När uppkommer underhållsskyldighet?

2021-04-29 i Underhåll
FRÅGA
HejJag är en ensamstående mamma. Min ex sambo lämnade oss för två månader sedan. Vi har ett barn tillsammans. Är han skyldig att betala underhåll?Hans inkomst ligger på 20000 före skatt och min inkomst är bara föräldrapenningen, ca 4000 kr per månad före skatt. Om han ska betala det, hur mycket ska betalas per månad? Om han är skyldig att betala underhåll men han betalar inte, har jag rätt att förvägra honom att träffa sitt barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga som att du vill veta om den andra föräldern är skyldig att betala underhållsbidrag till ert barn, och vad som händer vid utebliven betalning av underhållsbidraget.

Reglerna om underhåll för barn finns i föräldrabalken (FB), och regler om bl a underhållsstöd regleras i socialförsäkringsbalken (SFB).

När uppkommer underhållsskyldighet?

Båda föräldrarna ansvarar för barnets underhåll, dvs de har en underhållsskyldighet (7 kap. 1 § FB). Om inte båda föräldrarna bor tillsammans med barnet, ska den förälder som inte bor med barnet fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § första stycket FB). Notera att detta gäller inte vid växelvist boende. I dessa fall anses barnet bo hos er båda.

Beräkning av underhållsbidraget

Underhållet ska beräknas efter vad som är skäligt med hänsyn till två separata komponenter; barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB).

Det finns inget givet underlag för beräkningen av ett barns behov. Däremot är det tidigare gällande underlaget från Socialstyrelsen vägledande, där bl a barnets ålder är vägledande. Enligt denna ska ett barn mellan åldrarna 0–6 få 65% av prisbasbeloppet, åldrarna 7–12 få 80% av prisbasbeloppet, och åldrarna 13–18 få 95% av prisbasbeloppet. Exempelvis hade ett 8-årigt barns behov/månad blivit ca 3 170 kr år 2021. Notera att det är det individuella barnets behov som är avgörande. Det finns flera omständigheter som påverkar behovets storlek. Exempelvis ska barnets levnadskostnader, sjukvårdskostnader, och eventuella inkomster eller tillgångar beaktas. Även sociala förmåner påverkar storleken, t ex barnbidrag eller studiebidrag.

Utgångspunkten för beräkningen av föräldrarnas ekonomiska förmåga är deras respektive månadsinkomst. Avdrag görs för skatt, en skälig boendekostnad och levnadskostnad. Levnadskostnaden är 10% av prisbasbeloppet / månad. Efter avdrag gjorts, är det överskottet som ingår i beräkningen.

När både barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga är klarlagda, räknas underhållsbidraget ut genom följande formel:

(barnets behov) x (bidragspliktig förälders överskott/föräldrarnas sammanlagda överskott) = underhållsbidrag.

Underhållet kan i sin tur justeras. Exempelvis har en underhållsskyldig förälder rätt till s k umgängesavdrag, dvs om umgänget med barnet varat under en viss tid/månad görs ett visst avdrag för underhållsbidraget storlek (7 kap. 4 § FB).

Om underhållsbidrag inte betalas ut

Att en bidragspliktig förälder inte väljer att betala underhållet är inte en sådan omständighet som förtar denne sin umgängesrätt med barnet. Frågor som rör barnets umgänge med respektive förälder ska alltid tas sin utgångspunkt i vad som är bäst för barnet (6 kap. 2a § FB). Barnet har rätt till umgänge med den förälder som den inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § FB).

Om en förälder inte betalar underhållet, är det istället möjligt för barnet att få underhållsstöd av Försäkringskassan (17 kap. 2 §, 18 kap. 2 § SFB). I detta avseende fordras att vissa krav är uppfyllda, bl a att föräldern som får underhållsstöd är barnets vårdnadshavare. Efter ett eller flera underhållsstöd utbetalats, kommer den bidragspliktige föräldern vara återbetalningsskyldig till Försäkringskassan med motsvarande belopp.

Vad innebär det här för dig?

Den andra föräldern är skyldig att betala underhållsbidrag till barnet. Hur stort underhållsbidraget blir är dessvärre svårt för mig att ge något konkret svar på eftersom det i din fråga utelämnas några centrala omständigheter som påverkar dess storlek. Om den bidragspliktige inte väljer att betala kommer det inte att påverka dennes umgängesrätt med barnet. Isället kommer underhållsstöd att betalas ut till barnet, och den bidragspliktige blir återbetalningsskyldig till Försäkringskassan.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Marc Linderoth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1092)
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet

Alla besvarade frågor (96356)