Vad händer med min egendom om jag skiljer mig?

2020-07-10 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad som skulle hända om jag skiljer mig? Vi har varsitt boende.Han äger en jordbruksfastighet och jag en bostadsrätt inköpt 2013 för 700.000.
Karin Pihl |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag använda mig av äktenskapsbalken (förkortas ÄktB).Jag tolkar din fråga som att du framförallt funderar över de ekonomiska delarna av att skilja sig och kommer därför att fokusera på dessa i mitt svar.BodelningOm du skulle skilja dig ska en bodelning ske (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). En bodelning går kortfattat till så att båda makarnas giftorättsgods läggs ihop och efter att eventuella skulder dragits av så delas värdet sedan lika mellan er makar (11 kap. 2 § och 3 § ÄktB). Giftorättsgods kan förklaras som den egendom som antingen tillhör dig eller din make och som inte är s.k. enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som gjorts till enskild, antingen genom äktenskapsförord eller genom tredje mans förordnande, t.ex. ett i samband med gåva eller ett testamente.För att återkoppla lite till din situation så ska era boenden, din mans jordbruksfastighet och din bostadsrätt samt eventuell annan egendom läggas samman. Sedan kommer eventuella skulder dras av för att till sist dela allt giftorättsgods, dvs. er egendom som inte är enskild egendom mellan er två.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

När har en skilsmässa utan betänketid gått igenom?

2020-07-07 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi har gemensamt begärt skilsmässa och har inga barn. Jag har begärt kvarsittningsrätt till huset. När har skilsmässsn gått igenom?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av äktenskapsbalken (ÄB). Skilsmässa utan betänketid Eftersom du skriver att ni gemensamt har begärt skilsmässa och inte har några barn utgår jag ifrån att ingen betänketid på sex månader löper, ÄB 5 kap. 1 §. Skilsmässan går igenom när domen vinner laga kraftDet tar oftast bara några veckor för tingsrätten att handlägga en ansökan om äktenskapsskillnad. Skilsmässa gäller sedan från den dag då tingsrättens dom har vunnit laga kraft. Detta sker normalt tre veckor efter tingsrättens dom har kommit och då tiden för överklagandet har gått ut. Efter dessa tre veckor meddelar tingsrätten till Skatteverket som i sin tur registrerar skilsmässan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Äktenskapsskillnad och äktenskapsförord.

2020-07-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min man har snart varit gifta i fem år. Vi har två gemensamma barn och jag har tre sedan innan. Han säger nu att han vill gå isär. Han har startat 2 företag under vårat förhållande ( 7 år sammanlagt) Jag jobbar 100 % också men inom kommunalt. Nu vill han att jag skriver på ett äkenskapsord innan vi skiljer oss , där det står att allt han förvärvat ska han få. Han ägde huset när vi blev tillsammans men jag står nu med på huset och vi betalar alla räkningar gemensamt men han står på bilarna och husbilen . Har jag inte rätt till något vid skilsmässa eftersom jag inte står på bila/ husbil? Men betalat hälften! Är äkenskapsordet rimligt? Jag ligger i den typiska kvinnofälla med mindre inkomst och all vab och föräldraledigt. Han har inte tagit någon dag och kan jobba extra mm
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Utan att veta mer än vad som framgår av din fråga, framstår äktenskapsordet som orimligt. I mitt svar har jag förklarat varför genom att redogöra för vad som ska ingå i en bodelning och hur den ska gå till. I slutet av mitt svar har jag även gett ett exempel på hur en bodelning med förhållanden likt era kan se ut. Svaret blev ganska långt, så läs igenom det noga och återkoppla gärna om du har några frågor.Några begrepp och utgångspunkter1. För att undvika förvirring kan det vara bra att redan nu klargöra vissa begrepp och utgångspunkter. Fördelning av egendom mellan makar efter en skilsmässa kallas för bodelning. Egendom som fördelas i en bodelning kallas för giftorättsgods (ÄktB 10 kap 1 §). Giftorättsgodset, eller rättare sagt värdet på giftorättsgodset, ska delas lika mellan makarna (ÄktB 11 kap 3 §).Ni har alltså rätt till hälften var i bodelningen2. Varje make äger själv sin egendom och ansvarar för sina egna skulder (ÄktB 1 kap 3 §).Vem som har köpt eller äger något har dock en liten betydelse för om något ska räknas som giftorättsgods och ingå i bodelningen eller inte. Vem som äger giftorättsgodset som fördelas i bodelningen har betydelse endast om någon av makarna har skulder. Den skuldsatte får nämligen täcka sina skulder med sitt eget giftorättsgods (hur detta fungerar framgår av exemplet nedan). Ibland får giftorättsgods som är väldigt personliga ägodelar för den ena maken undantas från bodelningen (se punkt 8). Därefter sker likadelningen av det resterande giftorättsgodset (ÄktB 11 kap 2 §). Ibland kan det vara svårt att avgöra vem som äger ett visst giftorättsgods, eftersom den som inte utåt framstår som ägaren kan ha en dold samäganderätt (mer om detta under punkt 10). 3. Enskild egendom, och personliga föremål behöver inte tas med i bodelningen över huvud taget. Vad är giftorättsgods?4. Om ni skriver ett äktenskapsförord bestämmer ni själva över vad som ska vara giftorättsgods och ingå i bodelningen, och vilken egendom som ska undantas bodelningen. Den undantagna egendomen blir då enskild egendom, och skyddas från den andra maken. Som jag förstår det har ni i nuläget inte skrivit något äktenskapsförord. Av den anledningen avgör äktenskapsbalken vad som ska ingå i bodelningen. 5. Giftorättsgods definieras som all egendom som inte är enskild egendom (ÄktB 7 kap 1 §).För att veta vad som är giftorättsgods måste vi alltså först ta reda på vad enskild egendom är för något. Det som interäknas upp i följande stycke ska alltså ingå i bodelningen. Punkterna 6.1-6 är lagtext och under varje punkt har jag skrivit en förklaring, i kursiv text, till vad lagtexten betyder.6. Enskild egendom är (ÄktB 7 kap 2 §):1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskilda. Eftersom ni ännu inte har skrivit ett äktenskapsförord är denna punkt inte aktuell. Skriver ni ett äktenskapsförord blir den egendom som ni tillsammans beslutar ska vara enskild, enskild egendom. Din make kan alltså inte ensam bestämma vad som ska, och inte ska, ingå i bodelningen.2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendom skall vara mottagarens enskildaa. Om du har fått en gåva av t.ex. din mor, och du fick den med villkoret att det skulle vara din enskilda egendom. Egendomen är då enskild och ska inte tas med i bodelningen. 3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskildaa. Om du eller din make har fått pengar eller egendom genom ett testamente, och det stod i testamentet att pengarna eller egendomen skulle bli din eller din makes enskilda egendom. Sådan egendom ska inte ingå i bodelningen.4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskildaa. denna punkt har samma innebörd som punkt 3, förutom att det är via arv istället för testamente.5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda.a. Punkten har ungefär samma innebörd som punkt 2. Står du som förmånstagare på någon annans försäkring än din makes, och du har fått ut pengar ur den försäkringen, är pengarna dina enskilda. Detta gäller endast om pengarna utbetalades med det villkoret att de skulle vara dina enskilda. Det skulle t.ex. kunna vara fallet om du har fått ut pengar ur någon närståendes livförsäkring med villkoret att de skulle vara dina enskilda pengar.6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.a. Låt säga att du har fått 100,000 kr på något av sätten som beskrivs i punkterna 1-5 och denna egendom därför räknas som din enskilda. Om du använder dessa 100,000 kr till att köpa en bil, blir bilen istället din enskilda egendom. Samma sak gäller om du ärver en sommarstuga med villkoret att den ska vara din enskilda. Om du då säljer sommarstugan, och köper en bil för pengarna blir bilen din enskilda egendom. Samma sak gäller om du säljer stugan och behåller pengarna.7. Egendom som faller in under någon av dessa punkter är alltså enskild egendom och ska ingå i bodelningen. ALLT annat är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Företaget, huset, bilen och husbilen är alltså giftorättsgods och ska alltså ingå i bodelningen (oavsett vem som står som ägare eller vem som har betalat)Giftorättsgods som kan undantas från bodelningen8. Innan bodelningen sker får varje make ta undan personliga saker från bodelningen (ÄktB 10 kap 2 §).Det handlar då om t.ex. kläder och andra föremål som ni använder för endast personligt bruk, eller har fått i present. Har du t.ex. en laptop eller något som bara du använder får du ta undan den från bodelningen, även fast det är giftorättsgods. Denna rätt att undanta personliga föremål gäller endast så länge det är skäligt. Om du eller din make äger en dyr bil eller liknande som endast en av er använder får den inte undantas bodelningen om det inte är skäligt. Det är inte skäligt om det skulle resultera i att den som fick bilen försattes i en överlägset bättre ekonomisk sits än den andra. 9. Som jag förstår dig har du betalat din del för både hus, bil och husbil. Dessa föremål kan alltså inte undantas från bodelningen, dels för att även du äger dem (dold samäganderätt), dels är de inte personliga föremål. Slutligen kan man ifrågasätta om det vore skäligt utifrån er, som du beskriver den, ojämna privatekonomi. Dessa föremål får alltså inte undantas bodelningen med stöd i ÄktB 10 kap 2 §.Dold samäganderätt10. Vem som äger ett specifikt giftorättsgods har som sagt störst betydelse om en make har skulder. Ofta står det klart vem som äger en specifik sak, andra gånger kan det vara mer oklart eftersom båda makarna inte alltid står som ägare. När en make utåt står som ägare på en fastighet, en bil eller liknande kan den andra maken nämligen vara dold samägare. För det krävs det att egendomen ska ha köpts för gemensamt bruk (1), maken som inte står som ägare ska ha bidragit ekonomiskt till köpet (2) och det ska ha funnits en gemensam vilja att egendomen skulle ägas gemensamt (3). Om de två första kriterierna är uppfyllda har man i praxis antagit att det tredje kriteriet, d v s att det har funnits en gemensam vilja att samäga egendomen, har varit uppfyllt.11. Om båda makarna äger ett visst giftorättsgods kan båda makarna avräkna skulder mot den egendomen, till skillnad från om endast en av makarna ägde föremålet. Vidare kan dold samäganderätt få betydelse för om ett visst giftorättsgods kan räknas som personligt och undantas bodelningen enligt resonemanget i punkt 8-9 ovan.Exempel på bodelningMakarnas ägodelarMake A:12. A har ett företag till ett värde av 1,000,000 kr. A står även som ägare på ett hus och A:s andel av huset är värt 500,000 kr. A har även en bil värd 200,000 kr som han har betalat 100,000 kr av och en husbil värd 300,000 kr som han har betalat 150,000 kr av. A har även köpt möbler till hushållet till ett värde av 100,000 kr. A har även 200,000 kr i sparpengar på banken och en motorcykel värd 150,000 kr som han har fått genom testamente av sin farfar med villkoret att det ska vara hans enskilda. A har även en skuld på företaget på 200,000 kr och en skuld till banken på 400,000 kr för lånet på huset.Make B:13. Även B står som ägare på huset och B:s andel är värd 500,000 kr. B har även betalat 100,000 kr för bilen och 150,000 kr för husbilen som makarna köpte gemensamt, men som A står som ägare på. B har även köpt möbler till huset för 40,000 kr. B har även 60,000 kr i sparpengar på banken och en CSN-skuld på 150,000 kr. B står även med på samma huslån på 400,000 kr.Makarnas giftorättsgodsMake A:14. A:s hus, företag, bil, husbil, möbler och sparpengar utgör inte enskild egendom enligt ÄktB 7 kap 2 §, det är alltså giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Motorcykeln är däremot enskild egendom enligt ÄktB 7 kap 2 § 3 p.,och ska inte ingå i bodelningen. A:s skulder får räknas av mot A:s egna giftorättsgods.Make B:15. B:s möbler och sparpengar är inte enskild egendom enligt ÄktB 7 kap 2 §, det är alltså giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Eftersom kriterierna för dold samäganderätt är uppfyllda (se punkt 10), är B dold samägare till bil och husbil varför B bidrar med hälften av värdet på både bil och husbil till bodelningen. B är även skriven som ägare på huset och på det tillhörande banklånet. Av den anledningen bidrar även B med huset till bodelningen. B:s skulder får räknas av mot B:s egna giftorättsgods.Avräkning av skulderMake A16. A äger giftorättsgods till ett värde av 2,550,000 kr (½ hus, företag, ½ bil, ½ husbil, sparpengar och möbler). A har skulder på 400,000 kr (½ huslån och företagslån). A får därför avräkna 400,000 kr från sitt giftorättsgods. Kvar blir då giftorättsgods till ett värde av 2,150,000 kr. Make B17. B äger giftorättsgods till ett värde av 850,000 kr (½ bil, ½ husbil, ½ hus, sparpengar och möbler). B har skulder på 350,000 kr (CSN-lån och ½ huslån). B får därför avräkna 350,000 kr från sitt giftorättsgods. Kvar blir då giftorättsgods till ett värde av 500,000 kr.Fördelning18. Make A och B:s kvarvarande giftorättsgods ska nu läggas ihop och delas lika. 500,000 + 2,150,000 = 2,650,000. Delar man det lika blir det 2,650,000 / 2 = 1,325,000 kr. Detta innebär att makarna får 1,325,000 kr vardera.19. Lägger man ihop detta med vad som tilldelades vid skuldavräkningen ser fördelningen ut enligt följande:a. Make A: 1,350,000 + 400,000 = 2,350,000 kr (+ motorcykeln som utgjorde enskild egendom).b. Make B: 1,350,000 + 350,000 = 1,900,000 kr.Äktenskapsförord20. Det jag hittills har skrivit gäller om ni inte har ett äktenskapsförord. Om ni skriver ett äktenskapsförord kan ni själva bestämma vad som ska vara giftorättsgods och ingå i bodelningen, och vad som ska vara enskild egendom och inte ingår i bodelningen. Om makarna i exemplet ovan går samman och skriver ett äktenskapsförord där hus, bil, husbil och företag ska räknas som make A:s enskilda egendom blir utfallet givetvis inte lika jämställt. Reglernas syfte är bland annat att förhindrabodelningar där maken som utfört det obetalda arbetet i hemmet, ska hamna i en mycket sämre ekonomisk situation än maken som lönearbetat.Avslutande kommentar21. Utan att veta mer än vad som framgår av din fråga anser jag att du noga bör tänkta igenom om du vill skriva på ett äktenskapsförord eller inte. Det är nämligen inget som din make kan göra på egen hand eller efter en ansökan om skilsmässa har lämnats in till tingsrätten (ÄktB 9 kap 2 §).Låt det arbete som du har utfört med fler VAB-dagar och föräldraledighet rättvist återspeglas i bodelningen: även dessa har ett ekonomiskt värde eftersom din make sannolikt dragit nytta av din insats.Hoppas du fick svar på din fråga.

Ska enskilda firman ingå i bodelningen?

2020-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, jag och min ex make skildes i november och nu som först vill han kräva en bodelning då jag och Vera dotter bor kvar i hemmet. Jag har ensam vårdnad. Han hade och har ett boende även på annan ort. Jag startade en enskild firma innan skilsmässan. Idag kräver han hälften av värdet av företaget. Jag gick med back förra året alltså 2019. Jag tog lån till oss innan vi gifte oss då han inte var kreditvärdighet vilket han efter skilsmässan vägrar betala på. Jag har under äktenskap också tagit ett kreditlån till oss. Finns inga pengar i bolaget eller besparingar. Kan han kräva hälften av värdet av inventarierna och hälften av bohaget?Mvh Mia
Angelica Kaijser |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din situation skildes du och din make i november och att din ex make först nu begär bodelning. I bodelningen kräver han hälften av värdet av din enskilda firma (inventarierna och bohaget) samt vägrar betala det lån som du under äktenskapet upptog för er båda.Kan ex-maken begära bodelning nu?Makars äktenskapsskillnad och bodelning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Bodelning skall alltid äga rum efter skilsmässa (9 kap. 1 § ÄktB). Det finns således inget sista datum som bodelning ska ske. Din ex-make har således rätt att kräva bodelning nu eftersom det ska ske. Det finns dock ett undantag från regeln och det är om makarna endast har enskild egendom, vilket kräver att de har äktenskapsförord (9 kap. 1 § 1 st. 2 m. ÄktB). Då du inte har nämt något sådant, utgår jag från att att ni har giftorättsgemenskap, alltså egendom som ska delas upp vid en bodelning (inte enskild egendom). Den dag som man utgår från vid bodelningen är hur egendomsförhållandena såg ut på den dagen talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Detta är det största incitamentet varför man brukar vilja att bodelning ska ske så snabbt som möjligt då ekonomiska förhållanden kan förändras snabbt. Att du har gått med ekonomisk förlust under det föregående året, är tyvärr ingen omständighet som påverkar bodelningen. Vad ska ingå i bodelningen?I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är egendom som inte är föreskriven att vara enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Däremot finns det egendom som till sin natur är enskild egendom (se 7 kap. 2 § ÄktB). Däremot är en enskild firma per se, inte sådan egendom och det framgår inte heller av din fråga om det finns sådana omständigheter. Huvudregeln blir alltså gällande – värdet av den enskilda firman ska ingå i bodelningen. I praktiken innebär det att den enskilda firman kommer upptas som en tillgång på din sida. Det gör att din ex-make har rätt till hälften av värdet av enskilda firman. Däremot är det när bodelningen är klar, det vill säga när man har klarlagt vilka nettotillgångar som finns (alltså efter avdrag för skulder, återkommer till det) som man kan se om du faktiskt behöver ge häften av bolaget eller inte. Efter bodelningen ska tillgångarna fördelas mellan makarna, så att varje make får så mycket den har rätt till enligt bodelningen. En make ska i första hand ha sin egen egendom på sin lott, på din del (11 kap. 7 § ÄktB). Det betyder att även om din make har rätt till hälften av värdet av din enskilda firma, betyder det inte att han automatisk kommer faktiskt få hälften av bolaget (såsom inventarier) utan du kan istället välja att ersätta honom för den delen med pengar (11 kap. 9 § ÄktB).SkuldernaHuvudregeln är att var make ansvarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det gör att det inte sker en automatisk delning av skulder, bara för att man är gifta. Detta gäller självklart endast de skulder som fanns då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Vid en bodelning ska var makes giftorättsgods (egendom som ska ingå i bodelningen) först täcka de skulder som maken har (11 kap. 2 § ÄktB). Därefter lägger man ihop dessa giftorättgodssnetton för att sedan dela på häften. Det är den korta förklaringen hur en bodelning går till. ExempelMake A har tillgångar på 1.000.000 kr och skulder på 500.000 kr och make B har tillgångar på 800.000 kr och skulder som uppgår till 200.000 kr. Make A:s netto: (avdrag för skulder: 1.000.000 kr minus 500 000 = 500.000 kr Make B:s netto: 800.000 kr minus 200.000 kr = 600.000. Dessa nettovärden läggs ihop och sedan delas på häften. Resultatet är vad varje make har rätt till. I exemplet blir det alltså 500.000 kr + 600.000kr = 1.100.000 kr vilket blir 550.000 kr vardera. Effekten av detta blir att en skulderna täcks först. I ditt fall gör att du inte behöver oroa dig för lånet – du kommer först få täckning av lånet, sedan lika del av överskottet. Som du kan se i exempel hade make A störst tillgångar men även störst skulder vilket gjorde att i slutändan blev make B skyldig make A 50.000 kr för att makarna ska ha lika del ur giftorättgodsnettot. SammanfattningDin enskilda firma kommer behöva upptas i bodelningen även om du i slutändan, beroende på era enskilda skulder, kan ersätta den delen med pengar. Gällande lånen och övriga skulder, kommer de först täckas innan giftorättgodsnettot delas. Om du önskar hjälp med bodelningen, är mitt tips att kontakta Lawlines juristbyrå här.Hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig för dig!

Hur gör man för att få tag på en dom om äktenskapsskillnad?

2020-07-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Behöver domslutet på min skilsmässa 1993
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer kort att gå igenom vilken domstol som fattar beslut om skilsmässa, samt ge råd om vad du kan göra nu. Vilken domstol fattar beslut om skilsmässa?Om man ska skiljas, ansöker man om skilsmässa hos tingsrätten. Det är tingsrätten som fattar beslut om skilsmässa. Efter eventuell betänketid meddelar tingsrätten meddelar därefter en dom om äktenskapsskillnad (som är ett annat ord för skilsmässa). Du kan läsa mer information om detta på Sveriges domstolars hemsida (länk här). Vad du kan göra nuOm du behöver domen om äktenskapsskillnad rekommenderar jag att du per telefon eller mail kontaktar den tingsrätt som meddelade domen om äktenskapsskillnad och begär ut domen. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Vem får bo kvar i huset vid en skilsmässa?

2020-07-02 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, jag vill veta om jag har rätt att behålla huset tills jag hittar lämpligt boende pga min autistiska son under skilsmässa?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Domstolen beslutarDet är domstolen som beslutar vem som har rätt att bo kvar i bostaden efter en skilsmässa. När de tar detta beslut brukar de ta särskild hänsyn till om det finns barn med i bilden och då ge boendet till den föräldern som det är tänkt ska ta hand om barnet/barnen i första hand. Jag förstår det på din fråga som att det är din son och inte er gemensamma. Med tanke på att han lider av autism har han ett stort behov av trygghet och kontinuitet varför jag tror att domstolen skulle låta dig bo kvar i huset, åtminstone tills du hittar någon annanstans att bo med honom, 14 kap. 7 § Äktenskapsbalken. Om din respektive också har egna barn kan detta givetvis spela in i bedömningen som domstolen gör. Deras beslut har som syfte att bestämma vem av er som har störst behov av huset. Finns det fler barn med i bilden kan frågan alltså bli svårare. Om du får behålla huset måste du vara medveten om att din make/maka lär ha rätt till kompensation av dig för det.RådOm din make/maka inte går med på att du ska få bo kvar i huset med din son är mitt råd till dig att du hör av dig till den tingsrätt som du tillhör och ber dem att ta ett beslut om detta. Vi här på byrån kan givetvis hjälpa dig om du behöver det. Då är det bara att anlita en av våra jurister på byrån. Är du intresserad av det, eller har några följdfrågor till mig, är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig ett stort lycka till!Vänligen

En makes rätt till fri förfoganderätt

2020-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej Min pappa testamenterade 50% av sin förmögenhet till mig och mina syskon(alla över 18), resterande del till barnbarn och sin nyvarande fru(ej vår mor, samt de har ej barn tillsammans). Han har även skrivit in att sin fru har livslång nyttjande rätt alternativt livslång fri förgoganderätt av all egendom. Om jag har tolkat lagen rätt så kan man inte ge nyttjande rätt till någon annan på den del som barnen(jag) har rätt till(50%av hans egendom), utan som barn har rätt att ta ut sin del direkt, och den får inte skjutas upp i framtiden genom livstids fri nyttjande rätt alt fri förfoganderätt ges till annan?Min fråga lyder: Om jag jämkar testamentet (för att få ut min lagliga del av testamentet, också det han testamenterat till mig), dvs som hans barn. Vad händer med de kvarstående i testamentet? Har barnbarnen fortfarande rätt till sin del som står i testamentet?
Linus Långbacka |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är ärvdabalken (ÄB)(1958:637) som reglerar frågor gällande arv. Jag tolkar din fråga som att er far har testamenterat 50% av sin egendom till sina barn, dvs. sina bröstarvingar. Detta är i enlighet med regeln om laglott (ÄB 7 kap. 1 §), vilket stadgar att bröstarvingar ska ha rätt till hälften av sin arvslott. Med arvslott menas det som bröstarvingarna har rätt till enligt lag. Den sammanlagda arvslotten för alla bröstarvingar blir 100%, vilket innebär att den sammanlagda laglotten för alla bröstarvingar blir 50%. Den resterande egendomen kan den avlidne testamentera hur hen vill. Det finns således inget problem med att barnbarnen samt frun har rätt till 50% av er fars förmögenhet. Att frun ska ha livslång fri förfoganderätt av all egendom är dock mer komplicerat. För att det ska vara möjligt att testamentera all egendom med fri förfoganderätt till den efterlevande maken så krävs det att den avlidne har gemensamma barn med den efterlevande maken. Detta krav är inte uppfyllt i detta fall och av denna orsak så kan er fars nya make inte ärva all egendom med fri förfoganderätt. Den efterlevande maken, dvs. frun har dock naturligtvis rätt till sin testamenterade andel. Fördelningen går jämnt ut och bröstarvingarnas laglott begränsas således inte i detta fall. Sammanfattning: I detta fall kommer alla parter att ha rätt till den andel som de har fått genom testamentet. Den efterlevande frun kan dock inte få fri förfoganderätt på all egendom eftersom den avlidne inte har gemensamma barn med den efterlevande maken. Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Vilken egendom ingår i bodelningen vid skilsmässa?

2020-06-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man har hand om vår ekonomi dvs jag betalar varje månad pengar till hans konto och han har konto (i sitt namn) gör hus, renovering, semester, sparande osv. Vi amorterar ca 13000 varje månad på huslånet, inga övr lån förutom mitt CSn, maken har betalt av sitt i förskott. Han tjänar ca 1 milj/ år och jag ca 450 000Han har nu varit otrogen och jag funderar på hur det blir ekonomiskt vid en skilsmässa. Räknas även de pengar han har på sina konton som gemensamma? Jag bidrar med mindre pengar pga löneskillnaderna men mycket mer med praktiska saker och våra två gemensamma barn. Jag har erfarenhet av en tidigare relation där jag bara "flydde" (vilket tyvärr var nödvändigt) och lämnade allt, det var 20 år sedan och blev i slutändan oerhört ekonomiskt kostsamt. Vill ha bättre koll om det blir aktuellt nu. Tack
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta vad som ingår i en bodelning om du och din man skulle bestämma er för att skiljas. När jag har besvarat din fråga har jag utgått ifrån att ni inte har skrivit något äktenskapsförord mellan er och att bodelningen därför ska göras i enlighet med reglerna i äktenskapsbalken (här). Jag har också utgått ifrån att ni varit gifta i över 5 års tid.Vid en bodelning delar makarna lika på giftorättsgodsetNär ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom delas lika mellan dem genom en bodelning, se 9 kap 1 § ÄktB (här). Den egendom som ska ingå mellan makarna är makarnas giftorättsgods, se 10 kap 1 § ÄktB (här). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. Vad som räknas till enskild egendom framgår av 7 kap 2 § ÄktB (här). Detta betyder alltså att alla pengar och övriga tillgångar som din man har på sitt konto eller i sitt namn, ingår vid en bodelning så länge det inte är fråga om enskild egendom.Vad händer med skulderna?När man ska göra bodelningen får vardera make avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods, se 11 kap 2 § ÄktB (här). Det finns nämligen en huvudregel som innebär att vardera make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, se 11 kap 3 § ÄktB (här). Det eventuella överskottet som blir kvar efter att makens skulder har avräknats mot giftorättsgodset läggs sedan samman med den andra makens giftorättsgods efter avräkning. Makarna delar sedan lika på resultatet, se 11 kap 3 ÄktB (här).Detta betyder alltså att man svarar för sina skulder på så vis att man räknar av sina skulder från sina egna tillgångar som utgör giftorättsgods, men att man sedan delar på det totala överskottet. Oavsett på vilken sida överskottet hamnar. Det innebär ju såklart att man ändå påverkas av den andra makens skulder. Det spelar ingen roll när den andra maken skuldsatte sig, dvs. om det var innan äktenskapet eller under äktenskapet, utan det är egendomsförhållandena på brytdagen som läggs till grund för bodelningen. Brytdagen är den dag man lämnar in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten.SammanfattningUtgångspunkten är alltså att all egendom räknas som giftorättsgods och därför ska delas lika mellan er, men att man själv ansvarar för sina skulder. Om det skulle bli aktuellt att ta hjälp av en jurist som kan företräda dina intressen vid en eventuell bodelning, är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänligen,