Kan man fortsätta äga en bostadsrätt med lån gemensamt efter en skilsmässa?

2021-03-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hur gör man om man vill fortsätta äga en bostadsrätt med lån 50/50 efter en skilsmässa? Behöver man skriva ett avtal eller räcker det som står på ägarbeviset? Fördelningen av ägandet eller lånet förändras ju inte efter skilsmässan.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När ett äktenskap upplöses sker en bodelning, 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). I ett äktenskap finns två sorters egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Utgångspunkten är att all egendom ni äger är giftorättsgods, 7 kap. 1 § ÄktB. I en bodelning kommer allt giftorättsgods delas lika mellan dig och din maka. Enskild egendom delas dock inte upp, vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB.För att förtydliga handlar giftorätt inte om äganderätt. Giftorätt är ett latent anspråk vid äktenskapets upplösning på hälften av det gemensamma giftorättsgodset. Man kan avtala om vilka tillgångar som skall utgöra enskild egendom genom äktenskapsförord. Ni kan alltså via äktenskapsförord välja att behålla fastigheten med samma ägarförhållande som enskild egendom. Följden av ett äktenskapsord blir att enskild egendom inte ingår i bodelningen. Makarna/delägarna kan således komma överens i förväg om hur eventuella kommande anspråkskonflikter om egendomen ska lösas. Men efter som att ni redan verkar äga bostadsrätten med 50% vardera så hade uppdelningen av bostadsrätten som giftorättsgods inte förändrat anspråksförhållandet.Ni blir fortfarande samägare av bostadsrätten efter bodelningen och skilsmässan, och då gäller lagen om samäganderätt (SamägL) som reglerar de rättsliga rättigheter och skyldigheterna mellan samägare av egendom. I lagens första paragraf, se 1 § SamägL, definieras samägandet som när två eller fler tillsammans äger en fastighet eller lös sak. Lagen innehåller dock främst bestämmelser om hur handlingar som försäljning av samägd egendom skall hanteras. Sammanfattningsvis kan ni alltså välja att skriva äktenskapsförord för att ägarförhållandet av bostadsrätten skall utgöra enskild egendom för att slippa ha med den i bodelningen. Ägarförhållandet kommer således inte att förändras. Som skilda kan ni fortsätta äga fastigheten gemensamt och ägaravtalet kommer att vara det samma. Behöver ni mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Ni kan boka tid direkt här. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor.

Skrev över fastighet till fader efter skiljsmässa.

2021-02-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min exman fick en bostad utomlands under vårt äktenskap. Idag är vi skilda och ska bodela. Han säger nu att hans pappa står på lägenheten, men jag vet att han stod för den när den köptes. Hör i Sverige äger vi en lägenhet och ett radhus. Jag behåller huset och ska ge honom 300' och han behåller lägenheten. Kan jag på något sätt bevisa att han ägde en lägenhet med inköpscheferna på 900' som skrevs över på hans pappa efter vär skillsmässa?
Jakob Westling |Hej och tack för att du valde Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du dels frågar om den utländska bostaden ska inkluderas i bodelningen och om du i sådana fall kan bevisa att så är fallet. Utgångspunkten för egendomen är dagen då äktenskapsskillnad väcktes, 9:2 ÄktB. Det innebär att om maken vid dagen för skilsmässan stod som ägare, så ska fastigheten inkluderas.Makarna har även en skyldighet att redovisa all egendom som kan ha betydelse. Ifall fastigheten har givits bort sedan äktenskapsskillnaden så ska det redovisas, 9:3 ÄktB.Om du lyckas erhålla bevis på att lägenheten stod på din make vid dagen för äktenskapsskillnadens väckande så kommer lägenheten inkluderas i bodelningen, såtillvida att egendomen är giftorättsgods. Jag hoppas det besvarade din fråga!

Vilken rätt har jag till min makes egendom vid bodelning?

2021-02-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min fd make lånade ut 3.000.000:- från sitt företag till ett annat företag innan vår skilsmässa, vi hade inget äktenskapsförord. Vilken rätt har jag att kräva min del av det? Vi har inte gjort någon bodelning än. Lånet har inte börjat återbetalas än.
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken rätt har jag till min makes tillgångar vid skilsmässa? Av 1 kap 3 § äktenskapsbalken (hädanefter förkortat ÄktB) framgår att huvudregeln är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Det är först vid bodelning som det blir aktuellt att dela upp tillgångarna mellan makarna (9 kap 1 § ÄktB). Allting som makarna äger blir giftorättsgods och ska ingå i bodelningen, så vida det inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Av frågan framgår inte att företaget eller andra tillgångar är enskilda, så jag kommer att utgå ifrån att allting är giftorättsgods. Därmed ska all egendom ni äger ingå i bodelning (10 kap 1 § ÄktB). Skulder dras av från respektive makes giftorättsgods (11 kap 2 § ÄktB). Om din make lånat ut pengar kommer dessa att räknas av från hans del på giftorättsgodset. Om vi antar att företaget är värt 5 miljoner kronor, och din make lånat ut 3 miljoner från företaget så kvarstår ett värde på 2 miljoner kronor. Dessa 2 miljoner kronor (värdet på företaget efter att lån dragits av) kommer att tas med i bodelningen och du har rät till hälften när värdet på er egendom satts ihop (11 kap 3 § ÄktB). Om lånet har ränta till exempel, kommer du att ha rätt på avkastning av denna ränta fram till dess att bodelningen är klar. Sammanfattning Vid äktenskapsskillnad och bodelning har man rätt till anspråk på hälften av egendomen som ska bodelas. Det innebär att om du och din make skiljer dig många år framåt, och lånet betalas tillbaka, så kommer det att ingå i er bodelning. Om ni däremot skiljer er innan lånet är betalt, kommer du ändå att ha rätt till företagets värde minus lånet.Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ska reversen mellan mig och min fru ingå i bodelningen?

2021-02-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, Jag och min sambo köpte ett hus tillsammans 2011. Vid husköpet lade hon in en insats om ca 700". En revers skrevs om att jag har lånat 350" av dessa pengar. Vi har sedan dess renoverat huset för nästan 800". Lånet skrevs som en revers. Jag är 50% ägare till huset och har betalat 50% av huslånet sedan dess. Sedan gifte vi oss och var gifta i nästan 10 år. Nu är det dags för skiljsmässa och frågan om reversen kom upp. Gäller reversen fortfarande i sin helhet eller bör beloppet justeras?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEftersom du och din fru är gifta är det äktenskapsbalkens (ÄktB) regler som avgör vad som gäller er emellan. Som jag förstår det äger ni fastigheten med 50% vardera. I samband med att huset köptes betalde din fru en insats om ca 700 000 kronor. Det skrevs en revers att du lånat 350 000 av dessa från henne. Ni har därefter renoverat huset för nästan 800 0000 kronor. Din undran är om reversen gäller i sin helhet i samband med att ni skiljer er eller om beloppet bör justeras.När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer t.ex. genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord eller genom att en make, av annan än den andre maken, fått en gåva eller ett arv med villkoret att egendomen ska vara makens enskilda. Min utgångspunkt i svaret till dig är att bostaden inte är enskild egendom, då det inte framgår att det finns exempelvis något äktenskapsförord. Vid bodelning beräknas först makarnas andelar i boet, innebärande att vardera makens tillgångar läggs samman (jfr 11 kap. 1 § ÄktB). Från det giftorättsgods en make går in med ska vederbörandes skulder räknas bort, en s.k. skuldtäckning (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, efter skuldtäckningen, ska läggas samman och värdet delas därefter lika mellan makarna.I ert fall finns det en revers, dvs ett skuldebrev, enligt vilket du är skyldig din fru 350 000 kronor. Har du inte gjort avbetalningar på reversen till henne så är den i princip giltig, vilket innebär att den gäller och ska ingå i skuldtäckningen. Om vi, förenklat, tänker oss att fastigheten är värd 2Mkr, går ni in med 1Mkr vardera i bodelningen. Om vi även tänker oss att den är belånad med 1Mkr och att lånen är jämnt fördelade ska 500 000 kronor var dras av. Finns det en revers om 350 000 kronor ska den som utgångspunkt ingå i din skuldtäckning. Det innebär att ytterligare 350 000 kronor ska dras av från din sida. I en förenklad uträkning enligt ovan bli det således:Din fru: 1Mkr – 500 000 = 500 000 kronorDu: 1Mkr – 500 000 – 350 000 = 150 000 kronorDetta ska läggas samman (500 000 + 150 000) = 650 000 och delas mellan er båda = 325 000 kronor var. För att det ska gå jämnt ut krävs att din fru flyttar över 175 000 kr till dig, varvid ni får 325 000 kronor var men samtidigt har täckning för era lån (din fru huslånet, du huslånet och reversen). Det finns inget i din fråga som talar för att det skett någon avbetalning till din fru. Skulle ni däremot vara överens om att reversen inte ska ingå eller ska justeras kan ni göra det. Äktenskapsbalkens regler är i stort till för om makarna inte kommer överens (förutom att det finns vissa borgenärsskyddande regler).Det kan vid bodelningar ofta vara en god idé att ta hjälp från en jurist. För det ändamålet kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig. Vi kan tala vidare om det då jag ringer dig eftersom du beställt telefonuppföljning. Jag kommer att ringa dig på onsdag, den 17 februari, klockan 9.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad ingår vid en skilsmässa

2021-03-02 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min fru ska gå isär. Jag är ensam vårdnadshavare för barnet vi har på papper. Jag står också ensam på kontraktet och har ett sparkonto med 3000kr och en bil årsmodell 15. Har hon någon rätt i mina pengar, bil och lägenheten. Vi har varit gifta i 4 år i juni i år.
Linn Gustafsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om äktenskapsskillnad och vilken egendom som ska ingå vid en bodelning, vilket aktualiserar äktenskapsbalken (ÄktB).Jag förstår din situation som så att du och din fru ska skiljas och den egendom som du besitter är en lägenhet, en bil och bankmedel.Vid en bodelning i fall av en skilsmässa ska ert s.k. giftorättsgods ingå och därmed delas lika (10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 3 § ÄktB). Det som undantas från bodelning är er inbördes enskilda egendom (7 kap. 1 § ÄktB ), vilket är den egendom som till följd av äktenskapsförord, gåvovillkor eller testamente är enskild. Var make har även rätt att i skälig omfattning undanta föremål som maken har uteslutande för sitt personliga bruk (10 kap. 2 § ÄktB).I vissa fall kan det finnas skäl att ifrångå huvudregeln om att giftorättsgods ska delas lika. Ett sådant fall då maken med mest giftorättsgods får behålla mer än den andra maken är om en likadelning är oskälig med hänsyn till äktenskapets längd (12 kap. 1 § ÄktB). Som riktlinje brukar man använda 5 år, men i dessa 5 år inkluderas sammanboende innan äktenskapet (sambo). Du och din fru har varit gifta i 4 år, så om inte tiden för ert sammanboende överskrider 5 år så föreligger skäl för jämkning. Detta innebär att om ert äktenskap och sammanboende varat 4 år så ska endast 4/5-delar av giftorättsgodset ingå vid en bodelning. Att tänka på i fall för jämkning av detta slag är att 5-årsregeln endast är ett riktmärke och att även andra omständigheter kan vägas in. Beroende på omständigheterna i ert äktenskap kan jämkningen bli större eller mindre. Att du har ensam vårdnad för ert gemensamma barn kan vara en sådan omständighet som kan få effekt på jämkningen.Sammanfattningsvis för din situation innebär detta att om dina bankmedel, bil eller lägenhet är enskild egendom så har din fru inte rätt till dem vid en bodelning. Däremot om allt utgör giftorättsgods så ska allt ingå vid en bodelning. I sådant fall kan giftorättsgodset via en jämkning sättas ner, så kan du få rätten till mer än hälften av giftorättsgodset.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!

Har ett EU-land rätt att vägra erkänna svensk äktenskapsskillnad?

2021-02-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, Jag känner en man som har varit gift tidigare och skilde sig. Äktenskapet har sket i ett EU-land för många års sedan och var registrerat här i Sverige. Paret skilde sig här i Sverige, men ingen av dom registrerat skilsmässa i den EU-landet, där gått dom in i äktenskapet. Dom syns i alla registret som äktenskap där i den EU-landet.Manen gifte sig om här i Sverige, trots att hans skilsmässa är inte registrerad i den andra landet. Är det bigami? Är det lagligt att vara gift i två olika länder med två olika kvinnor?
Atefa Jafary |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB), brottsbalken, och Bryssel II-förordningen. Tvegifte är olagligt Den som är gift får inte ingå ett nytt äktenskap (2 kap. 4 § ÄktB). Ingår den som är gift nytt äktenskap dömes för tvegifte till böter eller fängelse i högst två år (7 kap. 1 § BrB).Bryssel II-förordningen reglerar att äktenskapsskillnader meddelande i ett EU-land erkänns även i andra EU-länderEftersom jag inte vet vilket EU-land din fråga syftar på och vilka regler som gäller i det landet kommer jag att besvara din fråga på ett generellt plan.I Bryssel II-förordningen föreskrivs att äktenskapsskillnader meddelade i ett EU-land ska godkännas även i andra EU-länder. Sverige omfattas av nämnda förordningens tillämpningsområde (art. 1.1 a Bryssel II-förordningen). Detta innebär att det EU-land som den vederbörande har ingått äktenskap i ska erkänna dennes äktenskapsskillnad i Sverige. Detta EU-land har inte som huvudregel rätt att vägra godkänna den svenska äktenskapsskillnaden. Undagsvis kan dock landet i fråga göra det, till exempel i de fall där erkännandet av äktenskapsskillnaden uppenbart skulle strida mot grunderna för rättsordningen i det landet. Denna omständighet torde inte vara vanligt förekommande. Svensk rätt gäller i SverigeObservera dock att svensk rätt dömer till straff enligt sina nationella regler. Den vederbörande har skilt sig i Sverige och har därmed inte begått något brott när denne ingått ett nytt äktenskap, oberoende av om landet han ingått äktenskap i godkänner hans äktenskapsskillnad i Sverige eller inte. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Vänligen,

Kan jag hålla undan pengar från en bodelning?

2021-02-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Kan jag skänka en större summa pengar till vårt vuxna barn i syfte att min man inte ska få del av mina sparade pengar vid skilsmässa?
Maya Hempel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan hålla undan pengar från en bodelning genom att ge de till ert barn. Om ni redan bestämt er för att skiljas ska ni gemensamt ansöka om att äktenskapet ska avslutas vid tingsrätten där ni bor (14 kap 1 § äktenskapsbalken - ÄktB). När ert äktenskap är avslutat delas era saker och pengar upp genom en bodelning (9 kap 1 § ÄktB).Allt ni äger ska ingå i bodelningenUtgångspunkten är att varje make själv får bestämma över sin egendom och själv ansvarar för sina skulder (1 kap 3 § ÄktB) men när det gäller bodelning så ska allt ingå i bodelningen (10 kap 1 § och 7 kap 1-2 § ÄktB).Det är tidpunkten för när ni gick till tingsrätten för att avsluta ert äktenskap som används för att bestämma vad som ska ingå i bodelningen (11 kap 2 § ÄktB). Så som era egendomsförhållanden ser ut dagen för stämningsansökan är alltså avgörande för bodelningen. Däremot finns en regel som är till för att förhindra ena parten att göra sig av med stora tillgångar innan delningen är gjord. Om man minskar sin förmögenhet med mer än ca 10% blir man skyldig att kompensera andra parten med motsvarande vad man hade innan man gjort sig av med pengarna (11 kap 4 § ÄktB). Sammanfattningsvis bedöms din egendom utifrån hur den var vid tiden för inlämnandet av stämningsansökan. Om den minskats mer än ca 10% kommer den bedömas utifrån hur den var före du potentiellt satt över pengar till ert barn. Då måste du kompensera för det. Jag hoppas att du fick svar på din frågaVänligen,

Kan min f.d. fru kräva tillbaka pengar vi fått i gåva?

2021-02-14 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag har hamnat i en ful skilsmässa och undrar om ni kan ge lite svar på en fråga. När jag och min fru köpte hus gick hennes föräldrar, bosatta i ett annat europeiskt land, in med en större summa av av handpenningen. Det var en gåva till frun, och frun i sitt led sade muntligen (upprepat) till mig att vid eventuell separation skulle pengarna delas lika mellan oss då jag bidrar mer ekonomiskt i relationen med min lön. Vad jag förstår finns inget gåvobrev skrivet och vi har inget äktenskapsförord. Nu vid separation vill frun ha tillbaka pengarna och hotar att stämma mig annars. Svärföräldrarna har även bidragit vid tillfällen med pengar till möbler etc i hushållet, vilket frun hävdar är hennes nu. Vid en bodelning, har frun rätt att kräva tillbaka pengarna? Har hennes föräldrar rätt till det? Har hon rätt att hävda att möbler etc är hennes? Jag har inte råd med advokatkostnader och behöver veta ungefär hur mina rättigheter ser ut.Stort tack för eventuell hjälp
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor!För att svara på din fråga kommer jag använda mig av gåvolagen och äktenskapsbalken (förkortas ÄktB).Har frun rätt att kräva tillbaka pengarna?För att svara på denna fråga krävs en kort redogörelse för vissa regler om bodelning vid skilsmässa. Vid en bodelning ska giftorättsgodset ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset är värdet av den egendom som kvarstår efter vissa skulder räknats av och ska delas lika mellan er makar (11 kap. 2 § och 3 § ÄktB). Från giftorättsgodset undantas sådant som utgör enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). En make får också i skälig omfattning undanta personliga presenter (10 kap. 2 § ÄktB).Eftersom det i ert fall saknas äktenskapsförord och dessutom verkar saknas ett förbehåll om att gåvan ska utgöra fruns enskilda egendom så ska gåvan ingå i bodelningen som giftorättsgods och frun kan inte kräva tillbaka den.Har hon rätt att hävda att möbler etc. är hennes?Även möbler ingår i en bodelning som giftorättsgods såvida de inte gjorts till enskild egendom antingen via äktenskapsförord eller förbehåll vid gåva. Om möblerna inte utgör enskild egendom har frun inte rätt till möblerna som om de vore endast hennes. Här bör du vara medveten om att hon, precis som du, har rätt till sin andel av giftorättsgodset där möblerna ingår om de inte är enskild egendom.Har fruns föräldrar rätt att kräva tillbaka pengarna?Är en gåva fullbordad har man inte längre någon rätt att kräva tillbaka gåvan (1 § gåvolagen). En penninggåva, som det ju är fråga om här, fullbordas när gåvan har kommit i mottagarens besittning (2 § gåvolagen). Av den information du givit verkar ni vara i besittning av de gåvor ni fått av fruns föräldrar och de kan därför inte kräva tillbaka pengarna.Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,