Kan man jämka eller ändra ett avtal om underhållsbidrag?

2021-04-11 i Underhåll
FRÅGA |Jag och min f.d. separerade för andra gången nu, denna gång med investeringar i husköp. För att banken skulle gå med på att min f.d. tog över huslånen fick jag skriva under ett avtal om underhållsbidrag där summan överskrider det "lagliga"/nominella underhållsbidraget för tre barn med ca 40%.I avtalet står "...betalas ut så länge barnen bor kvar i huset på [adress]. När ett av barnen flyttar hemifrån kvarstår samma belopp eftersom barnen som bor kvar hemma blir äldre och då också kostar mer. Underhållsbidraget justeras fr.o.m. när två av de tre barnen flyttat hemifrån och vidare när alla tre barn flyttat hemifrån."Jag känner att det här avtalet skulle kunna löpa på hur länge som helst. Redan nu är det äldsta barnet 21, tjänar pengar på lite ströjobb, men bor fortfarande hemma. Är avtalet verkligen rimligt och har jag någon rättighet att ifrågasätta det jag skrivit under, nu tre år sedan?
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Bestämmelser om en förälders underhållsskyldighet återfinns i föräldrabalken (FB).Underhållsskyldighet En förälder är underhållsskyldig för sitt barn till dess att barnet fyller 18 år, eller 21 år om barnet då fortfarande utbildar sig på gymnasial eller annan jämförlig grundnivå (7 kap. 1 § FB). Om barnet bor hos den ena föräldern varaktigt så ska den andre föräldern betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § första stycket FB). Ett sådant underhållsbidrag kan fastställas genom dom eller, som i ditt fall, genom avtal (7 kap. 2 § andra stycket FB). Det är föräldrarna själva som kommer överens om vilken summa underhållet ska vara, men tanken är att det ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Jämka eller ändra ett avtal om underhållsskyldighet? Ett avtal om underhåll kan jämkas av domstol om omständigheterna föranleder det, eller om avtalet är oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid dess tillkomst och förhållandena i övrigt (7 kap. 10 § första och andra stycket FB). I ditt fall anger du att beloppet som ni har avtalat om är avsevärt mycket högre än det "normala", vilket kan vara en omständighet som gör det oskäligt. Vidare kan en annan förutsättning som gör att avtalet bör jämkas vara att bidrag nu utgår till en 21-åring (som du därmed inte enligt lag är skyldig att underhålla), som dessutom tjänar egna pengar. Bidraget behövs därmed inte för att tillförsäkra denne boende, mat och fritidsintressen. Något annat som du kan åberopa för att fastställa att avtalet inte ska löpa "hur länge som helst" är att avsikten vid avtalets ingående var att det endast skulle gälla under en begränsad tid. Jag tolkar din fråga som att det enda slutdatum som finns i avtalet är den dag då alla barn har flyttat hemifrån. I teorin skulle därför avtalet kunna löpa under barnens hela livstid, vilket förmodligen inte var syftet när avtalet slöts. Genom att tolka avtalet i ljuset av dess ändamål kan man därför åstadkomma en ändring så att det bara ska utgå underhåll medan barnen faktiskt är "barn" (underåriga). Hur gör man?En talan om underhåll får väckas vid domstolen i den ort där svaranden har sin hemvist (7 kap. 12 § FB). Med andra ord kan du väcka talan i den ort där din före detta och barnen bor.Är avtalet/ summan rimlig? Att du ska betala underhållsbidrag även fast barnen får egen inkomst kan betraktas som mindre rimligt, särskilt om det är fråga om stora belopp. Huruvida beloppet i sig är rimligt är svårt för mig att avgöra utan närmare omständigheter. Försäkringskassan, och även vissa kommuner, kan hjälpa till att göra sådana bedömningar. Sammanfattning och rådEn förälder är underhållsskyldig för sina barn tills att de är 18 år, eller 21 år om de fortsatt går en utbildning på grundnivå. Det går att jämka ett avtal om underhållsbidrag vid domstol om förutsättningarna ändras eller om det föreligger någon omständighet som gör det oskäligt. Att avtalet löper på utan någon egentlig sluttid, att det utgår till barn över 21 år samt att beloppet är väldigt mycket högre än det "normala" är omständigheter som tyder på att jämkning är möjligt. Det är dock svårt för mig att göra en närmare bedömning utan att veta de exakta omständigheterna. Mitt råd till dig om du vill åstadkomma en förändring av avtalet är därför först att försöka komma överens med din före detta om hur avtalet ska ändras. Detta kommer att bespara er både tid och pengar. Är en frivillig överenskommelse inte möjlig så är min rekommendation till dig att du istället väcker talan i domstol om saken. Skulle du behöva mer hjälp i ärendet så kan jag varmt rekommendera dig att ta hjälp av en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller i övrigt har frågor om mitt svar så är du välkommen att kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Begära underhållsbidrag retroaktivt från den andre föräldern

2021-03-31 i Underhåll
FRÅGA |HejMin före detta sambo sedan 22 år sade i Januari 2020 att hon ej hade råd betala för barnen som bodde hos mig på heltid efter vår separation. Hon flyttade hem till sina föräldrar en kortare period.Det gäller 3 månader för 2 barn som då var 15 & 17 år gamlaHar hört man kan kräva retroaktivt 3 år tillbaka i underhållsstöd. Stämmer detta ? / Vänligen, 2 barns far söder om söder
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln i 7 kap 2 § föräldrabalken ska den förälder som inte varaktigt bor med barnet betala underhållsbidrag. Detta kan antingen ske genom dom eller avtal, det går alltså bra att föräldrarna avtalar om bidraget ifall det passar dem bäst. Kan de inte komma överens går det dock som sagt att stämma den andre föräldern och få en dom på det istället. Bidragets storlek avgörs bland annat då av förälderns inkomst, bostadskostnader och barnets ålder (7 kap 1 § FB).Enligt 7 kap 8 § FB får en domstol inte fastställa att underhållsbidrag ska betalas ut för en tid längre bak än tre år innan talan om bidrag väcktes, om inte den bidragsskyldige medger det. Detta innebär med andra ord att domstolen kan fastställa underhållsbidrag tre år tillbaka i tiden och att man då får rätt till detta retroaktivt. Som huvudregel ska detta bidrag medges fullt ut, den underhållsskyldige ska alltså betala hela den sammanlagda kostnaden. Detta gäller dock bara om det inte anses vara oskäligt betungande för den underhållsskyldige sett till dennes ekonomiska förhållanden och betalningsmöjlighet. Även om den underhållsskyldige har haft möjlighet att betala löpande under hela perioden kan det fortfarande ses som oskäligt att behöva betala allt som en klumpsumma vid ett tillfälle.Sammanfattningsvis kan du begära underhållsstöd retroaktivt från modern, dock max tre år bakåt i tiden (vilket inte är aktuellt i ditt fall ändå). Du kan antingen göra detta genom avtal med henne eller genom att stämma henne i domstol. Som huvudregel ska hon betala lika mycket som om hon hade betalat löpande och månadsvis under hela året. Detta kan dock leda till en stor klumpsumma vilket kan anses vara oskäligt för henne, beroende på hennes ekonomiska situation.Med vänlig hälsning,

Är det rätt att ena föräldern betalar mer fast barnen bor växelvis?

2021-03-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej min man och barnens mamma har gemensam vårdnad, barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna. Barnens mamma har båda barnbidragen och kräver att min man skall betala alla fritidsaktiviteter såsom ridning, sång etc, även busskort mm. Hon har också ställt om fakturor till honom som är relaterade till barnen. De har ungefär samma inkomst. Min fråga är om detta verkligen är ok? Utifrån min horisont så bör barnbidragen delas dem emellan och sedan att de delar på övriga kostnader som de är överens om. Vad har min man för ekonomiska rättigheter här? Tacksam för svar! Mvh U
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Underhåll och föräldrars underhållskyldighet som du frågar om regleras i föräldrabalken (FB). Allmänt om underhållsskyldighetenEtt barn har rätt till omvårdnad, en god uppfostran och trygghet enligt 6 kap. 1 § FB. Om båda föräldrarna har gemensam vårdnad över barnet, ska båda se till att barnet får tillgodosett detta och ansvara för barnet. Detta står i 6 kap. 2 § FB. Om barnet är under 18 år ska vårdnadshavarna svara för underhållet för barnet (7 kap. 1 § FB). Det innefattar saker i försörjningen av barnet så som kläder, mat, aktiviteter, boende och annat. Underhållet kan variera beroende på vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov samt föräldrarnas ekonomiska förmåga.I en situation att vårdnadshavarna inte bor ihop, ska den föräldern som inte bor med barnet eller inte heller har vårdnaden om barnet uppfylla sin del av underhållsskyldigheten genom att betala underhållsbidrag. Summan ska gå till barnet och de saker som nämndes ovan, och kan fastställas antingen genom dom i tingsrätt eller avtalat mellan föräldrarna. Detta står i 7 kap. 2 § FB.Vad gäller i din situation?När barnen bor växelvis och lika mycket hos båda föräldrarna ska det normalt inte utgå något underhållsbidrag. Det är då vanligt att föräldrarna delar på barnbidraget samt kostnader gällande barnen. Ett annat vanligt alternativ är ifall den ena föräldern får hela barnbidraget men även ensam betalar för kostnader för ex. aktiviteter, idrott eller köper mer kläder till barnet. Det är upp till föräldrarna gemensamt att bestämma en sådan uppdelning. I 7 kap. 6 § FB sägs att om ena föräldern försummar sin underhållsskyldighet kan den föräldern åläggas att betala underhållsbidrag. I rättsfallet NJA 2013 s.955 diskuterades att det kan gälla situationer där barnen bor växelvis, och oftast om den ena föräldern har ett mycket större ekonomiskt betalningsutrymme än den andra. Det verkar inte som att detta skulle vara aktuell i ert fall, då det inte verkar handla om någon försummelse från någon av föräldrarna eller att det finns en stor ekonomisk skillnad. Om omständigheter föreligger likt du nämner, ser jag ingen anledning till varför han skulle betala för fler utgifter, när hon har båda barnbidragen. Exempelvis kan det annars spela stor roll ifall den ena föräldern har betydligt bättre ekonomi och inkomst än den andra. Men om föräldrarna har svårigheter att samarbeta så är det inte alltid lätt, då det många gånger är upp till föräldrarna gemensamt att bestämma om såna här saker.Vad har din man för ekonomiska rättigheter i situationen?Han kan prata med barnets mamma om att de ska dela på barnbidragen, och framföra att om han ska betala aktiviteter och andra fakturor gällande barnen så vill han också ha del av barnbidraget som är ägnat att gå till sådana saker. Alternativt att hon också ska ta del i att betala för fler aktiviteter. Om föräldrarna inte är överens och vill göra en anmälan om ändring av barnbidraget, så kan ena föräldern göra det ensamt varefter Försäkringskassan startar en utredning och sen beslutar vem/ om båda bör ha bidraget. Det går att läsa mer om det här på Försäkringskassans hemsida. Utöver detta har jag inte mer råd att ge till er. Det kan vara ett alternativ att ta till juridisk hjälp för att möjligtvis ansöka om få beslut om underhållsbidrag i tingsrätten. Men juridiska tvister är sällan det bästa för barnet, så därför rekommenderar jag att föräldrarna försöker få till en gemensam lösning för ekonomin gällande barnen. Om de valt att dela på vårdnad och boende så ska de även dela på kostnader. Jag hoppas att detta gav svar på din fundering! Även om det inte är en lätt situation. Med vänliga hälsningar,

Verkställa utländsk dom om barnbidrag

2021-03-24 i Underhåll
FRÅGA |Hej! jag ska skija mig från min frun i Sydamerika. Jag är svensk medborgare och har bott med min fru 7 år i utlandet och har ett barn på 3 år med henne. Hon har inte uppehållstillstånd och har inte velat flytta till Sverige därför har jag stannat med henne i Sydamerika, tills nu under Corona krisen, då jag förlorat mitt jobb och hade ekonomiska problem, därför fick jag återvände till Sverige, hon vill inte flytta och vill inte heller att barnet åker till Sverige, trots att barnet är Svensk medborgare. Hon vill skiljas också där är vi överens, men vi är inte överens om underhållsbidragets storlek. Eftersom jag är fortfarande arbetslös, så har jag skickat pengar från en massa ströjobb och har bara aktivitetsstöd från Försäkringskassan eftersom jag går på en praktik. Det är 233 kr per dag och man ska betala skatt på det, då får jag ut runt 3000 kr per månad, man kan inte leva på det. Min mamma stödjer mig ekonomisk som tur är, men hon har låga inkomster hon också. Problemet är att min fru vill ha minst 5000 kr i underhållsbidrag i ett land där lagen säger att underhållsbidraget är minst 500 kr om man är arbetslös. Om man har jobb då ska man betala 20% av sin inkomst i underhållsbidrag enligt landets lagar, men nu bor jag i Sverige och hon har hotat mig med att gå till Svenska Ambassaden och kräva att jag betalar 5000kr per månad i underhållsbidrag. Kan hon få gehör för sådant krav i Sverige? Barnet är Svensk medborgare trots allt.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om ett beslut/domslut fattat i ett sydamerikanskt land gällande underhåll kan verkställas i Sverige. Jag kommer i mitt svar använda mig av lag om verkställande av utländska avgörande angående underhållsskyldighet (VAU).Vad säger lagen 2 § VUUB anger att lagakraft vunna domar eller beslut som meddelats i främmande stat som ålägger någon att utbetala underhåll till barn gäller även här i riket. Beslut inte är giltig här i riket om bidragsmottagaren är gift eller över 21 år. 4 § anger att beslutet inte är möjligt att tillämpa i Sverige om följande villkor uppfylls. Erkännande eller verkställighet av avgörande kan vägras 1. om erkännande eller verkställande av avgörandet är uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket, 2. om avgörandet har påverkats av svikligt förfarande i samband med handläggningen, 3. om mål angående samma sak är anhängigt här i riket och talan däri har väckts innan talan väcktes i den andra staten, 4. om här i riket har meddelats avgörande angående samma sak, 5. om i annan stat har meddelats avgörande angående samma sak och det avgörandet uppfyller övriga villkor för att gälla här i riket.5 § anger att myndigheten som fattat beslut om underhåll är behörig om både underhållstagaren och bidragsgivaren hade hemvist i landet när beslutet fattades, eller om den som ålagts underhållsskyldighet godkänt att myndigheten i fråga har prövat saken. 7 § avgörande som nämns i 2–4 §§ ska förklaras giltigt i Sverige efter ansökan om detta. 9 § Anmälan om avgörande ska förklaras giltig och anmälas till svensk tingsrätt för prövning. 10 § Om avgörandet är verkställbart i Sverige, ska det verkställas så som svensk domstol. Sammanfattning – Detta innebär att dom som har meddelats vad gällande underhåll ska gälla i Sverige om inte kraven i 4 § uppfylls. Utgångspunkten är därför att din ex-fru kan kräva dig på underhåll här i Sverige med stöd av beslutet/domen i Sydamerika. Hoppas att det var svar på din fråga!

Kan förälder få tillbaka utbetalt underhållsstöd efter att barnet adopterats?

2021-04-08 i Underhåll
FRÅGA |Hej Min sambo gjorde en tjej gravid långt innan vi träffades. Han har aldrig träffat detta barn och önskade ej detta barn men hon behöll det.Han är ju fader till barnet och nu är barnet 6år gammalt , hon och hennes pojkvän vill att hennes pojkvän ska adoptera barnet , vilket är en ganska rimlig väg att gå då min sambo aldrig träffat barnet och barnet kallar hennes pojkvän för sin pappa då han har varit fadersfigur åt barnet i 6 års tid. Min sambo har under dessa 6år betalt underhåll för barnet , men nu när dom äntligen valt att adoptera barnet så har ju inte min sambo någon skyldighet till detta längre. Finns det någon möjlighet för min sambo att få tillbaka underhållspengarna han har betalt för detta barn? Då dom under dessa år levt som familj och nu väljer att gå denna väg.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Föräldrar har en underhållsskyldighet gentemot sitt barn. Det är föräldrarna som ansvarar för underhåll för sitt barn upp till vad som är skäligt utefter barnets behov och familjens ekonomiska situation. Denna underhållsskyldighet kvarstår till att barnet fyller 18 år, alternativt 21 år om barnet studerar på gymnasiet eller liknande (7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)). Förälder som inte bor med sitt barn har även underhållsskyldighet (7 kap. 2 § FB). I ditt fall har din sambo troligtvis uppfyllt sin underhållsskyldighet gentemot sitt barn eftersom du nämner att han har betalat underhåll. Om adoptionen genomförs kommer barnet inte i fortsättningen att betraktas som din sambos barn. Genom adoptionen klipps alla rättsliga band mellan den biologiska föräldern och barnet. Adoptivföräldern blir istället barnets rättsliga förälder (4 kap. 21 § FB). Därmed har din sambo inte längre en underhållsskyldighet utan denna skyldighet övergår till adoptivföräldern. Slutligen så kan dock inte din sambo få det utbetalda underhållet tillbaka men har ingen skyldighet efter adoptionen att fortsätta att betala underhåll för barnet. Hoppas att du fick din fråga besvarad och om du har fler frågor är du varmt välkommen att återigen kontakta oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

barns inkomster påverkan underhållsstöd

2021-03-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag undrar en sak jag har ett barn som precis fyllt 17 år i november han studerar på gymnasiet om han skulle jobba på lov hur mycket får han tjäna på ett år så inte underhållstödet blir drabbat? Mvh
Oscar |Hej och tack att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta om ditt barns inkomster kan komma att påverka dennes underhållsstöd. Jag kommer använda mig av Föräldrabalken (FB) i mitt svar på frågan. Siffrorna kring prsibasbeloppet är från 2021 ska anmärkas! Vad säger lagen 7 kap Föräldrabalken (FB). I 1 § FB går det att läsa att vid bestämmandet av underhållsskyldigheten så ska man ta hänsyn till barnets egna inkomster. Detta innebär alltså att beroende på om barn tjänar pengar, så kan detta göra att föräldrarnas underhållsskyldighet minskar under den tiden. Med detta menar jag naturligtvis inte att föräldrarnas underhållsskyldighet upphör så fort barn tjänar pengar, men i den mån barn till exempel arbetar och tjänar pengar, eller får avkastning på egendom så kan detta göra att föräldrarnas underhållsskyldighet minskar i motsvarande mån.Utifrån ett schablonbelopp beräknas ett 17 år gammalt barns behov vara 95% av prisbasbeloppet. Årskostnaden räknas således ut genom formeln 47.600 kr x 0.95 = 45 220 kr per år. Vilket innebär ca 3.768 kr / månad. Avdrag för barnbidrag för göras med 1250 kr. barnet har då ett behov motsvarande 2518 kr i månaden. Man kommer även väga in barnets inkomster, om dessa är stora och väsentligt minskar barnets ekonomiska behov. Vad innebär för ditt barn - utan att veta hur stora ditt barns inkomster är, så kan det sägas att ett barns inkomster påverkar underhållsstöd enligt 7 kap 1 § FB, vilket medför att storleken på inkomsterna kan påverka barnbidraget i fråga.Hoppas att det var svar på din fråga!

Om hyresförhållande till vuxet barn som bor hemma

2021-03-28 i Underhåll
FRÅGA |HeJ!Min son på snart 25 år bor hemma, han studerar läser in grundskolan pga av att inte har några betyg. i bakgrunden har han aspberger. Till min fråga han får ca 7100 från csn .Men han tycker inte han ska betala mer än max 1800 har hänt 1 gång annars varierar det mellan 1200-1500.Han köper busskort själv och handlar i bland mat för ungefär max 300-500 resten betalar jag.Jag håller själv på med skuldsanering och är ensamstående med 1 dotter på snart 17 år.Vi bor i en 2 som är omgjord till en 3 så ungdommarna har eget rum. Jag själv har delat av hallen en bit och avskärmat där.
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill att din son ska betala mer till dig i hyra. Jag utgår också ifrån att din son är myndig och att du inte är utsedd till god man eller förvaltare för honom. Om jag har tolkat frågan fel är du välkommen att skicka in en ny fråga!Du är inte underhållsskyldigUnderhållsskyldigheten, alltså att du måste förse de barn du har vårdnad om med t.ex. mat och husrum, upphör vanligtvis när barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i grundskola, gymnasieskola eller jämförlig utbildning vid den tiden så förlängs underhållsskyldigheten upp till 21 år. Efter det har du ingen skyldighet att försörja eller hjälpa ditt barn (7 kap 1 § föräldrabalken). Eftersom din son är 24 är du inte längre underhållsskyldig.Om hyresavtalOm både du och sonen vill att han ska bo kvar hos dig kan ni upprätta ett hyresavtal där din son står som inneboende (förutsatt att du själv inte har ett hyresavtal som uttryckligen förbjuder detta med god anledning). I avtalet kan du bestämma hur mycket du vill att din son ska betala i hyra varje månad och när hyran ska betalas. Jag vet inte vilken typ av lägenhet du har och kan därför inte avgöra vad som är en skälig hyra. Alla belopp som inte utgör mer än hälften av dina boendekostnader måste dock anses vara acceptabla. Självklart inkluderar detta också att han är skyldig att betala för sin egen mat om du begär det.SammanfattningDu är inte skyldig att ge din son billigt husrum och gratis mat. Förutsatt att du inte är hans gode man eller förvaltare kan du ställa krav på honom som på vilken inneboende som helst. Om han inte accepterar kraven kan du tvinga honom att flytta ut.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur länge måste jag betala underhåll? Kan jag ansöka om att betala mindre i underhåll?

2021-03-21 i Underhåll
FRÅGA |HejMin dotter är 16 år. Hon bodde hos mig fred till torsd hittils. Nu har hon valt att bo heltid hos sin mor. Frigörelse, närhet til kompisar och en mamma som arbetar nästan jämt på covid avdelning. Styvpappa jobbar känt så dotra frigör utrymme. Jag betalar underhåll. Hur länge måste jag betala underhåll? Är det tills hon blir 18 och slutar gymnsiet?Hennes mamma hade barnbidrag och har nu underhåll och är väldigt snål med egna pengar vad gäller dotterns utgifter därför min fråga. Jag har trots att jag bet underhåll spenderat mkt pengar på dotra, gett dubbelt så mkt i månadspeng och riktigt skönt bort henne ekonomiskt under alla år inser jag nu trots min futtiga lön och trassliga ekonomi. Hennes mamma tjänar bra och hennes man är vd. Så deras ekonomi är god trots det har mamman endast gett 200 kr i månadspeng och jag i snitt minst 500-600/månad. Obalans....Kan jag ansöka om att betala mindre i underhåll? Idag bet jag 2000 kr per månadMvh
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor!För att besvara dina frågor kommer jag använda mig av föräldrabalken (förkortas FB).Hur länge måste jag betala underhåll?Underhållsskyldigheten sträcker sig precis som du säger tills dess att din dotter fyller 18 år. Skulle din dotter fortsatt gå i skolan efter 18 års ålder så fortsätter din underhållsskyldighet men dock längst tills dottern fyller 21 år. Som skola här räknas grundskola, gymnasieskola och annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § andra stycket FB).Kan jag ansöka om att betala mindre i underhåll?Ni som föräldrar ska betala underhåll för ert barn utefter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och era som föräldrars samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § första stycket FB). Det finns alltså specifikt reglerat hur underhållet ska beräknas som redan i sin tur tar hänsyn till den individuella ekonomiska förmågan hos dig som underhållsskyldig.Det saknas en konkret möjlighet att ansöka om att betala mindre i underhåll. Däremot finns en möjlighet att vända sig till domstol för en omprövning av underhållsbidraget om de förhållanden som föranledde underhållsbidraget har ändrats (7 kap. 10 § FB).Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,