Rätt till underhåll innan skilsmässan vunnit laga kraft

2018-07-17 i Underhåll
FRÅGA |I vad mån har makan och barnen rätt till underhåll fram till skilsmässan vunnit laga kraft?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande underhållsskyldighet regleras i äktenskapsbalken och föräldrabalken. Jag tolkar frågan som att du undrar om makan och barnen har rätt till underhåll under betänkningstiden, dvs. innan skilsmässan vunnit laga kraft.Makans rätt till underhåll Huvudregeln enligt föräldrabalken är att vardera make ska stå för sin egna försörjning efter en skilsmässa (6 kap. 7 § äktenskapsbalken och 1 kap 3 § äktenskapsbalken). Under betänketiden har skilsmässan inte trätt i kraft, och makarna är juridiskt sett fortfarande gifta, vilket innebär att underhållsskyldigheten fortfarande gäller. Makarna ska därför gemensamt bidra till kostnader och personliga behov utefter efter sin förmåga, samt leva på samma ekonomiska standard som innan de ansökte om skilsmässa (6 kap. 1 § äktenskapsbalken). Barnens rätt till underhållVad gäller barnen så förutsätter jag en gemensam vårdnad. Bor barnet under betänketiden hos en av föräldrarna så, är den andra föräldern underhållsskyldig (7 kap. 2 § föräldrabalken). Det går därmed inte att undkomma en underhållsskyldighet endast för att skilsmässan ännu inte vunnit laga kraft.Sammanfattningsvis så kan det sägas att underhållsskyldigheten består både till makan och barnen på samma sätt som innan begäran om skilsmässa gjordes. När skilsmässan vunnit laga kraft ändras förhållandena och undehållsskyldigheten för makan upphör. Underhållskyldigheten för barnet upphör dock inte förräns barnet fyllt 18 år.Vänligen,

Underhållsskyldighet vid växelvis boende

2018-07-15 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag och min exman har barn som bor växelvis. Vi har alltid delat lika på barnens kostnader trots att jag tjänar betydligt mindre än honom. Har jag rätt att kräva att han ska betala en större del och hur går man i så fall tillväga? Hur stor skillnad i inkomst ska det vara för att den ena ska betala mer än den andra?Mvh
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrars underhållsskyldighet gentemot sina barnDen grundläggande bestämmelsen om föräldrars underhållsskyldighet finns i Föräldrabalken 7 kap. 1 § (FB). Enligt bestämmelsen ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Detta gäller oavsett om föräldrarna bor tillsammans med barnet eller inte. Barnets behov kan variera beroende på en rad faktorer såsom ålder, hälsotillstånd, begåvning och intresseinriktning, men också efter yttre faktorer såsom föräldrarnas allmänna ställning och villkor. Det är emellertid föräldrarnas ekonomiska förhållanden som ytterst bestämmer omfattningen av deras underhållsskyldighet.Den vanligaste formen av underhållsbidrag regleras i FB 7 kap. 2§ där det framgår under vilka omständigheter en förälder är skyldig att betala underhållsbidrag om denne inte bor varaktigt tillsammans med barnet. Bestämmelsen är alltså inte tillämplig i ert fall. Vid växelvis boende anses barnet nämligen bo varaktigt tillsammans med båda föräldrarna.Skyldighet att betala underhållsbidrag vid växelvis boendeVad gäller underhållsbidrag finns dock en kompletterande regel i FB 7 kap. 6§ som föreskriver att, om annan än den som enligt 2 § har att betala underhållsbidrag försummar sin underhållsskyldighet, kan rätten ålägga den försumlige att betala underhållsbidrag till barnet. Det krävs alltså att din exman kan anses försumma sin underhållsskyldighet. En central princip är att barnet ska ha likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om dessa inte lever tillsammans. Barnet ska därför ha rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har och, vid växelvis boende, inte endast under den tid barnet bor med föräldern. Att en förälder fullgör sin underhållsskyldighet under tiden barnet bor hos denne utesluter inte att föräldern kan anses försumlig i den mening som avses i FB 7 kap. 6§, om barnet under den tid det bor hos den andre inte får det underhåll från föräldern som det är berättigat till (se NJA 2013 s. 955).Svaret på din fråga är alltså att om du inte kan tillgodose det underhåll barnen har rätt till enligt FB 7 kap. 1§ som jag redovisat ovan (vilket kan variera och som är omöjligt att svara på utan fler uppgifter) så ska din exmake som har ett större ekonomiskt utrymme åläggas att betala underhållsbidrag till barnet enligt FB 7 kap. 6§. Det är alltså inte skillnaden i inkomst som är avgörande utan först och främst i vilken grad ni är underhållsskyldig gentemot era barn och ifall du på egen hand kan tillgodose det underhåll som de har rätt till. Hoppas att du fått viss vägledning av mitt svar. Vill du ha ytterligare hjälp så råder jag dig att boka tid med en av Lawlines jurister, vilket du kan göra här. Vänligen,

Min make och jag ska kanske skiljas, har han rätt att bo kvar tills dess att han hittar eget boende trots att jag vill att han flyttar ut nu?

2018-06-30 i Underhåll
FRÅGA |Jag och min man skall ev. Skilja oss.Jag äger ensam huset och vi har äktenskapsförord. Inga problem med detta. Inga gemensamma barn.Men min fråga är att om jag vill att han flyttar ut omgående så säger han att han har rätt att stanna kvar i huset tills han finner ett eget boende, stämmer detta?
Beatrice Krig |Hej! Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. De regler som ligger närmast till hands för att besvara denna fråga återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB) och främst dess 6:e kapitel som handlar om makars ekonomiska förhållanden samt 14:e kapitel som handlar om skilsmässemål. Även regeln i ÄktB 7 kap. 4 § 1 p är relevant här eftersom den stadgar att huset är att betrakta som er gemensamma bostad, även om du ensamt äger det. En domstolsprövning om vem som får bo kvar i den gemensamma bostaden kräver att ansökan om skilsmässa gjorts En domstol kan i ett skilsmässemål till exempel besluta om vem av makarna som får bo kvar i den gemensamma bostaden till dess att skilsmässan gått igenom och bodelning sker. För att domstolen ska kunna pröva vem som får bo kvar i den gemensamma bostaden krävs: att ni väckt talan om skilsmässa och att någon av er har yrkat på en sådan prövning. (ÄktB 14 kap. 5 §)Eftersom du säger att ni eventuellt ska skiljas tolkar jag det som att ni i nuläget inte väckt talan om skilsmässa (= ansökt om skilsmässa). Därmed kan inte en domstol besluta om detta, och följden blir att ni båda har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden tills vidare. Makars skyldighet att tillgodose varandras gemensamma och personliga behov Det ovannämnda stämmer också överens med de skyldigheter makar har gentemot varandra enligt 6:e kapitlet. Där stadgas att makar bör leva efter samma ekonomiska standard och att de har ett ansvar att tillse varandras gemensamma och personliga behov, ÄktB 6 kap. 1 §. I enlighet med detta har ni i egenskap av makar exempelvis ett ansvar för att se till att båda har någonstans att bo. Saknar han annan bostad ska han därmed ha rätt att bo kvar i huset tills han hittar eget boende eller i alla fall någon annanstans att bo, förutsatt att ni alltså ännu inte väckt talan om skilsmässa och yrkat på att domstolen ska pröva vem som får bo kvar. Sammanfattningsvis är svaret att han har rätt att bo kvar tills dess att han hittat ett eget boende. Detta gäller utefter de förutsättningar du givit och min tolkning att ni ännu inte har väckt talan om skilsmässa. Då finns ingen möjlighet för rätten (efter yrkande från någon av er) att pröva vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden fram tills bodelning sker, ÄktB 14 kap. 5 §. Ni har därmed en fortsatt skyldighet som makar att tillgodose varandras gemensamma och personliga behov, såsom att ha någonstans att bo, ÄktB 6 kap. 1 §. Vänligen,

Ändring av underhållsbidrag samt vad gäller vid hämtning och lämning.

2018-06-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har en dotter o jag o pappan är separerade sedan några år tillbaka.Han betalar 1573 i underhåll varje månad, nu hade han tösen 1 v i sträck o drog av 245 kr på underhållet. Har läst att han har rätt till detta.Han tjänar ca 600-650 000 om året o jag 348 000 om året.Kan jag få mer i underhåll utav honom då och hur går jag till väga? Vad gäller vid hämtning o lämning?Vem ska hämta o lämna? Vi har gemensam vårdnad o han är umgängesförälder varannan helg
Alexia Kavaleff |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beräkning av underhållsbidragVarje förälder ska svara för barnets underhåll med utgångspunkt i vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och de båda föräldrarnas ekonomiska förmåga (7 Kap. 1 § Föräldrabalken). En förälder ska betala underhållsbidrag om denne inte har vårdnaden om barnet eller om barnet inte varaktigt bor hos föräldern. Barnets far ska alltså betala underhållsbidrag åt barnet. Underhållsbidraget fastställt genom dom eller avtal (7 Kap. 2 § Föräldrabalken).Ifall du anser att du behöver mera bidrag för täcka ert barns kostnader kan du avtala om det med barnets pappa. Jag rekommenderar att ni upprättar ett skriftligt avtal eftersom det då blir lättare att bevisa vad ni kommit överens om i framtiden. Ifall ni redan har ett avtal kan ni ändra på det. Du kan även ta hjälp av försäkringskassans sidor för att ta reda på hur högt underhållsbidraget borde vara.Om ni inte kommer överens om hur högt underhållsbidraget ska vara kan du begära jämkning av det i en domstol. Detta görs om det skett en ändring i förhållandena. Ifall ni har ett avtal om underhållsbidraget kan det komma att jämkas ifall det är oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid avtalets tillkomst och förhållandena i övrigt (7 Kap 10 § Föräldrabalken). Vad gäller vid hämtning och lämning?Det finns inga uttryckliga regler om hur hämtning och lämning av barnet ska ske. Svaret går dock att utläsas ur de generella reglerna för umgänge.Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med tillgodoses. Ansvaret på att umgänget fungerar vilar alltså på båda föräldrarna (6 Kap 15 § Föräldrabalken).Sammanfattning.Sammanfattningsvis råder jag dig att ta kontakt med barnets pappa och komma överens om ändringar i underhållsbidraget och hur hämtningen/lämningen ska fungera. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Vad kan jag göra åt pappa som är borta under kvällarna då han ska ta hand om barnen?

2018-07-16 i Underhåll
FRÅGA |Min exman har våra barn varannan vecka. Funkar bra tills nyligen, då jag fick veta att han har en ny tjej och att han lämnar barnen själva hemma över natten o åker till henne i stället.Vad gäller egentligen vid växelvis boende? Är inte föräldern som barnen är hos skyldig att ta hand om barnen?8, 14 o 17 år är dem. Inte meningen att 17 åringen ska bära ansvaret heller. Tycker det borde finnas nåt man kan göra. OK att kanske lämna EN gång men att göra det flera gånger hela tiden är ju oansvarigt.
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga hittar du i föräldrabalkens sjätte kapitel som reglerar vårdnad, boende och umgänge. I lagtexten har man formulerat det som att barnet har rätt till umgänge med sina föräldrar och inte tvärtom. Om barnen vill träffa pappan är det något de ska få och ansvaret ska inte överlämnas på den äldsta. Föräldrarna ska gemensamt se till att umgängesbehovet tillgodoses på bästa sätt [6 kap. 15 § föräldrabalken]. Rätten kan besluta att ändra vårdnaden från gemensam till ensam om det är så att den ena föräldern brister i omsorgen på ett sådant vis att det medför bestående fara för barnets hälsa och utveckling. Det är svårt för mig att göra en bedömning i hur mycket deras pappa brister i omsorgen, men om det medför bestående fara för barnens hälsa och utveckling kan rätten besluta att du får ensam vårdnad.Det du kan göra är att ingå ett avtal med pappan och komma överens om umgänget. Då får du hjälp av socialnämnden i den kommun du bor i och nämnden måste skriftligt godkänna avtalet för att det ska gälla [6 kap. 15a § tredje stycket, föräldrabalken]. Om du inte vill ingå ett avtal med barnets pappa eller om han inte vill ingå något avtal kan ni få hjälp av rätten på den ort ni bor på att medla och komma fram till en gemensam lösning. I väntan på ett beslut kan rätten fatta ett tillfälligt beslut som ska gälla tills de fattat det slutgiltiga beslutet [6 kap. 20 § föräldrabalken].Hoppas du fick vägledning i hur du ska gå tillväga framöver. Hör av dig om du undrar något mer!Med vänlig hälsning,

Avdragsrätt från underhållsbidrag när barnet under viss tid vistas hos den bidragsskyldige föräldern?

2018-07-11 i Underhåll
FRÅGA |Vilka skyldigheter har man om man har ensam vårdnad? Min dotters pappa har ensam vårdnad. Är inte han skyldig att betala dotterns sommaraktiviteter vi gör, hygienartiklar, vård (alvedon osv), kläder, mat osv osv? Vi har henne 4 veckor på sommaren, ska han då inte betala för dom 2 veckor i månaden som hon är hos oss?
Fredrik Vogel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Om jag förstår din fråga rätt så undrar du dels vilka skyldigheter din dotters pappa har med tanke på att han har ensam vårdnad, och dels om pappan som vårdnadshavare är skyldig att betala viss del av de kostnader som uppkommer under den tid som dottern är hos dig?Eftersom pappan har ensam vårdnad om er dotter så utgår jag ifrån att hon också resterande del av året bor hos honom. Vårdnadsansvaret och underhållsskyldighetReglering om vårdnad över barnet finns i 6 kap. Föräldrabalken (FB). Enligt 6 kap. 2§ 2 stycket FB stadgas vilket ansvar en vårdnadshavare har för barnet. Där ingår bland annat ansvar för barnets personliga förhållanden och barnets försörjning. Föräldrars underhållsskyldighet till barnet regleras i 7 kap. FB. Där framgår att föräldrarna, oavsett om de är vårdnadshavare eller inte, ska svara för underhåll till barnet. Avgörande för underhållets storlek är barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. En förälder som inte har vårdnad om barnet och som inte heller varaktigt sammanbor tillsammans med barnet har också skyldighet att betala underhållsbidrag. Avdragsrätt för den förälder som betalar underhållsbidragI 7 kap. 4§ FB stadgas det så kallade umgängesavdraget. Det innebär att om dottern under en viss tidsperiod vistas hos dig så har du rätt att göra avdrag från det underhållsbidrag som du betalar till pappan. Av lagtexten framgår att avdragsrätten inträder om: -du har haft barnet hos dig under en sammanhängande tid av minst fem dygn eller-under en kalendermånad minst sex hela dygn. och innebär att du av din bidragsskyldighet får tillgodoräkna dig ett avdrag för varje helt dygn av barnets vistelse med 1/40 av det underhållsbidrag som för kalendermånaden gäller under tiden för vistelsen. NettoavtalNi som föräldrar kan också i förväg komma överens om hur mycket lägre underhållsbidrag du ska betala när du har dottern boende hos dig regelbundet under en längre period. Den summa som underhållsbidraget minskas med ska då under den aktuella månaden betalas genom att barnet bor hos dig. Exempel på nettoavtal Underhållsbidraget är beräknat till 1 600 kronor per månad. Ni är överens om att barnet ska vistas 10 hela dygn per månad hos dig och att underhållsbidraget därför ska minskas med 400 kronor. Det innebär att 1 200 kronor betalas kontant och 400 kronor betalas genom att barnet bor hos dig som bidragsskyldig förälder. Bedömning i det aktuella falletDu som förälder betalar underhållsbidrag till er gemensamma dotter med tanke på att du inte är vårdnadshavare och inte heller har dottern varaktigt sammanboende hos dig. Det skulle därför vara konstigt att du fortsatt ska betala fullt underhållsbidrag trots att dottern under en viss period vistas hos dig. Det är av den anledningen som du har avdragsrätt. Av frågan framgår inte om det är fyra sammanhängande veckor som dottern vistas hos dig eller om det är utspritt på flera omgångar. Oavsett så bör du gällande samtliga fyra veckor nå upp i de dagar som krävs för avdragsrätt. Det skulle då innebära att du för samtliga 28 dygn (4 veckor) som dottern vistas hos dig har rätt att för varje dygn göra ett avdrag på 1/40 av underhållsbidraget. Svaret på frågan blir således att pappan i och för sig inte ska betala för något för den tid som dottern vistas hos dig. Men att du kommer betala ett lägre underhållsbidrag de månader du når upp i avdragsrätten.Alternativt kan ni träffa ett nettoavtal, vilket jag beskrivit ovan. Hoppas svaret var till hjälp och tveka inte att höra av dig om du har ytterligare funderingar!

Vad omfattas av underhållsbidrag?

2018-06-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Läser att underhållsbidrag ska gå till bla. boende.Om barnet bara bor hos sin ena förälder och får underhåll, ska del av detta bidrag gå till att betala "hemma"?Och vad ska den förälder som barnet bor oss stå för vad gäller annat än boende?
Christoffer Tolf |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Bidraget ska således delvis, men inte enbart, gå till att betala barnets boende. Även den förälder som barnet bor hos ska utöver boendet stå för mat och fritidsintressen. De angivna kostnaderna ska fördelas föräldrarna emellan. Hoppas att du fått svar på din fråga. Om jag missförstått din fråga eller om du har fler frågor är du välkommen att återkomma. Med vänlig hälsning,

Underhållsbidrag ska utbetalas även under sommarlovet

2018-06-29 i Underhåll
FRÅGA |Underhållsbidrag under sommaren.HejMin son på 18 får underhållsbidrag av sin pappa. Sonen går på gymnasiet och har nu sommarlov.Nu får han inga pengar av sin pappa med motiveringen att han inte går i skolan på sommarlovet.Är detta rätt??? Ska jag ensam stå för sonens utgifter? Sonen har mobil som ska betalas exempelvis.
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Självklart ska underhåll betalas under hela året. Underhållsskyldigheten gäller fram tills det att barnet fyller 18 år eller tills dess att barnet har gått ut skolan (gymnasium inräknat) och senast tills det att barnet har fyllt 21 år. Eftersom din son ska fortsätta på gymnasiet i höst har inte underhållsskyldigheten upphört. (7 kap. 2 § 2 st. föräldrabalken.) Underhållsbidraget ska räcka till det som är nödvändigt för barnets grundläggande försörjning, dvs. mat, kläder, boende mm. Det ska även täcka in fritidsintressen. I dagens samhälle kan mobilkostnad vara en del av en fullgod livskvalité. Underhållsbidrag ska betalas i förskott varje månad (se försäkringskassans hemsida).Skulle du ha några fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänligen