Är jag underhållsskyldig när barnet bor växelvis hos båda föräldrarna?

2019-12-28 i Underhåll
FRÅGA |Sonens exflickvän vill ha underhållsbidrag,trots att hon ej har barnen ens på halvtid,redan har halva barnbidraget,ej är med och betalar dagisavgiften eller kläder till barnen,detta står sonen för.Hon hävdar att sonen o hans fru tjänar mer än vad hon gör,(tillsammans 450000 netto)och hon själv jobbar bara 70 procent natt.Har hon rätt att kräva något,hon hotar med domstol.
Samuel Gilljam |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar situationen som att din son och hans ex (nedan kallade pappan och mamman) har gemensam vårdad till barnet och att barnet bor växelvist hos båda föräldrarna men att pappan tar huvuddelen av ansvaret. Jag tolkar din fråga som att du undrar om exet har rätt att kräva underhållsbidrag för barnet. De aktuella bestämmelserna finns i 7 kap. Föräldrabalken (FB).Vilka är underhållsskyldiga?Utgångspunkten är att föräldrarna båda ska bidra till underhåll av barnet efter barnets behov och egna ekonomiska möjligheter (7 kap. 1 § första och tredje stycket FB). Barnets behov beräknas normalt efter socialstyrelsens gamla riktlinjer som numera egentligen är upphävda. Vissa barn kan dock ha större behov beroende på funktionshinder eller dylikt. Den som är gift med ena föräldern och bor tillsammans med denna och barnet kan även vara underhållsskyldig, men endast i den mån dennes maka eller make inte kan betala (7 kap. 5 § FB). Detta innebär att man normalt inte räknar med en ny partners ekonomi när man beräknar en förälders underhållsskyldighet till barnet.Hur fullgör de sin underhållsskyldighet?Utgångspunkten är att föräldrar med gemensam vårdnad fullgör sin underhållsskyldighet genom att ta hand om barnet. Detta innebär att huvudregeln är att den som tar hand om barnet, exempelvis genom barnet bor växelvist hos båda, inte är skyldig att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 § FB). Det kan dock vara så att levnadsstandarden mellan föräldrarna skiljer sig väsentligt åt. Barnet har som huvudregel rätt att leva i en nivå som inte skiljer sig allt för mycket från den bäst ställda förälderns levnadsstandard. I dessa fall kan en domstol ålägga den bättre ställda föräldern att betala lite mer för barnets underhåll, i form av ett standardtillägg (7 kap. 6 § FB och NJA 2013 s. 995). Det är inte helt klart hur ett sådant tillägg ska beräknas, men det kan göras utifrån barnets specifika (mer kostsamma) behov, som dyrare fritidsaktiviteter, eller genom att jämföra med den levnadsstandarden barnet hade när föräldrarna levde ihop. Detta måste dock göras genom en domstol. Givetvis finns det även en möjlighet att avtala föräldrar emellan om underhåll (7 kap 2 § andra stycket FB).SammanfattningsvisFörälder kan vara skyldig att betala mer för underhåll av barn om levnadsstandarden mot den andre skiljer sig åt och barnet därför inte får leva på samma standard. Utgångspunkten är att det bara är föräldrarna som är underhållsskyldiga men en maka eller make till föräldern kan behöva betala om inte föräldern kan. Som jag förstår din situation verkar det redan vara så att den bättre ställde föräldern, i detta fall pappan, betalar mer för underhållet av barnet. Om det är så att barnet får leva inom en huvudsakligen liknande levnadsstandard hos mamman och barnet inte har något särskilt behov, så borde det inte finnas skäl att ålägga pappan att betala underhållsbidrag.Jag hoppas detta svar hjälper dig!

Påverkas en förälders underhållsskyldighet av att barnet får barn?

2019-12-22 i Underhåll
FRÅGA |Jag är 17 år och väntar barn & får inte bo kvar hemma hos min mamma men jag får flytta hem till min bonusmamma. Men min mamma säger att hon inte har någon försörjningsplikt när barnet kommit om jag flyttar, stämmer det? Om jag skulle bo kvar hemma hos min biologiska mamma när barnet kommer, vad har hon för skyldigheter med försörjning isåfall?
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur underhållsskyldigheten regleras i lagEn barns föräldrar han en underhållsskyldighet (försörjningsplikt) gentemot sina barn (7 kap. 1 § 1 st. föräldrabalken). Den gäller till dess barnet fyller 18 år. Det fortsätter att gälla efter om barnet går kvar i skolan, dock längst till dess barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § 2 st. föräldrabalken).Underhållsskyldigheten bestäms med hänsyn till barnets behov, föräldrarnas samlade ekonomisk förmåga, barnets egna inkomster och tillgångar (7 kap. 1 § 1 st. föräldrabalken). Underhållet ska föräldrarna sinsemellan betala efter sin förmåga (7 kap. 1 § 3 st. föräldrabalken). Det innebär att om din mamma skulle vara ekonomiskt svag medan din pappa är ekonomiskt stark så ska din pappa betala mer i underhåll. Är skillnaderna väldigt stora kan din mammas underhållsskyldighet bli mycket litet.Hur underhållsskyldigheten påverkas av att du får barnJag kan inte se någon grund i lag för att din mammas underhållsskyldighet skulle upphöra för att du får ett eget barn. Tvärtom är troligt att dina behov ökar. Eftersom dina behov ska avgöra underhållets storlek talar det istället för att du skulle ha rätt till ett högre underhåll.Hur underhållsskyldigheten påverkas av att du flyttar hemifrånBor du hemma hos din förälder fullgörs underhållsskyldigheten oftast genom att din förälder betalar räkningarna för mat, boendet och kläder (7 kap. 2 § föräldrabalken). Om du flyttar ska underhållsskyldigheten fullgöras genom att betala ett underhållsbidrag istället. Alltså betala i pengar. Underhållsskyldigheten upphör alltså inte av att du flyttar hemifrån. Det är dock inte säkert att du får bidrag för allt. Om du själv behöver betala för boendet kan det inte alltid anses skäligt eftersom du hade kunnat bo hemma och dina föräldrar kanske inte har förmågan till att betala det. Det beror helt på anledningen till varför du flyttar och dina föräldrars ekonomiska förmåga. Att du inte kan bo kvar hemma kan tala för ett behov som innebär att dina föräldrar även ska betala det nya boendet. Kostnad för mat, kläder och andra behov kvarstår dock.Sammanfattningsvis kan sägas att din mamma är underhållsskyldig till dig åtminstone till dess att du fyllt 18 år. Att du får ett eget barn kan jag inte se skulle ändra på det. Bor du hemma fullgörs skyldigheten oftast av att din mamma betalar räkningarna. Flyttar du kan det bli aktuellt med att hon istället betalar pengar till dig. Vad du har rätt till avgörs genom en skälighetsbedömning avseende ditt behov och dina föräldrars förmåga. Du har kanske inte behov av att flytta hemifrån vilket skulle innebära att om du har kostnader för boendet så omfattas de inte av underhållsskyldigheten. Det stämmer alltså inte det som din mamma säger.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,

Ska styvförälder betala underhåll till barn som inte är dennes egna?

2019-12-19 i Underhåll
FRÅGA |Jag är gift o har inga egna barn. Min man har barn som han betalar underhåll till. Vi har inga gemensamma barn. Jag förstår att underhåll är inkomst baserat men kan min inkomst och besparingar räknas med ? Det är väl föräldrarna inkomst som räknas?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad säger lagen?Regleringen för föräldraskapet finner vi i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter refererad till som FB. Bestämmelserna gällande underhåll finner vi i 7 kap. FB. Här finner vi att det kan komma att föreligga en underhållsskyldighet för den som är gift med den förälder som är underhållsskyldig gentemot barnet. Denna underhållsskyldighet är dock subsidiär. Detta innebär att du blir underhållsskyldig om föräldern du inte bor tillsammans med inte klarar av att fullgöra sin underhållsplikt. Dock finns det ett undantag till detta, vilket är om du har en avsevärt högre ekonomisk förmåga än förälder som är underhållsskyldig. I detta fallet kan du då bli underhållsskyldig, men då endast med en del som överstiger det som den underhållsskyldige föräldern du inte bor med är skyldig. (7 kap. 5 § FB) Vad händer i din situation?Skulle du vara underhållsskyldig enligt ovan görs bedömningen utifrån din ekonomiska förmåga, vilket i huvudsak handlar om att se till den inkomst du har. (7 kap. 1 § FB) Så sammanfattningsvis utifrån den fråga du ställt så är du primärt inte underhållsskyldig och din inkomst tas inte i beaktning om inte den avsevärt överstiger den andre förälderns inkomst, och denne föräldern är den du inte är gift med. I detta fallet är du då bara underhållsskyldig för att ge barnet en högre nivå än det som denne får från den underhållsskyldige föräldern.Hoppas det var svar på din fråga!Mvh,

Jämkning av underhållsbidrag

2019-12-10 i Underhåll
FRÅGA |Medan jag bodde i utlandet blev det skilsmässan och då fick jag efter rättegång skyldighet att betala 3600 i underhållningsstöd för gemensamt barn (barn1).Jag har nu flyttat tillbaka till Sverige, min inkomstsida har förändrats med tiden och beloppet känns lite för mycket i dagsläget. Mer än det, "barn1" har fått en annan pappa, medan jag har också skapat en ny familj och vi har redan ett barn (barn2) plus att vi väntar på en till (barn3).– Har fått att höra, om jag kommer att ge upp min rätt att vara förälder för "barn1" - då kommer inte underhållningsstöd gälla för mig, för att rent förmält har jag ingenting med "barn1" att göra längre. Stämmer det?– Vilka andra vägar finns det att överklaga tingsrättens beslut, då grundades denna på felaktiga villkor som gäller inte längre? (boende i utlandet, ändringar i familjen etc..)
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur jag uppfattar din fråga:Du är underhållsskyldig för ditt barn och betalar ett underhållsbidrag till den andra föräldern som är fastställt genom dom till 3600 kr. Eftersom din ekonomiska situation och livssituation har ändrats undrar du om det är möjligt att betala mindre, alternativt ingenting alls, och hur du kan gå tillväga. Bestämmelser om underhållsskyldighet hittar du i föräldrabalken, och främst i sjunde kapitlet. Bestämmelser om adoption finns i föräldrabalkens fjärde kapitel. Föräldrabalken benämns med förkortningen "FB" i detta svar. Föräldrars underhållsskyldighetSom huvudregel ska den förälder som inte har barnet boende hos sig betala underhållsbidrag, FB 7 kap. 2 §. Underhållsbidraget ska bestämmas efter de behov som barnet har och utifrån föräldrarnas underhållsförmåga, FB 7 kap. 1 §. Förbehållsbelopp för den förälder som betalar underhållsbidragDen som ska betala underhållsbidrag får förbehålla sig ett belopp för eget underhåll, samt för underhåll till egna barn som bor hos föräldern. Eftersom du nu (snart) har två barn som bor hos dig kan du därför få förbehålla dig ett större belopp, än då du inte hade några andra barn, FB 7 kap. 3 §. Man kan här tala om att din underhållsförmåga har ändrats.Att begära jämkning av underhållsbidragetOm underhållsförmågan har ändrats kan den bidragsskyldige föräldern väcka talan i domstol för att begära jämkning av underhållsbidraget, FB 7 kap. 10 § första stycket. På så vis kan underhållsbidraget sättas ned. Det krävs en betydelsefull förändring i de ekonomiska förhållandena för att jämkning ska beviljas. Dessa ändrade förhållanden ska inte kunna ha förutsetts då bidraget bestämdes. Har det gått mer än sex år sedan underhållsbidraget fastställdes krävs inte några ändrade förhållanden för att begära att beloppet omprövas, FB 7 kap. 10 § tredje stycket.Jämkning är inte detsamma som att domen överklagas. En dom måste överklagas inom tre veckor från det att den meddelats av domstolen. Annars går den möjligheten förlorad (se rättegångsbalken 50 kap. 1 §). Underhållsskyldighet för annan än de biologiska föräldrarna Även den som är gift med eller har (andra) barn tillsammans med boendeföräldern, och som bor ihop med boendeföräldern och barnet är underhållsskyldig, FB 7 kap. 5 §. Den här bestämmelsen träffar alltså "styvföräldrar", men är inte tänkt att ersätta den biologiska förälderns ansvar. Syftet är ett annat, nämligen att de barn som bor i samma familj ska leva under samma standard och nivå. Skyldigheten gäller inte för den del som redan ersätts av den biologiska föräldern. Adoption skär de rättsliga banden till ditt barnNär du skriver att du "kan ge upp din rätt som förälder", förstår jag det som att du syftar på att barnet skulle kunna adopteras av sin styvpappa. Detta bryter de rättsliga banden du har till ditt barn och effekterna av detta är bland annat att du inte längre behöver betala underhållsstöd, och att barnet inte längre blir arvsberättigat efter dig. Det går inte att bryta de juridiska banden på något annat sätt än att ditt barn blir adopterat. Adoption förutsätter att den tilltänkta nya föräldern är lämplig och barnet har behov av adoption. Barnets bästa är det viktigaste. Är barnet äldre än 12 år krävs samtycke från barnet själv. Även barnets vårdnadshavare måste samtycka till adoption. Givetvis måste viljan finnas också hos styvpappan. En ansökan om adoption kan bara initieras av den som vill adoptera och en sådan ansökan görs hos Tingsrätten, som ska fatta beslutet. Önskar du att läsa mer om hur en adoption går till kan jag rekommendera dig att läsa på Sveriges domstolars webbplats.SammanfattningEftersom din inkomst och livssituation har förändrats finns möjlighet att påkalla jämkning av underhållsbidraget. Om mer än sex år gått sedan beslutet om underhållsbidrag krävs dock inte någon förändring i livssituationen för att få möjlighet att pröva underhållsbidraget. Du behöver då vända dig till tingsrätten i den ort där barnets andra förälder har sin hemvist, FB 7 kap. 12 §. Givetvis kan du alternativt komma överens med den andra föräldern om att underhållsbidraget ska ändras. Om det är möjligt rekommenderar jag att ni upprättar ett skriftligt avtal om detta. Frågan om adoption kan du lyfta med den andra föräldern och styvföräldern. Du kan dock inte initiera detta ärende själv hos tingsrätten.Jag kan rekommendera dig att läsa mer om underhållsbidrag och hur beloppet kan bestämmas på försäkringskassans webbplats. Om du överväger att väcka talan i domstol rekommenderar jag dig att skaffa ett juridiskt ombud för att du ska kunna ta tillvara på din rätt på bästa sätt. Våra professionella jurister på Lawlines juristbyrå kan exempelvis hjälpa dig med att skriva en korrekt stämningsansökan och agera ombud vid förhandling i domstolen. Önskar du att komma i kontakt med juristbyrån får du gärna återkoppla till mig på mejl: hanna.lindqvist@lawline.se, så återkommer vi med en offert.Vänligen,

Vad gäller om underhåll vid gemensam vårdnad om barnet enbart bor hos den ena föräldern?

2019-12-26 i Underhåll
FRÅGA |https://lagen.nu/1949:381#K7P2S2Hej, Vi skilde oss i år och har gemensam vårdnad av vår 17 åriga dotter. Dottern bor endast hos mig. Det är väl meningen att hennes pappa skall betala underhåll då?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Svaret på din fråga går att finna i Föräldrabalken (FB).Föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn fram tills att de fyller 18 år (se vidare 7 kap. 1 § FB). Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet och barnet varaktigt bor tillsammans med endast en av föräldrarna, ska den andra föräldern fullgöra sin underhållsskyldighet gentemot barnet genom att betala underhållsbidrag (se 7 kap. 2 § första stycket andra punkten FB).I ditt fall betyder det alltså mycket riktigt att pappan till ditt barn ska betala underhållsbidrag för henne. Underhållsbidraget kan fastställas antingen genom dom eller genom avtal mellan dig och pappan (se 7 kap. 2 § andra stycket FB). Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du få det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vem betalar för barn som flyttar hemifrån innan barnet gått ut gymnasiet?

2019-12-19 i Underhåll
FRÅGA |Vad gäller när barnet fyllt 18 men går ett år till i gymnasiet... Underhållsbidrag och csn betalas ut. Om personen vill flytta hemifrån. Vem betalar då vad?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag börjar med att berätta att jag tolkar din fråga som att det som menas med "underhållsbidrag" är det underhållsbidrag som betalas ut av ena föräldern när föräldrarna är skilda och lever isär.Vad säger lagen?Regleringen för föräldraskapet finner vi i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter refererad till som FB. Bestämmelserna gällande underhåll finner vi i 7 kap. FB. Här framkommer det att föräldrarna är gemensamt underhållsskyldiga gentemot barnet tills dess att barnet fyller 18. Dock kan det bli längre om barnet fortfarande går i skolan (grundskola, gymnasieskola eller jämförlig utbildning), men slutliga gränsen går vid 21 års ålder. (7 kap. 1 § FB) Underhållsbidraget betalas ut till barnet och när barnet blir myndigt kommer pengarna som innan getts till vårdnadshavare istället ges till barnet direkt. (7 kap. 2 § FB och 9 kap. 1 § FB) Underhållsskyldigheten kvarstår alltså om barnet flyttar hemifrån men fortfarande går i skolan. Bedömningen av storleken på underhållsbidraget görs dock enligt samma parametrar som om barnet bodde hemma. Man tittar exempelvis på barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. En fingervisning är att man inte brukar anse det rimligt för föräldrarna att skuldsätta sig för att fullgöra sin underhållsplikt, må vara att undantag har gjorts för föräldrar som studerar och är berättigade till CSN. (7 kap. 1 § FB) Då valet att flytta hemifrån verkar vara barnets eget torde underhållsskyldigheten inte bli större än den är när barnet bor hemma.Vad händer med CSN?Gällande CSN regleras detta i studiestödslagen (1999:1395) och där framkommer det att studiebidraget betalas ut till den studerande, alltså barnet. (2 kap. 3 § studiestödslagen)SammanfattningSom förälder är du fortfarande underhållsskyldig även ifall ditt barn flyttar hemifrån efter det att barnet fyllt 18 år men innan dess att barnet avslutat sin skolgång. Dock behöver underhållsskyldigheten inte nödvändigtvis bli större då bedömningen är densamma som när barnet bort hemma (föräldrarnas gemensamma ekonomiska förmåga och barnets behov) samt att det är ett frivilligt val från barnets sida. CSN kommer att betalas ut till barnet direkt.Hoppas det var svar på din fråga!Mvh

Hur bestämmer man underhållsbidraget?

2019-12-18 i Underhåll
FRÅGA |HejJag har en fråga angående kostnader för barn efter skilsmässa.Våra lönenivåer skiljer sig kraftigt ca. 20000 brutto per månad.Förväntas vi båda betala lika mycket för barnens kostnader eller ska man bidraga efter inkomst?Med vänlig hälsning,
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad säger lagen?Reglerna om föräldrars skyldighet gentemot sina barn finner vi i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter förkortad till FB. Här framkommer det att föräldrar är skyldiga att svara för underhåll gentemot sina barn. (7 kap. 1 § FB) När föräldrarna är skilda så ska den förälder med vilken barnet inte bor varaktigt hos betala underhållsbidrag till barnet, vilket i praktiken brukar tillfalla den andre föräldern. Dock så kan underhållsskyldigheten fullgöras genom att man har barnet växelvis boende hos sig förutsatt att man har gemensam vårdnad. (7 kap. 2 § FB)Vad händer om barnet inte står under gemensam vårdnad av båda föräldrarna?Om barnet inte står under gemensam vårdnad av båda föräldrarna och inte bor växelvis hos dessa så fullgörs som sagt underhållsskyldigheten genom underhållsbidrag. Detta underhållsbidrag bestäms då utifrån förälderns egna ekonomiska förmåga med hänsyn till barnets kostnader. (7 kap. 1 § FB) Den underhållsskyldige föräldern har dock rätt till vad man kallar ett förbehållsbelopp som är tänkt att täcka förälderns personliga och grundläggande kostnader. (7 kap. 3 § FB) På Försäkringskassans hemsida (här) kan du få hjälp att räkna ut underhållsbidraget för just er situation.Jag hoppas det var svar på din fråga!Mvh,

Vad innebär föräldrars underhållsskyldighet?

2019-12-06 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Min son är 18 år, bor hemma och går sista året på gymnasiet. Han har alltid varit skoltrött men nu har det gått överstyr. Han har ett extrajobb som han har lagt sin energi på och skolan har således blivit lidande, så pass att han har fått sitt studiebidrag indraget. Han håller på att kasta bort sin gymnasieutbildning helt vilket är förkastligt anser jag, för det kommer ju att bli svårt att få jobb utan godkända gymnasiebetyg. Det jobbiga är ju att jag inte har "rätt" att säga nåt om hans skolgång eftersom han har fyllt 18 år, men samtidigt är det ju inte ok att han bor hemma, skiter i skolan och jobbar och tjänar pengar, men inte betalar något hemma. Kan jag säga till honom att om han skiter i skolan och jobbar i stället, så måste han börja betala hemma, trots att han själv anser att han fortfarande går i skolan? Jag har även dragit in på min "service" att övningsköra med honom tills vidare, och har sagt att vi kan återuppta det när han sköter skolan.....Med vänlig hälsning Uppgiven ensamstående mamma
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrar har en underhållsskyldighet för sina barn. Denna skyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB).När upphör underhållsskyldigheten?Som huvudregel upphör föräldrarnas underhållsskyldighet när barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i gymnasiet när hen är 18 år fortsätter föräldrarnas underhållsskyldighet gälla till dess att barnet gått ut gymnasiet. Underhållsskyldigheten kan dock som längst gälla till dess barnet fyller 21 år enligt 7 kap. 1 § 2 st. FB.Vad omfattar underhållsskyldigheten? När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa enligt 7 kap. 1 § 1 st. FB. Det framgår av propositionen att mindre inkomster som barnet kan få av t.ex feriearbete (sommarjobb) och liknande normalt inte ska påverka föräldrarnas underhållsskyldighet, se proposition 1978/79:12 s. 154. Ett äldre barn som arbetar kan dock i allmänhet få räkna med att betala en del av sina utgifter med sin egen inkomst.SammanfattningsvisUnderhållsskyldigheten mot din son kvarstår så länge han studerar på gymnasiet men som långt tills dess att han fyller 21 år. I och med att han är 18 år och har ett extrajobb med en regelbunden inkomst kan detta dock innebära att han får bidra ekonomiskt till hushållet i en proportionell nivå. Det är en bedömning i varje enskilt fall men utifrån förutsättningarna i frågan bör du alltså säga åt honom att han måste betala en del av sina egna utgifter.Jag hoppas att detta gav dig viss vägledning i frågan.Med vänliga hälsningar,