Hur länge har man underhållsskyldighet till sina barn?

2019-09-01 i Underhåll
FRÅGA |Hej, Jag betalar underhåll för mitt barn som går i gymnasiet. Är medveten om att man betalar underhåll vid grund/gymnasiestudier tills barnet blivit högst 21 år och fortfarande bor hemma hos den andra föräldern.Hen har nu möjlighet att läsa ett fjärde "extra" år utöver de tre obligatoriska för programmet.Min fråga är: Ska jag fortsätta betala underhållsbidrag för år fyra även om gymnasiekompetens uppnås efter tre år?Vilka är reglerna gällande detta?Vänligen
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom din fråga berör underhållsskyldighet till barn så är föräldrabalken tillämplig.Hur länge är man skyldig att betala underhåll? Precis som du skriver har man en skyldighet att betala underhåll tills barnet är arton år, eller 21 år om barnet fortfarande inte har slutfört sin skolgång (7 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken). Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Det är inte helt klart i lagtexten vad "jämförlig grundutbildning" innebär, men det finns ett rättsfall som klargör rättsläget (NJA 1990 s. 49). I rättsfallet diskuterade Högsta domstolen huruvida en förälder hade underhållningsskyldighet efter att barnet hade slutfört en gymnasieutbildning och därefter valde att läsa ett år till på gymnasieskolan. Slutsatsen blev att en förälders underhållsskyldighet kvarstår så länge barnet studerar någon form av gymnasieutbildning, oavsett om barnet dessförinnan redan har slutfört en utbildning. Mycket tyder alltså på att din skyldighet kvarstår även under ditt barns fjärde studieår.Sammanfattning I ett rättsfall har Högsta domstolen kommit fram till att underhållsskyldigheten kvarstår så länge ett barn på något vis studerar på gymnasiet. Det spelar alltså ingen roll om barnet har slutfört en utbildning och sedan väljer att läsa ytterligare år. I och med det kvarstår din underhållsskyldighet. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Underhåll till barn, ena partern bor i utlandet

2019-08-31 i Underhåll
FRÅGA |Vad händer med den förälder som bor kvar i Polen och inte kan betala underhållsstöd till den förälder som bor med barnet i Sverige?
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag till barn. Lawline besvarar endast frågor som gäller svensk jurisdiktion och svensk rätt, därför kommer svaret på din fråga endast behandla den svenska rätten.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7:10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av Försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala. Utgångspunkten är alltid vårdnadshavares inkomst.Det är Försäkringskassan i Sverige som har hand om frågor om underhåll till barn, även i detta fall.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Att fastställa belopp för underhållsbidrag

2019-08-31 i Underhåll
FRÅGA |Min dotters fd man vägrar att uppge sin bruttoinkomst för beräkning av underhåll. Vad ska hon göra för att få tag på rätt belopp? Kan man gå till Tingsrätten och begära att dom fastställer storleken på underhållet?
Jennifer Jalaho |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn som huvudregel fram tills barnet fyllt 18 år, se 7 kap. 1 § Föräldrabalk. Underhållsbidraget ska bland annat betalas av en förälder om denna inte varaktigt bor tillsammans med barnet, 7 kap. 2 Föräldrabalk. Underhållsbidraget kan antigen bestämmas genom avtal mellan föräldrarna eller genom dom. Det innebär att din dotter i förevarande situation kan väcka en fastställelsetalan i tingsrätten om underhållsbidragets storlek. Då är det istället upp till domstolen att fastställa hur stort belopp din dotters fd man ska betala i underhåll. Om den fd mannen då efter att beloppet har fastställts struntar i att betala underhållsbidraget så kan din dotter vända sig till Kronofogdemyndigheten för att driva in underhållsbidraget, då domen utgör en exekutionstitel, se 3 kap. 1 § 5 p. Utsökningsbalken. Med vänlig hälsning,

Skyldighet att vårda make vid demenssjukdom?

2019-08-30 i Underhåll
FRÅGA |om en av makarna drabbas av demenssjukdom hur långtgående är den andra makens skyldighet att vårda och ta hand om den demenssjuke?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inga regler som ålägger makar skyldighet att vårda varandra eller ta hand om varandra. I vissa fall kan dock en make/maka åläggas att betala underhåll till den andra maken. Det kan alltså finns en skyldighet att ta hand om sin make/maka ekonomiskt (se 6 kap Äktenskapsbalken). Men man kan aldrig ålägga en make en skyldighet att ''ta hand'' om den andra makens hälsobehov eller liknande på samma sätt som vårdnadshavare. Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor.

Underhållsbidrag till barn

2019-08-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej, min sambo har en dotter på 15 år som bor på heltid hos sin mamma och har gjort det nästan hela sitt liv. Min sambo har betalt underhållsbidrag kontinuerligt i alla år. Nu hävdar hon att hon har rätt till högre bidrag och hotar honom med att ta det till rätten om han inte betalar 1000kr mer i månaden = 3073kr/mån. Min sambo har en inkomst på 31700kr/mån och även 2 barn växelvis boende med annan mamma. Jag har ingen inkomst just nu men har 2 barn boende på heltid i samma bostad som sambon och hans 2 "varannan vecka barn". Har hon verkligen rätt att kräva mer än 2073kr/mån i underhåll av oss? Hon har ca: 17000kr/mån och är "ensamstående" med dottern på heltid samt en son på 10år varannan vecka.
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag till barn.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7:10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7:1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av Försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala. Utgångspunkten är alltid vårdnadshavares inkomst.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Underhållsbidrag till barn

2019-08-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej Daniel heter jag. Jag undrar har en son som heter Filip han kommer bo hos mig på heltid från och med 1/9.Kan ni hjälpa mig med hur mycket Filips mamma ska betala i underhåll för filip. I nuvarande situation har jag fått 500 kr i mat pengar av henne då han bott hemma hos henne varannan helg och övrig tid hos mig. Men nu går det inte längre och han vill bo hos mig på heltid han är 17 år gammal fyller 18 i februari. Vet inte exakt vad hon tjänar men runt 50 tusen i mån iaf. Mycket mer än vad jag tjänar dessutom har hon en sambo som är med och betalar räkningar. Kan ni snälla hjälpa mig.
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag till barn.Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7:10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader. Enligt 7:1 FB kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av Försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala. Utgångspunkten är alltid vårdnadshavares inkomst.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Är styvföräldrar underhållsskyldiga sina partners barn?

2019-08-30 i Underhåll
FRÅGA |Om min fd har gift sig och vi sedan tidigare har 2 barn (pojk 10 år, flicka 12), ska även den hon gift sig med vara med och betala för våra barn?, alltså tillgodo se att barnen får en bra ekonomisk tillvaro i laglig mening samt att han måste vara med och dela på kostnader nu när han gift sig med min före detta? Ska jag betala 1/3 eller är det fortfarande 1/2. Jag tjänar 24800:- i månaden och hon gissning på 29000:-, han desto mer, gissning +30000:-.Med vänlig hälsning XX
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar föräldrar och vårdnadshavares underhållsplikt gentemot sina barn. Regler om detta återfinner du föräldrabalken (FB).Föräldrar är som utgångspunkt de som är underhållsskyldiga sina barnI första hand är det alltså barnets föräldrar som ska tillgodose barnets underhåll, efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarna ekonomiska förmåga (FB 7 kap. 1 §). När båda föräldrar sammanbor med barnet anses denna underhållsplikt vara uppfylld genom den dagliga omvårdnaden av barnet – så är även fallet (oftast) vid växelvist boende, definierat som en 40-60% likafördelning av vistelsetiden. Om en förälder emellertid inte bor varaktigt tillsammans med sina barn kan denne bli skyldig att uppfylla sin underhållsplikt genom att betala ett underhållsbidrag (FB 7 kap. 2 §). Detta gäller oavsett om den icke varaktigt sammanboende föräldern har vårdnad över sitt barn eller inte. Underhållsbidragets storlek kan antingen fastställas fritt parterna emellan i formen av ett avtal, eller bestämmas rättsligt. Om bidraget bestäms rättsligt utgår domstolen oftast från en mall där barnens ålder (behov) jämförs mot föräldrarnas respektive ekonomiska förmåga (inkomster, fasta utgifter) – med avräkning för egna levnadsomkostnader. På det viset ska i regel den fattigare föräldern, om denne inte bor med barnet, behöva betala mindre än ½ av underhållet, även om ½ förstås är utgångspunkten för bedömningen.I ditt fall verkar det som att du betalar ½ av det fastställa underhållsbidraget, innebärandes att du behöver uppbära hälften av den summa som dina barn är beräknade berättigade till. Ditt ex, om hon då alltså bor med barnen, behöver inte betala sin hälftenandel i bidragsform – hennes underhåll sker i så fall löpande i vardagen. Att ni alltså verkar ha en ½ fördelning, trots att dina inkomster är lägre än hennes, kanske beror på att ni har avtalat på detta viset. Oavsett vad det beror på skulle denna fördelningskvot kunna förändras så att du behöver betala mindre – och att hon har gift sig är relevant i denna bedömning.Styvföräldrar kan bli underhållsskyldigaEn person som gift sig eller skaffat barn med en förälder, dvs. blivit barnets styvförälder, kan bli underhållsskyldig för sin makas/partners barn (FB 7 kap. 5 §). Dock bör noteras att en styvförälders underhållsskyldighet är subsidiär till de biologiska föräldrarnas – alltså i andra hand – och ersätter alltså inte den icke varaktigt sammanboendes underhållsplikt. Styvföräldern är endast skyldig att tillföra ett överskott till underhållet som är skäligt med hänsyn till dennes ekonomiska förmåga, tanken är att alla som lever i en familj ska göra det på samma ekonomiska standard, och detta måste tillgodoses av exempelvis en rik styvförälder. Det är därför oklart om din dina barns mammas giftermål skulle ha någon större inverkan på din underhållsskyldighet – i vart fall skulle den inte vara tredelad som 1/3 var. Men enligt din beskrivning så framstår överlag er ekonomiska situation som att du inte borde behöva bära ½ av det ekonomiska ansvaret, ditt ex och hennes man borde bära en större del av ansvaret. Därför är det värt att notera att storleken på ett underhållsbidrag kan omprövas i domstol efter sex år (FB 7 kap. 10 §). Det är en möjlighet som går att utforska, även om jag inledningsvis skulle rekommendera att först tala med ditt ex och eventuellt boka ett möte med en jurist.Jag hoppas du fick svar på din fråga,Mvh

Barnens pappa vill inte betala underhåll för en av sommarmånaderna. Är det rätt?

2019-08-28 i Underhåll
FRÅGA |HejMina barn som är 7 och 8 år bor hos mig på heltid.Varannan helg fredag kl 17 - lördag kl 17 är de hos sin pappa.Han betalar underhåll 3000 sek varje månad.Nu under sommaren har de varit hos honom 1 hel vecka i Juni, 2 veckor och 1 dag i Juli och så var vi på semester tillsammans 10 dagar (hela familjen)Pappan vill nu inte betala underhåll för en hel månad. Blir det rätt?
Oscar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Totalt har barnen alltså varit drygt 3 veckor hos sin pappa och 10 dagar med er båda tillsammans på en resa. Det motsvarar då ungefär lite drygt en månad (eller cirka 22 dygn), vilket jag antar är grunden för att barnens pappa inte vill betala. Då är alltså frågan om barnens pappa har rätt att slippa betalning för den månaden? Regeler om underhållsstöd finns i föräldrabalken (FB) sjunde kapitel. Jag utgår från att de 3000 kr pappan brukar betala är ett godtagbart och rimligt belopp ni kommit överens om, det vill säga att han normalt uppfyller de regler för underhållsstöd som finns i övrigt. Barnens pappa har rätt till avdrag Varje gång barnens pappa bor minst 5 dygn i sträck eller minst 6 dygn totalt under en månad, så har han rätt att dra av pengar från underhållet (FB 7 kap. 4§ första stycket). Ett dygn är från 00.00 till 24.00, det vill säga dygnets samtliga 24 timmar eller dagen som besöket avslutas på (det vill säga inte när den börjar, se FB 7 kap. 4§ andra stycket). Varje dag har han rätt att dra av 1/40 (en fyrtiondel) av underhållsbidraget. För de 3 veckorna och 1 dag barnen bara var hos sin pappa, så ska barnens pappa alltså ha rätt att dra av pengar från underhållsskyldigheten varje dag han är med dem. Det vill säga cirka 22 dygn (om det rör sig om 22 hela dygn), vilket motsvarar 22/40 av 3000 som är lika med ett avdrag om 1650 kr. Hur är det då med semestern när ni båda var med barnen? Jo, även de ska avräknas, eftersom att barnen ändå var hos sin pappa så ska inte han behöva "betala dubbelt" för barnen. Om detta nu motsvarar 10 hela dygn så ska han alltså ha rätt till ytterligare ett avdrag om 10/40 av 3000, det vill säga ytterligare 750 kr. Sammanlagt motsvarar det ett avdrag om 2400 kr (1650 kr + 750 kr). Du ska alltså enligt dessa uträkningar fortfarande ha rätt till ett underhållsstöd om 600 kr (3000 kr - 2400 kr). Om det är så att det inte rör sig om hela dygn ovanför, så har barnens pappa inte rätt till ett lika stort avdrag och du får mer. Det finns också vissa avtal om underhållsstöd där det redan är inräknat att pappan ska spendera viss tid med barnen utan rätt till avdrag (ett så kallat "nettoavtal", se FB 7 kap. 4§ fjärde stycket), och i så fall har han ingen rätt till avdrag. Eftersom att du inte skriver att ni avtalat om mer än varannan helg, så utgår jag från att så inte är fallet. Sammanfattning och råd -Barnens pappa har rätt att räkna av varje helt dygn som han har barnen hos sig från underhållsstödet. För varje dag har han rätt att räkna av 1/40 av underhållsstödet. -I ditt fall har han alltså rätt att dra av cirka 2400 kr, vilket skulle göra att du fortfarande har rätt till cirka 600 kr. Men eftersom att du vet bättre hur mycket tid barnens pappa haft barnen hos sig, så kanske det blir mer eller mindre när du räknar på det själv. -Det bästa är förstås om du får pengarna av barnens pappa frivilligt, så jag rekommenderar dig att försöka be honom om de 600 kronorna först. -Du kan förstås gå till tingsrätten och ansöka om stämning för att få de 600 kronorna. Om jag var du skulle jag verkligen försöka undvika en rättegång, då det skulle kosta både tid och pengar och leda till en del irritation. Frågan är också om det är värt tiden, orken och kostnaden för att få in 600 kronor, men det får du avgöra.-Om du behöver mer kvalificerad juridisk hjälp så kan du alltid boka tid med en jurist på Lawline på vår hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,