Kvarstår underhållsstödet när den ena föräldern gifter sig?

2021-06-17 i Underhåll
FRÅGA |Vad gäller om underhållsstöd efter separation och den ena föräldern, vårdnadshavaren, gifter sig? Kvarstår underhållsstödet från umgängesföräldern?
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Föräldrarna svarar för underhållet av barnet, 7 kap. 1 § föräldrabalken. Eftersom personen som den ena föräldern gifter sig med inte är förälder till barnet, kan äktenskapet inte i sig utgöra att underhållsstödet från umgängesföräldern går förlorat.Men den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och med förälder som har vårdnaden av barnet, är underhållsskyldig mot barnet, om han eller hon är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med föräldern. Om det finns särskilda skäl, kvarstår underhållsskyldigheten även sedan barnet har flyttat hemifrån, 7 kap. 5 § första stycket föräldrabalken. SammanfattningDetta innebär att personen som den ena föräldern gifter sig med kan bli underhållsskyldig av barnet, dock inte i den utsträckning barnet kan få underhåll från umgängesföräldern.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste jag betala min ex-makes hyra och kan man vägra att betala räntekostnader?

2021-06-08 i Underhåll
FRÅGA |Jag är skild men bodelningen är inte klar ännu. Jag bor kvar i huset med våra barn och min ex-make vill att jag betalar för halva hans lägenhetshyra (han flyttade frivilligt). Han vill sen även kunna komma in i huset där jag bor med barnen en dag i veckan men vill inte betala räntekostnaderna för huset. Kan han göra så?
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande äktenskap och bodelning återfinnes i äktenskapsbalken, vilken är den lag jag främst kommer att använda mig av för att besvara din fråga.Om en skilsmässa inte är fulländad, på grund av ex. betänketid, är reglerna om äktenskap och underhåll i äktenskapsbalken fortfarande tillämpliga. Här är en huvudregel att makarna ska leva på samma ekonomiska standard (6 kap. 1-2 §§ äktenskapsbalken) och till följd av detta kan det ske att ena maken får betala vissa saker för den andre. Är en skilsmässa avslutad gäller inte denna huvudregel. Däremot finns möjlighet att få underhållsbidrag under en övergångsperiod efter skilsmässan (6 kap. 7 § andra stycket äktenskapsbalken). Skulle detta vara relevant för ert fall är det i första hand ni som ska försöka komma överens om ett belopp och om detta ej är möjligt kan en domstol på yrkande av en make fastställa ett belopp.Vad gäller skyldigheten att betala hyran till en hyresrätt så tillfaller det den/de hyresgäst(er) som står på hyreskontraktet. Om ni båda står som hyresgäster innebär det att du kan ha en skyldighet att betala hyran då ansvaret är delat er emellan. Är det dock endast din ex-make som står som hyresgäst tillfaller medföljande rättigheter och skyldigheter endast honom (12 kap. jordabalken).Angående frågan om din ex-make kan nyttja huset utan att betala räntekostnader så kan jag inte svara ett enkelt ja eller nej på grund av att det finns omständigheter som jag inte har kunskap om som kan förändra svaret, men jag ska försöka ge ett generellt svar.Står du och din ex-make som låntagare båda två så har ni båda en skyldighet att se till att lån och räntekostnader betalas. Har du däremot tagit över lånet till följd av att det är du som bor i huset efter skilsmässan så är det endast du som står som gäldenär och bär därmed ansvaret att lån och ränta betalas. Att du står som ensam låntagare betyder dock inte att han går fri från betalningsskyldighet om ni er emellan har ett eget avtal om nyttjande och betalning. I sådant fall är det ett obligationsrättsligt förhållande som inte påverkas av vem som står som gäldenär i förhållande till banken. Skulle det vara så att du har rätt till betalning för räntekostnader av din ex-make till följd av ett er inbördes avtal eller för att han står som medgäldenär och han vägrar att betala så kan du ansöka om ett betalningsföreläggande genom kronofogden (lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Har du ytterligare frågor du vill få vägledning i är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Har föräldrar en skyldighet att ge sina barn en veckopeng?

2021-05-23 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag är en 14-årig tjej och jag får aldrig några pengar. Jag har ingen månadspeng eller veckopeng och jag får inte heller pengar om jag ner om det vilket leder till att jag aldrig har några pengar. Jag får heller nästan aldrig nya kläder eller sånt. Dock har min familj ont om pengar men är detta ens okej?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Föräldrar har en underhållsskyldighet (7 kap. 1 § föräldrabalken). Detta betyder att föräldrar, utifrån vad som kan krävas av dem mot bakgrund av deras ekonomiska förmåga och barnets behov, ska betala för barnet. Underhållsskyldigheten innebär ingen skyldighet för föräldrarna att ge barnet några pengar i form av till exempel veckopeng. Underhållsskyldigheten tar istället, i första hand, sikte på att barnet ska ha mat och någonstans att bo. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Med vänliga hälsningar

Kan man avtala bort underhållsansvaret?

2021-05-18 i Underhåll
FRÅGA |Är föräldrabalkens reglering om underhållsskyldighet tills barnet är 18 år eller tills skolgången avslutats enligt FB, dock längst till 21 års ålder dispositiv?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att du vill ha reda på huruvida det är möjligt att avtala bort underhållsskyldigheten i 7 kap 1 § Föräldrarbalken.Enligt bestämmelsen ska föräldrarna ansvara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga samt vad barnet behöver. Hänsyn ska vidare tas till om barnets egna ekonomiska förmåga. Som du redan konstaterat upphör underhållsskyldigheten när barnet fyllt 18 eller tills barnet gått ut skolan, dock längt till dess att barnet fyller 21. Med skola avses grundutbildningar såsom grundskola och gymnasium. Vad gäller de kostnader som kommer med underhållet så ska föräldrarna dela på dessa sinsemellan. De ska betala efter egen ekonomisk förmåga vilket innebär att den ena föräldern kan komma att betala mer eller mindre än den andra.Denna lagstadgade underhållsskyldighet går inte att avtala bort utan är tvingande. Ett avtal som befriar en underhållsskyldig förälder från ansvar är inte giltigt. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Villkor i underhållsavtal

2021-06-09 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag och mitt ex har nyligen kommit överens om underhållsbidrag iom att vi är skilda, barnen bor mer hos henne och jag har större inkomster eftersom hon är långtidsarbetslös. I avtalet, som sträcker sig över två år, står det att:"Parterna ska skyndsamt informera varandra om förändringar rörande inkomster ochkostnader i de fall då de varaktigt och väsentligt ökar eller minskar. Underhållsbidragetska därmed justeras och detta avtal om underhållsbidrag ska omförhandlas."Min fråga: Vad innebär "varaktigt och väsentligt"? Om jag får en lönehöjning, hur stor behöver den vara för att vara "väsentlig"? Under hur lång tid för att vara "varaktig"?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till en början kan jag framhålla att det inte finns något konkret svar på vad som avses med varaktigt och väsentligt. Jag har av din bakgrundsinformation uppfattat det som att du och ditt ex upprättat ett gemensamt underhållsavtal. Jag anser därför att du kan ta upp detta med ditt ex och som en alternativ lösning ha med klausuler, dvs tillägg där ni gemensamt anger vad som avses med varaktigt och väsentligt i just ert fall. Varaktigt är synonymt med konstant och därtill kan det uppfattas som att en justering av underhållsbidrag ska göras först när en fast inkomst eller kostnad inte går att fastställa för månaden- oregelbunden. Ordet "väsentlig" är ett väldigt starkt ord innebärande att det krävs en ökning eller minskning som inte är obetydlig. En liten höjning eller minskning skulle fortfarande kunna falla utanför "väsentlig". Den sammantagna bedömningen jag drar är att det inte går att ge dig ett tydligt svar utan detta är något du måste diskutera med ditt ex. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Rätt till ersättning för resor vid umgänge

2021-05-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min dotter bor hos sin pappa 24 mil bort, vi har varannan vecka. Jag betalar inte underhåll och inte han heller, vi delar på barnbidraget. Vad är hans skyldighet till att hjälpa till med resekostnad då han vägrar mötas halva vägen. Jag åker hela vägen både vid hämtning och lämning. Jag är mammaledig och han heltidsjobb. Mvh
Oscar Rudén |Hej och tack för att du skickar in din fråga till lawline!Jag förstår din fråga som att du undrar om avdrag från underhåll kan göras för resekostnader vid umgänge med barn, när barnen bor växelvis hos båda föräldrarna. Jag ska inledningsvis säga att delad vårdnad inte är detsamma som att man har delat boende, dvs en förälder kan vara boförälder (där barnen är inskrivna och bor merparten av tiden) men vårdnaden är delad.Rätt att kräva ersättning för resekostnader - I 6 kap 15 b § Föräldrabalken kan man läsa att utgångspunkten i de fall då barnet bor tillsammans med endast en förälder är att boendeföräldern ska "ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter var som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter."Det framgår att bestämmelsen innebär att den förälder som inte bor tillsammans med barnen ska ha det huvudsakliga ansvaret för de kostnader som uppstår med anledning av umgänge. Den förälder som bor tillsammans med barnen ska ta del i kostnaderna efter vad som är skäligt.En allmän förutsättning härför är att resvägen är av det längre slaget, i praxis talas om minst tio mils avstånd. Vidare måste kostnaden vara av någon betydelse, det vill säga att mindre kostnader inte berättigar ersättning. (se RH 1999:30 och SOU 1995:26 s. 522)Sammanfattat - Detta innebär alltså att om du inte är boförälder ska du ha det övergripande ansvaret för resekostnaderna men att pappan i detta fall ska hjälpa till i den utsträckning som är skälig. Det bör, med beaktning av att du är mammaledig och han heltidsarbetar, föreligga en sådan situation där det är skäligt att han hjälper till ekonomiskt. Dock ska detta avspeglas i den faktiskt ekonomin, dvs om du har en högre lön och därmed får en högre ersättning under din mammaledighet än vad pappan har i heltidsarbetande lön, kan det diskuteras om han ska erbjuda ekonomisk hjälp. Hoppas att det var svar på din fråga!

Kan jag kräva underhållsbidrag i efterhand?

2021-05-22 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag undrar om jag kan kräva underhållsbidrag i efterhand? Min fd man har haft ett välbetalt jobb som vd med både hög lön, mkt bra tjänstepension och nyttjat tjänstebil utan att förmånsbeskatta den. Han har nu precis bytt jobb och har betydligt lägre lön än tidigare men tjänar mellan 8000-10.000 kr mer än mig i alla fall. Det kan vara av värde att veta att vi har delad vårdnad. Jag har hela barnbidraget men han har krävt och kräver att jag skall betala hälften av allt vi köper till barnen. Jag behöver hela barnbidraget för att kunna få ihop min vardag med barnen. Jag har en anställning inom kommunen och tjänar inte speciellt bra.
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det framgår inte av din fråga om barnen bor hos dig på heltid eller om ni har barnen hos er växelvist. För att kunna få rätt till underhållsbidrag krävs att barnen varaktigt bor hos den ena föräldern. I ditt fall, att barnen bor heltid eller mestadels hos dig (7 kap 2 § föräldrabalken).Du undrar om du kan kräva underhållsbidrag i efterhand. Om ni inte kommer överens om det själva kan en domstol fastställa att underhållsbidrag ska betalas ut i efterhand, dock längst för tre år tillbaka i tiden. Tiden räknas från dagen då talan om bidrags väcks. I regel godkänns då en betalning av underhållsbidraget förutsatt att det inte anses oskäligt betungande för den betalande. Man gör en bedömning utifrån dennes ekonomiska förutsättningar och betalningsmöjligheter. Här kan det vägas in att din fd man numera har en lägre inkomst eftersom det påverkar hans betalningsförmåga. Att du får barnbidraget vägs också in i bedömningen av bidragets storlek. Sammanfattningsvis går det att kräva underhållsbidrag i efterhand. Det förutsätter att barnen bor hos dig och att din man antingen går med på att betala eller att en domstol anser att det inte är oskäligt betungande för din fd man att betala. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har fler funderingar får du gärna återkomma till oss med en ny fråga. Vänligen,

Kan jag vara säker på att jag inte kommer att behöva betala något underhållsbidrag?

2021-05-18 i Underhåll
FRÅGA |En kvinna jag träffar vill att jag ska bli pappa till hennes barn. Hon vill att jag ska göra henne gravid. Enligt henne kommer jag inte behöva ta något som helst ansvar om jag inte vill. Hon säger att hon annars går till en fertilitetsklinik. Hon vill vara ensam förälder till barnet. Jag har en sällsynt sjukdom som gör att jag inte är arbetsför varken nu eller längre fram och jag har en dålig ekonomi. Är rädd för att hennes ord inte betyder någonting i slutändan och att jag kommer behöva betala underhåll om hon skulle vilja det i framtiden. Vad kan jag göra för att uppfylla hennes önskan samtidigt som jag inte sätter mig och min ekonomi i fara?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vårdnad och boende Kvinnan du har träffat vill i detta fall vara ensamstående förälder. Jag utgår därför ifrån att det är kvinnan som kommer att vara ensam vårdnadshavare samt att kvinnan även kommer att vara boendeförälder. Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man som vårdnadshavare har en rättighet och en skyldighet att sörja för barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Föräldrarna kan avtala om att enbart en av föräldrarna ska ha vårdnaden (6 kap. 6 § föräldrabalken). Det är alltså möjligt för er att komma överens om att det enbart är kvinnan som, i detta fall, ska vara vårdnadshavare. Föräldrarna kan även avtala om vem barnet ska bo hos (6 kap. 14 a § 2 st. föräldrabalken). När finns det en underhållsskyldighet?Som förälder har man en skyldighet att svara för barnets underhåll. Bedömningen av storleken på underhållet görs utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomi (7 kap. 1 § föräldrabalken). Under vissa förutsättningar kan denna underhållsskyldighet bestå i att en av föräldrarna ska betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § föräldrabalken). Underhållsbidrag kan bland annat utgå när en förälder inte har vårdnaden om barnet och barnet inte heller bor hos föräldern (7 kap 2 § 1 st. 1 p. föräldrabalken). Underhållsbidraget kan även aktualiseras när föräldrarna delar på vårdnaden men barnet enbart bor hos en av föräldrarna (7 kap. 2 § 1 st. 2 p. föräldrabalken). Avtalet kan jämkas om det är oskäligtFöräldrarna kan, genom avtal, komma överens om vilket underhållsbidrag som ska utgå (7 kap. 2 § 2 st. föräldrabalken). Det är alltså rent praktiskt möjligt att avtala om att du som pappa inte ska betala något underhållsbidrag. Som vårdnadshavare kommer dock kvinnan att ha möjligheten att företräda barnet i frågor om underhållsbidrag (7 kap. 2 § 3 st. föräldrabalken). Enligt lag har rätten en möjlighet att jämka ett avtal om underhåll om det är så att avtalet är oskäligt på grund av omständigheter som förelåg när avtalet ingicks eller på grund av omständigheterna i övrigt (7 kap. 10 § 2 st. föräldrabalken). I praktiken betyder det att rätten kan ändra innehållet i avtalet om det är så att avtalet av någon anledning är att betrakta som oskäligt. Det finns anledning att anta att en underhållsskyldighet på noll kronor, enligt rätten, skulle vara att betraktas som oskälig. För att underhållsskyldigheten ska uppstå måste du vara förälder till barnet. Eftersom ni inte kommer att vara gifta när barnet föds så kommer du inte vara att betraktas som fader till barnet, i lagens mening, innan du fastställer faderskapet (1 kap. 1 § och 1 kap. 3 § föräldrabalken). Det går att fastställa faderskapet både genom dom och genom avtal. Om kvinnan har vårdnaden om barnet kan hon föra barnets talan om fastställande av faderskap (3 kap. 5 § 2 st. föräldrabalken). Sammanfattning Ni kan alltså komma överens om att hur mycket eller lite du, eventuellt, ska betala om ni får ett barn tillsammans. Du anger dock att du inte är säker på att mamman till barnet, i framtiden, kommer vilja att du ska betala underhåll. Eftersom hon kan företräda barnet i frågan om underhållsbidrag och på grund av att domstolen har möjligheten att ändra ett avtal som betraktas som oskäligt är svaret på din fråga att du inte kan vara helt säker på att du inte kommer att behöva betala något underhåll. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar