underhållsstöd trots att faderskapet inte är fastställt

2019-11-22 i Underhåll
FRÅGA |Min före detta fru vände sig till dom för begära Underhållstöd tre år tillbaka. Jag har inte erkänt min sön än som faderskap. Min son har 18 års nu. Kan hon kräva pengar?
Mahdi Sadegh |Utredning gällande underhållsstödSocialförsäkringsbalkens 17-19 kapitel avser underhållsstöd. Det framgår även där att underhållsstöd kan lämnas till ett barn vars föräldrar inte bor tillsammans. En förälder som är underhållsskyldig för barnet kan bli skyldig att till försäkringskassan betala hela eller delar av stöder som lämnats till barnet (17 kap. 2 § SFB). I 18 kapitlet finns allmänna bestämmelser om rätten till underhållsstöd, undantag från rätten, förmånstiden, vem som får utbetalningen, beräkningen av underhållsstöd, omprövning, jämkning och handläggning (18 kap. 1 § SFB).Allmänna bestämmelser om rätten till underhållsstödEtt barn har rätt till underhållsstöd om barnets föräldrar bor i Sverige, om föräldrarna inte bor tillsammans och en av föräldrarna är bo förälder (18 kap. 2 § SFB). Ett barn som fyllt 18 år och är ogift har rätt till förlängt underhållsstöd om hen bedriver studier som ger rätt till förlängt barnbidrag eller studiehjälp (18 kap. 6 § SFB).Detta innebär att om ett barn som fyllt 18 år och studerar på t.ex. gymnasieskola har det rätt till underhållsstöd.Undantag från rätten till underhållsstödUnderhållsstöd lämnas inte om det finns anledning att en bidragsskyldig förälder i rätt ordning betalar underhåll med minst det belopp som skulle betalas ut som underhållstöd till barnet. Detsamma gäller om det är uppenbart att den bidragsskyldige föräldern på något annat sätt ser till att barnet får motsvarande underhåll (18 kap. 9 § SFB).Min rekommendationMin rekommendation till dig kort och gott är att du begär ut ett faderskapstest för att fastställa att barnet inte tillhör dig. Detta kan fastställas genom en dom eller bekräftelse (1 kap. 3 § FB).Är fallet sådant att faderskapstestet visar sig vara grönt, dvs. att du inte är far till barnet, kan du bestrida underhållsstödet som följer av socialförsäkringsbalkens 17-19 kapitel.Med vänliga hälsningar,

Är en styvfar underhållsskyldig för sin sambos barn?

2019-11-18 i Underhåll
FRÅGA |Jag är sambo och hon har ett myndigt barn...han går i skolan ...är jag som styv far skyldig att ge honom tak över huvudet och betala för hans uppehälle?
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt föräldrabalkens (FB) regler är det föräldrarna som har det huvudsakliga ansvaret för barnens försörjning till dess att de är myndiga eller kan försörja sig själva. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år, men om barnet studerar fortsätter underhållsskyldigheten så länge barnet går i skolan, dock som längst till dess barnet fyllt 21 år (7 kap. 1 § FB). Det är alltså din sambos ansvar att betala de utgifter som behövs för hennes barn. Om barnets andra förälder inte bor med barnet kan denne bli skyldig att betala ett underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB). Storleken på det underhållsbidraget är beroende på föräldrarnas inkomster och egna levnadskostnader (7 kap. 3 § FB).Du som styvfar kan också vara skyldig att betala underhåll. Men detta endast om du är gift med barnets mamma, eller om du och barnets mamma själva har ett gemensamt barn! Eftersom ni enbart verkar vara sambos, är det alltså om ni har ett gemensamt barn tillsammans. Syftet med den här bestämmelsen är att barn inom samma familj inte ska behandlas olika. Har ni inget gemensamt barn tillsammans är du inte skyldig att betala något för din sambos barn (7 kap. 5 § FB). Sen är det ju förstås möjligt att hennes underhållsskyldighet ändå indirekt påverkar dig beroende på om ni har gemensam ekonomi eller dylikt, då hon såklart ska se till att barnet har vad det behöver i livet.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen. Med vänliga hälsningar,

Underhållsstöd till barn

2019-10-31 i Underhåll
FRÅGA |HejMin man vill betala underhållsbidrag direkt till barnens mamma istället för att betala underhållsstöd genom försäkringskassan. Min man tjänar bara hälften så mycket som barnens mamma.Hon ansökte om underhållsstöd för mer än ett år sedan utan att ens prata med min man. Eftersom han var arbetslös under denna tid hade han inte råd att betala eftersom Fk räknar på inkomst två år tillbaka i tiden. Han har nu en skuld på nästan 50 000kr. Vi hade fått veta att man kan med hjälp av en beräkningsmodell hos Fk fastsälla ett rättvist underhållsbidrag och hade en muntlig överenskommelse med barnens mamma som gjordes på en av henne anlitad advokats kontor. När vi kontaktar honom så säger han bara att han inte företräder henne längre.Vi har gjort beräkningen eftersom hon uppgett inkomst och utgifter. Vi har även upprättat Fks avtal som försäkrar att min man kommer att betala underhållsbidraget men helt plötsligt vill hon inte samarbeta längre och vägrar att skriva på avtalen. Fk säger att dom inte kan göra något om hon vägrar.Hur ska vi gå till väga för att få till ett rättvist underhållsbidrag? Måste/kan vi stämma henne och låta tingsrätten avgöra?
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag till barn.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7:10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7:1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Vad ska jag göra när underhållsbidraget inte kommer in i rätt tid?

2019-10-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej ! Har ett domslut på att underhållsbidrag ska betalas ut till mig omedelbart då den andre partnern får sin lön, vilket är den 27:e varje månad samt den 25:e om 27:e infaller på en helg. Han har det inte som automatisk överföring då han hävdar att lönen kommer olika datum. Han betalar underhållet, men inte på lönedagen, oftast kommer det mig tillhanda den 28,29,30:e varje månad vilket ställer till det då jag har räkningar som ska iväg den 28:e. Jag får påminnelser på dessa då underhållet ej kommer in vilket medför att täckning saknas på mitt konto. Hur gör jag för att få underhållet i tid då detta är ohållbart för mig.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du kan ansöka om underhållsstöd Om underhållsbidrag inte inkommer i rätt belopp eller rätt tid kan man ha rätt till underhållsstöd från Försäkringskassan (18 kap. 9 § socialförsäkringsbalken). Vad som är "rätt tid" kan bedömas utifrån vad som står i en eventuell dom eller ett avtal om underhållsbidrag. Underhållsstödet utgörs av ett fast belopp som räknas fram utifrån barnets ålder och kan alltså många gånger vara lägre än själva underhållsbidraget. Poängen med möjligheten till underhållsstöd är dock att barnet ska kunna garanteras en viss miniminivå av underhåll. Försäkringskassan vänder sig sedan till den underhållsskyldige för att få tillbaka pengarna (19 kap. 2 § socialförsäkringsbalken).I det här fallet säger domen att den andre ska betala ut underhållsbidraget senast den 27:e. Att han inte gör det innebär således att bidraget inte inkommer i rätt tid, vilket i sin tur gör dig berättigad till underhållsstöd. Du ansöker om detta på Försäkringskassans hemsida och på så sätt garanteras du att en viss del av underhållsbidraget kommer in i tid. Alternativet är att ansöka om verkställighet hos Kronofogden, men eftersom problemet handlar om att underhållsbidraget blir försenat mellan 1-3 dagar så tror jag inte Kronofogden i egentlig mening kan göra så mycket eftersom deras handläggningstid antagligen kommer göra att det inte blir så stor skillnad i slutändan. Vänligen,

Vem är det som ska ha underhållsbidraget när barnet fyllt 18 år?

2019-11-19 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag har en son som går i skolan och är 18år, han får underhåll från sin pappa, jag lever på kronofogdens normer och dom har räknat med både underhållet och barnbidraget i min inkomst. Frågan är, ska inte jag ha underhållet och inte min son? Han bor heltid hos mig.
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vem är det som ska ha underhållet?Tills barnet fyllt 18 år betalas underhållsbidraget till den förälder som barnet bor tillsammans med. När barnet har fyllt 18 år ska underhållsbidraget betalas direkt till barnet, vilket du kan läsa mer om HÄR. Som huvudregel behöver inte föräldern inte betala underhållsbidrag efter det att barnet fyllt 18 år. Men om barnet studerar, efter det att denne fyllt 18 år, antingen i grundskolan eller gymnasieskolan eller en annan jämförlig grundutbildning är föräldern fortfarande underhållsskyldig (7. kap 1 § 2 st Föräldrabalken). Eftersom din son är 18 år och går i skolan är det din son som ska få underhållsbidraget, om han fortsätter att studera har han rätt till underhållsbidrag till han fyllt 21 år (7 kap. 1 § 1 st Föräldrabalken). Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kan jag kräva mer i underhållsbidrag av den andra föräldern?

2019-11-10 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag har och har haft min nu 14 åriga son på heltid sedan han varit ca 4 år.Pappan träffar sonen väldigt sällan. Typ 1v om året, nu mer sällsynt. Jag får ett underhåll av honom på 1573 i månaden.Genom alla år har han ALDRIG ställt upp med en krona till ngt till sonen. Dvs högre kostnader, som elektronik kläder aktiviteter, försäkring på sonen osv. Han anser att jag har ett underhåll, så jag ska betala allt. Han tjänat 725'000 om året och jag 300.... Han är gift. Och jag själv.Nu fyller sonen 15 i april och vill ha körkort och moped, och jag saknar dom pengarna, vilket gör att jag mår dåligt.Har jag rätt att kräva mer av honom? I såfall hur går jag till väga? Tack på förhand
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du är missnöjd över underhållet som pappan betalar, och att du undrar om du kan kräva att han ska betala mer och i sådant fall hur. Är det i huvudsak moped och körkort som är den största kostnadsboven i fråga, kanske det är aktuellt med en samförståndslösning kring enbart den kostnaden.Jag kommer först att beskriva mer generellt hur reglerna om underhållsskyldighet ser ut, och sedan vad du kan göra om du vill att pappan ska betala mer i underhåll.Allmänna regler om underhållsskyldighetReglerna om föräldrars underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB) 7 kap. Båda föräldrar ska svara för underhåll åt barnet. Hur mycket som föräldrarna ska betala i underhåll bestäms med hänsyn barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, men även till bl.a. barnets egna inkomster och tillgångar (FB 7 kap. 1 §).För underhållskostnaderna ska föräldrarna sinsemellan ansvara efter sin egna förmåga (FB 7 kap. 1 § tredje stycket). Denna bestämmelse innebär att underhållsskyldigheten fördelas mellan föräldrarna i relation till respektive förälders ekonomiska förmåga.Underhållsbidraget fastställs genom dom eller genom avtal (FB 7 kap. 2 § andra stycket). När underhållsbidrag bestäms får den förälder som är skyldig att betala underhållsbidraget, i detta fall pappan, förbehålla sig ett belopp för eget, sammanboende makes och hemmavarande barns underhåll (FB 7 kap. 3 §). Det finns inget fast belopp för hur mycket underhåll en förälder är skyldig att betala, utan det hela bestäms utefter barnets kostnader och föräldrarnas egna inkomster och utgifter. Avtal om underhållsbidragBarns kostnader och utgifter förändras i takt med att de blir äldre, det är därför möjligt att ett ökat underhållsbidrag kan vara aktuellt när sonen blir äldre. Något du kan göra är att räkna ut sonens och dina egna inkomster och utgifter, för att beräkna vad du själv anser skulle vara ett rimligt underhållsbidrag från pappans sida. Beakta även skillnaden i din och pappans inkomster för att komma fram till en rimlig kvotdelning för hur mycket ni ska ansvara sinsemellan för sonens underhåll. För detta kan du kan ta hjälp av beräkningsverktyget på Försäkringskassans hemsida, som du hittar här. Du och sonens pappa kan, mot bakgrund av dina beräkningar, avtala om ett annat belopp på eller annan fördelning av underhållsbidraget. I länken ovan finns en avtalsmall ni kan använda för detta.Väcka talan i domstolÄr det inte möjligt för er att nå en samförståndslösning, kan du väcka talan om underhållsbidrag hos tingsrätten. Då får domstolen bedöma om pappan ska betala mer i underhållsbidrag. Talan ska väckas i den ort där pappan har sin hemvist (FB 7 kap. 12 §). Du kan läsa mer om hur du går vidare med en sådan stämning här. I en stämningsansökan är det viktigt att ange vad du yrkar, d.v.s. vad du kräver. Det är också viktigt att du anger vad du har för grund för yrkandet. Som grund kan du ange de beräkningar du tagit fram avseende sonens kostnader, din och sonens pappas inkomster respektive utgifter. Tänk på att det ingår en avgift för att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Underhåll för barn som bor mestadels hos ena föräldern

2019-10-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Följande situation undrar jag om det faktiskt är så att den är juridisk rätt:Jag har två barn under 18 år som bor stadigvarande hos deras pappa iom att jag valt att flytta till annan ort för att studera (Jag bor i Halmstad och barnens pappa bor i Stockholm).Barnen går i skola och dagis i Stockholm vardagar och är varannan helg med deras pappa. Varannan helg och lov bor barnen hos mig. Som den ekonomiska situationen är nu är att iom att det är jag som flyttat. Jag betalar samtliga resekostnader, jag betalar underhåll och barnens pappa får bägge barnbidragen. Min känsla /uppfattning är att detta kan inte vara rimligt. Att jag som endast har studiemedel ska betala/ge barnbidrag till barnens pappa som är ekonomisk oberoende. Innan jag började studera hade jag ett välbetalt jobb, vilket gör att jag skattemässigt "har" bra inkomst. Barnens pappa har eget företag samt ärvt stora summor pengar. Vilket gör när man endast tittar på våra löner, är det jag som "tjänar" mest. Är systemet så fyrkantigt? Att det bara tar hänsyn till lön och att jag inte kan hävda / visa på någon regel i denna orimliga situation. Att jag ska betala till någon som har mycket starkare ekonomi än jag själv?Allt gott och tack för er kunskap!!Med vänlig hälsning
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Vem ska få barnbidragen?Regler om barnbidrag finns i socialförsäkringsbalken (SFB) och föräldrabalken (FB). När föräldrar som inte bor tillsammans har gemensam vårdnad om ett barn ska bidraget lämnas med hälften till vardera förälder vid växelvist boende (16 kap 7 § punkt 2 SFB ). Bor barnet däremot huvudsakligen hos den ena föräldern och denne gör en anmälan om det hos Försäkringskassan betalas hela bidraget till den föräldern (16 kap 7 § punkt 1 SFB). Bidraget är nämligen tänkt att gå till den förälder som har barnen hos sig mesta delen av tiden och därför sannolikt har större kostnader för vårdnaden av barnen. Utifrån det du beskriver låter det därför helt rätt att barnbidragen går till pappan, eftersom barnen bor huvudsakligen där. Dina chanser att få barnbidragen utbetalade till dig bedömer jag tyvärr som väldigt små, eftersom du för att få till en ändring måste kunna göra sannolikt för Försäkringskassan att barnen bor växelvist (16 kap 8 § SFB) – vilket blir svårt då de har sitt huvudsakliga boende hos pappan. Du behöver betala underhållHuvudregeln är att båda föräldrarna ska betala underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga, 7 kap 1 § stycke 1 FB. Tanken är att föräldrarna sinsemellan ska ta del var och en efter sin förmåga, 7 kap 1 § stycke 3 FB. Eftersom barnen bor huvudsakligen hos pappan behöver han inte betala något underhåll till dig, utan han anses uppfylla sin del av underhållet genom de kostnader det medför för honom att ha barnen boende hos sig. Att du ska betala underhållsbidrag beror på att du har ansvar för barnens försörjning även om de inte bor hos dig. Hur stort underhållsbidrag du ska betala till pappan kan ni komma överens om antingen genom att själva avtala om det, eller genom dom.Vid bestämmande av underhållsbidrag råder som huvudregel avtalsfrihet, vilket innebär att ni själva kan komma överens om vad som är en lämplig uppdelning. Det finns ingen regel som säger att ni måste utgå från förra årets deklarerade inkomst, utan det är era faktiska inkomster och utgifter som bör ligga till grund för underhållsbidraget. Här kan såklart förra årets deklaration vara till hjälp, men den behöver inte användas. Vad gäller att barnens pappa har andra tillgångar som stärker hans ekonomi än lönen kan det påverka. Till inkomster bör nämligen även kapitalinkomster räknas. Är pengarna han ärvt exempelvis investerade i aktier som han får utdelning från är detta någonting som räknas som kapitalinkomst och i så fall ska påverka hur stor del av underhållet han ska stå för. För att veta hur mycket du bör betala i underhåll till pappan för barnen måste ni räkna ut barnens kostnader samt dina och barnens pappas inkomster och utgifter. Till era inkomster och utgifter räknas som sagt utöver lön även kapitalinkomster. I barnens kostnader dras barnbidragen av, vilket innebär att den summa ni tillsammans ska betala i underhåll för barnen blir mindre. Eftersom jag inte vet vad ni har för inkomster och utgifter är det svårt för mig att ge något förslag på hur stort underhållet bör vara. För att få förslag på vad som är rimligt kan jag dock rekommendera försäkringskassans verktyg för att räkna ut ett lämpligt bidrag. Möjlighet finns även att boka in ett personligt möte med en handläggare för att få hjälp med uträkningen av underhållsbidraget. Båda tjänsterna är kostnadsfria.Underhållsbidraget kan minska vid tillfälligt boende hos digDu nämner att barnen brukar bo hos dig under lov. Bra för dig att känna till då är att du kan ha rätt att göra avdrag på det underhållsbidrag du betalar de månader som barnen bor tillfälligt hos dig. Detta gäller månader då barnen sover hos dig:- minst fem nätter i sträck, eller- minst sex nätter under en kalendermånad (dessa behöver inte vara i sträck). För detta får du göra avdrag med 1/40 per dag av det belopp du betalar varje månad. Exempelvis: Betalar du 2000 kr i underhållsbidrag/per barn och barnen bor tillfälligt hos dig får du göra avdrag med 50 kr per barn och dag.Vem ska betala resorna?I en situation som din, där du och pappan bor på olika orter så att resor krävs, är huvudregeln att den förälder som inte bor tillsammans med barnet (d v s du i denna situation) ska stå för huvuddelen av kostnaderna som uppstår. Är avståndet över 10 mil och resorna innebär kostnader av betydelse ska dock även boendeföräldern bidra i mån av vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomi och omständigheterna i övrigt. För att boendeföräldern ska bidra krävs dessutom att den andra föräldern (du) har en godtagbar anledning för flytten, men det låter det som eftersom du flyttat för att kunna studera. På din beskrivning låter det därför som att det kan bli aktuellt att pappan till viss del ska bidra ekonomiskt till resorna. Hur stor del han bör bidra med räknas ut på samma sätt som när man beräknar underhållsbidrag, och ni kan därför även här utgå från försäkringskassans beräkningsverktyg för att få fram hur stor andel du respektive han ska stå för av barnens kostnader. Om ni inte kan komma överensOm ni inte kan komma överens om hur fördelningen av underhållsbidrag ska se ut eller om du anser dig sakna förmåga att betala det finns möjlighet att pappan istället får underhållsstöd från försäkringskassan, som du i din tur betalar tillbaka till försäkringskassan helt eller delvis. Om det landar i underhållsstöd kommer bestämmandet av hur mycket du ska betala till försäkringskassan dock bero på din taxerade inkomst. Eftersom din taxerade inkomst är högre än din nuvarande är detta med andra ord ingen optimal lösning för dig.Ett alternativ är därför att istället vända er till kommunen för samarbetssamtal. Där kan ni få hjälp att komma överens om ett underhållsbidrag. Som jag nämnde ovan råder avtalsfrihet, och ni är därför fria att komma fram till den överenskommelse ni vill så länge båda är nöjda med den. Ytterligare ett alternativ är att ta kontakt med ett juridiskt ombud och vända sig till tingsrätten för att be denna fastslå ett underhållsbidrag i dom. Tingsrätten brukar använda sig av så aktuell information som går när den fastställer underhållsbidrag genom dom. SammanfattningsvisAtt båda barnbidragen går till pappan är riktigt eftersom barnen huvudsakligen bor där. Detta räknas dock av från den summa som anses vara barnens behov, och alltså vad ni ska betala i underhåll. Gällande din skyldighet att betala underhållsbidrag finns den eftersom ni har en gemensam underhållsskyldighet och pappan anser uppfylla sin genom att ha barnen boende där större delen av tiden. Kring själva underhållsbidragets storlek kan det finnas anledning att minska detta om din inkomst gått ned kraftigt. Jag föreslår att ni använder försäkringskassans verktyg för att räkna ut en rimlig fördelning. Denna fördelning bör ni sedan applicera även på resekostnaderna. Kan ni inte komma överens finns alternativen underhållsstöd, samarbetssamtal hos kommunen för att försöka komma överens om ett underhållsbidrag eller att gå vidare till domstol som får besluta om ett underhållsbidrag genom dom. Förslagsvis tar du i detta fall hjälp av en jurist. Är du intresserad av vidare juridisk hjälp är du välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.seså återkommer jag med information om hur vi kan hjälpa dig och kostnad.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Är det rätt att en förälder ska stå för alla kostnader och betala underhåll vid delad vårdnad?

2019-10-29 i Underhåll
FRÅGA |Min sambo har delad vårdnad på två pojkar. Dom är folkbokförda hos modern, men dom bor växelvis hos båda föräldrarna. Pojkarna är oftare hos oss än hos modern och den älste som är 12 år väljer nästan alltid att vara kvar hos oss. Vi står för i stort sett alla utgifter, så som skolavgift, sport och fritid, kläder leksaker osv. Detta är tack vare att modern inte jobbar utan får istället socialbidrag så dom får mycket sällan någon hjälp eller stöd utav henne ekonomiskt. Barnbidraget är nu delat på hälften men det efter en ca 1 årig konflikt, då hon ansåg att hon behövde dom pengarna mer. Nu har modern varit i kontakt med försäkringskassan och dom I sin tur kräver min sambo på underhållsstöd. Det är ca 3500 i månaden som vi ska betala till försäkringskassan. Han har varit i kontakt med fk utan att få någon hjälp och han har överklagat den första fakturan som vi fick utan framgång. Det blir ord mot ord då hon påstår att vi sällan har barnen och det är svårt att motbevisa annat än att vi har någorlunda koll på hur ofta dom har varit hos oss. Fk anser att vi ska betala underhåll då det är en ekonomisk skillnad mellan mamman och pappan, då han jobbar heltid och har en lön på ca 20-25000/mån. Men är det verkligen rätt att vi ska behöva stå för alla kostnaderna plus underhåll?
Erika Redelius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om underhållsskyldighet finns i 7 kap föräldrabalken (FB). Underhållsstöd regleras i 17-19 kap socialförsäkringsbalken.Om rätten till underhållsbidrag och underhållsstödNär det bestäms om underhåll ska utdömas tas hänsyn till respektive förälders ekonomiska förmåga (7 kap 1 § FB). Vid delad vårdnad och boende är målet att barnen ska ha en liknande ekonomisk situation oavsett vilken förälder de bor hos för tillfället, och underhållsbidrag kan då i vissa fall dömas ut i situationer som er. Underhållsstöd brukar dömas ut i fall där den förälder som anses behöva betala underhåll inte gör det. Den föräldern blir då istället återbetalningsskyldig till försäkringskassan. Ni kan läsa mer om underhållsstöd på försäkringskassans hemsida. Ändra barnens folkbokföringOm barnen inte tillbringar särskilt mycket tid hos sin mor och hennes ekonomiska belastning är liten så bör det påverka hennes rätt till underhåll. Detta kan, som du säger, ibland vara svårt att bevisa. Ni skulle kunna väcka talan om boende, med målet att ändra barnens folkbokföring till er. Om ni gör detta är domstolen tvungen att göra en utredning av situationen, och det bör inte längre stå ord mot ord (6 kap 19 § FB). Lyckas ni vinna talan upphör också möjligheten för modern att få underhållsstöd. Mer om bedömningen för barns folkbokföring går att hitta på skatteverkets hemsida. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,