Kan jag kräva mer i underhållsbidrag av den andra föräldern?

2019-11-10 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag har och har haft min nu 14 åriga son på heltid sedan han varit ca 4 år.Pappan träffar sonen väldigt sällan. Typ 1v om året, nu mer sällsynt. Jag får ett underhåll av honom på 1573 i månaden.Genom alla år har han ALDRIG ställt upp med en krona till ngt till sonen. Dvs högre kostnader, som elektronik kläder aktiviteter, försäkring på sonen osv. Han anser att jag har ett underhåll, så jag ska betala allt. Han tjänat 725'000 om året och jag 300.... Han är gift. Och jag själv.Nu fyller sonen 15 i april och vill ha körkort och moped, och jag saknar dom pengarna, vilket gör att jag mår dåligt.Har jag rätt att kräva mer av honom? I såfall hur går jag till väga? Tack på förhand
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du är missnöjd över underhållet som pappan betalar, och att du undrar om du kan kräva att han ska betala mer och i sådant fall hur. Är det i huvudsak moped och körkort som är den största kostnadsboven i fråga, kanske det är aktuellt med en samförståndslösning kring enbart den kostnaden.Jag kommer först att beskriva mer generellt hur reglerna om underhållsskyldighet ser ut, och sedan vad du kan göra om du vill att pappan ska betala mer i underhåll.Allmänna regler om underhållsskyldighetReglerna om föräldrars underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB) 7 kap. Båda föräldrar ska svara för underhåll åt barnet. Hur mycket som föräldrarna ska betala i underhåll bestäms med hänsyn barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, men även till bl.a. barnets egna inkomster och tillgångar (FB 7 kap. 1 §).För underhållskostnaderna ska föräldrarna sinsemellan ansvara efter sin egna förmåga (FB 7 kap. 1 § tredje stycket). Denna bestämmelse innebär att underhållsskyldigheten fördelas mellan föräldrarna i relation till respektive förälders ekonomiska förmåga.Underhållsbidraget fastställs genom dom eller genom avtal (FB 7 kap. 2 § andra stycket). När underhållsbidrag bestäms får den förälder som är skyldig att betala underhållsbidraget, i detta fall pappan, förbehålla sig ett belopp för eget, sammanboende makes och hemmavarande barns underhåll (FB 7 kap. 3 §). Det finns inget fast belopp för hur mycket underhåll en förälder är skyldig att betala, utan det hela bestäms utefter barnets kostnader och föräldrarnas egna inkomster och utgifter. Avtal om underhållsbidragBarns kostnader och utgifter förändras i takt med att de blir äldre, det är därför möjligt att ett ökat underhållsbidrag kan vara aktuellt när sonen blir äldre. Något du kan göra är att räkna ut sonens och dina egna inkomster och utgifter, för att beräkna vad du själv anser skulle vara ett rimligt underhållsbidrag från pappans sida. Beakta även skillnaden i din och pappans inkomster för att komma fram till en rimlig kvotdelning för hur mycket ni ska ansvara sinsemellan för sonens underhåll. För detta kan du kan ta hjälp av beräkningsverktyget på Försäkringskassans hemsida, som du hittar här. Du och sonens pappa kan, mot bakgrund av dina beräkningar, avtala om ett annat belopp på eller annan fördelning av underhållsbidraget. I länken ovan finns en avtalsmall ni kan använda för detta.Väcka talan i domstolÄr det inte möjligt för er att nå en samförståndslösning, kan du väcka talan om underhållsbidrag hos tingsrätten. Då får domstolen bedöma om pappan ska betala mer i underhållsbidrag. Talan ska väckas i den ort där pappan har sin hemvist (FB 7 kap. 12 §). Du kan läsa mer om hur du går vidare med en sådan stämning här. I en stämningsansökan är det viktigt att ange vad du yrkar, d.v.s. vad du kräver. Det är också viktigt att du anger vad du har för grund för yrkandet. Som grund kan du ange de beräkningar du tagit fram avseende sonens kostnader, din och sonens pappas inkomster respektive utgifter. Tänk på att det ingår en avgift för att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Underhåll för barn som bor mestadels hos ena föräldern

2019-10-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Följande situation undrar jag om det faktiskt är så att den är juridisk rätt:Jag har två barn under 18 år som bor stadigvarande hos deras pappa iom att jag valt att flytta till annan ort för att studera (Jag bor i Halmstad och barnens pappa bor i Stockholm).Barnen går i skola och dagis i Stockholm vardagar och är varannan helg med deras pappa. Varannan helg och lov bor barnen hos mig. Som den ekonomiska situationen är nu är att iom att det är jag som flyttat. Jag betalar samtliga resekostnader, jag betalar underhåll och barnens pappa får bägge barnbidragen. Min känsla /uppfattning är att detta kan inte vara rimligt. Att jag som endast har studiemedel ska betala/ge barnbidrag till barnens pappa som är ekonomisk oberoende. Innan jag började studera hade jag ett välbetalt jobb, vilket gör att jag skattemässigt "har" bra inkomst. Barnens pappa har eget företag samt ärvt stora summor pengar. Vilket gör när man endast tittar på våra löner, är det jag som "tjänar" mest. Är systemet så fyrkantigt? Att det bara tar hänsyn till lön och att jag inte kan hävda / visa på någon regel i denna orimliga situation. Att jag ska betala till någon som har mycket starkare ekonomi än jag själv?Allt gott och tack för er kunskap!!Med vänlig hälsning
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Vem ska få barnbidragen?Regler om barnbidrag finns i socialförsäkringsbalken (SFB) och föräldrabalken (FB). När föräldrar som inte bor tillsammans har gemensam vårdnad om ett barn ska bidraget lämnas med hälften till vardera förälder vid växelvist boende (16 kap 7 § punkt 2 SFB ). Bor barnet däremot huvudsakligen hos den ena föräldern och denne gör en anmälan om det hos Försäkringskassan betalas hela bidraget till den föräldern (16 kap 7 § punkt 1 SFB). Bidraget är nämligen tänkt att gå till den förälder som har barnen hos sig mesta delen av tiden och därför sannolikt har större kostnader för vårdnaden av barnen. Utifrån det du beskriver låter det därför helt rätt att barnbidragen går till pappan, eftersom barnen bor huvudsakligen där. Dina chanser att få barnbidragen utbetalade till dig bedömer jag tyvärr som väldigt små, eftersom du för att få till en ändring måste kunna göra sannolikt för Försäkringskassan att barnen bor växelvist (16 kap 8 § SFB) – vilket blir svårt då de har sitt huvudsakliga boende hos pappan. Du behöver betala underhållHuvudregeln är att båda föräldrarna ska betala underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga, 7 kap 1 § stycke 1 FB. Tanken är att föräldrarna sinsemellan ska ta del var och en efter sin förmåga, 7 kap 1 § stycke 3 FB. Eftersom barnen bor huvudsakligen hos pappan behöver han inte betala något underhåll till dig, utan han anses uppfylla sin del av underhållet genom de kostnader det medför för honom att ha barnen boende hos sig. Att du ska betala underhållsbidrag beror på att du har ansvar för barnens försörjning även om de inte bor hos dig. Hur stort underhållsbidrag du ska betala till pappan kan ni komma överens om antingen genom att själva avtala om det, eller genom dom.Vid bestämmande av underhållsbidrag råder som huvudregel avtalsfrihet, vilket innebär att ni själva kan komma överens om vad som är en lämplig uppdelning. Det finns ingen regel som säger att ni måste utgå från förra årets deklarerade inkomst, utan det är era faktiska inkomster och utgifter som bör ligga till grund för underhållsbidraget. Här kan såklart förra årets deklaration vara till hjälp, men den behöver inte användas. Vad gäller att barnens pappa har andra tillgångar som stärker hans ekonomi än lönen kan det påverka. Till inkomster bör nämligen även kapitalinkomster räknas. Är pengarna han ärvt exempelvis investerade i aktier som han får utdelning från är detta någonting som räknas som kapitalinkomst och i så fall ska påverka hur stor del av underhållet han ska stå för. För att veta hur mycket du bör betala i underhåll till pappan för barnen måste ni räkna ut barnens kostnader samt dina och barnens pappas inkomster och utgifter. Till era inkomster och utgifter räknas som sagt utöver lön även kapitalinkomster. I barnens kostnader dras barnbidragen av, vilket innebär att den summa ni tillsammans ska betala i underhåll för barnen blir mindre. Eftersom jag inte vet vad ni har för inkomster och utgifter är det svårt för mig att ge något förslag på hur stort underhållet bör vara. För att få förslag på vad som är rimligt kan jag dock rekommendera försäkringskassans verktyg för att räkna ut ett lämpligt bidrag. Möjlighet finns även att boka in ett personligt möte med en handläggare för att få hjälp med uträkningen av underhållsbidraget. Båda tjänsterna är kostnadsfria.Underhållsbidraget kan minska vid tillfälligt boende hos digDu nämner att barnen brukar bo hos dig under lov. Bra för dig att känna till då är att du kan ha rätt att göra avdrag på det underhållsbidrag du betalar de månader som barnen bor tillfälligt hos dig. Detta gäller månader då barnen sover hos dig:- minst fem nätter i sträck, eller- minst sex nätter under en kalendermånad (dessa behöver inte vara i sträck). För detta får du göra avdrag med 1/40 per dag av det belopp du betalar varje månad. Exempelvis: Betalar du 2000 kr i underhållsbidrag/per barn och barnen bor tillfälligt hos dig får du göra avdrag med 50 kr per barn och dag.Vem ska betala resorna?I en situation som din, där du och pappan bor på olika orter så att resor krävs, är huvudregeln att den förälder som inte bor tillsammans med barnet (d v s du i denna situation) ska stå för huvuddelen av kostnaderna som uppstår. Är avståndet över 10 mil och resorna innebär kostnader av betydelse ska dock även boendeföräldern bidra i mån av vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomi och omständigheterna i övrigt. För att boendeföräldern ska bidra krävs dessutom att den andra föräldern (du) har en godtagbar anledning för flytten, men det låter det som eftersom du flyttat för att kunna studera. På din beskrivning låter det därför som att det kan bli aktuellt att pappan till viss del ska bidra ekonomiskt till resorna. Hur stor del han bör bidra med räknas ut på samma sätt som när man beräknar underhållsbidrag, och ni kan därför även här utgå från försäkringskassans beräkningsverktyg för att få fram hur stor andel du respektive han ska stå för av barnens kostnader. Om ni inte kan komma överensOm ni inte kan komma överens om hur fördelningen av underhållsbidrag ska se ut eller om du anser dig sakna förmåga att betala det finns möjlighet att pappan istället får underhållsstöd från försäkringskassan, som du i din tur betalar tillbaka till försäkringskassan helt eller delvis. Om det landar i underhållsstöd kommer bestämmandet av hur mycket du ska betala till försäkringskassan dock bero på din taxerade inkomst. Eftersom din taxerade inkomst är högre än din nuvarande är detta med andra ord ingen optimal lösning för dig.Ett alternativ är därför att istället vända er till kommunen för samarbetssamtal. Där kan ni få hjälp att komma överens om ett underhållsbidrag. Som jag nämnde ovan råder avtalsfrihet, och ni är därför fria att komma fram till den överenskommelse ni vill så länge båda är nöjda med den. Ytterligare ett alternativ är att ta kontakt med ett juridiskt ombud och vända sig till tingsrätten för att be denna fastslå ett underhållsbidrag i dom. Tingsrätten brukar använda sig av så aktuell information som går när den fastställer underhållsbidrag genom dom. SammanfattningsvisAtt båda barnbidragen går till pappan är riktigt eftersom barnen huvudsakligen bor där. Detta räknas dock av från den summa som anses vara barnens behov, och alltså vad ni ska betala i underhåll. Gällande din skyldighet att betala underhållsbidrag finns den eftersom ni har en gemensam underhållsskyldighet och pappan anser uppfylla sin genom att ha barnen boende där större delen av tiden. Kring själva underhållsbidragets storlek kan det finnas anledning att minska detta om din inkomst gått ned kraftigt. Jag föreslår att ni använder försäkringskassans verktyg för att räkna ut en rimlig fördelning. Denna fördelning bör ni sedan applicera även på resekostnaderna. Kan ni inte komma överens finns alternativen underhållsstöd, samarbetssamtal hos kommunen för att försöka komma överens om ett underhållsbidrag eller att gå vidare till domstol som får besluta om ett underhållsbidrag genom dom. Förslagsvis tar du i detta fall hjälp av en jurist. Är du intresserad av vidare juridisk hjälp är du välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.seså återkommer jag med information om hur vi kan hjälpa dig och kostnad.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Är det rätt att en förälder ska stå för alla kostnader och betala underhåll vid delad vårdnad?

2019-10-29 i Underhåll
FRÅGA |Min sambo har delad vårdnad på två pojkar. Dom är folkbokförda hos modern, men dom bor växelvis hos båda föräldrarna. Pojkarna är oftare hos oss än hos modern och den älste som är 12 år väljer nästan alltid att vara kvar hos oss. Vi står för i stort sett alla utgifter, så som skolavgift, sport och fritid, kläder leksaker osv. Detta är tack vare att modern inte jobbar utan får istället socialbidrag så dom får mycket sällan någon hjälp eller stöd utav henne ekonomiskt. Barnbidraget är nu delat på hälften men det efter en ca 1 årig konflikt, då hon ansåg att hon behövde dom pengarna mer. Nu har modern varit i kontakt med försäkringskassan och dom I sin tur kräver min sambo på underhållsstöd. Det är ca 3500 i månaden som vi ska betala till försäkringskassan. Han har varit i kontakt med fk utan att få någon hjälp och han har överklagat den första fakturan som vi fick utan framgång. Det blir ord mot ord då hon påstår att vi sällan har barnen och det är svårt att motbevisa annat än att vi har någorlunda koll på hur ofta dom har varit hos oss. Fk anser att vi ska betala underhåll då det är en ekonomisk skillnad mellan mamman och pappan, då han jobbar heltid och har en lön på ca 20-25000/mån. Men är det verkligen rätt att vi ska behöva stå för alla kostnaderna plus underhåll?
Erika Redelius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om underhållsskyldighet finns i 7 kap föräldrabalken (FB). Underhållsstöd regleras i 17-19 kap socialförsäkringsbalken.Om rätten till underhållsbidrag och underhållsstödNär det bestäms om underhåll ska utdömas tas hänsyn till respektive förälders ekonomiska förmåga (7 kap 1 § FB). Vid delad vårdnad och boende är målet att barnen ska ha en liknande ekonomisk situation oavsett vilken förälder de bor hos för tillfället, och underhållsbidrag kan då i vissa fall dömas ut i situationer som er. Underhållsstöd brukar dömas ut i fall där den förälder som anses behöva betala underhåll inte gör det. Den föräldern blir då istället återbetalningsskyldig till försäkringskassan. Ni kan läsa mer om underhållsstöd på försäkringskassans hemsida. Ändra barnens folkbokföringOm barnen inte tillbringar särskilt mycket tid hos sin mor och hennes ekonomiska belastning är liten så bör det påverka hennes rätt till underhåll. Detta kan, som du säger, ibland vara svårt att bevisa. Ni skulle kunna väcka talan om boende, med målet att ändra barnens folkbokföring till er. Om ni gör detta är domstolen tvungen att göra en utredning av situationen, och det bör inte längre stå ord mot ord (6 kap 19 § FB). Lyckas ni vinna talan upphör också möjligheten för modern att få underhållsstöd. Mer om bedömningen för barns folkbokföring går att hitta på skatteverkets hemsida. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är jag skyldig att avstå halva min lön under skilsmässa?

2019-10-25 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Vi är i skilsmässa men lever fortfarande under samma tak samt äger formellt huset tillsammans. Vi arbetar båda två men jag tjänar mycket mer än min fru och hittills har vi delat alla kostnader och inkomster lika. Min fråga är om jag är skyldig att fortsätta dela min lön lika trots att vi är i skilsmässa?
Johannes Weister |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledning och allmänna förutsättningarDin fråga rör makars underhållsskyldighet och regleras av äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Fram till dess ert äktenskap är upplöst genom dom gäller ÄktB:s regler för makarna, se 1 kap. 1 och 5 §§ samt 5 kap. 6 § ÄktB. Jag utgår ifrån att ni är under betänketid eller att dom åtminstone inte vunnit laga kraft.UtredningHörnstenarna för makars ekonomiska förhållanden stadgas i 1 kap. 3 och 4 §§ ÄktB: "Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder"; samt: "Makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden skall kunna bedömas". Ovanstående stadganden förtydligas sedan i 6 kap. ÄktB. Enligt 1 § ska makarna, efter förmåga, bidra till deras gemensamma och personliga behov. Om en makes medel inte räcker till för sitt personliga behov eller betalningar denne gör som rör familjens underhåll kan den andre maken bli skyldig att skjuta till pengar, 2 §. Till gemensamma behov räknas ex. mat och hem och till personliga t.ex. kläder och hygien, men även ideella krav som fritidsintressen, ex. deltagande i föreningsliv.Dessa regler bygger på tanken att makarna ska leva på en likvärdig ekonomisk standard och bidra till äktenskapet efter förmåga.SlutsatsSåledes är din underhållskyldighet nu densamma som innan ansökan, eller talan, om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten. Huruvida den omfattar att du alltid måste ställa just hälften av din lön till förfogande beror således på vad den brukar gå åt till. Du behöver nämligen inte utge mer än vad som rimligen kan krävas med hänsyn till 6 kap. 1 och 2 §§ ÄktB för att ni ska leva på samma ekonomiska standard.Hoppas det här var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Underhållsstöd till barn

2019-10-31 i Underhåll
FRÅGA |HejMin man vill betala underhållsbidrag direkt till barnens mamma istället för att betala underhållsstöd genom försäkringskassan. Min man tjänar bara hälften så mycket som barnens mamma.Hon ansökte om underhållsstöd för mer än ett år sedan utan att ens prata med min man. Eftersom han var arbetslös under denna tid hade han inte råd att betala eftersom Fk räknar på inkomst två år tillbaka i tiden. Han har nu en skuld på nästan 50 000kr. Vi hade fått veta att man kan med hjälp av en beräkningsmodell hos Fk fastsälla ett rättvist underhållsbidrag och hade en muntlig överenskommelse med barnens mamma som gjordes på en av henne anlitad advokats kontor. När vi kontaktar honom så säger han bara att han inte företräder henne längre.Vi har gjort beräkningen eftersom hon uppgett inkomst och utgifter. Vi har även upprättat Fks avtal som försäkrar att min man kommer att betala underhållsbidraget men helt plötsligt vill hon inte samarbeta längre och vägrar att skriva på avtalen. Fk säger att dom inte kan göra något om hon vägrar.Hur ska vi gå till väga för att få till ett rättvist underhållsbidrag? Måste/kan vi stämma henne och låta tingsrätten avgöra?
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag till barn.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7:10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7:1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Vad ska jag göra när underhållsbidraget inte kommer in i rätt tid?

2019-10-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej ! Har ett domslut på att underhållsbidrag ska betalas ut till mig omedelbart då den andre partnern får sin lön, vilket är den 27:e varje månad samt den 25:e om 27:e infaller på en helg. Han har det inte som automatisk överföring då han hävdar att lönen kommer olika datum. Han betalar underhållet, men inte på lönedagen, oftast kommer det mig tillhanda den 28,29,30:e varje månad vilket ställer till det då jag har räkningar som ska iväg den 28:e. Jag får påminnelser på dessa då underhållet ej kommer in vilket medför att täckning saknas på mitt konto. Hur gör jag för att få underhållet i tid då detta är ohållbart för mig.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du kan ansöka om underhållsstöd Om underhållsbidrag inte inkommer i rätt belopp eller rätt tid kan man ha rätt till underhållsstöd från Försäkringskassan (18 kap. 9 § socialförsäkringsbalken). Vad som är "rätt tid" kan bedömas utifrån vad som står i en eventuell dom eller ett avtal om underhållsbidrag. Underhållsstödet utgörs av ett fast belopp som räknas fram utifrån barnets ålder och kan alltså många gånger vara lägre än själva underhållsbidraget. Poängen med möjligheten till underhållsstöd är dock att barnet ska kunna garanteras en viss miniminivå av underhåll. Försäkringskassan vänder sig sedan till den underhållsskyldige för att få tillbaka pengarna (19 kap. 2 § socialförsäkringsbalken).I det här fallet säger domen att den andre ska betala ut underhållsbidraget senast den 27:e. Att han inte gör det innebär således att bidraget inte inkommer i rätt tid, vilket i sin tur gör dig berättigad till underhållsstöd. Du ansöker om detta på Försäkringskassans hemsida och på så sätt garanteras du att en viss del av underhållsbidraget kommer in i tid. Alternativet är att ansöka om verkställighet hos Kronofogden, men eftersom problemet handlar om att underhållsbidraget blir försenat mellan 1-3 dagar så tror jag inte Kronofogden i egentlig mening kan göra så mycket eftersom deras handläggningstid antagligen kommer göra att det inte blir så stor skillnad i slutändan. Vänligen,

Hur kräver man in obetalt underhållsbidrag

2019-10-27 i Underhåll
FRÅGA |HejVi har en dotter född -08.Gemensam vårdnad, jag har boende. Mamman bor 12 mil bort. Dottern där ca 3 av 5 helger.Jag upptäckte av en slump att hon hoppat över vissa månader att betala underhåll. Kontaktade banken och fick kontoutdrag 3 år bakåt.Ringde F-kassan som bara kan hjälpa mig en månad bakåt. Hon hänvisade till kommunens familjerätt.Dom kan inte hjälpa mig!Kan man göra så??Helt enkelt skita i att betala och komma undan med det!?Vad göra?
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!UnderhållsstödTill att börja med kan konstateras att Försäkringskassan via så kallat underhållsstöd kan se till att du får underhållsbidraget betalt direkt från Försäkringskassan om den underhållsskyldige inte själv sköter sina inbetalningar, varvid de kräver motsvarande belopp i återbetalning från den underhållsbidragsskyldige föräldern. Besök Försäkringskassans hemsida för vidare information om hur du ansöker om underhållsstöd.UnderhållsbidragGällande frågan om den underhållsskyldige mamman kan undgå barnets rätt till underhållsbidrag så kvarstår betalningsskyldigheten i upp till fem år från förfallodagen (7 kap. 9 § första stycket föräldrabalken (FB)). Underhållsbidraget ska som huvudregel betalas i förskott för kalendermånad (7 kap. 7 § första stycket FB).Att kräva in underhållsbidragetFrån din frågeställning förefaller det som det rör sig om uteblivna betalningar som sträcker sig tre år bakåt i tiden varvid betalningsskyldigheten fortfarande kvarstår för de uteblivna betalningarna. I första hand skulle jag rekommendera att försöka kontakta mamman och nå en samförståndslösning om betalning av skulden. I andra hand om det ej är möjligt behöver du gå vidare till att ansöka om utmätning för den obetalda skulden hos Kronofogdemyndigheten för att kunna kräva in barnets underhållsbidrag. För vidare information om utmätning och hur ansökan går till hänvisar jag dig vidare till Kronofogdemyndighetens hemsida.För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning

Kan jag bli skyldig att betala min partners boende under betänketid?

2019-10-25 i Underhåll
FRÅGA |Jag och min partner ska skilja oss och har betänketid till 17/2-20 på grund av att vi har ett gemensamt barn på 3 år. Vi har en gemensam bostadsrätt med ett gemensamt lån på 50% var. Vi ska sälja bostadsrätten och har skrivit på ett mäklaruppdrag. Både jag och min partner har lyckats få varsin hyresrätt, min partner flyttar 1/12-19 och jag 1/3-20. Nu har det uppstått en konflikt gällande ekonomin. Jag har önskat att bo kvar i vår gemensamma bostadsrätt till dess att jag flyttar då vi har delad vårdnad och jag behöver ha ett fast boende för att kunna ta hand om vårt barn varannan vecka. Jag har sagt att jag står för hyran samt min lånedel (amortering samt ränta) och att jag kan lägga ut pengar för min partners lånedel och ta tillbaka dom pengarna vid eventuell vinst på lägenheten. Vi var muntligen överens om detta först men nu har min partner ändrat sig. Hon säger nu att jag har skyldighet att betala för min del av vårt gemensamma boende samt även för halva hennes hyresrätt från 1/12-19? Stämmer det? Hyresrätten står i hennes namn samt införskaffades efter vi ansökt om skilsmässa.Jag förstår att jag inte kan tvinga min partner att behålla vårt gemensamma boende men vi har inte påbörjat försäljningsprocessen än och vet inte när vi hittar en köpare. Till saken hör att min partner tjänar mer än mig och jag har inte någon ekonomisk möjlighet till att betala för halva vårt gemensamma boende, eller hela boendet under tiden jag bor kvar och för halva hennes hyresrätt. Vad gäller?
Johannes Weister |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledning och allmänna förutsättningarJag förutsätter att ni är gifta, alternativt fortfarande är registrerade partners enligt lagen om registrerat partnerskap (1994:1117), vilket medför att äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) tillämpas på ert förhållande. I svaret kommer jag i allmänhet prata om makar eftersom det harmonierar med lagtexten; hoppas det känns okej!Eftersom ni under betänketiden fortfarande är makar tillämpas samtliga bestämmelser i ÄktB.UtredningHörnstenarna för makars ekonomiska förhållanden stadgas i 1 kap. 3 och 4 §§ ÄktB: "Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder", samt "Makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden skall kunna bedömas". Ovanstående stadganden förtydligas sedan i 6 kap. ÄktB. Enligt 1 § ska makarna, efter förmåga, bidra till deras gemensamma och personliga behov. Om en makes medel inte räcker till för sitt personliga behov eller betalningar denne gör som rör familjens underhåll kan den andre maken bli skyldig att skjuta till pengar, 2 §. I fall där makar bor isär kan den ene maken att betala underhållsbidrag till den andre, 6 §. Dessa regler bygger på tanken att makarna ska leva på en likvärdig ekonomisk standard och bidra till äktenskapet efter förmåga.Utifrån vad som sägs i din fråga kan du därför aldrig anses skyldig att utge underhåll till din partner som går utöver din ekonomiska förmåga. Särskilt inte eftersom du angett att hon tjänar mer än vad du gör.RådJag hoppas att du med denna kunskap kan komma överens med din partner om en uppdelning av ekonomin som fungerar. Frågan bör i absolut sista hand avgöras av domstol eftersom det kommer bli oproportionerligt dyrt och tidskrävande. För det fallet rekommenderar jag att du tar hjälp av en jurist.Hoppas det här var till hjälp!Med vänlig hälsning,