Vem betalar underhållsbidrag?

2021-03-20 i Underhåll
FRÅGA |Min exmake o jag har 2 minderåriga barn. Den ena 16 år bor hos pappa o den andra 15 år bor hos mig. Den äldre blir av med sitt CSN bidrag. Vad gäller? Ska jag hjälpa till ekonomiskt fast att han inte bor hos mig ?
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan om föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB).Vad innebär underhållskyldigheten? Enligt 7 kap. 1 § ska föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner. Det gäller att barnets grundläggande försörjning ska i första hand tillgodoses. Om föräldrarnas ekonomiska förutsättningar motivera det kan det ställas krav på högre standard.I kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. Det är dock värt att notera att en minskning av CSN, vilket är en social förmån, är en omständighet som kan tala för att barnet behöver mer underhållsstöd. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Vem ska betala underhållsbidrag? En förälder som inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. Detta följer av 7 kap. 2 § FB. Underhållsbidrag kan fastställas genom dom eller avtal.Av vad som framgår av bakgrundsinformationen kan det därför anses sannolikt att du som förälder behöver betala underhållsbidrag, på grund av att ditt barn inte bor hos dig. Däremot behöver pappan till barnen också betala underhållsbidrag till barnet som inte bor hos honom. Det förefaller därför rimligt att ni gör en fördelning av underhållsskyldigheten där var och en av er tar del av underhållet efter egen förmåga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Rätt till reseersättning barn bor hos två föräldrar

2021-03-03 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Min son bor hos sin pappa sedan några år tillbaka. Jag betalar underhåll och vi har gemensam vårdnad. I början av februari fyllde vår son 18 år och nu säger hans pappa att jag framöver får betala själv för alla sonens resor till mig när han ska hälsa på.Han studerar på gymnasiet och jag vet att vi är försörjningspliktiga tills han är 21 år så länge han studerar.Min fråga är om pappan kan kräva att jag måste betala ALLA resor när sonen ska till mig på loven framöver?Eller är det fortfarande hälften var som gäller trots att han är myndig, då vi har gemensam vårdnad?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta i vilka situationer en förälder kan kräva den andra förälder att betala resekostnader. Jag kommer använda Föräldrabalken i mitt svar. Rätt att kräva ersättning för resekostnader - I 6 kap 15 b § Föräldrabalken kan man läsa att utgångspunkten i de fall då barnet bor tillsammans med endast en förälder är att boendeföräldern ska "ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter var som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter."Vad innebär detta för dig - Rätt att kräva ersättning för resekostnader tillfaller den förälder som INTE är boendeförälder. Det är alltså inte barnets far utan du som har rätt att kräva ersättning. Barnets far har alltså i denna situation ingen rätt att kräva att du ska betala kostnaderna för transport till dig, utan det där du som kan rikta ett sådant krav mot honom. Hoppas att de var svar på din fråga!

Betala för min 19-åriga dotter?

2021-02-28 i Underhåll
FRÅGA |Har en dotter som fyller 20 år 2021, vi har delad vårdnad, nu ville hon bo hos pappa en extra vecka är jag skyldig att betala honom för den veckan. Hon studera ej, är arbetslös.
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar om du är skyldig att betala din dotters pappa när hon ska bo hos honom en extra vecka. Regler om underhållsskyldighet gentemot barn finns i föräldrabalken (FB).Underhållsskyldighet gentemot barnEtt barns föräldrar är skyldiga att svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § första stycket FB).Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Om barnet går i skolan efter det kan föräldrarna under vissa förutsättningar ändå vara underhållsskyldiga i några år till. (7 kap. 1 § andra stycket FB).SlutsatsEftersom din dotter är över 18 år och inte går i skolan har vare sig du eller din dotters pappa någon underhållsskyldighet gentemot henne. Det innebär att ingen av er har någon rättslig skyldighet att betala för henne. Du är därför inte heller rättsligt skyldig att betala din dotters pappa för den extra veckan.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har föräldrar försörjningsplikt för sitt barn som fyllt 19 år?

2021-02-21 i Underhåll
FRÅGA |Hej, min dotter har fyllt 19 och tar studenten i år. Hon har haft anpassade studier och får därför inte ett fullvärdigt betyg utan ska läsa vidare på komvux till hösten. Jag är skild och hon bor hos mig. Vad gäller ang försörjningsplikt och underhållsbidrag, om hon väljer att bo kvar hos mig, flyttar hemifrån eller bor hos sin pappa? Ha en fin dag!
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka bestämmelser är tillämpliga?Din fråga gäller huruvida föräldrars försörjningsplikt kvarstår efter det att barnet fyllt 19 år när denne fortsätter att bedriva studier på komvux efter gymnasiet. Bestämmelser angående föräldrars försörjningsplikt regleras i föräldrabalken (FB). Föräldrar har en försörjningsskyldighet för sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § 1 stycket FB). Vid bedömningen av försörjningsskyldighetens storlek tar man hänsyn till barnets inkomster och tillgångar samt barnets sociala förmåner som exempelvis studiebidrag. Hur länge gäller förälders försörjningsplikt gentemot sitt barn?Försörjningsskyldighet upphör när barnet fyllt 18 år (7 kap. 1 § 2 stycket FB). Dock finns ett undantag från denna regel när barnet går i skolan efter att ha fyllt 18 år. Alltså kan försörjningsskyldigheten kvarstå även efter det att barnet har blivit vuxet. Föräldrarna är då försörjningsskyldiga under den tid som skolgången pågår men som längst till barnet fyllt 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskola eller gymnasieskola och annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § 2 stycket FB). Högsta domstolen har i ett rättsfall (NJA 1990 s. 49) kommit fram till att kompletterande studier på komvux räknas som grundutbildning. Detsamma gäller ytterligare utbildning på gymnasienivå som ett barn väljer att läsa trots att denne redan har fullgjort en gymnasieutbildning. Vad gäller i ditt fall? Trots att din dotter är 19 år kvarstår nuvarande försörjningsskyldighet för dig och din dotters pappa fram till att hon är 21 år, förutsatt att hon läser vidare på komvux. Detta eftersom kompletterande studier på komvux anses vara en annan jämförlig grundutbildning enligt 7 kap. 1 § 2 stycket FB. Om din dotter slutar att studera eller fyller 21 år upphör försörjningsskyldigheten. Värt att tillägga är att försörjningsskyldigheten i sig inte påverkas av att din dotter eventuellt erhåller studiebidrag för sina studier. Dock kan det påverka hur stort hennes behov anses vara och därmed storleken på försörjningsskyldigheten. Om din dotter exempelvis flyttar hemifrån och har en egen inkomst är försörjningsplikten inte lika omfattande jämfört med om hon bor hemma och saknar inkomst. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och har du ytterligare frågor är du varm välkommen att höra av dig till Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Hur påverkas underhållsskyldigheten av att barnet har ett somarjobb?

2021-03-14 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag letar efter svar på min fråga men hittar det inte. Min son fyller 17 år till sommaren och ska sommarjobba 4 veckor. Pappan och jag är skilda och han betalar betalar underhållsstöd för sonen då han bor fullt hos mig. Pappan hävdar att han inte behöver betala underhåll den månaden till sommaren som sonen arbetar, utan om jag vill ha ersättning ska sonen betala hemma för sig.Jag kommer givetvis inte låta min son betala hemma när han tjänar några tusenlappar på sommaren, men ska pappan verkligen komma undan betalningen för sin son. Tacksam för svar
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler om föräldrars underhållsskyldighet finns i 7 kap. föräldrabalken (FB). Underhållsskyldighet Som förälder har pappan till din son underhållsskyldighet fram till dess att din son fyllt 18 år (7 kap 1 § 2 stycket FB). Denna skyldighet fortsätter även fram tills att din son avslutat sin skolgång även om han då är äldre än 18 årHur bestäms storleken på underhållet?När underhållets storlek ska bestämmas görs detta med hänsyn till barnets behov. Föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och barnets egna inkomster är sådana saker som kan påverka storleken av underhållet (7 kap. 1 § FB). Det vill säga om exempelvis föräldrarna har begränsad ekonomi, och barnet har en bra inkomst, är det rimligt att barnet inte har behov av underhåll under de månader hen sommarjobbar. Däremot skriver du att din son inte kommer att tjäna mer än några tusenlappar vilket talar för att denna inkomst inte är något som ska påverka storleken av underhållet som pappan till din son ska betala. Pappan borde alltså fortfarande vara skyldig att betala underhåll, även under sommaren. Du är mer än välkommen att höra av dig igen vid ytterligare funderingar!Med vänliga hälsningar,

Hur länge är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn?

2021-02-28 i Underhåll
FRÅGA |Jag vill gärna veta lite om underhållsbidrag till min myndiga son, han har inte fått det på 2 månader av sin pappa. Men han är väll betalningsskyldig enligt lag, och det är väl inte samma sak som utfyllning bidrag
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som du undrar hur länge en förälder är underhållsskyldig för sitt barn samt om utfyllnadsbidrag påverkar underhållsskyldigheten. Regler om föräldrars underhållsskyldighet finns i föräldrabalken, fortsättningsvis kallad FB.Föräldrars underhållsskyldighetEn förälders underhållsskyldighet upphör då barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är dock föräldrarna fortsatt underhållsskyldiga så länge skolgången pågår, men längst tills barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § andra stycket FB). HD fastställde dessutom i NJA 1990 s. 49 att underhållsskyldighet även gäller för barn som läser en tilläggsutbildning på gymnasienivå efter avslutad gymnasieutbildning.Om en förälder är underhållsskyldig ska denne fullgöra denna underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet bland annat om barnet bor varaktigt med enbart den andra föräldern (7 kap. 2 § första stycket FB).UtfyllnadsbidragOm en förälder inte fullgör sin underhållsskyldighet kan underhållsstöd betalas ut av försäkringskassan (17-19 kap. socialförsäkringsbalken).Utfyllnadsbidrag är ett slags underhållsstöd som kan betalas ut om den andra föräldern betalar ett lägre underhållsbidrag. Utfyllnadsbidraget är alltså en bidragsfunktion för att se till att barnets behov möts och påverkar alltså inte huruvida föräldern är underhållsskyldig eller inte.I ditt fallDu skriver att din son är myndig. Din sons pappa är alltså inte underhållsskyldig för din son längre om det inte är så att han fortfarande studerar på någon sådan utbildning som nämns ovan. Det framgår inte av din fråga om din son fortsatt studerar på någon sådan utbildning, men om han gör det är hans far fortfarande underhållsskyldig för honom så länge han studerar, dock som längst till den dag han fyller 21 år.Att din son erhåller utfyllnadsbidrag från försäkringskassan påverkar inte huruvida hans far är underhållsskyldig.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Har makat underhållsskyldighet om de inte bor tillsammans?

2021-02-28 i Underhåll
FRÅGA |Jag och min man är fortfarande gifta men lever i sär, vi bor alltså åtskilda i varsitt hus och delar ingen ekonomi, är jag ändå underhållskylldig gentemot min man?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Makars underhållsskyldighet gentemot varandra regleras i 6 kap. 1 § äktenskapsbalken. Av lagrummet framgår att makarna, var och en efter sin förmåga, ska bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. En konsekvens av paragrafens utformning är att den maken med den högsta inkomsten får täcka en större del av dessa gemensamma och personliga utgifter.Om makarna inte varaktigt bor tillsammans försvinner inte denna underhållsskyldighet. Det framgår av 6 kap. 6 § äktenskapsbalken att den ena maken i en sådan situation ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till den andra maken. Svaret på din fråga blir därmed att du fortfarande kan vara underhållsskyldig gentemot din man, även om ni inte varaktigt bor tillsammans.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Underhållsskyldighet efter barn blivit myndig

2021-02-20 i Underhåll
FRÅGA |Son gått 1år av 3 på gymnasiet, hoppade av när han var 17 år. Han läser nu gymnasiepoäng på folkhögskolan, studerar 100% och han har fyllt 20 år. Föräldrar är separerade och sonen bor hos mamman på heltid och frågan är om Pappan underhållsskyldig tom 21 år??
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 7 kap. 1§ Föräldrabalken ska föräldrar svara för deras barns underhåll. De har en s.k. underhållsskyldighet som sträcker sig efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Barnets behov är hur mycket barnet kostar varje månad t.ex. i form av busskort, mat, fritidsaktiviteter mm. Denna underhållsskyldighet upphör vanligtvis när man blir myndig, men går man i skolan upphör den vid högst 21 år ålder. I detta fall går sonen i skolan och är 20 år. Eftersom sonen bor med sin mamma, behöver hon inte betala något underhåll sett till att hon uppfyller denna del av underhållet genom de kostnader det medför att ha honom boende hos sig. Detta talar därför för att pappan kommer behöva betala underhållsbidrag även fast sonen inte bor hos honom. Hur stort underhållsbidrag som ska betalas till mamman kan föräldrarna gemensamt komma överens om genom antingen eget upprättat avtal, eller genom dom.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,