Förlängt underhållsstöd

2021-06-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min son får förlängt underhållsstöd, då han fortfarande har ett år kvar på gymnasiet, han fyller 20 år i augusti när kommer sista utbetalning av underhållet?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Frågan behandlas av Försäkringskassan och har du vidare frågor kan du alltid vända dig till dem. När det gäller förlängt underhållsstöd som din son får man det till och med juni, vilket innebär att han inte får underhållsstöd i juli och framåt.Eftersom det är juli månad nu så ska betalningarna ha upphört. Om han däremot får underhållsstöd ändå kan ni alltid vända er till Försäkringskassan och kolla om det är någonting som är fel.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Är man underhållsskyldig under pågående skilsmässa?

2021-06-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag och min fru ska nu skiljas och vi är inte överens om vad jag ska betala henne under tiden skilsmässan pågår, vi har i stort sett bara haft min inkomst under hela vårt förhållande då hon har pluggat under hela tiden, och nu vill hon att jag ska fortsätta betala hennes räkningar och hjälpa henne ekonomiskt fast att jag har flyttat ut, det här är något vi bråkar mycket om. Därför undrar jag om det finns något som säger hur mycket jag är skyldig att hjälpa henne med just ekonomiskt.
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det finns någon skyldighet att betala din nuvarande fru under skilsmässan och hur mycket. Svaret hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB). Underhållsskyldighet mellan makarEftersom att ni befinner i en pågående skilsmässa är ni fortfarande gifta. Under äktenskapet ska båda makarna, efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses (6 kap. 1 § ÄktB). Om det som den ena maken skall bidra med inte räcker till för makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för underhållet, skall den andra maken skjuta till de pengar som behövs (6 kap. 2 § ÄktB). Syftet med detta är att båda makarna ska ha samma ekonomiska standard. Om någon av makarna försummar sin underhållsskyldighet får en domstol ålägga denne att betala underhållsbidrag till den andra maken (6 kap. 5 § ÄktB). Om makarna inte varaktigt bor tillsammans skall den ena maken fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till den andra maken (6 kap. 6 § ÄktB). Underhållsskyldighet efter skilsmässaHuvudregeln är att efter skilsmässa ska var och en av makarna stå för sin egen försörjning (6 kap. 7 § 1 stycket ÄktB). En tidigare make kan dock bli underhållsskyldig under en övergångsperiod efter vad som är skäligt med hänsyn till den andra tidigare makens förmåga och övriga omständigheter (6 kap. 7 § 2 stycket ÄktB). Underhållsskyldigheten kan dock komma att sträcka sig ännu längre och en tidigare make kan då bli underhållsskyldig även efter övergångsperioden. Detta om den ena maken har försörjningssvårigheter på grund av att ett långvarigt äktenskap upplösts eller om det finns andra synnerliga skäl (6 kap. 7 § 3 stycket ÄktB). Enligt praxis från Högsta Domstolen ska detta undantag tillämpas mycket restriktivt och det ska finnas ett samband mellan försörjningssvårigheterna och äktenskapet. Äktenskapet ska alltså ha begränsat möjligheten för maken att försörja sig, till exempel om man ägnat sig åt att ta hand om hus och hem medan den andra maken skapat sig en god position i förvärvslivet. Din situationEftersom att du och din fru fortfarande är gifta finns underhållsskyldighet enligt ovan. Om du inte fullgör din underhållsskyldighet kan en domstol ålägga dig att betala underhållsbidrag till din fru. Hur mycket du ska betala beror på hur mycket som behövs för makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för underhållet och utgångspunkten är att ni ska ha samma ekonomiska standard. I ditt fall verkar det inte vara frågan om ett långvarigt äktenskap och det verkar inte heller som att din frus försörjningssvårigheter beror på äktenskapet. Att du ska bli underhållsskyldig efter skilsmässan är därför inte troligt men jag känner inte till alla omständigheter och i slutändan måste en bedömning i det enskilda fallet göras. SammanfattningDet finns en underhållsskyldighet mellan makar och syftet med detta är att makarna ska ha samma ekonomiska standard. Efter äktenskapet finns det som huvudregel ingen underhållsskyldighet men undantag finns om det varit ett långvarigt äktenskap och den ena makens försörjningssvårigheter beror på äktenskapet. Du är alltså underhållsskyldig under tiden skilsmässan pågår men troligen inte efter. I slutändan måste ändå en bedömning i det enskilda fallet göras. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen! Med vänlig hälsning

Kan jag kräva underhållsbidrag av den förälder som tjänar mer?

2021-06-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Jag och barnens pappa har delad vårdnad om våra 3 barn.de är snart 14, 9 & 9 år.De bor hos mig varannan vecka och pappa varannan , dock är de fta hos mig någon dag extra då och då den veckan som är pappans.Jag får in deras barnbidrag och jag står för alla kostnader som kläder, mobiler, abonemang,fritidsavgift,försäkringar och övriga saker som leksaker och andra aktiviteter, fickpengar. Pappan anser att barnbidraget ska täcka allt. Han betalar givetvis mat den veckan de bor hos honom.Han tjänar minst 1 tredjedel mer än mig.Jag undrar om detta är rätt eller kan jag kräva underhåll ? Han kommer troligtvis inte hjälpa till med att tex handla kläder och annat då han aldrig " blir färdig till det" och jag har slutat be om ekonomisk hjälp som att han ska handla tex vinter kläder då det aldrig blir av då.Mvh en mamma som försöker få det att gå runt.
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrars underhållsskyldighetFöräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Föräldrarna ska svara för barns underhåll fram tills barnet fyller 18 år, eller om barnet går i skolan, fram tills barnet fyller 21 år. Därefter upphör föräldrarnas underhållsskyldighet (7 kap. 1 § FB). Underhållsskyldigheten innebär att barnets grundläggande försörjning ska tillgodoses. Högre krav kan dock ställas beroende på föräldrarnas ekonomiska situation.Om underhållsbidragDen förälder som inte är vårdnadshavare alternativt är vårdnadshavare men inte har barnet varaktigt boende hos sig ska betala underhåll till barnet. Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 § FB). Kan föräldrarna inte komma överens om underhållsbidragets storlek kan domstol fastställa ett skäligt belopp med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska situation. Har föräldrarna gemensam vårdnad och växelvis boende så ska som utgångspunkt ingen förälder betala underhållsbidrag. Men Högsta Domstolen har i ett rättsfall kommit fram till att en förälder som inte fullgör sin underhållsskyldighet ska betala underhållsbidrag även om föräldrarna hade gemensam vårdnad och barnet bodde växelvis hos båda föräldrarna. Detta med hänsyn till att barnet har rätt till samma standard som den förälder med bäst ekonomiska förutsättningar kan erbjuda, även då barnet inte bor hos denna förälder (7 kap. 6 § FB). Detta innebär att en förälder som har bättre ekonomiska förutsättningar än den andra föräldern kan behöva betala underhållsbidrag trots gemensam vårdnad och växelvis boende.SammanfattningsvisDå ni har gemensam vårdnad och barnen växelvis boende hos er så är pappan som utgångspunkt inte skyldig att betala underhållsbidrag. Men då han har bättre ekonomiska förutsättningar än dig kan det ställas högre krav på honom avseende underhållsskyldigheten gentemot barnen eftersom de har rätt att ha en likartad ekonomisk standard hos er båda. Om ni inte kan komma överens om underhållsbidrag kan ni vända er till familjerätten, som är en del av socialtjänsten, i din kommun. De kan bland annat erbjuda kostnadsfria samarbetssamtal där ni får hjälp av en utomstående att prata om situationen och reda ut den. Familjerätten kan också hjälpa er att upprätta avtal som exempelvis reglerar det ni kommer fram till och ett eventuellt underhållsbidrags storlek. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Vilket lands lag är gällande för underhållsbidrag?

2021-06-21 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag är sedan sex år tillbaka svensk medborgare. Jag har en dotter i Slovakien där jag tidigare bodde när jag var slovakisk medborgare. Min dotter är 20 år gammal, har inget arbete utan studerar. Enligt slovakisk lag måste jag betala underhållstöd till min dotter så länge hon studerar, dvs även efter att hon fyllt 18 år.Min fråga är om jag fortfarande lyder under slovakisk lag när jag är svensk medborgare? Eller gäller svensk lagstiftning för mig och vad har jag i så fall för skyldigheter gentemot min dotter?Tacksam för svar!Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör två olika länder vilket innebär att de båda ländernas respektive lagar potentiellt skulle kunna krocka i sina bestämmelser. Det finns då en förordning, Underhållsförordningen, som reglerar vilket lands lag som ska gälla i vilka situationer och är därmed tillämplig lag för din fråga. Vilken lag ska tillämpas?Enligt art 15 i underhållsförordningen ska lagen för underhållsskyldighet fastställas i enlighet med 2007 års Haagprotokoll för de stater som är bundna av protokollet. Eftersom både Sverige och Slovakien är medlemmar i EU är båda staterna bundna av Haagprotokollet eftersom det ingåtts av EU för dess medlemsstater (se artikel 3). Utgångspunkten i protokollet är att underhållsskyldighet ska regleras av lagen i den stat där den underhållsberättigade har sin hemvist (se artikel 3). Det innebär alltså att det i ert fall är slovakisk lag som ska tillämpas på underhållet eftersom din dotter, som är den som är underhållsberättigad, har sin hemvist i Slovakien. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad gäller angående barnbidrag och underhållsplikt vid gemensam vårdnad?

2021-06-29 i Underhåll
FRÅGA |Föräldrarna har delad vårdnad. Modern har hand om barnbidraget. Fadern betalar endast mat varannan vecka aldrig något annat. Rätt eller fel av honom? De har bestämt gemensamt om barnbidraget.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka kostnader ska barnbidraget täcka?Vilka kostnader som barnbidraget ska gå till finns inte reglerat utan bidraget är ett ekonomiskt stöd till föräldrar för samtliga kostnader de får till följd av att de vårdar ett barn. Bidraget ska hjälpa föräldrarna att uppfylla sin lagstadgade försörjnings- och vårdnadsplikt gentemot sitt barn. Vad gäller kring barnbidrag vid delad vårdnad? När föräldrarna har gemensam vårdnad om ett barn är huvudregeln att barnbidraget delas lika mellan föräldrarna (16 kap. 5 § socialförsäkringsbalken (SFB)). Om barnet varaktigt har bott hos den ena föräldern har denne rätt till hela barnbidraget (16 kap. 6 § SFB). Vid växelvist boende utgår barnbidraget till båda föräldrarna eller enbart till den ena efter anmälan av någon av dem till Försäkringskassan (16 kap. 7 § SFB). Normalt sett utgår barnbidraget till den förälder som barnet bor hos men vill föräldrarna ändra mottagare för barnbidraget kan de göra en anmälan till Försäkringskassan. De kan antingen göra en gemensam anmälan om de är överens eller så kan den förälder som vill få till en ändring själv göra en anmälan. I det sistnämnda fallet måste Försäkringskassan utreda barnets boende för att i sin tur reda ut vem som har rätt till barnbidraget. Eftersom du nämner att modern i överenskommelse med fadern ensamt har hand om barnbidraget kommer nu att redogöra för om fadern uppfyller sin försörjningsplikt eller inte. Uppfyller föräldern sin försörjningsplikt gentemot sitt barn?Försörjningsplikten grundar sig i att föräldrarna ansvarar för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § föräldrabalken (FB)). Föräldern har alltså ett ansvar att se till att barnet får det som barnet behöver, till exempel mat, kläder, boende, fritidsaktiviteter, sjukvård och så vidare. Även om föräldrarna har gemensam vårdnad om ett barn kan barnet varaktigt bo tillsammans med den ena föräldern. Om så är fallet ska den föräldern som barnet inte varaktigt bor hos betala underhållsbidrag för att fullgöra sin underhållsskyldighet (7 kap. 2 § andra punkten FB). För de fall den underhållsskyldige föräldern inte betalar underhåll eller betalar för sent kan den andra föräldern ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Ett hjälpmedel för att bland annat beräkna underhållets storlek går att finna hos Försäkringskassan här. SlutsatsModern och fadern har gemensamt bestämt om barnbidragets utdelning vilket gör att det inte blir aktuellt att bedöma den här frågan. Det återstår därför att bedöma om fadern i dagsläget uppfyller sin underhållsplikt gentemot barnet genom att betala för mat varannan vecka. I din fråga framkommer det inte om barnet bor varaktigt hos modern eller inte. Med utgångspunkt att barnet bor hos modern kan det vara tveksamt om fadern uppfyller sin underhållsskyldighet. Fadern kan därmed bli skyldig att betala underhållsbidrag till modern för att uppfylla sin underhållsskyldighet. Föräldrarna kan gemensamt avtala om underhållets storlek och om de inte skulle komma överens kan en domstol bestämma om underhållet. Dock brukar en domstolsprocess vara kostsam och ta lång tid så jag rekommenderar att kontakta en jurist om en sådan process inleds. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och behöver du vidare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid underhåll till make efter en äktenskapsskillnad?

2021-06-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag funderar på att skilja mig. Jag är den som jobbar idag och tjänar pengar. Vi har 2 barn. Min hustru har alltså ingen inkomst. Ifall vi skiljer oss, kommer jag naturligtvis att få ge bidrag till barnen oavsett ifall vi har delad eller om hustrun har vårdnaden. Måste jag också bidra till min hustrus uppehälle och i så fall hur lång tid? har hon rätt till bidrag från staten också? Tack för svar!
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid underhåll till make efter äktenskapsskillnad (skilsmässa). Regler om makars ekonomiska förhållanden finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och reglerna om underhåll hittas i kapitel 6. Det är dessa lagar jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Utgångspunkten är att vardera make ansvarar för sin försörjningUtgångspunkten är att varje make ansvarar för sin egen försörjning efter en äktenskapsskillnad (6 kap. 7 § första stycket ÄktB). Det finns dock två undantag från denna utgångspunkt och de kommer jag att beskriva nedan. Bidrag under en övergångstidDet första undantaget reglerar den situationen då den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångstid. I denna situation har denna make rätt till underhållsbidrag av den andra maken efter vad som är rimligt med hänsyn till denna makes förmåga och övriga omständigheter (6 kap. 7 § andra stycket). Bidrag bör i allmänhet bara bör utgå under en omställningsperiod i syfte att ge den behövande maken möjligheter att genom utbildning och omskolning skaffa arbete eller förbättra inkomsterna. Bidrag under längre tidDet andra undantaget reglerar den situationen då den ena maken efter ett långvarigt äktenskap har svårigheter att försörja sig själv (6 kap. 7 § tredje stycket ÄktB). I en sådan situation har denna make rätt till underhållsbidrag av den andre maken för en längre period. Detta undantag kan även vara gällande om det skulle föreligga andra synnerliga skäl till att ett sådant bidrag under en längre period ska betalas ut. Detta undantag är avsett för klara undantagssituationer och tillämpas därför sällan. I förarbetena har det uttalats att om den ena maken på grund av en sned arbetsfördelning i hemmet har lyckats nå en god position i arbetslivet, medan den andre har ägnat sin tid åt till exempel hem och barn och därmed förlorat dessa möjligheter, kan underhållsbidrag utgå för en längre period även om den andra maken lyckas skaffa sig en mindre inkomst (se även NJA 1984 s. 493). Även ålder och sjukdom kan medverka i denna bedömning.Det ska göras en bedömning i varje enskilt fallNär det görs en bedömning av om underhållsbidrag ska betalas ut, ska det tas ställning dels till den ena makens behov av underhållsbidrag, dels den andre makens förmåga att utge ett sådant bidrag. Detta gäller både för underhåll under en omställningsperiod och underhåll för en längre period. Underhållsbidrag till en make kan normalt komma i fråga först när den egna arbetsförmågan inte räcker till för försörjningen. Gemensamt för de olika situationer då underhållsbidrag kan bli aktuellt är att det föreligger ett orsakssamband mellan den bristande försörjningsförmågan och äktenskapet.Underhållsbidrag betalas fortlöpande som utgångspunktDet är även värt att nämna att ett underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad betalas fortlöpande. Om det föreligger särskilda skäl får domstolen dock bestämma att bidraget ska betalas med ett engångsbelopp. Exempel på särskilda skäl är att den underhållsberättigade maken behöver ett bidrag för att skaffa sig pensionsskydd (6 kap. 8 § ÄktB). SammanfattningSammanfattningsvis är utgångspunkten att vardera make ansvarar för sin egen försörjning efter en äktenskapsskillnad. Det finns dock två undantag från detta. Det första undantaget reglerar den situationen då den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångstid. Det andra undantaget reglerar den situationen då den ena maken efter ett långvarigt äktenskap har svårigheter att försörja sig själv och behöver underhållsbidrag under en längre tidsperiod. Det är svårt för mig att säga vad som gäller i ditt fall, då jag inte har tillräckligt med information och detta är en bedömning som görs från fall till fall. Det som är gemensamt för de situationer då underhållsbidrag kan bli aktuellt är att det föreligger ett orsakssamband mellan den bristande försörjningsförmågan och äktenskapet. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Vem kan hjälpa mig ekonomiskt om jag flyttar hemifrån när jag är myndig men fortfarande går i skolan?

2021-06-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Vem stödjer mig ekonomisk om jag är över 18 men har inte gått ut gymnasiet och vill flytta hemifrån? Jag får bara CSN och undrar hur det blir med hyra och såna utgifter?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om vem som kan vara ansvariga för att hjälpa dig ekonomiskt om du flyttar hemifrån när du blir myndig trots att du fortfarande går i gymnasiet. Din fråga regleras delvis i föräldrabalken.Självbestämmanderätten när man blir myndigSjälvbestämmanderätten inträder i samband med att man blir myndig som 18-åring i Sverige. Det betyder bland annat att föräldrarna inte är skyldiga att försörja sitt barn längre och att du själv kan bestämma var du ska bo. Dina föräldrar har alltså endast försörjningsskyldighet fram tills dess att du fyller 18 år. Försörjningsskyldigheten fortsätter dock att gälla därefter om du studerar en grundutbildning fram tills din skolgång är avslutad eller som längst tills dess att du fyller 21 år, (7 kap. 1 § 2 stycket föräldrabalken). Föräldrars försörjningsskyldighet utifrån barnets behovDetta innebär dock inte att föräldrarna är skyldiga att betala ditt boende om du väljer att flytta hemifrån innan din skolgång är avslutad. Det är nämligen så att en skälighetsbedömning görs avseende vilket underhållsbidrag till barnet som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, (7 kap. 1 § 1 stycket föräldrabalken). En förälders underhållsskyldighet genomförs i form av underhållsbidrag. Underhållsbidrag ska som regel betalas av föräldrar som inte har vårdnaden om barnet och som inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, (7 kap. 2 § 1 stycket föräldrabalken). Vårdnaden om ett barn består fram tills dessatt barnet fyller 18 år, (6 kap. 2 § föräldrabalken). Barnets behov innebär hur mycket barnet kostar varje månad, exempelvis kostnader för mat, hygien, fritidsaktiviteter, busskort och barnomsorg. Underhållsbidragets belopp fastställs genom dom eller avtal, (7 kap. 2 § 2 stycket föräldrabalken). Skulle bedömningen vara att dina föräldrar helt sakna ekonomisk förmåga blir de inte underhållsskyldiga. Avseende ditt behov av att flytta hemifrån blir det en bedömning även där. Anses du ha behovet av att inte bo kvar hemma kan föräldrarna vara skyldiga att ekonomiskt bidra till din försörjning. Anses du däremot inte ha ett behov av att flytta hemifrån blir föräldrarna inte skyldiga att försörja dig. Detta eftersom dina behov i sådant fall skulle kunna uppfylldas i deras hem.Ekonomiskt stöd från samhälletDet finns visst ekonomiskt stöd från samhället som kan lämnas till förälder eller anhörig trots att barnet fyllt 18 år. Det finns också ekonomiskt stöd som du kan söka för egen räkning. Ett exempel på ett sådant ekonomiskt stöd är ett bostadsbidrag som hjälper dig att betala för din hyra eller månadsavgift för ett boende, se Försäkringskassans hemsida. Ett annat exempel är inackorderingsbidrag av CSN om du måste bo på en annan ort under studietiden. Ett sådant tillägg kan man få till och med vårterminen det år man fyller 20.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Villkorad bodelning och underhåll

2021-06-21 i Underhåll
FRÅGA |Hej,jag och min sambo separerar. Vi har inget samboavtal men jag vill inte ha del av tidigare hans insats ändå, så som villkor för att jag ska skriva under bodelning (eg skuldebrev) vill jag att han betalar mer för våra gemensamma barn. Dvs förskole samt fritidsavgifter fram till att barnen fyller 12 år. Min fråga; hur skulle ett sådant avtal kunna se ut? Vi har gemensam vårdnad, barnen skrivs hos mig. Kan detta se illa ut för mig om det av ngn anledning skulle uppstå en vårdnadstvist i framtiden? Dvs att han kostnadsmässigt tar större ansvar för dem? Mvh,
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Villkorad bodelning På förmögenhetsrättens område gäller avtalsfrihet vilket innebär att det är fullt möjligt att förena ett bodelningsavtal med olika villkor. Villkoret som avses i ert fall rör dock frågan om underhåll till barn, vilket omfattas av en del formkrav. För att ett avtal om underhåll ska vara giltigt så måste det vara skriftligt, bevittnat av två personer, samt om barnet är under 18 år även godkänt av socialnämnden i den kommun där barnet eller dess vårdnadshavare är varaktigt bosatt (7 kap. 7 § andra stycket föräldrabalken). Att en förälder även kan vara skyldig att betala underhåll för barn då barnet bor växelvis hos båda föräldrarna slogs fast av Högsta domstolen i NJA 2013 s. 955. I domen slog domstolen fast att den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre ska betala underhållsbidrag så att barnet lever på en nivå som är jämförbar med den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har, även under tiden som barnet bor hos den andre föräldern. Kan ett avtal om underhåll försämra chanserna i en vårdnadstvist? Vid alla beslut om vårdnad, umgänge och boende som rör barn ska barnets bästa vara vägledande (6 kap. 2a § FB). I bestämmelsens andra stycke anges omständigheter som ska vara vägledande vid bedömningen av vad som är barnets bästa, nämligen: -risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och -barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Detta innebär att man i bedömningen inte värderar vem som har bäst ekonomiska förutsättningar eller vem som har bidragit mest ekonomiskt under barnens uppväxt. Rätten gör istället en heltäckande utredning av barnets situation med utgångspunkten att gemensam vårdnad är det bästa för barnet. Blir det aktuellt kan även rätten i sådana fall besluta om att den förälder som inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern, ska betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § föräldrabalken). Sammanfattning och råd Det är möjligt att villkora ett bodelningsavtal på det sättet som ni önskar. För att det ska bli juridiskt gällande finns det en del formkrav att ta hänsyn till eftersom det berör underhåll till barn. En möjlig lösning är därför att upprätta ett giltigt avtal angående underhållet och därefter införa en klausul i bodelningsavtalet som hänvisar tillbaka till underhållsavtalet och som anger att underhållsavtalet är en förutsättning för att även bodelningsavtalet ska vara giltigt. Att den ena föräldern har bidragit mer ekonomiskt under uppväxten är dock ingenting som ligger den andre föräldern till last vid en eventuell vårdnadstvist. Skulle du behöva mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några frågor kring mitt svar får du mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,