Är jag skyldig att betala in underhållsbidrag och kan det ske retroaktivt?

2021-04-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej ! Har precis börjat jobba & 2 av mina barn bor enbart hos sin pappa, är jag skyldig att höra av mig till försäkringskassan för att betala in underhållsbidrag ? Kan jag bli skyldig att betala detta retroaktivt till försäkringskassan då de nu betalar ut underhåll till pappan?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i föräldrabalken (FB).Föräldrar ska svara för underhåll åt sina barnFöräldrar har en underhållsskyldighet gällande sina barn (7 kap. 1 § första stycket FB). Underhållsskyldigheten upphör dock när barnet fyller arton år (7 kap. 1 § andra stycket FB). Om barnet går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst tills barnet fyller tjugoett år (7 kap. 1 § andra stycket FB)Du är inte skyldig att kontakta Försäkringskassan för att betala in underhållsbidrag utan underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtalEn förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om barnet inte varaktigt bor hos den föräldern (7 kap. 2 § första stycket FB). Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 § andra stycket FB). Det innebär att du och barnets pappa själva kan avtala om ett rimligt underhållsbidrag som du ska betala eftersom barnen inte bor hos dig. Barnets pappa kan dock väcka talan i domstol om ni inte kommer överens om underhållsbidrag. Du är alltså inte skyldig att höra av dig till Försäkringskassan för att betala underhållsbidrag. Det är antingen något du och barnets pappa löser själva eller så får barnets pappa väcka talan i domstol om du vägrar betala ett visst belopp. Rätten kan då fastställa ett belopp som du är skyldig att betala.Du kan bli skyldig att betala underhållsbidrag retroaktivtMan kan bli skyldig att betala underhåll retroaktivt. Rätten får dock inte bifalla en talan om att underhållsbidrag ska fastställas för längre tid tillbaka än tre år före den dag då talan väcktes, om inte du som bidragsskyldig godkänner det (7 kap. 8 § FB). Det innebär att du kan bli skyldig att betala underhållsbidrag för de tre år innan den dagen talan väcktes i domstol.Avslutningsvis så är du inte skyldig att höra av dig till Försäkringskassan om att betala underhållsbidrag. Du är dock skyldig att betala underhållsbidrag om du och barnets pappa avtalar om det muntligen eller skriftligen eller om rätten dömer att du ska betala ett visst belopp. Du kan även bli skyldig att betala underhållsbidrag retroaktivt, upptill tre år innan barnens pappa eventuellt väcker talan i domstol om underhållsbidrag. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

När uppkommer underhållsskyldighet?

2021-04-29 i Underhåll
FRÅGA |HejJag är en ensamstående mamma. Min ex sambo lämnade oss för två månader sedan. Vi har ett barn tillsammans. Är han skyldig att betala underhåll?Hans inkomst ligger på 20000 före skatt och min inkomst är bara föräldrapenningen, ca 4000 kr per månad före skatt. Om han ska betala det, hur mycket ska betalas per månad? Om han är skyldig att betala underhåll men han betalar inte, har jag rätt att förvägra honom att träffa sitt barn?
Marc Linderoth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga som att du vill veta om den andra föräldern är skyldig att betala underhållsbidrag till ert barn, och vad som händer vid utebliven betalning av underhållsbidraget.Reglerna om underhåll för barn finns i föräldrabalken (FB), och regler om bl a underhållsstöd regleras i socialförsäkringsbalken (SFB).När uppkommer underhållsskyldighet?Båda föräldrarna ansvarar för barnets underhåll, dvs de har en underhållsskyldighet (7 kap. 1 § FB). Om inte båda föräldrarna bor tillsammans med barnet, ska den förälder som inte bor med barnet fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § första stycket FB). Notera att detta gäller inte vid växelvist boende. I dessa fall anses barnet bo hos er båda.Beräkning av underhållsbidragetUnderhållet ska beräknas efter vad som är skäligt med hänsyn till två separata komponenter; barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB).Det finns inget givet underlag för beräkningen av ett barns behov. Däremot är det tidigare gällande underlaget från Socialstyrelsen vägledande, där bl a barnets ålder är vägledande. Enligt denna ska ett barn mellan åldrarna 0–6 få 65% av prisbasbeloppet, åldrarna 7–12 få 80% av prisbasbeloppet, och åldrarna 13–18 få 95% av prisbasbeloppet. Exempelvis hade ett 8-årigt barns behov/månad blivit ca 3 170 kr år 2021. Notera att det är det individuella barnets behov som är avgörande. Det finns flera omständigheter som påverkar behovets storlek. Exempelvis ska barnets levnadskostnader, sjukvårdskostnader, och eventuella inkomster eller tillgångar beaktas. Även sociala förmåner påverkar storleken, t ex barnbidrag eller studiebidrag.Utgångspunkten för beräkningen av föräldrarnas ekonomiska förmåga är deras respektive månadsinkomst. Avdrag görs för skatt, en skälig boendekostnad och levnadskostnad. Levnadskostnaden är 10% av prisbasbeloppet / månad. Efter avdrag gjorts, är det överskottet som ingår i beräkningen.När både barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga är klarlagda, räknas underhållsbidraget ut genom följande formel:(barnets behov) x (bidragspliktig förälders överskott/föräldrarnas sammanlagda överskott) = underhållsbidrag.Underhållet kan i sin tur justeras. Exempelvis har en underhållsskyldig förälder rätt till s k umgängesavdrag, dvs om umgänget med barnet varat under en viss tid/månad görs ett visst avdrag för underhållsbidraget storlek (7 kap. 4 § FB).Om underhållsbidrag inte betalas utAtt en bidragspliktig förälder inte väljer att betala underhållet är inte en sådan omständighet som förtar denne sin umgängesrätt med barnet. Frågor som rör barnets umgänge med respektive förälder ska alltid tas sin utgångspunkt i vad som är bäst för barnet (6 kap. 2a § FB). Barnet har rätt till umgänge med den förälder som den inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § FB).Om en förälder inte betalar underhållet, är det istället möjligt för barnet att få underhållsstöd av Försäkringskassan (17 kap. 2 §, 18 kap. 2 § SFB). I detta avseende fordras att vissa krav är uppfyllda, bl a att föräldern som får underhållsstöd är barnets vårdnadshavare. Efter ett eller flera underhållsstöd utbetalats, kommer den bidragspliktige föräldern vara återbetalningsskyldig till Försäkringskassan med motsvarande belopp.Vad innebär det här för dig?Den andra föräldern är skyldig att betala underhållsbidrag till barnet. Hur stort underhållsbidraget blir är dessvärre svårt för mig att ge något konkret svar på eftersom det i din fråga utelämnas några centrala omständigheter som påverkar dess storlek. Om den bidragspliktige inte väljer att betala kommer det inte att påverka dennes umgängesrätt med barnet. Isället kommer underhållsstöd att betalas ut till barnet, och den bidragspliktige blir återbetalningsskyldig till Försäkringskassan.Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.Vänligen,

Underhåll till make i internationella situationer (Norge och Sverige)

2021-04-26 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag och min fru ska nu skiljas efter 10 år. Vi har 4 barn tillsammans. Jag vet ju at det ska betalas underhållsstöd för dessa längre fram, men hur är det med underhållsplattformen gentemot min fru?Jag e norsk, hun svensk, och vi gifte oss i Norge. Bor nu i Sverige. Vilka skyldigheter har jag när det gäller detta? Norsk lag, svensk lag?Va händer om jag flyttar tillbaks till Norge? Vilke lagar gäller i vår sits. Idag är det jag som står för inkomsterna, men den klarar inte av "två" boende och och underhåll för båda, om vi flyttar isär.. Tacksam för svar.
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att du undrar över vilket lands lag som kommer reglera frågan om eventuellt underhåll jämtemot din fru. Frågan regleras av den internationella privaträtten, då främst av Hagprotokoll av den 23 november 2007 om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet [2007 års Haagprotokoll]. Detta Haagprotokoll hittar du här.Ur svenskt perspektiv I Sverige är det art. 15 underhållsförordningen som reglerar frågan om lagval eftersom vi som EU-medlemsstat är bundna av detta. Artikeln hänvisar vidare till 2007 års Haagprotokoll. Protokollets art. 2 fastställer att detta ska tillämpas universellt, dvs. oavsett från vilket land den andra parten kommer ifrån eller bor i. Sverige tillämpar alltså protokollet, även om Norge inte är EU-medlemsstat. Huvudregeln för lagval hittar du i protokollets art. 3 som fastställer att underhållsskyldighet regleras av lagen i den stat där den underhållsberättigade har sin hemvist. Detta innebär svensk lag för din del, eftersom din fru är den underhållsberättigade och hon bor kvar i Sverige. Alternativet till detta är att du och din fru kan avtala om att norsk lag ska gälla istället, i enlighet med art. 7 eller 8 protokollet. Om ni inte ingår ett sådant avtal ska svensk lag gälla på frågan om underhåll. Detta gäller om frågan prövas av svensk domstol. Ur norskt perspektivOm prövning av underhåll istället skulle ske i norsk domstol kommer frågan regleras av Norges internationella privaträtt. Eftersom Norge inte är med i EU eller har tillträtt 2007 års Haagprotokoll blir det i detta fall inte gällande. Norsk domstol kommer givetvis inte tillämpa ett instrument som staten inte tillträtt. Istället har Norge en egen reglering av detta. Vad den innebär kan jag inte uttala mig om, eftersom jag inte har kunskaper i den norska rätten. Vilken lag i svensk rätt kommer bli gällande?Om vi utgår ifrån att frågan om underhåll skulle prövas i Sverige kommer alltså svensk lag tillämpas. Underhåll till före detta make regleras i Sverige av 6 kap. 7 § äktenskapsbalken. Där går att läsa att huvudregeln är att makarna står för sin egen försörjning efter äktenskapsskillnad. Den ena maken kan dock erkännas underhåll under en övergångstid efter vad som är skäligt med tanke på makarnas ekonomiska förhållanden. Endast om det finns synnerliga skäl (vilket är ett högt ställt krav) kan rätten till underhållsbidrag fortgå under en längre tid. SlutsatsSammanfattningsvis innebär detta att om frågan om underhållsbidrag prövas i Sverige ska svensk lag tillämpas. Den svenska lagen är strikt när det kommer till frågor om underhåll till före detta make. Det måste föreligga synnerliga skäl för att du ska behöva betala underhåll under längre tid till din fru. Sådana synnerliga skäl uppnås väldigt sällan. Slutsatsen av detta är att det kan vara bra för dig att frågan regleras av svensk lag, eftersom du enligt denna förmodligen antingen inte behöver betala underhåll alls, eller bara under en övergångsperiod. Mer om underhållsbidrag i internationella situationer kan du läsa om i försäkringskassans vägledning, här. Se då speciellt sidan 26 i denna vägledning, som handlar om lagval. Hur saken regleras i norsk rätt kan jag tyvärr inte ge dig ett svar på, utan du får då rådfråga en norsk jurist. Hoppas att mitt svar är till hjälp för dig! Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen med ytterligare frågor. Med vänliga hälsningar,

Kan den andra föräldern köpa saker och därefter kräva mig på pengar vid gemensam vårdnad?

2021-04-14 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Vid delad vårdnad av barnen, vad gäller ekonomiskt.Har den ena föräldern rätt att köpa saker utan att diskutera med den andre föräldern först och sen komma och kräva pengar för inköpet?Tack på förhand!
Joanna Guardado |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag först gå igenom kort om underhållsskyldighet och därefter besvara lite om din aktuella situation. Vad innebär underhållsskyldighet? Vid delad vårdnad ska föräldrarna gemensamt svara för underhåll till barnet, se 7 kap 1§ Föräldrabalken (FB). I första hand är det barnets grundläggande försörjning som skall tillgodoses. Underhållsskyldigheten fullföljs då vanligen genom att föräldern betalar barnets mat, boende, kläder med mera.Vad händer när barnet bor stadigvarande hos den andra föräldern?Den förälder som inte är vårdnadshavare alternativt är vårdnadshavare men inte har barnet varaktigt boende hos sig ska betala underhåll till barnet. Om man inte kan komma överens om summan på underhållsbidraget kan det fastställas genom dom eller avtal, se 7 kap 2§ FB. Kan föräldrarna inte komma överens om underhållsbidragets storlek kan domstol fastställa ett skäligt belopp med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska situation. Kan den andra föräldern kräva pengar för inköp som ej godkänts av dig innan?Då barnen har sitt stadigvarande boende hos den andra föräldern är du skyldig att betala underhållsbidrag. Detta kan som nämnt fastställas i dom eller avtal. Huruvida du behöver betala för något som den andra parten köpt utan godkännande beror på. Det beror helt på vad det är som inhandlats och huruvida du betalar underhållsbidrag eller ej. Underhållsbidraget är en fast summa som betalas och den andra har egentligen ej rätt till mer än det och det bidraget ska som nämnt täcka sådant som tillhör barnets grundläggande försörjning. Rent praktiskt spelar det alltså ingen roll huruvida båda föräldrarna hunnit godkänna köpet eller inte utan handlar snarare om vad det är som köpts och hur väsentligt det är för att uppfylla underhållsskyldigheten gentemot barnen. I praktiken kan det dock anses rimligt att vara överens innan köp gjorts för att säkerhetsställa att det är ett något som barnet behöver samt ett pris som passar båda parternas ekonomiska situation. Då jag ej har all information om ditt ärende rekommenderar jag dig att vända dig till en av våra jurister om hur ni kan lösa frågor om barnets försörjning. Där kan du få rådgivning som är mer anpassat för ditt ärende. Du kan komma i kontakt med dem här.Vänligen,

När kan föräldrarna kräva att jag betalar hyra för att jag bor hemma?

2021-04-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag är en kille på 20 år som går på Komvux och läser kurser på gymnasienivå. Jag får aktivitetsersättning av Försäkringskassan, och jag bor hemma och betalar hyra varje månad. Jag insåg dock väldigt nyligen att min pappa fortfarande har försörjningsplikt över mig eftersom jag fortfarande inte gått klart gymnasiet. Kan han då kräva att jag betalar hyra? Jag får ihop pengar så jag klarar av att betala hyra, men det är just det att jag fortfarande går kvar på gymnasiet. Han ska väl fortfarande försörja för mig? Har jag betalat hyra i nästan 2 år utan att ska behöva ha gjort det?Tack på förhand! /J
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Hur länge har föräldrarna försörjningsplikt?Enligt 7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB) ska föräldrarna svara för underhåll för sitt barn, utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets ålder, behov och senare även ekonomiska tillgångar, samt utifrån föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. I andra stycket står att underhållsskyldigheten normalt sett upphör när barnet fyller 18 år. Men fortsätter om barnet fortsätter studera efter det, dock längst tills barnet fyller 21 år. Det gäller studier på grundskolan, gymnasiet eller jämförlig utbildning (såsom Komvux). Kan din pappa kräva att du betalar hyra även om du är under 21? Omfattningen av en förälders underhållsskyldighet för sina barn fastställs av de faktorer jag nämnde ovan. Desto äldre barnet är, och har egna tillgångar eller egen inkomst desto mindre blir försörjningsskyldigheten. Även föräldrarnas ekonomiska förmåga kan spela in. Enligt hur underhållsskyldigheten är lagregled i FB så har din pappa försörjningsskyldighet för dig sålänge du är under 21 och går i skolan, och kan därför inte kräva att du betalar hyra. Däremot om du har en egen inkomst kan det vara skäligt att även du bidrar till hushållet, men det får såklart vara enligt överenskommelse mellan er. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Är man berättigad till underhållsstöd när man flyttar hemifrån?

2021-04-28 i Underhåll
FRÅGA |Min son blir snart 19 år han vill inte längre bo kvar hemma.Han vill flytta några månader till sin syster.Jsn går fortfarande i gymnasiet. Han har sitt csn bidrag men nu vill systern med sambo att vi ska stå för hans matkostnad under denna tiden på 1500kr.Vi har erbjudigt fortsatt boende hos mig och maken som han haft tidigare. Är vi skyldiga att betala så kallat underhållsstöd ändå för honom när vi sagt att han kan fortsätta bo här med mat och husrum och komma och gå som han själv vill.Han vill inte komma hem fast vi erbjudigt olika lösningar på hela hemma miljön som är lite infekterad. Måste vi betala för honom?
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom din fråga avser underhållsstöd, är socialförsäkringsbalken och föräldrabalken tillämpliga.Först kommer jag att beskriva underhållsstöd och därefter underhållsskyldighet, med förhoppning om att detta ska göra svarets disposition så tydlig som möjligt. Begreppen underhållsstöd och underhållsskyldighet ska separeras från varandra och detta kommer redogöras för.Underhållsstöd – vad innebär det?Er son har rätt till underhållsstöd om han är folkbokförd och varaktigt boende med enbart en förälder (18 kap. 2 § 1 st. socialförsäkringsbalken). Om han är äldre än 18 år är han berättigad till underhållsstöd under en längre period om han har pågående gymnasiestudier (18 kap. 6 § socialförsäkringsbalken). Om han flyttar hemifrån till sin syster är därmed det första kriteriet inte uppfyllt, och därmed har inte ni som föräldrar en skyldighet att ge er son underhållsstöd.Kan underhållsskyldighet inträda istället?Som föräldrar har ni som utgångspunkt en skyldighet att svara för ert barns underhåll (7 kap. 1 § föräldrabalken). Underhållsskyldigheten grundas på vad som är skäligt (rimligt, med andra ord) med hänsyn till ert sons behov och er samlade ekonomiska förmåga. Eftersom er son har pågående gymnasiestudier upphör underhållsskyldigheten som senast när han har fyllt 21 år, och därmed kan ni ha som skyldighet att betala en skälig avgift som täcker matkostnader exempelvis. Vad som anses vara skäligt att betala kan jag dock inte uttala mig om i denna specifika situation, eftersom det är en komplex och individuell bedömning som mer information behövs till.Sammanfattningsvis kommer ni inte ha en skyldighet att utge underhållsstöd till ert barn, eftersom han flyttar hemifrån och inte är varaktigt boende med någon förälder eller folkbokförd hos er. Dock har ni fortfarande kvar en underhållsskyldighet som grundas på er sons behov samt er ekonomiska förmåga, vilket kan göra er betalningsskyldiga.Slutligen hoppas jag att du har fått svar på din fråga. Om mitt svar väcker ytterligare funderingar är du givetvis välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Med vänliga hälsningar,

Underhållsstöd när man inte får underhållsbidrag

2021-04-21 i Underhåll
FRÅGA |HejJag har ensam vårdnad om min son men har ändå rätt till underhåll från hans pappa. Hans pappa är arbetslös och jag har inte fått underhåll sedan augusti 2019. Hur ska jag göra? För det är ju pengar jag har rätt till. Vår son är född 2004.
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Underhållsbidrag är pengar som föräldern som inte bor med barnet ska betala till den förälder där barnet bor. Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Medan underhållsstöd är pengar som du kan ansöka om när du inte lever tillsammans med barnets andra förälder och hen inte betalar underhållsbidrag.Du kan alltså få pnegar till underhåll av barnet i form av underhållsstöd när en bidragsskyldig förälder inte betalar ut underhållsbidrag. För att få underhållsstöd måste man göra en ansökan hos Försäkringskassan. Du kan läsa mer om det och göra din ansökan här.Underhållsstöd fungerar alltså som en suppleant till underhållsbidrag. Den bidragsskyldige föräldern – i ditt fal, barnets pappa – kommer då att bli betalningsskyldig gentemot Försäkringskassan.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Underhållsskyldig till sambons barn?

2021-04-13 i Underhåll
FRÅGA |Hej! En fråga om underhåll. Jag är sambo med en man som har två barn. Min sambo har pga sitt tidigare äktenskap skuldsanering. Vi har inga gemensamma barn, är inte gifta & inte förlovade. Har bott tillsammans i snart 6år. Barnen bor hos oss varannan helg + några extra dagar i månaden. Deras mamma får därför underhåll. Försäkringskassan har tidigare gett min sambo anstånd på underhållet då han lever på existensminimum pga skuldsaneringen. Han har även varit arbetslös under 1år med ca 8-10k i A-kassa. Nu har FK beslutat att han inte längre skall få anstånd då min inkomst på 19k gör att vi enligt FK gemensamt har råd att betala underhåll. De har endast räknat min inkomst, inte mina utgifter. Enligt det jag själv kunnat läsa mig till är jag som sambo inte skyldig att betala underhåll så länge vi inte är gifta eller har gemensamma barn? Därför ska inte min lön finnas med i beräkningen? Eller har jag missuppfattat situationen? Vi lever från månad till månad, drömmer om hus & ett liv efter skuldsaneringen. Men nya beslutet krossar våra drömmar & vi går nu back varje månad till följd av detta.
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om underhåll till barn finns i 7 kap. Föräldrabalken (FB).Vem är underhållsskyldig till barn?Det är föräldrar som är underhållsskyldiga till sina barn, du som är sambo med en förälder är alltså som huvudregel inte underhållsskyldig till dennes barn. Underhållets storlek bestäms med hänsyn till barnets behov av underhåll och föräldrarnas ekonomiska förmåga att betala (7 kap. 1 § FB). Det är den förälder som inte bor tillsammans med barnet som ska betala underhållet (7 kap. 2 § FB). Precis som du skriver kan man som sambo i vissa fall bli underhållsskyldig till sin partners barn, så är fallet om man har gemensamma barn (7 kap. 5 § FB). Eftersom ni inte har gemensamma barn är du inte underhållsskyldig.Sambos gemensamma hushållI Sambolagens 1 § beskrivs ett samboförhållande som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Gemensamt hushåll kan beskrivas så att samborna delar på sysslor och utgifter som förekommer i hemmet. Det är inte ett krav att sambor ska ha t.ex. ett gemensamt bankkonto men det ska åtminstone finnas något form av ekonomiskt samarbete. Utan att veta bakgrunden till Försäkringskassans beslut, kan jag anta att de har tagit din inkomst i beaktning eftersom ni är sambos och därför förväntas ha ett gemensamt hushåll och dela på kostnader. Däremot ska inte din inkomst räknas med vid beräkningen av underhållets storlek, eftersom du inte är underhållsskyldig.SammanfattningEftersom du och din sambo inte har gemensamma barn är du inte underhållsskyldig i förhållande till hans barn. Orsaken till varför Försäkringskassan anser att han har råd att betala underhållet kan vara för att ni är sambos och har ett gemensamt hushåll. Jag skulle rekommendera att ni hör av er till Försäkringskassan och ber om en förklaring till beslutet. Oavsett ska din inkomst inte tas med i beräkningen av underhållets storlek då du inte är skyldig att betala underhållet.