Är man underhållsskyldig för sin särbo?

2020-01-20 i Underhåll
FRÅGA |Om man är särboende och en part har mycket låg pension, måste den andra parten ge bidrag?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaDet framgår inte av din fråga om paret det rör är gifta eller inte. Jag kommer därför svara utifrån båda situationerna.Om paret inte är giftaOm paret inte är gifta finns ingen underhållsskyldighet. Detta eftersom det inte finns någon lag som reglerar förhållandet för ett par som varken är gift eller bor ihop. Inte heller för sambor finns någon underhållsskyldighet enligt sambolagen. Om paret är giftaOm paret det rör är gifta ser situationen annorlunda ut. Bestämmelser om detta finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Utgångspunkten är att varje make råder över sin egen egendom och svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att vardera make äger sin egendom och förfogar över den som hen önskar. Dock finns det även en ömsesidig underhållsskyldighet (6 kap. 1 § ÄktB). Denna innebär att makarna ska, var och en efter förmåga, bidra till att deras gemensamma och personliga behov tillgodoses. Om det som den ena maken ska bidra med inte räcker till för den makens personliga behov ska den andra maken skjuta till de pengar som behövs (6 kap. 2 § ÄktB). Tanken med dessa bestämmelser är att båda makarna ska leva på samma ekonomiska standard. Dessa bestämmelser om underhållsskyldighet gäller även då makarna inte varaktigt sammanbor, alltså är särbos (6 kap. 6 § ÄktB). Då ska maken med den större inkomsten eller större underhållsförmågan kompensera den andra maken genom att betala underhållsbidrag. Om den ena maken försummar sin underhållsskyldighet kan man vända sig till domstol för att ålägga den andra maken att betala underhållsbidrag (6 kap. 5 § ÄktB). Domstolen kan även förplikta den ena maken, då de inte bor ihop, att lämna bohag till den andra maken så att denne kan använda bohaget (6 kap. 6 § andra stycket ÄktB). Detta gäller dock endast bohag som införskaffats då makarna bodde ihop. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Föräldrar kan vara underhållsskyldiga fram till dess barn fyllt 21 år

2020-01-14 i Underhåll
FRÅGA |Hej, Min sambo har en son som är 19 år och tar studenten från gymnasieskolan i vår, han är skriven hos sin mamma och bor mestadels där. Sonens planer är att läsa vidare på folkhögskola till hösten så vår fråga är nu, ska pappan fortsätta betala underhållsbidrag under både sommaren (om han inte får ett sommarjobb) och när han läser på folkhögskola?Som jag har förstått så är man underhållsskyldig medan barnet går i grund- och gymnasieskola eller liknande så frågan är om folkhögskola likställs med "liknande" ?Mina egna barn har gått folkhögskola men de fick klara sig på CSN och studiebidrag.
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som huvudregel behöver inte föräldern inte betala underhållsbidrag efter det att barnet fyllt 18 år. Men om barnet studerar, efter det att denne fyllt 18 år, antingen i grundskolan eller gymnasieskolan eller en annan jämförlig grundutbildning är föräldern fortfarande underhållsskyldig (7. kap 1 § 2 st föräldrabalken). Med grundutbildning räknas bland annat kompletterande studier på Komvux, men även ifall barnet väljer att läsa ytterligare utbildning på gymnasienivå trots att barnet tidigare redan fullgjort en gymnasieutbildning. Detta innebär att din sambo enligt 7 kap. 1 § 2 st föräldrabalken är underhållsskyldig under den tid sonen genomgår en utbildning på folkhögskolan, men endast till han fyller 21 år. Men av informationen i fråga vet jag inte om sonen planerar att fortsätta att läsa på gymnasienivå på folkhögskolan eller inte, vilket gör det svårt för mig att bedöma om din sambo ska betala underhållsbidrag. Hoppas att du fick svar på din fråga!Mvh

Är en förälders underhållsskyldig till barn mellan 18-21 som inte bor hemma?

2020-01-11 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Av FB 7:1 st. 2 framgår att föräldrar är försörjningspliktiga gentemot sina barn fram till dess att barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i grund- eller gymnasieskola efter att det fyllt 18 år så är föräldrarna försörjningspliktiga till dess att barnet slutar skolan, dock längst tills barnet fyller 21 år.Min fråga är om barnet flyttar hemifrån när hen är 18 men fortfarande går i gymnasieskola, är föräldrarna skyldiga att betala bernets hyra?Med vänlig hälsningSeda Asan
Karl Montalvo |Hej, Seda! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Vi hoppas att vi kan hjälpa dig. Finns det en underhållsskyldighet? Precis som du nämner i din fråga så finner vi reglerna om föräldrars underhållsskyldighet i föräldrabalken (FB), mer specifikt 7 kap. 1 § Föräldrabalken. I 7 kap 1 § föräldrabalken framgår att skyldigheten kvarstår även efter barnet fyllt 18 år ifall den fortfarande genomför studier i grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning. Inom denna kategori faller såklart den situationen att barnet går kvar i gymnasiet efter den fyllt 18 år. Saker som dock faller utanför är enligt NJA 1986 s. 345 är t.ex amerikansk High school utbildning. Din fråga är om underhållsskyldigheten kvarstår även om man flyttar hemifrån. Svaret på det är i princip ja, ansvaret kvarstår även om barnet inte bor hemma. Ifall barnet inte bor hemma ska istället föräldrarna betala underhållning bidrag till barnet, 7 kap. 2 § FB. De framhålls av Regeringen i förarbetena till 7 kap. 1 § FB att den enda förutsättningen för bidrag efter 21 är att barnet går i skolan, Prop 2000/01:134 s. 12. Så ifall kriterierna för underhållsbidrag uppfylls så är inte att barnet inte längre bor kvar hemma ett direkt hinder i frågan. Frågan blir då om kriterierna för underhållsbidrag. Omfattningen av underhållsskyldigheten En annan fråga är dock omfattningen av bidraget. Förälderns ansvar är vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga, 7 kap. 1 § FB. I en sådan bedömning kommer en påverkande faktor vara om barnet inte längre bor hemma. Exempelvis om skolan ligger nära hemma så har barnet inget behov av att flytta hemifrån och då kan föräldrarna har således inte en skyldighet att betala för t.ex barnets hyra. Vad som är skäligt är något som bedöms i de enskilda fallet, men om de faktiskt finns ett behov av att flytta hemifrån kommer vara avgörande. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de visserligen inte finns något hinder för att föräldern ska fortsätta att vara underhållsskyldig efter att barnet flyttar hemifrån. Att barnet har flyttat hemifrån kan dock leda till att föräldrarna inte anses behöva betala underhåll eftersom de inte finns något behov eller ses som skäligt. Med Vänliga hälsningar

Är jag underhållsskyldig när barnet bor växelvis hos båda föräldrarna?

2019-12-28 i Underhåll
FRÅGA |Sonens exflickvän vill ha underhållsbidrag,trots att hon ej har barnen ens på halvtid,redan har halva barnbidraget,ej är med och betalar dagisavgiften eller kläder till barnen,detta står sonen för.Hon hävdar att sonen o hans fru tjänar mer än vad hon gör,(tillsammans 450000 netto)och hon själv jobbar bara 70 procent natt.Har hon rätt att kräva något,hon hotar med domstol.
Samuel Gilljam |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar situationen som att din son och hans ex (nedan kallade pappan och mamman) har gemensam vårdad till barnet och att barnet bor växelvist hos båda föräldrarna men att pappan tar huvuddelen av ansvaret. Jag tolkar din fråga som att du undrar om exet har rätt att kräva underhållsbidrag för barnet. De aktuella bestämmelserna finns i 7 kap. Föräldrabalken (FB).Vilka är underhållsskyldiga?Utgångspunkten är att föräldrarna båda ska bidra till underhåll av barnet efter barnets behov och egna ekonomiska möjligheter (7 kap. 1 § första och tredje stycket FB). Barnets behov beräknas normalt efter socialstyrelsens gamla riktlinjer som numera egentligen är upphävda. Vissa barn kan dock ha större behov beroende på funktionshinder eller dylikt. Den som är gift med ena föräldern och bor tillsammans med denna och barnet kan även vara underhållsskyldig, men endast i den mån dennes maka eller make inte kan betala (7 kap. 5 § FB). Detta innebär att man normalt inte räknar med en ny partners ekonomi när man beräknar en förälders underhållsskyldighet till barnet.Hur fullgör de sin underhållsskyldighet?Utgångspunkten är att föräldrar med gemensam vårdnad fullgör sin underhållsskyldighet genom att ta hand om barnet. Detta innebär att huvudregeln är att den som tar hand om barnet, exempelvis genom barnet bor växelvist hos båda, inte är skyldig att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 § FB). Det kan dock vara så att levnadsstandarden mellan föräldrarna skiljer sig väsentligt åt. Barnet har som huvudregel rätt att leva i en nivå som inte skiljer sig allt för mycket från den bäst ställda förälderns levnadsstandard. I dessa fall kan en domstol ålägga den bättre ställda föräldern att betala lite mer för barnets underhåll, i form av ett standardtillägg (7 kap. 6 § FB och NJA 2013 s. 995). Det är inte helt klart hur ett sådant tillägg ska beräknas, men det kan göras utifrån barnets specifika (mer kostsamma) behov, som dyrare fritidsaktiviteter, eller genom att jämföra med den levnadsstandarden barnet hade när föräldrarna levde ihop. Detta måste dock göras genom en domstol. Givetvis finns det även en möjlighet att avtala föräldrar emellan om underhåll (7 kap 2 § andra stycket FB).SammanfattningsvisFörälder kan vara skyldig att betala mer för underhåll av barn om levnadsstandarden mot den andre skiljer sig åt och barnet därför inte får leva på samma standard. Utgångspunkten är att det bara är föräldrarna som är underhållsskyldiga men en maka eller make till föräldern kan behöva betala om inte föräldern kan. Som jag förstår din situation verkar det redan vara så att den bättre ställde föräldern, i detta fall pappan, betalar mer för underhållet av barnet. Om det är så att barnet får leva inom en huvudsakligen liknande levnadsstandard hos mamman och barnet inte har något särskilt behov, så borde det inte finnas skäl att ålägga pappan att betala underhållsbidrag.Jag hoppas detta svar hjälper dig!

Vad är ett exekvaturbeslut?

2020-01-19 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Det här gäller ett slutligt beslut från tingsrätt rörande betalning av underhållsbidrag till ett annat EU land (Spanien) .Det är ett Exekvatursbeslut och tingsrätten skriver att den har stöd iEU:s underhållsförordning (4/2009).Mina frågor om detta är:Exekvatur; innebär det att svenska lagar kan absolut inget alls göra?.det är helt och hållet ett annat lands lagar som gäller.? (det låter som vansinne i mina öron,man blir helt oskyddat mot utländsk missbruk av systemet)När man läser den här EU förordning så står det att vid konflikt så gäller svensk lag,i det här fallet är konflikten storleken på begärda belopp som är enormt mycket högre,I Sverige finns det ett max belopp men inte i Spanien,själva betalningsskyldighet står inte i konflikt( fast ja; egentligen till 22 år tror jag i Spanien är livet ut.).Jag har påpekat det här för tingsrätten men det avslås.Nästa sak som verkar vara skäl till att inte verkställt domen,är att den spanska domen är inte komplett enligt en spansk advokat som jag frågade,det fattas de sista sidor där exakta totala beloppen till dags datum att betala skall anges,i Spanien skulle i alla fall inte vara giltigt ,då det inte är komplett,och det borde vara samma här.Jag anmärkte det här för tingsrättens rådman,men de tycktes inte förstå vad jag menade,de säger bara att det står ju där hur mycket jag skall betala i månaden.punkt slut.kan man kräva skadestånd av tingsrätten,om de har gjort fel? kan man inte häva beslutet efteråt om det är fel?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan kommer jag att svara på de olika delarna av din fråga utifrån en del EU-rättsliga regleringar men även rättegångsbalken (RB).Den EU-rättsliga regleringen beträffande underhållsbidragEnligt EU:s underhållsförordning (4/2009) kan mål som rör underhållsbidrag väckas i det land där den som är berättigad till underhållsbidrag bor, i detta fallet Spanien, art. 3. Om dom har meddelats i Spanien kan du inte överklaga domen eller få den ändrad i något annat land än Spanien, art. 8.1. Det du nämner om tillämplig lag vid konflikt kan jag dessvärre inte hitta något särskilt om i förordningen.Reglerna i förordningen kompletteras av Haagprotokollet om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet (2009/941/EG) där det skrivs att den lag som gäller där den underhållsberättigade bor ska gälla, art. 3.1. Att spansk lag ska tillämpas innebär även att underhållsbidraget ska beräknas i enlighet med spansk lag, art. 11. Vad innebär exekvaturbeslut?Ett slutligt beslut innebär att tingsrätten beslutar i målet utan att meddela dom, RB 17 kap 1 §. Exekvaturbeslut är en typ av slutligt beslut som behöver fattas för att en utländsk dom ska kunna verkställas i Sverige. Det innebär att tingsrätten enbart erkänner domens giltighet. Däremot kommer den svenska domstolen inte att bedöma huruvida beloppet är skäligt eller inte utan enbart om du ska kunna förpliktigas att betala ut underhållsbidrag. Domstolen gör således ingen omprövning av domen, utan prövar den bara formellt sett. Det står i EU:s underhållsförordning att inget särskilt exekvaturförordnande krävs för domar som rör underhållsbidrag, art. 17. Detta skulle kunna vara en anledning till att tingsrätten var obenägen att lyssna till din kritik kring domens korrekthet. Sammanfattningsvis så kan en säga att: ja, det är Spaniens lag som gäller, hur tokigt det än låter. Den enbart formella prövningen som görs handlar om att Sverige ska respektera Spanien som rättsstat. Om svensk domstol skulle börja ändra i spanska domar skulle det ses som en kränkning av den spanska statens suveränitet vilket naturligtvis inte är önskvärt. Kan du kräva skadestånd av tingsrätten?En kan kräva skadestånd av statliga myndigheter på vissa grunder, exempelvis om de orsakat någon skada på person eller sak eller om de kränkt en enskild persons rättigheter enligt Europakonventionen, skadeståndslagen 3 kap 2 § och 4 §. Du kan däremot inte kräva skadestånd för att du menar att tingsrätten har tagit ett felaktigt beslut. Det rättsmedel som du får nyttja då är överklagandet. Ett slutligt beslut får som huvudregel överklagas, RB 49 kap 3 §. Exekvaturbeslut ska gå att överklaga, och det lär stå i beslutet hur du ska gå tillväga för att överklaga.Kan beslutet hävas?Beslutet kan ändras om du överklagar det och tingsrätten gör en annan bedömning vid omprövningen av beslutet. Ett annat sätt att få beslutet "hävt" är att klaga över domvilla, RB 59 kap 4 §. En klagan över domvilla kan göras om:- målet har tagits upp trots att det föreligger rättegångshinder, - beslutet angår någon som inte varit rätteligen stämd, - beslutet är mycket oklart eller ofullständigt eller - om det har förekommit ett grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på beslutets utgång, exempelvis att en domare varit jävig, RB 59 kap 1 §.Det är svårt för mig att avgöra om det faktiskt föreligger domvilla eller inte. Men det finns enligt mig inget i frågans omständigheter som uppenbart talar för det. Vidare är det väldigt få av klagomålen på domvilla som faktiskt får bifall.SammanfattningOm du anser att domen i sig är felaktig är det inget som svensk domstol kan göra något åt, utan överklagande av den spanska domen måste i enlighet med EU:s underhållsförordning och Haagprotokollet ske i Spanien. När tingsrätten lämnar ett exekvaturbeslut innebär det enbart att de formellt sett gör domen verkställbar i Sverige. Det betyder att domen kan användas här i Sverige för att kräva dig på underhållsbidraget. Exekvaturbeslutet är ett slutligt beslut och kan därför överklagas. I och med den i princip enbart formella process som görs vid beslutstagandet vill jag mena att ett överklagande sannolikt inte kommer att innebära någon ändring av beslutet. Det andra alternativet du har är i sådana fall att klaga över domvilla – något jag dock inte heller kan se att du skulle ha någon större framgång med dessvärre.Min rekommendation är därför att du försöker att angripa den spanska domen genom att överklaga den. Om du vill ha hjälp med att överklaga den spanska domen kan du kontakta Lawlines juristbyrå via mig på amanda.kinnander@lawline.se. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Kan jag kräva hyra för ett hemmaboende barn över 20 år?

2020-01-11 i Underhåll
FRÅGA |HejKan jag kräva hyra för hemmaboende barn över 20år, som inte har egen inkomst?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är underhållsskyldighet?Föräldrar har underhållsskyldighet för sina barn (7 kap. 1 § första stycket föräldrabalken, FB). Det innebär att föräldrarna ska stå för barnets kostnader efter vad som rimligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms alltså utifrån deras ekonomi och vad barnet behöver. Man tittar också på barnets egna inkomster och tillgångar. Barnbidraget kan också påverka bedömningen. I underhållsskyldigheten ingår till exempel att låta barnet bo hemma utan att betala något.Hur länge har föräldrar underhållsskyldighet?Huvudregeln är att underhållsskyldighet upphör när barnet fyller 18 år (7 kap. 1 § andra stycket FB). Om barnet fortfarande går i skolan så gäller underhållsskyldigheten till dess att barnet fyller 21 år. Det gäller dock endast för studier i grundskolan, gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning. Kan föräldrar kräva hyra av ett barn som är 20 år?Du kan inte kräva hyra om ditt barn studerar på till exempel gymnasiet. Detta på grund av att din underhållsskyldighet fortfarande gäller. Du kan däremot kräva hyra om ditt barn inte går i skolan.Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Förälder kan vara underhållsskyldig fram tills att dess barn fyllt 21 år

2019-12-30 i Underhåll
FRÅGA |Min son på 18 år studerar och har flyttat till eget boende pga dåliga bussförbindelser till skolan. Pappan säger att han inte längre är underhålls skyldig. Stämmer det? Vad säger lagen?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt lag är man som förälder underhållsskyldig ifall ens barn går i grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning fram tills dess att ens barn fyllt 21 år (7 kap 1 § föräldrabalken). Ifall er son fortfarande går sin gymnasieutbildning eller annan jämförlig grundutbildning är hans pappa fortfarande underhållsskyldig. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad gäller om underhåll vid gemensam vårdnad om barnet enbart bor hos den ena föräldern?

2019-12-26 i Underhåll
FRÅGA |https://lagen.nu/1949:381#K7P2S2Hej, Vi skilde oss i år och har gemensam vårdnad av vår 17 åriga dotter. Dottern bor endast hos mig. Det är väl meningen att hennes pappa skall betala underhåll då?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Svaret på din fråga går att finna i Föräldrabalken (FB).Föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn fram tills att de fyller 18 år (se vidare 7 kap. 1 § FB). Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet och barnet varaktigt bor tillsammans med endast en av föräldrarna, ska den andra föräldern fullgöra sin underhållsskyldighet gentemot barnet genom att betala underhållsbidrag (se 7 kap. 2 § första stycket andra punkten FB).I ditt fall betyder det alltså mycket riktigt att pappan till ditt barn ska betala underhållsbidrag för henne. Underhållsbidraget kan fastställas antingen genom dom eller genom avtal mellan dig och pappan (se 7 kap. 2 § andra stycket FB). Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du få det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,