Kan man skilja sig i Sverige trots att äktenskapet är utländskt?

2020-10-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag gifte mig enligt Libyens lag och vi skulle vilja skilja oss , min nuvarande fru har inget uppehållstillstånd i Sverige ( hon bor i Libyen ) , Äktenskapet är registret hos skatteverket.( Vi har inga gemensamma barn ) Går det om jag skickar ansökan om äktenskapsskillnad och skickar in det till en Domstol. Jag kan inte resa till Libyen och gå igenom skilsmässan.Hur fungerar det?Tack för hjälpen.
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt för dig att skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad till en domstol i Sverige trots att du och din fru gifte er i Libyen/enligt Libyens lag. Äktenskapsfrågor med en internationell koppling behandlas i lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap, förkortat IÄL.Äktenskapets giltighet i SverigeHuvudregeln enligt svensk rätt är att äktenskap som ingåtts utomlands och enligt utländsk lag ska anses giltiga om äktenskapet är giltigt i det landet där det ingicks (1 kap. 7 § IÄL). Det innebär att äktenskapet inte behöver registreras i Sverige för att anses vara giltigt här, men eftersom ert äktenskap redan är registrerat hos Skatteverket innebär det definitivt att äktenskapet är giltigt.När har svensk domstol rätt att pröva äktenskapsskillnad?Svensk domstol får pröva äktenskapsmål som ingåtts utomlands under vissa förutsättningar (3 kap. 2 § IÄL). Det gäller om:1) båda makarna är svenska medborgare,2) käranden är svensk medborgare och bor i Sverige (hemvist) eller har bott i Sverige sedan efter hen har fyllt 18 år,3) om käranden inte är svensk medborgare med har bott i Sverige sedan minst ett år,4) svaranden bor i Sverige,5) om saken rör ogiltighet av vigsel eller6) om det i annat fall finns särskilda skäl att talan bör prövas här.I paragrafen ovan nämns att personerna i fråga ska ha hemvist i Sverige. Begreppet hemvist innebär att personen/personerna ska vara bosatta i Sverige och att bosättningen ska med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt anses vara stadigvarande (7 kap. 2 § IÄL).Vad gäller för dig?I ditt fall är punkterna 1 och 4 inte tillämpliga eftersom din fru inte har svenskt medborgarskap. Det framgår inte i frågan om du har svenskt medborgarskap, i sådana fall skulle punkten 2 vara tillämplig. Om du inte har svenskt medborgarskap men har bott i Sverige i minst 1 år kan punkten 3 tillämpas. Vad gäller punkten 5 förstår jag det som att er äktenskapsskillnad inte handlar om ogiltighet av vigsel, därmed är den inte tillämplig. I övrigt finns det en sista punkt som i vissa fall kan ge svensk domstol att pröva utländsk äktenskapsskillnad även fast de 5 första punkterna inte kan tillämpas.Därmed borde du ha rätt att ansöka om äktenskapsskillnad i Sverige.Hur du ansöker om äktenskapsskillnadPrövningen av äktenskapsskillnad i Sverige ska som huvudregel göras enligt svensk lag (3 kap. 4 § första stycket IÄL). Enligt svensk lag kan antingen båda ni gemensamt eller en av er ansöka om äktenskapsskillnad. I det fall någon av er inte har barn som är under 16 år och ni är ense om att ni vill upphäva ert äktenskap kan detta göras utan betänketid. Du nämner att ni inte har några gemensamma barn, men betänketid på sex månader gäller oavsett om barnen är gemensamma eller om bara en av er har vårdnad av barn under 16 år (5 kap. 1-3 § äktenskapsbalken).Ansökan om äktenskapsskillnad skickas till tingsrätten. På domstolens hemsida (domstol.se) kan ni hitta ansökningsblanketter och instruktioner för hur ni ska gå tillväga.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen eller kontakta någon av våra jurister på https://lawline.se/boka.Vänligen,

Hur långt sträcker sig en boutredningsmans befogenhet?

2020-10-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vilken befogenhet har en boutredningsman vid skilsmässa? Kan hen få saldot från båda parters bankkonto från den dag då skilsmässan ansöktes? Även om en part motsätter sig detta?
Carl Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga utgår man ifrån 17 kap. Äktenskapsbalken (ÄktB).Enligt 17:1 ÄktB ska domstol på ansökan av någon av makarna förordna någon att vara bodelningsförrättare. Detta för att underlätta för makarna om man inte kommer överens i frågor som rör bodelningen.När en bodelningsförrättare förordnats är det dennes uppgift att bouppteckning förrättas. I denna situationen ställer lagen krav på att var och en av makarna ska uppge dels sina tillgångar och dels sina skulder. Det innefattar även att uppge tillgodohavanden på bankkonton. Skulle en make motsätta sig att utge upplysningar som är hänförliga till skulder och tillgångar får domstolen på ansökan av bodelningsförrättaren förelägga och döma ut vite, 17:5 1 st. ÄktB.Som svar på din fråga har en bodelningsförrättare befogenhet att efterfråga dessa uppgifter och om en part motsätter sig att lämna ut dessa kan denne ta hjälp av domstolen för att få tillgång till uppgifterna.Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig.Med vänliga hälsningar,

Äktenskapsskillnad i Sverige om gift i USA

2020-10-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,När jag var yngre så träffade jag en amerikan här hemma i Sverige. Vi blev kära och jag flyttade med honom till USA. Där gifte vi oss med tiden för att jag skulle få möjlighet att stanna. När jag för ett par år sedan var hemma i Sverige så fick jag veta att han var otrogen och vi gjorde då slut på distans och jag åkte aldrig tillbaka till USA helt enkelt. Jag har inte orkat ta tag i det hela eftersom han är så svinaktig och vägrar att hjälpa mig att genomföra skilsmässan (även fast han också vill det egentligen). Jag har sedan jag flyttade tillbaka till Sverige träffat en fantastisk kille som jag bor sambo med och dessutom har ett barn ihop med och jag känner att jag nu borde/måste/vill ta tag i skilsmässan med mitt ex. Men hur tusan går man till väga?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man gifter sig utomlands gäller reglerna i Lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap (LIF).För att du ska kunna skilja dig här i Sverige krävs det att äktenskapet anses giltigt i den stat där det ingicks för att det ska anses giltigt i Sverige. Ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte i Sverige om t ex någon av makarna var under 18 år när de ingick äktenskapet (1:8a LIF). Jag förutsätter att ert äktenskap i USA ingåtts lagenligt och är giltigt. Om äktenskapet är giltigt i USA och Sverige innebär detta att äktenskapsskillnad kan behandlas här i Sverige. För att ett äktenskapsmål ska få tas upp av svensk domstol förutsätts att du är svensk medborgare och har hemvist i Sverige, alternativt tidigare haft hemvist i Sverige (3:2 LIF). Ansökan om äktenskapsskillnad i svensk domstol görs på papper som inskickas till den tingsrätt din ort/kommun tillhör. Blanketter för ansökan finns på Sveriges Domstolars hemsida. Vill du få mer juridisk hjälp med ansökan om äktenskapsskillnad kan jag rekommenderar att du bokar tid med någon av våra jurister, klicka HÄR för att göra detta.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vilka dokument behöver jag för att styrka skilsmässan i det land vi gifte oss?

2020-10-19 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag gifte mig i ett land i Europa men som ej ingår i EU. Vi har skiljt oss här i Sverige nu. Vad för typ av dokument behöver vi uppvisa i landet där vi gifte oss för att skilja oss där?
Lina Salem |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svensk domstol kan efter ansökan pröva äktenskapsmål. Vid prövningen tillämpar domstolen svensk lagstiftning och således är det reglerna i äktenskapsbalken som aktualiseras, se 3 kap. 4 § Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap.Min uppfattning av din fråga är att tingsrätten redan beslutat om äktenskapsskillnad och frågan är således om domen kommer erkännas av den främmande stat där ni gifte er. Svaret på denna fråga är att det helt enkelt beror på vilket land som åsyftas. Utgångspunkten i Sverige är att beslut om äktenskapskillad som meddelas av en främmande stat erkänns. Det omvända gäller dock inte, dvs. att en skilsmässa beslutat av svensk domstol inte erkänns av alla stater. På frågan om vilken typ av dokumentation du behöver för att styrka skilsmässan, skiljer sig åt beroende på vilket land det är. Vissa länder kräver enbart beslutet i original eller kopia, medan andra kräver ytterligare handlingar såsom personbevis. Du bör ta kontakt med myndigheterna i det aktuella landet, eller ta kontakt med ambassaden i fråga. Har du fler frågor är du välkommen att åter vända dig till oss Lawline. Vänligen,

Ingår hus i bodelningen som ena maken äger?

2020-10-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejJag har en fråga hoppas du har tid att svaraEn skilsmässa är på gång undrar vem tillhör huset.ska förklara situationen. Jag köpte huset innan äktenskapet alltså vi var inte gifta då.min mam kom till sverige två år efter.nu undrar jag har han rätt till halva huset som han tror.
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga besvaras med hjälp av äktenskapsbalken (ÄktB). Har mannen rätt till hälften av huset? I äktenskapsbalken framgår det att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att var och en av makarna ensam råder över sin egendom och den av makarna som förvärvat något är att betrakta som ägare till egendomen, även i förhållande till den andra maken. Egendomsskillnaden gäller så länge äktenskapet består. När ett äktenskap upplöses, genom skilsmässa i din situation, spelar det dock ingen roll vem som är ägare av egendomen, utan egendomen ska tas upp i bodelningen om egendomen omfattas av giftorätten. Giftorätten är den ena makens rätt till hälften av den andre makens egendom (11 kap. 3 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Om huset omfattas av giftorätten, alltså inte är enskild egendom, har mannen rätt till hälften av värdet på huset.Vad kan du göra?Om du inte vill att mannen ska ha rätt till hälften av värdet på huset kan ett äktenskapsförord skrivas där det anges att viss egendom, huset till exempel, ska vara din enskilda egendom (7 kap. 2 och 3 § ÄktB). Det betyder, som jag skrev ovan, att värdet av huset inte räknas med och delas vid boledningen. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av både dig och mannen. Äktenskapsförordet ska registeras hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).Ett annat alternativ som kan innebära att du får behålla mer av din egendom än likadelning är att jämkning görs vid bodelningen. Det innebär att det med hänsyn till äktenskapets längd, era ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelningen ska lämna egendom till den andra maken enligt reglerna om hälftendelning (12 kap. 1 § ÄktB). Om äktenskapet varit kortvarigt och du har mer giftorättsgods än mannen kan det finnas en möjlighet för dig att ta undan en del av giftorättsgodset som annars skulle delats. Det skulle emellertid också kunna vara så att bestämmelsen är till din nackdel om du exempelvis har goda chanser att försörja dig själv utan att erhålla mer av din egendom, till skillnad från mannen om hans situation är mer osäker efter skilsmässan, till exempel med tanke på att du i frågan skrev att han kommit till Sverige samt beroende på hans möjligheter i landet (om skilsmässan uppstod kort efter flytten). Det är dock svårt för mig att tillämpa denna bestämmelse på din situation och ge ett utförligt svar angående det, eftersom att jag inte känner till omständigheterna i ditt fall. Vill du veta mer om denna möjlighet och hur det gäller i ditt fall kan du förklara omständigheterna ytterligare och ställa en ny fråga om det. Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,

Kan jag tvingas att flytta från den gemensamma bostaden efter bodelning?

2020-10-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag är gift men vi har skrivit på skiljsmässopapper som vi kommer att skriva under om två veckor för att fullfölja skilsmässan. Vi har två små barn. Vi bor i ett hus och min man har köpt ut mig ur huset så jag kan hitta något nytt. Vi har bott i huset i 6 år som gifta och båda som ägare till huset. Min fråga är om han har rätt att tvinga mig att flytta innan jag hittar något nytt?
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelser om äktenskapsskillnad (skilsmässa) hittar du äktenskapsbalken.Jag förstår din fråga som att ni har ett pågående mål om äktenskapsskillnad, och att denna process ska fullbordas om två veckor. Du skriver att din man har köpt ut dig ur huset och att du därmed kommer få möjlighet att hitta ett nytt boende. Jag utgår därför från att bodelning har ägt rum. Medan ett mål om äktenskapsskillnad fortfarande pågår kan domstolen besluta om vem av makarna som ska få bo i bostaden, men detta gäller endast tills dess att bodelning har ägt rum (14 kap. 7 § äktenskapsbalken).När den ena maken väl har berättigats att bo kvar i bostaden är den andra maken skyldig att "genast" flytta därifrån eftersom bostaden inte längre är gemensam (14 kap. 8 § andra stycket äktenskapsbalken). Det innebär att det tyvärr inte finns någon lagstadgad rätt för dig att stanna kvar i bostaden när din man väl har berättigats att bo kvar och bodelningen är genomförd.Det är värt att känna till att den som ska bo kvar i bostaden kan ta hjälp av Kronofogden för att få den andra maken att flytta ut genom så kallad handräckning (16 kap. utsökningsbalken). Kronofogden kan i sådana fall genom tvångsåtgärder kräva att den andra maken flyttar ut.Jag skulle råda dig att prata med din man och försöka komma överens om att låta dig stanna i bostaden tills dess att du hittar ett nytt boende. Jag förstår att det kan innebära svårigheter, men tyvärr finns det inget annat lagstadgat alternativ.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.Med vänliga hälsningar,

Har make rätt till hälften av testamenterat arv vid äktenskapsskillnad?

2020-10-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej.Jag skall skilja mig. Under tiden vi var gifta arvde jag c 1miljon kronor när min mormor dog. Testamentet skrevs innan vi gifta oss och det är endast jag och mina syskon som nämns. En del av pengarna har vi investerat i ett fastighet tillsammans, resten är på ett bank konto. Har hon rätt till hälften när vi går isär även om pengar skänktes endast till mig? Testamentet skrevs I England och pengarna hanterades av en engelsk advokatbyrå. Jag tackar på förhand på svaret.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag blir tillämplig?I allmänhet är domstolarna i det land där den avlidne hade hemvist behöriga i frågor som rör arvet, dvs. om den avlidne hade hemvist i England ska arvet prövas där. Detta har ju också gjorts eftersom pengarna hanterades av en engelsk advokatbyrå. Din fråga rör dock inte arvet som sådant utan din fråga rör äktenskapsrätt. Av denna anledning ska svensk lag tillämpas i den här situationen. Det är äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar bodelning mellan makar vid äktenskapsskillnad. Har din fru rätt till hälften av pengarna?Vid skilsmässa ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods, vilket är all egendom som makarna äger och som inte utgör enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som är enskild egendom anges i 7 kap 2 § ÄktB. Som utgångspunkt är egendom som en make erhållit genom testamente under ett pågående äktenskap att betrakta som giftorättsgods. De undantag som finns är om ni har tecknat ett äktenskapsförord som anger att testamenterad egendom ska vara enskild egendom eller om det i testamentet anges att pengarna ska vara enskild egendom. Det räcker alltså inte med att endast du och dina syskon nämns i testamentet utan det måste uttryckligen stå att arvet ska vara enskild egendom eller dylikt. Eventuellt kan jämkning ske:Enligt äktenskapsbalken kan en bodelning jämkas (12 kap. 1 § ÄktB). Möjligheterna till detta är dock begränsade. Efter jämkningen ska tillgångarna fördelas på något annat sätt än att makarna delar lika på nettot av allt giftorättsgods. För att en jämkning ska kunna göras krävs dock att en likadelning enligt huvudregeln är oskälig med hänsyn till äktenskapets längd makarnas ekonomiska förhållanden övriga omständigheter. Vid korta äktenskap kan en make åberopa en särskild jämknings­regel som kallas giftorättstrappan. Regeln innebär att ­rätten till likadelning av egendomen växer successivt i takt med den tid som äktenskapet har varat. Makarnas giftorätt i varandras egendom anses gälla fullt ut först efter fem år. Till exempel om äktenskapet endast har varat i tre år jämkas bodelningen enligt giftorättstrappan så att endast 60% av värdet av respektive makes giftorättsgods ska ingå i bodelningen.Om en make får ett arv eller en gåva alldeles i slutet av äktenskapet kan även detta vara ett skäl för att jämka bodelningen. Det krävs dock normalt att arvet eller gåvan är en stor del av en makes giftorättsgods. Att en make har en betydligt större förmögenhet att dela på än den andra maken är ett annat skäl som talar för jämkning.Vilka konkreta omständigheter som motiverar jämkning avgörs antingen av en bodelningsförrättare eller av domstol. En bodelningsförrättare kan utses av tingsrätten om makarna inte lyckas enas om hur fördelningen av giftorättsgodset ska gå till. Om du är missnöjd med bodelningsförrättarens beslut kan beslutet överklagas till i första hand tingsrätten.Sammanfattning:Sammanfattningsvis har din fru rätt till hälften av pengarna vid skilsmässan om det inte i testamentet eller ett äktenskapsförord står att pengarna ska vara enskild egendom. Eventuellt kan en jämkning av bodelningen ske med hänsyn till äktenskapets längd, era ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Möjligheterna till jämkning är dock som huvudregel restriktiva. Huruvida en jämkning ska ske kan beslutas av en bodelningsförrättare eller av tingsrätten.Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag ringa upp dig på måndag den 26 oktober 2020 klockan 10:00. Om den föreslagna tiden inte fungerar för din del är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post innan dess. Jag nås på elise.sohlberg@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

När är en skilsmässa befogad?

2020-10-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |När är en skilsmässa befogad och vilka ekonomiska och juridiska konsekvenser kan skilsmässan få?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om någon av makarna i ett gift par vill skiljas kan hen ansöka om äktenskapsskillnad vid tingsrätten. Om makarna är överens om att skiljas kan de lämna in en gemensam ansökan, annars kan den maken som vill skiljas lämna in en enskild ansökan. Man behöver inte ange några skäl till varför man vill skiljas, utan vardera av makarna har rätt till skilsmässa om de inte längre vill vara gifta. Du kan läsa mer om domstolens hantering av äktenskapsskillnader här. När kan man skiljas?Om makarna är överens om att skiljas om lämnar in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten har de rätt till skilsmässa. Den ska dock föregås av en betänketid på sex månader om båda makarna begär det eller om någon av dem varaktigt bor tillsammans med ett eget barn under 16 år (5 kap. 1 § ÄktB). Om bara en av makarna vill skiljas kan hen ensam lämna in en ansökan om äktenskapsskillnad. Om bara en av makarna vill skiljas måste äktenskapsskillnaden föregås av en betänketid på sex månader (5 kap. 2 § ÄktB). Vilka ekonomiska och juridiska konsekvenser kan en skilsmässa få?När ett äktenskap upplöses ska man som huvudregel genomföra en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning läggs makarnas giftorättsgods samman och delas lika mellan makarna efter skuldavdrag (10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB). Maken som har mest giftorättsgods kan då bli tvungen att ge den andra maken delar av det så att makarna erhåller lika mycket egendom. Utgångspunkten är att all egendom utgör giftorättsgods. Makarna själva kan genom äktenskapsförord avtala om att viss egendom inte ska utgöra giftorättsgods utan istället utgöra enskild egendom. Skillnaden på egendomstyperna är att enskild egendom inte ingår i bodelningen medan giftorättsgods gör det. Juridiska konsekvenser av skilsmässan blir att man inte längre är i ett äktenskap och har exempelvis då inte längre arvsrätt efter varandra. Arvsrätten förloras redan när ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till rätten (Jfr 3 kap. 10 § ÄB). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar något mer går det bra att ställa en fråga till. Med vänliga hälsningar