Måste jag betala underhållsstöd till mitt barn som inte bor hemma?

2020-10-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag har undrar om jag som förälder ska behöva betala utökat underhållstöd till mitt barn som är 18 år. Han har eget boende genom socialen och har nyligen blivit utskriven från gymnasiet pga för hög frånvaro. Det finns även en drogproblematik med honom, där av största anledningen till att jag inte vill betala?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om föräldrars skyldigheter finns i föräldrabalken (1949:381).UnderhållsskyldighetFöräldrarna till ett barn är gemensamt underhållsskyldiga för barnet till dess att barnet fyllt 18 år. Om barnet fortfarande går i grundskola/gymnasium efter 18-årsdagen gäller underhållsskyldigheten till dess att skolgången upphör, dock längst intill dess barnet fyller 21 år (7 kap. 1 §). Underhållsskyldigheten uppfylls ofta "automatiskt" om barnet bor hemma hos sina föräldrar, men om barnet inte gör det måste föräldrarna fullgöra underhållsskyldigheten genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 §). Vid beräknandet av storleken av bidraget ska hänsyn tas till barnets behov, föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och barnets egna inkomster och tillgångar (7 kap. 1 §).I ditt fallOm ditt barn är över 18 år och dessutom inte längre går i gymnasiet så bör du inte längre ha någon skyldighet att betala underhållsbidrag till honom. Om han återupptar studierna är du dock skyldig att betala underhållsbidrag. Hoppas du fick svar på din fråga!

Underhållsbidrag

2020-10-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej! En 16 årig är gravid och tänker förmodligen behålla barnet. Vad händer med underhållet hennes pappa betalar för henne när hon får ett eget barn?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Föräldrar svarar för underhåll för sitt barn upp till vad som är skäligt utefter barnets behov och familjens ekonomiska situation. Det är en skyldighet att föräldrar försörjer sitt barn tills barnet fyllt 18 år alternativt 21 år om barnet studerar på gymnasiet eller liknande( 7 kap. 1 § FB). Även den förälder som inte bor med sitt barn ska försörja barnet genom underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB).Om en förälder inte fullgör sin plikt att betala underhåll så kan föräldern utsättas för verkställighet enligt Utsökningsbalken (UB). Detta innebär att du kan tvingas till att betala underhållet. Om det är ett avtal som är skriftligt och bevittnat avtal så sker verkställighet enligt 3 kap 19 § UB. Om det är en dom så sker verkställighet enligt 3 kap 3 § UB.Detta innebär att föräldrar alltid har en skyldighet att betala underhåll oavsett om de träffar sitt barn eller ej. Om en förälder ej kan betala underhåll på grund av ekonomiska skäl, finns det bestämmelser om underhållsstöd i 18-19 kap Socialförsäkringsbalken.Det finns inga regler som säger att hennes pappa inte ska betala underhållsbidrag till sin dotter med den anledningen att hon fått ett eget barn. Ovanstående gäller och pappan har fortfarande en skyldighet att betala ut detta bidrag.

Kan en förälder få betala underhållsbidrag trots att barnen bor växelvis hos båda?

2020-10-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej Jag och pappan till våra barn är skilda och har barnen lika mycket. Men vi har ett stort glapp mellan våra inkomster. Jag har varit i kontakt med försäkringskassan som inte kan hjälpa till. Det handlar om att jag inte har råd att köpa nya skor/kläder som behövs till våra tre barn samt betala för deras aktiviteter. Nu handlar detta kanske inte om för alltid men jag har kämpat sedan skilsmässan för ett år sedan. Det ger ju såklart sura miner hos pappan. Jag har föreslagit för honom om han kunde ta över barnens sparande, försäkringar samt abonnemang men fick ett tvärt nej. Kan man få någon hjälp? Min ekonomi är kraftigt ansträngd och jag hankar mig fram i mitten av månaden med att kunna köpa frukt och dylikt som de ska ha med till skolan. Har dessutom en son med selektivt ätande och är svår med mat som gör att man behöver lägga några extra kronor där. Finns det någon som helst chans till att få rätt till ett underhåll? Tacksam för hjälp.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Underhållsskyldigheten kan vara större om skillnad i levnadsstandard Huvudregeln är att underhållsbidrag ska betalas i det fall barnet enbart varaktigt bor hos det ena föräldern. Har man växelvist boende för barnen, har ingen av föräldrarna någon rätt till underhållsbidrag från den andre (7 kap. 2 § föräldrabalken). Däremot har föräldrar oavsett hur barnet bor fortfarande en underhållsskyldighet, vilket innebär att de ska bidra till barnets uppehälle med hänsyn till dels barnets behov, men också förälderns ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § föräldrabalken). Uppfyller man inte sin underhållsskyldighet, kan man bli skyldig att uppfylla denna i form av att betala underhållsbidrag genom att domstolen tar beslut om detta - oavsett hur barnen bor (7 kap. 6 § föräldrabalken). Detta kräver dock som sagt att domstolen också kommer fram till att man inte bidragit till barnets uppehälle i den omfattningen som krävs. I fråga om situationer där barn bor växelvis hos sina föräldrar, och där det råder en inkomstskillnad mellan föräldrarna, finns det en möjlighet att få underhållsbidrag av den "rikare" föräldern. Av rättsfallet NJA 2013 s. 955 följer att om det råder stor skillnad i inkomst, och därmed också ekonomisk levnadsstandard, mellan föräldrarna bör detta jämnas ut. Domstolen slog nämligen fast att barn har rätt till en liknande levnadsstandard hos båda föräldrarna, och hur barnet lever ena veckan ska alltså inte "avvika alltför mycket" från den andra. Av den anledningen kan en förälders underhållsskyldighet bli större än den andres. Och uppfyller denna föräldern inte den större bördan, ska underhållsbidrag utgå. Vad ska du göra?Hör av dig till barnets pappa och förklara det jag nyss skrivit. Om du tror att han inte kommer reagera särskilt väl på att höra detta från dig, kan du höra av dig till socialnämnden i din kommun och be dem hjälpa er samarbeta och komma fram till en överenskommelse i den här frågan. Funkar inte det, får du väcka talan om underhåll i domstolen där barnen är folkbokförda. Domstolen kan då avgöra ifall han uppfyllt sin underhållsskyldighet, och i det fall han inte har det kan de bestämma att han ska betala denna i form av underhållsbidrag till dig. Vänligen,

Underhållsskyldighet gentemot barn över 18 år och retroaktivt

2020-10-23 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Min son är 18 år och går ut gymnasiet i juni 2021.Min fråga är om jag behöver fortsätta betala underhåll till honom efter skolavslutningen eftersom han ska plugga vidare på Komvux?Min dotter är snart 15 år och bor (sover mest) hos sin far även om vi har delad vårdnad. Hon är än så länge folkbokförd på min adress då jag sagt nej till frågan om adressändring. Min exmake lämnade ändå in ansökan om ändring till Skatteverket i september. Skatteverket gav mig återkoppling att de skulle återkomma om en utredning skulle göras. Min fråga är om jag kommer att få betala underhåll retroaktivt från september när de utträtt och beslutat att hon ska vara folkbokförd där?Med vänlig hälsning
Maya Hempel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att du har två frågor. En fråga som berör underhållsskyldigheten gentemot din son som är över 18 år, om han studerar på Komvux och en fråga om du kan bli retroaktivt betalningsskyldig för underhåll gentemot din dotter. Jag börjar med att besvara frågan gällande din son och besvarar sedan frågan som gäller din dotter.Underhållsskyldighet gentemot barn som studerar på KomvuxI regel upphör din betalningsskyldighet gentemot ditt barn när ditt barn har fyllt 18 år. Det finns dock ett undantag. Detta är om barnet fortfarande studerar i grundskola, gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning. I ett sådant fall är du som förälder underhållsskyldig tills barnet fyller 21 år. Studier på Komvux anses motsvara "annan jämförlig grundutbildning" vilket innebär att du även fortsättningsvis kommer vara underhållsskyldig gentemot din son om han väljer att studera på Komvux. Dock längst till dess han fyller 21 år.(7 kap 1 § 2 st föräldrabalken).Retroaktivt underhåll För att besvara frågan om du kan bli retroaktivt betalningsskyldig av underhåll gentemot din dotter måste man skilja på underhållsbidrag som du som förälder betalar direkt till barnet (ofta via den andra föräldern) och underhållsstöd som barnet får via Försäkringskassan. Om din dotter får underhållsstöd betalar du till Försäkringskassan och inte direkt till barnet/den andra föräldern. Ett underhållsstöd kan bara utbetalas retroaktivt för en månad innan ansökan inkom till Försäkringskassan.(18 kap 13 § socialförsäkringsbalken).Om din dotter får underhållsbidrag direkt från dig kan du däremot bli retroaktivt betalningsskyldig upp till 3 år tillbaka i tiden. Däremot måste du och barnets andra förälder komma överens om detta alternativt domstolen fastställa dom avseende betalningsskyldigheten. För att en dom ska fastställas krävs att din exmake stämmer dig i domstol. (7 kap 8 § föräldrabalken).Sammanfattningsvis blir du endast retroaktivt betalningsskyldig om du och din exmake kommer överens om det eller om han stämmer dig i domstol och domstolen anser att det inte är oskäligt att kräva dig på underhåll retroaktivt. Jag hoppas att du fått svar på dina frågor.Vänligen,

Kan man få underhållsbidrag i efterhand?

2020-10-31 i Underhåll
FRÅGA |Jag har haft ett särboförhållande med min dotters pappa i 6 år (hon är drygt 4) nu är vi inte tillsammans längre för det blev ohållbart för mig ekonomiskt. Han har inte spenderat EN ENDA KRONA på sin dotter sedan hon föddes trots mina "påminnelser". Han har jobbat o haft fin lön, bor hemma hos mamma o pappa trots att han är 56 år. Han lägger gigantiska pengar på hundarna. En operades akut för över 100.000kr Min bägare har runnit över nu med råge. Vi bor 11 mil ifrån varann så vi håller på o ska lösa hur han o dottern ska ses. Min fråga är: kan jag kräva honom på pengar för försörjning för dottern i efterhand? Eller får jag helt enkelt skylla mig själv för min dumsnällhet? Jag är arbetslös o har varit flera år o har 2 barn 15 o 16 år på heltid sen annat förhållande. Det är jag som åkt till honom varannan helg alla år, han har skyllt på hundarna o ej åkt hit. Jag har fått trixa med passning av mina stora barn när jag varit hos han för de kan ej åka med pga allergier o att han bor hemma hos sina föräldrar. Men det har han alltid sett som en ren självklarhet att jag ska fixa. Ja ni hör ju hur dumt allt varit o jag är skitförbannad nu. Tacksam för svar
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagrum och tolkningJag förstår frågan som att du vill veta om du har rätt att få ut underhållsbidrag för din dotter från din dotters far i efterhand. Underhållsskyldighet regleras i Föräldrabalken 1949:381 (FB). Du skriver även att du var särbo med fadern, jag kommer därmed förstå det som att du skall betraktas som boendeförälder, alltså att din dotter till största delen har bott hos dig. När är en förälder underhållsskyldig?Föräldrar är skyldiga att försörja sitt barn tills att barnet fyller 18 år, alternativt 21 år gammal om barnet läser på gymnasiet eller liknande (7 kap. 1 § FB). Underhållet skall vara skäligt efter barnets behov och familjens ekonomiska situationen. Den förälder som inte bor med sitt barn ska försörja barnet genom underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB). Underhållsbidraget kan fastställas genom avtal eller en dom från en domstol. Om det bestäms genom en dom kommer storleken baseras på barnets behov och pappans ekonomiska förmåga (7 kap. 3-6 §§ FB). Kräva i efterhand?Domstolen kan bestämma att pappan till din dotter skall betala underhållsbidrag för tre år tillbaka i tiden från dagen som talan väcks (7 kap. 8 § FB). Dock kan det bli en längre tid om den som är bidragsskyldig medger att tiden är längre än så. Talan anses vara väckt när stämningsansökan inkommit till domstolen (13 kap. 4 § Rättegångsbalken (1942:740)). Huvudregeln vid en sådan ansökan är att underhållsbidraget skall medges till fullo dem tre åren, men det kan ske undantag om det anses vara oskäligt betungande för din dotters pappa. Det spelar ingen roll om du inte har krävt underhållsbidrag innan du vänder dig till domstolen. Du kan även välja att vända dig till försäkringskassan om fadern inte betalar underhållet för att ansöka om underhållsstöd till din dotter (18 kap. Socialförsäkringsbalken (2010:110)). Underhållsstöd är inte samma sak som underhållsbidrag, detta betalas ut när den underhållsskyldige föräldern inte betalar. Den ligger på 1 573 kronor i månaden i ditt fall, då din dotter är fyra år gammal. Om du vänder dig till försäkringskassan kan man inte kräva att pappan skall betala för de månaderna han inte har gjort det, man kan som mest få underhållsstöd retroaktivt en månad, alltså en månad tillbaka (18 kap. 13 § Socialförsäkringsbalken). SammanfattningDu kan kräva din dotters pappa på underhållsbidrag som högst tre år tillbaka i tiden genom att skicka in en stämningsansökan till domstolen. Domstolen kommer vid stämningsansökan att bestämma om barnets pappa är underhållsskyldig och hur stort underhållsbidraget skall vara. Du kan även vända dig till försäkringskassan för att få underhållsstöd, men detta kommer antagligen att vara lägre än det beloppet som skulle komma genom dom. Jag skulle dock råda dig att försöka samtala med din dotters pappa och komma överens om hur mycket han skall betala om det finns möjlighet till detta. Av omständigheterna förstår jag att detta kan vara svårt, men det kanske funkar om han får reda på att han är skyldig enligt lag att betala underhåll. Hoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur långt sträcker sig underhållsskyldigheten?

2020-10-28 i Underhåll
FRÅGA |Om jag har haft ensam vårdnad över barnet i 5 år och barnet bor i famhem och det kommer bli en vårdnadsöverflytt till famhem! Kommer då underhåll betalas av både mamman och pappan då vi är skilda? Barnet är 15 år!Mvh
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad säger lagen?Reglerna om föräldrars ansvar gentemot sina barn finner vi i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter kallad FB. Utgångspunkten här är att föräldrar är underhållsskyldiga till sina barn tills dess att de är 18 år gamla, alternativt tills dess att barnen har gått ut gymnasiet. Dock sträcker sig underhållsskyldigheten som längst till det att barnet fyller 21 år. Denna underhållsskyldighet ska fullgöras genom att föräldern betalar underhållsbidrag till barnet ifall föräldern inte bor tillsammans med barnet eller inte heller har vårdnaden om barnet. Vid bedömningen hur stort underhållsbidrag barnet har rätt till ser man till vad som är skäligt utifrån barnets behov samt föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. (7 kap. 1 § och 7 kap. 2 § FB)Ifall barnet är placerat i familjehem är föräldrarna fortfarande skyldiga att genom ett underhållsbidrag och utefter vad som är skäligt betala kommunens kostnader för familjehemsplaceringen. (8 kap. 1 § socialtjänstlagen [2001:453])SammanfattningSvaret på din fråga blir kortfattat att båda föräldrarna är underhållsskyldiga gentemot sina barn om ovannämnda kriterier är uppfyllda. Detta innebär att båda föräldrarna separat på samma gång kan bli underhållsskyldiga mot sina barn, vilket gäller oavsett om de är skilda eller ej.Hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!Mvh,

Vad händer med domen om underhållsbidrag om förhållandena ändras?

2020-10-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag har en fråga om underhållsbidrag. Jag betalar idag uh-bidrag, enligt dom i Tingsrätten, för min son född 030723 som nu går första av tre år på gymnasium. Från och med 1/1-21 kommer han att bo och vara skriven hos mig. Då ska jag ju inte betala uh-bidrag längre, men hur gör jag för att inte bryta mot domslutet gällande uh-bidraget? I domen nämns ingenting om vad som händer om han flyttar.
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om barns vårdnad samt underhållsskyldighet regleras i Föräldrabalken (FB). Om underhållsbidragBarn har rätt till omvårdnad, god uppfostran och trygghet (6 kap. 1 § FB). Båda föräldrar är ansvariga för att svara för underhåll för barnet, med hänsyn till barnets ålder och föräldrarnas ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Underhållsskyldighet för ett barn kan därför se olika ut beroende på barnets ålder, behov, sociala aspekter och egna ekonomiska förmåga. När barnet fyller 18 år, eller efter avslutad vidare-utbildning (dock längst till 21 år), upphör underhållsskyldigheten (7 kap. 1 § 2 st FB). Om ena föräldern inte har vårdnad eller bor med barnet, eller har gemensam vårdnad men barnet bor hos den andra föräldern, kan denne uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. Underhållsbidraget får lov att bestämmas fritt mellan föräldrarna, men kan också beslutas av tingsrätten i en dom (7 kap. 2 § st 1-2 FB).Vad händer när förhållandena ändras?Som ovan nämnt gäller avtalsfrihet då föräldrarna får lov att bestämma kring underhållsbidrag gemensamt. Det innebär att trots att det finns en dom, är en lösning att ni skriver ett avtal med de nya förhållandena och vad som ska gälla. Ni kan själva upprätta ett avtal eller ta hjälp av en jurist. Ett annat sätt är att gå till domstolen och få domen jämkad (ändrad) på grunden att förhållandena har förändrats. Detta är en möjlighet enligt 7 kap. 10 § FB. Att barnet byter boende anses som ett typiskt sådant ändrat förhållande som kan föranleda att få domen jämkad. Andra situationer kan vara ifall någon av föräldrarna har gift sig/ skiljt sig eller fått ytterligare ett barn. Jag hoppas detta svarade på din fundering! Med vänliga hälsningar,

Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?

2020-10-13 i Underhåll
FRÅGA |Jag undrar om man har en 19 åring som jobbar deltid och pluggar ska slippa betala hemma ? .Jag är ensamstående och arbetslös?
Julia Lax |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du är förälder och vårdnadshavare till en nittonåring som fortfarande studerar och jobbar deltid. För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa Föräldrarbalken. Underhållningsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Det framgår dock i din fråga att barnet fortfarande studerar och föräldrarna är underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § 2 st FB). Kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga (7 kap. 1 § 3 st FB). SammanfattningOm personen är nitton år och studerar på det vis som enligt ovannämnda bestämmelser räknas som skolgång, är föräldrarna försörjningsskyldiga fram tills att personen fyller tjugoett år. Hoppas du fått svar på din fråga, återkom gärna annars! Hälsningar,