Vad gäller vid underhåll till make efter en äktenskapsskillnad?

2021-06-29 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Jag funderar på att skilja mig. Jag är den som jobbar idag och tjänar pengar. Vi har 2 barn. Min hustru har alltså ingen inkomst. Ifall vi skiljer oss, kommer jag naturligtvis att få ge bidrag till barnen oavsett ifall vi har delad eller om hustrun har vårdnaden. Måste jag också bidra till min hustrus uppehälle och i så fall hur lång tid? har hon rätt till bidrag från staten också? Tack för svar!
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid underhåll till make efter äktenskapsskillnad (skilsmässa). Regler om makars ekonomiska förhållanden finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och reglerna om underhåll hittas i kapitel 6. Det är dessa lagar jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga.

Utgångspunkten är att vardera make ansvarar för sin försörjning

Utgångspunkten är att varje make ansvarar för sin egen försörjning efter en äktenskapsskillnad (6 kap. 7 § första stycket ÄktB). Det finns dock två undantag från denna utgångspunkt och de kommer jag att beskriva nedan.

Bidrag under en övergångstid

Det första undantaget reglerar den situationen då den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångstid. I denna situation har denna make rätt till underhållsbidrag av den andra maken efter vad som är rimligt med hänsyn till denna makes förmåga och övriga omständigheter (6 kap. 7 § andra stycket). Bidrag bör i allmänhet bara bör utgå under en omställningsperiod i syfte att ge den behövande maken möjligheter att genom utbildning och omskolning skaffa arbete eller förbättra inkomsterna.

Bidrag under längre tid

Det andra undantaget reglerar den situationen då den ena maken efter ett långvarigt äktenskap har svårigheter att försörja sig själv (6 kap. 7 § tredje stycket ÄktB). I en sådan situation har denna make rätt till underhållsbidrag av den andre maken för en längre period. Detta undantag kan även vara gällande om det skulle föreligga andra synnerliga skäl till att ett sådant bidrag under en längre period ska betalas ut. Detta undantag är avsett för klara undantagssituationer och tillämpas därför sällan. I förarbetena har det uttalats att om den ena maken på grund av en sned arbetsfördelning i hemmet har lyckats nå en god position i arbetslivet, medan den andre har ägnat sin tid åt till exempel hem och barn och därmed förlorat dessa möjligheter, kan underhållsbidrag utgå för en längre period även om den andra maken lyckas skaffa sig en mindre inkomst (se även NJA 1984 s. 493). Även ålder och sjukdom kan medverka i denna bedömning.

Det ska göras en bedömning i varje enskilt fall

När det görs en bedömning av om underhållsbidrag ska betalas ut, ska det tas ställning dels till den ena makens behov av underhållsbidrag, dels den andre makens förmåga att utge ett sådant bidrag. Detta gäller både för underhåll under en omställningsperiod och underhåll för en längre period. Underhållsbidrag till en make kan normalt komma i fråga först när den egna arbetsförmågan inte räcker till för försörjningen. Gemensamt för de olika situationer då underhållsbidrag kan bli aktuellt är att det föreligger ett orsakssamband mellan den bristande försörjningsförmågan och äktenskapet.

Underhållsbidrag betalas fortlöpande som utgångspunkt

Det är även värt att nämna att ett underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad betalas fortlöpande. Om det föreligger särskilda skäl får domstolen dock bestämma att bidraget ska betalas med ett engångsbelopp. Exempel på särskilda skäl är att den underhållsberättigade maken behöver ett bidrag för att skaffa sig pensionsskydd (6 kap. 8 § ÄktB).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är utgångspunkten att vardera make ansvarar för sin egen försörjning efter en äktenskapsskillnad. Det finns dock två undantag från detta. Det första undantaget reglerar den situationen då den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångstid. Det andra undantaget reglerar den situationen då den ena maken efter ett långvarigt äktenskap har svårigheter att försörja sig själv och behöver underhållsbidrag under en längre tidsperiod. Det är svårt för mig att säga vad som gäller i ditt fall, då jag inte har tillräckligt med information och detta är en bedömning som görs från fall till fall. Det som är gemensamt för de situationer då underhållsbidrag kan bli aktuellt är att det föreligger ett orsakssamband mellan den bristande försörjningsförmågan och äktenskapet.

Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!

Med Vänliga Hälsningar,

Temra Baydono
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1092)
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet

Alla besvarade frågor (96481)