Verkställa utländsk dom om barnbidrag

2021-03-24 i Underhåll
FRÅGA
Hej! jag ska skija mig från min frun i Sydamerika. Jag är svensk medborgare och har bott med min fru 7 år i utlandet och har ett barn på 3 år med henne. Hon har inte uppehållstillstånd och har inte velat flytta till Sverige därför har jag stannat med henne i Sydamerika, tills nu under Corona krisen, då jag förlorat mitt jobb och hade ekonomiska problem, därför fick jag återvände till Sverige, hon vill inte flytta och vill inte heller att barnet åker till Sverige, trots att barnet är Svensk medborgare. Hon vill skiljas också där är vi överens, men vi är inte överens om underhållsbidragets storlek. Eftersom jag är fortfarande arbetslös, så har jag skickat pengar från en massa ströjobb och har bara aktivitetsstöd från Försäkringskassan eftersom jag går på en praktik. Det är 233 kr per dag och man ska betala skatt på det, då får jag ut runt 3000 kr per månad, man kan inte leva på det. Min mamma stödjer mig ekonomisk som tur är, men hon har låga inkomster hon också. Problemet är att min fru vill ha minst 5000 kr i underhållsbidrag i ett land där lagen säger att underhållsbidraget är minst 500 kr om man är arbetslös. Om man har jobb då ska man betala 20% av sin inkomst i underhållsbidrag enligt landets lagar, men nu bor jag i Sverige och hon har hotat mig med att gå till Svenska Ambassaden och kräva att jag betalar 5000kr per månad i underhållsbidrag. Kan hon få gehör för sådant krav i Sverige? Barnet är Svensk medborgare trots allt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om ett beslut/domslut fattat i ett sydamerikanskt land gällande underhåll kan verkställas i Sverige. Jag kommer i mitt svar använda mig av lag om verkställande av utländska avgörande angående underhållsskyldighet (VAU).

Vad säger lagen

2 § VUUB anger att lagakraft vunna domar eller beslut som meddelats i främmande stat som ålägger någon att utbetala underhåll till barn gäller även här i riket. Beslut inte är giltig här i riket om bidragsmottagaren är gift eller över 21 år.

4 § anger att beslutet inte är möjligt att tillämpa i Sverige om följande villkor uppfylls. Erkännande eller verkställighet av avgörande kan vägras
1. om erkännande eller verkställande av avgörandet är uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket,
2. om avgörandet har påverkats av svikligt förfarande i samband med handläggningen,
3. om mål angående samma sak är anhängigt här i riket och talan däri har väckts innan talan väcktes i den andra staten,
4. om här i riket har meddelats avgörande angående samma sak,
5. om i annan stat har meddelats avgörande angående samma sak och det avgörandet uppfyller övriga villkor för att gälla här i riket.

5 § anger att myndigheten som fattat beslut om underhåll är behörig om både underhållstagaren och bidragsgivaren hade hemvist i landet när beslutet fattades, eller om den som ålagts underhållsskyldighet godkänt att myndigheten i fråga har prövat saken.

7 § avgörande som nämns i 2–4 §§ ska förklaras giltigt i Sverige efter ansökan om detta.

9 § Anmälan om avgörande ska förklaras giltig och anmälas till svensk tingsrätt för prövning.

10 § Om avgörandet är verkställbart i Sverige, ska det verkställas så som svensk domstol.

Sammanfattning – Detta innebär att dom som har meddelats vad gällande underhåll ska gälla i Sverige om inte kraven i 4 § uppfylls. Utgångspunkten är därför att din ex-fru kan kräva dig på underhåll här i Sverige med stöd av beslutet/domen i Sydamerika.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1092)
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet

Alla besvarade frågor (96436)