Omfattar underhållsskyldigheten barnens körtkortskostnader?

2021-08-20 i Underhåll
FRÅGA
Hej.Jag betalar Underhåll för mina 3 barn, vi har tyvärr ingen kontakt. Underhållet har jag och min ex-fru kommit överens om innan vi gick isär. Hon har ensam vårdnad och är omgift.Men nu vill hon att jag ska betala en del av ett traktor kort och en A-traktor samt en del av den äldstes körkort. Hon hävdar att jag enligt lag är skyldig att betala det stämmer det?Har läst liknande frågor och då är jag inte skyldig att betala. Har även läst föräldrabalken #7 men förstår den inte riktigt.Jag har ingen ekonomi att betala för detta.Så vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är föräldrabalken (FB).

Allmänna hållpunkter

I 7 kap. 1 § 1 st. FB anges att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet sedan bestäms ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner. I lagparagrafens andra stycke uttalas vidare att föräldrarna är underhållsskyldiga gentemot sina barn till dess att barnen blir myndiga eller därefter slutar skolan, vilket innebär att om ett barn fortfarande har skolgång efter uppnådd myndighetsålder kvarstår underhållsskyldigheten, dock som längst intill dess barnet fyller 21 år. Med skolgång avses för övrigt studier i grundskola och gymnasium eller annan jämförlig grundutbildning. Underhållsskyldigheten fullgörs sedan genom att betala underhållsbidrag och gäller den förälder som inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, 7 kap. 2 § 1 st. 1 p. FB. Notera att underhållsskyldigheten följer föräldraskapet och är inte på något sätt kopplad till vårdnaden. Föräldraskapet måste naturligtvis vara rättsligt fastställt för att underhållsskyldigheten ska aktualiseras, vilket jag dock, utifrån din ärendebeskrivning, utgår ifrån att så är fallet.

Vad gäller i den förevarande situationen?

Enligt 7 kap. 2 § 2 st. FB bestäms underhållsbidrag genom dom eller avtal och såvitt jag förstår föreligger redan en överenskommelse mellan dig och din ex-fru. Vad som har manifesterats i denna är dock för mig ovisst och några formkrav finns egentligen inte varför avtalet blir giltigt även fast det eventuellt skulle ha ingåtts muntligt. Däremot krävs ett skriftligt av två personer bevittnat avtal om det ska kunna verkställas av Kronofogdemyndigheten likt en lagakraftvunnen dom, 3 kap. 19 § 1 st. utsökningsbalken. Oavsett vilket är frågor om underhåll i princip är dispositiva, dvs. möjliga att avtala om, varför det är ni själva i egenskap av föräldrar som reglerar vad som ska gälla er sinsemellan. Därutöver ska framhållas att underhållskyldigheten endast avser barnens grundläggande behov, vilket innebär att påståendet om att det skulle finnas en lagstadgad skyldighet för dig att bidra till kostnader rörande barnens körkort är felaktigt. Under förutsättning avtalat, dvs. er överenskommelse, inte uttryckligen stipulerar att du ska svara för en del av körkortskostnaderna behöver du inte skjuta till några pengar. Du kommer ändå anses ha uppfyllt din underhållsskyldighet och det gäller också din ex-fru. Även hon kan alltså avstå från att bidra till barnens körkort utan att försumma sin underhållsskyldighet. Såvitt jag kan bedöma har du med andra ord fog för din uppfattning.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1093)
2021-10-24 Ofullständig fråga
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?

Alla besvarade frågor (96515)