FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll09/11/2021

Underhållsbidrag vid växelvist boende

Hej!

Jag är separerad och vår gemensamma barn bor 50%, dvs växelvis.

Jag är sjukskriven med en "inkomst" från FK på ca 17 000 före skatt. Barnens pappa har en inkomst på drygt 30 000 brutto. Han är dessutom sambo där även hon har motsvarande inkomst.

Har jag rätt att kräva standardtillägg?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över rätten till underhållsbidrag vid ett växelvist boende där ena föräldern har en högre inkomst. Regler om underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB). Inledningsvis kommer jag att redogöra för gällande bestämmelser och därefter, efter bästa förmåga, säga vad som gäller i ditt fall.

Underhållsskyldighet som vårdnadshavare
En förälder ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). När föräldrarna bor tillsammans anses de grundläggande behoven tillgodoses genom den dagliga omsorgen, och underhållsskyldigheten fullgörs vanligen genom att föräldrarna betalar barnets mat, boende och fritidsintressen och så vidare.

Om det istället är fråga om ett växelvist boende dvs. att barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrar, gäller som huvudregel att ingen förälder behöver betala underhållsbidrag. I en sådan situation får föräldrarna stå för sin del av kostnaderna under den tid som barnet vistas hos denne. Från detta kan man göra undantag om ena föräldern har en mycket högre inkomst vilket påverkar barnets levnadsstandard. Högsta domstolen har i NJA 2013 s. 955 konstaterat att ett barn har rätt att leva på en standard som inte alltför mycket avviker från den som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har och detta även om barnet bor hos den andra föräldern. Finns det stora skillnader i föräldrarnas ekonomiska förmåga kan det alltså bli fråga om ett underhållsbidrag enligt 7 kap. 6 § FB.

Underhållsskyldighet pga. samboende
Den som varaktigt bor tillsammans med någon annans barn och med föräldrar som har vårdnaden om barnet är underhållsskyldig under förutsättning att denne är gift med föräldern eller har ett eget barn tillsammans med föräldern (7 kap. 5 § FB). Denna underhållsskyldighet är dock subsidiär till föräldrarnas underhållsskyldighet och blir aktuell först när barnets behov inte kan tillgodoses av föräldrarna. Sambons inkomst är alltså inte relevant i frågan då det ansvaret är subsidiärt så länge ni har möjlighet att tillgodose barnets behov.

I din situation
Vid växelvist boende behöver som huvudregel ingen förälder betala underhållsbidrag. Undantaget gäller om den ena föräldern har en mycket högre inkomst än den andra. Det har sin grund i att barn har rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har. Det är svårt för mig att svara på vad som exakt gäller i din situation utan tillgång till mer information. Detta då frågan inte enbart är beroende på skillnaden mellan inkomsterna utan även levnadsstandarden.

I första hand uppmanar jag er att försöka komma överens gemensamt och eventuellt upprätta ett skriftligt avtal för att bestämma en summa. Försäkringskassan har en avtalsmall som kan användas som stöd, den hittar du här och om ni behöver hjälp av en tredje part brukar kommunen erbjuda kostnadsfria samarbetssamtal.

Hoppas ovanstående information besvarar din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny!

Vänligen,

Fredrika SköldRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000