Hur påverkas en förälders underhållsplikt av att barnet studerar på 50 %?

2019-11-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Min dotter är 20 år. Jag är försörjningsskyldig eftersom hon läser in gymnasiet på komvux. Men hon pluggar bara på 50%, är jag fortfarande skyldig att betala helt underhåll eller halveras det? Tack på förhand!
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan besvaras med regler som finns föräldrabalken (FB).Allmänt om underhållsskyldighetSom förälder är du skyldig att stå för din dotters underhåll. Underhållsskyldigheten upphör normalt när barnet fyller 18 år. Om ett barnet fortsätter studera, i grundskola, gymnasium eller annan jämförbar grundutbildning, så fortsätter underhållsskyldigheten tills barnet fyller 21, 7 kap. 1 § FB.Allmänt om underhållsskyldighetens omfattningUtgångspunkten för underhållsskyldigheten är barnets behov av mat, kläder, bostad, fritidssysselsättningar och utbildning. Barnets behov av underhåll varierar efter ålder, hälsa och intressen. Även förälderns ekonomiska ställning och barnets förmåga att betala för sitt eget underhåll påverkar underhållsskyldighetenDetta följer av propositionen 1978/79:12 - om underhåll till barn och frånskilda, m.m., s. 153-155.Bedömning i ditt fall Av lagen framgår det att du är skyldig att betala underhåll för kostnader som rör din dotters behov av mat, kläder, bostad, fritidssysselsättning och utbildning. Det är därför inte möjligt att sätta ned det totala underhållet med 50 % endast på grund av att din dotter studerar på 50 %.Däremot kan underhållsskyldigheten minska om din dotter har egna inkomster. Ett ungdom som har ett riktigt förvärvsarbete (sommarjobb och liknande inkluderas inte här) förväntas använda sin inkomst till sitt eget underhåll. Detsamma gäller om din dotter får studiebidrag. Ett sådant bidrag minskar alltså förälderns underhållsplikt i den utsträckning som underhållsbidraget kan användas till att betala för underhåll. Observera att du fortfarande är underhållsskyldig för kostnader som inte kan täckas av din dotters lön eller studiebidrag.Skyldigheten att betala underhåll omfattar barnets grundläggande behov. Kostnaderna för underhåll får därför bedömas i förhållande till vad som är rimligt utifrån din egen förmåga att betala. Detta innebär exempelvis att skyldigheten att betala för kläder inte kan anses omfatta kläder som är onödigt dyra i förhållande till din egen betalningsförmåga.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har jag vårdnadsplikt och underhållsskyldighet för ett barn som är 22 år gammal?

2019-11-27 i Underhåll
FRÅGA |hej! Min son är 22 år och bor hemma med mig, han har missbrukat och rört sig i kriminella kretsar i många år nu, men alltid klarat sig undan nåt straff. Tills nu! Han fick 2 månaders fängelse. Hade gärna sett minst ett halvår! Nu ser jag detta som "min chans" att bli av med honom. Han kostar mig en förmögenhet att ha hemma.jag orkar verkligen inte mer! Är helt ensam i detta och vet inte var jag kan få hjälp nånstans. Tänker att när han sitter i fängelse så kanske nån där kan fånga upp honom och hjälpa till med det praktiska när han kommer ut såsom hjälp med nåt slags arbete och bidrag och nåt boende. Har inte råd och lust att få hem honom, han har sökt hundratals arbeten men får inget då han finns med i belastningsregistret Dagar,veckor, månader går och inget händer. Jag kan inte sova och har ångest. Måste jag ta emot honom när han kommer ut? Och vem kan jag vända mig till?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet? Av din fråga framgår att din son är 22 år och bor hemma hos dig. Jag tolkar din fråga som att du är ensam vårdnadshavare om din son och att du vill avsäga dig denna vårdnad. Reglerna kring vårdnad regleras i föräldrabalken (FB). Vad säger lagen?Vårdnad Du har vårdnad om ett barn till dess att barnet fyller 18 år (6 kap. 2 § FB). Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda (6 kap. 2 § andra stycket FB). Du svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Underhållsskyldighet Som förälder har man även en underhållsskyldighet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och din ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är du fortsatt underhållsskyldig men dock som längst till dess barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § andra stycket FB). Sammanfattning Eftersom din son är 22 år gammal innebär detta att du varken har juridiskt vårdnadsansvar eller underhållsskyldighet. Du måste alltså inte ta emot honom men han bör få en möjlighet att hämta eventuell egendom som finns hos dig. Om en oönskad person befinner sig i din bostad så har du rätt att avvisa personen. Lämnar inte personen frivilligt kan du kontakta polisen. Hoppas du fått svar på din fråga!

Vem är det som ska ha underhållsbidraget när barnet fyllt 18 år?

2019-11-19 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag har en son som går i skolan och är 18år, han får underhåll från sin pappa, jag lever på kronofogdens normer och dom har räknat med både underhållet och barnbidraget i min inkomst. Frågan är, ska inte jag ha underhållet och inte min son? Han bor heltid hos mig.
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vem är det som ska ha underhållet?Tills barnet fyllt 18 år betalas underhållsbidraget till den förälder som barnet bor tillsammans med. När barnet har fyllt 18 år ska underhållsbidraget betalas direkt till barnet, vilket du kan läsa mer om HÄR. Som huvudregel behöver inte föräldern inte betala underhållsbidrag efter det att barnet fyllt 18 år. Men om barnet studerar, efter det att denne fyllt 18 år, antingen i grundskolan eller gymnasieskolan eller en annan jämförlig grundutbildning är föräldern fortfarande underhållsskyldig (7. kap 1 § 2 st Föräldrabalken). Eftersom din son är 18 år och går i skolan är det din son som ska få underhållsbidraget, om han fortsätter att studera har han rätt till underhållsbidrag till han fyllt 21 år (7 kap. 1 § 1 st Föräldrabalken). Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kan jag kräva mer i underhållsbidrag av den andra föräldern?

2019-11-10 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag har och har haft min nu 14 åriga son på heltid sedan han varit ca 4 år.Pappan träffar sonen väldigt sällan. Typ 1v om året, nu mer sällsynt. Jag får ett underhåll av honom på 1573 i månaden.Genom alla år har han ALDRIG ställt upp med en krona till ngt till sonen. Dvs högre kostnader, som elektronik kläder aktiviteter, försäkring på sonen osv. Han anser att jag har ett underhåll, så jag ska betala allt. Han tjänat 725'000 om året och jag 300.... Han är gift. Och jag själv.Nu fyller sonen 15 i april och vill ha körkort och moped, och jag saknar dom pengarna, vilket gör att jag mår dåligt.Har jag rätt att kräva mer av honom? I såfall hur går jag till väga? Tack på förhand
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du är missnöjd över underhållet som pappan betalar, och att du undrar om du kan kräva att han ska betala mer och i sådant fall hur. Är det i huvudsak moped och körkort som är den största kostnadsboven i fråga, kanske det är aktuellt med en samförståndslösning kring enbart den kostnaden.Jag kommer först att beskriva mer generellt hur reglerna om underhållsskyldighet ser ut, och sedan vad du kan göra om du vill att pappan ska betala mer i underhåll.Allmänna regler om underhållsskyldighetReglerna om föräldrars underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB) 7 kap. Båda föräldrar ska svara för underhåll åt barnet. Hur mycket som föräldrarna ska betala i underhåll bestäms med hänsyn barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, men även till bl.a. barnets egna inkomster och tillgångar (FB 7 kap. 1 §).För underhållskostnaderna ska föräldrarna sinsemellan ansvara efter sin egna förmåga (FB 7 kap. 1 § tredje stycket). Denna bestämmelse innebär att underhållsskyldigheten fördelas mellan föräldrarna i relation till respektive förälders ekonomiska förmåga.Underhållsbidraget fastställs genom dom eller genom avtal (FB 7 kap. 2 § andra stycket). När underhållsbidrag bestäms får den förälder som är skyldig att betala underhållsbidraget, i detta fall pappan, förbehålla sig ett belopp för eget, sammanboende makes och hemmavarande barns underhåll (FB 7 kap. 3 §). Det finns inget fast belopp för hur mycket underhåll en förälder är skyldig att betala, utan det hela bestäms utefter barnets kostnader och föräldrarnas egna inkomster och utgifter. Avtal om underhållsbidragBarns kostnader och utgifter förändras i takt med att de blir äldre, det är därför möjligt att ett ökat underhållsbidrag kan vara aktuellt när sonen blir äldre. Något du kan göra är att räkna ut sonens och dina egna inkomster och utgifter, för att beräkna vad du själv anser skulle vara ett rimligt underhållsbidrag från pappans sida. Beakta även skillnaden i din och pappans inkomster för att komma fram till en rimlig kvotdelning för hur mycket ni ska ansvara sinsemellan för sonens underhåll. För detta kan du kan ta hjälp av beräkningsverktyget på Försäkringskassans hemsida, som du hittar här. Du och sonens pappa kan, mot bakgrund av dina beräkningar, avtala om ett annat belopp på eller annan fördelning av underhållsbidraget. I länken ovan finns en avtalsmall ni kan använda för detta.Väcka talan i domstolÄr det inte möjligt för er att nå en samförståndslösning, kan du väcka talan om underhållsbidrag hos tingsrätten. Då får domstolen bedöma om pappan ska betala mer i underhållsbidrag. Talan ska väckas i den ort där pappan har sin hemvist (FB 7 kap. 12 §). Du kan läsa mer om hur du går vidare med en sådan stämning här. I en stämningsansökan är det viktigt att ange vad du yrkar, d.v.s. vad du kräver. Det är också viktigt att du anger vad du har för grund för yrkandet. Som grund kan du ange de beräkningar du tagit fram avseende sonens kostnader, din och sonens pappas inkomster respektive utgifter. Tänk på att det ingår en avgift för att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är jag underhållsskyldig för barn över 18 år som hoppat av gymnasiet?

2019-11-28 i Underhåll
FRÅGA |Dotter 19 år. Flyttade hemifrån, hoppade av gymnasiet och har jobbat och haft lägenhet. Nu blev hon av med jobbet och soc säger att föräldrarna är skyldiga att försörja henne. Men hon går ju inte i skolan, den info jag hittar gäller försörjningsplikten vid studier? Vad gäller?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Av din fråga framgår att din dotter är 19 år, har flyttat hemifrån och inte längre studerar. Reglerna kring om du fortfarande är underhållsskyldig regleras i föräldrabalken (FB). Vad säger lagen? Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt är du som förälder fortfarande underhållsskyldig under den tid som skolgången pågår, dock som längst till dess att barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 andra stycket FB). Precis som du skriver så gäller underhållsskyldigheten endast vid studier om barnet är över 18 år. Eftersom din dotter är 19 år och inte längre studerar innebär det att du inte har någon underhållsskyldighet för henne. Skulle hon återuppta sina studier på gymnasiet igen blir du dock underhållsskyldig igen men då som längst tills hon fyller 21 år. Sammanfattning Du är inte underhållsskyldig eftersom din dotter inte går i skolan och är över 18 år. Skulle hon påbörja gymnasiet igen blir du underhållsskyldig igen men det fram tills hon fyller 21 år som längst. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

underhållsstöd trots att faderskapet inte är fastställt

2019-11-22 i Underhåll
FRÅGA |Min före detta fru vände sig till dom för begära Underhållstöd tre år tillbaka. Jag har inte erkänt min sön än som faderskap. Min son har 18 års nu. Kan hon kräva pengar?
Mahdi Sadegh |Utredning gällande underhållsstödSocialförsäkringsbalkens 17-19 kapitel avser underhållsstöd. Det framgår även där att underhållsstöd kan lämnas till ett barn vars föräldrar inte bor tillsammans. En förälder som är underhållsskyldig för barnet kan bli skyldig att till försäkringskassan betala hela eller delar av stöder som lämnats till barnet (17 kap. 2 § SFB). I 18 kapitlet finns allmänna bestämmelser om rätten till underhållsstöd, undantag från rätten, förmånstiden, vem som får utbetalningen, beräkningen av underhållsstöd, omprövning, jämkning och handläggning (18 kap. 1 § SFB).Allmänna bestämmelser om rätten till underhållsstödEtt barn har rätt till underhållsstöd om barnets föräldrar bor i Sverige, om föräldrarna inte bor tillsammans och en av föräldrarna är bo förälder (18 kap. 2 § SFB). Ett barn som fyllt 18 år och är ogift har rätt till förlängt underhållsstöd om hen bedriver studier som ger rätt till förlängt barnbidrag eller studiehjälp (18 kap. 6 § SFB).Detta innebär att om ett barn som fyllt 18 år och studerar på t.ex. gymnasieskola har det rätt till underhållsstöd.Undantag från rätten till underhållsstödUnderhållsstöd lämnas inte om det finns anledning att en bidragsskyldig förälder i rätt ordning betalar underhåll med minst det belopp som skulle betalas ut som underhållstöd till barnet. Detsamma gäller om det är uppenbart att den bidragsskyldige föräldern på något annat sätt ser till att barnet får motsvarande underhåll (18 kap. 9 § SFB).Min rekommendationMin rekommendation till dig kort och gott är att du begär ut ett faderskapstest för att fastställa att barnet inte tillhör dig. Detta kan fastställas genom en dom eller bekräftelse (1 kap. 3 § FB).Är fallet sådant att faderskapstestet visar sig vara grönt, dvs. att du inte är far till barnet, kan du bestrida underhållsstödet som följer av socialförsäkringsbalkens 17-19 kapitel.Med vänliga hälsningar,

Är en styvfar underhållsskyldig för sin sambos barn?

2019-11-18 i Underhåll
FRÅGA |Jag är sambo och hon har ett myndigt barn...han går i skolan ...är jag som styv far skyldig att ge honom tak över huvudet och betala för hans uppehälle?
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt föräldrabalkens (FB) regler är det föräldrarna som har det huvudsakliga ansvaret för barnens försörjning till dess att de är myndiga eller kan försörja sig själva. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år, men om barnet studerar fortsätter underhållsskyldigheten så länge barnet går i skolan, dock som längst till dess barnet fyllt 21 år (7 kap. 1 § FB). Det är alltså din sambos ansvar att betala de utgifter som behövs för hennes barn. Om barnets andra förälder inte bor med barnet kan denne bli skyldig att betala ett underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB). Storleken på det underhållsbidraget är beroende på föräldrarnas inkomster och egna levnadskostnader (7 kap. 3 § FB).Du som styvfar kan också vara skyldig att betala underhåll. Men detta endast om du är gift med barnets mamma, eller om du och barnets mamma själva har ett gemensamt barn! Eftersom ni enbart verkar vara sambos, är det alltså om ni har ett gemensamt barn tillsammans. Syftet med den här bestämmelsen är att barn inom samma familj inte ska behandlas olika. Har ni inget gemensamt barn tillsammans är du inte skyldig att betala något för din sambos barn (7 kap. 5 § FB). Sen är det ju förstås möjligt att hennes underhållsskyldighet ändå indirekt påverkar dig beroende på om ni har gemensam ekonomi eller dylikt, då hon såklart ska se till att barnet har vad det behöver i livet.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen. Med vänliga hälsningar,

Underhållsstöd till barn

2019-10-31 i Underhåll
FRÅGA |HejMin man vill betala underhållsbidrag direkt till barnens mamma istället för att betala underhållsstöd genom försäkringskassan. Min man tjänar bara hälften så mycket som barnens mamma.Hon ansökte om underhållsstöd för mer än ett år sedan utan att ens prata med min man. Eftersom han var arbetslös under denna tid hade han inte råd att betala eftersom Fk räknar på inkomst två år tillbaka i tiden. Han har nu en skuld på nästan 50 000kr. Vi hade fått veta att man kan med hjälp av en beräkningsmodell hos Fk fastsälla ett rättvist underhållsbidrag och hade en muntlig överenskommelse med barnens mamma som gjordes på en av henne anlitad advokats kontor. När vi kontaktar honom så säger han bara att han inte företräder henne längre.Vi har gjort beräkningen eftersom hon uppgett inkomst och utgifter. Vi har även upprättat Fks avtal som försäkrar att min man kommer att betala underhållsbidraget men helt plötsligt vill hon inte samarbeta längre och vägrar att skriva på avtalen. Fk säger att dom inte kan göra något om hon vägrar.Hur ska vi gå till väga för att få till ett rättvist underhållsbidrag? Måste/kan vi stämma henne och låta tingsrätten avgöra?
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag till barn.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7:10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7:1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,