Villkorad bodelning och underhåll

2021-06-21 i Underhåll
FRÅGA
Hej,jag och min sambo separerar. Vi har inget samboavtal men jag vill inte ha del av tidigare hans insats ändå, så som villkor för att jag ska skriva under bodelning (eg skuldebrev) vill jag att han betalar mer för våra gemensamma barn. Dvs förskole samt fritidsavgifter fram till att barnen fyller 12 år. Min fråga; hur skulle ett sådant avtal kunna se ut? Vi har gemensam vårdnad, barnen skrivs hos mig. Kan detta se illa ut för mig om det av ngn anledning skulle uppstå en vårdnadstvist i framtiden? Dvs att han kostnadsmässigt tar större ansvar för dem? Mvh,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Villkorad bodelning

På förmögenhetsrättens område gäller avtalsfrihet vilket innebär att det är fullt möjligt att förena ett bodelningsavtal med olika villkor. Villkoret som avses i ert fall rör dock frågan om underhåll till barn, vilket omfattas av en del formkrav. För att ett avtal om underhåll ska vara giltigt så måste det vara skriftligt, bevittnat av två personer, samt om barnet är under 18 år även godkänt av socialnämnden i den kommun där barnet eller dess vårdnadshavare är varaktigt bosatt (7 kap. 7 § andra stycket föräldrabalken). Att en förälder även kan vara skyldig att betala underhåll för barn då barnet bor växelvis hos båda föräldrarna slogs fast av Högsta domstolen i NJA 2013 s. 955. I domen slog domstolen fast att den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre ska betala underhållsbidrag så att barnet lever på en nivå som är jämförbar med den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har, även under tiden som barnet bor hos den andre föräldern.

Kan ett avtal om underhåll försämra chanserna i en vårdnadstvist?

Vid alla beslut om vårdnad, umgänge och boende som rör barn ska barnets bästa vara vägledande (6 kap. 2a § FB). I bestämmelsens andra stycke anges omständigheter som ska vara vägledande vid bedömningen av vad som är barnets bästa, nämligen:

-risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och -barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Detta innebär att man i bedömningen inte värderar vem som har bäst ekonomiska förutsättningar eller vem som har bidragit mest ekonomiskt under barnens uppväxt. Rätten gör istället en heltäckande utredning av barnets situation med utgångspunkten att gemensam vårdnad är det bästa för barnet.

Blir det aktuellt kan även rätten i sådana fall besluta om att den förälder som inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern, ska betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § föräldrabalken).

Sammanfattning och råd

Det är möjligt att villkora ett bodelningsavtal på det sättet som ni önskar. För att det ska bli juridiskt gällande finns det en del formkrav att ta hänsyn till eftersom det berör underhåll till barn. En möjlig lösning är därför att upprätta ett giltigt avtal angående underhållet och därefter införa en klausul i bodelningsavtalet som hänvisar tillbaka till underhållsavtalet och som anger att underhållsavtalet är en förutsättning för att även bodelningsavtalet ska vara giltigt. Att den ena föräldern har bidragit mer ekonomiskt under uppväxten är dock ingenting som ligger den andre föräldern till last vid en eventuell vårdnadstvist.

Skulle du behöva mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några frågor kring mitt svar får du mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1092)
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet

Alla besvarade frågor (96481)