Ingår bostadskostnad i underhållsbidrag?

2021-01-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Jag har en 17-årig dotter som valt att bo hos sin andra förälder, vilken jag är skild ifrån. Jag har förstått att föräldrar är försörjningsskyldiga tills dottern är 21 år så länge hon går i gymnasium eller annan grundutbildning. Vi föräldrar delar på alla rörliga kostnader för henne, men den andre föräldern kräver att jag också ska betala hens kostnader relaterat till bostadsrätten som del av avgift, ränta på lån, hemförsäkring etc. Jag har också egen bostadsrätt och har sedan skilsmässan kommunicerat att min dotter också kan bo hos mig när eller om hon vill. Vi föräldrar har löneinkomster på liknande nivå. Är det verkligen rimligt att jag ska stå för delar av den andre förälderns bostadsrättskostnader?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen föräldrabalken (FB).Utredning Enligt 7 kap. 1 § FB är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn upp till 18 års ålder eller, om barnet ännu går i skolan efter 18 års ålder, upp till 21 års ålder. Underhållsskyldighetens omfattning ska bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, samt med hänsyn till barnets egna inkomster, tillgångar och sociala förmåner. När ett barns behov ska bedömas används typiskt sett schablonbelopp beroende på barnets ålder som fastställs utifrån det rådande prisbasbeloppet (se sidan 14 i detta dokument). Schablonbeloppet är avsett att täcka kostnader för grundläggande behov såsom livsmedel, hygienartiklar, husgeråd, med mera. För ett barn över 13 års ålder var schablonen för 2020 3745 kronor per månad. Kostnader för boende är enligt min uppfattning inte inräknat i schablonbeloppet, men tas inte heller upp på sådant som inte ingår. Schablonbeloppet måste dock justeras i varje enskilt fall utifrån föräldrarnas ekonomiska förmåga och barnets eventuella särskilda utgifter som är hänförliga till individuella förhållanden på barnets sida. Ett barn som yrkar underhållsbidrag av en förälder har bevisbördan för sitt påstående om förälderns förmåga att utge underhållsbidrag.I 7 kap. 2 § FB fastslås att en förälder som inte varaktigt bor med sitt barn ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala så kallat underhållsbidrag till barnet samt att underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal. Eftersom underhållsbidrag är ett sätt att fullgöra underhållsskyldighet ska enligt min uppfattning underhållsbidragets omfattning bestämmas på samma sätt som underhållsskyldighetens omfattning, se ovan.Enligt min uppfattning kan du inte anses skyldig att räkna med en andel av din före detta makes boendekostnader i ditt underhållsbidrag. Detta baserar jag på att bostadskostnader inte nämns som en sådan faktor som anses inräknad i schablonbeloppet men inte heller nämns som en sådan kostnad som kan läggas till schablonbeloppet. Det skulle te sig märkligt att inte ta med boendekostnad i schablonbeloppet med tanke på hur självklart behovet av en bostad är, vilket leder till slutsatsen att boendekostnaden som huvudregel måste anses vara något som ska bäras av föräldrarna. Sannolikt baseras detta i det faktum att föräldrarna själva måste ha en bostad och att föräldrarna därför inte har en specifik skyldighet att ersätta barnet för bostadskostnader. HandlingsplanMin rekommendation till dig är att inte godta din före detta makes begäran om ett ökat underhållsbidrag baserat på bostadskostnader såvida inte det underhållsbidrag du eventuellt genom avtal utger är mycket förmånligt. Förutsatt att det underhållsbidrag du utger kan sägas ligga inom ett normalt spann är det sannolikt bäst för dig att hålla fast vid detta och låta din dotter, eventuellt företrädd av din före detta make, väcka talan om att underhållsbidraget ska höjas. I den situationen skulle ett skäligt belopp fastställas genom dom.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du några funderingar kan du höra av dig till mig på magnus.gustafsson@lawline.se.Med vänlig hälsning

När är man skyldig att betala underhåll till en ex-make?

2021-01-26 i Underhåll
FRÅGA |Hej Jag och min make ska skiljas. Han har tillfälligt flyttat ut ur vårt gemensamma hus. Men när jag hittar annat så ska han köpa ut mig. När ska han börja betala underhåll? Nu när han flyttat ut ( vi betalar ju räkningarna från gemensamt konto) eller efter bodelning???Mvh
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.När det kommer till frågor om underhåll mellan makar är det äktenskapsbalken som är tillämplig lag. Huvudregeln är att om makarna inte varaktigt bor tillsammans, skall den ena maken fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till den andra maken (6 kap. 6 § första stycket äktenskapsbalken). I de fall man är oense om underhållets omfattning kan en domstol komma att fastställa detta. Det är alltså inte ett krav på att underhåll ska betalas ut efter bodelningen utan det kan ske innan. Utifrån den information du anger i frågan har ni ett gemensamt konto. Så länge detta konto räcker för att du ska kunna försörja dig själv till det att bodelningen är klar och skilsmässan är avslutad kommer underhåll antagligen inte komma ifråga.Efter det att bodelningen gjorts är istället huvudregeln att varje make svarar för sin egen försörjning (6 kap. 7 § första stycket äktenskapsbalken). Skulle det vara så att en make behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångstid, har den maken rätt att få underhållsbidrag av den andra maken efter vad som är skäligt med hänsyn till denna makes förmåga och övriga omständigheter (6 kap. 7 § andra stycket äktenskapsbalken). Här behövs alltså en bedömning göras utifrån den ena makens behov att erhålla ekonomiskt stöd efter skilsmässan kontra den andra makens förmåga att betala ett sådant ekonomiskt stöd. För att besvara din fråga om just när underhåll kan komma ifråga gör jag bedömningen att det antagligen blir efter det att bodelningen gjorts, i och med att ni för närvarande delar på ett konto för att betala räkningar och dylikt. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Underhållsbidrag vid växelvis boende

2021-01-26 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Jag och min Xman har 3 gemensamma barn. Vi skilde oss 2017. Vi har 2 av barnen varannan vecka förutom våran äldste son som flyttade till Värnamo hösten 2019. Där bor han i en egen studentlägenhet. Jag påtalade kraftfullt att jag som ensamstående mamma till 3 söner inte kommer ha råd att betala halva kostnaden för våran sons uppehälle i en annan stad, vilket min man inte gav direkt någon respons på. Jag var under större delen av vårat äktenskap hemmafru, tog hand om våra söner på ett omsorgsfullt sätt. Han påstår att jag ska betala halva kostnaden för våra barn. Jag har varit arbetslös sen maj 2020 Pga av covid-19. Han anser att det inte har med saken att göra hur mycket mindre jag tjänar än honom. Jag har en netto på ca 15.000kr/mån. Han tjänar betydligt mer än jag. Tror han får ut ca 50-60.000/mån.Jag har inte råd med nånting. De senaste månaderna äter jag inte ens middag med mina barn, finns inte pengar till det. Då en av mina barn har hemmastudier blir kostnaden dyrare.Våran äldsta son kostar ngra tusenlappar i månaden, i början delade vi på det, efter ett tag gick inte min ekonomi ihop då jag sa att jag kan betala utifrån min ekonomiska möjlighet. Det blev endast ngra hundralappar i månaden.Har jag rätt att få underhåll?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om underhållsskyldighet regleras i föräldrabalken (FB).Underhållsskyldigheten:Grundprincipen är att man som förälder har ett ansvar att svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Denna underhållningsskyldighet sträcker sig till att barnet är 18 år eller om barnet är äldre än 18 år fortfarande är folkbokförd hemma och går i skolan heltid på grundskola/gymnasieskola. Av vad som framgår av din fråga är ni som föräldrar alltså inte underhållsskyldiga för eran äldste son om han flyttat för universitetsstudier (möjlighet att ta CSN-lån för din son under studierna kanske kan underlätta för din egen ekonomi).Förmågan att betala:Föräldrarnas förmåga att betala räknas ut genom nettoinkomsterna minskat med vissa tillåtna avdrag så som boendekostnad och skälig levnadskostnad. Levnadskostnaden beräknas med ledning av ett normalbelopp som utgör 120 % av gällande prisbasbelopp per år (7 kap. 3 § FB).Dessa beräkningar kan enkelt göras på Försäkringskassans hemsida. Då får ni ett förslag på ett underhållsbidrag och en avtalsmall som ni kan använda för att göra en giltig överenskommelse om underhållsbidrag.Växelvis boende:Huvudregeln är att förälder som inte varaktigt bor med barnet ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB). Om barnen dock bor växelvis hos sina föräldrar är den bestämmelsen inte tillämplig eftersom båda föräldrar uppfyller sin underhållningsplikt genom att löpande betala under tiden dem bor där. Dock kan detta skapa, just som i ert fall, svårigheter när en förälder har en lägre inkomst men ändå har barnen hos sig 50% av tiden. I rättsfallet NJA 2013 s. 955 kom Högsta Domstolen fram till att 7 kap. 6 § FB kan tillämpas för fastställande av en bidragsplikt vid växelvis boende om en förälder har större ekonomiskt utrymme än den andra. Detta eftersom barnen har rätt att leva på en nivå hos båda föräldrarna som inte alltför mycket avviker i standard. Om inte den ena föräldern går med på att betala kan underhållningsstöd betalas ut från försäkringskassan (17 kap. 2 § och 18 kap. 2 § SFB). Den bidragsskyldige föräldern blir sedan skyldig att återbetala hela eller delar av stödet till Försäkringskassan (19 kap. 2 § SFB).Sammanfattningsvis:Har barnens pappa en mycket större inkomst än dig och barnen bor växelvis hos er båda ska det anses som att han inte fullgjort sin underhållningsskyldighet och ska därför betala ut ett underhållningsbidrag till dig för att upprätthålla barnens levnadsstandard.Hoppas att du fick svar på din fråga! Behöver du mer hjälp av en jurist kan du boka in en tid direkt här https://lawline.se/boka.

Hur stort underhållsbidrag är rimligt?

2021-01-19 i Underhåll
FRÅGA |Min man har delad vårdnad med sitt ex om sonen som är 14 år. För två veckor sen bestämde sonen för att bo hos mamma på heltid. Mamman kräver att min man ska betala 5000kr i månaden i underhåll trots att hon tjänar minst 8000kr mer än honom samt att hennes man också har enhörning inkomst. Min fråga är då är det rimligt att kräva en sån summa i underhåll? Vi har två barn hemma som vi också måste ta hand om.
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förälders skyldighet att betala underhåll för sina barn regleras i 7 kap 1 § Föräldrabalken (FB). Beräkning av underhållsbidragetI propositionen till lagen finns en metod som brukar användas för att beräkna vilket belopp som ska betalas (prop 1978/79:12 s. 103). Det är också denna modell som Försäkringskassans formulär för beräkning av underhållsbidrag utgår från. Det ska dock sägas att det råder avtalsfrihet, vilket innebär att det inte är något krav att följa just denna beräkningsmetod.Något förenklat kan man säga att beräkningen utgår från barnets kostnader samt föräldrarnas inkomster och utgifter. Till föräldrarnas utgifter räknas utöver lön även kapitalinkomster. Gällande barnens kostnader kan man utgå från ett schablonbelopp, se Konsumentverkets rapport "Koll på pengarna", eller barnets faktiska kostnader, vilket kanske är mer rättvist. Barnbidraget ska dras av vid beräkningen av barnets kostnader. Varje förälder ska sedan i proportion till sitt inkomstöverskott svara för barnets underhållsbehov. Eftersom jag inte har koll på just era ekonomiska förhållanden kan jag inte uttala mig om huruvida 5000 kr är skäligt i ert fall. Därför rekommenderar jag er varmt att använda er av försäkringskassans verktyg för att få fram ett förslag på lämplig storlek på bidraget. Ni kan också boka ett personligt möte med en handläggare för att gå hjälp med uträkningen av underhållsbidraget. Både alternativen är kostnadsfria. Om ni inte själva kan komma överensOm ni inte själva eller med hjälp av Försäkringskassan alternativt med hjälp av samarbetssamtal med kommunen kan komma överens om ett belopp som båda parter känner sig nöjda med, kan ni vända er till tingsrätten som då fastslår hur högt underhållsbidraget ska vara.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Försörjningsskyldighet för sambos barn

2021-01-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Är jag försörjningsskyldig för min sambos barn sedan ett tidigare förhållande?Barnet bor varannan vecka hos oss. Mvh M
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försörjningsplikt för barn behandlas i föräldrabalken (FB). Enligt 7 kap. 1 § FB har föräldrar en försörjningsplikt gentemot sina barn. Av 7 kap. 5 § FB fastslås att en styvförälder kan bli försörjningsskyldig om hen är gift med föräldern som har vårdnaden om barnet eller om hen har egna barn tillsammans med sambon. Eftersom du inte är gift med din partner så gäller denna bestämmelse endast om ni har egna barn tillsammans. Då din sambos barn är från ett tidigare förhållande har du alltså ingen försörjningsplikt. Har du ytterligare frågor är du mer än välkommen tillbaka till oss på Lawline!Allt gott,

Underhåll när barnet inte är skriven hos föräldrarna

2021-01-26 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag är en pappa som varje månad betalar 2073 kr i underhållsbidrag till min 19-åriga dotter då hon studerar på fortsatt gymnasienivå på folkhögskola (efter tidigare slutförda gymnasiestudier). Dottern är inte folkbokförd på vare sig mammans adress eller med mig. Vad gäller i detta läge – ska föräldrarna ska betala underhållsbidrag när inte dottern är folkbokförd på ngn av föräldrarnas adress och hur ska i sådana fall bidraget fördelas mellan föräldrarna? I dagsläget är det endast jag som betalar underhållsbidrag till dottern.
Oscar Rudén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om underhåll finns främst i föräldrabalken (FB). Föräldrars underhållsskyldighetBåda föräldrarna är underhållsskyldiga gentemot barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Vid bestämmande av föräldrarnas underhållsskyldighet måste hänsyn bland annat tas till barnets eventuella egna inkomster och tillgångar (7 kap. 1 § första stycket FB). Underhållsskyldigheten gäller fram till dess att barnet fyller 18 år eller senast 21 år om barnet fortfarande går i skolan (7 kap. 1 § andra stycket FB).Föräldrarnas underhållsskyldighet kvarstår även om barnet bor i eget boende. Detta medför att underhållskyldigheten kvarstår för både dig och barnets andra förälder. När barnet inte bor varaktigt hos dig aktualiseras bestämmelser om underhållsbidrag. Om du inte har vårdnaden om er dotter och hon inte bor varaktigt med dig eller om vårdnaden är gemensam men dottern bor varaktigt med mamman, ska du betala underhållsbidrag till dottern för att fullgöra underhållsskyldigheten (7 kap. 2 § första stycket FB). Dock konstateras det då att om båda föräldrarna har gemensamt vårdnadsansvar för barnet men om barnet inte bor hos någon av dem föreligger ingen plikt att utge underhållsbidrag enligt rådande lagstiftning. Sammanfattningsvis så kan man anse att underhållsskyldighet föreligger i ert fall då barnet fortfarande studerar enligt 7 kap 1 § FB, men att något underhållsbidrag enligt lagens mening inte behöver betalas i detta fall, 7 kap 2 § FB. I och med att båda föräldrarna är underhållsskyldiga bör det vara som sådant att man ska prestera utifrån sin förmåga vid försörjningen av barnet. Enligt 7 kap 4 § föräldrabalken anger att man beräknar grund för underhåll genom att utgå från varje förälders ekonomiska inkomst efter skatt. Man gör en sammanslagning av er totala ekonomi efter skatt, varav storleken man har i andel på den totala ekonomin, är så stor procentuell andel av underhållet man ska stå för. Hoppas att de var svar på din fråga!

Underhållsskyldighet i samkönad relation

2021-01-19 i Underhåll
FRÅGA |Jag (kvinna) och min fru är gifta och ska separera men jag har inte vårdnaden om någon av hennes barn. Kan hon kräva mig på underhållsstöd?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är endast föräldrar som har en underhållsskyldighet gentemot sina barn (7 kap. 1 § föräldrabalken). Svaret på din fråga beror därför på om du juridiskt sett är fastställd som förälder till barnen.Av din fråga framgår inte om du är förälder till någon av barnen. Enligt rättsliga principer fastställs en kvinna som föder ett barn direkt som förälder. Under vissa förutsättningar kan även en kvinna som lever i en samkönad relation, som inte föder barnet, juridiskt fastställas som förälder genom dom. Det gäller till exempel om den födande kvinnan genomgått en insemination, att du som maka samtycker till behandlingen och det är sannolikt att barnet tillkommit genom behandlingen (1 kap. 9 § föräldrabalken). Sammanfattningsvis innebär det att om du antingen genom att ha fött något av barnen eller genom dom står som förälder till barnen, så är du underhållsskyldig.Har du inte fött något av barnen eller fastställts som förälder till din frus barn genom dom, är du inte underhållsskyldig för barnen. Det innebär att din fru inte kan kräva dig på underhållsbidrag.Hoppas du fick svar på din fråga! Om mitt svar väckte andra funderingar, är du varmt välkommen att höra av dig till oss Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Betala underhåll - barn i familjehem

2020-12-28 i Underhåll
FRÅGA |Jag och mitt ex har en gemensam son som är familjehemsplacerad dom har vårdnaden (familjehemmet och vi betalar underhåll till dom). Min fråga försäkringskassan säger att vi ska betala fullt underhåll bägge 2 hur är det möjligt det borde ju vara att vi ska dela på underhållkostnaden?mvh pojken är 17
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som om din 17-åriga son är placerad i ett familjehem och att, genom beslut från försäkringskassan, både du och ditt ex betalar underhållsbidrag. För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av två olika regelverk. Regler om underhållsskyldighet finns i Föräldrabalken (FB) och regler om vad som gäller när barn bor i familjehem finns i Socialtjänstlagen. Underhållsskyldigheten och familjehem Föräldrar ska, oavsett om dessa är vårdnadshavare eller inte, svara för underhåll åt sitt barn (7 kap. 1 § FB). Detta gäller båda föräldrarna. Underhållsskyldigheten styrs av bland annat barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Denna underhållsskyldighet varar tills dess att barnet fyllt 18 år. Skulle din son dock fortfarande gå i skolan kan ni bli fortsatt underhållsskyldiga fram till er son fyller 21 år, om han fortfarande går i skolan (7 kap. 1 § 2 st. FB). Eftersom er son bor i ett familjehem är ni, i egenskap av föräldrar, skyldiga att bidra till kommunens kostnader genom att ni då får betala underhållsbidrag (8 kap. 1 § 2 st. Socialtjänstlagen). Denna skyldighet tillkommer både dig och ditt ex, separat. Du ska alltså betala in det belopp som försäkringskassan anger att du ska och ditt ex ska betala in det belopp som hen ska. Sammanfattningsvis är ni båda skyldiga, oberoende av varandra, att betala underhållsbidrag till försäkringskassan. Jag hoppas du fått svar på din fråga, lycka till! Vänliga hälsningar,