Vilken betänketid gäller vid skilsmässa, om makarna både är oeniga och det finns barn under 16 år i hushållet??

2019-11-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Undrar vilken betänketid som gäller vid skilsmässa om man har barn under 16 år och man inte är överens. Det är väl fortfarande bara 6 månader och inte 2 x 6 månader?
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag förstår din fråga såsom att det finns två olika grunder för betänketid; dels att makarna är oense om de bör skilja sig, dels att det finns eget barn under 16 år i något av hushållen.Betänketidens längd innan skilsmässa kan meddelas är alltid sex månaderRegler om betänketid vid äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken. Av 5 kap 1 och 2 §§ äktenskapsbalken framgår att äktenskapsskillnad får meddelas endast efter att viss betänketid passerat, om någon av makarna varaktigt sammanbor med eget barn under 16 år eller om makarna är oense. Betänketiden inleds enligt 5 kap 3 § äktenskapsbalken när makarna ansöker gemensamt om skilsmässa, eller, vid oenighet, när den ene makens yrkande om skilsmässa delgetts den andre. När betänktetiden löpt under sex månader, skall dom på äktenskapsskillnad meddelas om någon av makarna framställer ett särskilt yrkande om detta. Det är alltså möjligt att få ut en skilsmässa efter 6 månaders betänketid, även om det föreligger flera olika "grunder" för betänketid (d.v.s såväl att makarna är oense om att skiljas, som att det finns eget barn under 16 år i ett av hushållen). Det är med andra ord precis som du skriver fortfarande bara sex månaders betänketid. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar eller om jag missförstått dig, får du gärna återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.Lyckönskningar och hälsningar,

Kan jag skilja mig i Sverige trots att jag bor på Filippinerna?

2019-11-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi gifte oss på Filippinerna, där skilsmässa inte är tillåtet. Vi är båda dubbla medborgare och har båda bott i Sverige under längre tid, men vi bor numera (åtskilda) på Filippinerna. Kan vi skilja oss i Sverige?
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterDu skriver i din fråga att du och din maka är "dubbla medborgare". Jag förstår inte riktigt vad det här innebär, men jag utgår ifrån att det innebär att både du som den du är gift med är medborgare i såväl Sverige som Filippinerna. Jag kommer också att anta att ni för närvarande har hemvist i Filippinerna, och att det ursprungliga giftermålet i Filippinerna inte är behäftat med några fel.Svensk domstol är behörig att ta upp en ansökan om äktenskapsskillnad från erRegler om svensk domstols behörighet vid äktenskapsskillnad i internationella situationer finns i första hand i den så kallade Bryssel II-förordningen. Av artikel 3.1b i Bryssel II-förordningen framgår att en domstol i en medlemsstat inom EU vari båda makarna är medborgare, är behörig att ta upp en ansökan om äktenskapsskillnad. Såsom jag förstår din fråga, är såväl du som din maka svenska medborgare. Detta innebär att svensk domstol är behörig att ta upp en ansökan om äktenskapsskillnad såväl från dig som från din fru, som en gemensam ansökan från er båda. Svensk domstol kommer vidare med relativt god sannolikhet att pröva en ansökan enligt svensk lag (3 kap. 4 § lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap). Svaret på din fråga är alltså ja, om de premisserna du angett ovan stämmer så kan du och din maka skilja er i Sverige, fastän ni inte bor här. Du bör dock samtidigt ha i åtanke att det är en helt annan fråga huruvida Filippinerna, som enligt din utsaga inte tillåter skilsmässa alls, kommer att tillerkänna ett eventuellt svenskt skilsmässobeslut verkan i Filippinerna. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar eller om jag missförstod dig får du gärna återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde. Lyckönskningar och hälsningar,

Hur delas fastigheter vid äktenskapsskilnad?

2019-11-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Om makarna har en sommarstuga och en bostadsrätt tillsammans . är då nettovärdet på dessa giftorättsgods om det inte förekommer några äktenskaps förord eller dylikt. Om man delar detta till hälften är det då var och ens giftorätt. Om vi bara håller oss till fastigheten och bostadsrätten.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga. Det makarna har rätt till vid en skilsmässa är att båda makarnas giftorättsgods (allt som inte är enskild egendom se 7:2 äktenskapsbalk) läggs samman. Sedan har varje make rätt att få täckning för sina skulder (11:2 äktenskapsbalk), det som blir över delas lika mellan makarna (11:3 äktenskapsbalk). När fastigheter och bostadsrätter värderas i en bodelning värderas dessa till marknadsvärdet. Om någon av makarna ska ta över fastigheten eller bostadsrätten brukar denne från vad denne ska få betalt få avräkna framtida utgifter i form av framtida vinstskatt och mäklararvode.Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Vad kan man göra om ena maken gett bort en stor summa pengar innan skilsmässan?

2019-10-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Det har kommit till min kännedom att min partner har skickat en stor summa pengar till en vän innan våran skilsmässa. Detta gjorde att hans del av bodelningen minskade kraftigt, och han bidrar ännu mindre än tidigare. Finns det någon möjlighet för mig att ta del av dessa pengar ändå? Han sätter mig i en dålig sits då han redan gör en stor ekonomisk vinning på skilsmässan.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din parter gett bort en summa pengar från sitt giftorättsgods och att detta skedde innan ni skiljde er.Bodelning vid skilsmässaNär det ska göras en bodelning mellan makar på grund av äktenskapsskillnad är det reglerna i äktenskapsbalken, ÄktB, (här) som är tillämpliga. När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom delas lika mellan dem genom en bodelning, se 9 kap 1 § ÄktB (här). Den egendom som ska ingå mellan makarna är makarnas giftorättsgods, se 10 kap 1 § ÄktB (här). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild egendom. När man ska göra bodelningen ska man utgå från egendomsförhållandena som rådde den dag en ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten, 9 kap 2 § ÄktB (här). Om den ena maken minskar sitt giftorättsgodsOm den ena maken minskar sitt giftorättsgods genom att exempelvis ge bort en summa pengar som gåva, finns det en regel i 11 kap 4 § ÄktB (här) som kan bli tillämplig. Regeln säger att om den ena maken (utan samtycke från den andra) ger bort en del av sitt giftorättsgods så att denne minskar sitt giftorättsgods i inte obetydlig omfattning, ska den andra makens andel vid bodelning beräknas som om gåvan inte hade skett. Man ska sedan dra av gåvans värde från gåvogivarens andel av det sammanlagda giftorättsgodset. Denna regel kan man endast använda för gåvor som getts bort inom tre år innan det att talan om äktenskapsskillnad väcktes.Om det är så att din partner gav bort pengarna inom tre år från det att ni lämnade in ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten, kan det vara så att den gåvan inte ska påverka din andel av bodelningen. Men då krävs också att den summan på pengarna var så stor att gåvan minskade din partners andel av giftorättsgodset "i inte obetydlig omfattning". SammanfattningJag vet inte hur långt ni har kommit i processen nu men om ni inte kommer överens under bodelningen rekommenderar jag dig att ansöka om en bodelningsförättare hos tingsrätten, eller anlita ett juridiskt ombud som kan företräda dina intressen i bodelningen. Om bodelningen redan genomförts med hjälp av en bodelningsförättare har du möjlighet att klandra den genom att väcka talan mot din partner. Detta gör du vid den tingsrätt som förordnade bodelningsförättaren, men det måste ske inom fyra veckor efter att ni delgivits bodelningshandlingen, se 17 kap 8 § ÄktB (här).Önskar du ett juridiskt ombud är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänligen,

Köpa ut frun ur huset vid skilsmässa

2019-11-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejHar en bror som ska skilja sig.De har ett hus och lån på 500 000 SEK (marknadsvärde på huset säg 900 000 SEK). Kan frun i huset skriva på ett avtal där hon för över hennes del på huset till bror? Dvs så att bror äger huset själv?Isåfall, hur ser ett avtal ut som är juridiskt bindande?
Maya Waldenström |Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du behöver råd gällande hur din bror och hans fru ska göra för att din bror ska få behålla och ta över hela huset vid en skilsmässa. Jag kommer kortfattat säga något om hur bodelning går till i samband med skilsmässa och hur en överföring av fruns del kan göras. Bodelning ska görasDet ska göras en bodelning när ett äktenskap upphör. I bodelningen ska makarnas egendom fördelas emellan dem 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelningen ingår allt som inte är enskild egendom. Enskild egendom är sådant som den ena parten fått i gåva eller arv med föreskrift att det ska vara enskild egendom eller om äktenskapsförord är skrivet, det som antecknats där att det ska vara enskild egendom. Vad jag förstår av din fråga är huset inte någons enskilda egendom och det kommer därför ingå i bodelningen. 7 kap. 1 § ÄktB och 10 kap. 1 § ÄktB.Huset plus din brors övriga tillgångar tillsammans med hans frus läggs ihop och eventuella skulder dras ifrån. Det som är kvar efter att skulderna dragits bort delas sedan lika. För att få rätt till hela husetI bodelningen kan din bror och hans fru bestämma att huset ska tillfalla din bror. Din bror får då ersätta din fru med pengar eller andra gemensamma tillgångar för att kompensera för den andel hon tidigare haft i huset. Från summan din bror ska ersätta sin fru med kan eventuella framtida mäklarkostnader och den latenta skatteskulden räknas av. Om frun vill skänka bort sin andelDet finns en regel som innebär att egendom som någon av makarna har givit bort inom tre år från ansökan om skilsmässa lämnades in ska räknas i bodelningen. Det gäller om den ena partens egendom minskat i inte obetydlig omfattning (brukar vara omkring 10% av partens totala egendom). Det innebär i din brors fall att även om frun kan tänka sig att ge bort sin andel så kommer bodelningen göras på samma sätt som jag nämnde ovan, om inte hennes övriga tillgångar är så pass stora att andelen i huset anses obetydlig. 11 kap. 4 § ÄktB.Sammanfattning och rådEn bodelning kan vara en komplicerad process eftersom det kan röra sig om många tillgångar och eventuella skulder som ska fördelas rättvist mellan parterna. Ett råd kan vara att anlita en jurist som går igenom deras tillgångar och upprättar ett förslag till bodelning samt hjälper din bror att köpa ut sin fru ur fastigheten.Din bror kan boka tid med en av Lawlines jurister här. Hoppas du har fått svar på din fråga. Vänligen,

Övertagande av hyresrätt vid äktenskapsskillnad

2019-11-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag har varit tillsammans med samma person i 20 år, gifta i 7 år av dessa. Vi har ett gemensamt barn på 12 år. Min man vill skiljas. Vi har en hyresrätt där han står ensam på kontraktet. Sonen vill bo med mig. Har jag någon rätt till lägenheten?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor rörande skilsmässa och bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Jag tolkar frågan som att ni har haft hyresrätten för gemensamt bruk under ert äktenskap. Då utgör hyresrätten eran gemensamma bostad och ska ingå i bodelning (7 kap 4 § ÄktB). Sedan kommer frågan om hur denna ska fördelas. I ditt fall behöver man göra en behovsprövning för att se ifall du eller din exman har störst behov till hyresrätten. Den som är i störst behov av bostaden makarnas gemensamma bostad eller bohag rätt att få denna egendom i avräkning på sin del vid bodelningen (11 kap 8 § ÄktB). Men viktigt att tillägga är att en hyresrätt brukar vanligen inte tillmätas något värde, vilket innebär att du eller din exman kommer att få hyresrätten utan avräkning på eran del vid bodelning.BedömningsfrågaVid bedömningen av vem som har störst behov ska man ta hänsyn till olika omständigheter, bland annat om vem som kommer att fortsätta att bo med barnet. Den som ska bo med barnet anses som utgångspunkt ha större behov. Men omständigheter som vem som har lättast att skaffa ny bostad, avstånd till arbete, eran hälsa och så vidare är även relevanta. Att den ena maken står på hyreskontraktet spelar ingen roll i bedömningen. Det blir alltså en bedömningsfråga om vem som har störst behov av att behålla lägenheten och det kan ibland vara svårt att säkert säga vem som ska få bo kvar. Om det blir så att eran son kommer att bo med dig finns det starka skäl till varför du skulle ha större behov av hyresrätten.Om man inte är överens måste man i värsta fall tvista om det i domstol eller låta det avgöras av en bodelningsförrättare. I dessa fall blir det viktigt att visa varför just du har det största behovet av att behålla bostaden.Lycka till!Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad gäller vid skilsmässa? Kan andra maken hindra sådan och vad gäller för vinsten vid försäljning av bostaden?

2019-11-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min väninna är gift dom köpte huset innan giftermålet. Hon står inte på huset elr lagt någon kontant betalning. Men dom har bott o flyttat in gemensamt efter 1 år gifte dom sig utan äktenskapsförord. Hon har två hemmavarande barn o ena fyller 18 snart och den andra är 15. Under sin tid som gifta har dom haft delad ekonomi. Han vill inte skiljas. Vad gäller hur ska hon gå till väga och hon är fast beslutsam. Men undrar om hon kan begära skilsmässa innan försäljning eller kan han vägra. Vad gäller för henne i vinsten av försäljning.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga vill din väninna skilja sig från sin man. Hon undrar om hon kan begära skilsmässa innan försäljningen av den gemensamma bostaden och vad som gäller för henne när det gäller eventuell vinst vid försäljning.Att ansöka om skilsmässaOm makarna är överens om skilsmässan har de rätt till sådan direkt. Skilsmässan ska däremot föregås av en betänketid om båda makarna begär det eller om någon av dem bor varaktigt med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad (5 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Om bara en av makarna vill skiljas har den rätt skilsmässa endast efter betänketid (5 kap. 2 § ÄktB). Betänketiden inleds när makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller när den ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken. Har betänketiden löpt under minst sex månader, skall dom på äktenskapsskillnad meddelas om någon av makarna då framställer ett särskilt yrkande om det (5 kap. 3 § ÄktB).I din väninnas fall finns det dels barn under 16 år, dels är det bara hon som vill skiljas, varför skilsmässan ska föregås av betänketid. Betänketiden börjar löpa när hennes man delges hennes ansökan om skilsmässa. På Sveriges domstolar finns blanketter för att ansöka om skilsmässa och om hur det fungerar.Vid skilsmässa ska det ske en bodelningNär ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska deras giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer genom t.ex. äktenskapsförord, gåva med särskilt villkor, testamente med särskilt villkor m.m. (jfr 7 kap. 2 § ÄktB). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om skilsmässa väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Vid bodelning ska först makarnas andelar i boet beräknas och vardera makes skulder ska avräknas från dennes giftorättsgods (11 kap. 1-2 § ÄktB). Det som återstår av giftorättsgodset, efter avdrag för skulderna, ska läggas samman och värdet ska delas dem emellan (11 kap. 3 § ÄktB). Det ska således göras en likadelning, med avdrag för skulder. Som utgångspunkt har man lika stor rätt till en likadelning av giftorättsgodset även om det är den ena av makarna som betalt merparten. Däremot ska det som sagt ske en skuldtäckning, innebärande att desto mer skulder en make har, desto mindre giftorättsgods går vederbörande in med. Undantaget till en likadelning är vid kortare äktenskap (under 5 år, samboende inräknat) då jämkning eventuellt kan aktualiseras.I din väninnas fall finns det enligt uppgift inget äktenskapsförord varför min utgångspunkt är att fastigheten räknas som giftorättsgods. Det innebär för din väninna att hon har rätt till hälften av eventuell vinst, även om det är hennes man som betalt fastigheten. Dock ska det göras avdrag för skulder först.Min rekommendation är att din väninna vänder sig till en jurist som kan hjälpa henne vidare. Skilsmässor har en tendens att bli något infekterade, framförallt när det endast är den ena maken som vill skiljas. En jurist kan företräda din väninna, se till hennes intressen och hjälpa henne upprätta ett förslag till bodelning. Allt detta kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa till med. För det fall att din väninna vill komma i kontakt med en av våra jurister är hon varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad har man rätt till vid en bodelning enligt äktenskapsbalken?

2019-10-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Vid vår skilsmässa hade vi en båt värd ca 120 000. Min man köpte ut mig för 40.000 som jag lagt in när vi köpte den. Skulle jag ha fått mer? Vi var sambos i 3 år och var sen gifta i 10 år. Mvh Maja
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap upplöses (skilsmässa) ska makarnas egendom fördelas genom en bodelning (9 kap 1 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB). Makars egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild (7 kap 1 § ÄktB). I 7 kap 2 § ÄktB anges de sätt som kan göra en makes egendom enskild. Ett exempel är att makarna i ett äktenskapsförord skriver att viss egendom ska vara enskild. Huvudregeln vid en bodelning är likadelningsprincipen. Denna princip innebär att det som finns kvar av makarnas giftorättsgods efter att avdrag gjorts för att täcka skulderna, ska läggas samman och därefter delas lika mellan makarna (11 kap 3 § ÄktB). Om båten inte var din eller din mans enskilda egendom så var den giftorättsgods. Det innebär i regel att värdet av båten efter att avdrag för skulder gjorts, skulle delats lika mellan er.Om ni hade fördelat båtens värde enligt bodelningsförfarandet i ÄktB hade du antagligen haft rätt till mer. Dock kan t.ex. skuldföhållanden och andra omständigheter påverka resultatet av en bodelning. Utgången beror alltså på hur det ser ut i det enskilda fallet. Då jag inte har tillgång till alla era egendomsförhållanden kan jag inte med säkerhet säga att du skulle fått mer om du tillämpat bodelningsreglerna i ÄktB.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,