Hur länge är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn?

2021-02-28 i Underhåll
FRÅGA
Jag vill gärna veta lite om underhållsbidrag till min myndiga son, han har inte fått det på 2 månader av sin pappa. Men han är väll betalningsskyldig enligt lag, och det är väl inte samma sak som utfyllning bidrag
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som du undrar hur länge en förälder är underhållsskyldig för sitt barn samt om utfyllnadsbidrag påverkar underhållsskyldigheten. Regler om föräldrars underhållsskyldighet finns i föräldrabalken, fortsättningsvis kallad FB.

Föräldrars underhållsskyldighet

En förälders underhållsskyldighet upphör då barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är dock föräldrarna fortsatt underhållsskyldiga så länge skolgången pågår, men längst tills barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § andra stycket FB). HD fastställde dessutom i NJA 1990 s. 49 att underhållsskyldighet även gäller för barn som läser en tilläggsutbildning på gymnasienivå efter avslutad gymnasieutbildning.

Om en förälder är underhållsskyldig ska denne fullgöra denna underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet bland annat om barnet bor varaktigt med enbart den andra föräldern (7 kap. 2 § första stycket FB).

Utfyllnadsbidrag

Om en förälder inte fullgör sin underhållsskyldighet kan underhållsstöd betalas ut av försäkringskassan (17-19 kap. socialförsäkringsbalken).Utfyllnadsbidrag är ett slags underhållsstöd som kan betalas ut om den andra föräldern betalar ett lägre underhållsbidrag. Utfyllnadsbidraget är alltså en bidragsfunktion för att se till att barnets behov möts och påverkar alltså inte huruvida föräldern är underhållsskyldig eller inte.

I ditt fall

Du skriver att din son är myndig. Din sons pappa är alltså inte underhållsskyldig för din son längre om det inte är så att han fortfarande studerar på någon sådan utbildning som nämns ovan. Det framgår inte av din fråga om din son fortsatt studerar på någon sådan utbildning, men om han gör det är hans far fortfarande underhållsskyldig för honom så länge han studerar, dock som längst till den dag han fyller 21 år.

Att din son erhåller utfyllnadsbidrag från försäkringskassan påverkar inte huruvida hans far är underhållsskyldig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia Engdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1093)
2021-10-24 Ofullständig fråga
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?

Alla besvarade frågor (96614)