid (5 kap 4 § ÄktB).Äktenskapsmål är bland annat mål om äktenskapsskillnad (14 kap 1 § ÄktB). Äktenskapsmål tas upp av tingsrätten i den ort där en av makarna har sitt hemvist. Har ingen av dem hemvist i Sverige, tas målet upp av Stockholms tingsrätt (14 kap 3 § ÄktB). Vill båda makarna ha äktenskapsskillnad får de gemensamt ansöka om detta. Om det endast är en make som vill ha äktenskapsskillnad ska talan i äktenskapsmålet väckas genom en stämningsansökan (14 kap 4 § ÄktB).Om det bara är du som vill skilja dig ska du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten i den ort där du eller din man har sitt hemvist och yrka på äktenskapsskillnad.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vem får vårdnaden och kan överta den gemensamma bostaden efter en äktenskapsskillnad?

2019-12-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min fru är nygifta och bor i en hyresrätt i Stocholm med vårat enda barn. Jag köpte dessvärre lägenheten svart innan vi träffades.Min fru anser att jag fått problem med alkoholen och jag fick också sparken från mitt jobb för ett tag sedan. Min fru vill skilja sig och hon tycker att hon bör få vårdnad för vårat barn, och anser därför också att hon ska få bo i lägenheten jag köpte och att jag ska flytta.Har hon rätt? Finns det något jag kan göra, vad isåfall?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör huvudsakligen vårdnad och bodelning, frågorna regleras i föräldrabalken (hädanefter FB) och äktenskapsbalken (hädanefter ÄktB). Din fråga berör en del olika aspekter och jag kommer därför allmänt gå igenom vart och en av dina frågor för sig, för att sedan applicera regleringen på ditt fall. Vårdnaden Som utgångspunkt står barnet efter en äktenskapsskillnad fortsättningsvis under båda föräldrarnas vårdnad, se 6 kap. 3 § FB. Huvudregeln är således att båda föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om barnet så länge det inte är oförenligt med barnets bästa, se 6 kap. 2 a FB. Missbrukar en av föräldrarna till exempel alkohol kan det vara en orsak till att det inte anses förenligt med barnets bästa att den föräldern är vårdnadshavare. Det anses vara förenligt med barnets bästa att ha en god kontakt med båda sina föräldrar. Därför har den föräldern som inte är vårdnadshavare och som barnet inte bor tillsammans med rätt till umgänge med barnet, se 6 kap. 15 § FB. Umgänget kan se ut på olika sätt beroende på hur man bedömer situationen i det enskilda fallet. LägenhetenVid en skilsmässa ska den make som bäst behöver den gemensamma bostaden få bo kvar, se 11 kap. 8 § ÄktB. Detta betyder att din fru vid en eventuell skilsmässa kan få överta kontraktet om hon anses vara i störst behov av bostaden. Blir det så att din fru efter en skilsmässa blir boendeförälder pekar det på att hon och er dotter ska få bo kvar i lägenheten och ta över hyreskontraktet. I det här fallet har du köpt lägenheten svart, därför har du som huvudregel inte rätt att behålla hyreskontraktet. Finns det bevis för att en transaktion har skett vid övergången av kontraktet har du dock rätt att få tillbaka pengarna du har betalat. Har man köpt ett svartkontrakt från och med oktober 2019 blir gärningen straffbar med fängelse i upp till två år, se 12 kap. 65 § jordabalken. Om brottet är ringa döms man till böter eller fängelse i högst sex månader.Situationen i ditt fallDet finns en risk att du vid ett eventuellt konstaterat alkoholmissbruk inte får fortsätta vara vårdnadshavare efter en skilsmässa om rätten anser att det inte är förenligt med barnets bästa. Blir det så att din fru vid en eventuell skilsmässa blir boendeförälder till er dotter är det sannolikt att hon får ta över hyreskontraktet för att kunna bo kvar med dottern. Problemet i det här fallet är att ditt hyreskontrakt vid ett uppdagande av att det har skett ett så kallat svartköp går förlorat. Beroende på när du köpte hyreskontraktet är det möjligt att köpet ses som brottsligt och du kan därför bli straffad. Ditt ärende är inte helt okomplicerat, om du vill komma i kontakt med en av våra jurister för att hjälpa dig vidare är du välkommen att kontakta oss antingen via hemsidan https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Nya partner innan skilsmässan är klar

2019-12-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |hej jag har en fråga. Våran betänke tid har löpt ut och fullföljd av skilsmässan är inskickade. Är det olagligt och skaffa en kille ? eller snarare bo ihop med en kille när domen inte har tagit beslut?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Fastän makar enligt äktenskapsbalken 1:2 ska visa varandra trohet, är det inte olagligt att ha flera förhållanden samtidigt eller att ha ett annat förhållande medan man är gift. I det hänseenden är äktenskapsbalken en ofullständig lag. Lagstiftaren uttrycker en önskan i bestämmelsen, att makar ska visa varandra trohet, men erbjuder inga former av sanktioner ifall makarna inte gör det. Du kan därför inte bli straffad för att du inleder ett nytt förhållande eller bor ihop med personen innan skilsmässan är klar. Jag vill dock påpeka att det är straffbart att ingå nytt äktenskap medan man redan är gift, s.k. tvegifte. Men som ovan skrivet är man fortfarande fri att inleda ett samboförhållandeJag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor!

Hur länge behöver man vänta på att gifta om sig efter en skilsmässa gått igenom?

2020-01-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hur lång tid måste man vänta efter skilmässa för att kunna gifta om sig enligt svensk lag?Kan man gifta om sig så fort man vill ett skilsmässan gått igenom?
Isabelle Sewelén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din frågeställning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). I mitt svar kommer jag förklara vad lagen säger och de bestämmelser som är aktuella i ditt fall och vad som gäller från det att ansökan om skilsmässa görs och vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att en skilsmässa ska gå igenom, det vill säga att en dom om äktenskapsskillnad meddelas av domstol och angående tiden man behöver vänta för att gifta om sig på nytt efter en skilsmässa gått igenom.Det finns däremot ingen specifik lagstiftning kring hur länge man måste vänta med att gifta om sig om en skilsmässa vunnit laga kraft, med andra ord kan man gifta sig samma dag som dagen en dom om äktenskapsskillnad meddelades av domstolen.Huvudregeln - betänketiden och skilsmässoansökanOm båda makarna är ense om äktenskapsskillnad ska äktenskapsskillnad ske, ska en betänketid ändock löpa, dock endast om båda makarna begär detta, eller om någon av makarna har ett barn som varaktigt bor hos dem tillsammans och som är under 16 år (det krävs alltså inte att båda makarna är barnets vårdnadshavare, utan fokus ligger på om det finns barn i hushållet som varaktigt bor där och är under 16 år) vilket framgår av 5 kap. 1 § ÄktB. Ansökan sker till domstolen.Om endast en av makarna vill att ett äktenskapet ska upplösas - har endast den maken rätt till äktenskapsskillnad - men först efter att en betänketid löpt, som är under minst sex månader (5 kap. 2 § ÄktB). Bestämmelsen gäller alltså oberoende om båda makarna är ense eller oense, eller den andre maken exempelvis bestrider det. Det finns alltså ett krav på att en betänketid ska ha inletts innan en dom om äktenskapsskillnad kan meddelas av domstol, samt att om den ene maken ansöker om skilsmässa - att den andre maken delges detta (5 kap. 3 § ÄktB).Särskilt yrkande om att en dom på äktenskapsskillnad ska meddelas - från någon av makarna Därefter ska en dom på äktenskapsskillnad meddelas, det förutsätter dock att någon av makarna särskilt ha yrkat om att en dom om äktenskapsskillnad (dvs skilsmässa) ska meddelas av domstolen, det kan tidigast ske först när betänketiden som är på under minst sex månader, har löpt ut (5 kap. 3 § ÄktB). Det är alltså viktigt att någon av makarna framfört ett särskilt yrkande på att en dom om äktenskapsskillnad ska meddelas av domstolen, bestämmelsen gäller även om man redan har ansökt om skilsmässa. Om ingen av makarna har gjort det inom ett år, räknat från när betänketiden började löpa, så har skilsmässoansökan kort sagt fallit, det vill säga man får ansöka om skilsmässa på nytt.Undantag från huvudregeln - betänketiden Om någon av makarna har levt åtskilda sedan minst två år tillbaka, dvs. Inte bott ihop, har var och en av makarna rätt till att äktenskapsskillnad sker utan betänketid, med andra ord så behövs ingen betänketid på sex månader. Men det förutsätter att makarna har levt på olika håll; åtskilda under minst två år och kan bevisa detta för rätten om det skulle bli aktuellt (5 kap. 4 § ÄktB).Därutöver kräver en skilsmässa att din före detta partner har blivit delgiven en korrekt skilsmässoansökan (detta eftersom båda makar måste delges om när betänketiden börja löpa). Det framgår av 7-8 §§ delgivningslagen.Behöver man vänta med att gifta om sig efter att en skilsmässa gått igenom?Så fort en dom om äktenskapsskillnad har meddelats från domstol är det möjligt att gifta om sig. Domen om äktenskapsskillnad börjar gälla samma dag då domen vinner laga kraft (5 kap. 6 § ÄktB).SammanfattningDet kan vara bra att komma ihåg, samt viktigt att skilja på: när en ansökan om skilsmässa och därtill kommande betänketid börja löpa, och när betänketiden löpt ut - att någon av makarna framför ett särskilt yrkande om detta. Först då är en skilsmässa fullbordad och en dom ska avkunnas om att skilsmässan vunnit laga kraft från domstolen.En skilsmässa förutsätter således alltså två delar - som åvilar makarna själva. Vidare uppställs inget krav på att viss tid måste ha förflutit för att man ska kunna gifta om sig, endast att en dom på äktenskapsskillnad vunnit laga kraft.Hoppas du kände att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen,

Bodelning när en make bor kvar i fastigheten

2019-12-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Denna är fråga är säkert ställd många gånger, men jag ställer den ändå.Jag och min fru ska skiljas, det är inga konstigheter med uppdelning av skulder och tillgångar, och båda vill att jag bor kvar i huset, som vi för tillfället båda äger.Men jag lyckas inte räkna ut vad jag ska ge henne i rena pengar vid utköp.Vi har:Marknadsvärde: 2.4 miljInköp: 1.4 miljSkuld 1.6 miljFörbättringar (5år) ca 120 000I bodelningen så tar hon de mesta i bohaget vi handlat gemensamt där vi värderar allt (ca 50 000) för att jag ska komma undan lite billigare i vad jag blir skyldig henne vit utköp, om jag tolkar rätt så finns det möjlighet att göra så?Vad blir slutkostnad för mig vid ovan nämnda kalkyl?Mvh
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag utgår ifrån att alla tillgångar du har radat upp är gemensamma tillgångar (så kallat giftorättsgods). Om ni har kommit överens om att något är enskild egendom ska dessa tillgångar undantas bodelningen. Vid en bodelning ska makarnas egendom, bortsett från enskild egendom, läggas samman och delas lika på. Om det inte går att dela lika på egendomen, exempelvis på grund av att ena maken bor kvar i huset, så får den maken som bor kvar i huset och därav får egendom av värde över 50%, ersätta den andra maken så att den får det värdet den har rätt till.Gällande värdering av fastighet vid en bodelning så ska denna göras med hänsyn till den kapitalvinstskatt som en eventuell försäljning av fastigheten kan ge. Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan marknadsvärdet och omkostnadsbeloppet (Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning samt utgifter för förbättringar). Utifrån den uträknade vinsten beräknar man sedan en viss procent i skatt, för närvarande 22 procent. I ert blir denna så kallade "latenta skatteskuld": 2,4 M - 1,4 M - 120 000 = 880 000 * 0,22 = 193 600. Denna latent skatt ska dras av från marknadsvärdet.I ert fall borde uträkningen vid bodelning därför bli: 2,4 M (marknadsvärde) - 193 600 (latent skatt) + 50 000 (bohag) - 1,6 M (gemensamma skulder) = 656 400656 400 / 2 = 328 200 Om hon har fått tillgångar till ett värde av 50 000 så ska hon alltså kompenseras för resterande del, dvs. 328 200 - 50 000 = 278 200. Du ska ersätta din make med 278 200 kronor vid ett utköp.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Måste jag betala hyran under betänketiden trots att jag flyttat ut?

2019-12-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, jag och min fru skickade precis in skilsmässopapprena, jag bor inte kvar och har sagt upp min del av hyreskontraktet.Vi ska ha barnen växelvis så kostnaderna där blir ju lika. Hon kräver att jag ska betala halva hyran, halva elen halva alla försäkringar osv, samtidigt som jag måste betala mitt nya boende som inte hon vill betala till. Så jag ska betala 1 och en halv hyra i 3 månader tycker hon, (eller ja hon vill det fram tills skilsmässan går igenom hos domstol) och hon ska bara behöva betala en halv hyra. Det är hyreshus och inget köpes. Vad säger lagen om detta? Ska jag verkligen betala för 1 och en halv bostad med hyra och alla omkostnader och hon bara en halv hyra och halva omkostnader?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga, och vad som är utgångspunkten för svaret, har du och din fru varit boende i en hyreslägenhet. I samband med att ni sänt in papper för skilsmässa har du flyttat ut ur lägenheten och sagt upp din del i den. Det ni inte kan komma överens om är huruvida du ska betala halva hyran under uppsägningstiden samtidigt som du måste betala för den lägenhet du nu flyttat in i.Då ni båda står på hyreskontraktet har ni båda samma rättigheter och skyldigheter som följer av kontraktet. Ni har ett solidariskt ansvar för att betala hyran. Det solidariska ansvaret innebär att om din fru inte betalar hyran kan hyresvärden vända sig mot dig för betalning av hela hyran. Du har i sådana fall en regressrätt mot din fru och kan begära hälften av henne i efterhand (detsamma gäller för det fall att du inte skulle betala för dig). Under tiden ni båda står på kontraktet är ni solidariskt betalningsansvariga och du har en skyldighet att betala halva hyran. Det bör dock anmärkas att enligt 6 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) har makarna en försörjningsplikt mot varandra under äktenskapet. Under betänketiden är ni fortfarande gifta och försörjningsplikten gäller. Om det som den ena maken ska bidra med inte räcker till för den makens personliga behov ska den andra maken skjuta till de pengar som behövs (6 kap. 2 § ÄktB). Om makarna inte varaktigt bor tillsammans ska den ena maken fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till den andra maken (6 kap. 6 § första stycket ÄktB). Försörjningsplikten innebär åtminstone i teorin att din fru kan vara tvungen att skjuta till en del pengar för att ni ska leva på samma standard, dock är det beroende av era inkomster, utgifter m.m.Min rekommendation är att du tar kontakt med hyresvärden för att få veta när du kommer ur hyreskontraktet. Så länge du är bunden av det har du ett betalningsansvar solidariskt med din fru. Det bör dock beaktas att även om du skulle komma ur kontraktet tidigare, så det solidariska betalningsansvaret upphör, ska försörjningsplikten beaktas även för dig i förhållande till din fru. Det kan innebära att du i din tur kan vara skyldig att skjuta till en del pengar för att ni ska leva på samma standard.Som svar på din fråga så är du som utgångspunkt skyldig att betala halva hyran för lägenhet du står på tillsammans med din fru, och hela hyran för din nuvarande lägenhet. Dock ska äkta makar leva på vad som benämns som "lika standard". Hur hög denna standard ska vara är överlämnat åt makarna själva att bestämma efter de ekonomiska förutsättningar som gäller för dem. Makarna ska bidra var och en efter sin förmåga. I första hand beaktas en makes förvärvsinkomster, men även andra inkomster eller tillgång till kapital. Ett alternativ, om det är lång tid kvar av uppsägningen, är att begära bodelning redan nu. Bodelning kan ske redan under betänketiden om någon av makarna begär det (9 kap. 4 § ÄktB). I bodelningen kan ena maken tillskiftas en hyresrätt utan att hyresvärden motsätter sig det (12 kap. 33 § andra stycket Jordabalken). Om lägenheten tillfaller din fru i bodelningen får hon ensam betalningsansvaret för den (dock ska oavsett försörjningsplikten nämnd ovan beaktas, om dina inkomster eller tillgångar är högre än hennes). Försörjningsplikten kan vara aktuell i ert fall, dock vet jag inget om era inkomster m.m. Plikten kan innebära att du behöver skjuta till pengar (genom att t.ex. betala hälften under betänketiden) men även det motsatta, dvs. att din fru behöver skjuta till pengar.Separationer är ofta infekterade och det kan vara svårt att komma överens om mycket. Du får tyvärr vara inställd på ökade kostnader åtminstone initialt. När betänketiden löpt ut, fullföljdsansökan för skilsmässa skickats in och en dom vunnit laga kraft har ni däremot inga förpliktelser mot varandra vad gäller försörjningsplikt m.m. För det fall att det blir tvistigt mellan er avseende, barn, lägenhet, försörjning eller bodelning, kan det vara en god idé att anlita en jurist som företräder dig och bevakar dina intressen. En jurist kan även vara behjälplig med att upprätta ett förslag om bodelning. För det fall att du vill ha hjälp av en jurist från Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vilket lands lag gäller när vi skiljer oss, om vi gifte oss i Egypten?

2019-12-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga, om jag är gravid och väntar barn med en icke svensk medborgare, han är från Egypten (gifta på papper i Egypten)och vi bor i Dubai, och mitt barn blir Svensk medborgare då jag kommer att ansöka om det direkt. I framtiden om vi inte skulle komma överens och skiljer oss vilken lag gäller då? Kommer jag kunna ha mitt barn i Sverige med mig? Hur går det till då?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i svaret att utgå från hur möjligheterna att skilja er i Sverige ser ut då det är den svenska rättsordningen som jag har koll på. Hur möjligheterna att skilja sig ser ut i Egypten alternativt Dubai vet jag dessvärre inte.Vilken lag gäller om du och din man skiljer er?I den här delen av frågan kommer jag att utgå från lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap.Det finns möjlighet för er att skilja sig i Sverige om:1. Äktenskapet är att se som giltigt i Sverige, vilket det är om det ses som giltigt i Egypten, 1 kap 7 §. 2. Det inte föreligger något äktenskapshinder som skulle ogiltigförklara äktenskapet, exempelvis att äktenskapet ingåtts under tvång eller att någon av er var under 18 år vid äktenskapets ingående, 1 kap 8 a §. 3. Du som är svensk medborgare tidigare har varit bosatt i Sverige, 3 kap 2 §.Kommer du kunna ta med dig ditt barn till Sverige?I denna delen av frågan kommer jag att utgå från lag om svenskt medborgarskap.Barn som föds i utlandet och har minst en förälder som är svensk medborgare blir automatiskt svensk medborgare, 2 §. Du kommer att behöva kontakta Skatteverket för att registrera barnet i Sverige. Det krävs för att barnet ska få ett svenskt personnummer. Hur detta närmre går till kan du läsa om på Skatteverkets hemsida.För att kunna ta sig till Sverige från Dubai behöver ditt barn ha ett pass. Om du vill ansöka om svenskt pass till barnet från utlandet ska du kontakta den svenska ambassaden i Förenade Arabemiraten. Kontaktuppgifter till ambassaden hittar du här.SammanfattningOm kriterierna ovan är uppfyllda kommer svensk lag att vara tillämplig om du och din man vill skilja er i framtiden. Vidare kommer ditt barn automatiskt att bli svensk medborgare vid födseln då du är svensk medborgare, men för att hen ska få ett svenskt personnummer måste du anmäla födelsen till Skatteverket. För att barnet ska få ett svenskt pass måste du kontakta den svenska ambassaden. Jag hoppas att du har fått dina frågor besvarade!Vänliga hälsningar,