Förälders underhållsskyldighet för myndigt barn med skolfrånvaro

2020-12-25 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag har en myndig son. Han har fått sitt CSN indraget denna månad och pappan hävdar att han då inte behöver betala underhåll. Sonen går fortfarande på gymnasiet och beräknas vara klar till juni. Att sonen fick CSN indraget beror på frånvaro naturligtvis, men han går fortfarande i skolan, jag har kontakt med hans mentor.Hur fungerar det i dessa fall? Är pappan skyldig att betala underhåll eller inte? Känns ju väldigt konstigt att han då helt plötsligt slipper undan, medan jag fortfarande då behöver betala mat, boende mm. Det ska tilläggas att sonen är skriven hos mig och bor hos mig vilket han alltid gjort. Pengarna i sig är egentligen inget problem, jag tjänar rätt bra, men det är själva principen. Hur kan pappan helt plötsligt slippa ta sitt ansvar?Hur kan man rent juridiskt lösa detta? (Om det går).Tack på förhand!
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen föräldrabalken (FB).UtredningEnligt 7 kap. 1 § FB ska föräldrar svara för underhåll åt sitt barn. Underhållsskyldigheten upphör vid barnets 18-årsdag eller, om barnet vid sin 18-årsdag fortfarande går i grund- eller gymnasieskola, under den tid barnet går i skolan, dock inte längre än till barnets 21-årsdag. Innan den nu gällande regeln trädde ikraft upphörde en förälders underhållsskyldighet slutgiltigt om ett avbrott i studierna skedde även om studierna senare återupptogs, något som ändrades med den nu gällande bestämmelsen. Avseende hur begreppet "går i skolan" ska tolkas får betydande oklarhet sägas föreligga. Förarbetena till lagen ger enligt min uppfattning ingen ledning avseende hur gränsen för vad som anses innebära att en skolgång faktiskt pågår ska dras, utan konstaterar enbart att skolgången kan avbrytas på ett sådant sätt att underhållsskyldigheten upphör. Det framstår som uppenbart att det är svårt att avgöra exakt när en elevs frånvaro från undervisning i skolan ska anses så omfattande att skolgången måste anses ha upphört. Enligt min preliminära uppfattning måste dock kravet rimligen ställas förhållandevis högt, med omfattande frånvaro under längre tid. Enligt 7 kap. 2 § FB ska en förälder som inte har vårdnaden om sitt barn och inte heller varaktigt bor tillsammans med det fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. I 7 kap. 12 § FB fastslås att talan om utfående av underhållsbidrag som huvudregel väcks i svarandens hemvists domstol.I ditt nu aktuella fall bedömer jag det som osannolikt att din sons frånvaro är så omfattande att han inte kan sägas gå i skolan i lagens mening. Vad jag förstår krävs förhållandevis liten ogiltig frånvaro för att studiemedel från CSN ska dras in, vilket talar för detta. Såsom berörts är det dock svårt att säga något säkert eftersom rättsläget tycks vara oklart. Det kan dock konstateras att inget talar för att CSN:s satta gräns för ogiltig frånvaro ska gälla för bedömningen av om en elev anses gå i skolan enligt den ovan berörda bestämmelsen. Skulle din sons frånvaro vara mycket omfattande kan dock skolgången anses avbruten och under sådana omständigheter är varken du eller din sons far underhållsskyldiga gentemot er son förrän skolgången återupptas. Om du är övertygad om att skolgången inte kan anses avbruten och din sons far fortsatt vägrar fullgöra sin underhållsplikt ska talan om utfående av underhållsbidraget väckas i domstol i faderns hemort. HandlingsplanMin rekommendation till dig är, förutsatt att din sons frånvaro inte är alltför omfattande, att i första hand förklara för din sons far att han med all sannolikhet fortfarande skyldig att utge underhållsbidrag till er son. Du kan med fördel förklara innebörden av mitt svar för din sons far. Skulle han inte heller då visa sig vara samarbetsvillig rekommenderar jag att du kontaktar din kommunala familjerättsliga rådgivning eller faderns hemorts förvaltningsrätt för att ta frågan vidare. Du kan även i det skedet kontakta en juridisk rådgivare som kan hjälpa dig att driva saken, en tjänst som Lawline tillhandahåller via denna länk.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Ingår kostnad för glasögon i underhållsstödet?

2020-12-21 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Jag betalar fullt underhållsstöd för min dotter. Är jag då skyldiga att hjälpa till och betala för dotterns glasögon? Hon bor hos mamman på heltid och träffar mej nästan aldrig. Mvh en orolig pappa.
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingår kostnad för glasögon i underhållsstödet? Underhållsskyldigheten regleras i 7 kapitlet föräldrabalken. Föräldrarna ansvarar för underhåll enligt vad som är skäligt till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Underhållsstödet bland annat anges i 7 kap 2 § föräldrabalken. Barnets behov fastställs genom en individuell prövning. Kostnader som inte ingår i underhållsbidraget ska delas lika mellan föräldrarna. Glasögon ingår vanligtvis inte i den objektiva bedömningen av underhållsstödets storlek. Om din dotter inte hade synproblem när beloppet för stödet fastställdes, tog man inte hänsyn till det och beloppet blev lägre. SammanfattningOm synproblemen är nytillkomna har de troligtvis inte prövats vid bedömningen av hur stort underhållsstödet ska vara. Utgångspunkten blir därför att du och mamman får dela på kostnaden för detta, eller vända er till domstol för att få ett nytt belopp fastställt. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad krävs för att kunna ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan?

2020-12-18 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag och barnets pappa har gemensamvårdnad. Barnet vägrar åka till sin pappa. Det resulterade i att jag mamma har gjorde en orosanmälan. Skolan har också gjort en orosanmälan, utifrån information som barnet delade med sig till sin lärare och skolkurator. Insatsen socialtjänsten har givit oss är familjebehandling. I den insatsen ska då pappa träffa barnet och bygga upp en relation. Pappan bidrar inte till barnets aktivitet. Han får halva barnbidraget och betalar inget underhåll. Vad krävs för att ge mig rätten att ansöka om underhåll till försäkringskassan?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan krävs det att barnen för det första bor hos dig, att du och pappan inte är ihop samt att han antingen inte betalar något underhållsbidrag eller betalar ett belopp som är lägre än det underhållsstöd som du kan få av Försäkringskassan (17 kap. 2 § och 18 kap. 9 § socialförsäkringsbalken). Du kan även läsa mer om detta på Försäkringskassans hemsida. Utifrån det du beskriver har du därmed rätt att ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Vänligen,

Barns rätt till underhållsbidrag

2020-12-16 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag är gravid och har BF i Maj 2021. Jag och barnets fader har redan kommit överens om att jag ska ha ensam vårdnad (han kommer dock betala underhåll och har såklart enligt lag umgängesrätt så ser ingen större anledning till att vårt förslag skulle nekas). Hur som haver, vet att man inte kan avtala dessa saker innan barnet är fött men min fråga rör egentligen inte det. Utan det har uppstått lite frågor kring vem som ska betala dessa större grejer man måste köpa innan barnet är fött, tex säng och vagn. Om jag betalar dessa saker nu, kan jag kräva honom på hälften av kostnaderna för det sen när barnet är fött? Eller bör han vara med och betala ca hälften redan nu/när det blir dags att köpa?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om underhållsskyldighet regleras i föräldrabalken (FB).Underhållsskyldigheten:Grundprincipen är att man som förälder har ett ansvar att svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB).Beräkningen av barnets behov har sin utgångspunkt i schabloner som är hänförliga till barnets ålder. Man beaktar även sociala förmåner som barnet har (t.ex. barnbidrag), som räknas bort från barnets behov. Till barnets grundbehov lägger man till kostnader för barntillsyn (dagis, förskola m.m.) och i vissa fall kan barnets egna inkomster och tillgångar beaktas (7 kap. 1 § FB). Föräldrarnas förmåga är nettoinkomsterna minskat med vissa tillåtna avdrag så som boendekostnad och skälig levnadskostnad. Levnadskostnaden beräknas med ledning av ett normalbelopp som utgör 120 % av gällande prisbasbelopp per år (7 kap. 3 § FB).Dessa beräkningar kan enkelt göras på Försäkringskassans hemsida. Då får ni ett förslag på ett underhållsbidrag och en avtalsmall som ni kan använda för att göra en giltig överenskommelse om underhållsbidrag.I ert fall har du ensam vårdnad om ert framtida barn och barnet ska också varaktigt bo tillsammans dig som jag förstår det. Du uppfyller därmed din underhållsskyldighet genom att löpande stå för utgifter som rör barnets dagliga underhåll. Den andra föräldern, s.k. umgängesföräldern, fullgör i sin tur sin underhållsskyldighet genom att betala ett underhållsbidrag till barnet alternativt att denne blir återbetalningsskyldig till Försäkringskassan som betalar ut underhållsstöd (7 kap. 2-2a § FB).Slutsats:I ert fall har ni valt att du ska ha ensam vårdnad och därmed har du åtagit dig som förälder att stå för kostnaderna som täcker barnets behov. När barnet är fött kommer barnets andra förälder bli skyldig att betala underhållsbidrag varje månad. Detta bidrag täcker dock endast det grundläggande behovet för ett barn i den aktuella åldern och påverkas inte av de köp du själv gör till barnet.Däremot finns det inget som säger att ni inte själva kan komma överens om att ni betalar hälften var av stora köp inför att barnet föds.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Är förälder underhållsskyldig för eftergymnasiala studier?

2020-12-21 i Underhåll
FRÅGA |Jag funderar på att studera matte 2b och 3b vid komvux. Jag har en färdig gymnasieexamen i ester, men för att komma in på diverse högskolor krävs högre kurser i matte vilket jag försöker nå.Om jag skulle studera matte vid komvux, skulle mina föräldrar ha försörjningsplikt eller hur det ut gällande den frågan? Jag är 19 år.Mvh
Emil Wellander |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inledningsvis tillämpas föräldrabalken (1949:381) (FB) på din fråga.Av 7 kap. 1 § 2 st. FB framgår att dina föräldrars underhållsskyldighet upphör när du fyllt arton år. Skyldigheten förlängs dock om du går i skola vid denna tidpunkt och kan förlängas till du fyller 21 år, vilket är anledningen till att dina föräldrar varit underhållsskyldiga genom hela din gymnasietid. Vidare framgår dock att underhållsskyldigheten endast gäller för skolgång i form av grundskolestudier, gymnasiestudier eller annan jämförlig utbildning. Eftersom din fråga rör eftergymnasiala studier i form av komvux finns det ingen lagstadgad huvudregel för att dina föräldrar är skyldiga att betala underhåll åt dig, eller försörja dig, för dessa typer av studier. Det har dock funnits rättsfall (se NJA 1990 s. 49 II och NJA 1990 s. 49 III), där det Högsta domstolen uttryckt att forsatta studier vid Komvux kan leda till fortsatt underhållsskyldighet, om studierna har inneburit ett nytt linjeval. Det har visat sig att utbildningen på Komvux måste vara motiverad och i bedömningen kan det ha betydelse om kurserna på Komvux är liknande kurserna som lästes på gymnasiet. Underhållsskyldigheten kan anses vara mer motiverad om studierna på Komvux skulle vara av en annorlunda karaktär, än din estetutbildning från gymnasiet. Eftersom du vill läsa kurser som du delvis redan har läst på gymnasiet, inom matematik, så är det möjligtvis inte tillräckligt motiverat för att kunna göra dina föräldrar underhållsskyldiga. Då du också redan har en gymnasieexamen begränsas dina möjligheter att dina föräldrar ska bli fortsatt underhållskyldiga. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Underhållsbidrag när barnet fyllt 18 år

2020-12-18 i Underhåll
FRÅGA |Jag betalar underhållsbidrag till den andra föräldern efter tingsrättsdom som stipulerar summa och kontonummer. När barnet fyller 18 vill jag betala direkt till barnet. Hur ändrar jag det?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När barnet fyller 18 år ska pengarna betalas direkt till barnet. Detta är något som du och barnet kan komma överens om, antingen muntligt eller genom skriftligt avtal. Barnet ska studera på heltid i grundskola eller på gymnasium eller motsvarade och bo hos en av föräldrarna för att ha rätt till underhållsbidrag efter att barnet fyllt 18 år. Detta gäller tills barnet fyller 21 år. Här finns en länk till en mall som ni kan använda för avtalet. Vänliga hälsningar,

Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd samt om man kan begära underhållsbidrag retroaktivt

2020-12-17 i Underhåll
FRÅGA |Jag läste just en fråga om underhållsbidrag från 2017-09-25 besvarad av XX å ställer mig undrande till svaret.Till och börja med är underhållsstöd å underhållsbidrag inte samma sak!Underhållsstöd beviljas alltid hos Försäkringskassan å då på ettMinimibelopp....vill man ha mer anpassat till ex inkomster/behov måste det gå vid sidan om detta å betalas då ut direkt från den andra föräldrn...ex är det som fastslås i domstol då alltid kallat underhållsbidrag å inget försäkringskassan blandar sig i.Det enda FK betalar ut är underhåll.Jag letade efter svar på hur lång tid retroaktivt man kan behöra underhållsbidrag
Vilhelm Oxhammar |Hej och tack för att du återkommer med din fråga till oss på Lawline.Såsom jag uppfattat din fråga är den för hur lång tid bakåt i tiden man kan begära ut underhållsbidrag.Underhållsbidrag och underhållsstöd är inte samma sakDu har helt rätt i att underhållsstöd och underhållsbidrag inte är samma sak. Ett underhållsbidrag utges av den förälder som ett barn inte bor med för att denne förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet vilken stadgas i 7:1 FB. Du har också helt rätt i att detta bidrag betalas ut av ena förälder till den andra föräldern direkt, och är anpassat efter omständigheterna i det enskilda fallet, t.ex. föräldrarnas inkomster och barns enskilda behov. Underhållsbidraget fastställs genom avtal mellan föräldrarna eller genom dom (FB 7:2 st. 2). Underhållsstöd däremot, betalas ut direkt av försäkringskassan till barn vars föräldrar inte bor tillsammans enl. Socialförsäkringsbalken 17:2 och 18:2. Fullt underhållsstöd uppgår som högst till strax över 2000 kr och bestäms inte av föräldrarna själva och är inte behovsprövat mot boförälderns inkomster. Detta bidrag utgår inte om det kan antas att föräldern som barnet inte bor med betalar ett underhållsbidrag enl. föräldrabalkens regler, med belopp som uppgår till minst det belopp som hade utgått i underhållsstöd från försäkringskassan (SFB 18:9). Den förälder som ska betala underhållsbidrag enl. föräldrabalken, men istället låter försäkringskassan betala ut underhållsstöd till barnet, blir som huvudregel skyldig att återbetala detta till Försäkringskassan (SFB 19:2). Du kan kräva underhållsbidrag retroaktivt men bara för tre årDin fråga som du ville ha besvarad var ju dock för hur lång tid tillbaka i tiden man kan kräva ut ett underhållsbidrag. Enl. 7:8 FB får inte underhållsbidrag utan den bidragsskyldiges samtycke bifallas för längre tid tillbaka än tre år före dagen talan väcktes. Detta innebär att en domstol kan fastställa underhållsbidrag för förfluten tid, men maximalt för tre år. Därefter gäller även begränsningen att den som begär ut underhållsbidrag för förfluten tid, måste kräva ut den inom fem år efter den ursprungligen gällande förfallodagen (7:9 st. 1 FB). Om du inte begär ut underhållsbidraget efter fem år fr.o.m. det datum som från början var förfallodatum, förlorar du alltså rätten till att begära ut bidraget. SammanfattningSammanfattningsvis innebär detta att du har helt rätt i att underhållsbidrag och underhållsstöd är två skilda sätt att se till att barnets behov uppfylls. Rätten att kräva ut underhållsbidrag retroaktivt finns, men den är begränsad till att gälla tre år bakåt i tiden, och du måste kräva ut bidraget inom fem år fr.o.m. förfallodatum. Om du har vidare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline. Allt gott!

Vad ingår i en förälders försörjningsskyldighet?

2020-12-16 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag läste den här svaret men den svarade inte på dom frågorna jag har.https://lawline.se/answers/forsorjning-av-vuxet-barnVad händer om föräldrarna vägrar att försörja barnet? Är det ett brott och vad är straffen om den brottet begås?Vad exakt ingår i den lagen (ska dom köpa saker som kläder och mat (eller laga mat hemma) eller till exempel ge pengar?) Tack!
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor!För att svara på dina frågor kommer jag använda mig av föräldrabalken (FB).Vad händer om föräldrarna vägrar försörja barnet?Om föräldrarna vägrar försörja barnet kan socialtjänsten blandas in. Socialtjänsten kan genomföra en utredning och besluta om olika insatser som påverkar föräldrarna.Är det ett brott?Nej, inte direkt. Det som händer om en förälder inte försörjer sina barn är att barnet själv kan vända sig till socialtjänsten i kommunen för stöd och hjälp. Socialtjänsten kan då göra en utredning i det enskilda fallet, där ses t.ex. till föräldrarnas ekonomiska situation och förhållandena i hemmet. Efter utredningen kan socialtjänsten utefter behov besluta om insatser i det enskilda fallet.Vad exakt ingår i försörjningsskyldigheten?Försörjningsskyldigheten, eller med andra ord underhållsskyldigheten, är inte reglerad i någon egen lag utan regleras i sjunde kapitlet i föräldrabalken.Det går inte att de ett klart svar på vad exakt som ingår i försörjningsskyldigheten då det precis som mycket annat inom juridiken beror lite på omständigheterna i övrigt.Det som dock kan sägas är att föräldrarnas ansvar är i första hand kopplat till barnets grundläggande försörjning. Försörjningsskyldigheten som är kopplad till barnets grundläggande försörjning gäller generellt för alla, men beroende på föräldrarnas ekonomiska situation kan det ställas högre krav på deras plikt (7 kap. 1 § första stycket FB). Skyldigheten gäller tills barnet är 18 år, eller till dess då barnet gått ur skolan men längst till 21 års ålder (7 kap. 1 § andra stycket FB).Om barnet bor hos föräldrarna sägs att försörjningsplikten uppfylls genom att föräldrarna betalar mat, kläder, boende m.m. för barnet. Något krav på att t.ex. därutöver ge en summa pengar till barnet finns alltså inte.Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,