Underhållsskyldighet vid gemensam vårdnad och växelvis boende

2020-12-11 i Underhåll
FRÅGA |HejGemensam vårdnad, växelvis boende varannan vecka och jag har alltid betalat hela fritidsavgiften och dagisplats. Nu har jag fått en eftertaxering på fritidsavgiften då jag har betalat för lite. Jag kontaktade då fadern angående detta då jag inte ens har haft dottern på fritids mina veckor pga avslutad tjänst. Jag står på platsen och räkningen kommer till mig, jag valde att inte säga upp platsen då han hade fått ansöka för egen räkning och för att underlätta. Har jag någon chans att få honom att betala rent juridiskt? Han betalar inget till mig då vi har varannan vecka men hänvisar till att jag tidigare har fått hela barnbidraget. Är detta rätt, vad har jag för möjligheter?
Sara Djogic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du ska gå tillväga för att få pappan till ert barn att betala fritidsavgiften och förskoleavgiften (dagisplatsen). Du undrar även om han har rätt att hänvisa till att du tidigare fått hela barnbidraget.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller.Fritidsavgiften och förskoleavgiftenKommunen har rätt att ta ut en avgift för att ditt barn ska gå på fritids och förskola, 8 kap 16 § skollagen. Avgiften beräknas på hushållets gemensamma inkomster och familjens storlek. När föräldrar med gemensam vårdnad inte bor tillsammans kan vissa kommuner erbjuda en delad faktura som skickas hem till vardera föräldern. Andra kommuner kan tyvärr inte erbjuda detta. När en kommun inte kan erbjuda delad faktura skickas den hem till den förälder som barnet är folkbokförda hos.Föräldrars underhållsskyldighetReglerna kring underhåll för barn finns i 7 kap. föräldrabalken (FB). Huvudregeln är att barnets föräldrar ska stå för skälig underhåll för barnet med hänsyn till barnets behov och efter sin förmåga. Barnets grundläggande behov ska uppfyllas, men om föräldrarna har en god ekonomi ska barnet också ha rätt att ta del av samma standard, 7 kap. 1 § FB.För att det skall föreligga förutsättningar för att kräva en förälder att betala underhållsbidrag krävs, i fall där föräldrarna har gemensam vårdnad, att barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern, 7 kap. 2 § FB. Växelvis boende föreligger när barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrar. Eftersom du beskriver att barnet bor växelvis hos både dig och pappan, föreligger ingen underhållsskyldighet för någon av er. Ni anses uppfylla den genom att barnet bor och kostar ungefär lika mycket hos er båda.Har en förälder avsevärt högre inkomst än den andra kan man trots växelvis boende behöva betala underhållsbidrag till den andra föräldern. Denna slutsats kom domstolen fram till i rättsfallet NJA 2013 s. 955. Domstolen kan i en sådan situation döma att den mer förmögna föräldern ska betala ut underhållsbidrag, trots att denne inte är skyldig att betala underhållsbidrag enligt det ovan nämnda, 7 kap. 6 § FB. Vad gäller i din situation?Eftersom du beskriver att du och barnets pappa inte kan komma överens om att dela på avgiften sinsemellan är mitt råd att du vänder dig till din kommun för att ta reda på om det finns möjlighet att dela upp fakturan. Om denna möjlighet inte föreligger är ni båda ansvariga för de kostnader som uppstår på grund av barnet. Hänsyn bör dock tas till era inkomster, vilka andra kostnader du och barnets pappa betalar samt vem som får barnbidraget. Om någon av er har en mycket högre inkomst än den andra kan fritidsavgiften och förskoleavgiften ingå i ett eventuellt underhållsbidrag. Om du har låga inkomster kan du även ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan.Hoppas att du har fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,

Ska den förälder som tjänar mer betala mer för barnens uppehälle efter skilsmässa?

2020-12-08 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag är separerad med två barn, 7 och 8 år. Vi har delad vårdnad och barnen bor växelvis hos mig. Vi har aldrig vart så noga med kostnaderna för barnen så har inte så bra koll hur fördelningen har vart. I och med att jag tjänar mer mamma så från min synvinkel har jag betalat en större del när det gäller kostnader för barnen. Såsom kläder och fritidsaktiviteter. Kostnaden för skolan har vi delat lika på. Till och från har vi haft en bra relation. Fast nu har kostnader för kläder, skola och fritidsaktiviteter blivit ett problem. Mamma hävdar nu att vi båda betalat lika mycket för barnens kostnader och att jag ska betala mer än henne. Jag hävdar att det inte är så och jag har betalat mer. Tyvärr så har jag inga kvitton sparade eller annan bevis som stödjer det jag hävdar utan det är mer en känsla. Jag har inga problem med att jag betalar mer än henne. Men jag vill veta vad lagen säger om barnen kostnader när en föräldrar tjänar mer än den andra? Har båda skyldighet att betala lika mycket för gemensamma kostnaderna?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom din fråga handlar om hur kostnaderna för barn ska fördelas, alltså fråga rörande underhåll, aktualiseras 7 kapitlet i föräldrabalken (FB).Eftersom att barnen bor växelvis hos dig har du ingen skyldighet att betala underhållsbidrag till barnens mamma, om det inte skulle vara så att du tjänar väldigt mycket mer än henne. Däremot kan det vara rimligt att du står för en större del av kostnaderna då du har en högre lön. I lagen står det att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § 1 st. FB). I kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga (7 kap. 1 § 3 st. FB). Ur lagen kan man alltså utläsa att den förälder som tjänar mer också ska stå för en större del av barnens kostnader. Mycket mer vägledning än så ges det inte. Hur mycket mer du ska betala än barnens mamma bör beräknas efter hur stor lön du har i förhållande till henne. Ett första steg kan vara att du och barnens mamma under en tid sparar kvitton och försöker reda ut hur mycket var och en av er spenderar på barnen, så att ni kan få klarhet i om ni betalar lika mycket eller om du betalar mer. Därefter kan ni diskutera hur ni vill lägga upp ekonomin för barnen framöver. Om du vill ha hjälp med att skriva ett avtal med barnens mamma om hur ni ska fördela kostnaderna är du välkommen att vända dig till oss på Lawline, antingen via hemsidan eller via telefon på 08-533 300 04. Vänliga hälsningar,

Hur länge behöver man betala underhåll för sina barn?

2020-11-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej ! Jag har två söner födda 98 och 01.Som föräldrar har vi gått isär detta var 2013. Jag betalar 2000 kr i månaden 1000 kr / barn Undrar hur länge betalar man ,viken ålder /barn .
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår dig som att du undrar över hur länge du som förälder är underhållsskyldig för dina barn.Regler om föräldrars underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB). En förälders underhållsskyldighet upphör då barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är dock föräldrarna fortsatt underhållsskyldiga så länge skolgången pågår, men längst tills barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § andra stycket FB).I och med att dina barn är födda 1998 respektive 2001 är båda 18 år fyllda. Din son som är född 1998 har redan fyllt 21. Även om han fortfarande skulle studera på en grundutbildning har din underhållsskyldighet för honom upphört. Vad gäller din son som är född 2001 har din underhållsskyldighet upphört även för honom om han inte fortfarande läser en grundutbildning. I så fall är du underhållsskyldig för honom till dess att han avslutat utbildningen, dock som längst till den dag han fyller 21.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Underhållsskyldighet för barn över 18

2020-11-30 i Underhåll
FRÅGA |Hejsan! jag skulle vilja få svar åt min väninna när det kommer till ekonomiskt bistånd. Min väninna Anna har kommit i konflikt med sin dotter Viveka. Anledningen till konflikten är att Viveka, trots att hon är 20 år gammal, inte hjälper till hemma. Viveka sitter bara och surfar hela dagarna och vägrar att hjälpa till hemma. Inte heller betalar hon för sig hemma. Anna vet inte om hon vågar vända sig till socialkontoret med följande fråga. Om Anna väljer att sparka ut Viveka från föräldrahemmet, kan Viveka då få bistånd så att hon kan skaffa sig en egen lägenhet eller vad krävs för att detta ska bli möjligt? //Robina
|Hej Robina,Underhållsskyldighet för barn föreligger fram tills att barnet fyller 18 år, 7 kap. 1 § 2 st. föräldrarbalken. Eftersom Viveka har fyllt 20 år har den upphör, under förutsättningen att hon inte längre studerar på grundskolan, gymnasieskolan eller annan liknande utbildning. I dessa fall är underhållsskyldigheten förlängd till 21 år. Därmed skulle Anna kunna ha en underhållsskyldighet för Viveka i ett år till. Underhållsskyldigheten fullföljs vanligen genom att föräldern betalar barnets mat, boende, kläder med mera. Om så inte sker ska föräldern betala ett underhållsbidrag.För de fall där Anna inte har underhållsskyldighet för Viveka kan hon ansöka om ekonomiskt bistånd. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning, enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Om hon kan arbeta men inte gör det krävs det att hon står till arbetsmarknadens förfogande. Socialtjänsten kan till exempel kräva att du söker arbete och accepterar att vara med i kommunens eller arbetsförmedlingens program eller åtgärder för arbetslösa.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan föräldrar göra myndiga barn bostadslösa?

2020-12-08 i Underhåll
FRÅGA |Kan mina föräldrar stoppa mig från att åka utomlands?Hade tänkt åka ner till Barcelona med ett par vänner på semester sommaren 2021 både för semester och för att träffa en kompis som ja träffat genom internet.Jag fyllde 18 i September och då finns det väl inget i lagen som gör att mina föräldrar kan stoppa mig?Ja kommer att ha slutat gymnasiet då och hur fungerar det med föräldrars skyldighet till underhållningsstöd mellan jag går på gymnasiet och högskola/universitet? Kan mina föräldrar med stöd av lagen "kasta ut" mig för att jag vägrar lyssna på dom?Jag har väldigt stränga föräldrar och kan definitivt se dom göra någonting väldigt drastiskt om jag inte lyssnar på dom.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer regler ur föräldrabalken (FB) och lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) att tillämpas.InledningInledningsvis vill jag snabbt svara på din första fråga och säga att dina föräldrar inte kan stoppa dig från att åka utomlands då du är myndig. Din andra fråga handlar om huruvida föräldrar har någon försörjningsskyldighet för myndiga barn. Din tredje fråga är om dina föräldrar kan kasta ut dig med stöd av lagen om du vägrar lyssna på dem.Har föräldrar försörjningsskyldighet gentemot myndiga barn?Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn tills att barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i grundskola eller gymnasieskola har föräldrarna en försörjningsskyldighet tills att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § FB). Kan föräldrar göra sina myndiga barn bostadslösa?Försörjningsskyldigheten föräldrar har gentemot sina barn tills det att barnet fyller 18 år eller tills att barnet fyller 21 år, innebär att föräldrarna ska se till att barnet har både boende och försörjning. Om barnet är över 18 år och inte studerar på grund- eller gymnasienivå har föräldrarna inte en skyldighet att ordna barnets boende. Föräldrar kan därför kräva att barnet flyttar hemifrån.Föräldrar som inte har en försörjningsskyldighet har en möjlighet att kontakta Kronofogden och ansöka om handräckning (3 § BfL). Kronofogden kan efter en sådan ansökan avhysa (vräka) barnet från boendet.Sammanfattning och rekommendationMed tanke på att du är över 18 år och fortfarande går på gymnasiet har dina föräldrar en försörjningsskyldighet. Däremot har dina föräldrar ingen försörjningsskyldighet när du väl går ut gymnasiet. Det innebär att dina föräldrar kan kasta ut dig. Dina föräldrar kan ta hjälp av Kronofogden för att avhysa dig. Detta låter väldigt hårt, men jag vill upplysa dig om att den möjligheten finns. Även om du inte blir bostadslös på detta sätt, så rekommenderar jag att ställa dig i en bostadskö. Det beror på att det ligger ett stort ansvar hos myndiga personer att själva ordna ett boende. Om det uppstår en krissituation går även att kontakta socialtjänsten och ansöka om försörjningsstöd för att kunna betala en eventuell hyra.Hoppas att din situation löser sig och att du fick svar på din fråga. Annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Avdrag på underhållsstödet?

2020-12-07 i Underhåll
FRÅGA |Jag har två barn som kommer på lov och ledigheter. Jag betalar fullt underhållsbidrag via FK. Nu har jag fått reda på att jag inte får göra avdrag för de gånger de är hos mig. Om man slår ut vistelserna över tid så är de hos mig ca 1 vecka / månad. Kan jag göra något åt saken?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar om det finns något sätt för dig att göra avdrag från underhållsstödet de gånger dina barn är hos dig. Regler om det underhållsstöd som betalas via Försäkringskassan finns i socialförsäkringsbalken (SFB).Avdrag från underhållsstödDet finns en viss möjlighet att göra avdrag från underhållsstödet du betalar. För att du ska kunna göra avdrag krävs att det antingen finns en dom eller ett avtal som socialnämnden har godkänt som säger att du ska ha barnen hos dig under minst 30 hela dygn på ett kalenderår. Finns en sådan dom eller ett sådant avtal har du rätt att få avdrag. Får du rätt till avdrag kommer 1/40 av det belopp som du annars skulle ha betalat per månad dras av för varje helt dygn som barnen ska vara hos dig. (19 kap. 22 § SFB).SammanfattningOm du får en dom eller ett avtal som slår fast att barnen ska vara hos dig minst 30 dagar om året har du rätt att få avdrag på underhållsstödet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem betalar för kläder, blöjor m.m. om man har delad vårdnad?

2020-11-30 i Underhåll
FRÅGA |Jag har en son som jag har delad vårdnad med hans pappa. Han bor hos mig på heltid förutom varannan helg då han är hos sin pappa. När det är pappans helg så vill han att jag packar med allting. Blöjor, flaskor, kläder mm.Vad säger lagen om detta? Är det lag på att den som får underhåll ska stå för alla saker även den tiden barnet är hos den andre föräldern?
Marija Stevanovic |Hej!Av lagen framgår det inte uttryckligen vem av föräldrarna som ska ansvara för inköp av kläder och dylikt. Ni har delad vårdnad och har således som vårdnadshavare ett gemensamt ansvar att tillgodose att barnet ges den omvårdnad, trygghet och goda fostran som ett barn har rätt till, men också att behandla barnet med respekt (6:1 Föräldrabalken). Således har du och din sons pappa lika stort ansvar över barnet. Det finns däremot en bestämmelse enligt vilken den förälder som betalar underhållsbidrag har rätt att göra avdrag från bidraget för umgängestider. Detta i och med att den betalande föräldern får ökade kostnader samtidigt som den andre förälderns kostnader minskar den tid då barnet tillfälligt bor hos den av er som betalar underhållsbidrag. Den som har haft barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn, eller under en kalendermånad minst sex hela dygn får då göra avdrag på underhållsbidraget (7:4 Föräldrabalk (1949:381)). Om pappan är den förälder som betalar underhållsbidrag och sonen bor hos honom varannan helg är det troligtvis inte så att han kommer få göra avdrag.

Underhåll mellan makar

2020-11-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag och min man(vi är gifta) bor inte ihop. Hur funkar det men vem som betalar vad? Då jag bor kvar i vad som var vår gemensamma hyresbostad är den hyran högre än den min man har fått tag på nu. Är det så att jag betalar för mitt boende och alla kostnader där till och han för sitt eller är det någon skyldighet med tanke på att vi är gifta? Likaväl inkomster, vi delar på skulder men delar vi även på inkomsterna så länge vi är gifta?Mvh Alexandra
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som om du undrar dels över om ni ska dela kostnader, dels om ni ska dela på inkomster. Du skriver i din fråga att du och din man inte bor ihop, det framgår dock inte om detta är på grund av en äktenskapsskillnad. I mitt svar kommer jag att utgå från att inget mål om äktenskapsskillnad pågår. För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB). Utgångspunkten i äktenskap Som huvudregel gäller att vardera make råder över sin egna egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att det du har som inkomst är din egna och likaså dina skulder. Du kan alltså inte kräva att din make delar med sig av sin inkomst till dig så att ni får lika mycket, och din make kan inte kräva att du delar med dig av din inkomst. Detta är utgångspunkten gällande er egendom. Ekonomiska skyldigheter i äktenskap Trots ovanstående utgångspunkt gäller en viss underhållsskyldighet under bestående äktenskap. Makar ska, efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att det gemensamma och personliga behov tillgodoses (6 kap. 1 § ÄktB). Med andra ord innebär det att makarna bör leva på samma ekonomiska standard. Om en make inte har tillräckligt med pengar för att kunna bidra till de gemensamma eller personliga behoven, ska den andra maken skjuta till de pengar som behövs (6 kap. 2 § ÄktB). Vad gäller om man inte bor tillsammans? Om makarna inte varaktigt bor tillsammans, så kan det bli aktuellt med underhållsbidrag (6 kap. 6 § ÄktB). Detta blir aktuellt främst i fall där makar flyttar isär vid pågående äktenskapsskillnad, men den kan också bli aktuell i andra fall. Det finns alltså en viss underhållsskyldighet i de fall som ena maken inte har tillräckliga medel för att kunna leva på samma ekonomiska standard, som den make med högst inkomst. Sammanfattningsvis råder varje make över sin egna egendom och svarar för sina skulder. Att ingå äktenskap innebär inte att man måste dela med sig av sin inkomst eller svara för varandras skulder. Däremot kan det finnas en underhållsskyldighet i vissa situationer, som när makarna inte bor tillsammans. Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att boka tid med våra jurister här.Vänliga hälsningar,