Delar man 50/50 på skulder vid skilsmässa?

2019-03-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej.Jag är 26 och är i skillsmässa process.Jag undrar är det så att man alltid delar skulder 50:50?Nämligen, min man har tagit många låner, och vi hade inte riktigt gemensam ekonomin. Vi har delat livets kostnad osv, men för 85-90% hans låner jag kan inte ta ansvar.Vad händer om man visste inte om hur mycket pengar han lånar?Vi gick i sär för ett år sedan och han förtsätt med att låna pengar. Hur lagen står där?Alltså kan man bevisa att man är inte ansvarig för skulder? Eller bättre sagt, om man kan faktist bevisa att man är inte ansvarig hur går det till?Tack för din tid, vänliga hälsningar.
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den aktuella lagen här är Äktenskapsbalken, HÄR.Utgångspunkten vid en skilsmässa är att var och en ansvarar för sina egna skulder. (ÄktB 1:3) Vad som ingår i bodelning när ni skiljer er är det sk. giftorättsgodset, dvs allt som inte är er enskilda egendom. En egendom kan bli enskild genom testamente, äktenskapsförord eller gåva, (7:1, 7:2). Det innebär att all er övriga egendom räknas ihop vid en bodelning, och som ni sedan delar lika på (9:1). Gällande skulderna så dras värdet på dessa av innan giftorättsgodset läggs ihop, (11:3). Jag visar ett exempel med fiktiva siffror för att enklare visa hur beräkningen görs:DU:Giftorättsgods: 100 000 krSkuld: 0 krDIN MAN:Giftorättsgods: 300 000Skuld: 250 000Ert totala giftorättsgods blir enligt siffrorna ovan 150 000 kr (pga. att din man enligt exemplet bidrar med 50 000 efter att skulderna räknats av) och detta ska ni sedan dela lika på. Utgå från samma siffror som ovan. Om din man istället haft en skuld på 350 000 skulle enbart ditt giftorättsgods på 100 000 kr som kommer delas mellan er. Din man bidrar i detta fall med 0 kr eftersom att han fortfarande har en skuld på 50 000 kr (300 000-350 000= -50 000), vilket du inte behöver svara för. Gällande din fråga om vilka lån som ingår i skilsmässan, så är den avgörande tidpunkten den dag ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten. (11:2). Om han tagit fler lån efter denna tidpunkt, ska dessa inte räknas av från den egendom han är skyldig att dela med dig.Sammanfattning: Du blir alltså inte ansvarig för din makes skulder vid en skilsmässa. Vad som sker är att din make istället kan komma att bidra med 0 kr om hans skulder överstiger värdet på hans egendom, vilket innebär att du får mindre genom hälftendelningen om ni enbart kommer dela på ditt giftorättsgods.Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen. Vänliga hälsningar,

Make kan få behålla mer av sitt giftorättsgods vid en bodelning genom jämkning enligt 12:1 ÄktB

2019-03-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag är God Man åt en man som gifte sig med en kvinna för 4 månader sedan. Han är och var dement när de gifte sig. Nu har kvinnan tröttnat och vill skilja sig. De har inte skrivit något äktenskapsförord el liknande. Ska de enligt lag dela lika på allt de har, pengar och lösöre?Kan nämna att de båda är över 75 år.
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man skiljer sig ska man genomföra en bodelning (9 kap 1 § äktenskapsbalken). I bodelningen ska makarnas egendom fördelas dem emellan. Det som ska ingå i bodelningen är s.k. giftorättsgods (10 kap 1 § äktenskapsbalken). Allting som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap 1 § äktenskapsbalken). Egendom kan bli enskild genom t.ex. ett äktenskapsförord eller om man har ärvt något med villkoret att det ska vara ens enskilda egendom (7 kap 2 § äktenskapsbalken). All egendom är alltså giftorättsgods om ingen aktiv handling för att göra den enskild har vidtagits. Huvudregeln är att allt giftorättsgods ska delas lika mellan makarna (11 kap 3 § äktenskapsbalken). Det finns dock en jämkningsregel enligt vilken man kan få behålla mer av sin egendom. Om det med hänsyn till äktenskapenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållande samt omständigheterna i övrigt är oskäligt att ena maken ska få hälften av giftorättsgodset och ta över egendom från den andra maken, ska man istället genomföra bodelningen så att den första maken får behålla mer av sitt giftorättsgods (12 kap 1 § äktenskapsbalken). Man brukar ha fem år som riktmärke när det kommer till äktenskapets längd, men räknar då också in föregående samboskap. Har man varit sambo/gifta i mer än fem år brukar man inte kunna använda jämkningsregeln. Jämkningsregeln ska endast användas i undantagsfall, men om förhållandet varit kortlivat, det finns stora skillnader mellan makarnas förmögenheter samt att omständigheterna i övrigt talar för det är det möjligt att mannen du är god man åt kan få behålla mer av sitt giftorättsgods och inte behöver dela lika med makan. Det är dock viktigt att poängtera att det endast är ifall det är maken som är mest förmögen som paragrafen får någon betydelse. Man har alltså endast rätt att få behålla mer av sin egen egendom än vad man haft annars, man har inte rätt att få ta över mer av den andra makens egendom än vad man har rätt till genom likadelning. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan jag skydda min egendom inför en skilsmässa?

2019-03-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Om jag vill planera tillgångar innan skillsmässa, funkar det att t ex. satsa i form av skuldbrev hos något företag? Vist borde det vara nästan osynlig?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utgångspunkten i ett äktenskap är att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods vilket ska ingå i en bodelning mellan makarna. Mot den bakgrunden finns det även skyddsregler som ska hindra att den ene maken gör sig av med giftorättsgods för att inte behöva inkludera det i bodelningen.Av 11 kap. 4 § Äktenskapsbalken framkommer att om den ena maken utan den andre makens samtycke, inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till att öka värdet av sin enskilda egendom, ska den andra makens andel vid bodelning beräknas som om gåvans värde eller värdet av det använda giftorättsgodset alltjämt hade ingått i den förstnämnda makens giftorättsgods. Dennes del i det sammanlagda giftorättsgodset skall minskas i motsvarande mån.För att det ska räknas som i inte obetydlig omfattning ska det röra sig om ett värde som i relation till din egendom är mer än 10 % (prop. 1986/87:1 s. 172 och s. 323-324). Om du exempelvis har giftorättsgods till ett värde av 500.000 kronor och har gett bort mer än 50.000 kronor totalt kan det anses vara en minskning i inte obetydlig omfattning. Värdet av flera transaktioner kan sammanräknas, det behöver således inte röra sig om en enda stor överföring. Summan av gåvorna kommer att räknas in i bodelningen som om de fanns kvar och sedan dras de bort från din andel.Som svar på din fråga innebär det att om du försöker placera tillgångar genom skuldebrev för att "skydda" egendom inför en förestående skilsmässa finns det en risk att det ligger dig till last och ändå räknas med i bodelningen.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Uppsägning av hyresavtal under äktenskapsskillnad

2019-02-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min fru skall skiljas, skilsmässan är inlämnad till Tingsrätten och betänketid går ut den 7 juni 2019. Jag står själv på lägenhetens kontrakt och vill säga upp detta så fort som möjligt eftersom jag har skaffat annat boende. När kan jag göra detta för att det skall gå rätt till mot min fru? Hyresvärden godkänner inte att min fru kan ta över kontraktet. Mvh Tommy
Amanda Strömblad Larsson |Hej Tommy!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att din fråga rör huruvida du har några förpliktelser gentemot din fru att inte säga upp hyresavtalet. Eftersom hyresrätten inte har något förmögenhetsvärde (såsom en bostadsrätt) räknas denna inte in i bodelningen, varför jag inte heller kan se något hinder för dig att säga upp hyresavtalet.Vad som gäller för uppsägningstid för hyresrätten gentemot hyresvärden hittar du i ditt hyreskontrakt. Det skiljer sig alltså beroende på om hyresavtalet är ingått på bestämd eller obestämd tid och hur länge det har löpt. Om hyresavtalet avser ett avtal på obestämd tid kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, se 12 kap. 4 § jordabalken. Detta innebär med andra ord att om du säger upp lägenheten nu (månadsskiftet feb/mars) upphör kontraktet att gälla sista maj.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ingår huset i skilsmässan?

2019-03-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! För 6 år sedan påbörjade jag och min respektive en skilsmässa. Bodelning gjordes och jag lämnade. Då vi har en son som vid tillfället inte var gammal nog fick vi betänketid 0,5 år vad gäller skilsmässan. Skilsmässan fullföljdes aldrig och jag flyttade hem igen. 6 år senare är det nu dags igen för skilsmässa.Min fråga är:Vad gäller med huset? Då en av oss står som ägare för huset samt de lån som finns. Under de 6 år har vi bla renoverat kök, förråd m.m och delat på alla utgifter. Ingen enskild egendom finns. Har vi båda giftorätt i huset 50/50?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske i vilken er egendom ska fördelas mellan makarna (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer genom t.ex. äktenskapsförord eller gåva/arv som den ene maken fått med villkor om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB).Eftersom huset inte är enskild egendom ska det ingå i bodelningen er emellan. Däremot räknas det inte som att ni äger det 50/50 (då endast en av er står som ägare). I bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Så sker genom att man först beräknar hur mycket giftorättsgods makarna har, från varje makes giftorättsgods gör man sedan avdrag för de skulder maken har (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av giftorättsgodset efter avdrag för skulderna ska läggas samman och värdet ska sedan delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).Väldigt förenklat innebär det att:- Om Make A har giftorättsgods om 500.000 kr och skulder om 100.000 kr kommer Make A att gå in med 400.000 kr i giftorättsgods till bodelningen. - Om Make B äger fastigheten värd (fingerad summa) 1.000.000 kr och skulder om 200.000 kronor, kommer Make B att gå in med 800.000 kronor i giftorättsgods till bodelningen. - Dessa summor ska sedan läggas samman och fördelas mellan makarna. I exemplet skulle det innebära 400.000 kr + 800.000 kr = 1.2Mkr/2 = 600.000 kr / make. I ett sådant fall ska Make B överföra 200.000 kr till Make A för att det ska bli jämnfördelat.Jag vill nämna avslutningsvis att bodelningar kan vara komplicerade då det ofta är många och dyrbara tillgångar som ska fördelas mellan makarna. Det kan vara en god idé att anlita en jurist som är behjälplig med bodelningen men även som företräder dina intressen. Om du är intresserad av detta kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa dig. För en offert och vidare kontakt är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Vänligen,

Hur köper jag ut min fru ur huset vid skilsmässa?

2019-03-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag och min fru ska skiljas och jag skulle behöva hjälp med bodelningen.Tillsammans äger vi ett hus, värderat till 5.000.000. Jag äger 75% av huset, och hon 25%, detta är registrerat hos skatteverket, inte i form av ett äktenskapsförord, vad jag vet, men det står så på deklarationen. På huset har vi lån på 2.700.000. Av dom 2.700.000 så utgör 950.000 ett lån på en sommarstuga. (Vi lånade på det stora huset för att sommarstugan var ett renoveringsobjekt) Sommarhuset värderas i dagsläget till 400.000. Min plan är nu att köpa ut min fru ur vårat "vanliga" hus. Hur ska jag räkna här? Jag vet inte ens var jag ska börja..
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningJag kommer i det följande att, utifrån de uppgifter du presenterat i din fråga, redogöra för hur en bodelning går till i samband med en skilsmässa samt principerna för hur du räknar när du ska köpa ut din fru ur fastigheten. Jag vill redan inledningsvis göra dig uppmärksam på att det finns flertalet uppgifter och poster som kommer att förändras vid en bodelning. Däremot går det att förklara principen för hur du ska räkna.I mina beräkningar har jag utgått från att du äger 75% av fastigheten och din fru 25%. Även om siffrorna inte skulle vara dessa och måste justeras, så kommer du sannolikt att förstå principen utifrån det. Det ska göras en bodelning i samband med att ni skiljer erNär ett äktenskap upplöses ska det göras en bodelning i vilken makarnas egendom fördelas dem emellan (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Ett äktenskap upplöses bland annat i händelse av skilsmässa (1 kap. 5 § ÄktB).I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som till följd av t.ex. äktenskapsförord är enskild eller villkor/arv med föreskrift om att den ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Eftersom inte annat framgår av din fråga är min utgångspunkt att såväl fastigheten som sommarstugan är giftorättsgods.Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Från makarnas andelar i boet ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder maken hade när dödsfallet inträffade (11 kap. 2 § första stycket ÄktB). Vad som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts ska läggas samman och sedan fördelas mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).I ert fall har jag inte tillgång till hur era tillgångar ser ut, men förenklat innebär det att allt som inte är enskild egendom (genom äktenskapsförord, gåvobrev med särskild föreskrift eller testamente med särskild föreskrift) ska ingå i bodelningen. Allt du äger läggs samman, och därefter dras dina skulder bort. Det samma gäller för din frus tillgångar. Det som blir kvar efter att skulderna dragits bort (den s.k. skuldtäckningen) läggs samman och delas mellan er. Köp av fastigheten och latent skattI bodelningen kan ni välja att du övertar fastigheten och att du ersätter din fru antingen med pengar eller annat giftorättsgods ni har. Utgångspunkten är att du ska betala din fru 25% av bostaden då det är så stor andel hon äger, om vi bortser från att ni har andra tillgångar som ska fördelas mellan er genom bodelningen. Eftersom överlåtelsen sker genom bodelning behöver ni inte betala skatt, däremot är det viktigt att tänka på att det finns en latent skatteskuld. Den dag du säljer fastigheten blir du tvungen att betala skatt. Den latenta skatteskulden ska därför räknas bort från vad du betalar till din fru.Kapitalvinsten vid försäljningen av fastigheten är skillnaden mellan vad den säljs för, minus kostnaderna för att sälja, anskaffningsutgiften och förbättringsutgifter (44 kap. 13 § inkomstskattelagen, IL). Eftersom jag inte vet vad ni köpte fastigheten för använder jag en fingerad uppgift om 2 miljoner kronor och räknar inte med några renoveringar. Exempel i ert fallMarknadsvärde: 5.000.000 kr Anskaffningskostnad: 2.000.000 kr Vinst: 3.000.000 kr Skatt: 22% på 3.000.000 kr = 660.000 kr Nettovärde: 5 miljoner kr – 660.000 kr = 4.340.000 kr. Eftersom din fru äger 25% av fastigheten (1/4) ska du lösa ut henne med 1.085.000 kr, under förutsättning att du tar över lånen.I exemplet har jag använt en fingerad summa för anskaffningskostnad, jag har inte tagit hänsyn till eventuellt tidigare uppskjuten kapitalvinstskatt. Man kan även räkna av eventuell mäklarprovision på marknadsvärdet, vilket jag inte gjort. Det du löser ut din fru för ska varken vara mer eller mindre än om fastigheten hade sålts på den öppna marknaden och alla skatter och avgifter hade betalats.Sammanfattning och rådI samband med er skilsmässa ska det göras en bodelning i vilken allt ert giftorättsgods ska fördelas er emellan. I bodelningen kan ni välja att du övertar din frus andel i fastigheten. Tyvärr går det inte att göra så mycket åt att ni tagit lån på "stora huset" för att renovera sommarstugan. Lånen är hänförliga till fastigheten och ska räknas av därifrån. Däremot ska även sommarstugan delas mellan er (under förutsättning att den är giftorättsgods).När du tar över din frus andel i fastigheten ska du betala henne för de 25% hon äger. Från summan ska bland annat den latenta skatteskulden och eventuella framtida mäklarprovisioner räknas bort.Som du ser är det mycket som ska fördelas mellan er och det är mycket som ska räknas ut för att det ska bli helt korrekt. Jag rekommenderar att du anlitar en jurist på Lawlines juristbyrå som hjälper dig vidare. Juristen kan gå igenom vilka tillgångar och skulder ni har, upprätta ett förslag till bodelning och hjälpa dig att "köpa ut" din fru ur fastigheten. För det fall att det skulle bli tvistigt mellan dig och din fru kan juristen självklart även företräda dig inför domstol. Om du är intresserad av kontakt med en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller om man skiljer sig inom fem år?

2019-02-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Jag har ansökt om skilsmässa. Vi har varit gifta i c:a 1,5 år. Vi har inte bott ihop, utan levt som särboende, under den tid vi varit gifta. Vad är det som gäller vid skilsmässan?
Sofia Edvardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga om ni har bott tillsammans överhuvudtaget, eller om ni endast varit särboende under äktenskapet. I mitt svar kommer jag därför att redogöra för båda alternativen eftersom boendetiden är en viktig omständighet när det gäller skilsmässa vid kortvariga äktenskap. Jag kommer dessutom utgå från att det inte finns något äktenskapsförord. Eftersom din fråga handlar om äktenskap är det Äktenskapsbalken som är tillämplig. HuvudregelnGenerellt gäller vid skilsmässor att makarnas giftorättsgods delas lika mellan dem genom en bodelning (9:1 ÄktB och 7:1 ÄktB) . I vissa fall anser man dock att det vore orimligt att makarna skulle dela lika på egendomen, med hänsyn till exempelvis äktenskapets längd. Det finns alltså en jämkningsregel i Äktenskapsbalken som innebär att makarna i vissa fall inte behöver dela lika på giftorättsgodset. Denna regel finns i 12:1 ÄktB.Undantag vid kortvariga äktenskapEnligt regeln är det oskäligt att makarna delar lika på giftorättsgodset om det rör sig om ett kortvarig äktenskap. Som kortvarigt äktenskap räknas äktenskap som inte varat längre än fem år och detta brukar kallas för femårsregeln. Du skriver i din fråga att ni endast varit gifta i ca ett och ett halvt år, men enligt lagen ska även tiden som sammanboende före äktenskapet vägas in. Har ni exempelvis varit sambos i ett år innan äktenskapet ingicks, räknas det alltså som att äktenskapet varat i två och ett halvt år. Eftersom jag inte vet om ni har varit sambos innan äktenskapet kommer jag att förklara hur femårsregeln fungerar. Femårsregeln är utformad så att den rikare maken ska få behålla mer av sin egendom än om allt giftorättsgods hade ingått i bodelningen. Om makarna exempelvis varit gifta i ett år, ska 1/5 av vardera makes giftorättsgods ingå och delas på. Om makarna varit gifta i två år ingår 2/5 av giftorättsgodset etc. Om ert äktenskap räknas som 1,5 år, dvs. 18 månader, ska ni dela på 18/60 av vardera makes giftorättsgods.Vänligen,

Går det att undanhålla pengar i ett äktenskap?

2019-02-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejJag vet att min man har över 2 mkr på ett konto som kommer från ett arv. Enligt bouppteckningen finns inget testamente skrivit och vi har inte heller något åkenskaps förord. Vad händer vid en skilsmässa? Kan han på något sätt undanhålla dessa pengar från att dela dom med mig?' Kan han ta ett större lån i sitt namn som gör att jag inte får ta det av dessa pengar?Vi har varit gifta i 17 år.
Malin Waldén |Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline! Jag tolkar din fråga som att din man har pengarna på ett privatkonto, som inte är ert gemensamma. Och att när din man ärvde pengarna fanns det inget testamente.Hur fungerar tillgångar i ett äktenskapHur fungerar tillgångar i ett äktenskap?Varje make ansvarar för sina egna tillgångar och skulder under äktenskapet, Äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap 3 §. Pengarna är alltså hans egna.Vid en skilsmässaVid en skilsmässa så ska en bodelning göras, det betyder att all egendom ni har tillsammans ska delas lika mellan er, ÄktB 9 kap 1 § och 10 kap 1 §. För att de ärvda pengarna inte ska ingå i bodelningen krävs att det fanns ett testamente där det uttryckligen stod att de ärvda pengarna skulle vara hans enskilda egendom, ÄktB 7 kap 2 §. Om det saknades ett testamente vid arvet, som du skriver i frågan, kan pengarna bara bli undantagna för en bodelning om du och din man skriver ett äktenskapsförord där ni kommer överens om att de är hans pengar.Kan han undanhålla pengarna?Under tiden ni är gifta har du inte någon rätt till pengarna, ÄktB 1 kap 3 §. Men du kan få rätt till dem vid en skilsmässa.Kan han ta ett större lån?Han får som sagt göra vad han vill med sina pengar. Om han vill ta ett större lån får han det men om han kan ta ett lån är upp till banken. Om du tänker på ert hem gällande lånet så får han inte göra som han vill med det, se ÄktB 7 kap 4 och 5 §. Sättet han kan undanhålla pengarna är om han spenderar dem. Detta innebär också att han får mindre pengar vid en bodelning, eftersom de kommer delas mellan er.Behöver du vidare juridisk hjälp kan du kontakta våra jurister här.Hoppas svaret var till hjälp!Vänliga hälsningar