Finns det underhållsskyldighet om barnet studerar vid Komvux?

2020-08-17 i Underhåll
FRÅGA |Hej Har ett barn på 19 år som inte klarade gymnasiet och därmed inte fick examensbevis. Nu har hen sökt in på komvux för att komplettera med kurser för att ta examen. Besked om hen kommit in på komvux kommer först i oktober. Pappa som hittills betalt underhåll vill ej fortsätta med det eftersom hen inte vet om hen kommer in på komvux. Pappan har bara betalt tom juni i år när gymnasiet slutade. Vad gäller?
Julia Lax |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara om det föreligger en underhållsskyldighet kommer jag att tillämpa bestämmelserna i föräldrarbalken. Det föreligger en underhållsskyldighet för föräldrar efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. För att avgöra underhållsskyldigheten ska man ta hänsyn till omständigheter så som barnets egna inkomster (7 kap. 1 §). Huvudregeln är att underhållskyldighet gäller fram till att barnet fyllt arton år (7 kap 1 § 2 st). Det finns dock ett undantag om barnet studerar och är under tjugoett år. Studier innebär grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning. Föräldern är då skyldig att betala underhåll under den tid barnet går i skolan. Under den tid hen inte studerar, finns det ingen underhållsskyldighet eftersom att hen är över arton år. Om hen börjar studera på Komvux för att avsluta sin gymnasieutbildning, bör det räknas som "annan jämförlig grundutbildning" och därmed innebära att föräldrarna har en fortsatt skyldighet att betala underhåll fram tills hen antingen slutat studera eller fyllt tjugoett år. Det är dock viktigt att ha i åtanke att detta är en bedömningsfråga där avgörande faktorer som hens egen inkomst kan ha betydelse men då studierna vid Komvux görs för att avsluta gymnasiestudierna, är det, som ovan nämnt, mycket möjligt att ni har fortsatt underhållskyldighet under tiden hen studerar. Hoppas du fått hjälp med din fråga, återkom gärna annars! Hälsningar,

Rätt till underhållsbidrag

2020-07-30 i Underhåll
FRÅGA |Jag och min sambo har separerat för 1,5 år sedan och jag tar hand om barnen 5,5 dagar/vecka och min före detta sambo har barnen från lördag förmiddag till söndag eftermiddag, Vid flera tillfällen har jag påtalat att jag har utgifter för barnen den tid hon egentligen skulle ha dem d v s vi ska ju ta hand om barnen 3,5 dagar/vecka.Nu undrar jag om jag kan kräva att hon ersätter för den merkostnad som det blir för mat, dryck etc.
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 7 kap. Föräldrabalken (FB) regleras hur kostnader för barn ska fördelas mellan vårdnadshavare. I 7 kap. 2 § FB stadgas att en förälder ska betala underhållsbidrag för barnet om denne har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men inte har barnet varaktigt boende hos sig. Högsta domstolen har konstaterat i praxis (se NJA 1998 s. 267) att en förälder, som visserligen inte var vårdnadshavare men som hade sina barn hos sig ca 1/3 av tiden, inte ansågs bo varaktigt med barnen och var därmed skyldig att betala underhållsbidrag. Enligt min bedömning av ditt fall bor ditt barn inte att anses bo varaktigt hos mamman utan endast hos dig. Således ska du ha rätt att få underhållsbidrag för att täcka kostnaderna till följd av att du har barnet boende mer hos dig.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Har jag rätt till retroaktivt underhållsbidrag?

2020-07-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Har haft min son boende och skriven hos mig i 3år utan att begära eller få underhåll. Han har nu flyttat till sin mamma och är skriven där och har nu fått en begäran av henne om underhåll. Min fråga är kan jag begära retroaktivt underhåll för tiden innan?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad säger lagen?Reglerna kring föräldrars underhållsskyldighet gentemot sina barn finner vi i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter kallad FB. Här framkommer det att föräldrarna ansvarar för barnets underhåll tills det att barnet fyller 18 år alternativt tills det att barnet gått ut gymnasiet, dock längst tills barnets ålder är 21. (7 kap. 1 § FB) En förälder kan bli skyldig att betala underhållsbidrag ifall denne inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet. Underhållsskyldigheten kan även träda in ifall föräldrarna har gemensam vårdnad men en av föräldrarna inte bor varaktigt med barnet. Genom en dom eller ett avtal kan underhållsskyldigheten fastslås. (7 kap. 2 § FB)Finns det en möjlighet till retroaktivt underhållsbidrag?Gällande retroaktivt underhållsbidrag är det möjligt att väcka en talan om att få underhållsbidraget fastställt för en tid 3 år bakåt från det att talan väcktes. Ifall man vill väcka en talan för en period som avser längre bakåt än 3 år måste den andra föräldern ge sitt medgivande till detta. (7 kap. 8 § FB) Sammanfattningsvis är det alltså möjligt att väcka talan om att fastställa underhållsbidraget för en period 3 år bakåt i tiden.Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!Mvh,

Underhållsskyldighet barn 18 år

2020-07-24 i Underhåll
FRÅGA |Jag och mitt X har en 18 årig son. Han går i skolan men har nu sommarlov. Han har fått 1400 sek av sin pappa som ska räcka hela sommaren. Nu vill vår son åka med vänner till Göteborg och behöver pengar till tåg, hotell och mat och fickpengar. Jag står alltid för kläder, fickpengar etc. Pappan betalar endast med sin del av studiebidraget annars och 100 kr i veckopeng varannan vecka. FrågaJag har bett om hälften för resan flr vår son men pappan gör som vanligt, svarar inte på mina SMS. Vad gäller ska vår son leva som en kyrkråtta utan pengar medans vi kan leva rätt gott.Pappan är börsmäklare och jag har en ok lön.om vi båda ger vår son 1400 sek så ska de räcka till allt under hela sommaren. Då blir det ingen resa till Göteborg etc. En undrande mamma som betalat nästan allt sedan sonen var 3 år.Mvh
|Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Till att börja med är ni båda, i egenskap av vårdnadshavare, underhållsskyldiga för ert gemensamma barn. Detta följer av föräldrabalken (FB) 7:1. Underhållets omfattning ska bestämmas utifrån dels barnets behov, dels vårdnadshavarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten gäller tills den dag då barnet fyller 18, alternativt slutar skolan men som längst till att barnet fyller 21. Detta inebär i ert fall att ni båda, i och med att er son fortfarande studerar, är underhållsskyldiga för er son. Detta innebär dock inte med nödvändighet att allt han anser sig behöva (exempelvis en göteborgsresa) ska bekostas fullt ut av er. Underhållsskyldighetens storlek bestäms, som ovan nämndes, utifrån er ekonomiska förmåga. Som jag förstår det har ni båda en stabil inkomst och kan därför anses ha en relativt god förmåga att betala för ert barn. Exakt vad som ska bekostas av er är dock inte reglerat i detalj, men givetvis underättar det om det finns en samsyn mellan er som föräldrar för att undvika att hamna i en obalans vad gäller vem som ska betala vad.Det är i första hand den grundläggande försörjningen av barnet som underhållet ska avse, men ju större ekonomisk förmåga desto mer kan givetvis förväntas bekostas av föräldrarna. Sammanfattningsvis är det troligtvis bäst att försöka komma överens om vad ni som föräldrar anser är en rimlig ekonomisk standard för er son att gemensamt bekosta. Om den ene anser sig ha en sämre ekonomisk förmåga än den andre, får denne bidra efter sin förmåga. På frågan om er son ska behöva leva på knappa medel medans ni som föräldrar har det gott ställt, blir svaret utifrån ovan därför: Nej, troligtvis är det inte okej, eftersom att er förmåga isåfall för med sig ett ökat ansvar vad gäller underhållsskyldigheten för er son. Hoppas det var svar på din fråga! Återkom annars gärna. Med vänlig hälsning,

Föräldrar skyldighet att försörja barn på HVB med LVU under skolgång.

2020-07-31 i Underhåll
FRÅGA |Vår 19åriga son bor på ett HVB med ett LVU, är vi som föräldrar skyldiga att betala för hans utbildning på en folkhögskola
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att er 19-åriga son bor på ett HVB-hem med LVU-stöd och att du undrar om ni som föräldrar är skyldiga att försörja honom under hans utbildning. Föräldrar har underhållsskyldighet tills ett barn fyller 18 år oavsett om barnet bor hemma eller ej (7 kap. 1 § FB). Om barnet går i skola vid denna tidpunkt ska föräldrar fortsätta betala underhåll, dock längst till och med att barnet är 21 år. Studier i grundskola, gymnasieskola och annan jämförlig grundutbildning räknas som skolgång. Detta innebär alltså att ni är skyldiga att försörja er son om han ska studera på folkhögskola för att t.ex. läsa upp sina gymnasiebetyg, men inte i annat fall. Även fast placering enligt LVU är en tvångsåtgärd kvarligger en viss underhållsskyldighet för er som föräldrar (8 kap. 1 § SoL). Skulle ni på grund av olika anledningar inte har förmåga att fullgöra er försörjningsskyldighet kan dock socialtjänsten besluta om att ge ekonomiskt bistånd till upphälle och hyra för ungdomen.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ska föräldrar betala underhåll till barn som flyttat hemifrån?

2020-07-29 i Underhåll
FRÅGA |Jag har en dotter som flyttade från vårat gemensamma boende innan hon var 18 år fyllda och nu kräver hon mig på underhållsbidrag stämmer det att jag då är skyldig att betala underhåll till henne? Hon hade möjlighet att bo hos mig 500 meter från skolan men hon valde själv att flytta 1 mil ifrån mig.
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad säger lagen?Föräldrars skyldigheter till sina barn regleras i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter kallad FB. Enligt lagen är föräldrar ansvariga för att tillgodose underhåll till barnet med hänsyn till vad som är skäligt med tanke på barnets behov samt föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Denna underhållsskyldighet till barnet upphör när barnet antingen fyller 18 år, eller om barnet fortfarande går gymnasiet när denne är 18 år, tills dess att barnet avslutat gymnasiet. Dock kvarstår underhållsskyldigheten som längst ut tills dess att barnet fyller 21 år. (7 kap. 1 § FB) En förälder ska om denne inte varaktigt bor tillsammans med barnet fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. (7 kap. 2 § FB)Hur blir det när barnet flyttat hemifrån?I händelse av att barnet väljer att flytta till eget boende innan dess att underhållsskyldigheten upphör ska fortfarande en samlad bedömning av föräldrarnas gemensamma ekonomiska förmåga samt skäligheten sett till barnets behov göras. Detta betyder då inte nödvändigtvis att det blir ett högre underhåll som ska betalas till barnet. (7 kap. 1 § FB)Sammanfattningsvis kan sägas att underhållsskyldigheten kvarstår men däremot är bedömningsgrunderna för storleken på underhållet detsamma.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!Mvh,

Är jag försörjningsskyldig för mitt barn som läser på komvux?

2020-07-25 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Jag har en dotter som fyller 20 år som sedan två år tillbaka bor (och är skriven hos) tillsammans med sin pojkvän. Hon misskötte sina gymnasiestudier och fick avsluta dom tidigt i våras. Nu funderar hon på att läsa in gymnasiet från och med hösten. Vilka underhållsskyldigheter har jag då? Är det någon skillnad om hon går på gymnasiet eller komvux?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hur länge gäller försörjningsplikten?Vårdnadshavarna är skyldiga att se till att barnets grundläggande försörjning tillgodoses, detta uppfylls vanligen genom att de tillhandahåller boende, mat, kläder och annat nödvändigt till barnet ( 7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)). Försörjningssskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Men fortsätter under tiden barnet fortfarande studerar i grundskolan eller gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § 2 st FB). I tidigare fall har det godtagits när barnet studerar på komvux eller fortsatt studera på ett annat gymnasieprogram. Om det finns en motiverad anledning till att barnet fortsätter studera efter gymnasiet fortsätter alltså underhållsskyldigheten att löpa även under den tiden. Dock fastställer regeln att försörjningsplikten som längst varar till barnet fyller 21 år. För att svara på din fråga, enligt praxis är det ingen skillnad om din dotter studerar på gymnasiet eller komvux, du är försörjningsskyldig för henne fram till dess att hon fyller 21 år ifall hon studerar fram till dess. Försörjningsskyldighetens omfattning kan dock variera utifrån hänsyn till barnets egna inkomster, tillgångar eller andra sociala förmåner. Exempelvis om hon har flyttat hemifrån och har egen inkomst och bostadsbidrag är försörjningsplikten inte lika omfattande i jämförelse till en 15-åring som bor hemma och inte har en egen inkomst. Jag hoppas att detta svarade på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Föräldrars underhållsskyldighet när barnet studerar på annan ort

2020-07-22 i Underhåll
FRÅGA |HejMin dotter är skriven hos mig 20 år. Ska studera på annan ort . Bo inneboende med sin kille. Har hon rätt att få bidrag då från båda föräldrarna eller 1 förälder tills hon fyller 21 ?Hälsningar Mamman
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB). Som huvudregel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år. Om barnet däremot går i skolan är föräldrarna underhållsskyldiga under tiden som skolgången pågår (dock längst tills barnet fyller 21 år). I detta sammanhang räknas skola som grundskola, gymnasieskola eller jämförlig grundutbildning (FB 7 kap. 1 § andra stycket). Din dotters typ av studier har betydelse Du skriver att din dotter ska studera på annan ort och beroende på vad hon har för studier så har ni som föräldrar underhållsskyldighet tills hon är 21 år eller inte. Om din dotters studier sträcker sig längre än gymnasiekompetens (till exempel högskoleutbildning) så har inte ni som föräldrar underhållsskyldighet för henne. Om däremot din dotters studier inte sträcker sig längre än gymnasiekompetens så är ni båda föräldrar underhållsskyldiga fram tills hon fyller 21 år. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,