Måste underhållsbidraget justeras varje år? Kan man ändra underhållsbidragsbeloppet?

2021-05-12 i Underhåll
FRÅGA
Betalar idag underhållsbidrag på 3300kr för mitt barn efter ett Tingsrätts-beslut sedan några år tillbaka.Barnet fyller 18 i år och jag undrar om underhållet MÅSTE räknas om eller kan jag fortsätta betala samma summa?Boendeförälder har knappt inkomst men jag anser att de 3300kr ändå är högt då minsta lagstadgade beloppet är 2073kr.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om det dels går att ändra underhållsbidragsbeloppet och dels om underhållsbidraget måste justeras varje år. Föräldrabalkens sjunde kapitel anger vad som gäller angående underhållsskyldigheten och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.

Först kommer jag gå igenom vad som gäller mer generellt men en sammanfattning av mitt svar på din fråga kommer även finnas i slutet av texten.

Underhållsbidraget ska justeras varje år men kan också jämkas

Enligt föräldrabalken har vardera förälder underhållsskyldighet för sitt barn tills barnet fyller arton år. Om barnet går i skolan efter denna ålder fortsätter dock skyldigheten längst tills barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § föräldrabalken).

Om en förälder ska betala underhållsbidrag till barnet ska beloppets storlek beror dels på barnets behov, dels på föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Detta belopp kan fastställas antingen genom avtal eller dom (7 kap. 1 § och 2 § föräldrabalken).

Lagen anger inte att underhållsbidrag ska justeras varje år men enligt Försäkringskassans samt förarbeten till lagen kan stöd finnas för att justering ska ske utefter prisutvecklingen i samhället. Enligt Försäkringskassan innebär detta att det belopp som kommit till genom Tingsrättens beslut att du ska betala 3 300 kr som underhållsbidrag ska höjas med 1 procent varje år (se Försäkringskassans hemsida och prop. 1978/79:12 s. 123).

Underhållsbidragets storlek kan dock komma att jämkas utefter att barnets behov förändras, både till ett högre eller lägre belopp. Om föräldrarna inte kan komma överens om denna ändring kan domstol avgöra ett nytt beslut angående bidragets storlek (7 kap. 10 § föräldrabalken).

För att jämkning ska ske krävs att bidragsbeloppet med hänsyn till de ändrade förhållanden inte framstår som rimligt samt att förändringen inte är tillfällig. Alla möjliga förändringar kan inte åberopas utan förändringen måste vara "så när betydelsefull". Omständigheter som varit kända eller kunnat förutses när underhållsbidraget bestämdes kan dock inte föranleda jämkning (se prop. 1978/79:12 s. 116).

Sammanfattning och min rekommendation

Jag kan tyvärr inte bedöma om underhållsbidraget som du anger är rimligt eller inte utan det är ytterst upp till en domstol att avgöra utefter omständigheterna i det enskilda fallet. Notera dock att underhållsbidraget ska justeras varje år och du kan alltså inte betala samma summa.

Om du tycker beloppet bör ändras kan du antingen försöka komma överens med boendeföräldern om en mindre summa. Om detta inte når framgång kan du begära att domstolen ska jämka underhållsbidraget och fastställa ett nytt. Behöver du vidare hjälp med detta rekommenderar jag dig att boka tid med någon av våra kunniga jurister.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?