Underhållsbidrag barn

2019-09-30 i Underhåll
FRÅGA |Barnens pappa har vägrar göra uträkning på rättvist underhåll under många år. Han har haft 89.000 upp till 233.800 mer. Jag har fått hjälp av familj och vänner månad för månad och skuldsatt mig .Barnen har levt under normal standard.Han säger att han enligt lag betalar rätt efter egen uträkning via konsumentverket. Allt ska ingå i underhållet enligt honom.Kan han få betala retroaktivt och är det möjligt få rättvisa i efterhand för barnen som fått å får lida ?Mvh
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag till barn.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7:10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7:1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av Försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala. Utgångspunkten är alltid vårdnadshavares inkomst.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Går det att få undershållsstöd utbetalt retroaktivt?

2019-09-30 i Underhåll
FRÅGA |6 årig dotter bor hos mamma 25 dagar i månaden och hos pappa 6 dagar i månaden. Mamma har sedan 13 månader bakåt 0kr i inkomst och får stöd från sin Sambo.Pappa har god inkomst ~25 000kr i månaden och bor ensam. Pappa har inte betalat Mamma något underhåll på ca. 13 månader,så Mammas Sambo har fått betala dotterns utgifter. Mamma vill kräva underhåll från Pappa, men är tveksam på om hon även kan få ersättning för bakåt i tiden, då Pappa skulle ha betalat underhåll men inte gjort så?Dessa pengar är då arvode till Sambo för att han betalat för Dottern.
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den förälder som inte varaktigt bor med sitt barn ska betala underhåll och på så sätt delta i försörjningen av barnet enligt 7 kap. 2§ Föräldrabalken (FB). Utifrån praxis är det inte tillräckligt att ett barn bor 1/3 av tiden med ena föräldern för att kravet på varaktighet ska vara uppfyllt. I detta fallet kan således inte barnet anses bo varaktigt med pappan varav en skyldighet att betala underhållsstöd uppstår. Enligt 7 kap. 1§ 2 st. FB gäller denna skyldighet tills barnet fyllt 18 år men under vissa omständigheter kan underhåll behövas betalas fram till barnet blivit 21 år. Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal enligt 2§ 2 stycket.Det krävs alltså att det upprättas ett avtal där pappan skrivit under att han är underhållsskyldig för en viss summa, det andra alternativet är att vända sig till domstol för en process. Om vårdnadshavarna inte kommer överens så går det att vända sig till sin kommun för att få hjälp med samarbetssamtal. De samtalen är gratis och kan göra att man slipper vända sig till domstol för en process.Jag utgår från att det inte finns något avtal eller dom som förpliktar pappan att betala underhållsbidrag. Om det dock skulle finnas men pappan fortfarande inte betalar bidraget så kan man vända sig till försäkringskassan för att få underhållsstöd utbetalat av dem istället, se 18 kap. 20§ Socialförsäkringsbalken (SFB). Viktigt är då att komma ihåg är att försäkringskassan kan bara besluta att underhållsstöd ska betalas ut framåt och en månad tillbaka i tiden enligt 18 kap. 13§ SFB. Om man istället vänder sig till domstol och de finner att pappan ska betala underhåll kan de besluta om att underhållsbidrag ska betalas ut framåt och även upp till 3 år bakåt i tiden, se 7 kap. 8§ FB.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Vart ska barnet bo efter skilsmässa? Har jag rätt till underhållsbidrag/underhållsstöd?

2019-09-27 i Underhåll
FRÅGA |HejJag och min man ska skilja oss. Vi har en son på 14 år som vill bo hos mig och träffa pappa någon helg i månaden.Pappan vill att han ska bo växelvis, alltså lika mycket hos oss båda. Hur gör vi? Har jag rätt till underhållsstöd om han bara bor hos mig? Han vill inte betala underhållsbidrag med kostnader bla för tennis mm som kostar väldigt mycket i månadenMvh
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!I första hand är det föräldrarna som avgör var barnet ska bo. Kan ni inte komma överens om detta kan ni vända er till socialtjänsten som kan hjälpa er att komma överens genom så kallade samarbetssamtal. Fungerar inte detta kan ni istället vända er till domstolen som får avgöra vart barnet ska bo. Om er son enbart skulle bo hos dig har du rätt till underhållsbidrag av barnets pappa, föräldrabalken 7 kap 2 §. Hur mycket underhållsbidraget ska vara beror på vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, föräldrabalken 7 kap 1 §. Kommer er son att bo hos sin pappa under en sammanhängande tid av minst fem dygn eller minst sex hela dygn under en kalendermånad får avdrag göras med 1/40 av underhållsbidraget för varje helt dygn barnet vistats hos honom, föräldrabalken 7 kap 4 §. Om din ex make inte betalar underhållsbidraget eller om ni inte kan komma överens kan du vända dig till försäkringskassan för att få underhållsstöd. Beloppet är 1 723 kr tills er son fyller 15 år, därefter är beloppet 2 073 kr per månad. Din ex man kommer då att få betala tillbaka det belopp som betalas ut till försäkringskassan. Hoppas du fått svar på din fråga!

Förlora underhållsstöd efter nytt äktenskap?

2019-09-23 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min sambo har en son sedan tidigare. Hon har ensam vårdnad om sonen och får underhållsbidrag genom försäkringskassan, då pappan ej har råd att betala. Sonen och pappan träffas aldrig. Om jag och min sambo skulle få barn eller gifta oss, kan då hon förlora sitt underhållsstöd från sonens pappa? MvH
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 7 kap. 1 § föräldrabalken framgår att föräldrar svarar för underhållet av barnet. Eftersom du inte är förälder till din sambos son, kan inte ert äktenskap i sig utgöra att din sambo förlorar sitt underhållsstöd från sonens pappa. Däremot säger 7 kap. 5 § FB att den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och med förälder som har vårdnaden om barnet, är underhållsskyldig mot barnet, om han eller hon är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med föräldern. Om det finns särskilda skäl, kvarstår underhållsskyldigheten även sedan barnet har flyttat hemifrån. Regeln innebär att du kan bli underhållsskyldig för barnet om, dock inte i den utsträckning barnet kan få underhåll från pappan.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur gå tillväga

2019-09-30 i Underhåll
FRÅGA |Hur gör jag för att få förlängt underhåll av mitt ex efter betänketid vid skilsmässa?Vi var gifta 34år.Har hört att möjligheten finns.Jag är långtidssjukskrivning o vår 18 åring bor hos mig.Den ersättning jag har från försäkringskassan är väldig låg medans mitt ex har lön som är tre dubbla min ersättning.
Viktoria Tomsson |Hej,För att kort bekräfta din föraning - det stämmer att möjligheten finns till att få underhåll utan tidsbegränsning efter äktenskapsskillnad.Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda?6 kap.Har den ena maken svårigheter att försörja sig själv sedan ett långvarigt äktenskap har upplösts eller finns det andra synnerliga skäl, har den maken rätt till underhållsbidrag av den andra maken för längre tid än som anges i andra stycket. Vid prövning av den rätten skall hänsyn tas till om den ena maken behöver bidrag för att skaffa sig pensionsskydd. Lag (1998:619).Den aktuella paragrafen paragrafen åsyftar de fall där ena maken har svårigheter att försörja sig själv efter ett långvarigt äktenskap eller i annat fall om synnerliga skäl föreligger för rätt till underhållsbidrag. Vad som avses vara ett långvarigt äktenskap enligt praxis är cirka 20 år (Tottie, L., Teleman, Ö., s. 129.) Äktenskapets varaktighet är dock inte ensamt avgörande. Kraven på behov och förmåga måste vara uppfyllda.Vad innebär kravet på behov och förmåga? Avseende behov, måste svårigheten att försörja sig vara beständigt och grunda sig på exempelvis hög ålder, sjukdom eller avsaknad av utbildning (läs prop. 1978/79:12 s. 190). Vidare måste den andre makens förmåga att betala underhållsbidrag tas i beaktning. Vad gäller sjukdom, bör det noteras att ett sjukdomsintyg måste åberopas som visar hur höggradig arbetsnedsättningen är eller åtminstone visar i hur stor utsträckning skadan/smärtan hindrar den ena maken från full sysselsättning (NJA 1958 s. 145).Hur gå tillväga för att få underhåll?Ni kan antingen avtala om makens försörjningsplikt till Dig. I annat fall kan du lämna in en stämningsansökan till domstolen via länken här.SammanfattningI detta fall är frågan om du har möjlighet att få underhåll utav din f.d. make utan tidsbegränsning. Svaret är ja, såtillvida förutsättningarna för det är uppfyllda. Eftersom att ni varit gifta i mer än 20 år, uppfylls rekvisitet om äktenskapets varaktighet. Vad gäller behov av underhåll, är din långvariga sjukdom ett giltig skäl såvida ett sjukdomsintyg finns som styrker detta. Avseende den f.d. makens förmåga att betala, har du angivit att han tjänar trippelt så mycket som dig, vilket är en god indikator för att han har förmåga att betala. Om Ni inte kommer överens om utbetalning av underhållet, kan Du vända dig till domstol med en stämningsansökan./Vänligen,

När måste jag betala underhåll till min make efter äktenskapsskillnad?

2019-09-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo funderar på om vi ska gifta oss eller inte. Finns det någon risk att den ena partnern måste betala underhållsbidrag till sitt ex om man skulle skilja sig i framtiden?Det låter så enligt äktenskapsbalken (6 kap. §7, 2 & 3 st.), och att man inte kan avtala bort det i ett äktenskapsförord, men den är lite svårtydd. Vad är t ex "andra synnerliga skäl"?
Hanna Stenberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du konstaterat är det äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar underhåll mellan makar. Regeln är mycket riktigt tvingade och går inte att avtala om i förväg, detta för att man inte genom avtal ska kunna skydda sig från en framtida bidragsplikt. Huvudregeln i 6 kap. 7 § ÄktB är att varje make efter äktenskapsskillnad ska stå för sin egen försörjning och därmed vara i princip ekonomiskt oberoende av varandra. I prop. 1978:79:12 s. 138 ff. diskuterade lagstiftaren undantagen till detta, där de vill se att underhåll mellan makar ska tillämpas restriktivt. Om ena maken ska betala underhåll till den andra, ska detta helst endast röra sig om en omställningsperiod. Det förekommer dock situationer där särskilda försörjningssvårigheter ändå kan uppstå efter ett långvarigt äktenskap. Om det redan vid äktenskapsskillnaden går att förutse att den make som varit mest delaktig i hemmet, inte heller efter en omställningsperiod, kan skaffa sig en rimlig försörjning, bör underhållsbidrag kunna dömas ut för längre tid. I mål NJA 1998 s. 238 diskuterade HD vad som anses vara "synnerliga skäl". I målet påpekade HD, med hänvisning till prop. 1978/79:12, att maken som yrkade på underhåll inte hade något förvärvsarbete. Dock hade denne fortfarande en inkomst i form av förtidspension och därför valde HD att befria den andra maken från underhållsskyldighet. Sammanfattningsvis är det inte helt fastställt vad som menas med "synnerliga skäl". Det framstår dock från både lagstiftarens och HD:s sida att underhåll ska kunna utdömas i situationer där ena maken mestadels ägnat sin tid åt hus och hem, vilket har gjort att äktenskapet begränsat möjligheterna för denne att försörja sig på egen hand även efter äktenskapets upplösning.Med vänlig hälsning

Underhållsskyldighet för 19-åring som gått ut gymnasiet

2019-09-25 i Underhåll
FRÅGA |Finns det någon möjlighet att få ersättning från den andre föräldern när en 19-åring flyttar in på heltid hos mig som mamma. 19-åringen har avslutat sina gymnasiestudier.
Narin Melazade |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Underhållsskyldighet regleras i Föräldrabalkens 7 kapitel. Föräldrarna till ett barn har underhållsskyldighet fram tills den dag barnet fyller 18 år enligt 7 kap. 1 § första stycket föräldrabalken. Om barnet går i grundskolan, gymnasium eller annan jämförlig grundutbildning har föräldrarna fortsatt underhållsskyldighet under den tid utbildningen pågår fram tills då barnet fyller 21 år enligt 7 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken. Har ena föräldern inte vårdnaden om barnet eller inte varaktigt bor med barnet ska föräldern fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag enligt 7 kap. 2 § föräldrabalken. Sammanfattningsvis har inte föräldrarna någon underhållsskyldighet för 19-åringen då hen uppnått myndig ålder och avslutat sina gymnasiestudier. Fadern behöver alltså inte betala någon ersättning i form av underhållsbidrag. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Hur länge har ett barn rätt till underhållsbidrag?

2019-09-15 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående underhåll till vår dotter. Hon är 22 år och har bott med sin mamma mestadels. Hon har varit sjuk sen 15-års åldern och inte gått ut grundskolan. Ingen skola och inget jobb alltså. Pappan betalade 2 000 kr/månad tills dess hon fyllde 20 år, men slutade sen. Han har två boenden, Sverige och Portugal. Tjänat 70 000-80 0000/månad. Nu har jag blivit sjukskriven pga en arbetsskada och undrar lite över om pappan har skyldighet att hjälpa till med betalning till dottern? Skulle man i så fall få det retroaktivt? Är det Försäkringskassan som beslutar eller? Han har dessutom 2 äldre barn i ett tidigare äktenskap. 26 och 298 år, som jobbar.
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Underhållsskyldighetens varaktighetEn förälders underhållskyldighet upphör som huvudregel när barnet fyller 18 år, men i de fall barnet fortfarande studerar på grundutbildningsnivå (grundskola och gymnasieskola) förlängs underhållskyldigheten intill dess att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken). Eftersom barnet nu är 22 år gammal föreligger inte längre någon underhållsskyldighet från föräldrarnas sida. Således kan du inte längre kräva att pappan ska fortsätta att betala underhållsbidrag.Alternativa lösningarOm du kan komma överens med barnets pappa skulle ni kunna skriva ett avtal om fortlöpande utbetalningar så länge det kan anses nödvändigt. Det skulle i så fall ske på helt frivillig avtalsrättslig grund, och faller således helt utanför den familjerättsliga regleringen.I annat fall borde dottern kunna få studiebidrag från CSN vid återgång till studier. Vid sjukdom under studier utgår studiehjälp, men för det förutsatts att studierna har påbörjats om sjukdom inträffar under det första kalenderhalvåret från studiernas början (19 § studiestödsförordningen). Om studier skulle vara uteslutna så bör ni kontakta socialnämnden i er kommun och se om det är möjligt att erhålla försörjningsstöd (4 kap. 1 § socialtjänstlagen). Försörjningsstöd förutsätter dock att man redan har uttömt alla möjligheter att få sina behov för livsföring tillgodosedda för att aktualiseras.Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning