Kan jag vara säker på att jag inte kommer att behöva betala något underhållsbidrag?

2021-05-18 i Underhåll
FRÅGA
En kvinna jag träffar vill att jag ska bli pappa till hennes barn. Hon vill att jag ska göra henne gravid. Enligt henne kommer jag inte behöva ta något som helst ansvar om jag inte vill. Hon säger att hon annars går till en fertilitetsklinik. Hon vill vara ensam förälder till barnet. Jag har en sällsynt sjukdom som gör att jag inte är arbetsför varken nu eller längre fram och jag har en dålig ekonomi. Är rädd för att hennes ord inte betyder någonting i slutändan och att jag kommer behöva betala underhåll om hon skulle vilja det i framtiden. Vad kan jag göra för att uppfylla hennes önskan samtidigt som jag inte sätter mig och min ekonomi i fara?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vårdnad och boende

Kvinnan du har träffat vill i detta fall vara ensamstående förälder. Jag utgår därför ifrån att det är kvinnan som kommer att vara ensam vårdnadshavare samt att kvinnan även kommer att vara boendeförälder. Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man som vårdnadshavare har en rättighet och en skyldighet att sörja för barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Föräldrarna kan avtala om att enbart en av föräldrarna ska ha vårdnaden (6 kap. 6 § föräldrabalken). Det är alltså möjligt för er att komma överens om att det enbart är kvinnan som, i detta fall, ska vara vårdnadshavare. Föräldrarna kan även avtala om vem barnet ska bo hos (6 kap. 14 a § 2 st. föräldrabalken).

När finns det en underhållsskyldighet?

Som förälder har man en skyldighet att svara för barnets underhåll. Bedömningen av storleken på underhållet görs utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomi (7 kap. 1 § föräldrabalken). Under vissa förutsättningar kan denna underhållsskyldighet bestå i att en av föräldrarna ska betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § föräldrabalken). Underhållsbidrag kan bland annat utgå när en förälder inte har vårdnaden om barnet och barnet inte heller bor hos föräldern (7 kap 2 § 1 st. 1 p. föräldrabalken). Underhållsbidraget kan även aktualiseras när föräldrarna delar på vårdnaden men barnet enbart bor hos en av föräldrarna (7 kap. 2 § 1 st. 2 p. föräldrabalken).

Avtalet kan jämkas om det är oskäligt

Föräldrarna kan, genom avtal, komma överens om vilket underhållsbidrag som ska utgå (7 kap. 2 § 2 st. föräldrabalken). Det är alltså rent praktiskt möjligt att avtala om att du som pappa inte ska betala något underhållsbidrag. Som vårdnadshavare kommer dock kvinnan att ha möjligheten att företräda barnet i frågor om underhållsbidrag (7 kap. 2 § 3 st. föräldrabalken). Enligt lag har rätten en möjlighet att jämka ett avtal om underhåll om det är så att avtalet är oskäligt på grund av omständigheter som förelåg när avtalet ingicks eller på grund av omständigheterna i övrigt (7 kap. 10 § 2 st. föräldrabalken). I praktiken betyder det att rätten kan ändra innehållet i avtalet om det är så att avtalet av någon anledning är att betrakta som oskäligt. Det finns anledning att anta att en underhållsskyldighet på noll kronor, enligt rätten, skulle vara att betraktas som oskälig.

För att underhållsskyldigheten ska uppstå måste du vara förälder till barnet. Eftersom ni inte kommer att vara gifta när barnet föds så kommer du inte vara att betraktas som fader till barnet, i lagens mening, innan du fastställer faderskapet (1 kap. 1 § och 1 kap. 3 § föräldrabalken). Det går att fastställa faderskapet både genom dom och genom avtal. Om kvinnan har vårdnaden om barnet kan hon föra barnets talan om fastställande av faderskap (3 kap. 5 § 2 st. föräldrabalken).

Sammanfattning

Ni kan alltså komma överens om att hur mycket eller lite du, eventuellt, ska betala om ni får ett barn tillsammans. Du anger dock att du inte är säker på att mamman till barnet, i framtiden, kommer vilja att du ska betala underhåll. Eftersom hon kan företräda barnet i frågan om underhållsbidrag och på grund av att domstolen har möjligheten att ändra ett avtal som betraktas som oskäligt är svaret på din fråga att du inte kan vara helt säker på att du inte kommer att behöva betala något underhåll.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?