räknas kapitalinkomst från försäljning av bostadsrätt med i underhållsbidragsberäkning?

2020-01-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Bakgrund.En skilsmässa ägde rum jan 2016.I en dom som fick laga kraft i nov 2018 tilldömdes pappan att betala ett underhållsbidrag för två barn enligt försäkringskassan schabloner plus ett standardtillägg på 1200 kr per barn, totalt 5900 per månad.Vårdnaden är delad men på grund av den uppskattade inkomstskillnaden för 2018 avseende Inkomst avtjänst blev det dessa siffror (modern arbetslös delar av 2018)Nu är det så att pappan också sålde en bostadsrätt våren 2017 och det uppstod en reavinst på 790,000 kr som slog igenom först i 2018 års taxeringsammanfattning, hamnade och visas som Överskott av Kapital och som nu moderna gör gällande också ska räknas in.Den egentliga frågan till er är i första hand om kapitalinkomster överhuvudtaget ska ingå i beräkningen av storleken på underhållsbidrag vilket ni i en liknande fråga svarat Nej på (2019.01.31 Emilia Skants Flood) men också hört tvärt om efter det.Den andra frågan blir i det fall det trots allt ska ingå om det är rimligt att just detta ska göra det då ju "inkomsten" uppstod ca 1 1/2 år innan dom men att vårt system gör att deklarationen av bostadsförsäljningar görs och visas året efter
Binh Tran |Hejsan! Räknas kapitalinkomst av försäljning av bostadsrätt in i underhållsbidragsberäkningen?I hittillsvarande praxis har domstolarna i princip utgått från att underhållsskyldigheten skall bestämmas på grundval av förvärvsförmågan. Det vanligaste är att förälderns "inkomst" är ett mått på hans eller hennes förvärvsförmåga och att underhållsskyldigheten alltså bestäms med utgångspunkt i förälderns inkomst. Men om föräldern utan godtagbar anledning underlåter att utnyttja sin förvärvsförmåga beräknas underhållsbidraget med utgångspunkt i den inkomst föräldern skulle ha haft om han eller hon hade utnyttjat sin förvärvsförmåga. I SOU 1995:26 sid 74, uppräknas de inkomst-variabler som underhållsbidrag beaktar, där räknas det upp även kapitalinkomst. De förklarar vidare vad kapitalinkomst betyder i detta sammanhang vilket består av bankräntor, värdepappersräntor samt utdelningar och redovisas brutto, dvs. före avdrag. Här nämns ingenting om engångsbelopp av försäljning av bostadsrätt. Emellertid säger även utredning (SOU:n) att de vill vidare erinra om att kapitalavkastning bör tas med när föräldrarnas nettoinkomst beräknas. Vid den genomgång av domar om underhållsbidrag till barn och bidragsförskottsärenden som utredningen har gjort, har kunnat konstateras att kapitalinkomster nästan aldrig finns med i beräkningen. Anledningen vet de inte, det kan bero på att uppgifterna är svårkontrollerade eller att parterna aldrig åberopar kapitalinkomst som grund. Som svar på din fråga kan sägas följande: I utredning och i praxis nämns ingenting om att engångsbelopp för försäljning av bostadsrätt är grund av underhållsbidragsberäkningen. Visserligen nämns det kapitalinkomster men det förefaller omfatta avkastning från utdelning, värdepapper och liknande som ger en kontinuerlig inkomst och inte ett engångsbelopp. Försäkringskassan föreskrifter förefaller hålla med, klicka här (Försäkringskassans föreskrifter, sid 18). När kan jämkning av dom ske?Jag kom fram till att din barns mor inte kan åberopa jämkning i underhållsbidraget. Jag ger dig nedan lite mer information om när jämknings kan ske. Förutsättningar för ändring av dom stadgas i föräldrabalken 7kap 10§. Jämkning på grund av ändrade förhållanden kan inte ske vid varje ändring av någon av de faktorer som påverkar underhållsbidragets storlek. Det krävs att förändringen är något så när betydelsefull. Omständigheter som varit kända eller kunnat förutses när underhållsbidraget bestämdes kan inte föranleda jämkning (prop. 1978/79:12 s. 116).Har du övriga frågor som du tyckte att jag inte svarade på så kan du höra av dig till Binh.Tran@lawline.se.Med vänliga hälsningar.

Är man underhållsskyldig för sin särbo?

2020-01-20 i Underhåll
FRÅGA |Om man är särboende och en part har mycket låg pension, måste den andra parten ge bidrag?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaDet framgår inte av din fråga om paret det rör är gifta eller inte. Jag kommer därför svara utifrån båda situationerna.Om paret inte är giftaOm paret inte är gifta finns ingen underhållsskyldighet. Detta eftersom det inte finns någon lag som reglerar förhållandet för ett par som varken är gift eller bor ihop. Inte heller för sambor finns någon underhållsskyldighet enligt sambolagen. Om paret är giftaOm paret det rör är gifta ser situationen annorlunda ut. Bestämmelser om detta finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Utgångspunkten är att varje make råder över sin egen egendom och svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att vardera make äger sin egendom och förfogar över den som hen önskar. Dock finns det även en ömsesidig underhållsskyldighet (6 kap. 1 § ÄktB). Denna innebär att makarna ska, var och en efter förmåga, bidra till att deras gemensamma och personliga behov tillgodoses. Om det som den ena maken ska bidra med inte räcker till för den makens personliga behov ska den andra maken skjuta till de pengar som behövs (6 kap. 2 § ÄktB). Tanken med dessa bestämmelser är att båda makarna ska leva på samma ekonomiska standard. Dessa bestämmelser om underhållsskyldighet gäller även då makarna inte varaktigt sammanbor, alltså är särbos (6 kap. 6 § ÄktB). Då ska maken med den större inkomsten eller större underhållsförmågan kompensera den andra maken genom att betala underhållsbidrag. Om den ena maken försummar sin underhållsskyldighet kan man vända sig till domstol för att ålägga den andra maken att betala underhållsbidrag (6 kap. 5 § ÄktB). Domstolen kan även förplikta den ena maken, då de inte bor ihop, att lämna bohag till den andra maken så att denne kan använda bohaget (6 kap. 6 § andra stycket ÄktB). Detta gäller dock endast bohag som införskaffats då makarna bodde ihop. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Föräldrar kan vara underhållsskyldiga fram till dess barn fyllt 21 år

2020-01-14 i Underhåll
FRÅGA |Hej, Min sambo har en son som är 19 år och tar studenten från gymnasieskolan i vår, han är skriven hos sin mamma och bor mestadels där. Sonens planer är att läsa vidare på folkhögskola till hösten så vår fråga är nu, ska pappan fortsätta betala underhållsbidrag under både sommaren (om han inte får ett sommarjobb) och när han läser på folkhögskola?Som jag har förstått så är man underhållsskyldig medan barnet går i grund- och gymnasieskola eller liknande så frågan är om folkhögskola likställs med "liknande" ?Mina egna barn har gått folkhögskola men de fick klara sig på CSN och studiebidrag.
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som huvudregel behöver inte föräldern inte betala underhållsbidrag efter det att barnet fyllt 18 år. Men om barnet studerar, efter det att denne fyllt 18 år, antingen i grundskolan eller gymnasieskolan eller en annan jämförlig grundutbildning är föräldern fortfarande underhållsskyldig (7. kap 1 § 2 st föräldrabalken). Med grundutbildning räknas bland annat kompletterande studier på Komvux, men även ifall barnet väljer att läsa ytterligare utbildning på gymnasienivå trots att barnet tidigare redan fullgjort en gymnasieutbildning. Detta innebär att din sambo enligt 7 kap. 1 § 2 st föräldrabalken är underhållsskyldig under den tid sonen genomgår en utbildning på folkhögskolan, men endast till han fyller 21 år. Men av informationen i fråga vet jag inte om sonen planerar att fortsätta att läsa på gymnasienivå på folkhögskolan eller inte, vilket gör det svårt för mig att bedöma om din sambo ska betala underhållsbidrag. Hoppas att du fick svar på din fråga!Mvh

Är en förälders underhållsskyldig till barn mellan 18-21 som inte bor hemma?

2020-01-11 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Av FB 7:1 st. 2 framgår att föräldrar är försörjningspliktiga gentemot sina barn fram till dess att barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i grund- eller gymnasieskola efter att det fyllt 18 år så är föräldrarna försörjningspliktiga till dess att barnet slutar skolan, dock längst tills barnet fyller 21 år.Min fråga är om barnet flyttar hemifrån när hen är 18 men fortfarande går i gymnasieskola, är föräldrarna skyldiga att betala bernets hyra?Med vänlig hälsningSeda Asan
Karl Montalvo |Hej, Seda! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Vi hoppas att vi kan hjälpa dig. Finns det en underhållsskyldighet? Precis som du nämner i din fråga så finner vi reglerna om föräldrars underhållsskyldighet i föräldrabalken (FB), mer specifikt 7 kap. 1 § Föräldrabalken. I 7 kap 1 § föräldrabalken framgår att skyldigheten kvarstår även efter barnet fyllt 18 år ifall den fortfarande genomför studier i grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning. Inom denna kategori faller såklart den situationen att barnet går kvar i gymnasiet efter den fyllt 18 år. Saker som dock faller utanför är enligt NJA 1986 s. 345 är t.ex amerikansk High school utbildning. Din fråga är om underhållsskyldigheten kvarstår även om man flyttar hemifrån. Svaret på det är i princip ja, ansvaret kvarstår även om barnet inte bor hemma. Ifall barnet inte bor hemma ska istället föräldrarna betala underhållning bidrag till barnet, 7 kap. 2 § FB. De framhålls av Regeringen i förarbetena till 7 kap. 1 § FB att den enda förutsättningen för bidrag efter 21 är att barnet går i skolan, Prop 2000/01:134 s. 12. Så ifall kriterierna för underhållsbidrag uppfylls så är inte att barnet inte längre bor kvar hemma ett direkt hinder i frågan. Frågan blir då om kriterierna för underhållsbidrag. Omfattningen av underhållsskyldigheten En annan fråga är dock omfattningen av bidraget. Förälderns ansvar är vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga, 7 kap. 1 § FB. I en sådan bedömning kommer en påverkande faktor vara om barnet inte längre bor hemma. Exempelvis om skolan ligger nära hemma så har barnet inget behov av att flytta hemifrån och då kan föräldrarna har således inte en skyldighet att betala för t.ex barnets hyra. Vad som är skäligt är något som bedöms i de enskilda fallet, men om de faktiskt finns ett behov av att flytta hemifrån kommer vara avgörande. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de visserligen inte finns något hinder för att föräldern ska fortsätta att vara underhållsskyldig efter att barnet flyttar hemifrån. Att barnet har flyttat hemifrån kan dock leda till att föräldrarna inte anses behöva betala underhåll eftersom de inte finns något behov eller ses som skäligt. Med Vänliga hälsningar

Finns det något sätt att undkomma underhållsskyldighet för ett barn man inte vill ha någon relation med?

2020-01-22 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Om min son på 18 år har gjort ej tjej gravid, trots att tjejen sagt att hon var skyddad och han inte behövde skydd...Hon är 22 år år vid händelsen och påstår att det är säkert. Han går på det. Sedan talar hon om att hon är gravid och tänker behålla barnet trots han sa det redan innan samlag.Han påtalar att han är inte intresserad. hon säger att hon tänker ej berätta om faderskap men han vill int. Sedan vägrar hon kontakt med honom. sedan träffar hon en kille och säger att hon ska göra en abort den 28 nov- 19.Men efter det vet vi vi varken om aborten har gjorts eller inte. vi vet ej heller om hon ska behålla barnet. Vi vet absolut inget. Min son har dessutom adhd/ add och uppfyller alla kriterier i asperger. Han kan knappt ta hand om sig själv. hoppade av gymnasiet efter två år..då han inte inte klarade av det. började en annan linje men klarar knappt av det heller. Han skulle absolut inte klara av att ta ansvar för en annan människa när han inte kan förstå vissa basica funktioner i samhället,, som regler..hygien..ansvar.. skyldigheter. respekt mm. Ensamatående orolig 2 barns mamma undrar vad som väntar i framtiden?. Han själv vill inte ha med varken henne eller ett barn att göra och känner sig lurad av henne. Även om han vet att ett plus ett är två., känner han att han sa från början. och hon har bara gett honom olika bud hela tiden. och sedan vet han inget mera.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De svenska reglerna om föräldraskap, vårdnad, underhåll, med mera finns i föräldrabalken (FB).FöräldraskapOm en person som föder ett barn är gift med en man vid tillfället ska makens anses vara far till barnet, men när det inte finns en make ska man istället bekräfta faderskapet via bekräftelse eller dom (1 kap. 1 § och 3 §). Bekräftelse görs skriftligen och ska godkännas av socialnämnden och barnets mor (1 kap. 4 §). Kan inte faderskapet fastställas genom bekräftelse ska en domstol avgöra frågan i dom om en genetisk undersökning eller vissa andra omständigheter gör det sannolikt att en viss man är far till barnet (1 kap. 5 §). Om barnet bor i Sverige är socialnämnden skyldig att utreda faderskapet och se till att det fastställs enligt reglerna ovan (2 kap. 1 §). Utredningen av faderskap består av bl. a. möten med socialnämnden. Om det uppstår frågetecken kring faderskapet och en man t. ex. förnekar att han är far ska myndigheterna verka för att man tar ett DNA-test.UnderhållsskyldighetDet är ett barns föräldrar som är underhållsskyldiga åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 §). Om man inte har vårdnaden om barnet och/eller inte bor med barnet ska man uppfylla sin underhållsplikt genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 §). Betalar inte en förälder underhållsbidraget kan den andra föräldern få ekonomiskt stöd från Försäkringskassan, men den förälder som är underhållsskyldig förblir betalningsskyldig och kan alltid få betalningskrav på sig så länge hen inte uppfyller sin plikt. Kan man slippa ansvar som förälder och underhållsskyldig?Man kan aldrig avsäga sig sitt föräldraskap. En person som blir fastställd som fader kan häva fastställelsen om det går att bevisa att någon annan faktiskt är far till barnet. Bandet mellan ett barn och dess förälder klipps också om barnet adopteras av någon annan. Man kan aldrig avsäga sig sitt föräldraskap för att man inte själv vill vara förälder till ett barn och är man förälder är man också underhållsskyldig, eftersom man är ansvarig för att barnet ska få sina grundläggande behov uppfyllda. Tar man inte hand om barnet genom att ha det boende hos sig ska man istället utge underhållsbidrag till barnet. Underhållets storlek bestäms utifrån barnets behov, den andra förälderns och ens egna ekonomiska förhållanden. Det betyder att om man själv har svårt att betala en större summa och den andra föräldern har god ekonomi kan underhållet bli ganska litet, men underhållsskyldigheten kvarstår. Betalar man inte kan man få betalningskrav och i sista hand kan Kronofogdemyndigheten verkställa betalningskraven. Vad gäller för din son?Med fastställandet av föräldraskapet uppkommer underhållsplikten och din son har ingen möjlighet att avsäga sig föräldraskapet. Din son måste inte ha en relation med barnet och han måste inte heller ha barnet boende hos sig om han inte vill men han kommer alltid vara underhållsskyldig. Om modern till barnet har bra ekonomi och din son har ont om pengar kommer underhållet sättas relativt lågt men din son kommer ändå vara skyldig att betala ett visst belopp för att se till att barnets behov uppnås. Betalar din son inte underhållet kommer barnets mor i sista hand kunna vända sig till Kronofogden, så jag rekommenderar att din son betalar underhållet även om modern inte uttryckligen kräver det.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad är ett exekvaturbeslut?

2020-01-19 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Det här gäller ett slutligt beslut från tingsrätt rörande betalning av underhållsbidrag till ett annat EU land (Spanien) .Det är ett Exekvatursbeslut och tingsrätten skriver att den har stöd iEU:s underhållsförordning (4/2009).Mina frågor om detta är:Exekvatur; innebär det att svenska lagar kan absolut inget alls göra?.det är helt och hållet ett annat lands lagar som gäller.? (det låter som vansinne i mina öron,man blir helt oskyddat mot utländsk missbruk av systemet)När man läser den här EU förordning så står det att vid konflikt så gäller svensk lag,i det här fallet är konflikten storleken på begärda belopp som är enormt mycket högre,I Sverige finns det ett max belopp men inte i Spanien,själva betalningsskyldighet står inte i konflikt( fast ja; egentligen till 22 år tror jag i Spanien är livet ut.).Jag har påpekat det här för tingsrätten men det avslås.Nästa sak som verkar vara skäl till att inte verkställt domen,är att den spanska domen är inte komplett enligt en spansk advokat som jag frågade,det fattas de sista sidor där exakta totala beloppen till dags datum att betala skall anges,i Spanien skulle i alla fall inte vara giltigt ,då det inte är komplett,och det borde vara samma här.Jag anmärkte det här för tingsrättens rådman,men de tycktes inte förstå vad jag menade,de säger bara att det står ju där hur mycket jag skall betala i månaden.punkt slut.kan man kräva skadestånd av tingsrätten,om de har gjort fel? kan man inte häva beslutet efteråt om det är fel?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan kommer jag att svara på de olika delarna av din fråga utifrån en del EU-rättsliga regleringar men även rättegångsbalken (RB).Den EU-rättsliga regleringen beträffande underhållsbidragEnligt EU:s underhållsförordning (4/2009) kan mål som rör underhållsbidrag väckas i det land där den som är berättigad till underhållsbidrag bor, i detta fallet Spanien, art. 3. Om dom har meddelats i Spanien kan du inte överklaga domen eller få den ändrad i något annat land än Spanien, art. 8.1. Det du nämner om tillämplig lag vid konflikt kan jag dessvärre inte hitta något särskilt om i förordningen.Reglerna i förordningen kompletteras av Haagprotokollet om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet (2009/941/EG) där det skrivs att den lag som gäller där den underhållsberättigade bor ska gälla, art. 3.1. Att spansk lag ska tillämpas innebär även att underhållsbidraget ska beräknas i enlighet med spansk lag, art. 11. Vad innebär exekvaturbeslut?Ett slutligt beslut innebär att tingsrätten beslutar i målet utan att meddela dom, RB 17 kap 1 §. Exekvaturbeslut är en typ av slutligt beslut som behöver fattas för att en utländsk dom ska kunna verkställas i Sverige. Det innebär att tingsrätten enbart erkänner domens giltighet. Däremot kommer den svenska domstolen inte att bedöma huruvida beloppet är skäligt eller inte utan enbart om du ska kunna förpliktigas att betala ut underhållsbidrag. Domstolen gör således ingen omprövning av domen, utan prövar den bara formellt sett. Det står i EU:s underhållsförordning att inget särskilt exekvaturförordnande krävs för domar som rör underhållsbidrag, art. 17. Detta skulle kunna vara en anledning till att tingsrätten var obenägen att lyssna till din kritik kring domens korrekthet. Sammanfattningsvis så kan en säga att: ja, det är Spaniens lag som gäller, hur tokigt det än låter. Den enbart formella prövningen som görs handlar om att Sverige ska respektera Spanien som rättsstat. Om svensk domstol skulle börja ändra i spanska domar skulle det ses som en kränkning av den spanska statens suveränitet vilket naturligtvis inte är önskvärt. Kan du kräva skadestånd av tingsrätten?En kan kräva skadestånd av statliga myndigheter på vissa grunder, exempelvis om de orsakat någon skada på person eller sak eller om de kränkt en enskild persons rättigheter enligt Europakonventionen, skadeståndslagen 3 kap 2 § och 4 §. Du kan däremot inte kräva skadestånd för att du menar att tingsrätten har tagit ett felaktigt beslut. Det rättsmedel som du får nyttja då är överklagandet. Ett slutligt beslut får som huvudregel överklagas, RB 49 kap 3 §. Exekvaturbeslut ska gå att överklaga, och det lär stå i beslutet hur du ska gå tillväga för att överklaga.Kan beslutet hävas?Beslutet kan ändras om du överklagar det och tingsrätten gör en annan bedömning vid omprövningen av beslutet. Ett annat sätt att få beslutet "hävt" är att klaga över domvilla, RB 59 kap 4 §. En klagan över domvilla kan göras om:- målet har tagits upp trots att det föreligger rättegångshinder, - beslutet angår någon som inte varit rätteligen stämd, - beslutet är mycket oklart eller ofullständigt eller - om det har förekommit ett grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på beslutets utgång, exempelvis att en domare varit jävig, RB 59 kap 1 §.Det är svårt för mig att avgöra om det faktiskt föreligger domvilla eller inte. Men det finns enligt mig inget i frågans omständigheter som uppenbart talar för det. Vidare är det väldigt få av klagomålen på domvilla som faktiskt får bifall.SammanfattningOm du anser att domen i sig är felaktig är det inget som svensk domstol kan göra något åt, utan överklagande av den spanska domen måste i enlighet med EU:s underhållsförordning och Haagprotokollet ske i Spanien. När tingsrätten lämnar ett exekvaturbeslut innebär det enbart att de formellt sett gör domen verkställbar i Sverige. Det betyder att domen kan användas här i Sverige för att kräva dig på underhållsbidraget. Exekvaturbeslutet är ett slutligt beslut och kan därför överklagas. I och med den i princip enbart formella process som görs vid beslutstagandet vill jag mena att ett överklagande sannolikt inte kommer att innebära någon ändring av beslutet. Det andra alternativet du har är i sådana fall att klaga över domvilla – något jag dock inte heller kan se att du skulle ha någon större framgång med dessvärre.Min rekommendation är därför att du försöker att angripa den spanska domen genom att överklaga den. Om du vill ha hjälp med att överklaga den spanska domen kan du kontakta Lawlines juristbyrå via mig på amanda.kinnander@lawline.se. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Kan jag kräva hyra för ett hemmaboende barn över 20 år?

2020-01-11 i Underhåll
FRÅGA |HejKan jag kräva hyra för hemmaboende barn över 20år, som inte har egen inkomst?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är underhållsskyldighet?Föräldrar har underhållsskyldighet för sina barn (7 kap. 1 § första stycket föräldrabalken, FB). Det innebär att föräldrarna ska stå för barnets kostnader efter vad som rimligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms alltså utifrån deras ekonomi och vad barnet behöver. Man tittar också på barnets egna inkomster och tillgångar. Barnbidraget kan också påverka bedömningen. I underhållsskyldigheten ingår till exempel att låta barnet bo hemma utan att betala något.Hur länge har föräldrar underhållsskyldighet?Huvudregeln är att underhållsskyldighet upphör när barnet fyller 18 år (7 kap. 1 § andra stycket FB). Om barnet fortfarande går i skolan så gäller underhållsskyldigheten till dess att barnet fyller 21 år. Det gäller dock endast för studier i grundskolan, gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning. Kan föräldrar kräva hyra av ett barn som är 20 år?Du kan inte kräva hyra om ditt barn studerar på till exempel gymnasiet. Detta på grund av att din underhållsskyldighet fortfarande gäller. Du kan däremot kräva hyra om ditt barn inte går i skolan.Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Förälder kan vara underhållsskyldig fram tills att dess barn fyllt 21 år

2019-12-30 i Underhåll
FRÅGA |Min son på 18 år studerar och har flyttat till eget boende pga dåliga bussförbindelser till skolan. Pappan säger att han inte längre är underhålls skyldig. Stämmer det? Vad säger lagen?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt lag är man som förälder underhållsskyldig ifall ens barn går i grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning fram tills dess att ens barn fyllt 21 år (7 kap 1 § föräldrabalken). Ifall er son fortfarande går sin gymnasieutbildning eller annan jämförlig grundutbildning är hans pappa fortfarande underhållsskyldig. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar