Vad kan man göra när den föräldern som tar emot underhållsbidrag brister i sin omsorg om barnet?

2021-07-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Har en son på 16 år som jag betalar underhåll för. Har nyligen fått till mig att han sedan en tid tillbaka bosatt sig hos sin flickvän för att mamman har det tufft ekonomiskt(fortfarande folkbokförd hos mamman). Mamman betalar inget till flickvännens föräldrar och det han får av mamman ekonomiskt att leva av och köpa kläder för är sitt studiebidrag minus 200 kr som "går till sparkonto". Han får inte en krona eller kläder osv av det jag betalar till mamman. Vad har jag rätt att göra? Betala direkt till min son? Eller istället till flickvännens föräldrar? Köpa kläder, skicka till han och sen dra av från underhållet?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller underhållsstöd och det behandlas i föräldrabalken (FB). Nedan ska jag redogöra vad man kan göra när den föräldern som mottar underhållsbidrag brister i sin omsorg.Underhållsbidrag och barnets omyndighetHuvudregeln är att en förälder är skyldig att betala underhållsbidrag till sitt barn om denne inte har vårdnaden och inte bor med barnen eller har gemensamt vårdnad men barnen bor hos den andra föräldern (7 kap. 2 § FB). Barn som är under 18 år får dock inte råda över sin egendom (9 kap. 1 § FB). Den rollen tillfaller då barnets vårdnadshavare (10 kap. 2 § FB och 13 kap. 1 § FB). Vårdnad om barnetEftersom det inte framgår av din fråga huruvida ni har delad vårdnad eller inte så kommer jag utgå i mitt svar att mamman är ensam vårdnadshavare. Ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 1 § FB). En vårdnadshavare har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning (6 kap. 2 § andra stycket FB). Underhållsbidrag ska svara för underhåll av barnet med hänsyn till dess behov, dvs. pengarna ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen (7 kap. 1 § FB). I detta fall skulle man kunna argumentera för att mamman brister i att fullgöra de skyldigheter som tillfaller en vårdnadshavare. Vad du kan göraEftersom barnet är under 18 och får inte själv råda över sin egendom ska man betala underhållsbidrag till den föräldern som har barnet hos sig (den som barnen är folkbokförd hos). Vad du istället kan göra är att göra en ansökan om ändring av vårdnaden. Enligt lagen kan rätten besluta om ändring i vårdnaden om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling (6 kap. 7 § FB). Lagen säger även att om barnet står under endast en förälders vårdnad och är denne varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, skall rätten flytta över vårdnaden till den andra föräldern eller, om det är lämpligare, till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 8 a § FB). Vårdnaden kan då flyttas över antingen till dig eller till flickvännens föräldrar om de nu inte motsätter sig det. De särkilt förordnade vårdnadshavarna kan då få ta emot underhållsbidrag från båda barnets föräldrar (7 kap. 2 § FB).Mitt råd till dig är dock att först prata med familjerätten i din kommun för att kunna lista ut en alternativ lösning innan du tar det till domstol. Ansökan om ändring av vårdnad kan du läsa mer på Sveriges Domstolars hemsida här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?

2021-07-23 i Underhåll
FRÅGA |Hejsan! Jag och barnens pappa separerade för fyra år sedan och har haft varanna vecka tills nu. Hon kommer att vara hos honom varannan helg och undrar vad han då ska betala i underhåll?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid underhåll för barn när barnet varaktigt bor tillsammans med ena föräldern. Regler om underhållsskyldighet för barn finns i 7 kapitlet föräldrabalken (FB) och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Om föräldrarnas ansvar för underhåll åt barnFöräldrarna har ansvar för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Denna underhållsskyldighet upphör när barnet fyller 18 år, men om barnet går i skolan efter att ha fyllt 18 år kommer underhållsskyldigheten att gälla fram tills att barnet fyller 21 år. En förälder fullgör sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller om föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern (7 kap. 2 § första stycket FB). När det gäller föräldrar med gemensam vårdnad som bor på skilda håll kan frågan hos vem av dem som barnet ska anses varaktigt bo hos ofta besvaras med ledning av bokföringen, hur länge barnet faktiskt vistas hos var och en av föräldrarna eller var barnet förvarar sina tillhörigheter. Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 § andra stycket FB). Så beräknas beloppet för underhållFörst beräknar man barnets behov. Då använder man sig av ett schablonbelopp där alla vanliga levnadskostnader och barnets del av boendekostnaderna ingår. Vid beräkningen av föräldrarnas betalningsförmåga utgår man ifrån vad föräldrarna har i inkomst och drar sedan av levnadskostnader och boendekostnader. Bostadskostnaden beräknas för sig efter vad som är skäligt. De andra levnadskostnaderna beräknas med ledning av ett normalbelopp. För år räknat utgör normalbeloppet 120 procent av gällande prisbasbelopp. Det belopp som återstår kallas för överskott och kan användas till underhållsbidrag för barnet (7 kap. 3 § FB). Om den andra föräldern betalar ett lägre underhållOm den andra föräldern betalar ett för lågt underhållsbidrag kan du ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. Då betalar Försäkringskassan ut ett utfyllnadsbelopp. Det innebär att du får pengar både från Försäkringskassan och från den andra föräldern. Standardtillägg Ett standardtillägg är ett belopp som går utöver beräkningen av barnets grundläggande behov. Om den av föräldrarna som barnet inte bor ihop med har det gott ställt, kan det bli aktuellt med ett standardtillägg. SammanfattningI ditt fall verkar det som att barnen kommer att bo hos dig varaktigt eftersom att de kommer att spendera den största delen av tiden hos dig. Det innebär att barnens pappa troligtvis kommer att vara underhållsskyldig. En förälders underhållsskyldighet fullgörs genom underhållsbidrag. Vid beräkningen av underhållsbidraget utgår man från barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Barnets behov beräknas genom användning av ett schablonbelopp. Vid beräkningen av föräldrarnas betalningsförmåga utgår man ifrån vad föräldrarna har i inkomst och drar av levnadskostnader och boendekostnader. Eftersom att jag inte har tillräckligt med information och inte känner till er inkomst, kan jag tyvärr inte svara på vad som är ett rimligt underhållsbidrag i ditt fall. Min rekommendation till dig är att du kontaktar en jurist eller advokat för beräkningen av underhållsbidraget. Om den andra föräldern betalar ett lägre underhållsbidrag än vad som har bestämts kan du ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. Du kan även ha rätt till ett standardtillägg om den andra föräldern har det gott ställt. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Underhåll till barn som är 20 år?

2021-07-12 i Underhåll
FRÅGA |Hej, Min 20 årige son får inte längre bo delvis hos sin pappa längre vilket innebär att han börjat bo på heltid hos mig. Just nu förbereder han sig inför högskoleprovet så han varken jobbar eller studerar längre. Jag undrar om jag har lagligt rätt att begära hans pappa om att betala för vår son boende hos mig eftersom vår son har ingen inkomster. Mvh
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om underhåll till barn finns i 7 kap. föräldrabalken (FB).Det är föräldrarna som ansvarar för barnets underhåll. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år, eller under den tiden som barnet fortfarande går i skolan, dock längst tills dess att barnet fyller 21 år (7:1 FB). Eftersom ditt barn är över 18 år och inte längre går i skolan så finns det inte längre någon underhållsskyldighet för er föräldrar.Den förälder som inte bor med barnet ska normalt fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet (7:2 FB), men i din situation finns det inte längre någon sådan skyldighet att fullgöra. Detta innebär att den andra föräldern inte har någon skyldighet att betala underhåll till barnet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Underhållsskyldighet med mera till barn som fyllt 18 och går i skola, och fortfarande bor hemma

2021-07-04 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag är en ensamstående mamma till tre barn. Min äldsta dotter har fyllt 18 år. Hon går på gymnasiet och bor hemma.Pappan till barnen har sagt till dottern att nu är underhållsbidraget bara hennes och att hon inte behöver ge mig några pengar.Jag är en låginkomsttagare som kämpar med ekonomin varje månad. Jag har försökt att förklara för dottern vad underhållsbidraget är för något och vad pengarna går till.Jag har sagt till henne att studiebidraget får hon naturligtvis behålla själv. Jag kommer också betala för andra omkostnader så hon kan spara sitt studiebidrag.Pappan till barnen utmålar mig som en tjuv och dottern vill inte lyssna på mig.Är det orimligt av mig att kräva dottern på underhållsbidraget?Tacksam för hjälp
Dani Elipas Gobraeel |Hej!Tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga. Jag kommer att besvara din fråga stegvis genom att dela upp den i olika delmoment som alla är relevanta för frågeställningen, som exempelvis när underhållsbidrag ska betalas, när den upphör, samt till vem den ska betalas med mera. Du skriver att du redan betalar/är villig att fortsätta betala för andra omkostnader så att dottern ska kunna spara sitt studiebidrag, vilket är en viktig detalj i sammanhanget, se nedan.Rättsliga utgångspunkterUnderhållsbidraget ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Vid bestämmande av föräldrarnas underhållsskyldighet tas bl.a. hänsyn till barnets egna inkomster och tillgångar (7 kap. 1 § 1 st. föräldrabalken).Underhållsskyldigheten upphör i regel när barnet fyller 18 år. Däremot om barnet går i skola (grundskola eller gymnasieskola och annan jämförlig grundutbildning) efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, till dess att barnet blir 21 år (7 kap. 1 § 2 st. föräldrabalken)Fram till att barnet fyller 18 år betalas underhållsbidraget till den förälder som barnet bor tillsammans med. När barnet har fyllt 18 år ska det betalas direkt till barnet. Syftet med underhållsbidraget är att det ska täcka boende, mat och fritidsintressen. Enligt 7 kap 2 § 1 st p. 2 föräldrabalken ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. När barnet fyllt 18 år och blivit vuxen betalas således detta direkt till barnet.Finns möjlighet att komma överens sinsemellanDet ska noteras att hur familjer väljer att hushålla med sina resurser med mera, däribland frågan om hur underhållsbidraget hanteras, är främst en fråga som familjen ska sköta själv och är således inte något som staten lägger sig i i en för stor utsträckning. Huvudregeln säger alltså att underhållsbidraget ska betalas direkt till barnet efter det att barnet blivit 18 år. Syftet med underhållsbidraget är att det ska täcka boende, mat och fritidsintressen, alltså sådana omkostnader ett barn har. Trots att det är barnet som får underhållsbidraget finns det möjlighet att du som förälder tillsammans med ditt barn kommer överens om att barnet själv kan betala för sig i större utsträckning då denne i fortsättningen får underhållsbidraget och kan således stå för sina omkostnader själv (exempelvis betala sin egna matinhandling eller liknande). Det är alltså inget som brukar lösas juridiskt utan något du själv gemensamt med ditt barn kan komma överens om.SammanfattningSammanfattningsvis ska alltså underhållsbidraget betalas direkt till din dotter eftersom hon fyllt 18 år, men hur ni sköter det med omkostnader som barnet är i behov av med mera (som lagen nämner) är upp till er. Om du redan står för de omkostnader i form av att betala barnets mat, boende, kläder med mera är underhållsskyldigheten uppfylld. Det finns med andra ord ingen skyldighet för dig att lägga ner "dubbelt" så mycket, om inte det är ditt egna val och om ekonomin tillåter det. Vad gäller pappans underhållsbidrag går däremot inte denna att "ta i anspråk" eftersom den ska användas av barnet själv för just sina omkostnader.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Får man underhållsbidrag/underhållsstöd under sommaren?

2021-07-28 i Underhåll
FRÅGA |hej får man underhållstöd på sommaren nu under juli??
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall man får underhållsbidrag/underhållsstöd under sommaren.Svaret på din fråga är ja - man får underhållsbidrag/underhållstöd året om. Underhållsskyldigheten gäller året om fram tills det att barnet fyller 18 år eller tills dess att barnet har gått ut skolan och senast tills det att barnet har fyllt 21 år (7 kap. 2 § 2 st. FB).Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur länge har föräldrar försörjningsplikt till sina barn?

2021-07-15 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Min dotter är 19 år och har just avslutat gymnasiet med godkända betyg.Hon har sökt in på högskolan i höst. I och med att hon slutade gymnasiet slutade jag betala underhåll. Mamman hävdar att hon har pratat med Tingsrätten som, enligt henne, säger att jag ska betala underhåll till min dotter är 21 oavsett om hon går på högskolan eller gör något annat. Hon avser att stämma mig om jag inte fortsätter betala.Stämmer detta ?
Ebba Kristensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den aktuella regleringen finns i föräldrabalken (FB).Som förälder (vårdnadshavare) har man försörjningsplikt till barnet har fyllt 18 år (7 kap. 1 § andra stycket FB). Därefter har man skyldighet att försörja sitt barn under dennes skolgång till att barnet fyllt 21 år. Med skolgång menas grundskola, gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § andra stycket FB). Utifrån din fråga tolkar jag det som att din dotter är klar med gymnasiet nu vilket skulle betyda att din försörjningsplikt har upphört. Du kan alltså sluta att betala underhåll till din dotter nu om du vill.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

underhållsbidrag

2021-07-08 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag har två barn som bor hos mig på halvtid, det vill säga att pappan har barnen lika mycket som mig. Men nu under sommarlovet så har jag haft barnen 1 månad i sträck på grund av att han jobbar. Han har enbart haft dem någon enstaka kväll, men inte över natten. Jag försöker prata med honom att mina kostnader för mat har varit väldigt hög under denna månaden och vill att han ska bidra med matpengar. 1500 kronor skulle jag vilja ha, men han tycker det är för mycket. Jag menar att 3 mål mat om dagen plus mellanmål kostar mer än så egentligen, men att jag betalar resten. Finns det några bestämmelser över hur detta kan gå till eftersom vi har delad vårdnad den större delen av året? Med vänlig hälsning, Bea
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB).Av 7 kap. 1 § FB följer att föräldrarna ska svara för underhåll till barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Hänsyn ska tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifter om dessa. Detta innebär att underhållsbidragets belopp måste bestämmas utifrån varje enskilt fall eftersom varje barns behov är individuellt. Socialstyrelsen har arbetat fram riktlinjer för hur underhållsbidraget ska beräknas. Dessa schabloner är dock inte mer än en utgångspunkt och måste justeras med hänsyn till barnets individuella behov. Schablonbeloppet avser täcka barnets grundläggande behov. Därutöver kan särskilda kostnader, så länge de är godtagbara, också anses- ingå i barnets-behov av underhåll. Dessa kostnader ska då läggas till schablonbeloppet. Vilka behov barnet har varierar beroende på ålder, kön och levnadssitoation (Uppsala tingsrätts dom 2018-10-23 i mål T 699-17). Det är således svårt att avgöra vilket belopp som är skäligt att betala i underhållsbidrag, men det bör i vart fall täcka de behov som ett barn vanligtvis har. Skulle underhållsbidraget av någon anledning utebli från barnets andra vårdnadshavare finns det möjlighet att ansöka om underhållsstöd genom försäkringskassan. Du kan få underhållsstöd om du och den andra föräldern inte kan komma överens om underhållsbidrag eller om han inte kan betala. Om den andre föräldern inte betalar något underhåll alls får du 1 673 kronor per månad till och med månaden när barnet fyller 11 år, därefter 1 823 kronor till och med månaden när barnet fyller 15 år och 2 223 kronor efter att barnet har fyllt 15 år . Om den andra föräldern betalar ett lägre underhåll så får du ett utfyllnadsbelopp från Försäkringskassan, vilket ger dig totalt 1 673 kronor, 1 823 kronor eller 2 223 kronor per månad. Du får alltså pengar dels från Försäkringskassan, dels från den andra föräldern. Beträffande underhållsstöd kan du besöka försäkringskassans hemsida för att ta reda på mer: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/barnet_bor_hos_dig/underhallsstod_nar_barnet_bor_hos_digOm du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Hur länge är jag underhållsskyldig för mitt barn?

2021-07-01 i Underhåll
FRÅGA |Hej en undran. Jag betalar underhållsbidrag till min son som fyller 20 till hösten. Eller rättare sagt så för jag över dom till pappan som påstår att han lika gärna kan ta dessa då de ändå går till mat mm. Fast sonen egentligen hade rätt till de när han fyllde 18. Men det går inte att diskutera med pappan och inte kan sonen det heller.Till hösten ska sonen söka bidrag och lån via CSN. 100%. Pappan vill då ha en slant för hyra mat mm. Självklart ska sonen betala nåt om han nu får in så pass mycket i månaden. MEN. Underhållsbidraget som pappan får på sitt konto som ju egentligen sonens. De räknar pappan inte med. Så då tar pappan underhållet på 2223 plus halva hyra o mat från CSN. Nämner man denna fråga till pappan så reser han ragg,och säger att jag inte ska tuta i min son om att han ska få underhållsbidraget på sitt konto. Så har det alltid varit. Ja bråk i 20 års tid. Så hur mycket kan pappan kräva egentligen i pengar. Han har redan roffat åt sig 2073 kr i 2 års tid. O nu ännu mer. Vad är skäligt för sonen att betala i månad för boende, mat mm. Han tar ju inte lån för att betala allt hemma. Jag förstår att jag är betalningsskyldig till han är 21 o går skolan. Och frågan är där huruvida bidraget påverkas för min del om sonen tar fullt CSN bidrag plus lån. Försäkringskassan och CSN vet inget. De hänvisar mig till föräldrabalken. Men vill ha rätsida o svar direkt. Även om det blir krig mellan oss 2 som förälder.
My Öhman |Hej,Stort tack för att för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du har kommit helt rätt om du vill ha ett rakt och enkelt svar. Underhållsskyldighet gentemot vuxna barnDu som förälder är i regel underhållsskyldig för barn under 18 år. Går barnet emellertid i skola är föräldrarna underhållsskyldiga till dess att barnet fyllt 21 år. Med skola åsyftas grundskola eller gymnasieskola och annan jämförlig utbildning (7 kap. 1 § föräldrabalk).Du skriver att din son ska söka lån och bidrag från CSN, varför jag kan dra slutsatsen att din son avser att studera vid högskola eller universitet. Högskola och universitet omfattas inte av definitionen "annan jämförlig utbildning". Det innebär att varken du eller din sons pappa är underhållsskyldiga. Hur mycket kan pappan kräva av dig respektive er son?Innebörden av att du inte är underhållsskyldig är att sonens pappa inte kan kräva underhållsbidrag av dig. Pappan har i sin tur ingen skyldighet att bekosta sonens leverne. Ofta brukar dock föräldrar och barn kunna komma överens om en rimlig summa för mat och boende. Det är ju väldigt vanligt att barn bor hemma under studietiden. Slutligen vill jag råda dig att upplysa pappan om att du liksom han inte längre är underhållsskyldiga och att han därför inte har rätt att kräva underhållsbidrag. Hur ni vill göra med sonens kostnad för att bo hemma hos pappan är svårt för mig att besvara. För att undvika konflikter och emotionell utpressning hade jag kanske låtit sonen och pappan sköta den biten. Sedan kan du själv ta ett ställningstagande huruvida du vill hjälpa sonen ekonomiskt ändå, däremot är det ingen skyldighet du har. Ger du pengarna direkt till din son kan du försäkra dig om att det faktisk är han som tar del av pengarna. Hoppas att jag kunde besvara dina funderingar. Är mitt svar på något sätt oklart kan du kontakta mig på my.ohman@lawline.se.Vänligen,