FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll15/05/2022

Kan barnet vara berättigad underhållsbidrag trots växelvist boende?

Vid gemensam vårdnad där barnet bor varannan vecka hos föräldrarna. Kan den förälder som har mycket låg inkomst ändå söka underhållsbidrag? Vad gäller när barnet bor fler dagar hos ena föräldern, men den andra föräldern ljuger till försäkringskassan om hur mycket barnet är där?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om underhållsbidrag regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). En förälder ska betala underhåll till barnet som denne inte varaktigt bor tillsammans med. Underhållsbidrag betalas även om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet, 7 kap. 2§ FB. Av bestämmelsen går att indirekt utläsa en huvudregel att något underhållsbidrag inte ska betalas vid växelvis boende. Högsta domstolen har dock i rättsfallet NJA 2013 s. 995 uttalat sig om just växelvist boende. Där resonerade domstolen att barn har rätt till någorlunda samma levnadsnivå som barnet har hos den förälderns som har bäst ställt rent ekonomiskt, även om barnet inte bor hos den föräldern. Detta motiverar att den föräldern som har bäst ställt ekonomiskt kan komma att behöva betala underhållsbidrag i syfte att upprätthålla levnadsstandarden för sitt barn. 

Huvudregeln är alltså att underhållsbidrag inte ska betalas ut vid växelvis boende, men att undantag kan göras som den ena föräldern har en inte obetydlig högre inkomst än den andre föräldern vilket sammantaget påverkar barnets levnadsstandard. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Jasmine El MallahRådgivare