Underhållsbidrag vid gemensam vårdnad

2021-05-14 i Underhåll
FRÅGA
Efter flera år av gemensam vårdnad bor våra två barn nästan uteslutande hos mig. Pappan vägar betala något för deras omkostnader. Hur kan jag göra för att jämna ut kostnadsbördan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad du har för rättsliga möjligheter att få pappan att bidra till era barns försörjning. Regler om underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB) och regler om underhållsstöd finns Socialförsäkringsbalken (SFB).

Underhållsskyldighet enligt FB
En förälder ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och underhållsskyldigheten gäller som längst tills barnet fyller 21 år. (7 kap. 1 § FB) När föräldrarna bor tillsammans anses de grundläggande behoven tillgodoses genom den dagliga omsorgen, och underhållsskyldigheten fullgörs vanligen genom att föräldern betalar barnets mat, boende och fritidsintressen och så vidare. Om så inte är fallet, där det är fråga om gemensam vårdnad men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den ena föräldern så ska ett underhållsbidrag betalas enligt 7 kap. 2 § FB och underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal.

Om det skulle vara fråga om ett växelvist boende dvs. att barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrar, finns det även möjlighet att få underhållsbidrag enligt 7 kap. 6 § FB om en förälder försummar sin underhållsskyldighet. Högsta domstolen har i NJA 2013 s. 955 konstaterat att barnet hade rätt att leva på en standard som inte alltför mycket avviker från den som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har och detta även om barnet bor hos den andra föräldern. Finns det stora skillnader i föräldrarnas ekonomiska förmåga kan det alltså bli fråga om ett underhållsbidrag.

Underhållsstöd enligt SFB
Om det skulle vara så att en förälder inte uppfyller sin underhållsskyldighet kan den förälder som barnet bor hos ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan enligt 17 kap. 2 § SFB. Underhållsstöd är ett fast belopp som varierar beroende på barnets ålder. Från 1 juni 2021 uppgår beloppet till 1 673 kr tills barnet fyller 11 år, 1 823 kr tills barnet fyller 15 år och därefter 2 223 kr. (18 kap. 20 § SFB)

I din situation
Av din fråga tolkar jag att barnen bor varaktigt hos dig vilket innebär att pappan kan ha en skyldighet att betala underhållsbidrag till era barn. I första hand uppmanar jag er att försöka komma överens gemensamt och upprätta ett skriftligt avtal för att bestämma summan på bidraget. Försäkringskassan har en avtalsmall som kan användas som stöd, den hittar du här och om ni behöver hjälp av en tredje part brukar kommunen erbjuda kostnadsfria samarbetssamtal.

Du beskriver dock att pappan vägrar att betala något och återstående alternativ är att ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan eller lämna in en stämningsansökan till tingsrätten för att domstolen ska avgöra frågan om underhållsbidrag och hur stort bidraget ska vara.

Hoppas ovanstående information har varit till hjälp, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga!

Vänligen,

Fredrika Sköld
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1099)
2021-11-26 Underhåll vid stor ekonomisk skillnad mellan föräldrarna
2021-11-19 När har man rätt till underhåll från den andra föräldern?
2021-11-12 Kan min make betala underhåll efter skilsmässa om jag är sjukskriven?
2021-11-09 Underhållsbidrag vid växelvist boende

Alla besvarade frågor (97361)