Underhållsbidrag när barnet fyllt 18 år

2020-12-18 i Underhåll
FRÅGA |Jag betalar underhållsbidrag till den andra föräldern efter tingsrättsdom som stipulerar summa och kontonummer. När barnet fyller 18 vill jag betala direkt till barnet. Hur ändrar jag det?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När barnet fyller 18 år ska pengarna betalas direkt till barnet. Detta är något som du och barnet kan komma överens om, antingen muntligt eller genom skriftligt avtal. Barnet ska studera på heltid i grundskola eller på gymnasium eller motsvarade och bo hos en av föräldrarna för att ha rätt till underhållsbidrag efter att barnet fyllt 18 år. Detta gäller tills barnet fyller 21 år. Här finns en länk till en mall som ni kan använda för avtalet. Vänliga hälsningar,

Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd samt om man kan begära underhållsbidrag retroaktivt

2020-12-17 i Underhåll
FRÅGA |Jag läste just en fråga om underhållsbidrag från 2017-09-25 besvarad av XX å ställer mig undrande till svaret.Till och börja med är underhållsstöd å underhållsbidrag inte samma sak!Underhållsstöd beviljas alltid hos Försäkringskassan å då på ettMinimibelopp....vill man ha mer anpassat till ex inkomster/behov måste det gå vid sidan om detta å betalas då ut direkt från den andra föräldrn...ex är det som fastslås i domstol då alltid kallat underhållsbidrag å inget försäkringskassan blandar sig i.Det enda FK betalar ut är underhåll.Jag letade efter svar på hur lång tid retroaktivt man kan behöra underhållsbidrag
Vilhelm Oxhammar |Hej och tack för att du återkommer med din fråga till oss på Lawline.Såsom jag uppfattat din fråga är den för hur lång tid bakåt i tiden man kan begära ut underhållsbidrag.Underhållsbidrag och underhållsstöd är inte samma sakDu har helt rätt i att underhållsstöd och underhållsbidrag inte är samma sak. Ett underhållsbidrag utges av den förälder som ett barn inte bor med för att denne förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet vilken stadgas i 7:1 FB. Du har också helt rätt i att detta bidrag betalas ut av ena förälder till den andra föräldern direkt, och är anpassat efter omständigheterna i det enskilda fallet, t.ex. föräldrarnas inkomster och barns enskilda behov. Underhållsbidraget fastställs genom avtal mellan föräldrarna eller genom dom (FB 7:2 st. 2). Underhållsstöd däremot, betalas ut direkt av försäkringskassan till barn vars föräldrar inte bor tillsammans enl. Socialförsäkringsbalken 17:2 och 18:2. Fullt underhållsstöd uppgår som högst till strax över 2000 kr och bestäms inte av föräldrarna själva och är inte behovsprövat mot boförälderns inkomster. Detta bidrag utgår inte om det kan antas att föräldern som barnet inte bor med betalar ett underhållsbidrag enl. föräldrabalkens regler, med belopp som uppgår till minst det belopp som hade utgått i underhållsstöd från försäkringskassan (SFB 18:9). Den förälder som ska betala underhållsbidrag enl. föräldrabalken, men istället låter försäkringskassan betala ut underhållsstöd till barnet, blir som huvudregel skyldig att återbetala detta till Försäkringskassan (SFB 19:2). Du kan kräva underhållsbidrag retroaktivt men bara för tre årDin fråga som du ville ha besvarad var ju dock för hur lång tid tillbaka i tiden man kan kräva ut ett underhållsbidrag. Enl. 7:8 FB får inte underhållsbidrag utan den bidragsskyldiges samtycke bifallas för längre tid tillbaka än tre år före dagen talan väcktes. Detta innebär att en domstol kan fastställa underhållsbidrag för förfluten tid, men maximalt för tre år. Därefter gäller även begränsningen att den som begär ut underhållsbidrag för förfluten tid, måste kräva ut den inom fem år efter den ursprungligen gällande förfallodagen (7:9 st. 1 FB). Om du inte begär ut underhållsbidraget efter fem år fr.o.m. det datum som från början var förfallodatum, förlorar du alltså rätten till att begära ut bidraget. SammanfattningSammanfattningsvis innebär detta att du har helt rätt i att underhållsbidrag och underhållsstöd är två skilda sätt att se till att barnets behov uppfylls. Rätten att kräva ut underhållsbidrag retroaktivt finns, men den är begränsad till att gälla tre år bakåt i tiden, och du måste kräva ut bidraget inom fem år fr.o.m. förfallodatum. Om du har vidare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline. Allt gott!

Vad ingår i en förälders försörjningsskyldighet?

2020-12-16 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag läste den här svaret men den svarade inte på dom frågorna jag har.https://lawline.se/answers/forsorjning-av-vuxet-barnVad händer om föräldrarna vägrar att försörja barnet? Är det ett brott och vad är straffen om den brottet begås?Vad exakt ingår i den lagen (ska dom köpa saker som kläder och mat (eller laga mat hemma) eller till exempel ge pengar?) Tack!
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor!För att svara på dina frågor kommer jag använda mig av föräldrabalken (FB).Vad händer om föräldrarna vägrar försörja barnet?Om föräldrarna vägrar försörja barnet kan socialtjänsten blandas in. Socialtjänsten kan genomföra en utredning och besluta om olika insatser som påverkar föräldrarna.Är det ett brott?Nej, inte direkt. Det som händer om en förälder inte försörjer sina barn är att barnet själv kan vända sig till socialtjänsten i kommunen för stöd och hjälp. Socialtjänsten kan då göra en utredning i det enskilda fallet, där ses t.ex. till föräldrarnas ekonomiska situation och förhållandena i hemmet. Efter utredningen kan socialtjänsten utefter behov besluta om insatser i det enskilda fallet.Vad exakt ingår i försörjningsskyldigheten?Försörjningsskyldigheten, eller med andra ord underhållsskyldigheten, är inte reglerad i någon egen lag utan regleras i sjunde kapitlet i föräldrabalken.Det går inte att de ett klart svar på vad exakt som ingår i försörjningsskyldigheten då det precis som mycket annat inom juridiken beror lite på omständigheterna i övrigt.Det som dock kan sägas är att föräldrarnas ansvar är i första hand kopplat till barnets grundläggande försörjning. Försörjningsskyldigheten som är kopplad till barnets grundläggande försörjning gäller generellt för alla, men beroende på föräldrarnas ekonomiska situation kan det ställas högre krav på deras plikt (7 kap. 1 § första stycket FB). Skyldigheten gäller tills barnet är 18 år, eller till dess då barnet gått ur skolan men längst till 21 års ålder (7 kap. 1 § andra stycket FB).Om barnet bor hos föräldrarna sägs att försörjningsplikten uppfylls genom att föräldrarna betalar mat, kläder, boende m.m. för barnet. Något krav på att t.ex. därutöver ge en summa pengar till barnet finns alltså inte.Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Kan föräldrar göra myndiga barn bostadslösa?

2020-12-08 i Underhåll
FRÅGA |Kan mina föräldrar stoppa mig från att åka utomlands?Hade tänkt åka ner till Barcelona med ett par vänner på semester sommaren 2021 både för semester och för att träffa en kompis som ja träffat genom internet.Jag fyllde 18 i September och då finns det väl inget i lagen som gör att mina föräldrar kan stoppa mig?Ja kommer att ha slutat gymnasiet då och hur fungerar det med föräldrars skyldighet till underhållningsstöd mellan jag går på gymnasiet och högskola/universitet? Kan mina föräldrar med stöd av lagen "kasta ut" mig för att jag vägrar lyssna på dom?Jag har väldigt stränga föräldrar och kan definitivt se dom göra någonting väldigt drastiskt om jag inte lyssnar på dom.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer regler ur föräldrabalken (FB) och lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) att tillämpas.InledningInledningsvis vill jag snabbt svara på din första fråga och säga att dina föräldrar inte kan stoppa dig från att åka utomlands då du är myndig. Din andra fråga handlar om huruvida föräldrar har någon försörjningsskyldighet för myndiga barn. Din tredje fråga är om dina föräldrar kan kasta ut dig med stöd av lagen om du vägrar lyssna på dem.Har föräldrar försörjningsskyldighet gentemot myndiga barn?Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn tills att barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i grundskola eller gymnasieskola har föräldrarna en försörjningsskyldighet tills att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § FB). Kan föräldrar göra sina myndiga barn bostadslösa?Försörjningsskyldigheten föräldrar har gentemot sina barn tills det att barnet fyller 18 år eller tills att barnet fyller 21 år, innebär att föräldrarna ska se till att barnet har både boende och försörjning. Om barnet är över 18 år och inte studerar på grund- eller gymnasienivå har föräldrarna inte en skyldighet att ordna barnets boende. Föräldrar kan därför kräva att barnet flyttar hemifrån.Föräldrar som inte har en försörjningsskyldighet har en möjlighet att kontakta Kronofogden och ansöka om handräckning (3 § BfL). Kronofogden kan efter en sådan ansökan avhysa (vräka) barnet från boendet.Sammanfattning och rekommendationMed tanke på att du är över 18 år och fortfarande går på gymnasiet har dina föräldrar en försörjningsskyldighet. Däremot har dina föräldrar ingen försörjningsskyldighet när du väl går ut gymnasiet. Det innebär att dina föräldrar kan kasta ut dig. Dina föräldrar kan ta hjälp av Kronofogden för att avhysa dig. Detta låter väldigt hårt, men jag vill upplysa dig om att den möjligheten finns. Även om du inte blir bostadslös på detta sätt, så rekommenderar jag att ställa dig i en bostadskö. Det beror på att det ligger ett stort ansvar hos myndiga personer att själva ordna ett boende. Om det uppstår en krissituation går även att kontakta socialtjänsten och ansöka om försörjningsstöd för att kunna betala en eventuell hyra.Hoppas att din situation löser sig och att du fick svar på din fråga. Annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Vad krävs för att kunna ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan?

2020-12-18 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag och barnets pappa har gemensamvårdnad. Barnet vägrar åka till sin pappa. Det resulterade i att jag mamma har gjorde en orosanmälan. Skolan har också gjort en orosanmälan, utifrån information som barnet delade med sig till sin lärare och skolkurator. Insatsen socialtjänsten har givit oss är familjebehandling. I den insatsen ska då pappa träffa barnet och bygga upp en relation. Pappan bidrar inte till barnets aktivitet. Han får halva barnbidraget och betalar inget underhåll. Vad krävs för att ge mig rätten att ansöka om underhåll till försäkringskassan?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan krävs det att barnen för det första bor hos dig, att du och pappan inte är ihop samt att han antingen inte betalar något underhållsbidrag eller betalar ett belopp som är lägre än det underhållsstöd som du kan få av Försäkringskassan (17 kap. 2 § och 18 kap. 9 § socialförsäkringsbalken). Du kan även läsa mer om detta på Försäkringskassans hemsida. Utifrån det du beskriver har du därmed rätt att ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Vänligen,

Barns rätt till underhållsbidrag

2020-12-16 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag är gravid och har BF i Maj 2021. Jag och barnets fader har redan kommit överens om att jag ska ha ensam vårdnad (han kommer dock betala underhåll och har såklart enligt lag umgängesrätt så ser ingen större anledning till att vårt förslag skulle nekas). Hur som haver, vet att man inte kan avtala dessa saker innan barnet är fött men min fråga rör egentligen inte det. Utan det har uppstått lite frågor kring vem som ska betala dessa större grejer man måste köpa innan barnet är fött, tex säng och vagn. Om jag betalar dessa saker nu, kan jag kräva honom på hälften av kostnaderna för det sen när barnet är fött? Eller bör han vara med och betala ca hälften redan nu/när det blir dags att köpa?
Tova Backman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om underhållsskyldighet regleras i föräldrabalken (FB).Underhållsskyldigheten:Grundprincipen är att man som förälder har ett ansvar att svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB).Beräkningen av barnets behov har sin utgångspunkt i schabloner som är hänförliga till barnets ålder. Man beaktar även sociala förmåner som barnet har (t.ex. barnbidrag), som räknas bort från barnets behov. Till barnets grundbehov lägger man till kostnader för barntillsyn (dagis, förskola m.m.) och i vissa fall kan barnets egna inkomster och tillgångar beaktas (7 kap. 1 § FB). Föräldrarnas förmåga är nettoinkomsterna minskat med vissa tillåtna avdrag så som boendekostnad och skälig levnadskostnad. Levnadskostnaden beräknas med ledning av ett normalbelopp som utgör 120 % av gällande prisbasbelopp per år (7 kap. 3 § FB).Dessa beräkningar kan enkelt göras på Försäkringskassans hemsida. Då får ni ett förslag på ett underhållsbidrag och en avtalsmall som ni kan använda för att göra en giltig överenskommelse om underhållsbidrag.I ert fall har du ensam vårdnad om ert framtida barn och barnet ska också varaktigt bo tillsammans dig som jag förstår det. Du uppfyller därmed din underhållsskyldighet genom att löpande stå för utgifter som rör barnets dagliga underhåll. Den andra föräldern, s.k. umgängesföräldern, fullgör i sin tur sin underhållsskyldighet genom att betala ett underhållsbidrag till barnet alternativt att denne blir återbetalningsskyldig till Försäkringskassan som betalar ut underhållsstöd (7 kap. 2-2a § FB).Slutsats:I ert fall har ni valt att du ska ha ensam vårdnad och därmed har du åtagit dig som förälder att stå för kostnaderna som täcker barnets behov. När barnet är fött kommer barnets andra förälder bli skyldig att betala underhållsbidrag varje månad. Detta bidrag täcker dock endast det grundläggande behovet för ett barn i den aktuella åldern och påverkas inte av de köp du själv gör till barnet.Däremot finns det inget som säger att ni inte själva kan komma överens om att ni betalar hälften var av stora köp inför att barnet föds.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Underhållsskyldighet vid gemensam vårdnad och växelvis boende

2020-12-11 i Underhåll
FRÅGA |HejGemensam vårdnad, växelvis boende varannan vecka och jag har alltid betalat hela fritidsavgiften och dagisplats. Nu har jag fått en eftertaxering på fritidsavgiften då jag har betalat för lite. Jag kontaktade då fadern angående detta då jag inte ens har haft dottern på fritids mina veckor pga avslutad tjänst. Jag står på platsen och räkningen kommer till mig, jag valde att inte säga upp platsen då han hade fått ansöka för egen räkning och för att underlätta. Har jag någon chans att få honom att betala rent juridiskt? Han betalar inget till mig då vi har varannan vecka men hänvisar till att jag tidigare har fått hela barnbidraget. Är detta rätt, vad har jag för möjligheter?
Sara Djogic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du ska gå tillväga för att få pappan till ert barn att betala fritidsavgiften och förskoleavgiften (dagisplatsen). Du undrar även om han har rätt att hänvisa till att du tidigare fått hela barnbidraget.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller.Fritidsavgiften och förskoleavgiftenKommunen har rätt att ta ut en avgift för att ditt barn ska gå på fritids och förskola, 8 kap 16 § skollagen. Avgiften beräknas på hushållets gemensamma inkomster och familjens storlek. När föräldrar med gemensam vårdnad inte bor tillsammans kan vissa kommuner erbjuda en delad faktura som skickas hem till vardera föräldern. Andra kommuner kan tyvärr inte erbjuda detta. När en kommun inte kan erbjuda delad faktura skickas den hem till den förälder som barnet är folkbokförda hos.Föräldrars underhållsskyldighetReglerna kring underhåll för barn finns i 7 kap. föräldrabalken (FB). Huvudregeln är att barnets föräldrar ska stå för skälig underhåll för barnet med hänsyn till barnets behov och efter sin förmåga. Barnets grundläggande behov ska uppfyllas, men om föräldrarna har en god ekonomi ska barnet också ha rätt att ta del av samma standard, 7 kap. 1 § FB.För att det skall föreligga förutsättningar för att kräva en förälder att betala underhållsbidrag krävs, i fall där föräldrarna har gemensam vårdnad, att barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern, 7 kap. 2 § FB. Växelvis boende föreligger när barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrar. Eftersom du beskriver att barnet bor växelvis hos både dig och pappan, föreligger ingen underhållsskyldighet för någon av er. Ni anses uppfylla den genom att barnet bor och kostar ungefär lika mycket hos er båda.Har en förälder avsevärt högre inkomst än den andra kan man trots växelvis boende behöva betala underhållsbidrag till den andra föräldern. Denna slutsats kom domstolen fram till i rättsfallet NJA 2013 s. 955. Domstolen kan i en sådan situation döma att den mer förmögna föräldern ska betala ut underhållsbidrag, trots att denne inte är skyldig att betala underhållsbidrag enligt det ovan nämnda, 7 kap. 6 § FB. Vad gäller i din situation?Eftersom du beskriver att du och barnets pappa inte kan komma överens om att dela på avgiften sinsemellan är mitt råd att du vänder dig till din kommun för att ta reda på om det finns möjlighet att dela upp fakturan. Om denna möjlighet inte föreligger är ni båda ansvariga för de kostnader som uppstår på grund av barnet. Hänsyn bör dock tas till era inkomster, vilka andra kostnader du och barnets pappa betalar samt vem som får barnbidraget. Om någon av er har en mycket högre inkomst än den andra kan fritidsavgiften och förskoleavgiften ingå i ett eventuellt underhållsbidrag. Om du har låga inkomster kan du även ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan.Hoppas att du har fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,

Ska den förälder som tjänar mer betala mer för barnens uppehälle efter skilsmässa?

2020-12-08 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag är separerad med två barn, 7 och 8 år. Vi har delad vårdnad och barnen bor växelvis hos mig. Vi har aldrig vart så noga med kostnaderna för barnen så har inte så bra koll hur fördelningen har vart. I och med att jag tjänar mer mamma så från min synvinkel har jag betalat en större del när det gäller kostnader för barnen. Såsom kläder och fritidsaktiviteter. Kostnaden för skolan har vi delat lika på. Till och från har vi haft en bra relation. Fast nu har kostnader för kläder, skola och fritidsaktiviteter blivit ett problem. Mamma hävdar nu att vi båda betalat lika mycket för barnens kostnader och att jag ska betala mer än henne. Jag hävdar att det inte är så och jag har betalat mer. Tyvärr så har jag inga kvitton sparade eller annan bevis som stödjer det jag hävdar utan det är mer en känsla. Jag har inga problem med att jag betalar mer än henne. Men jag vill veta vad lagen säger om barnen kostnader när en föräldrar tjänar mer än den andra? Har båda skyldighet att betala lika mycket för gemensamma kostnaderna?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom din fråga handlar om hur kostnaderna för barn ska fördelas, alltså fråga rörande underhåll, aktualiseras 7 kapitlet i föräldrabalken (FB).Eftersom att barnen bor växelvis hos dig har du ingen skyldighet att betala underhållsbidrag till barnens mamma, om det inte skulle vara så att du tjänar väldigt mycket mer än henne. Däremot kan det vara rimligt att du står för en större del av kostnaderna då du har en högre lön. I lagen står det att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § 1 st. FB). I kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga (7 kap. 1 § 3 st. FB). Ur lagen kan man alltså utläsa att den förälder som tjänar mer också ska stå för en större del av barnens kostnader. Mycket mer vägledning än så ges det inte. Hur mycket mer du ska betala än barnens mamma bör beräknas efter hur stor lön du har i förhållande till henne. Ett första steg kan vara att du och barnens mamma under en tid sparar kvitton och försöker reda ut hur mycket var och en av er spenderar på barnen, så att ni kan få klarhet i om ni betalar lika mycket eller om du betalar mer. Därefter kan ni diskutera hur ni vill lägga upp ekonomin för barnen framöver. Om du vill ha hjälp med att skriva ett avtal med barnens mamma om hur ni ska fördela kostnaderna är du välkommen att vända dig till oss på Lawline, antingen via hemsidan eller via telefon på 08-533 300 04. Vänliga hälsningar,