FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll20/03/2022

Är en underhållsbidragsskyldig förälder skyldig att betala en faktura?

Har delad vårdnad men min dotter bor på heltid hos mig. På grund av hennes psykiska mående, självmordstankar och långa väntetider hos BUP var jag tvungen att anlita en privat psykolog. Är pappan skyldig att betala halva fakturan? Kan psykologen skicka hela eller halva faktura till pappa så att han också är tvungen att betala sin del?

Min dotter är skriven hos mig. Pappa betalar den minimala underhåll på knappast 2000kr/m medan han har en inkomst som är 2-3 gånger högre än min inkomst.

En fråga till som jag kom på nu: hur ska jag göra för att få underhåll när min dotter har fyllt 18 år. Hon går åk 1 gymnasium nu. Pappa betalar underhåll direkt till mig men är säker på att han slutar med betalning av underhåll så fort hon har fyllt 18 år.

Tacksamt för svar och rådgivning.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan du kräva att pappan betalar halva fakturan?

Bestämmelser om underhållsskyldighet och underhållsbidrag finns i sjunde kapitlet i föräldrabalken (FB). Eftersom din dotter inte bor hos sin pappa fullgör han sin underhållsskyldighet genom att utge underhållsbidrag till henne (7 kap. 2 § FB). Underhållsskyldigheten är en generell skyldighet som alltså uppfylls genom att pappan betalar en viss fastställd summa underhållsbidrag till dig. Om pappan fullgör sin skyldighet har han inget "extra" betalningsansvar gentemot dig eller barnet för utgifter du har. Skyldigheten att betala underhållsbidrag går därför inte att åberopa som en skyldighet för honom att betala en specifik faktura, och du kan därför inte kräva att han ska betala halva fakturan.

Hur mycket är pappan skyldig att betala i underhållsbidrag?

Utgångspunkten vid fastställande av underhållsbidrag är att båda föräldrarna ska bidra till barnets underhåll utefter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas förmåga (7 kap. 1 § första stycket FB) Beräkningen av en förälders förmåga utgår från inkomsten med avdrag för skatt. Föräldern får dock förbehålla sig ett belopp för egna levnadskostnader motsvarande 120 procent av gällande prisbasbelopp samt för skälig boendekostnad (prisbasbeloppet 2022 är 48 300 kronor). Ytterligare förbehåll får under vissa förutsättningar göras för make och för hemmavarande barn. Det som återstår av förälderns inkomst efter avdragen utgör överskottet, vilket läggs till grund för beräkningen av bidragets storlek. I detta stycke har jag i generella ordalag beskrivit hur man fastställer en förälders förmåga att betala, men tyvärr kan jag inte besvara frågan om exakt hur mycket din dotters pappa är skyldig att betala. Om du misstänker att pappan är skyldig att betala mer får det i sista hand avgöras av domstolen (7 kap. 2 § stycke 2 FB).

Hur ska du göra för att få underhållsbidrag av pappan när dottern fyller 18 år?

Huvudregeln är att underhållsskyldigheten och således skyldigheten att utge underhållsbidrag upphör att gälla när barnet fyller 18 år. Om barnet dock fortfarande går i skolan (grundskolan. gymnasiet eller annan grundutbildning) kvarstår underhållsskyldigheten under den tid som skolgången pågår, dock längst till dess barnet fyller tjugoett år (7 kap. 1 § 2:a stycket FB). Det innebär att pappan till din dotter är fortsatt skyldig att utge underhållsbidrag även efter det att hon har fyllt 18 år om hon pluggar. När barnet fyllt 18 år betalas underhållsbidraget direkt till din dotter och inte till dig. Underhållsbidraget fastställs antingen genom dom eller avtal.

Utmätning

Om pappan är fortsatt underhållsskyldig när din dotter har fyllt 18 kan din dotter kräva han på pengarna genom att begära utmätning hos Kronofogden om han inte betalar. Regler om utmätning finns i utsökningsbalken (UB). Utmätningen innebär att Kronofogden tar i anspråk egendom som den skuldsatte äger för att betala en skuld. Om underhållsbidraget är fastställt genom dom innebär domen en exekutionstitel, som är en nödvändig förutsättning för utmätning (3 kap. 1 § p. 1 och 3 kap. 3 § UB). Om underhållsbidraget i stället är fastställt genom avtal, krävs det att avtalet är skriftligt och bevittnat, för att det ska vara en exekutionstitel (3 kap. 1 § p. 5 och 3 kap. 19 § UB).

Underhållsstöd

Om pappan inte betalar underhållsbidrag finns även möjligheter till underhållsstöd från Försäkringskassan (17 kap. 2 § socialförsäkringsbalken). Bestämmelser om underhållsstöd finns i socialförsäkringsbalken (SFB). Som huvudregel utgår underhållsstöd till dess att barnet fyllt 18 år (18 kap. 13 § SFB), men förlängt underhållsstöd kan utgå till dess att barnet fyller 20 år om barnet bedriver studier på grundskole- eller gymnasienivå (18 kap. 6 § SFB). Om din dotter pluggar på gymnasiet när hon är 18 år kan hon alltså ha rätt att få underhållsstöd om hennes pappa inte betalar underhållsbidraget. När din dotter är över 18 år är det hon som ansöker om underhållsstöd hos Försäkringskassan och då i egenskap av studerande. En förutsättning är att din dotter varaktigt bor hos en av hennes föräldrar (18 kap. 2 och 4 § SFB). Underhållsstödet uppgår då till 2 223 kronor i månaden (18 kap. 20 § SFB).

Jag hoppas att du har fått svar på alla dina funderingar, annars är du varmt välkommen att ställa en ytterligare fråga.

Med vänlig hälsning,

Jasmine AtieRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000