Kan man jämka eller ändra ett avtal om underhållsbidrag?

2021-04-11 i Underhåll
FRÅGA
Jag och min f.d. separerade för andra gången nu, denna gång med investeringar i husköp. För att banken skulle gå med på att min f.d. tog över huslånen fick jag skriva under ett avtal om underhållsbidrag där summan överskrider det "lagliga"/nominella underhållsbidraget för tre barn med ca 40%.I avtalet står "...betalas ut så länge barnen bor kvar i huset på [adress]. När ett av barnen flyttar hemifrån kvarstår samma belopp eftersom barnen som bor kvar hemma blir äldre och då också kostar mer. Underhållsbidraget justeras fr.o.m. när två av de tre barnen flyttat hemifrån och vidare när alla tre barn flyttat hemifrån."Jag känner att det här avtalet skulle kunna löpa på hur länge som helst. Redan nu är det äldsta barnet 21, tjänar pengar på lite ströjobb, men bor fortfarande hemma. Är avtalet verkligen rimligt och har jag någon rättighet att ifrågasätta det jag skrivit under, nu tre år sedan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Bestämmelser om en förälders underhållsskyldighet återfinns i föräldrabalken (FB).

Underhållsskyldighet

En förälder är underhållsskyldig för sitt barn till dess att barnet fyller 18 år, eller 21 år om barnet då fortfarande utbildar sig på gymnasial eller annan jämförlig grundnivå (7 kap. 1 § FB). Om barnet bor hos den ena föräldern varaktigt så ska den andre föräldern betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § första stycket FB). Ett sådant underhållsbidrag kan fastställas genom dom eller, som i ditt fall, genom avtal (7 kap. 2 § andra stycket FB). Det är föräldrarna själva som kommer överens om vilken summa underhållet ska vara, men tanken är att det ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen.

Jämka eller ändra ett avtal om underhållsskyldighet?

Ett avtal om underhåll kan jämkas av domstol om omständigheterna föranleder det, eller om avtalet är oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid dess tillkomst och förhållandena i övrigt (7 kap. 10 § första och andra stycket FB). I ditt fall anger du att beloppet som ni har avtalat om är avsevärt mycket högre än det "normala", vilket kan vara en omständighet som gör det oskäligt. Vidare kan en annan förutsättning som gör att avtalet bör jämkas vara att bidrag nu utgår till en 21-åring (som du därmed inte enligt lag är skyldig att underhålla), som dessutom tjänar egna pengar. Bidraget behövs därmed inte för att tillförsäkra denne boende, mat och fritidsintressen.

Något annat som du kan åberopa för att fastställa att avtalet inte ska löpa "hur länge som helst" är att avsikten vid avtalets ingående var att det endast skulle gälla under en begränsad tid. Jag tolkar din fråga som att det enda slutdatum som finns i avtalet är den dag då alla barn har flyttat hemifrån. I teorin skulle därför avtalet kunna löpa under barnens hela livstid, vilket förmodligen inte var syftet när avtalet slöts. Genom att tolka avtalet i ljuset av dess ändamål kan man därför åstadkomma en ändring så att det bara ska utgå underhåll medan barnen faktiskt är "barn" (underåriga).

Hur gör man?

En talan om underhåll får väckas vid domstolen i den ort där svaranden har sin hemvist (7 kap. 12 § FB). Med andra ord kan du väcka talan i den ort där din före detta och barnen bor.

Är avtalet/ summan rimlig?

Att du ska betala underhållsbidrag även fast barnen får egen inkomst kan betraktas som mindre rimligt, särskilt om det är fråga om stora belopp. Huruvida beloppet i sig är rimligt är svårt för mig att avgöra utan närmare omständigheter. Försäkringskassan, och även vissa kommuner, kan hjälpa till att göra sådana bedömningar.

Sammanfattning och råd

En förälder är underhållsskyldig för sina barn tills att de är 18 år, eller 21 år om de fortsatt går en utbildning på grundnivå. Det går att jämka ett avtal om underhållsbidrag vid domstol om förutsättningarna ändras eller om det föreligger någon omständighet som gör det oskäligt. Att avtalet löper på utan någon egentlig sluttid, att det utgår till barn över 21 år samt att beloppet är väldigt mycket högre än det "normala" är omständigheter som tyder på att jämkning är möjligt. Det är dock svårt för mig att göra en närmare bedömning utan att veta de exakta omständigheterna.

Mitt råd till dig om du vill åstadkomma en förändring av avtalet är därför först att försöka komma överens med din före detta om hur avtalet ska ändras. Detta kommer att bespara er både tid och pengar. Är en frivillig överenskommelse inte möjlig så är min rekommendation till dig att du istället väcker talan i domstol om saken. Skulle du behöva mer hjälp i ärendet så kan jag varmt rekommendera dig att ta hjälp av en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller i övrigt har frågor om mitt svar så är du välkommen att kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1092)
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet

Alla besvarade frågor (96466)