Vad gör man om en förälder vägrar betala underhållsbidrag?

2019-05-18 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Min dotters far, som bor i Italien, har betalat underhållsbidrag i nästan 18 år nu. Han påstår nu att han inte behöver fortsätta betala eftersom att min dotter fyller 18 i Juli, så han betala det sista i April. Men jag har för mig att man skall betala tills barnet har gått klart gymnasiet, vilket då blir nästa år i denna situation. Vad gör man om han vägrar att fortsätta betala underhållsbidrag? Tack i förhand!Med vänlig hälsning
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör reglerna om underhållsbidrag vilket huvudsakligen finns att hitta i föräldrabalken (FB). Din fråga aktualiserar även socialförsäkringsbalkens regler om underhållsstöd.När upphör underhållsskyldigheten?Enligt 7 kap. 1 § st. 2 föräldrabalken upphör underhållsskyldigheten som huvudregel när barnet fyller arton år. Undantag från denna huvudregel är om barnet går i skolan även efter att artonårsdagen. Till skolgång räknas grundutbildningar som exempelvis gymnasieskolan. Detta innebär att du har helt rätt, så länge din dotter går i gymnasiet har hon rätt att få underhållsbidrag från sin far. Detta gäller dock längst till den dag som barnet fyller tjugoett år.Vad kan du göra nu?Om en underhållsskyldig vägrar att betala underhållsbidrag, finns möjligheten att ansöka om att få underhållsstöd. Det kan du göra här. Underhållsstödet för ett barn som har fyllt femton år uppgår till 1 723 kr (se 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken). För att ett barn som har fyllt arton år ska få underhållsstöd, krävs att barnet bedriver studier som bland annat ger rätt till studiehjälp. Det antar jag att din dotter gör. Barnet får dessutom inte ha ingått äktenskap, för att underhållsstödet ska kunna utgå (18 kap. 6 § socialförsäkringsbalken).Det finns dock möjligheter att kräva att din dotters far betalar underhållsbidraget. Om din dotters far absolut vägrar att betala kan du inleda en domstolsprocess. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med våra jurister som kan hjälpa dig mer detaljerat. Det kan du göra här.Jag hoppas att det svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Frågor om underhållsbidrag m.m. då ett samboförhållande tagit slut

2019-05-05 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har två döttrar på 9 och 10 år. Nu ska vi separera efter 15 år. Vi bor idag i hyresrätt, en 4:a. Bakgrund: Min f.d. sambo är höginkomsttagare och har rest under hela förhållandet. Jag har ansvarat för barnen, och från att arbetat heltid till att arbeta deltid, 70-80 % de senaste 4 åren, fr 2015. Hade hemmatjänst innan 2015 som gjorde att jag mäktade med heltid. Nya arbetet krävde mer och jag tog en lägre tjänstegrad för att lösa ut allt med barnen på egenhand och med överenskommelse med min fd sambo. FRÅGA 1. Vad har jag för ekonomiskt skydd/bidrag vid separationen nu? Det enda jag vill är att våra barn ska få samma standard hos oss båda. FRÅGA 2. Vilka rättigheter har jag som separerad med minderåriga barn? Vi är inte klara med hur mkt barnen ska var hos honom pga hans arbete. Han vill ha 50% men jag tvivlar det blir så utan med 70% hos mig. FRÅGA 3. Det här med min pensionsförlust då jag tagit barnen. Kan man få ut kompensation för pension etc. då jag mer eller mindre varit tvungen att jobba deltid, pga. hans resande? Detta har tyvärr inte sparats vid sidan av. Vi har inga direkta tillgångar utan bara individuellt sparande till våra barn samt till oss själva. Min fd sambo har lån på seb 340 000 kr, ena del av lånet ville han ha mig som medsökande, men att jag inte behövt betala av. Annars har jag själv inga egna skulder förutom csn som dras varje månad. Tacksam för svar!
Catarina Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Sambolagen (2003:376) (SamboL) är aktuell i ditt fall, för att frågorna rör en samboendeseparation. Jag förutsätter att ni inte avtalat om att bodelning inte ska ske enligt sambolagens bestämmelser eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen genom ett s.k. samboavtal, 9 § SamboL. Jag kommer därför att utgå från vad bestämmelserna i sambolagen säger.Vad har jag för ekonomiskt skydd / bidrag vid separationen? Vilka rättigheter har jag som separerad med minderåriga barn?När ett äktenskap tar slut finns regler om underhållsbidrag mellan makar, vilket regleras i 6 kap. äktenskapsbalken (1987:230). Då kan den ena maken ge underhållsbidrag under en övergångstid under/efter skilsmässan med vad som är skäligt med hänsyn till förmåga och övriga omständigheter. En sådan rättighet finns dessvärre inte i sambolagen och gäller därför inte i motsvarande mån för sambos som har separerat.Dina barn har däremot rätt till underhållsbidrag från den andra föräldern, för att du som vårdnadshavare ska kunna försörja barnen. Enligt föräldrabalken (1949:381) (FB) 7 kap. 2 § ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala ett bidrag till barnet ifall föräldern exempelvis har gemensam vårdnad men inte bor varaktigt tillsammans med den andra föräldern. Bidraget fastställs genom avtal eller dom. Underhållsskyldigheten gäller tills barnen fyllt 18 år och ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till barnens behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, FB 7 kap. 1 §.Ni får bestämma själva om din f.d. sambo ska ge underhållsbidrag och hur mycket det i sådana fall ska handla om. Som hjälp för att bestämma detta kan man använda sig av det beräkningsverktyg Försäkringskassan erbjuder, se här. Det är även möjligt att ansöka om underhållsbidrag hos Försäkringskassan ifall inte den andra föräldern vill betala. För barn upp till 11 år kan man ha rätt till 1573 kr i månaden, eller 1723 kr då barnet är mellan 11-15 år, 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken (2010:110).Kan man vid upplösandet av samboförhållandet få kompensation för pensionsförlust?Sambolagen reglerar dessvärre inte heller situationer där en sambo kan ha rätt till kompensation för pensionsförlust, utan det är något som samborna kan avtala om själva om parterna finner det nödvändigt. För makar kan sådant diskuteras i samband med fastställande av ev. underhållsbidrag, för att arbete i hemmet ibland kan påverka storleken på bidraget. Det är tillåtet att göra avsteg från sambolagens bestämmelser, med undantag för regeln i 22 § SamboL.Något om bodelningen:Det som ska ingå i en bodelning enligt sambolagen är sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, s.k. samboegendom enligt 3 § SamboL. Barnens och ert individuella sparande ingår därför inte i bodelningen, medan lånet ni båda står på torde ingå i bodelningen ifall det förvärvats för gemensam användning. Rätten till bodelning gäller i ett år, eftersom en sambo ska begära detta senast ett år efter att förhållandet tog slut, 8 § SamboL. Det är möjligt att jämka en bodelning, dvs. att den "svagare" parten får rätt till mer än hälften av samboegendomen, om det med hänsyn till förhållandet längd, sambornas ekonomiska förhållanden eller omständigheterna i övrigt är oskäligt att dela lika på egendomen, 15 § SamboL. Då görs en helhetsbedömning av samtliga omständigheter. Jämkningsregeln ska dock tillämpas restriktivt.Hoppas att du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Underhållsbidrag och ersättning

2019-04-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Min dotter har bott hos sin mamma på heltid sedan januari 2018. Sedan dess har vi legat i tvist om min dotters stadigvarande boende. Vi har nyligen förlikat. I juni ansöker min dotters mamma om underhållsbidrag. Det beviljas med en månad retroaktivt. Nu vill min dotters mamma ha underhåll för januari till april 2018. Dvs, de fyra första månaderna som min dotter bodde heltid hos henne. Jag har pratat med försäkringskassan och de hävdar att hon inte kan få den ersättningen genom dem, då de endast tillämpar en månad retroaktivt. Därför har hon nu tagit frågan med sin advokat, som i sin tur har hört av sig till min advokat med begäran. Nu är min fråga såklart om hon har rätt till den ersättningen.
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7:10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7:1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Underhåll och försäkringskassan

2019-04-30 i Underhåll
FRÅGA |Min dotter har två barn, 17 och 19 år, med sin fd sambo sedan 25 år. Samboförhållandet upphörde i maj 2018. Dottern och hennes fd sambo enades då om underhållsbidrag för barnen enligt Försäkringskassans mall dock utan att underteckna Försäkringskassans avtalsmall. Den 1 februari årligen räknas kostnaderna för barnen upp av Försäkringskassan, vilket väl även inkluderar maxgränsen för resp. förälders levnadskostnader? Detta föranleder väl att det nya underhållsbidraget skall gälla retroaktivt från 1februari? Ska underhållsbidraget även förändras 1 februari för resp förälders ändrade lön resp boendekostnad? Om förändringen för föräldrarnas kostnader skall vara väsentlig för att få påverka underhållsbidraget är frågan hur mycket är väsentligt?
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag till barn.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7:10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller i första hand 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7:1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Underhållsbidrag 18-åring

2019-05-11 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Min son 18år bor hos sin mor (vi är separerade). Sonen tar studenten nu i juni och har inget arbete därefter. Det ser inte ut som han fortsätter studera senare. Mamman äger en bostadsrätt där 18-åringen och hans bror 24år, som jobbar, bor. Mamman har flyttat in hos sin nya partner på annan ort. Enligt barnen och mamman så har dom kommit överens om att 24-åringen ska betala halva kostnaden och nu kräver mamman mig på den resterande halva halvan av kostnaden för 18-åringen. Mamman hävdar att vi har försörjningsplikt fortsatt. Jag betalar direkt underhåll till 18-åringen. Frågan är: Är jag tvungen till att betala min halva för sonens räkning trots?
Anneli Nilsson |Hej! Och varmt välkommen till Lawline.Som jag har förstått din fråga rör det underhållsbidrag, då din son inte varaktigt bott hos dig utan med sin mor. Aktuell lag för din fråga blir då föräldrabalk (FB). Utifrån detta kan sägas att utgångspunkten är att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet för barnets grundläggande försörjning. Detta genom att betala underhållsbidrag till barnet om; föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnad om barnet gemensamt men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. Det vanligaste är att detta utgår beräknat från förälderns inkomst.Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Undantag finns dock om barnet fortfarande går i skola efter denna tidpunkt, då är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid skolgången pågår, dock längst intill barnet fyller 21 år (7:1 2 st FB). Till studier räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning (det vill säga inte högskola/universitetsutbildning eller dylikt). Din son kommer ta studenten och har då avslutat sin grundutbildning. Efter avslutat gymnasieutbildning upphör i regel underhållsskyldigheten. Sammanfattningsvis finns det inget i din fråga som skulle tyda på att du fortfarande har en underhållsskyldighet för din son efter det att han gått ut sin grundutbildning. Han är 18 år och du måste inte betala hans hyra efter det att han tagit studenten. (Notera att underhållsskyldigheten alltså fortgår fram till denna tidpunkt, det vill säga tills dess att hans grundutbildning är avklarad).Jag hoppas detta har gett svar på din fråga! Tveka inte annars att höra av dig till Lawline igen. Med vänliga hälsningar,

Underhåll och vårdnad

2019-04-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag undrar när man skall räkna ut underhåll. Min man har ett barn sedan tidigare, min mans ex har träffat ny och har ytterligare ett barn ihop. Jag och min man har 3 barn tillsammans. Nu vill min mans son bo mer hos sin mamma och vi skall då naturligtvis betala underhåll. Jag undrar när man räknar ut underhåll skall bara min inkomst räknas med, men inte min mans ex nya partner? Är det riktigt så stämmer det och varför skall min inkomst räknas med men inte hennes nya partner som hon bor och har barn med.Bara en liten undran så att allt blir rätt.
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag till barn.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7:10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7:1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala. Utgångspunkten är alltid vårdnadshavares inkomst. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Olika Jurisdiktion och underhållsbidrag

2019-04-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Det är så att jag och min nuvarande ex-man var gifta och separerade när jag va 2 månader gravid, vi bodde båda i Australien då men jag flyttade hem till Sverige direkt efter separationen medans han blev kvar. Under graviditeten var jag sjukskriven ca 2 månader totalt och jobbade sen resten av tiden till födseln, efter födseln så tog jag inte ut någon föräldraledighet i 4 mån, utan levde på mina sparpengar. Undrar därför om inte min ex-man som jag då var gift med inte behöver betala underhåll? Min standard vart ju mkt sämre pga oförmåga att kunna arbeta pga barnet, och vi var fortfarande gifta då.
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag.Jag vill börja med att meddela att vi endast besvarar frågor gällande svensk rätt. Mitt svar kommer därför endast beröra för den delen som utgör svensk rätt i frågan.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7:10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7:1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Underhållsbidrag

2019-04-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min son har tre döttrar, en som är 6 år, 3 år och 1 1/2 år som han har hos sig varannan helg.Min son betalar underhåll varje månad till alla tre som är fastställt på försäkringskassan.Mamman till hon som är 6 år vägrar skicka med kläder då hon varannan helg är hos min son och ibland även längre perioder då han tar ut föräldraledigt el semester.Hon säger då att det är hans ansvar att se till att flickan har kläder när hon är hos honom.Mamman får både barnbidrag/underhåll för flickan och att inte skicka med kläder anser jag inte rätt om jag läser i föräldrabalken? Kan hon verkligen vägra göra detta?Flickan som bor i Norrtälje och han själv i Täby i ett nytt samboförhållande måste också varannan helg hämta och lämna flickan vilket medföljer större bensinkostnader. Han är ingen höginkomsttagare men arbetar heltid och bor i andra hand med höga hyreskostnader mm och det börjar bli väldigt kostsamt även med resorna och bensinkostnader. Mamman till flickan lever även hon i ett nytt samboförhållande, i bostadsrätt med större inkomster och mindre utgifter, vad gäller undrar jag mig?
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7:10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7:1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala.Mamman har skyldigheten att förse flickan med tillräckliga medel då hon stannar med pappan.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,