Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?

2020-07-08 i Underhåll
FRÅGA |HejMin dotter har gått ur gymnasiet i juni i år. Ska eventuellt plugga vidare på Komvux i ett ämne under hösten. Hur är det med försörjningsplikten för henne? Hon söker också jobb under höst-vinter och kommer kanske studera ett par månader utomlands innan hon kanske söker in på en eftergymnasial utbildning.Tidigare har jag betalat merparten av alla kostnader för henne, men hur går vi vidare efter att hon slutat skolan? Finns regler? Ska vi skriva eget kontrakt? Exman hävdar att vårt upplägg gäller till dess dottern är 21 år.
Binh Tran |Hejsan,Aktuell reglering: föräldrabalkFörsörjningspliktFöräldrar ska stå för försörjningen tillsammans med beaktande av deras ekonomiska förhållanden. Med tiden ska dock föräldrarna beakta barnets egna försörjningsmöjligheter. Till exempel om barnet har ett arbete så krävs det mindre försörjning av föräldrarna.Försörjningsplikten gäller tills barnet är 18 år enligt 7 kap 1§ 2 st. Men om barnet fortfarande går i skolan så har föräldrarna försörjningsplikt ända tills barnet blir 21 år. Avgörande för om föräldern är underhållsskyldig eller inte är om barnet faktiskt går i skolan. Det räcker alltså inte med ett antagningsbesked eller liknande om barnet har avbrutit sina studier (NJA 1992 s. 256).Hur går ni vidare efter hennes skolgång?Är hon över 18 år och inte går i skolan så har föräldrarna inte längre någon försörjningsplikt åt sina barn enligt lagen. Det innebär att föräldrarna inte har en skyldighet att försörja för sina barn efter detta. Det finns därför inga regler om detta. Om barnet fortfarande behöver ekonomisk hjälp så behöver ni komma överens om detta föräldrar sinsemellan. Behöver barnet försörjning så kan denne be om försörjningsstöd hos socialnämnden i kommunen.Återupptar hon sina studier i komvux när hon är 19 eller 20 år så har ni endast försörjningsplikt under tiden hon går i skolan. Är det så att du står för merparten av försörjningen kan du höra av dig till honom och be om att förhandla om denna fördelning. Som fader så har han skyldighet att stå för 50% av försörjningen beroende på hur hans ekonomiska situation ser ut. Betalar han underhållsbidrag till dig som ni har avtalat om så finns det inte så mycket att göra än att ta det till rätten för att försöka ändra avtalet (om han inte samarbetar). Jag vet inte hur fördelningen ser ut men det kan vara så att han betalar mindre pga att han tjänar mindre pengar. Tjänar han mer men du betalar mer så kan du begära att han betalar mer underhållsbidrag. Går han inte med på detta frivilligt så måste man dock ta detta till rätten.Har du några följdfrågor kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se. Vänligen,

Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?

2020-06-30 i Underhåll
FRÅGA |HejJag och min man ska skiljas. Jag ska ha barnen på heltid och de ska träffa honom två gånger i veckan, ett par timmar åt gången. Att jag ska ha dom heltid betyder att jag MÅSTE gå ner i tid på mitt jobb. Med min pendlingstid hinner jag inte ens hämta och lämna barnen på förskolan innan det öppnar/stänger. Vem står för att jag ekonomiskt drabbas av att ha barnen på heltid? Jag går minus ungefär 10.000 i månaden innan skatt.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga lagrum:I din fråga skriver du att du kommer att ha barnen på heltid, vilket jag tolkar som att du har ensam vårdnad om dem. Regler om underhållsbidrag finns i föräldrabalken (FB), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.Underhållsbidrag enligt FB:Enligt huvudregeln i FB 7 kap. 2 § ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om:- föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller bor tillsammans med barnet, eller- har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal. Om den som ska betala underhållsbidrag försummar sin underhållsskyldighet kan rätten ålägga den försumlige att betala detta till barnet enligt FB 7 kap. 6 §.Underhållsbidragets storlek:Vid beräkning av underhållsbidrag utgår man från föräldrarnas nettoinkomst, levnadskostnader samt boendekostnader. Även åldern på barnet tas hänsyn till. Konsumentverket har kostnadsberäkningar för vad som är en rimlig kostnad för olika utgifter för att upprätthålla en rimlig levnadsnivå. Om den underhållsskyldige föräldern har goda inkomster har barnet rätt att få del av denna högre standard genom ett standardtillägg som tillkommer utöver täckningen av barnets grundbehov, FB 7 kap. 3 §. Vid bestämmande av underhållsbidrag råder som huvudregel avtalsfrihet, vilket innebär att ni själva kan komma överens om vad som är en lämplig uppdelning.Underhållsstöd:Du kan även ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan om ni båda har låga inkomster. Underhållsstöd kan även betalas ut till den förälder där barnet bor om den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag.Hjälp hos kommunen:Om ni har svårt att komma överens om umgänge, vårdnad, boende och barnets försörjning kan ni vända er till kommunen för att få hjälp med ett samarbetssamtal. Samarbetssamtalet kostar ingenting och är en möjlighet för er att hitta gemensamma lösningar för barnets bästa.Sammanfattning:Om du har barnen på heltid så har du rätt till underhållsbidrag av din man, samt kan även ha rätt till underhållsstöd av försäkringskassan. Jag förstår att det är svårt att drabbas ekonomiskt av att du kommer ha barnen på heltid, och de bidrag och stöd kanske inte blir lika stor summa som du förlorar då du behöver gå ned i tid. Jag skulle rekommendera er till samarbetssamtal via kommunen och se om du och din man kan komma fram till en lösning.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har förälder som betalar underhållsbidrag rätt till ersättning när barnen är hos denne?

2020-06-29 i Underhåll
FRÅGA |Pappan till mina barn påstår att jag ska stå för mat och nöjen när barnen är hos honom varannan helg om jag ansöker om underhållsbidrag.. stämmer det?
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!LagrumUnderhållsbidrag regleras i Föräldrabalken (1949:381) som förkortas FB. Har pappan rätt till ersättning när barnen är hos honom?Eftersom barnen inte bor varaktigt hos sin pappa, utan endast varannan helg, så skall han betala underhållsbidrag till dem (7 kap. 2 § FB). Detta skall gå till barnets boende, mat och fritidsintressen. Vad han ska betala varje månad beror på barnens behov samt sin ekonomisk förmåga (7 kap. 1 § FB). Det pappan till dina barn påstår stämmer inte riktigt. Du ska inte stå för maten och nöjen när barnen är hos honom, men han har däremot rätt att göra avdrag på underhållsbidraget för varje dygn barnen spenderar hos honom per månad om barnet spenderar minst sex hela dygn hos föräldern per månad eller om barnet bor minst 5 dygn i sträck hos föräldern i månaden. Detta avdraget är 1/40 för varje dygn barnen spenderar hos honom i månaden (7 kap. 4 § FB). SammanfattningAlltså kan inte dina barns pappa begära att du ska stå för maten osv när dina barn är hos honom varannan helg bara för att du begär underhållsbidrag. Han får istället göra ett avdrag för de dygn som barnen spenderar hos honom på underhållsbidraget om han har rätt till det. Ni kan läsa mer om underhållsbidrag hos Försäkringskassan: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/barnet_bor_hos_dig/underhallsbidrag_nar_barnet_bor_hos_digHoppas detta besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur länge är jag skyldig att betala underhåll för min dotter som tagit studenten?

2020-06-22 i Underhåll
FRÅGA |Min dotter har precis tagit studenten. Hon fyller 19 år i december.Hon bor hos sin pappa.Hon har inget jobb, och är för tillfället klar med skolan.Är jag skyldig att betala underhållsstöd, eller handla mat till henne varannan vecka?
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När det gäller reglerna kring underhållsbidrag så måste vi titta i föräldrabalken (FB) för att finna vägledning. Som jag förstår din fråga så funderar du kring ifall du är skyldig att fortsatt betala underhållsstöd till din dotter trots att hon har gått ut från gymnasiet. Det som lagen säger om detta är att en förälder har underhållningsskyldighet till dess att barnet har gått ut från gymnasiet och som längst till att barnet är 21 år gammalt (7 kap. 1 § FB). På detta vis har du alltså inte en skyldighet enligt lag att betala underhåll till din dotter eftersom hon har tagit studenten. Har du fler funderingar så rekommenderar jag dig att titta på försäkringskassans hemsida om just underhållningsstöd. Jag hoppas nu att allt löser sig för dig och att du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor och funderingar så tveka inte på att höra av dig ännu en gång till oss här på Lawline. Allt gott!Vänligen,

En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag

2020-07-07 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag är 19 år gammal och ska börja 3 året på gymnasiet. Jag bor hemma hos min mamma. Mamma har krävt att hon ska ha mitt studiebidrag även fast jag är över arton. Jag har under 2020 jobbat mycket, är nu uppe i 80 000. Mamma säger nu att hon ska ha 2000 plus studiebidraget som ligger 1250 i månaden. Det hör till saken att min mamma jobbar inte alls då hon inte vill arbetar, utan lever på sparande pengar. Hon säger att om familjen hade haft socialbidrag hade soc räcknat mitt studiebidrag som familjens inkomst och då sagt att familjen ska ha studiebidraget istället för att pengarna ska hamna i min ficka. Nu har vi ingen socialbidrag för mamman inte vill ha med soc och göra. Jag har under 1 års tid betalat för min egna mat och nu kräver hon att jag ska betala 2000 extra varje månad. Är detta lagligt eller ska jag betala, har hon inte försörjningsansvar då jag går på gymnasiet.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB). Du har rätt till underhållsbidragTill att börja med är din mamma underhållsskyldig eftersom du går på gymnasiet och är under 21 år, FB 7 kap. 1 § andra stycket. Det är båda föräldrarna som har ansvar för underhåll till barnet. Om föräldrarna inte längre bor tillsammans är den föräldern som inte bor tillsammans med barnet skyldig att betala underhållsbidrag till den förälder som bor med barnet, FB 7 kap. 2 §. Underhållsbidraget ska betalas ut direkt till dig eftersom du är över 18 år. Underhållsbidraget ska användas till vad som anses vara skäligt utifrån dina behov, FB 7 kap. 1 § första stycket. Att du ska betala för din egen mat kan inte anses vara skäligt utan detta ska bidraget användas till. Boende, kläder och fritidsaktiviteter är andra skäliga kostnader som underhållsbidraget ska stå för. Vad gäller underhållsskyldighet för din mamma ska detta bedömas utifrån föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och hänsyn ska också tas till dina inkomster. Du skriver att din mamma inte jobbar alls men att du under år 2020 har jobbat mycket. Även om ena föräldern har låga inkomster så ska det alltså bedömas utifrån båda föräldrars samlade ekonomiska förmåga. Om däremot båda föräldrarna har låga inkomster går det att söka om extra tillägg från CSN utöver studiebidraget. Du kan läsa mer om det här.Du har rätt till studiebidragEftersom du är över 18 år så har du rätt på det studiebidrag som CSN betalar ut. Mina råd till digMitt råd är att du försöker prata med din mamma och förklara att du har rätt på att få underhållsbidrag och studiebidrag. Skulle din mamma fortsätta att kräva dessa bidrag av dig kan du vända dig till socialtjänsten i din kommun och förklara problemen. SammanfattningDu har alltså rätt på både underhållsbidrag och studiebidrag och detta är inget som din mamma ska kräva att få av dig. Du ska inte behöva betala all mat till dig själv för dina egna pengar utan detta är skäliga kostnader som underhållsbidraget ska användas till. Det exakta beloppet för ditt underhållsbidrag vet jag inte eftersom det beror på föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och dina egna inkomster. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du mer än välkommen att skicka in en fråga till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Resekostnader för umgänge

2020-06-29 i Underhåll
FRÅGA |Resekostnad för umgänge.Hej jag har ensam vårdnad över barnen, hartimanställning och har för tillfället A-kassa den med längsta ersättningsnivån kvar.Jag har betala för resan till Stockholm hitintillsmen har inte ekonomin att resa dit med mig och 3 barn.Just nu har barnen umgänge med stöd av personalen var annan söndag.Sedan blir det att jag och barnen ska vara varannan lördag 10-16, sedan trappas det upp till varannan helg 10-16 båda dagarna.Jag har inte körkort/bil och vi åker med andra färdmedel.Då vi har ingen buss som åker så tidigt måste vi ta taxi till tågstationen, barnen orkar inte gå så långt, det tar minst 45 minuter.En månad/två tillfällen skulle resan kosta för oss ca 1800kr.Det är en kostnad som jag kan inte stå för och han har inte erbjudit mig något för resan.Vill poängtera att han och jag kan inte kommunicera, (vi är inte några vänner).Jag lämnade honom på grund av hans misshandel mot mig och barnen och vi lever under skyddade omständigheter.Så han kommer inte att ersätta några rese kostnader för oss dit och hem.Och vad gör jag om jag inte kan komma till Stockholm om min ekonomi räcker inte till resan dit?
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Med stöd i föräldrabalken är det inte du ensam som boendeförälder, som ska stå för resekostnaderna för att dina barn ska umgås med pappan. Vid bedömning om hur kostnaderna ska fördelas tar man hänsyn till era ekonomiska förutsättningarna, och vid den beräkningen ska det tas hänsyn till att du är timanställd och har A-kassa, 6:15 b föräldrabalken. Huvudansvaret för resekostnaderna ligger på den förälder som barnen INTE bor med, dvs barnens pappa. Som du beskriver det kan ni inte kommunicera och kan därför inte på egen hand upprätta ett avtal om resekostnaderna, andra alternativet är då genom en dom. Du kan i domstol väcka talan om att domstolen endast ska fastställa hur resekostnaderna ska fördelas. Du som förälder kan dessutom få hjälp genom socialnämnden att nå ett avtal med barnens pappa gällande denna fråga som rör umgänget, så att ni själva inte behöver kommunicera med varandra. De kan hjälpa med medling för att skapa ett avtal, beräkningen för hur stor andel av resekostnaderna han ska betala ska ta vägledning i hans underhållsskyldighet, 6:17a FBI mål om umgänge är huvudprincipen att vardera part står för sina egna rättegångskostnader dvs du kommer inte att betala barnens pappa även om domstolen (mot förmodan) skulle meddela att han inte behövde stå för någon del i resekostnaderna. Ett tips är att se om din hemförsäkring har vad som kallas rättsskydd, vilket isåfall kan täcka tvistens uppkomna rättegångskostnader. Om hemförsäkringsvillkor är svårlästa kan du vända dig till Rättshjälpsmyndigheten för att få hjälp att se vad som ingår. En förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnaderna, har inte skyldighet att göra det (prop 1997/98 s.72). Du har som förälder möjlighet att söka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten för de kostnader som uppkommer i samband med umgängesresorna (källa Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, https://www.mfof.se/download/18.7a15f94516e8e25421b15fd0/1574867419181/Vardnad-boende-umgange.pdf ) Jag hade börjat med att vända mig till socialnämnden i den kommun du bor i för att få hjälp med hur du enklast kan gå vidare och först se om du och barnens pappa (genom att socialnämnden medlar) kan skapa ett avtal om resekostnaderna. Går inte detta att lösa blir det i sista hand att du får vända dig till domstolen, ansvaret för resekostnaderna för dig och barnen att ta er till Stockholm, ligger som ovan nämnts först och främst på barnens pappa och inte på dig.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

avdrag från underhåll för de dagar barnen bor hos en

2020-06-28 i Underhåll
FRÅGA |Min ex drar av en 40 del av båda barnens ihoplagda underhåll för extra dar han har. Det kan väl inte vara rätt?Underhållet är ju 1723 kr/ barn och blir ju helt annan summa. Dessutom har han bättre ekonomi och vill inte samarbeta enligt FK:s mall utan betalar det som jag skulle fått därifrån. Jag har ensam vårdnad. Måste det bli en rättslig process av det?
Sandra Rust |Hej!Enligt 7 kap 1 § Föräldrabalken ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Alla barn har olika behov vilket dessutom kan ändras med åldern, varför Försäkringskassans mall för underhåll är att föredra när man räknar ut vilken storlek på underhåll som är skäligt och som den ena föräldern ska betala. Ni kan dock själva komma överens om ett skäligt underhåll.När det kommer till frågan om avdrag så säger lagen som följer:7 kap 4 § Föräldrabalken reglerar när en förälder har rätt att göra avdrag från underhållsbidraget. Bestämmelsen innebär att en förälder som ska betala underhållsbidrag får göra avdrag med 1/40 av underhållsbidraget för varje helt dygn av barnets vistelse hos denne förälder OM barnet vistats hos denne förälder under en sammanhängande tid av minst fem dygn eller om barnet varit hos denne förälder minst sex dygn under en kalendermånad. Avdraget gäller för det underhållsbidrag som räknat för kalendermånaden som gäller under tiden för vistelsen. Något sådant avdrag får dock inte göras på underhållsbidrag som belöper på senare tid än sex månader från utgången av den kalendermånad då vistelsen upphörde. Det sammanlagda avdragsbelopp som tillgodoräknas föräldern vid ett tillfälle skall, om det slutar på örestal, avrundas till närmast lägre krontal.Enligt andra stycket i samma paragraf stadgas att: Vid beräkning av antalet hela dygn enligt första stycket räknas det dygn då barnets vistelse upphör som ett helt dygn. Detta gäller dock inte om vistelsen börjar och upphör under samma dygn.Om barnet bor tillfälligt hos ena föräldern under återkommande perioder:Om barnet bor tillfälligt hos den andra föräldern under återkommande perioder kan du och den andra föräldern skriva ett nettoavtal. Det betyder att ni räknar av umgänget från det den andra föräldern ska betala i underhållsbidrag varje månad.Exempel:Föräldern ska betala 2 200 kronor i underhållsbidrag. Men eftersom denne har barnet varannan helg och halva juli varje år (sammanlagt 56 dygn) kan denne få göra ett avdrag på summan. Så här räknar man ut hur stort avdraget blir:Värdet för ett dygns umgänge blir 1/40 x 2 200 kronor (underhållsbidraget) = 55 kronor per dygn.Värdet för hela året blir 56 dygn x 55 kronor = 3 080 kr per år.Värdet per månad blir 3 080 kronor delat med 12 = 256 kronor per månad.Det denne ska betala i underhållsbidrag efter avdraget blir 2 200 kronor - 256 kronor = 1 944 kronor.Här finner du en avtalsmall för ett nettoavtal.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur länge måste man betala underhållsbidrag till sitt barn?

2020-06-15 i Underhåll
FRÅGA |Hej Min mans dotter har tagit studenten igår hon fyllde 18 år i oktober förra året hon har sökt till folkhögskolan men ej kommit in vad gäller är min man skyldig att betala underhåll Mvh
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Frågan handlar om föräldrarnas underhållsskyldighet gentemot sina barn och detta regleras i föräldrabalken.Hur länge är man underhållsbidrags skyldig gentemot sitt barn?Föräldrarnas underhållsskyldighet upphör när barnet fyller arton år (7 kap. 1 § andra stycke föräldrabalken). Denna tid kan bli längre om barnet studerar i grundskolan eller gymnasiet, dock längst intill barnet fyller tjugoett år (7 kap. 1 § andra stycke föräldrabalken). Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda konstateras att föräldrarna kan vara underhållsskyldiga gentemot sina barn till och med det året då barnet fyller tjugoett år men detta gäller bara om barnet går i grundskolan, gymnasiet eller annan jämförlig utbildning. Eftersom din mans dotter är klar med gymnasiet, behöver han ej betala underhållsbidrag till henne efter att hon har fyllt arton år. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,